92267

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/12/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1ΛΛΑ.ΑΟΧ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε Λ. ϊ£ Ι*
  II
  Τ
  II
  ΤΕΤΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χ«νΐοκ τή 21 Δεκεμβριού
  ΑΡΙΘ. 73
  Αριθ. Α.ατάγ. 233
  Έν Όνόαατι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΩΡΠΟΤ Α'.
  Έχοντες δπ' 5ψβτ τό άπτι 11 Όκτωδρίου 191% Βατσιλιχον
  Δτά'αγμα ιτερτ 8ιορισμο3 Γεν»κο3 Δΐοιχητοδ έν Κοήττ), τάτ σχι-
  τικάς διάταξις τοΰ βρθρου 29 το3 Νόμου ΒΨΞΗ', *α? την ύ-τ'
  άριθμ. 14574 έ. ίτ. —ρότ««ν τής Διευθύνσεως των Ταγυϊρο-
  μείων «αί Τηλεγράφων.
  Έπαναφερομεν εις την παοά ττ| Ταγυϊροιιΐκϋ κσί Τηλεγρβ· Ι
  ϊ ΰκηρεσία θέσιν τού τόν Βοηθόν Μάρκον Γ. Τσιρΐμονάχιν. :
  Έν Χανίοις ττ 17 Δεκεμβριού 1912. !
  Ό Γενικάς Διοιχητν·ς Κρήττ,ς ι
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ΓΈΜΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήιια Ε'. Οΐκονομικών
  Διά Διατάγ(4*τος τοΰ κ. Γενιχοΰ Διοικητοΰ ΰπ' άριθμ. 2-ί3
  <αί χρονολ. 21 Δϊκβμίείου 1912 επιτραπή ϊ ύιΐέρ το3 πρεσω- ρινοθ ΈκτΐμητοΒ παρά τώ Τελωνείφ Χανίων Δημήτρ. Χ. Παυ- λάχη ϊιά την υπηρεσίαν τού ιΐαροχή προσωπιιιής ί-ϊΥυήσ.ως υπό τοθ Εΰαγγίλου Άναστασάχη ξυλεμιτόοου κατοίχου Χανίων. Δι" όμοίου Διατάγματος ύπ' άριθμ. 244 καί γρονο> . την ηΰ-
  τήν διωρίσθη *!ς την κενήν θέσιν Βοτ,θο3 τού Άποθηκο■^ίο^ Χα¬
  νίων ό Έμμ. ΓαΐΛΐΐαδά-ιης μέ·/ρι τοΰδϊ προσωριννς βναπληρωτής
  τοΰ Βοηθοΰ τοΰ Αποθηκαρίου Χανίων.
  Διά ΔιοπαγίίςτοΟκ.Γβνικου'Διοικητοΰ Κρττηςύπ'σρΘ. 77 χα'
  χρονολογίαν 18 Δ»«μ6ρίου 1912, διωρίσθη ό Εμμανουήλ Κα-
  βουσανβχης β'ις την κενήν θέσιν Δημοσίου εί—ράίτορος έ< ιφ Δήμω Ήρ^κλβίω. Έν Χανίοις τί) 21 Δεχεμδρίου 1912. Ό Δ(4υΘύνων τό Ε'. Τμήμα Γραμματιύς Ι"1. Σίδερης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Τμήκα Αον |4ικαιο<ί»ίνης | Διά τή·; ύβ' άΐ'Θμϊν 173 καί χρονολογίαν σημερινήν, Διατα Ι γήςτοθ Γίνΐκού Διοικητο3 Κρήτης ϊιωρισ-ίησαν 1) οί Ιωάννης >
  ναουνάτσος 'ΕφΙτης Χχνίων Προεδρος Μιλτιαδης Δα-Ααλά^./ιςϊ
  Π;, λλι Ρ»ώ.3ίΐος Σπ,οαΑβόϊης οι*ηγόρίς κβτοικος Χά ,
  "■ νίι,ιν Σύνεδοοΐ, χα' δ Αντώνιος Άρετάχης, ύτογρίμιιαΓεύς το3
  ; Έϊετείου Χαν'ιονΓοίιμματΐϋ; τοθ κατά ττ,ν «ροβεχή1 Σύνοδον από
  1 μ'νρι 20 Φίδ,ϊουϊρίου 191', ϊυγκροτηθηυρμένο- Κα<ουργΐ98ι· χείουΧανίων. 2) Ό Φοϊντζΐς Φ?ϊντζισ«ά*ης, Πρόεδρος τοΰ Πβωΐοϊ^ΐίίυ Ρεθύμνης, Πο6ε?ρο ·, οί Νι*4λ*ο« Στρατουδίχης Πρϋ>τοδί*ης
  κα Έμυ,. Τσουϊεοός ϊικηγόοϊς, Σίνείοοι χαί ό Έμμ. Ά6ά·
  τζος ύιογρϊμΛβτεϋς γο> Π:υ»τοδΐ'*'Όυ Ρ-θύ*νης ΡρΐΛ-ιατεύς,
  τοϋ χατά την πηοσεχή Σύν.δ'.ν ά·το 11 με'νρι ^0 Ίανο.αρίου
  1913, αυγ».ροτηθΓσομιιίνου Κ*κοι»ργ!β^ικϊίου Ρϊθύ,*νης.
  Δι' όοιο;α: Δια-αγ»)ς ίιιτ' αριθ. 174 %ν. /ιονολογίαν σημε¬
  ρινήν, δ.ωρίσθη προ»ω5(ν<3ς μένοι τίλους 'Τανουαρίου 1913, άνΐπληοΜττς τοϋ Β^βοΰ το3 Γβαιι·υ.(χτ'Ός τοΰ Είρηνοϊ'κείου Καστίλλίου Κ σσίμου'Αντωνί υ Χ. Παπαδάκη απουσιάζοντος ό Μιχαήλ Στ»β.Άεγ;νίκης, κάτ-ιχτς Καστελλίου Κισσάμου. Έν Χανίοις τη 19 Δβκίμ6ρίου 1912. Ό Διευθύνων τό Α'. Τμήμα Γραμματεύι. Χ. Παπαδάκης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμηιια Δ'. Έκκλησίας καί Ηαιδείας * Δ'ά τοΰ ύτ' άρ.θ. 2ίΊ τής 18 Λ)6?ίου έ. ϊτους ΔιατάΓματος ΐοθ Γεν. Δΐϊΐιιητοΰ ίπανήλί)»ν »ίς την υπηρεσίαν ή ώς ϊ-<γ*μος άπτιλι ΟϊΤσα Βος δι' ίζίτ«ί«>ν
  V*)
  νισΐα ώϋτραξιΠ Βλϊχά*.η καί
  δ' οοίϊθη ,ύ:η ϊιδ)λ'σϊΐ είς τό Πα;.θε»α ίωγεϊίν Έμπάρου Πε-
  διαόος επί μην. μιτθώ ί-αχ. 60 Λϊνής ο3στ;ς τίίς θέιεως.
  Δ-ωρ'σθησον 1) ό Γεω-,γ Κ?ιτσωτά«.ης ή Ί νΐωτάχης Βος
  6)δνδ. ί'ίςΈλτ,ά Πίϊώίος έ-.ί αην μ σ^ώ δραχ. ί>Οώς «ροσωρι-
  ν;ς ά%α^>ν.ρω:τ,ς %τΧ τ,-εϊς μήνας τού άκνυσιβζί^τβς 3ιδ)λου
  Γ£<ϋ?ν Σ. Ι1απαϊά*η 2) Ό Έ*·-·. Κ Βϊσιλάκη; άπβφ. Γυμνασίου είς Πλ»την Λΐσηθιιου ίπ'ι μην. μι-θώ ?ραγ- 50 ώς ιτρΐτωρινός άνακληοω- τής ί-ΐ τρϊϊς μήνας τοϋ «κουο-ιάζοντοί ?'ϊ)λ6υ Μ Μαρκουλά*η. Δι" όμοίου Διιτίγματθί; ύκ' αριθ. 236 τής 19 Δ)6ρίου ε. Ι. έκανονίοθη ή μονιαίΐ αιοθίδοσία τού Κωνστ. Σαμιωτάκη καίη- γητίϋ των Φϋσΐκών εν τώ Γυμνασίφ Νίατίλεως είς δρΐχ. 200 βπό ιής 16 Δ)6οίου ι. ίτου:. Δι' όμίίοο Δ'ατάγματος ύπ' αριθ 237 καί χρονολοιίαν την βΰϊτ,ν δ ωρίοθί; ό ?ιά το3 ύπ' αριθ 176 *αί γ,ρονολ. 1 Δ)6ρίου ϊι^τάγματος ϊιορ τθβίς Ν·/.. Γ. Σςρατά*ης α)δ δ. Γΐ; είς προ- οωρινήν άνΐπλήρωσιν τοΰ αγοράζοντες δ^λουΒίυτουφού Μο· νοΐατσίυ Ματθ. Πα-αν κολάβυ είς Άμυρά Βάννο» κροσωρι- νώς ίιτί '.-£:βΤς μϋνα; ώς άναπληρωτήι τοΰ άιο.σιαζοντος ^ϊιδ)λου Ά>*υρώ Μιχ Βερυνο**άκη «πί μην. μ'-σθω δραχ 40 άτε το»
  5·ϊ)λου Β:υτς«·ο3 έπανιλθόντος είς την θέσιν τςυ.
  η
  λί'ου
  Δι* όμοίου Δ·ατΟΝματος ύπ' αριθ 239 τίς 90 Δ)?ε«υ
  ί'ωΐ'σΡησίν 1) ό Νικ. Π«ΐΓανα>ζάχ»!£ Οτ-ιγφ. Γυ"νϊσ!ου προσω¬
  ρινώς Ιπί τρείς μτ"ν>·<ς ϊι^λΐς βίς Πην<*ϊά*!α ν*ιν-υο τι ί*ι ιιην. μΐσΑω δοιγ.50 ώς ·ϊνϊ·τΓ/ν"<Λτ^ί τοΐ< ί-Α·)-Γ!ά*ον-'^ ξι^λ'υ Γεωρ. Στ. Πίπα'άχη. 2) Ό Γίώογ. Ν ΠεΜαΜτ*? 3*05. Γυιινασίου πρ;σωριώς 4-μΪ τριϊτ ^■9νν^ ΪΊ^Ρος β(ΐ Πλάτην Λασηθείευ ί«· ι>ην. αίσίώ δοαγ. 50 ώ- ά«α·κληρωτγις τοϊί άπ'-υ-
  σιάζηντοί διϊ)λου Έμμ. Μβρινίχΐ.
  Δι* όμοίου Δ ατάνματοί ΰπ' άριθμ. 940 *α' νοΐνη">ονΙοτν τν-ν
  οΌτήν άτηλλάνη των χονθηχόντων τού 4 Β*σι"λ Γ'θ^νΐώτιπ- ϊ'?)
  λος Μάλεα* Κυϊων'ί'ς ιίτε υη ότο?·ξ'ΐ)ϊνος ^ν θ^σ-ν τ^ύτη"
  Δι1 όαοίο·> Λΐατάγυ,ατος ύτ' άρη. 9''1 χ
  Δεχειιδίίου 1919, εγίνετο άπβίεντη ή ΰ
  τής Α'κατερίνη<: Χαλ*1αϊ<ίκη ϊιϊ)λίσιης τ-3 Ββίέ 'Απ^κ^ρών^υ κυι άτηλλάγη αυτή τά-ηί ϋπηοβσΐητ Δι' όαοίου Διατά"ματος ΰτ' αριθ. 242 <αί γοονολονίαν ττν βΰττν εκανονίσθη ή μη». 'αισίοϊθϊία των ?ΐ?)λω>ί *ια3:1->μ· Β
  Πϊδ'.άϊοί Γοηγ. Βίθυχεκάνι ΰ)διί. ΑΊβιχίοα χΐι το3 ϊ'Ί'λου
  Βουτών Άντ. Άιτοσ:ο"1ίί υ όοιστ. Γ)Β ιίου ά*' ηί άνέλιιδ· ν
  ΐ-ΐιηρεσίον νιατά τϊ> τοέγον σγολΐϋόν ϊτος το!5 μλν πρώτον ζ( δρβ·/·
  60 τιθ δ υτέοευ είς ·*ρ γ. 70.
  Δια τής ύχ' αριθ. 13 κϊί γοονολινίον 18 Λ)65(ίυ 1"12 Δ α-
  ταγί!ς τοϊ5 Γεν. Δ'-ικητοί5 διι,ιβ'πθη ΰπηοέτη; «» -ώ Άν Ληυ..
  Σγολϊ'ψ ' Άνίου Νικο/.άου Μερβΐλδϊλλου ό Μορνος Κουνενός
  έτ? μην. |»ισθώ ίρογ. 30.
  Έν Χανίοις τή" 21 Δεχϊϋδοίου 1912
  Ο Διευθόνο>ν τΪ5 Δ'. Τμήμα Ρραιιυιατεύς
  Έμμ. Γ. Αποστολάκις
  ΤΜΗΜΑ Ε". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  'ηι« Ποωτ 5127
  » 4ιεκττ 2968
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Πρός απάσας τάς πολιτικάς αρχάς
  όπως είς π3»«ν πρότασιν περί
  τινος εις δημοσίαν ϋπηεεσίαν ίιΐ-ίτ^νάττητϊ πιστοπ:ίϊ)σιν των
  αρμοδίων πβρά Πρωτοδίκυις «αί Έίέταις Εισαγγελίαν, 8τι ό
  ποοτ«ινόι«νος ?έν ϊγει !ητοπε'σ?< εις άϋκ^αα πρίδΧϊΐόμιενΓν υπό των άρθρων 21 κα! 22 το3 Πο-νικοΰ ΝόΐΑου και ιτιστοποίη- σιν τοϋ άίαοίίοι» Στρατολιγικοϊί Γραφΐίου, ότι οΰ'θς ΐξέτισε την στοατιω'ΐκήν θητε'αν η άπηλλάγϊ] τούτης νομίμως % δέν όπήγθη είς ΰΐΕοχρΙωιιν πρός στοάτευσιν. Αί αύται ΐΓΐστοποιήτεις ϋον νιι ίΐΓϊσυνάπτωντίΊ καί είί «αταν ιτερί Ϊιορΐσιχ5ΰ α"τ.ηση;ίδιώτου, ίιτως* αυτή 'λαυιβά'νηται ΰχ' όψιν. Έν Χανίοις 19 Δεκεμβριού 1912. Ό Γ«νικόο Δ'οικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ.. Πρωτ. 5427 » Άποφ. 2141 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περί διακανονισμοθ τοϋ τρόπου τής προμηθείας ταχυδρομικών ένσήμων. Πρός τονς κ. κ. Αηιιοο,ίοι/ς Ταμ?ας τής Νή<Ιον Κ ύ 9 » ο ι, Διά τβϋ όπ'άριθ. 45 τής ποώτης Νοεμβριού 1912 Διατάγ- 1»ατος, δημοσιευθέντος έν φύλ>ω ΰπ'αριθ. 85 τευχους Α'. τής
  Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, ετέθησαν είς κυκλοφορίαν, δια
  την σήμανσιν πάσης φύσεως άλληλογραφίας, νέου τύχου γραμ-
  ματόσημα, διά τοϋ ύπ'άοιθ. 161 τϋε 21 Ν3£ΐι6οίβυ 1ί)19 Λ-,-
  τάγαατος, ίημοσΐϊΐιΐέντος κβί τιότου εν .ώ ΰπ' ββΐβ. 102 τ«6-
  γκυς Α,'. «6λ>ω τή< Έφηαεοίίβς τίς Κυίερνί·σίωί, ίτίΒτσαν ίίί ίσνύν α ϊιατάξε'ί τιΰ 5;θρου 3 τού Νόι»ο^ ,ΒΘΛΑ' κΐθ' άς όρίζετβΐ «οσοσΛν τοία τοΤ: έχατόν ό :έρ των ΊΓροιχηθει.θ*;σο- μ«νων Ικ τοΐ δηιοσίοι» Τί/μιίίυ, Ιτ( ιτροκιταίολ^ ^ή; όΈίας αυ¬ τών, ταγυ^Ρ'μ'κά ίνστιμ.'ϊ ιτροΐστομένων των ταχυδρ-μ'κών γρα- ϊείων Χ3ΐ 8ιϊ τοθ &«* αριθ 179 Διβτάγιιατος τ·5<ς 1 Δενιμ- δίίου 1912, ^ημοσιεοθέντρς ωσαύτως καί τούτου ΐν τώ αύτω φ6λ- λω τίΙςΈφηυεοίϊος τής Κυίεονήσεως, Ικβνονίσΐτ) ό τοδ .βς τΐίςί* -άν ϊηΑοσάαν Ταιΐϊΐων προατ,θεία'. των ταγυϊϋθμ'χών ί«σήιιων. Την μελέτην ^ών Δ'αταγμίτων τούτων συνιστώμεν υμίν, νιΛό σγϊ'ΐζο^ίνων ά!*ισώτατα ·ποός ιην ύπηρ«σίαν τΰν δνΐιοσίοιν Ταμ*ίων* Ιφητώμεν ?έ ιδίως την ΰμετίραν προσοχήν ίπί των ίπ&μένων διατάίεων : Έν άρ^ρφ 11 τοΰ ΰπ' άοΐθ. 45 Διατάγματος, όοίζϊτίΐ ίτ' «ΆπαγοΓεύεται ε'ς τοΊς Ταμί« πα/« πώλησις νρ1 μω·" άνΐυ τοιτλοτύπυΐν άποϊείξΐων Ι^ολόνων ΰιΐαλλή>ων πρό<· είονδηποτ» ίδιώτην, εΓτε γον*ριχώς ·Γτε λια- ' νιχ£5ς » Τα ούτά ϊέ άλλ' ίντονώτβρον χαί λί—θϋευέΐτεο'ν όοίζίΐντ»! κοί εν τη 6' τίαραγράφω τοδ άοθρου 5 τοΰ ύπ' 179 ■ Διιτ-ίγαατος, ί/ούστ) ώς άχολούθως : «Άνβυ τριπλοτύπου αΐ- ι ττσεως, ί| ε'ς ιτρόσωπβ μη άνήχοντα είς την Ταγυδρο,λκήν ΰπη- ί ρϊσίαν, 3 "τυχόντα μέν ιλ»ι δικαιοΰα να ϊέ νά δίαγ»(ρίζωντ»ι ' Τβχυ*ρ:μίχά Ινσηιια, «π' οΰϊ*νί λόγω έΊπτρίπεταί ή «ώλησις » Ταγυϊρομιχών ένσίμων είς οίο>ϊήποτε πΰσον ΰπΌ των δημοσ'ωγ
  | Τομιών».
  Έν άρθρω 10 τοΰ ΰπ' αριθ. 45 Διατάγματοβ όρίζεται ό'τι
  τα τέως έν ισχύϊ κοινά τε καΐ βνίριθμα γραμματόσημα καί ΐπισ-
  τολιχά δελτάοιβ τίβίνται εκτός κυκλοφορίας άπο τϊ)ς ημέρας τής
  Χϋκλο»ορΙας των νί«ν γραμματοσΐμων. «Οί κάτοχοι Ϊ8 τοιού¬
  των δύνιντοι νά άνταλλαξωσι ταυτα διά νέω» γραμματοσήμων
  τής αυτής βξίας Ιντός 30 ήι»ερών από τήΊ; κ1 κλοφορίας των νέων
  γρΛΜ-ιιατοσί,μων έν οίωδήποτε ταχυδρομβκώ γρα¬
  φείω», όντος δ γνωστοθ 8τι ήμέρα κυχλοφορίας των νέων
  γοαμματοοήαων ωρίσθη διά δηλώσεως τί)ς ταγυίρομικής Διεύ-
  θ'νσεως ή ΐνάτη Δεχεμδοί'.ο 1912, Ιπίται 6τι κοί ή άνταλ-
  λαγή των γρααματοσήμων ΐπιτρέιΐεται μόνον μίγρις ένατης
  ΊανΓυϊρίου 19'3" πίραν τής ττροθεσαίας ταύτης *υτε τα ταγυ-
  δροιιι/,α γραφεΤα δύνανται να ανταλλάσσωσι γρβμματόσημα, οδτε
  τα ϊηαόσ α ταμεΐα ϊΰνΛνται νά ϊεγθώ« τοιοϋτα ιτοός άνταλλαΎην
  β—ο τα τΐγυ'ρομικά γρα*εΤα ί) ά^ό οιανδήποτε άλλην δημοσίαν
  Αρχήν $ ίδιώτην.
  Έβί τί)ς άίίας των ι:ρός ανταλλαγήν δι^ομιίνων άιτό τα ?η-
  μόσ α ται*εΐα νέων γραμματοσή^ων ουδέν υπέρ ουδενός λογί-
  ζετβι ποσοστόν.
  Έμ τώ βιβλίω τίΐς Άποθήχτς των ίνσήμων δέον νά ανοιχθή
  νίοί όλως διόλου ίν'ιδίαιτέρο: σ^λίδι μερίς τώννεωστί εί; κυκλο¬
  φορίαν τεθέντων ταγυδρομικών ϊνίήμων μετ* έπισν,ιάνσιως των
  λέξεων «έλληνική διοίκησις» έν τη μερίδι τί)ς έξαγω-
  γής θέλουσιν ίγγράφίσθαι καί τα π:ος ανταλλαγήν παλαιών,
  ίχ των νέων διδόμΐνα γρΐμματόσημα, έν δέ ταίς στήλαις άριθμοθ
  κα; χρονολογίας των γρομΛατιων παραλαδής θίλουβιν έγγρά-
  φίσθαι οί βριθμοί καΐ α· χρονολογία! των αιτήσεων των τΐροίστΛ-
  μ.νων των τα/υδροαικών γρρφείΐΛ δι' ών δέον νά συνοϊεύωσι τ»
  πρός ανταλλαγήν προσαγόμινα παλαιά γραμματόσημμα έν ϊέ
  ταίς έναντι ιταρατηρήσεσι δέον νά συντάσαητβι ιΐραξις παραπέμ-
  πουσα «'.ς την σίλίδϊ τοϊί αύτοθ Βιδλίου, έν ϊ) ϊέον, είς τβς
  στήλας τής ίΐσαγωγής, νά ΐγγράφωνται τα ϊπιστρεφ:μ*να πα-
  λαΐϊ Ίρα<±μ.αχό<:·η[ΐ.!ΐ Συ^υώνως τοϊο διατάξεσι τής α'. παραγράφου τοΰ αρδρου 5 τοΰ ύπ'άριθμ. 179 Διατάγματος, οί ιροΤστάμεν^ι των τΛ'/υϊβ. νρα?£ίων, προμηβευόμενοι ταχυϊρομικά ϊνστμα, προιιαταδαλ- λουσι την αξίαν αυτών είς τα άρμόϊια ταμιεΤα, (Αεϊον τού ~οσού τού άποτελούντος τό έκ τριών επί τοί« εκατόν (3°/0) ποσοστόν*, τό ποσοστόν τούτέΐτι ττροα<ϊ>»'"
  ρεΤται.
  Ιΐασα οιαδήποτε ιτρομήθεΐα ταχυδρομικών ένΐ-ήμω> γίνϊταΐ
  ίπί τη βάσιι τριιτλοτύιτου αίτήσεως, ής τό μέν στέλεχος θ»
  πβραμένγ) «ν τω οικείω ταχυδρομικώ Γραφίίφ έκ δέ των δΰο
  χινομΐιοτύπων αότής, άτινα ΰπογράφβι ό αίτων την προμήθειαν
  •Ί'Λ" -ι...λ».— -...„>----..-Χ^ ?._^1_-1.. .ν ..1.. 4·..,, «Λ«τίϊ
  Ι: ΤΗ2
  ό Ίτρίμη^εύσας τα ίνσημα ταΐΜϊς, τό ί' έ':«ρ-;ν, Ιπογεγρ αμμίνον
  χαί ύ« αυτού, έπιστρέφεται είς την ταχυδρΐ,μικήν υπηρεσίαν διά
  τα *αθ' εαυτήν
  ΑΙ έν τας ταμείοις κοατύμεναι τριπλότυποι βίτήσεις ·>ρησι-
  υεύουσιν ώ; ?ιχαιολο<ητικά τής ε'ς τοϋς προϊστομένους ϊών Τβνυϊρομ'χών Γραφείων ιτροχατίίολής χϋθ νβνςμίσμέ.ου υπέρ ούτών ποσοστου' τάς τριπλοτύπους δέ ταύτας β'τήσβις οί τομ·'αι Ρεθύμνης, Ήρακλ ίίυ χίί Λ'σηθίςυ διαδιίάζουσιν είς τό τέλος εκάστου μηνός εις ιόν Κεντρικόν ταμίαν, α'τεύμενοι την άνταλλανήν αυτών διά γραμμα-.ίου ταεααί5Ϋ,ς τοΰ Κϊντρι- κοί3 ταμίου, ΪΌντι των :ς Ινσήμων είσπράξεών των, ίσ»ξ;ΐ-υ ιρός χό ποσόν των ύιΐ' αυτών χροκαταίληθντων είς τούς ΙΙ?οΐσ:α- μίνΓυς των ταγΛρ. ΓβίϊεΙΐΜν ποσεστών "Ομοια "<ραμματΐ2 ό Κίντρικός τβμίας )<αχά μήνο: εχϊίδει ϋ*' άρθρον 1 τοθ χε$α- λαίου Δ'. τοθ προθπελονΐ'μοϋ των ίσόϊιον, δι' άντίτιαον κοινιΰ καί έναρίθμου γραμματοστμου >^χ , κ>«ί ?ιά τα ύπ' οϋτο3 ιιρο-
  χιπβίαλλέμενο' ποαοστά, 9υγ>εντρ(ι,νί( ϊε απάσας τάς καθ*
  έ'κ,αστον μήνα ιΐίρ'ελθοι,σϊς αύ.ώ τριπλοτύπους βΐτήσεις τόσον
  ίξ άιτοστολϊ|ς τδν λοιιτών τιμίων όσον καί τάς ϋκό των προ'ιστα-
  μένων των ταγυ?ρομικών Γραφίίων τίίς ταμίΐακής αϋτοϋ περ·-
  βερείίΐς παραϊοθιίσας αύτω ι—1 τή προμηθίία των Ταχκίρεμ>ών
  ένσήμων, κ.ί τάς ύπ'-6άλ)£ΐ !ι' άναφ-ρας τού είς τό Γενικόν Λο-
  γιστήοιον, μετά πίναιιος ?ηλοΟ··τος τον αδξοντα αριθμόν καί
  την γρονολογίαν τής οίτήσίως, τό τανυδρομιιιόν Γραφ-ΐον έξ
  ου προέρχίται, τό σύνολον τής άξίας των ϊι' έχάστης αΐτησεως
  ιτρομηθευθίντων Ταχυδοομικών ίνσήμων καί τό «ίς ταύτην άν 4-
  λογοθν ποσοστόν, δι' ό' αίτ«Τται την έκδοσιν ίπ' ονόματι τ-ι>
  Ισοτ.όσου χοηματικοϋ Ιντάλμβτος κα·. τούς άριθμοΰς καί τάς χρ:-
  νο^ ο·Ίας των ΰπ' αΰτοθ ίκδοθέντωνγρομματίων «ίραλαδτΐί, -ί¬
  σον διά τα ποσά των υπό των άλλων ταμιών χροχατίβληθέντ .ιν
  όσον καϊ διά τα ϋπ' αύτ°3 ωσαύτως προκαταδληθίντα ιΐοσο·: χ
  «ίς τ^ύς κρεΐσταίΛίνους των Ταχυϊρ. Γραφείων τής ιδίας αύι.3
  τΐμΐίαχί!; περιφερείας.
  Τό Γενικόν Λογιστήοιον, κατόπιν έλέγνου το3 ιΐίναχος >'.
  των ουνημμένων βΰτώ αϊτήσιων, *ροχαλ«ϊ την ίχ' ονόματι :ί
  Κ«ντρικοϋ τσμίου Ιχδοβιν το3 άπαιτοαμένου χρηματικβθ έντο -
  ματβ'·,
  τοΒ Τμήματο? των Ο'ιχονο^ιχϊν άναγρβφομένης ο'ικείας «ιστ .ι*
  σ«ως.
  Έν Χανίοις τη 19 Δεκεμίρίου 1912
  '<> Γβνικός Διοικητήν
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  ~τ«»ι· * Ι". Ι >ν »:«»<"' Ι ϊί»»ογ»»α^»κιοχΐ 1