92290

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟ1
  ■»»♦»
  ΙΤΔΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗί ΕΦΗΜΕΡ1&ΘΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ1»ΜτΜ
  ΤΕΤΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Ε, λανι·ις τ* 31 ϋβχιμβριου (912 -
  . 76
  ΓΕΝΙΚΗ,,ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ '
  Τμημα Ε'. Οικονβμικών
  Διά Διατάγματος τοβ κ. Γενικοϋ Δΐΐΐνητοβ ύπ' άριθμ. 272
  κβί χρονολογίαν 19 Δε«ϊμ6ρίου 1912 διωρίσθη ε Εμμανουήλ
  ίΐττυκάκης, κεκτημβνβς χά νάμιμα προσόντα, Τελβνοφΰλαξ "αί
  ετοποθετήθη έν τη τελων κεριφιρΐίο: Χανίων.
  Διά Δι«το>γϊ[ς τβ3 κ. Γενικόν! Δβικ,ηςοϋ Κρήτης ίπ' άριθμ.
  72 καί χρ·νβλ*γίον 28 Δεκεμβριού 1912 διωρίσθη ό Έμμβν.
  Κονργιαλιδάχις «·ε·ωρΐνός Καπνοκαλλιεργητάς μ«χρι τε'λο^ς
  ♦εδρουβρίου 1918 *ίς «ιιαπλήρωτίν το5 Κακνοχαλλιαργητοί
  Ληθίου Γ. Κυριακα?η.
  Έν Χανίοις τη 29 Δεκεμβριού 1912
  Ό Διευθύνων το Ε'. Τμήμοτ Γραμματεύς
  Γ. Δ
  ΓΚΝΙλΙΙ ΔΙ0ΝΚΗ-Ι2 ΚΡΗΤΗΣ
  1 μημα Α '. Δικαιοόννης
  Διά τοϋ ίιπ' άριβμ 265 καί χρίνοογια» σημερινήν, Δια-
  ΐβγματβς τού Γεν κο3 ΔιοΐΛητοϋ Κρήτης, επετράπη υπέρ το3
  Εμμανουήλ Τζωρτζάκη Ε''ρηνοδί«.ου Κινδάνου ή άπόληψις
  ολοκλήρου (ής μ σί^ίοΐ.ας τοϋ, *α:* τ» άπό 20 Σ*ιττεμ6ριοι«
  ΛίΚρι 20 Λ /ΐϊΑδ,αυυ 19 ι Ι χο<ν *ον 3 αστημϊ, κϊθ' ό άπίυ- •ίββε τής ύτίηρεσίας, «νόγ» ασθενείας πρεσηχόντως πι»τβπ»ιη- (ίείσης ύκό δΰο ίπιστημόνων ιατρών. Έν Χανίοις τχ 28 ΔεκεμβρΙου 1912 Ό Διευθύνων τό Α'. Τμήμα Γοαμματεϋ^ Χ. Παπαδάκη . ΓΕΝΙΚΗ λΪΟΪΚγΓσΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤμΑαα Α'. Εκκλησίαν καί ϋαιδείας Διοτ τΟ3 βπ' Ιρι#. 274 κ^ί χ?5ν.Λ3,-ι«ν 29 Δδκ.ι^διιου έ Ι. Δατάγματος ιβϋ Γ*ν. Δ κηνοδ ;ια)?Ί!>ΐ|σαν ό Γεωρ Κΐουρτσα
  >.ις Εϊρηνοϊικης ΊερΛτε.ρα; μίλ.. -1)ς Άνω,ερΐ· Τίνβίΐα^τ,ς
  Έτΐιτροπειβς παρά τί) Έπιαχ·πΓ».« -τερι^ερε 2 Ίίρας κ« Ση¬
  τείας είς άνΐικϊτάστ^σ.ν το3 Ρβωρ Βλα»τβ3 άπ.< λατιομ»* ^ των καθ>;*οντων τού, ά:ί μϊτατ£6ε»το, ίΑ,Λαχού χβί ο Γεωρ·.
  Λουκάκις ^,ίρηνοΙίχηςΝίαιτόλεως Μ«;αμ6έλλ*ΐιμίλοςτής Ανωτ
  Ενο»ια<ής 'Επιτροτι» ι, παρ» τή «ΰπΐβ-Α^-ικΐ] πι^ιφ*·!«ί« Πέ- τρ»ς «ς αντικατβστασι τοϋ Χαρι3 Φρα;κομιχίΛ«κ·. ίπαλα>—
  τομίνβυ των καβηκοντι*/ τού, ά'τ« (*4ΐ ατέθίντος άλαχοΟ.
  Δι' ομΐιου Διαταγματος ύ-' αριθ. 275 και χρονολογίαν την
  οίττ,ν διωρίσθη ό Ίδραι,ι Χου»»1' Σιιντά«.ης «τόφ Γυμ.νασί:υ
  ϊ(ϊ)λο, εις τό ίν Λνγόρτινι Μοτοφατσιυ ΜβυΐευΛ. δημοτ.
  σχολείον ί·πι μην. μισΐφ δ·αχ 50 κενή, οΰσης τή; Θέσεως
  Έν Χανίοις τί 29 Δεκεμδριου 1912
  Ό ΔιενΘύνων τό Δ'. Τμήμα Γραμματεύς
  Έμμ. Άποστνΐλάκης
  '»ρι>. Πρωτ 5542
  • Λ,ικτ: 2198
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ
  ΠερΙ άναστολης ότονκητικών έκτελέσεων
  Ο »ός τονς δημοόίους ταμίας της
  Έν *·ύλλθ'ς »«' οριθμούς 73 κ-ι 91 Α'. «ύχοϋς τής 'Β·η-
  μβρίδοςτής Κυβερνήσεως ίϊημοσι ■-^ησαν ό ύκο στοχεΤα ,ΔΖΩ
  (4068) νον*ος, περι άναστολης τ ο «γράφων, προθεσμ'ών χίίίι-
  καστικ&ν έν γένει κραξ<υ>ν έν κι 3^ έι»στρατιν9««ες λαι ΐί ττρ6ς
  αυτόν οχετικα Δΐατάγματα, υποΐχρινολβγΐας 6 *Οκτο»6ρίο» κοι
  5 Νοεμδρίβυ 1912.
  Δυνάμει το άν<»τ-ρ<* νομου χοί των προοημιωβινχων Δ'ΐ- ταγμάτων, αί ίιοικητι*αί έιιτελεσεις μόνον Ιναντι των »ϊ- λουμένων εις τας ταξεις τού στρατόν έφιιλετών το3 Δημοσίου ή1 των Δήμων ά.αίτελλ^νΐαι. Δεν «πιτοϊκετχι υμίν συνε^ώς νή ΐίαρμόσητε κατΐναγϋαστι/ί)1 μετρα πρός εΓσιΐραξιν εναντίον όφιιλετών τοθ Δημοσίου ή των Δήμων κ ΛηΘέντω ν « ίς τάς χαξίΐς τοδ στρατοθ, έφ 8<ον χρόνον -ΐχυουσιν αί ιπαταξίΐς τού πρθΑνησΘέντος Νόμου κ α Ι των συναφών αυτώ Διαταγματων. Πρός **οφυγην δί ίνδεχομβνων πβρβξηγήσεων, παραγγιλλι- μενοπ^ς όσακι πρόκειται νά π^οΐα,πο*οατηθη τις πρός πηρω- μήν ποινι*ών ιςοδων, προστίι.ι »ν ή χρηματιΆν ποινΰν, ·Γτ* β- σάκι; ο είς τοιαύτας όφΐ Α,ά» κατ«'-!ΐκου«ι.ίς προκειταΐ νϊ ίκτίστ, βροσβι—κήν κ(.άτησιν ϊμ^ϊως μετ την ϊκ,τισιν τίς κυρί;; ΐΜΐνής (άρθρ. 6 νβρ,ε^ '96), ϋμεΤςδεν πρί-χιι »ά ίιατασσητι την άνα στόλον τής Χ03ΐι*π κης «οαηισεως, ίπί ττ] βΐσει τ*.ν πίρί άνα στολής σχεΐΐχώ' ϊιαταξεων, ίκ,τος ιαν ό ΰτϊ κροσωτικην κρά¬ τησιν ίιατελών ή ό με<<**ν να π^οσωκοκ ατηθη είνε έξ ϊκεινων ςΓτινις καλοΰνται εί^ τάς ταςΥς τοθ στρατοθ, "ότ« καί μόνον ύιτ«ο των όφ·Γλ«τών τοΰ.ων ΟακΛμνητ» χρήσιν τού ^λετρ^^ τής αναστολής. χα-οπιν προσαγωγής ταστοιτοιητικοθ τής αρμοίιας <ττρ»πι*τι»ής Άρχής, β«6βιθυν- ς την είς τάς τάξε , τοΰ στεα- το3 κλήσιν τοΰ όφΐιλιτου. Το5 μέτρου ουτου τής άκυτολήν, δντος ιτρβσωτΐκΐθ ύκερ τό»ν είς τάς ταξεις :ο3 στρα;οδ καλοιιμένιον οφιιλΐτών, ϊέν άυο λαύουσιν ο! ίγ-ρητα αότών πρός τό Δημόσιον, έκτ^ς μόνον «αν ούτοι τυγχάνικσιν έξ έΑ*ίνων οίτ'νϊ, εκλήθησαν είς τβς ταξεις τού στρατοθ. Έν οίαίήτυοτ! σ.ιγκίκρ!ΐ>ένΐ χεοι-ΓΤίΛϊΐι *αθ' ήν ήθίλετι Ιχιι
  ά«(«ίας έν σχέσει πρός την έφβρμογην των ϊιά τής παοο^ε-'-,ς
  ϊιατασσομένων, όφΐίλετε ν' ά -ευθύνηεθε πρός λύσιν των «*ο-
  •ιώ^ σας είς τί Γενικόν Λογιστήριθν.
  Έν Χανίοις τ?1 29 Δεκεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  τοτ Έθντκ·ΰ Ινπογραοβιον