92264

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «»■♦»
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 19 λεκεμβρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 72
  ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
  Ό ίιά τού ΰπ'άριθμ 206 έ. ί. Διατάγματος μετατβθείς είς
  είς τϊΐν θέσιν Είρηνοδίκου Αρχανών Χριστδφορος Προυχάκης
  μετετέθη έκ τής θέσεως Είρηνοδίκου Πύργου καΐ ούχι Μοιρών
  ώς εσφαλμένως ανεγράφη έν τη περιλήψϊΐ τοΒ ίημοβιευθέντος
  Διατάγματος.
  Έπίσης δ διά τού" «Οτου1 Διατάγματος ίιορισθΐίς Είρηνοδίκης
  Άρισ Γ. Κορωνάκης διωρίσθη ώ; τοιούτος είς το Είρηνοίικεΐον
  Πύργου καί ουχί Μοιρών.
  Έν Χανίοις τί 14 Δερχεμβρίου 191?
  Ό Διευθύνων τό Α. τμήμα τής Δικαιοσύνης Γραμματεύς
  ΆΧέξανορος Μυλωνογιάννης κα'ι ο Είρηνοδίκης Καστελλίου
  Πεδιάδος Νικόλαος Ί«ι. Τσαμπαρλάκης.
  Έν Χανίοις τή Π Δεκεμβριού 1912.
  Ό Διευθύνων τό Α' Τμήμα Γραμματεύς
  Χ. Παπαδάκης
  Χ. Παπαδάκης
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΐΜήμα α'. -ικαιοαννης
  Διά τοϋ ΰπ' άριθμ. 12 καί χρονολογίαν 23 Όκτωβρίου
  1912 Διατάγματος τοΰ Γενικοΰ Διοικητοϋ Κρήτης διωρίσθη
  δικηγόρος παρ' ά'πασι τοίς ΐν Κρήτχ» Διχαστηρίοις πλήν των
  Έφειείων ό Αντώνιος "Ιω. Τζιανουδάκης,^ *άτοικος Βάμου'
  Δι* δμοίου Διατάιματος ύπ' άριθμ. 227 καί χρονολογίαν
  14 Δεκεμβριού έ έ. διωρίσθη προσωρινώς με'γρι τέλους
  Ίανουαρίου 1913, άνοπληρωτής τοδ άπουβιάζοντος Γραμ-
  μα έι ς τοϋ Ε'ρηνίδικείου Μοιρών Μιχ Χατζιδάκη, ό Ιω¬
  άννης Κουρμούλης.
  Δι' όμοίου Διατάγματ ς ΰπ' αριθ. 228 καί χρονολογίαν
  14 Δεκεμβριού ίί. διωρίσθη προσωρινώς μέχρι τέ)ους Ί¬
  ανουαρίου 1913, άναπληρωτης τοΰ άπο^σιαζοντος Δημοσίου
  Κατηγόρου Σχήλι Δημητρίου Στραπατσάΐιη ό Γεώργιος Πατ-
  τακός, κάτοικος Μοναστηρακίου Άμαρίου.
  Δι' δμοίου Διατάγματος ϋπ' άριθμ. 229 χαί χρςνολογίαν
  14 Δεκεμβριού έ ϊ. 3ιο»ρίσθη ϊικηγόρος π«ρ' άπασι τ-Λς έν
  Κρήτχι Δικί στηρίο.ς πλήν των Έφετείων, ό Ευάγγελος
  Δερμιτζάχης κάτοικος 'Ρίθ6|»νης.
  Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' άριθμ· 230 καί χρονολογίαν
  σημερινήν διωρίσθη ίικηγόρος παρ' άπασι τοΤς έν Κρήτη Δι-
  καστηρίοις καί παρ' Έφέταις ό Ιωάννης Γ. Μαραγκουδάκης.
  Δι' όμοίου Διβτάγματος ά—' άριθμ. 231 καί χρονολογίαν
  σημερινήν ίιωρίοθη ίικηγόρος ιιαρ' άπασι τοίς έν Κρήτχι Δι-
  καστηρίοις «λήν των Έφετείων, ό Κ'ΛνσταντΙνος Ν. Παπα-
  οάκης.
  Δ Γ όμοίου Διατάτ-μακος ΰπ' άριθμ. 232 καί χρονολογίαν
  σημερινήν, μετετέΌησαν άμοιβα ως οί Είρηνοδίκαι Βάρρο»ν
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤιιΛμα Δ'. Εκκλησίαν καί Πατδείας
  Διά τ·0 ΰπ' αριθ. 225 καί χρβνολογ. Π Δεκεμίρίου έ. Γ
  Διατάγματος το3 Γεν. ΔιοικητοΟ ί«ανί)λβεν είς την ϋπηρεβίαν
  ή ώς Ιγγαμος άπολυβεΤσ* πτυχ. Γ)μιος Άναστβσίβ Ρικη
  καί διωρίσθη προσωρινώς επί τρείς μήνας ώς οΊδ)λισσα είς τό
  Ανωτ. Δημοτ. σχολείον Καστελλίου Κισάμου ΐπί μην. μισθω
  ϊραχ. 90 *ίς αναπλήρωσιν το3 απουσιάζοντος διευθυντού Ί.
  Γναφάκι
  Διωρίσθη ό Τψόθεος Έμ. Λυριτϊάκης ά«όφ. Γυμνασίβυ
  διδ)λος εΐςτό Ανωτ. Δημοτ. σχολείον Αρχανών ίπίμηνμιςβω
  δραχ. 50 προσωρινώς *πί τρείς μήνας είς άναπλήρωίΐν τοϋ απου¬
  σιάζοντος ίιευθυηοθ Έμμ Σταυρακβκι.
  Ό Χαρ. Κ. Ρ«στάκις ΰ)δ'ί. Βος 8ιί)λος είς Καλαμαϋκαν
  Ίεραπετρου επί μην. μισθω ίρ. 50 προσωρινώς επί τρείς μ^νας
  είς αναπλήρωσιν τοθ απουσιάζοντος σι)λου Μιχ. Α. Τσαγκαράκι.
  Δι' δμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 226 τής 17 Δεκεμίρίου
  έ. ϊ. ί ωρίσθη δ Άλή<-, Μπεχηράκις Βας τάξεως δτ8)λος τής τοκρκικής γλώσσης διϊ)λος έν τώ Μ·υσουλμαν. βχολιίψ Ρε¬ θύμνης επί μην. μισθώ δραχ 60 άντί τοϋ Χασάν Πρι»6ίράκι άπολυομένου. Διά τής ΰπ' άριθμ. 12 καί χρονβλογ. 14 Δεχιμίρίου έ. Ι. Διαταγής τβθ Γεν ΔιοικητοΟ διωρίσθη ή Ελένη θεοδω- ροπούλλου ύκηρέτρια ίν τφ Γυμνασίψ Ηρακλείου επί μην. μισθώ ϊρ. 30 κινής ο&σης τής θέσεως. Έν Χανίοις τΐ> 17 Δεκεμβριού 1912
  Ό Διευθύνων τό Δ' Τμήμα Γραμματεύς
  Έμμ. Γ. Αποστολάκης