92275

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1912

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝΚΡΗ Τ 11
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ>ί 2Η Δεκεμβριού 1^12 ΑΡΙΘ. 75
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  Τρημα Δόν Λικαιοόύνης
  Διά τής ΰπ' άριθμ. 178 καί χρ:ν3λο~,ίαν 22 Δεκεμβριού
  1912 Διαταγής τοθ Γ*νικου Διοι<ητ;3 Κρήτης εγένετο απο- δεχτή ή παραίτησιν τοϋ δίσμοφυΛ,ΛΧ,ίς Χανίων Γεωργ,ου ή Αναγνώστου Φλεμετά*)), και άπηλλάγη των χ,αθη*οντων τού τούτων. ΈνΧ«»ίβΐς τΐ|27 Δεκεμβριού 1912 Ό Διευθύνων τό Α'. Τμήμα Γραμματεύς Χαραλ. Παπαδάκης ΓΕΙΪΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ε'- Οίχονομικών Διά Διατάγμχτος τοϋ κ. Γενικοΰ Διοκητοΰ ύπ' άριθμ. -61 *«ί χρονολομαν 27 Δεχεμδριου ι. έ., διωρίσθη ο Αντώνιος Κ· Γεραχάρης «κροσνρινος ά*απληρωτης τού Ατοΰηχαρίου τού Τ«λωνειου Ρεθύμνης Νι-Ο^αου Μπεμπή, μέχρι τβλουςφείρουα- ριου 1913. Έν Χανίοις τ* 27 Δεχΐμζρίου 1912 Ό Διευθύνων τό Ε'. Τμήμα Γραμματεύς Ε Σίδερης Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τρίϊμα ·Ε»ί»«λη<ίίας καί Ιΐαιδείας Διά τού «π'άρΛμ, 260 κ»ί χρονολογίαν 27 Δ«κ»μ6ριβυ έ. έ Διατάγματος τού Γ«^ικ,οί} Λιοικητοϋ ίΐωρια()ΐ)σ»ν 1) ο Γ«·φγ. Ά Κοτσυ?»κης ύχοίιδ*»καλος είς Χαμιζι Σητείας ίπι μην μΐσ()φ ίραχ. 40 προσικρινώς «πΐ τρείς μήνας εις ^^ τού *;ς τόν Στρατόν ύπηρ«τ«ϋντο Έμμ. καρακη. 2) Ο Κωνσταντ. Ν. Τουτουντζα**» »4·. Γυμναοίον εις τό οημ.τικόν σχολείον Πρασά 11«ϊια5(.ς ς*ί μην. μισθώ δραχ¬ μάς 50 κενής οΰσης τίς θέσεως. . , Λι' όμκίΐι Διατβγματος υπ' αρι(]μ· 26 ι και χρςνίλςγιαν ^3 Δ«κ.*μδριου έ, Ι. Δίαταγμ,ΐτος τού Γ*ν. ΔιοιιιητοΟ δ««ρι<ίβτι ό £.μμ. Ί- Κβρναρβκης Δος £ι)ίιί. *ίς τό Δημιτι*ον ΣχβΛ«Ιον ΓεραΜ Πεδιάδος έ«ι μΐ}ν. μισθώ ίρ. 4ϋ ώς προσβρινός άναπλη- ρωτης έχί τρίΐς μί}νβς τοθ ύβηρετθϋντος είς τβν Στρατόν -ι2)λου Ιωαν Ιΐαταδομανωλβκγ). ν. Ιταδομωλβ) Έν Χανίοις τζ 28 Δεκεμδρίου 1912 Ό Διευθύνων το Δ'. Τμήμα Γραμματεύς '!3μμ. Γ Ά«οοτολοί»ςης ' ΓΕ]Ν1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ι Τμήμα Δημοσ. Ασφαλείας *αί Δημ. "Εργων ' Δια τού ύπ' άρ<ί)μ. "262 έ. β. Διατ»γμα;ος τής Α. Έξ. τού Γ&νι&ιυ Διοικ.τ).:υ έ-ιτρ^πη εί; τβν ΐεζ. 'Υπενωμβτάρχην Ιΐαπαγρηγορακ^ν Ιωάννην ν α συνάψη γάμον μετα τής βΐσπβι- >ιδος Εύαιϊ;ας Σχινθχκη τού Άναστασιβυ, έτών 1ϋ, κατβιχου
  Χανίων.
  Έν Χανίοις τι) 28 Δεκιμίρίου 1912
  υ Διικθιινων το Τμϊ)((ΐα τ ής Δΐ)(ΐ. *Λ»φ«λιία«
  χιΐ Ίι3ν Δΐ^Λθίων Έρ]»,»
  Ιϊ,. λΐοντικάκης
  ΤΜΗΜΑ. Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
  Αριθ, ίΐρωτ. 5254
  » Λιικπ.
  Ο ΓΕΜλΟ- ΑΙΟΪΚΐΙΓϋ_ ΚΡ1Γ--
  Έχοντες ΰπ' όψει τό άρθρον 1ο τ:ί3 ιι*ρί ά^ογρίφή; τ/,ς
  τής καί ακινΐ]τ9υ περιουσίας τοϋ «ν Κρηττ^ Έλληνικοϋ Δημο¬
  σίου ϋ*' αριθ. ΠΟ τής 30 Νοεμβριού 1^12 Διατάγματος, όρί-
  ζομεν ημέραν άποτρα^ής τής κΐνητής περιουσίας τού Δημοσίου
  τή» 31 Δίχεμ6ρΐ9.> 1912 κχί καρ«γγίλλομεν τάς αρμοδίας
  αρχάς, ίνα ίντος δεκα ημερών α-ο τής «ν τή ενταύθα Εφημε¬
  ρίδι τής Κυβερνηΐτως καταχωριιιως τής παρθϋσης ίι.ταγής
  υ««6ζλωσιν χις το άρμ^όιον Ί'μήμα κίνακα έμφιινοντ* την παρ'
  έχϊσΐψ αϋτοτελιϊ γραφείψ χινητην «ερΐουσίαν τού Δημοσίου κζί
  συντεταγμένον κατα τβς διαταξεις τβθ προμ·'ησθίντος Διατάγ-
  ματβς.
  Έν Χανίοις τί) 28 Δεκεμίρίίυ 1912-
  Ό Γενικός Διοικητής
  _. ΔΡΑ1Ό1Μ1ΙΣ
  4556
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι_ Α Χ Α
  των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Έφετείου Χανίων τής 12 Δεκεμβριού 19ί2 κληρωθέντων
  τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπο 11 έ. ε. 30 Ίανουαρίου 1913, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Ρεθύμνης.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  ι»
  7
  8
  9
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  .2 3-
  ·> 5
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Α'. Τ α κ τ ι κ ο ι ενορκοι.
  Γιανούλης Ιωάννης ΓΛώρ.
  Χαμαράκης Δημήτριος Εύγ.
  Γασπαράχης Εμμανουήλ Χά.
  Γαγάνης ΙΙαντελ/,ς
  Γρηγοριάδης Ιωάννης
  Δερμιτζάκης Εμμανουήλ Γεω-
  Γοβατζιδάκης Έμμ. £Ν.
  Γοβατζιο*£χ.ης Ιωάννης Δημ.
  Δαρμάρος Ιωάννης
  Δρανδάκης Λεωνίδας Γεωρ.
  Δράγασης Μιχαήλ
  Κορωνάκης Αριστείδης Άριστ.
  Ίατρουδάκης Α. Κωνσταντίνος
  οραχης 11. Ιωσηφ
  Φρυσουλάκης 'Νικόλαος
  Χαλκιαδάκης Στυλιανός
  Δάνδολος "Αντώνιος Σ.
  Λαγουβάρδος Γεώργιος Δημ.
  Βούλγαρης Ιωάν. Ν.
  Ζννιδάκης Κωνσταντίνος
  |Α.γγελιδάκης Θεμισ.
  ιίαπχδάκης Ευάγγελος θεμ.
  Πατσουράκης Δημήτριος
  Πετράκης ίΐαντε. Μ.
  Ρολίγης Σταμάτιος
  ΜατΟαιουδάκΓ,ς Γεώγργΐος Λ.
  Ρουσάκης Γεώργιος Χαρ
  Πενθερουδάκης Μιχαήλ
  Σταματκκης Χαράλαμπος Ιω
  Καψάλης Μιχαήλ Ιωάν.
  20
  151
  18
  16
  15
  30
  24
  17
  59
  32
  38
  46
  166
  175
  190
  192
  275
  212
  199
  42
  160
  91
  96
  103
  112
  80
  305
  92
  116
  241
  Ρέθυμνον
  Χρομοναστήρι
  Ρεθυμνον
  "Αγ. Κωνσταντίνος
  Έπισχοπή
  'Ατσιπόπουλον
  Πέραμα
  Βποστελους
  Νεύς Άμάρι
  Ρέθυμνον
  Ρούστι/α
  Ρέθυμνον
  Ρέθυμνον
  Επι
  Ρέθυμ
  σχοπή
  μνον
  'Αγ Γαλή
  Β'. ΆναπΑηρωτικοΐ ένορκοι
  Τσιρινδάνης Δαμουλής
  Τσάκωνας Βασίλειος
  Ανδρουλιδάκη; Κων)τίνος
  Κουγίτη; Ιωάννης Γ.
  Ζακάχης Τινος. Έμμ.
  Δαφνομίλης Γεώρ. Ά.
  Δοκάχης Γεώρ. Παντ.
  Παπαβασιλείου Νικόλαος Β.
  Κεριμάχης Μιχαήλ Χαρ.
  143
  14ο
  3
  48
  43
  276
  34
  106
  284
  Ρέθυμνον
  'Αμνάτι
  Ρέθυμνον
  Αγ. Ιωάννης
  Ρέθυμνον
  'Επισχοτίή
  Π
  ροσόντα
  Έπιτηδευματίας
  Κτηματίας
  Έπΐτηδει. ματίας
  9
  9
  9
  Διχηγόρος
  Κιηματίας
  Δΐληγόρος
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Επιτηδευματίας
  Κιηματίας
  Δκηγόρος
  Έπιτηδευματίας
  Ιατρος
  Επιτηδευματίίΐ;
  Κττματία;
  Δικηγόοος
  Συμβολαιογράφος
  Κτηματ^
  Έπιτηδιυματίας
  Κτηματίας
  Συμοο/αιογράφος
  Έπιτηδευματίας
  Κτηματίας
  Έπιτηδευματίας
  α
  Κτηματίας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!

  Α.
  «ζ>
  α.

  >
  Όνο;χκτεπών.μον κληρωθεντ.;
  13
  α Η
  Κ ατ ο ι χ ί α
  Προσόντα
  Α
  „ 13-
  ■ο χ
  ί ι
  «ι!
  10
  Κ'α^ας Ιωάννης Γεώρ.
  Πάνορμος
  Εμπορος
  11
  Λαυπρινο; Γεώργιος Κωνστ.
  96
  Ρεθυμνον
  'Επιτηδευματίας
  12
  Πλουμής Γεώργιος
  Γαράζος
  Κτηματίας
  13
  Βογιατζάκη; Ιωάννης '?μμ·
  13
  Ρέθυανον
  Καθηγητής
  14
  Βρ.ντάχης Μιχαήλ
  12
  Άδελε
  Κταματίας
  15
  Χαλκιαδάκης Αντώνιος
  152
  Ρέθυμνον
  '^·πιτη§ευμο.τίας
  16
  Κασέλος Αημήτο. Γεωρ.
  27
  »
  ι7
  Βίυσανάλης 'λνδρέας Νικολ.
  14
  »
  Ίατρο;
  18
  Δρανδάκης Εύ'γγελλοί Έμμ.
  28
  »
  'Ειΐ'τ/;ο*ευματίας
  19
  Μανωλεσάκης Παναγιώτης
  78
  Πηνή
  Κτηματίας
  20
  Σαουνάτσος Γεώργιος Εμμ.
  113
  Ρεθυμνον
  Ίατρο;
  Εγένετο συμφώνως τ-ώ ύττ αριθ. 244 έ. ε πρακτΐν.ώ δημοσίας συνέδριίσεωί τοθ Εφετείου Χανίων.
  Ο ! Δ ι κ α στα
  Αντώνιος ΖηλΑμων
  υ
  Κων«ίτ. Παπαδάκης
  Ιωάννης 5"αοννάτ«*ος
  Πέτοος Τατα^άκης
  Ό>τι Άκριβι; αντίγραφον
  Έν Χανίοις τη ΙδΑεΛεμβρίου 1912
  Αριθ
  Διεκη. 827
  Δημοσιευθήτω διά τής 'ιίτιισήμου Έρημ'.ρίδο;.
  Έν Χανίοις αί} 1ο Δεκεμβριού 1912
  Ό 'Υ)γραμμα.τεΰς
  Ό Ιΐρόεΰρος τώ* *ν Χ«ν»«>»«: '
  Α . ΖΙ1ΛΙΙΜΩΝ
  §3
  Μ
  10 >·
  Ι!
  Ι
  ο
  ι
  Οτ
  V
  1
  ο
  _όο_
  ο»
  -ο
  ο
  ω
  α>
  ο <—ι -1 <Χ •50 -ι Ο Οικονομικόν ετος Αηηέε Μην Μ ο ϊ 5 "Έτος—Αηη ο σ ΟΟ ΟΤ Ι - Ι___«ο 5 2? _ οο ο 00 οί ^» <—>
  ί-2 «ς
  ίύ α-
  96
  ί5 Οϊ
  ο ο
  α>
  ο
  Οτ ^ι
  ίθ Οτ
  Οτ
  <~ εο ΟΟ ζΩ 00 Ο Οίτ 00 Οτ Οτ -Ο «Ο Οτ οτ α *» «: 5Ο ^; χΐ ΟΟ Οτ <Χ 00 Οτ Οο £-3 Ι •β 5 ο 1 ο ι Ι ο "Ο 3 αι Έσοδα έν δλφ ■Ε δ Η ο. ο Τί Ο ο χ β α 9 ? Ι Παρατηρησεις Η ι—< Μ I—, Μ Ι •Ό Ρ3 Ο Η Η 02 Ικ Ι* •Τ" Ι ϊ» 11 «-3 Ι>!3
  5
  «Λ
  Η-Η
  Ι
  }
  Κ
  Μ
  Μ
  Ό
  Ε
  Μ
  Μ Γ»1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΙΜ»
  ΔΙΑ Α1ΣΜ0Ν ΤΟΥ ΠΡΟϊΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3 ■)· — περιοδοσ γ·.
  0£ΐ£ΜιΙ.· Αϋ εθΜΠΤΕ ΒΕ Η δϋΙ,ΤΑΧΕ 3 % - 2Ε5ΤΙ0Ν
  III
  8ΕΡΤΕΜΚ 1912
  Χ Α Β Ι. Ε Α.
  ιιι·
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
  Κοι-
  Ον
  3
  σ
  ε <υ ό Οί Η ηςιΐε '3§· '? υ* π' Ι (Λ — %*" °Π! "Ι Ι Ι 3 α τ: Ε? ϊ,-σ 8 ^'? 8 >
  19
  -----
  2Ο~~

  1
  ■ο
  ο
  <υ ο 3 (Λ Ο Ρ "^ ε:
  Ι:
  <υ ρ -Ο (Λ ο Κ Ο η. 3 •π 3 Ον •σ Ο ο <Λ . Η 21 22 59549 5(Ν 75557 0513.52-58:3
  νζ, *ι*
  4(50
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  *
  V*
  Υ"1 ΤΈ""ΕΙ¥*^
  11 Ι Ν Α Κ Γ.
  Ο ΕΤΠ 0Ε3 ΡΕΒΟΕΡΤΙΟ^ ΕΤ ΡΑΙΕΙΗΕΗΠ ΕΚ
  ΓΠΤΕΝΙΒΡΙΟΣ
  ΕΙΙΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ**
  "Ι-'βοδα —
  Των Νοαυν—ϋθΐ άέρ&Γ.βΙΠβηίδ
  Χι-.'ων χαΐ
  Σφακίων
  ΟγϊκΙι .
  1,35,511111
  3- δ
  .2 ι -
  ·§ -δ
  Β __
  Η 2
  » ο
  Η
  ϊ υν.λ^.
  Τ οΐηΐ
  Ι ι
  5
  1912
  Σεπτέμβριος 8
  1912
  αΒρθι Ι αι
  1906-1°11
  19» 6-1911
  Χυνβλον ΤθΙ»1
  9382739
  347043735
  Ι
  3*70437
  Ϊ30362664 93827 39
  3470437 .^ΙΓ,Ι
  ί * ψ*Γ Ι Ο·-
  ι
  35
  ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΈϋϊ
  401
  — ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β
  . Αϋ ΟΟϋΙΡΤΕ ΟΕ
  8ΕΡΤΕΓΠΒΒΕ 1912
  ΒΙΙΒΤαΧΕ 3 7»
  0Ε5ΤΪΟΝ Ι!
  Τ Α. β Ιόι Ε Α υ
  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι — Ρ Α Ι Ε Μ Ε Γί 8
  1
  ?- —
  '5
  Ι
  >3
  II*
  Ι-
  α:
  13
  9-
  -3
  ι ί
  ,-3 .χ: .ί
  κ £ Ρ
  : ° *—",%
  ' Ε ®'-ΐ
  • -Ϊ3 Ι ^ £5
  > Οτι
  ;ΐ3'. τ
  < Γ- «4. ,ϊ-3 ·§ ΐ ί: 3- 19 *£' .9 ββ =. ι- Γ ί= " ί. > ? Ι*
  ο
  Β
  ε^ '„
  21
  > -Γ
  Ο 1^
  αί β-
  2.8
  Ο
  «42
  156!
  30
  136
  Ι
  350
  2052
  1027008
  18322
  )8
  156530
  1004659
  166
  47528
  35070
  264828
  2974 —
  11405560
  2059 —
  26767272
  3071357
  11308^ 10
  1027008
  18322
  3452115
  102031
  25
  4706189
  2974-
  11405·. 60
  26972472
  3071357 45
  113085Ί0
  16270
  08
  3470437 3ο
  ^^«ε-ε_[
  46*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ
  α ι ΐν Α β ι-
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤλΤ ΟΕ$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΗ5 ΕΤ ΡΑΙΕΒΕΝΤδ ΕΝ
  1ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ Ι9Τ2
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
  τ* ΓΌνολογίαι —
  5 Ι
  II
  Ι
  'Έαοδ»
  Των Νομ,ων—
  καϊ Σφακίων
  ία Όαηίι
  (Ι 5/αίια
  'Βραχλιι-ον
  Οαηά.ι
  Σννολον
  ΤοίαΙ
  Παρατηρήσας
  « | Τ
  ιο
  912 ώ-
  8θρΙβιηΓοί
  1912
  Άθροισμα
  Λΐθ<1/:ο"οτ£α πρδΐή γουμένων έτών Ληψ δοαια Αης Πιριάδου ΟεβΙιΟΠ Γ Λιιψοίοοια βας Πιρκίδον 6αίιοη II Ληψο&οο 'αΓηί Π*ρι<56αν Οαϋθη III '. — Το1αΙ ........ (*) Όρ« 16082^539334277 61 1608265*39334277 61 ί.4694681 5577 2740301505 16048Ρ5 7620 12119049 1209049 150362664 57ΟΟ3ΚΟ 313350986753841 61 276967915 11 8702437323861648 11 8702437323861648 18 17271 56» 9382739347043735 641980 13524835 5844302 18 3238616 48 323861648 3470437 35 13524835 6844302 18 (*ι γ. ΙλΙαΐΜΐι ρΓβο*ά*πι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ. ΛΐΙΙΟϋ ΤΟΪ ΠΕΟΙΘΕΙΟΙ ΦΟΚΟΥ 3.
  5ΕΡΤΕΡΙΒΒΕ (912
  ΟΕ μ $ΙίΒΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ι.
  Χ Α Β Ι. Ε Α υ Ι.
  Π Α Η.Ρ ΩΜΑΙ - Ρ Α Ι Ε Μ Ε Ν Τ, δ
  ι τιΐ
  1
  3
  ο,
  II
  34
  ·2.·8
  ! Ι;
  ι;
  41 Ι.
  •3 Ι < 3 δ» *Γ "«1. δ ν§ 1Ϊ. Ι-5 -Β 3 Π β1 ϊ ε- 3- 8 5 6" 13 14 Ι 13 Ι 1β 2*ί υ 7631 2297631 2974 -Ι Ι 3 03 Ιί 11 •55 Ι ι 5 Ον .4 2 ί Ι 1* Ι___- 2 ιι0605 15409^3 1 59?43 102031 116 25 21165668 46525805,6211345 16525805 4766,489899898 25,80 1069^8, 6211345 82 5' 03 621134^ 29 294894 294§94 — 2^42604. 114055 60, 11405560 2,542604 269724 14180 03 •281247Π55 681187 681187 3071357 3752545 10 113085 5954950 172634 10 60 14824 80 1627008 75ϋ57 106651 05 3238616 48 3238616 V ι 3470437 Ι) 13524835 68443.021 (*Εκ νόν» Γϊ—κοίτ Ιογιστηρίον) 48 Ι
  464
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΒθ-
  γενικόν λοπιτηρ,ον ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΙ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  Ό
  _: Ι» Ε Λ 23 Ι Σ
  *
  β
  Λογαριασμόν
  ■Τ*όλοι*& οΐχονο-
  Πράξει; άκό 1 Σί-
  Πράξει; Ιντό( τοϋ
  Οί
  μ,ιχοΰ ?του< 1911 κτΐμβριον 1911 ίως Σιπτιμίρίου 1912 Σύνολον 1 Αποτελε'σμα,τ* άπολογισμοΰ χρήσ. 1898—1 910 —^Η· ——— _ 2 547888 06 547888 06 3 » » 1912 100072 7? 10007* 72 4 Διά^οροι λογαριαόμοί. Γρα,μμάτια συμψηφισμοϋ...... 1109801 39 1109801 32 Κ 86634 36 86634 16 Α 5256Γ 9,5 52560 7 « 9 » Δημοτικαί......... __ 10 » λιπασμάτων ... . 11 Λ/σμός έγκαταλιλειμμένων όθωμ. περιουσίαν • · ε · —. — —. 12 Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων 70Π 73 7017 73 13 » » Ηρακλείου ..... . . . . • · — — — — 14 • » Ρεθύμνης.. ..... — — — — 15 » » Λασηθίου..... > > · . .
  4471
  82
  4471
  82
  16
  Τελωνειακαί παρακαταθηκαι
  5117*
  80
  5117880
  17
  Είδικ,οί φοροι.......
  9675
  9675
  __
  18
  Λιμίνικ,οί ιρόροι........
  1048
  1048
  __
  19
  Πρόσθετος φόρος 3 °/0 — Περίοδος Α'
  _
  20
  » » » » — » Β'
  2052
  2052
  __
  21
  » » » > — » ρ'.
  ■ ■ ■ *
  • · ·
  141
  80
  141
  80
  22
  Ταμείον βοηθηρ,άτων
  __
  -
  23
  Λωρεά Άρχαιολ. Έταιοίας β »
  • · · · *
  ...
  _——
  ,
  ___
  24
  Πρόστιμα έφέσεων άποζημ,ιώσεων
  —Μ
  25
  Έντοκα. ΓραΐΛμάτια τού Δημοσίου
  26
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
  161134
  62
  -Μ|
  |
  161134
  62
  27
  Προκαταβολαί διά λ/σμόν τα,χ. Έττιταγών
  1268918
  67
  . . .
  519060
  48
  1787979
  15
  28
  » διά δαπάνας της Αγροφύλακος
  114311
  23
  —..-
  __
  114311
  23
  29
  Προκαταβολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων. .
  4249*
  _

  ——»
  __
  42494
  ___
  30
  Ζημία διαπραγματεύσεως ξενων νομισμάτων
  502:
  37
  ——_
  5023
  37
  31
  Κίντσις κ*φαλαίων—Τελώναι
  46649
  01
  • · *
  463065
  36
  509711
  38
  32
  » » Πρόσθετος φόρος 3 % Περ.Γ'.
  2606(
  69
  102370
  60
  128431
  29
  33
  » » Ταμίαι.......
  39313
  9,9
  326467
  365780
  77
  34
  Κοιν. Ταμείον—Κατα,θε'σεις προιόντος ίντόκων
  Γραμματίων τοΰ Δημοσίου πρός πληρωμήν
  των άποζημιωσεων . .
  __
  _^
  35
  Προκαταβολαί διά, δαπάνας τη; στρατ. υπηρεσίας
  180000
  _—-
  _
  180000
  36
  Κτήματα κατακυρωθέντα τω Δημοσίψ
  1715
  ——.
  _^
  __
  1715

  37
  Τακτοποιητε'οι προσωρινοί λ/σμοί
  823*
  92
  371
  __
  8603
  92
  38
  Χρεώσται έκ ληψοδοσίας χρημ. διαχειρίσεως.
  40829
  83
  2454
  99
  43284
  82
  39
  Τραπέζα, Κρήτης—λ/ταός Δημοσίου .
  431341
  60
  • ·
  55000ί
  981340
  60
  40
  » » — » Μόν. ταμ. Χανίων
  112111
  12
  _.__
  112111
  12
  41
  » » — » » ϊ Ηρακλείου
  277ϋ
  75
  ——_
  ___
  27712
  75
  42
  * · — » » » Ρεθύμνης
  14210
  90
  ——-
  ——-
  14210
  90
  43
  * * — » » ·» Λασηθίου
  61091
  30
  _
  61091
  30
  44
  | Κοινωφ. Ταμείον—-Λ/σμός Προσθ. φόρου 3 °/0
  3752545
  10

  ---
  3752545
  10
  Είς μεταφοράν..........
  6333694
  33
  3936328
  84
  10^70023117
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ
  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1912
  έ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ
  : ΐθΐι
  Π Ι ΣΤ
  Ω Σ Ι
  σ:
  Ύηόλοιπα ι
  ίών μκρίδων
  'Τχό'οιΐία τοδ οΐχο-
  «ομιχοϋ Ιτου{ 1911
  1ρ4ζΐι< αχό 1 ϋ)6ρίου (911 Πράξιις ίντόί τοδ Σ.,βρίου 1912 Σύνολον Β{ς χρέωόιν Είς πίστωσιν -β Μ/ < 550721 ^50293 1456067 50 13 56 640041 58631 464297 27 34 11 550721 890334 58631 1920364 50 40 34 67 41441 38 550721 3Ί2446 810563 •κ* 50 34 35 1 2 Ι 3 ι 4 ' 300 449123 98 107505 26984 '*9 36 107805 476108 49 3'» — — 21171 423548 13 09 .1 Η 13630 43525 09 16 — 2298 ?,Η 13630 45823 09 91 13630 45823 09 41 7 8 9 ] ___ 10 18573 34 —■—- 18573 34 18578 34 11 112111 12 11211ί 1° 10509:ι 39 12 188733 13225 75 201958 75 201958 75 13 9903 41 990? 41 990. 41 14 73047 19457 63 61 ...... 9257 40843 48 82305 60300 11 ί»ίί 77838 912^ 2ν· 16 15 16 9124 50 10002 5 1912" 945; 17 1623 60 1157 40 2781 173; ,.,, 18 696012 45 696015 4 η 696015 4Κ 19 3202764 63 ____ 3202764 08 3200715» Γ)8 20 59549 50 75698 85 13524* 35 135106 11 21 30932 53 30932 58 30931 ν.» ^ 22 12654 13 _ |__ 1£654 13 1265' ι: 28 1560 ,_ __ 156( 156( 24 — — — - 16113'. 69 —- - 25 26 1179336 84 1179336 84 608642 31 27 114311 23 28 42494 29 5028 ,7 30 476377 17 476377 17 33334 20 31 102532 40 102532 40 25898 89 32 ι 323136 «4 323136 84 42644 93 33 — 34 180000 35 __ 171ο - 36 — 860392 37 • · · > .
  _
  4328482

  22160420
  221604
  20
  75973640
  39
  718598
  7185
  98
  10492514
  40
  .....
  __
  2771275
  41
  1067215
  10672
  15
  353775
  42  ___
  61091
  3752545
  30
  10
  48

  44
  7199708
  87
  .....Ι. .
  3770788
  73
  10970497160
  Ι 6018077,11
  6718551,54
  466
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57

  59
  50
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  ΑογαριαΛμοι
  Ύπόλοιχα
  οίχονομιχο» ϊτονί
  1911
  Έκ μεταφορας
  Τραπέζα Κρήτης καταθέσδΐς των άπό 1 Αύγού-
  βτου 1912 κεφαλαίων προσθε'του φόρου 3 °/0
  έν ονόματι των εξ Μίγάλων Δυνάμίων .....
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμός κεφαλαίων προσθέτου
  φορου 3 ο)ο δ'.αχειριζομ. υπό της ΜικτΥΪς επί
  των Άποζημιώσεων Έπιτροπης ....
  Έξοδα έξαρνυρώσεως Συ/αλλαγμάτων......
  Τράπιζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είοΊκοΰ
  Ταμείου ίίσφορών χάριν των έθνικ,ών άναγκών.
  Βίτ5. Ταμ. εϊσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
  Ταιιεΐα καί Τελωνεΐα
  Ταμείον Κεντρικόν..................
  » Ήρα./.λείου. . . ,..............
  » Ρεθύμνης ..................
  » Λαστ,Οίου..................
  Τελωνείον Χανίων...................
  Σού,δας ...............
  Καστελλίου Κισσάμου..........
  Παλα,ιοχώρας..............
  Χώρας Σφακίων..............
  > Κχλυδων...................
  Τελωνειον Ρεθύμνης..................
  Ύ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . .
  » Άγίου Γαλ/ινη..............
  Τελωνείον Ηρακλείου................
  'Υ/τελωνεΐο^ Χερσόνησον...............
  »
  Τελωνειον Άγ'Όυ Νικολάου.....,.,
  'Υ/'τελωνεϊον Σητείας.................
  ί Ίεραπό'τρου
  » Σεισίου...............
  Όλικά ποαά
  Πράξί'.ς ίκό 1ης
  Σ)6 1911 ί«ς
  6333634
  33
  11308510
  22067
  59234 64
  261731
  6(
  30
  22271Ϊ
  5414068
  38399 21
  45095 01
  77930
  1903801
  1180
  5601
  132Θ320
  527320
  2747
  80260
  33301
  541
  1977 05
  4601
  15457
  25908
  245
  57
  15
  79
  08
  70
  65
  57
  91
  725906356
  Πράξιΐς Ιντό{ τι
  Σ)"ρίου 1912
  3936328
  59549
  84
  251117368
  384191
  109104
  112152
  184600
  228970
  7329 96
  Σύνολον
  1027002307
  5954950
  6(
  22067
  29
  27
  77
  40
  5001
  5054
  6705
  43954
  45
  25
  55
  25
  29237$
  101320
  296528
  841
  1113
  42311
  868850
  46493
  ι:
  60
  10
  40
  48
  4120
  7767450
  59234
  2772905
  609904
  163244
  150551
  3069
  26367
  6241
  64
  28
  98
  97
  5670ΡΟ
  181 Β1™
  329829 Γ
  1382 βό
  3090 ϊξ
  46913/
  72402,
  278
  15026513
  05
  10
  75
  ΒΦΗΜΕΡίΣ '
  ΓΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  467
  τι ι σ; ι
  Ω σ: ι
  Σ
  'Τπόλονπα των ρερίδων
  > ο
  'Τχο'λουΐβ τού οίχο-
  νομιχοΰ Ιτοι>{ 1-11
  ΙΙράξεΐζ άπό 1 Σ)6ρίου
  1911
  Πραξιις Ιντός τού
  Σ«)6ρίου1912
  Σύνολον
  Είς χρέωσνν
  Είς πίότωο*%ν
  3 *
  Π
  7199708
  87
  3770788
  73
  10970497
  60
  6018077
  11
  6718551
  54
  59549
  50
  45
  ■ —  182
  12
  182
  12
  113085
  38
  59234
  10
  55
  64


  46
  47
  48
  59&54
  69
  601

  59955
  69
  _—

  5995-
  69
  49
  2673162
  19
  267316*
  19
  99743
  09
  50
  43933υ
  53
  43933υ
  53
  1675^3
  99
  51
  131960
  94
  131960
  94
  31284
  01
  52
  133956
  66
  133950
  86
  16595
  12
  53
  185956
  62
  185956
  62
  43738
  79
  54
  1090
  _
  109ο

  1979
  _
  Β"
  5571
  95
  5571
  95
  20796
  02

  282
  30
  282
  30
  5959
  40
  57

  7666
  75
  7660
  75
  2989
  07
  58
  8005
  50
  «005
  50
  11993
  25
  59
  40333
  70
  40333
  70
  8893
  75
  50

  298280
  2982
  80
  2688
  10
  61
  744 45
  26946605
  744
  269466
  45
  05
  1071
  60363
  35
  86
  ......
  72
  63
  98555
  985
  55
  397

  64
  .........
  1912 65
  4571060
  1912
  4Ο710
  65
  60
  1177
  11:02
  50
  50
  ......
  6ο
  66
  9950 «5
  9950
  85
  14195
  30|
  67
  36594 05
  36594
  05
  35808

  68 Ι
  214 —
  214
  —-
  73
  ια _

  69
  ^063
  56
  776745019
  15026513
  ί5
  6778507
  ΐύ{ 677850723
  468
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κ«τ« την 30 -επτεμβρίου Ί9Ί2 υπολοίπων έν τοίς
  Ταμείοις και Τελωνείοις
  «· ,νομινα.
  *Α») ^αί
  ΜΕΤ
  Ρ
  II
  Τ Α
  Άντίτιμα
  Σύνολον
  "Άργυρος
  ΝίΧίλ Χλ*.
  Έν δλψ
  Ταα:ίον ΚεντρικΙν
  24680

  711

  23190
  48581

  51162
  09
  99743
  09
  « Ηρακλείου
  68830

  1263
  80
  19067
  89161
  79
  78412
  20
  167573
  99
  α Ρεθύμνης
  4925

  2200

  4947
  35
  12072
  35
  19211
  66
  31284
  01
  « Λασηθίου
  1000  3003
  82
  4008
  82
  12586
  30
  16595
  Τ*^ωνειακαί Αρναΐ
  46640

  8771
  50
  10285
  86
  656.-17
  36
  147623
  76
  21332ύ
  12
  " ν λ ,ον
  146070

  12946
  ^0
  60500
  02
  219321
  32
  300001
  01
  528822
  3
  Χανίοις τψ 6 Νοέμβριον 1912
  (Έ*
  Λ ο