92261

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .1 ' (1/11. .
  ?>* *-
  Ο^-ι ι - ι Υ ο Κ— ~ —μ, οί 6
  (υ . ι ι ^' · ι Ι ν
  ,, Ι Κ>
  < 44 ϊ Ιιλ,^λ!»* Ιί , Λ Ω α » > ο ΐ> υ!* . ι> ι>Ί(
  1"#Ε ΕΛΛΑΔΟΣ
  ,) χ
  Ί . ».
  V
  ι ϊ
  ,,- ,< Γ~, λιμ* 1 π _,,. ^Α_ι , - Λ% ΓΡ.Λ ο -73» ·, " χ ""^ν τ;ιςο\ μ . £_<-'1 ^ 'ΔΕΤ κ Λ1 άς%ν .■ 12 - ΑΡΙΘ. 71 Α. Μ Α Τ Λ διωρίσθη ο οα^ος ~οο; άν^^λή*^-ίν ου -ίε^ΰ "«Ο ^ ^ Δι'ιμίΐοι» Δ'ακαγμ^τα- υπ' αριθ, -»2 κ*ί χρίνβλο{ίαν την ΰτή^ ίπαν φ-ρβη εις την ύΐηρβσίαν ή ^6γφ μντ,τΐίΐιΐς απολυ- ) 3 ^ Κή ίΉϊ ϊ δθ φρη *ί)ί.Ι4ς δΐιβριαθί λ '* _ Ό ίώ σ ος Κα* ότι ίίο&ια Έ/μ.' Γ. Ινψ 8»ωρίσθ ] τα Ι., ο>
  Α ί
  Υ1«ρ
  Ά
  5) ισσα είς τί ΛνωινΔτ,μ. Σχολείον Γέρ<» Λαχ/ου Κυϊωπας επι μην. μισθώ ϊραγ. *55 χενν,ς 'ϊσης ιήΗ (ε'σοα,ς Λι ομ, ι^υ Διαταγματος 4«' άριβ. 216 «ιί -/ρονίλογΐαν 13 Δει-φδρΪΌΐ/ Ι' Ι. οΐΊΐρ σθη ό Εύοτάθίος Ά Γαλανί><)ς τέλει <φατο<, Γυμν-ϊσαι» οιϊ)λο; είς "Αγ Γ-ώρ, "ν Λιυηθίΐοο επι τρ «.ι, μήνας ώς πρίίωρινας άναπληρωτής τοΰ ύυημΐτοϋ^τας -ίς τόν ατρα-- δι3)λου Ιωαν Χα(ζογ1«ννη έ~ι μην, μισθω ίρα/ 50. Δι' όμς ου Διι»τάιμ«>β(, δπ οοιθ 21Τ κΐί χρο ολίγιαν τ^,ν
  αύτίν ϊ'ωριοβη όρ'στικώς ϊΊς ιο Ανωτ Δ>, μοτ Π»ρβεν!ϊ}ΜΐΛ-'
  έ".ν ή δια τής ύ—* αριθ ]ΙΙ9τν]<: 11 Όxτω6ριο^ -υ 3" Υ" > €
  Δ β ΐίώ υπ' άμο ϋθΰ >); Π—χ,Λ*-ί^6ϊΐ?« Ιί. Δ«ι-αγ-
  ματο, απλ 6*^ -τής ίπιρίΓ.« Ό ιΛνωνκ*· Ι Σ>£·ρα".ρς, 3ιβ
  Πϋθίίς δι,/ τπ ^'<άρ[Ο Ι3ίί *. ϊ Δια α·ίϊ*,-(ος<ΐρϊ3ϊ(αίΐ>ός. ί*"-1
  ΐρ*Τς μηνός ιι»ε.">,τ)ΓοΐίΌ τ^ Φ/ε ΐ^τϊϋ ^ϊν^μ^ι α . .υ. Ηυ/
  6 ντος τί" , ,.,6εσ>«ς Τύαιεκς- ή Νίμ»» ι.τί-Λ»3ίίΓ ί Μ »ο-
  λ«Γ^ Γβ/-<σβΛ, χοι 2ιω-σ^ιανι,' α.*,;.- ^^*κι«ο,, /«-"4 * ν ?ν α, τ ^η ο Γιαα ΐΖ .-·τϊ^*η>.,
  ον χο Β
  Λι' ί· <Α*α Αι*ίάγματος ίητ' αριθ. 2ι8 χ«ί /ρονολο ίιαν 13 ύε- 8μ6ρ!^^4 ί· 1^ 3ιωρ·ββτ) τ) Μ^ρΙα Κραιοι αχη κτυχ 6)9μΐ'<, δι*)* σβ.ι''ς το Παίθϊνα (ωγιΐο? Αρχανών »ι:ί μην μισθω ?ραχ 100, άντί -%, Ίίλ'νη, Π-Γιττίριδ'υ αι^λυο^ίνης ατ« μτ, άτ;ιϊ ^α^-ίνης την Οίαιν ταύτην χα^ μή β'θΐλοιδο^σης ΰπΥΐθϊσιαν 2) ΛΙετϊ ίθ>) τή ο'.τϊ,α-ι -ήςή Αίκατερίνη Ν.>ο% ί*ο« «κ Βορράν
  Π.ρ-[ΐοΐήίης ϊίςΚο^^βαυς Πεϊ άϊος τή, ίν τ£|5 γολίίω Κου-
  δω/ ι -οισθεισ*,, διο)λυση' Κ» λ οπης Άτ«/ανι άκσλϋίμένης
  «τε μτ, -ίπ»δβ/υ»Ϊ3<;ς χγ,; θ σιν ταύτην χά 3) Απέλθη ήθύρα- νια Π*ρ«Μ 11)' ιασα "Ανω Άσ.τών αιϊ μη ά-:^ϊεξαμ·νη την ΓΚΜΚΗ Λ'ΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ* Έκκληίίία" καΐ Ουί'ωί 3 άτο" ύτ' αριθ. 219 χαί νρονολο^ 13 Δ»κμ 5ρί-υ 11) 1 Δ·ατ«γι»α-οςτ;α Γεν Διοικ(;τ5ΰ Ιπανή^θίν ε'ς την όπη Χα/Λΐ&ίΐλΐ <ν* δ ^ΟΝ1^ ^^ΤΌ εΐ^ Βί*ι- Αιΐοκορον^ £~ι μθ' μ αθ'ω ^ρΛ/· 50» Αί ιρίσωρινη άναπληρωΐρια τού αϊΐυσιαζ 'τος !-ι, τ'ον πϊ)-μόν ίιϊ^ΐλά'λΐυ ^ΐιχ Γεΐιι^γουδίχι Δι' ομιιο-» Α χ ^γματος 1π άοιθ 221 καΐ χρ.νολο, Γ· μ 2ι5] ο, 1ν φ ίπϊ μ',ν μ ΐθω ίο«χ. 30, ί Σ χ ·ίς τον Διά τβΰ υπ' άριθ' 211 *μ χρςνΛογ αν 12Δϊκ..μ6ρ-^ Ι Διατβγμα^ον τού Γεν^οΰ Δ(οιΛΓ,:5^ < ΐ^^α;»ρθηϊαν ϊι* ττ,ν ϋ-ηρισ^ν αι ^ολ^ΟεΤιαι ϊ) ισσαι <>' ; 1((<£ ι, Μϊ? ι Λαρίη τ,τϋνι υχος λαί Μ ^ιαΞ^1'^ Ρμ·-. πι^(5-/ος >-ιί
  σα^ ήμεί Μ-ρ α Λα 'ί - ' Άν Δ, ι. Σ/ο *· ν
  3 Χαν ω' επ μ,(ν .» 3'ώ ϊυ Ό, <■), τοοσ. » >' 1
  (•ο-ρΐα τ ^ νΐ-',^σιαζςη »ι, τ -' ' ϊ)'!· Χ ρ Π() :
  εώργη, λ, 5» Μαριι Ε-γχα/ι £ το Αν Δ ^,-. -^/;/«ΐί'
  Χβ>ίκας επί υ.»(Λ μΐίβω ί(.«/ 0, ώ- -: οω'. η ά/απ'<;ρω ΐο3 ά ^ Ε Χ Στ Ό ΐίώς επί τ?»ϊς ν-^'^ί ε - καταχα/,Οίν-ος διϊ)>ου
  " ' '
  ι) Γ,ΛΙ^Ο- ΛΙΟΙΚΙίΓίΣ
  Τι,ΐΓι^α Ε'»
  ω/ το Δ' ΊΓμίμα Γρ^μμ»τ«^
  . Γ. Αποστολάκις
  άριθι>. 22
  446
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  λάκης, έπιτυχών κατά τόν διεξαχθέντα διαγωνισμόν, «ίς άναπλή-
  ρωοι* τοϋ παρά τω Τβλωνβίω Χανίων ίκτΐμητοϋ Δημ. Δροσα-
  χη μέχρι τίλους Φ«6ρουαριου 1913.
  Έν Χανίοις τή 14 Δεχβδρίου 19ί2
  Ο Διευθύνων τό Ε . Τμήιΐα Γραμματεύς
  Ι Σίδερης
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ίιιημα 4'. Λτκαιοϋύνης
  Διά τήςΰπ'άριθμ. Π2 καΐ χρονολογίαν σημερινήν, Δι ταγής
  τοΰ Γενιχοϋ λιοΐϋ.ητού Κρήτης διωρίσθη προσωρινός μίχρι τέ-
  λους Ιαν:υαρίου 1913, άναπληρωτής το3 απουσιάζοντος κλη-
  Ε ά
  ηρ η
  ρ τοϋ «χρϊατηρίου το3 Είρηνοδικειου Μοιρών Ιωάν. Βολα-
  νάχη, ό Ιωάννης Κατεχομο,'ωλάχης.
  Έν Χανίοις τ^|14 Δεκεμβριού 1912
  Ό Δΐίυθύι/ων το Α' Τμήμα Γραμματεύς
  δά
  ρ
  Χ. Ι. Παπαδάκης
  Αριθ. Πρ,.-ι. 5083
  καί οί της Εϊΐς των πολυταξίων καί μονοταξί'ι>ν, έν οίς τυ¬
  χόν λειτουργεϊ τοιαύτη, έζετάζονται ώς εξής ι
  α') Έν τοίς Έλληνικοϊς γράφουσι 10-15 σειράς έκ των
  δεδΊοΌ,γμένων μέχρι των έξετάσεων μερών τοϋ άναγνωστι-
  κοΰ βιβλίου καθ1 ΰπαγόρευσιν τού διδάσκοντος συνεννοου-
  μί'νου μετά τοϋ διευθυντού η προίσταμένου τοΰ σχολείου,
  προσέτι δέ κ«,ί φράσεις έξ άδιδάκτου κειμένου προσιτοΰ τοίς
  μαθηταίς άναπτύσσουσι δέ καί μικρόν διήγημα, δπερ άφη-
  γεϊτα,ι αυτοίς ό διδάσκαλος.
  β') Έν τοίς Μαθτΐματικοϊς δίδονται δύο προβληματα, είς
  τα εκάστοτε δίδιδχγμένα, μέρη άναφερόμενα καί λύεται τό
  έτερον τούτων υπό των μαθητών.
  γ') Έν άπασι τοίς λοιποϊς μαθήμασι, πλήν των τεχνι-
  κών, έν οίς δέν έξετάζονται κ,ατά τάς τριμήνους έξετάσεις οί
  μαθηταί, δίδονται δυο ζητόματα έκ των <5ε3ιδα.γμένων μ?- θ μ γ ρών κου. έκ,τίθίται τό εν τούτων υπό των μάθη των. Τα κα,θ' έ'καστα της διεξαγωγης των έξετάσιων όρίζον- ται έν τοίς ΰπ' άριθμ. 40 της 4 Δικδμβρίβυ 1908 καί 8 τής 28ης Ίανουαρίου 1902 διατάγμασιν, άτινα όφειλίτε νά ϊχητε ύπ' δψιν. { Εν Χανίοις τϊί 11 Δεκεμβριού 1912. Ι Ό Γεν. Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5076 Ε είς τα » Αιεκ-. 2812 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ | Τμΐϊιια Α'. Έκκληϋίας καί Ιίαιδείας ΕΓ ΚΥΚΛΙΟΣ Πρός Τοϋς κ. Διευθυντάς των Ανωτ. Δημοτ. Σχολείων, ιας Δ'ευθυντρίας των Άνοιτ. Λημοτικών Πορθεναγω- γείων, και τοϋς διδασκάλους των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων. Έπε δή ώς μανθάνομεν έξ επισήμων εγγράφων πολλοί των κ. διδασκαλιών νομιζουσιν δτι δέν Οά, εφαρμοσθή τό αρ- 4 θρον 34 τού ύπ' αριθ 135 της 25 Αύγουστον» 1911 Διατάγ- ; ματος, όπερ όρίζιι τάς ημέρας καθ1 άς άργοΰσι τα δημοτ. | σχελεΐα, γνωρίζομεν υμίν δτι όφεθετε νά εφαρμόσητε τάς; διατάξεις τοΰ είρημένου Διατάγμα^ος καί νά δ'ακόψητε τα ' μαθηματα μονον κατά. την 24, 25, 26 καί 31 Δεκεμβριού, ■ ώς καί κατά την 1, 5, 6 καί 7 Ιανουάριον. •ΕντεΜόμεθα $ε τοίς κ. Διε;ο0υνταΐς των "Ανωτ. Δημοτ. , τος τούς σι)ν8ρβΜ^ς !ιϊβσχάλθϋς χών σχ9λείων τής σλολίΐων, (να χατχγγειλωσιν Ημίν πχντα, δστις τυχόν δεν . ρε{βς των> ίλλθ( ϊέ π1ναχα ^^ χών ^ τφ 5χολείφ των
  ηθελε συρμςρφωθή πρός την ανωτέρω παραγγελίαν διά τα ( 5-ηρίτουντων συνδρομητων ίιϊασχάλων, π«ραγγελλ;μ·ι», όπως
  περαιτέρω. ι $„, ,ων Διευθυντών δέν ά*έστβ!λ«ν πίνβκα ίμφαίνοντα άπαντας
  Επί τή ευκαιρίαν ταύτη γνωρίζομεν πάσι τοίς λίΐτουργοϊς ' τθύς σι*νίΡοΙ*1«< τί1« Εφημερίδος διδασκάλους τής περιφερείας τής δημοτικής Εκπαιοεύσεως, δτΓάδε-ας άπουσίας δι1 ήμέ- ™Ζ'.. !β?βη ^'^Ψ^Ά^ΧΎ'^' άχοστιΡωσ' τΟίΐ0τον ρας περιλαμβχνομένας έν ταίς άπο τής 27 Δεκεμβριού μέ/ρι τής 8 Ίανουαρίου έργασίμοις ημέραις δέν θά χορηγήσωμεν. Έν Χανίοις τή 11 Δεκεμβριού 1912. 2943 Ε'. ΓΚΓΚΛΙΟΣ. Π(ρί διανομης της 'ϋφημίρίδος της σχολεΐα τής κατωτέρας έκ: Ο ΓΕΛίΙΚΟ- ΑΙΟΙΙιΙΙΤίΙΣ ΚΡΙΙΤΠΣ Πρός τοί»ς Διευθυντάς των Ανωτέρων Δημοτικών Σχολείων Έιτειδή παρετηρήθη, ότι άλλοι μέν τδν Διευθυντών Ανωτέ¬ ρων Δημοτικών Σχολείων απέστειλαν πίνακα ϊμφοίνοντα «παν¬ τός τοΰς συνδρομητ Ό Γενιχος Διοικητής -. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ έ. ί. υνίρομητάς διδασκάλους τής περ,φερείας σας αποστόλη το3 φύλλου θά γίνεται έπιμελεία 5μών. Έν Χανίοις 15 Δεκεμβριού 1912. Ό Γενικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5084 » Λιικπ. 2813 ___^^ ΓΕΝΙΚΗ [ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ{Λΐι.ια Δ'. ΈκκλικΗας καί Παΐδείας~~ ΞΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρός Τού«, κ. Λατουργούς της Λημοτ Έκπαιδεύΰεως αμφοτέρων των φυλων Κατά τάς τριμήνους ΐξετάσεις, αίτινες γενήσονται κατά τό σχο^κον Ιτος 1912-1913 ευθύς μετά την 7ην Ίανουα ρίου καί μετά την Κυριακ/,ν τοΰ Θωμά, οί μαθηταί τής Εης καί ΣΤης τάξεως των Άνω γ Δημοτ. Σχολείων, ώς ♦Κκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφε£ου Ι