92272

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΪΑΡΑΡΤΗΙ» ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  1ν*_
  , 74
  Διά
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΕΙΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τιιλμα Α'. Αίκα·οι3ύνης
  ΰτ'άρ.Ο^ίν 247 χ« χρ ρ
  χοΊ Γβν;χ)ί} Δυ.χητβϋ Κ-ι/ιΐη; π>ρίΜθ·] ;*ί/.?ι τ;λους
  1913 ή ύχηοεσία τοΰ άναπλ-πρω-ο3 τ;3 άτουσιίζϊν,
  τος, Γρ?μ.Λ3ΐτ·-.«>ς τ.Ο Είρηνβίΐκΐίου Ν»ύ;Ά*ι, Ϊ5« Ίωά»ν3υ
  ΣιγανοΟ.
  Δί' όμ Ιυ Δ:«ϊάίμϊτ3ς ύπ'ίϊριθ,Α. 248 **'. χοονολϊγίΐν ΐη-
  μτρινήν, Ιί >.-ΐϊβη οικηγάρ-^, π-£?' ά-υισ: τ,Τς ί; Κ?ή"Τ, —('α-
  στηρίθίς τ.ην τώ.> Έιϊτΐίων, ό ΊδθΛίνεΰί Γ. Κδά*ης.
  Έν Χϊν-,ς τ-, 22 Δ«κ*,-6Ρ·.βυ 1912
  Ό Διευθύνων τό Α' Τμήμα
  Χ.
  ΓΕΗ1ΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τ «ι Λ τι α Χ' *Εκκληιίία<; καΐ ίΐα Γ>3ία<; Διά το3 ύπ' άριθμ. 254 τής 22 Δεκεμ5-ι;υ 19ΐ2 ματος το3 Γενι«ΰ Διοίχητοϋ επετράπη ύπίρ τής Μαραγ»οπούλου τέως ί(ίασκα»υσ/)ς Πομπΐας Καινουρίου ή έκ τοθ Δημοσίου Ται-ϊίςυ ΐ/πίληφις ί-οκΛηο;υ τής μΐσίΐονθσίΐς της διά τό άπό 25 Μιί:υ—15 Α!> τυΐ-ο.) 1912 χρονικόν ίια-
  στημα, καθ" £ ά-.ουσυσ_* έ/, -ιϊ), ντηοετΐί; λό^φ Λαθενειας νο¬
  μίμως πίσΐοτίοιηϊίίαης.
  Δι'ό,Αθίου Λιατάγματος ύί'ίρ.'ίμ. 255 χαί χ? ν;λογίαν την
  αυτήν επανήλθεν είς την ύπη^εσϋν ή ά.-ολυ'ΈΪίΛ ώς ίγγαμος
  πτι.χ. Β;ς Σοφικ Μ.ί'ραγχο.ιϊ.ίκη ή Ινιρα;Αί.ινά/.η ·ί.χ δ.ωρίσθη
  ϊιδασκαλος ίν τω 'Λ>Β>τ. Δημοτ. Σχο^ω Λίαργ^ριτύν επί
  ^μην. μισθώ ϊραχ. 100 ώ; ιτ/οσωρ ντ, ϊνατΛϊΐί-νΐΐ.ρια »~ι τρείς
  «μήνας τοΰ α'ουσ;«ζοντος διϊα;?·α'υυ Ίιοαν. Πα-ερά^η.
  ' Δι' 0,-1.31/; Διβτάγμαχος ϋ«' άρύ. '257 κ?ι -χροκολο/. 22
  Δ)6ρίου 1912 μ<=τεέ£κ) τή α'ιτήτει τ^υ ό Μ>.χ.Λ;£,ίνάκτ;ς άττο-
  φίΐτος Γι-μνΐϊΐίο^ ι* Τ33 δημοτ. σχολείον Γ«ρι/«ι ΙΙ;διαδος εις τό
  έν Άμπίλοΰζφ Καινοιιρΐϊ^ ταιθϋΓθν ώ; «οιωυνό; έ~ι τρβΐ;
  μήνας άνζπληρωτης τού άπ;υσ:άζοντ3ς ϊ'.ς τϊν ζ3/>3,ιοιγ' δι?)λο^
  Αδαμ. Μζν3ακάχι.
  Έν Χα.ίοΐς τή 22 Δϊκειβρίίο 1912
  Ό Διευθύνων τό Δ' Τυήΐί-α Γραμματεύς
  Έμ. Γ. Άποστολάκης
  Έκ τοι7 ΕΟνικού
  ιιιϊ.......ΙΙϋ^