92293

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΧΙΛΙΙΟΝ ΤΗΧ'
  ΤΙ δ1!
  Ηϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  Τ ■_ Τ Χ Οί, ΤΡΊΤΟΝ
  Έν ΧίΛ-'Όΐί ,5 Ιανο,αριου 1912 ~ ΑΡΐθ. 1
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΝ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΞΣΙΑ
  Άριθ.
  » Διεκπ. 1
  Μην Δςκ.'μβριος 1911
  Ή ύγιεινή κατάστασις ι ών ζφ^ν ν ;/) Νγϊ<·> ;Λ».ί.ς ·
  τόν παρελθόντα μήνα Δεχέ";*6ριονϊρίσ;η.
  Έν Χανίοις τή 2 Ίανουαρίου 1912.
  Εθεωρήθη
  Εν Χανίοις αυθημερόν
  Ό επί το; θίϋθνομ,ι '.ών Έ,τίτ^ο τ->^
  •Ι ΗΙΥΧ ΚΗΣ
  1 ι1
  Αριθ. Πραξ. 307
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΥΝΗΣ ΕΠΓΠΌΙΙΟ -
  Λαβόντες όπ' £δφίν τα καρά των Νομ*ρχιώ> Χαν.ο»,
  Ρεθύμ»ης και Ηρακλείου ύποίληθέΎταήμϊν -ρί,ιν.Λ ,Αει-^σι.--;
  διά την προμήθειαν τοΰ ά'ρτου των «υλακισμίνων Β* α 3 ι χ.&ί Νεα-
  χόλεως (Μεραμβέλλου) τής προκηρυχδείϊης διά της ύ:: «;..(>.
  297 τής 7 Δεκε^δρίοο Ι9ϋ πράξεως ημών (φύλλον ' '?";,·*«?.
  Κυβερνήσεως 115 ι, Ι Τεϋχος Γ' '), έξ ώ/ πρακτικών μίβι-
  νεται δ'τΓ
  α'.) Έν τη Νομαρχία Χανίων παρουσιάσθη μει-δθΐΓ,, μονιν
  δια την προμήθειαν τού αρθρου τϋν φυλακιΐμένων Βάμ;:. ^ Χρΐ1-
  στος Τασσούλας άναλαμδάνων να *ρομηθεύ>τι τίΰΐβν ντί λ-.πτών
  40 κατ' οκάν.
  6'.) Έν τί) Νομ*ρχί« Ρεθύμνης οόϊίίς ϊι' αμφότερα; τάς
  τας προμηθείας παρβυσιάεθη μεΐίδότης' καί
  γ'.) Έν τη Νομαρχια Ηρακλείου παροασίάσΓι-, μ.υϊί η
  μόνον διά την προμήθειαν τού άρτου των φυλα/ισμενω^ Νεοιπ;
  λεως (Μεραμβέλλου) ό Μιχαήλ Ε. Σαρρής, διά το3 -.ληρεςί^
  σίου τού Νικολ. Ε. Σαρρή, άναλ'μβάνων νά πρςμι-,θε^τ, τούτ^ί
  άντί λε*τών 36 κατ' οκάν.
  Σκεφθέντες
  ' Ε π ε ι δ ή
  α'.) 'Η διά την προμήθειαν τού αρτου :ών φΛα/ΐϊ(Α4νω/ Βϊ-
  μου μειοδοσία ίχει ίπαναληφθή ήδη τετρά.ις χωρίς νϋ -,^ρο^
  σιασθή ούϊίίς μειοϊότης, μόνον δέ κατά τ ν πρςχειμέ'/·,,> >ειο
  δοσίαν παρουσιάσθη ό Χρήστος Τασο^ύλας -χρ5:£ν·ν/.ώ< '·Ί* τιμήν των 40 λεπτών κατ' όκά^, άνθ' -?|ς τιμής ό μίΐοϊΐτης βδτος χρομηθεύει πάντοτε τον άρτον_ε'ις τούς φυλακισμένίυς Βά- μοΛ, μή ΰπάρχοντος έν Βάμω άλλον άρτοποιοί. 6.) 'Η διά την προμήθειαν τβΰ άρτου των φυλακισμένων Νεαπόλεως (Μεραμβέλλβυ) προσφερθεΤσα υπο τοί Μι»χαήλ Ε, Σαρρή, τιμή των 36 λεπτών κατ' οκάν, ίμειοδοτήθει μπροθέ- ομως 5 °/0 ΙλαττΒν διά τής υπό χρονολογίαν 23 Δ κεμβρίοι» 1'.4'1 ίη'^σ ως τ:"5 Κ^ -:. ΚουΐάΛη ώ; πληριξουσίου τοϊ τ ^ ■., μ. Φιν: αλ!ωτΟΛΐ;, άρτοποΐίθ .Μϊτοίχου Νεαπόλεως Με- ► αμδίΛ υ. Διά ταΰτιχ ς 'αί τε βρθρςν 13 τού ϋπ' αριθ. 356 νόμου. ΐιορ^μϊν τα πραχπκα ταΰτ« Οσον άφο^α την μειοδεσίαν ς τού άρθρου των φυλαχισμίνων Βάμου, καί άνα. .'Τ(μ^^Γ^ομίν τε/ευταΐβν ν-ειοδότην διά την προμήθειαν τοθ άρ·* γ; ο των φυλακιβμένων Βάμοϋ τον Χρήστον Τβσσούλαν, βρτο- τ;ο .ν κ»;οικοι> Βάμου, άντι λεπτών 40 κατ' οκάν συμφωνίας
  ,ι/ϋς τούς δροιις τής ύ .;' αριθ. *δ08/ΐ511 ΟΤί? 3 Αύγούστου 1911
  προκηρύξεως ημών (φύλλον Εφημερίδος Κυδερνήεεως 1$
  Τεϋχος Γ . ί. Ι.) χαί
  Έξ* ισιοϊϊ ίοθμεν τον Νιμά(.χτ,ν Χανίων ί*ως συνάψη μετ
  ^ΰτοιί -λ ϊχϊτικον συμδο/αιςν, ούτινος ϊύο βντίγραφα θέλουσιν
  ίιτ;;6ληθ?! τγ, ημετέρα ύτ.ηρεσία.
  II
  Ακυ^ο3μ*ν τα πρακτικά ταύτα δσον άφορα την την
  ;Α6.ο3?3ΐα τήί- Προμηθείας το3 άβτου των φυλακισμένων
  Νεαπόλεως Μεραμπέλου καί
  Διατάσσομεν την ίπα;άληψ:ν μειοδοιΐίχς ταύτης, ήτις θέλει
  διεξαχθή ϊπί τ·-, βάσει ΐής δια τής 5 °/0 έλασσβνος τής 38 λε¬
  πτών κατ' οκάν προσ*οράς δημιβυργουμένης τ μής και είς
  &ΐιοος τ». προτιν»γχ.3ντος ΐΓ,ν τιμή) ταύτην Έμμ. Φινοκαλιω-
  -αχ,η 'Η ί-ί-.' Ιπαναληφ-ς ϊ' αύτη μειοδοσία γενησεται την
  17 Ίανουίρ'θυ 1912 ήμιρα' τή- ί6δομ*δος Τρίτην κ»ί ώραν
  10—12π. μ· συμφώνως πρός τούς δρους τής «π' άριβ. Ι1*/»»!
  τής 3 Αύγουστον 1911 (·όλλ ίεη. Κυβερνήσεως 78 τεΰχοςΡ'.
  ί. ί. 7ΐρον.τ,ρος€ι.)ί ημών καί ενώπιον των αυτών Ι*ι;ρβΐιει«εν
  άνβπληρουμίνευ οιουδήποτε χωλυομένου μέλους πλήν το5 Νο¬
  μάρχου Ιχο τι3 "Υπο γρ* ιματίως τής οίκίίας Νομβρχίβς,
  ι; εί·; -ά α!ίτ« Νίμαρχιαχχ Καταστήματα.
  Έν Χαν.5!ςτΐ29 Δεχεμ6ρίου 1911.
  Ό έχΐ τής Δικβιοσύνης 'Βχίτροπος
  Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  τ τ ι ι ότι
  Λ§ι α /. η ρ ύ
  Εκτί',ίίντα,ι είς φανεράν πλίΐοοΌτικήν δημοπρασίαν οί σι*γ-
  μίτθί'ντίς φόροι ιίς εΐσος των Δημ.ητριακών τή; χρήσεως
  Τέ «■><"—«Αν ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΡΩΣ 1910 των περιφερειών Α'. Μονης Πρέβελι Αγ. Βχ-<π>είου,
  Β'. Μονης Βοσάκου ί'. Π εράματος Μυλοποτάμου τοΰ Νο-
  μοΰ Ρεθύμνης συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ ΰπ' αριθ. 3θΟ
  Νόμου καί τοϋ ύπ' αριθ. 893 τοΰ 1906 Διατάγματος ήτοι.
  Α'. Τής Οίκονομικής περιφερείας Μονης Πρέβελι.
  Σϊτος οκάδες 394
  Κριθη » 585 ^
  Ταγη » 673 3/4
  Κουκιά ψηλα Λ 89 ^4
  Φίβα » 6δ '/ϊ
  Ρόβι » 150 ν4
  » 62
  6) Τα χ.η;ύ/.::χ σ;*αιώ;/χτχ βχρύνουτι τούς τελευτα-'ας
  πλειοδότας.
  Έν Ρεθυ,ανη '% Ό Δεκεμβριού 1911.
  Ό ι.ομά(,χης Ρεθύμνης
  Στνλ. Φωτάκης Ό Γραμματεύς
  Ν. Σκλαβάκης
  Β'. Της Οίκονομικής περιφερείας Μονης Βοσάκου.
  οκάδες 6
  ί ιτος
  Κριθή
  Ταγη
  Κουκιά ψηλά
  Φάβα
  181 »/,
  78
  2
  1
  V.
  Γ'. Τής Οίκονομικής περιφερείας Περάματος.
  Μιγάδι οκάδες 242
  Ταγη » 221
  Κριθή » 332
  Ρόβι » 29
  Ροβίθια. » 39
  Βίκος » 30
  Κουκιά ψηλά » 33
  Σϊτος . 65 72
  Ή δημοπραϊία των ανωτέρω φορ^ν πασών των ανωτέρω
  οΐκονουικών περιφερειών διεξαχθήσεται την 15 Ίχνο'ΐχ., ου
  1912 ημέραν Κυριακήν και ώραν 10—1 2-τ μ, έ; ιω Νο-
  μχρχιακψ Καταστήματι Ρεθύμνης ενώπιον έπ'τροττής αποτε¬
  λούμενης έκ τοΰ Ν'μάρχου Ρεθύμνης ώς ΙΙροεο'ρου τοΰ Ί·1-
  ρηνοδίκου Ρεθύμνης καί τοΰ οικονομίδου έφορου ίΛθυμνν,ς ή
  των άναπληρωτών αυτών.
  "Οροι έκποιησεως
  1) Ώς πρώτη προσφορά όρίζεται έρ' εκάστη; όκχς χ.χί
  έφ'εκάστου ε'ίδους ή εξής. Σίτου 0,30 μιγα,δίου 0,25 τα-
  γής 0,^2 κριθϊίς 0,22 κουκιών 0,30 ροβυνθίων 0,35 πχπο.,
  λώνθ,25 ροβίου 0,20 βίκου 0,20 καί φάβχς 0,30.
  2) Οί φόροι έκ,χστης οίκονομικής περιφερείας θά πλςιοδο-
  τηθώσιν ίδΊατέρως είς έκαστον εϊδος αναλόγως τής ποσό¬
  τητος τού.
  3) Πάς πλειοδότηςγίνέτχι είς τάς άνω δημοπρχσίχς, άφ'ού
  προηγουμένως καταθε'σει λόγω εγγυήσεως είς τ/)ν έ~ιτρο-..;.ν
  είς [Αίτρητά τό εί/.οστόν τής ά'ίχς των φόρων ούς Οίλει .τλειο-
  οοτήσει κχί όπερ μετα την δημοπρασίαν των μέν άτ:οτ^/ον-
  των τοΰ διχγωνισμοΰ έΐτιστραφήσίται άαέσως, των δέ τ=)ευ-
  ταίων πλειοδοτών θχ κρχτήτχι κχί αν αί δη;/.οτ:ρχσ'α'. ,ίίω-
  ρηθώσιν τελειωτικαί, θχ λογιζητχι ώς ΐλέοος τοΰ ολο^ έχ.τλε.-
  στηρ'άσμχτος χλλως έίτιστρέφητχι αυτοίς.
  4) Ή έγκρισις των πρακ,τΐΛών τ?ίς δημοπρχσ χ-, άθ'ίτχι
  είς την κρίσιν τοΰ ΝθΆχργοο δστ.ς λχχβ%νων^-;' ο!/· ι τ^ υ ι
  φέρον τοϋ Δημοσίου δικαιοϋται νά ΐγλρίν/·, ή μή αΰτά χωρίς
  έν περιπτώσει άκ,υρώσεως ό τίλιυταΐος πλειοδότν,ς νά άποκτκ
  ίικαίωμάτι κατά τοΰ Δημοσίου.
  5) Τα ΐκττλειστηριάσμχτχ Οα καταδχλωντχι είς όλο/.λη-
  ρον καί είς μίαν δόσιν πρό τής παραλαβής των ς/.πληστηρ.α-
  •Όίντων φόρων είς τό Δημόσιον ταμείον υπό τοΰ τΑίυτχίο >
  πλειοδότου, άμα ώ; ειδοποιηθη ούτος -ερί τής οριστικάς
  κα,τακυρώσεως αυτών υπό τοΰ Νομάρχου.
  Ό
  ΣωκαρΛ Μονο<^ ιτϋίον. Προσκαλϊΐ τον ιδιόκτητον τού έν τη βέσβι «Άποϊνιαιΐά» τής περ.φϊοείας τού χωρίου Άπιίνι «νβυρεθέντος ζφου ήτοι ενός πώλθϋ δ ν όν θήλυ ·ςθ μέ γνωρίσματα γβλανίν, «σπραρθοό- νικον μαλλιαρατον, όπως ίντό-; πίντε ήμίρών άπο τής ίη- μοσιεόσεω; τής παρούσης προσβλθιτ) «λ!. παρ-«λά6τ.| τουτο, άπο- ίεικνύων τνν έπ'ο-ΰτο νυρ,ότητά τού κβί Ηΐχταδοίλλων τα Ιξο- δα τής ίιατροφής. Έν Σω'αρατν, 28 Δεκεμβριού ΐ91ί Ό Δήμαρχος Σ· Μαρής Άριθμ Άποφ 114 Τό «νκα<ίΐήοι -V των Σφακίων Ιδον -. ν ,Γ&γρα+ι ν" χ.:ί, ' ΐιΐι ι ί] 5 μέ/ ί' ών /αυΓ,γ.-ρου,,νέν^ν Στι/λιανός Μαν Μυ- γΐάι.ης ί>'.ληι4^ί^η νςμί',θ-ως, ώς οείκν^τα· 3>; τοΰ ΰίό χρονολο¬
  γίαν 10 ,ύγίΰΐτο '.-Ί 1 ά-ο2=ι/,ΐίκοΓί τ*ΰ ά/ρςτΐ'^οΰ δ:ανομέως
  ΕΙιοϊ. Γ^αγιΊί-ϋϊάΐ'ι , ό'τω }.·^Λτ^ ίνώπι.ν τβθ Δικαστη-
  ρίο τ^^■;.^ λ^ιί Ί',ν έν * άρχί(ί ι] πχοούςης νομ. μως ορισ'Έϊ-
  σαν 5 κά ιμ^ν, ■ ,/ος ϊί^ο ογίλν και ΤίΐγΧΓ.ίρω συζήτησιν τής
  -ρο ",Α'νΐί, ατ »ύτο« νατ^-·ορίας, μη εμφάνισις δέ δικα-
  ,ο *.οΛων, έξείοί'η ή ό .ο χρ.ν ίλογίαν 13 Αϋγούσΐου ί911
  κ/ήίς πρ^ί ΙμίΛ· ισι;, έτο'χολ^λλήθη εις το δ.τμοσιώτείίον με-
  ρβ' τθν χ^ξίζιτϊί· τ=λε τ^ άς αυτών κατί^.ίο-ς κ«ί είς το δη-
  ,Αΐσώτερςν "ής ε'^ρ^ς .ού Δ'.κχΐτηρ υ τούτου μ«ρος, ώς ϊει-
  κνυϊίΐ £α των οί5 χρονολομαν 14 Ατί 17 Αύγοάατου 1911 δέκα
  ά·:ο5ίΐ/.τι/.ών τ^.' 5«ίίων α';55-;ικών διαΊομέων έϊημοϊΐίύθη εί;
  τό ;·τ' ά.Ο. 8ί ή; 25 Αΐγςύστου 1ί)11 τεΰχους Γ . φύλλον
  τής ίφη,^ερίϊίς τί| Κ.ίερνήϊεω; έν Κρήτί) ΐτήρήθΐϊσαν δέ κατ
  αί ·-: [.αϊι -^ιος ι*Γϊ/ΐ*ΐν α'τώιΐ, κατά την έν τή άρχϊ) τής
  ■κι^ζίίζ-, -,α α,ως όρι.-θίϊσ^ν δι^άο'μΐν Γθίθεσμίΐι, πρός άπο-
  ' ).5';ΐαν -.αί ζεοι τέ?ω συζήτησιν τής Γ.ρονειμίνης κατ' αυτών
  κατ.-(Όρ;3ί, όθεν μή 5.:φαν:-:θέντες δικχστίοι ε'ισί>ι Ιρήμην.
  Έπειδη "κ της ένώτ'ον 'οΰ ΔίΛπΐτηρίο^ τςύνου ϊ'εξαχθίΐσης
  άπι5ί!?τι·/ΐής δ'αΞικυίας άιεδειχ'ϊη καί τό Δικαστήριον επείσθη
  ό'τι οί κατοιγοροό-ιενο: καίά ιΐν έν τφ κατηγοίητ-ηρίω άνίφερό"
  μεν: '-^τά τ'ον άν τω /ατΐ]γορ/;τ<]ρ'ω αναφερόμενον τόπον **! */Ρ*ν-ν ί*: ί^'^^ν την .τΐοϊί-ίϊΐίαν αη;Τ; άξιό-οινον πράξιν, =πο..ένω; Ιίοι ·/.>. νη; χθώΐιν Ινοχοι συμ,φώνως μέ το καΐο^ο-
  Έ-ίί!ΪΓ( Ί προκίΐμίνν) ■'.ξιόπ'ΐνος πράξις προβλέπ.τβι καί τι-
  αωρ Τ;:/ι ό-ο των άΐθ-ον 50 :,δ. 1 κΊ 2, 57 κχί 169 ίδ. 2'.
  τού Ι1ο'νί5<α3 Νΐυΐυ. '&■% :?', <.αι}' α ?>νχ(ί-χ· %', ·ζ,' 7χ:τΐί,ής δίκογρίφί^ς, <ΐθ οί ; οο> ίϋτεΛε (>ν . ρ:Εα'.χΛίΐει οί,* τή,1 πααονζ-χν πράξιν,
  δ;·. -Λ ί-.ι 3- ιχέν >/Στ/Μα^ς Μ^ν λ^γϊά<ης, έςίτιεν ίτίριι -3. ό', '·< ~ σ,,ί'-Τΐ'.αν ",ί^^ ότως μή σονυπολογισθή 5 χίόν,; ϊη'~~ γ > χ ι ως τοο ίί, την ϊτι5Ληι;5αν αυτώ πίΐνην,
  "/2τ^ ττ(ν π::ί "ίύϊοο 5Γΐ>]ϊ>ν κ-'. τίύ1 ά Είΐχγγϊ'ςω,.
  Διά ταυτα
  Δι ίζο^ ;ρή ιην τ οί»/.:-,;-ιγο32υ^έ,ωί Στυλ'·χνο?1 Μ^ν. Μυ·
  γΐίλη γ;;νη9ϊ/-3ς λϊ'ι χϊτοά;^»; είς Άσί) Γωνΐϊ Άχοχο-
  ρω-οο, ϊ^^ 2ΐ, ^Υ'ί.λ'5ο ίγρα^λΐ^, ποιμιένος,
  ζωοκλοπη εις φυλά^ΐΐΐν ϊίχα μηιών, προφυλακισθέντος δ«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ττν προκειμένην πραξ ν ιήν 20 Ιανουάριον 19 ί ' . ι π λιι-
  θέντος την 16 Φ δροοαρίο.) ί-ί ο Ιεο^, Γεωργί;^ ··λ λ <) ρ ή Βελώ'·Γ, Μάϊ7.-^ ΔατιαλίΑίρ άλτ, Γ ν.γ - 1 Κυ- ή ρ ή Γωνιας Άπ-χορώ ου καί η-.'ί φυγίΐ κων, .ί Γε<>>: ;υ
  Δικονυμάκη ή1 Σιρδε;^ χα-3·/.οϋ Κ*λ>ικοά-ου Σΐ ιη* ιπ γ,Ϊγ
  φυγοδίκου.
  Κηρυΐσεί αίς<τα τούτους >νοχους ΐο3 ότι ύπ. <<ο'ν& σ.μ- φέροντος κινούμενοι ουναπίφ·»9ΐσαν την εκτελή ν τή; έπο^έν/ς άξιοποίνου *ράξεως χ,ϊί έ'νε** ταύτ^' σ.> 5 μ ^ ί <--ν 5ς άο. ,- διίαν τρός αλλήλους συνδρομήν, ή'ϊοι, ήν 15,',^ Ο.τωδρΐί.» 1910, ένώ οί χωροφύλα.ες τού Στα'.μ- Ά ή Γων'α; Άπβ'.ι- ρώνο»Μιχαήλ Χ3ρι·;ά*η?, Ένωματο'^η , Ήλ·'~. Λ οξυ-γ ά- κης. Δή ;ντρι?ς Μ-οΐίδ.^τ,ον^'χης «ι Γεώργ1 Μχ^ Ίϊλϊ- κης, έντος τού1 χωριοο Άσή Γωνΐ5·, κα.'ϊιατον ΐ α τ λ>άειβτ'
  τϊν έκ των κατηγορουμένων Στυλ':ϊ·Λν Μιν Μ ίχ ο, ΐ^γί-
  ποι^ον ό/τα, ούτος μ'τά τ£ν /-ΐτώ ν ) ',ια'-! ω·» » *ίζ ή¬
  σαν κατ'αυτών δι' άπειλΰν, έξίϊναγλάσαντες οϋ-ω χ"1" »Ί(Γ(;«.ί
  νους χωροφΛίίχα, νά πϊραλ-Εψω:ι τ:ρ5ξ.ν . α-;-, νη- ε>ς τ?
  Ιργα τής ΰπηρεοίαί ιων, ',ιστβίΐ' πντίς οί1;ω την οΰλ^^ν
  τούτου" καί
  Καιαδίίάζε'. .ς.·1ς Ληρΐι/_Οέν άς >ίυΐου^ β ;/.υί ν.' ^ΐ^.^-
  μίνους ε!; β>Λίϊ.^α τριω· (3) μην ώ; εκατόν [).< ο. ~.ο"> οί -
  ζομένου βίς την χο'νήν τού "/ ό·οο ι ής ";:?^λί,ΪΓεα) * ^ 'ζ
  αυτών Στυλιανοΰ Μ-ν Μ^ίΐί/.η {χ ; 50 Ί*ν:υαο.ο. ιέ-χρ 16
  Φεδρουαρίου 1911), έν.ΐίοντος έτίραν π οί ήν κατ3 τΐν -χί-ν.ν
  τοϋτβν τής προφυλ^χίίεώς τςο, >>αί γ" τα ν'ίΐ 'α ε''-οδα τ>ς δι
  κης έκ δραχμών ϊέκο όχ,τώ (18), όπερ·;»" Δημοσί-υ Ταα-ίου,
  εϊσπρακτέων άλλη>εγγύως «οί διά μην «ι«ς έ/άσ'ΐ'. ■τρταω-'-'^ς
  κρατήσεως.
  Εκρίθη άπίφασίίθη Κϊί εδημοσιεύθη.
  Έν Βάμψ τή 1 Δεκεμβριού ίίίίΐ.
  Οί Δικασταί
  Ιωάν. Γ. Καψάλης
  Δημήτρ. Κατσαράκ*;ς
  Ιωάν. Χ. Διαλυνάς
  π ζωικλοπής Νόμου, έν συνδ^ασμώ πρός τό Ιπ' άριθμ. 55
  ν ίτο^ς φήίυμβ τής Συνελεΰσει*ς τώ» Έλλην ών έν Κρήτγ)
  χ-',άςιας δέ τής κλαπε'ση; αΐ(ός οΰΐης ϊραχμώ; 20, δίεν
  ϊ ά'ΐδΐηθη είς τόν κατηγοριύμενον ή έκί τη βάσει ταύτης
  «νά ογος τ.οινή.
  Δ'ά ταυτα
  έρήμ,ην τού κατηγορο-ιμένου ΣτυλιχνοΟ Σιλινΐο-
  κατο'κου Μεγάλων Χωραφίων Άποκορώ/ου καί ήδη
  ρ τ-ΰτον ίνοχον το3 ό'τι, υπό χοινοίί συμφέεοντος
  /.ινούμενος μετ" άλλων, συναπεφάσΐσε την εκτέλεσιν τής ίπο-
  νης άςι.πο'νοι; πράξβω;/α'. ίνελϊ ταΰτΐ;ς συνομ3λογήΐαντϊς μετ"
  αύτώί άιοιδαίαν συ;ϊρομν,ν, ήτοι την 5 Μαρτίου 1910 έκ τί)ς
  θ-:σ:ως ϋΜαμνυνύλαγκϋς^ τή; περιφερείας το!5 χωρίου Στύλου
  Άπ:Αορώι>ου, έν γνώσει ίλαίεν είς την κατοχήν τού, αύτο-
  γνωμίνως ν.χί αιεΛ τής σ^γκαταθέ3{(»; τβύ ίχβντος δικαίωμα
  Ίϊ·ο/.τήμο;ος ΕΙττρατίου Μαλϊκάκη κατοίκου Νέου Χωρίου
  Άτ:'ορών:υ, μίαν αίγα, άξίας δραχμδν 20, διά νά την Ιχγ^
  παρανία^; ώς Εδιοκχηΐίαν τού" καί
  Κ^τίδ' αζει τόν ντίρυχθίντα τοοτον ίνοχον κ«τηγορούμινον
  Σ'ϋλΐϊνδν ΣελΐνΙ^τάκ,ην κάτοικον Μίγάλων Χωρ*«ί<ι>ν Άπο-
  κ-,'θ)·;-. /α; ήϊ', φ.ι,όϊα:.ν, είς φ^λί/.ΐίΐν έ; (6) μ/·,νώ^, κ,ί *Ίς
  την τ.ρο; -ίν άδ κηίίντα Ιίύττράτιον Μαλε/ά^ην κάτοκο; Νέου
  Χωρ^υ Άποχοοών.υ, πληρωμήν ϊραχμών »Γ«σιν (20), δι'
  αξίαν τής κλ»π*ίστ)ς αίγός τού, είσπρϊκνέω; καί διά μηνια!ας
  προσωτ;ΐΛής αΰτοΰ /ρατήσεως.
  ΈΛρίΟί), ά'ίΓααίαθη χ αί εδημοσιεύθη.
  Έν Βί,χω τή 1 Δεκεμδρίοΐί 1911.
  Οί Δικασταί
  Ό Τ)γρϊμμϊτευς
  Έμμ. Δασκκλ^ιιης
  Ιωάν. Ί. Καψάλης
  Δημ. Κατσαράκης
  Ιωάν. Αιαλινίκης
  "Οτι άιΐριίές άπόσπασμα.
  '.''ν Βάμω τη 12 ΔικμδρΙου 1911.
  Ό Γρ«μμ9«ιΰς
  Έ. Δασκαλάκης
  "Οτι άκρι6ές άπδσπασμα.
  Έν Β:':Λψ ιη 10 Δεχ μδρίοι» 1911.
  Ό ')γρ
  Έμμ. Μ. Δασκοιλάχ.ης
  Ό Ύ)γρι?μμ.»τεύς
  Έμμ. Μ. Δαί-ϊλά/ι,ς
  Αριθ. Άποφ. 175
  Τ6 Μ .αό'τήοιον τον Ϊΐρ.ατη& κ ν
  Συγκείμβνον κ. λ. π
  Συνεδρίασιν δημοΐία κ. λ. π
  Ίδόν την δικογραφίαν ναί
  Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
  Έπειίή κατά τοΰ κατηγορουμένου, φυ'οδικοοντος,
  ή
  νισιν
  τελευταίας
  τοΰ Δικασιηρ'οΐ) τούτο^ μ.έρος ώς 8*.'νυ ->ι ίκ των υ-ΐο χρο¬
  νολογίαν 14 καί Π Αύγού^υ 1911 ί,ο άπο'εικτιχών των
  οΐκείων άγροτικών διανομέων ·. αί ί2ημο:(εύθη εις το ^
  ; Γ . ?
  Επειίή κατά τοΰ κατηγορουμίνου, φο'οοιχοΛτος, βς-.ο^τ
  υπό χρονολογίαν 13 Αΰγουσνου ι9'1 κλήσις^ π?:ς οφα-
  ιιν ετοιχοκολλήθη εις τό ϊηαοσιώτ'ρί» μ ρϊ; ''^ Χω ' « ~(·-
  λευταΐας αυτού κΐτοΐΑί-'ς -/.αί *'.; -: ϊη οιιώτερον τή ^ έ?ρας
  ί γρ μ
  άριθμ. 84 τής 95 Αύγούστο^ 1911 τεύχυ; Γ . ?-"' ' -' ^«
  Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρή-η - 'Φ ™> 8ί ' χ'· αί
  νόμ.μίΐ πρός έμφά'ΐίΐν αΰ;ο3, κα;ά την ίν ~.ΐ, λ,γ/, τής τ»?:^·
  σης νομίμως ορισθείσαν δΊκάσιμίν -ρ"βε9μ·'κ!, όθεν α.γ, --μ-
  φανισθείς διχαστέος έστί έρήμην. ^
  Έιΐειδή έκ τής ένωπ όν το3 ΔΐΑαστηρ ο-> το^τίυ δΐίςΐγβ-ςι-
  άποδεικτικής ίιαδικασίας απεδείχθη καί τό Δικαυί.,ϊΐϊν
  ν επείσθη δτ; ό ^ατηγορούμενίς > ατα τ--ν ϊ> ν» κ*- ΊΎ=~
  α ό ό λίο τν -ο-
  * Αριθ. Πράξ. 89
  Ό Είρηνοδικεύων Νευς 'Δμαρίου
  Λαβών ύ^' οψν τό άρθρον 149 τίΰ Όργανυμβύ των δικα¬
  στήριον, τ-, άρθρ. 17 τοΰ ύ-' άρι». 144 Νόμου Χ3ΐ τό
  άρδρον 22 τοΰ ίιπ' «ρι«, 137 τεύΐ, 1910 Νεμβ»ετιχο3 ϊια-
  , τάγμβτος. , . ,
  Όριζει τακτ-ίάς δικασίμιυς ήαέρκς χρος ικδιχασιν Α .
  τώ/ -τΐλιτ'.'ών ΰπ.Οέσεων τής σ,ινήθοος 8ι«8ικασίας την πα-
  , ρασ,κυην έκάστης εβδομάδος. Β'. των ποινιχών ύποθίσεων τ»
  , Σάββατον έχάϊτης έίίίμάίΐος Γ'. των μίκροδια^εεώ^ έν μέν
  ' τω Δημω Πανακραίων την 1) τετάρτην ημέραν τής ίδδςμά-
  ϊος έ^'στίυ ιιηνός', έν 8έ τώ Δήμψ Μέρωνος την 2 τετάρτην
  έχάστί.. μηνός, έν ?έ τώ Αήμψ Κουρήτων την 3 τετάρτην
  εκάστου μηνό', κ?ί έν τή ί'ϊρα τοΰ ΕίρηνοϊΐΛΐίου την 1 κ»ί 3
  Πϊμπτϊ-ν έλάσιο; μη.ό.. ημέραν !ί «ίσαγωγής άγωγώ/ μι ·
  κΐθϊιαφ-.ρων έν τή" ϊΐ-? Τί3 ΕΊ?ηνο5ι*Ε'-ο^ καί έν ταίς ϊϊρΐ:ς
  των Λήμ / :^ς ήϋρι; τ»}ς έν αόταΐ; εκδικήσεως των Ιιβφο-
  ρών τούτων. λ
  "Ω^α/ ένϊ.ξεω; τώ/ σ^/I?ρι^^)/ τώ/ πολ'.τιχϋ/ ιτο'.νικδν κΐι
  μιχροίΐϊίορώ"/ την 10 π. μ.
  "Ωρας' /αί)' ά- τα -οαφεΐα το3 Εΐρηνοδικβίο» θά ιιναι ανοίκτα
  ο.ίζι: ι,ι-η -%- υέν εργασίμους ημέρας την 8 — 12 *. μ. καί
  2—5 π. μ. καί 2-5 μ. μ. κ«ά δέ τ*ς έξί:ρ*σίμους την
  9—12 π. μ. , ,
  Ή ταροΐσα ή; ή δηαοσίεοσις παρΐγγέλλίται κατ« τ« εν
  τΛ Μι.ιμ Γ,ΐ'ί'ΐιΐΛνα θϊ ίινύπ κατά το ϊτος 1912.
  βης
  ριον
  ί χρόνον >;βτελίοε τ,ν .-9-
  " ' * ν» κ ι, ι. '/θκί
  ρητηρίω αναφερόμενον τόπον ·»ι χρόνον ,ςβτελ
  δοθίϊσαν αύτω άξιόπο «ν -:3ςιν, έπομί>ω; ?έο ^ _
  ϊνοχος συμφωνως ι·: "ο /ατηγορητ ■ί|-ν· * ^'^''" '"'" ϊ':"
  άς τής κλαπείσης α1 ρ. ΐίς ίρϊ'/μ·~: 2'*;σι >."2ϋ)
  'Εκειοη ή «ρς/.ει.-ίνη άςιθΛθΐ.ίς π 3ςι^ ."Ρ*6. ;'ή:; ' Αβ"
  τιμωρεΐτ&ι υπό των άρθρων 1,2, γ.ν ι -ζΊ υ-
  βριΟ,Α. 665
  ρ
  Νίμφ οοίζομεν» θά ίιχ^η **^ το ίτος
  Εν Νεύ;" Άμβρί'.υ τζ 21 Δί«μ«?ίου 191 1
  Ο Είρηνοδικεύων
  Σ. Έ. Αύτιν-ς
  Όα ά/ριίες αντίγραφον
  ΈνΝεδς Άμάριτό 28 Δ)δρίου 1911
  Ο Γραμματεύς
  Γ. Γεωργουλάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πράξ. 2 ί
  Ό ΑημόσΊος Κατήγοβος Ροί/<ϊτίκων Λαβόντες ΰπ' δψει τχ άρθρχ 50 κχ'ι 57 τοΰ ΰτ' αριθ. 80 Νομοθετικοΰ Διατάγμχτος της Σεβ. 'Εκτελεστηκης Ε-τι- τροπης " Ο ρ ί ζ ο μ. ε ν Ημέρας ,τρός έκδίκχσιν ά,γροζημ,ιών έν τω τε'ως Δή;Αω Ρουστίκων κχί εν τω χωρίω Ρουστίκων την 2 α5 13 Ιχ- «υαρίου, την 3 κχί 16 Φίβρουχρίου την 1 κχί 15 Μαοτίου, την 2 καί 16 Απριλίου, την 3 κχί 17 Μαίου, την 4 κχί 18'Ιουνίου, την 2 κχί 16 Ιουλίου, την 2 κχί 16 Αύγού- «του, την 3 καί 17 Σεπτεμβρίου, την 1 κχί 15 Όκτωβρ'ιυ, την 1 κχί 15 Νοεμβριού καί την 3 κχί 17 Δεκεμβριού 1912 ίνθα ύπάγονται τα χωρία Ρούστικα, Άγιτ; Κω~α· :ΐν:ς, Άγιος Γεώργιος, Ζουρίδι, Μοΰνδρος, Νησ'., Βελο/άδος, Σαϊτοΰρες, Καλονύκτι, Παλαίλιμνο; κα· Κάτω :<χι Τ$ί, · Μαλάχι. Έν τω τε'ως Δήμω Άργυρου-όλίως τν,ν 5 καί 18 Ια- νουαρίου, την 4 καί 17 Φεβρουορίου, τή; 2 καί 16 Μ07- τ(ου, την 5 κχί 19 Απριλίου, τ>,ν 4 χί 18 Μαίου, ' όν 7
  χαΐ21 Ίουνίου, την 5 κχί 19 Ιουλίου, την 3 /.αί 17 Αύ-
  γούστου, την 6 κχί 20 Σεπτεμβρίου, την 4 κχί 18 Ό.'.τ'θ-
  βρίου, την 2 κχ'ι 16 Νοεμβριού, την 7 κχί 20 Λίκί^ρ'Όυ
  1912, ϊνθα ΰπάγοντχι τα χωρία Άργυρδύπολίί, Κάτω Πό-
  ρος, Άρολίδι,Μυριοκε'ίραλα, ΜαρουλΧς. Άλώνες, Ρουμπχδο,
  Βιλα.νδρίδος καί "Ονυχας.
  Έν τω χωρίω Έτπσκοπή των 9 καί "Ιανουάριον, την 7
  καί 20 Φεβρουάριον, την 5 κχί 20 Μαρτίου, την 9 καί 24
  Απριλίου, την 7 κχ'ι 22 Μαίου, την 8 κχί 25 Ίουνίου, την
  9 καί Ϊ3 Ιουλίου, τ/ιν 7 καϊ 20 Αύγούστου. την 10 κχί 24
  Ζεπτεμβρίου, την 8 καί 22 Όκτωβρίου, την 5 κχί 19
  Νοεμβριού καί την Γ) καί 24 Δεκεμβριού 1912 έ'νθχ ύπά-
  γονται τα χωρία Έπιτκοπή, Άρκοΰδίνχ, Κχρωτήκχί Κοΰίρη.
  Έν τψ τέως Δημι;> Άτσιποπούλου κχί έν τω χωρίω Ά-ισι-
  «ό»ουλον την 1?κα· >3 Ίχνουχρίου, την 9 καί 23 Φεβρουχ-
  ρίθι», την 8 καί 22 Μαρτίου, τ/,ν 12 κχί 26 Απριλίου, την
  1Θ καί 24 Μαίου, τ^ν 11 καί 28 Ίουνίου, την 12 κχ: 26
  Ιουλίου, την 9 καί 23 Αΰγούστου, την 13 κχί 27 ί,πτίμ-
  βρίου, την 11 κχί 25 Όκτωβρίου, την 8 /.αί 22 Νοεμβριού
  χαί την 13 καί 27 Δεκίμβρίου 1912 ένθα ύπάγοντα.ι τα χω¬
  ρία Άτσιπόπουλον, ΠρινΙς, Γεράνΐ καί Βεδέρος, κχί
  Έν τω]χα.ρ('ω Μετόχιχ Φρχντζετκιχνλ την 13 κχί 26
  Ίανουαρίου, την 10 κα! 24 Φεβρουχρίου την 9 κνι 23 Μαρ¬
  τίου, την 13 καί 27 Απριλίου, την 11 κχί 25 Μαίου, την
  14 καί 29 Ίουνίου την 13 κχί 28 Ιουλίου, την 10 κχί 2 4
  Αύγούστου την 15 καί 28 Σ$πτεμ.βρίου, την 12 κχί 26
  Όκτωβρίου την 9 κ,αί 23 Νοεμβριού κχί την 14 κχί 28 Δ:-
  χε^βρίου 1912, Ι"νθα ύ-άγονται τα χωρίχ Μίτόχιχ, Φρχν-
  Τζεσκιανά, Κάτω Γωνιχ, Κάτω Βαρσχμόνερο, ΠχνωΒαρ-
  σαμβνιρον, "Αγιος Άνδρε'ας καί Μονοπάρι.
  "Ωραν ενάρξεως των συνεδριών κχτά μέν τούς μήνας Άττρί-
  Ιιον, Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αυγουστον κχί Σετττίμβριθ/
  την 0 π. μ. κατά δέ τούς λοιπούς μήνας την 10 π. μ.
  Η παροΰσα ής ή δημοσίευσις ιταρχγγίλλίτχ! κχτά τχ
  υπό τοΰ Νόμου όριζόμινχ θχ ίσχύη κχτά τό Ιτος 1912 έο'
  ί·θν δέν παραστη άνάγκη τροποποιήσίως αυτής.
  Εγένετο καί εξεδόθη
  Έν Ρουβτίκοις τη 10η Δεκεμβρίου 1911.
  Ό Δημόσιον Κχτήγορος Ρουστίκων κχί ά. ά.
  Σ. Τζαγκαράκης
  Αοιθ,
  τ. 809
  9 Διεχπ. 391
  Χατήγοοο- Νεαπόλεως
  Ό ρ ί ζ ε ι
  Τόπον έκ,δ.κά'ϊϊως των χγροζηο-ΐων τη; περιφερείας τοΰ
  ^ιρη^ κ,ίΐοο -««πόλεως
  1) Α'χτάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Νεαπόλεως,
  Λχτιίδν,.', Βουλ'7''.ΐνης κχί 'Αγίο > Άντα»νίου τό Δημοτικόν
  ΚχτάστηΐΛΧ τού Δήιχου Νεαπόλεως.
  2"ι Δ1·/, τάς ν.('ροτί''.λς περιφερείας των ^ήμων Βραχασιου
  κχί Μιλάτου τό Δηαο-κόν Κχτχστημχ τοΰ Δήμου Βρχ-
  χχτίου.
  3) 'Δ'χτά; άγ^τ κάς πΐοιφερείας των Δήι/.ων Καστελλίου,
  Φουο;7,ς, ' πχν^ χωρίου Φουρνης, Κάτω χωρίου Φουρνης,
  ίίαρυδι'ο; κχί Δωργιωντ!» Δημοτικόν Κατάττημα τοΰ Δήμου
  Κάτω ^ωρίοο Φουρνης.
  ί) Δ·ά τί~ άγοοτ!κχς περιφερείας των άήμων Χουμερ-
  γΐί'.^υ. Λιμ; όν λχ Ν'.·<:32χνοΟ τό Δημοτικόν Κατάστημα τού Λήΐλΐυ Χουμεριάκου. 5/ Λ ι ά. τάς χγ:οτιχ.άς περιφερείας των Δήμων Νοφαλΐχ. κχί Φ.νοκΌ-ΐά τό ΑηΐΑθτΐΛΟνΚχτάστηΐΛα τοΰ Δή(/.ου Νοφαλιά. 61 Διά τ'; χγρ^τικ/ς περιφερείας των Δήμων Βρυσΰν καί Ζ,νίωντό ϋτ)Αθτ ιό; Κχτάσΐημα τοΰ Δήμου Βρυσών. 7) Δ.ά τάς άγ-οτΐ'άς περιφίρείας των Δήμων Άγίου Γε~ ωργιου, Σκοινΐα, Λοΰμα, Πεινών καί Βρουχα. τό χωρίον Ιΐλάκα. Ημέρας 1) Διά,μέν τάς έν τη έ'δρα Νεχπόλεως έκδικαζομένχς άγρο- ζτΐμίαςτ/ίν' 4 κχί 16 Ίανουαρίου, την 1 κχ'ι 13 Φεβρουαρίου, -ΐήν 1 κχί 19 Μχρτίου, την 2 κ*ί 18 Απριλίου, την 2 καί 16 Μαίου, Γήν 2 κχί 18 Απριλίου, την 2 κχί 16 Μαίου, την 2 κχί 18 Ίουνίου, την 2 κχί 16 Ιουλίου, την 1 κχί 15 ΑύγούσΐΌυ, την 3 κχί 17 ΣεπτΒμβρίου, την 1 κχί 17 Όκτω- βί'Όυ, την ί κχί 16 Νοε^.βρίουκαί την 1 καί 13 Δεκεμβριού. 2) Διά τάς έν τη εδρ^ Βραχασιου την 5 κχί 18 Ίανουχ- | ρ-'ου, την 3 /.χι 15 Φεβρουχρίου, την 2 κχί 21 Μαρτίου, την ' 4 κχί 19 Άπριλ'ου την 3 κχί ί7 Μαίου, την 4 κχί 20 Ίουνίου, την 4 κχί 18 Ιουλίου, την 2 καί 16 Αύγούστου, τ/)ν 5 κχί 19 Σεκτεΐλβρίου, την 3 καί 18 Όκτωβρίου, την 2 κχί 17 Νοεμβριού την 3 κχί 14 Δεκεμβριού. 3) Διά τάς έν τ/} εδρκ Κχτω χωρίου Φουρνης την 9 κχί 2^ 'ία,νουχρ'ου, την 6 κχί 20 Φεβρουαρίου, την 3 καί 22 Μχρτιου την 5 κχί 20 Απριλίου, την 4 καί 18 Μαίου, την 6 κχϊ 23 Ίουνίου, τή/ 7 καί 21 Ιουλίου, την 3 καί 17 Αύγνόσ-ου, την 8 κχί 20 Σεττεμβρίου την 4 κχί 19 Όκτω¬ βρίου την 3 κχί ΐ9 Νοεμβριού, την 5 κχί 15 Δεκεμβρίου. 4) Διά τάς έν τη έ'δρα: Χουμεργΐχκου την 11 κχί 21 Ία- νοοαοίου, την 11 κχί 25 Φεβρουχρίου, την 5 χ.χί 23 Μαρ¬ τίου, την 6 καί 21 Απριλίου, την 5 καί 19 Μαίου, την 9 '.αι 25 Ίουνίου. την 9 κχί 23 Ιουλίου, την 4 κχί 18 Αύ- γοΰϊιου,τήν 10 κχί 21 Σεπτεμβρίου, την 5 κχί 20 Όκτω¬ βρίου την 5 κχί 21 Νοεμβριού την 8 καί 17 Δεκεμβριού. 5) Δία τάς έν τη έ'δροί τοΰ Δήμου Νοφχλ'ά την 28 Ία- ννυαρίου, την 27 Φεβρουχρίου, την 24 Μχρτίου, την 25 Απριλίου, την 30 Μαίου, την 27 Ίουνίου, την 30 Ιουλίου, την 29 Αύγούστου, την 26 ώ'επτεμβρίου, την 24 Όκτω¬ βρίου, την 28 Νοεμβρ'ου, την 26 Δεκεμβριού. 6) Διά τάς έν τη έ'δρα; τοΰ Δήμου Βρυσώ; την 23 Ία- νουχρίου, την 18 Φεβρουαρίου, την 31 Μαρτίου, την 30 Απριλίου, την 28 Μαίου, την 28 Ίουνίου, την 25 Ιουλίου, 5 την 31 Αύγούστου, την 30 «.«πτεαβρίου, την 31 "Οκτω¬ μβρίου, την 30 Νοεμβριού, την 28 Δεκεμβριού. * 7) Διά τάς έν τω χωρίω Πλάκα, την 30 Ίανουαρίου,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  την 29 Φεβρουάριον, την Γί6 Μαρτίου, την 28 Απριλίου,
  την 26 Μαέον, την 24 Ίουνίου, την 28 Ιουλίου, την 25
  Αύγουστον, την 29 Σεπτιμβρίου, την 27 Οχ.τωβρίου, την
  24 Νοέμβριον, την 22 Δεκεμβριού.
  "Ωραν ενάρξεως των σννεδριών την 9ην π. μ.
  Παραγγέλλει όπως αντίγραφον τοΰ παρόντος, ού ή ίσχΰς
  άρχεται άπό της 1 Ιανουάριον 1912, τοιχοκολληθη δπου
  καί δπως δ Νόμος ορίζη, κ-αί δημοσ'ευθη έν τί) Μ,πισήμ,ω
  Εφημερίδι.
  Νεάπολις 10 Δεκεμβριού 1911.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Νεαπόλεως
  Άριθμ. Πράξ. 2
  Ό ΔημόοΗο? Κατιίγορο - 'ϊεραπέτρον
  Λχβόν ΰπ' όψει τα άρθρα 50 κχί 57 τοΰ ΰπ' αριθ . 80 (
  Νομοθετικόν Διατάγματος της "Εκτελεστικήν Έπιτροπης. |
  Ό ρ ί ζ ε ι Ι
  Α'. "Ανδρας έν αίς θά έκδικάζωνται αί άγροζημίαι των Δή- 2
  μων %Ύΐζ Επαρχίας Ίρεαπέτρου κατά τό ϊτος 1912. γΙ
  1) Διά τάς Αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Ιεραπέ- |
  τρου, Γ'ειννιτσίον, Κεντρί καί Καπιστρίου τό Κατάστημα |
  τοΰ Δήμον Ίεραπε'τρου. ι
  2) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Κάτω Χω- 9
  ρίου, Επάνω Χωρίου, Αγ. Ιωάννου, καί Έπιτχ.οπής τό
  Κατάστημα τοΰ Δήμου Κάτω Χωρίου.
  3) Διά την άγροτικήν περιφέρειαν τοΰ Δήμου Καββουσίου
  τό Κατάστιτμα τοΰ Δήμον Κκββονσίον.
  4) Διά την άγροτικήν περιφέρειαν τοΰ Δήμου Βασιλικής
  τό άνώγβιον οί,'κημχ τοΰ έν Παχ. Άμμω Καταστήματος τοΰ
  Δημ. Ν. Παπαδάκη.
  5) Διά την άγροτικήν πιριφέρειαν τοΰ Δήμον Μεσσελέρων
  τό Κατάστημα τοΰ Δήμου Μεσσιλέ'ρων.
  6) Διά την άγροτικήν περιφέρειαν τού Δίιμου Καλαμαΰ--
  κας τό Κατάστημχ τοΰ όμωνύμον Δήμου.
  7) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Μαλλών,
  Χριστοϋ καί Παρσα τό Κχτάστημα τοΰ Δήμον Μαλλών.
  8) Διά την άγροτικήν πίριφέρειαν τοΰ Δήμου Ανατολή,
  το Κατάστημα τοΰ όμωνύμου Δήμου.
  Β'. Ήμε'ρας καθ" άς θά έκδικάζωνται αί άγροζημία:.
  1) Διά τάς έν τη έ'δρχ τοΰ Δήμου Ίερχπε'τρας δικαζομί-
  νας τάς 9 καί 21 Ιανουάριον, 2 κχί ΙβΜχρτίου, 14 χ.χί 28
  Φεβρουάριον 5 καί 26 Απριλίου, 3 κχί 31 Μαίου, 7 κ*ί 28
  'ίουνίου, 5 καί 26 Ιουλίου, 2 καί 31 Αύγουστον, 7 καί
  28 Σεπτέμβριον, 4 καί 30 Όκτωβρίου, 2 καί 29 Νοεμ¬
  βριού, 4 καί 16 Δεκεμβριού.
  2) Διά τάς έν τη έ'δρα τοΰ Δήμου Κάτω Χωρίου δικα-
  ζομένας τάς 10 λοΛ 27 "Ιανουάριον, 7 καί 23 Φεβρουάριον,
  7 καί 19 Μαρτίου, 10 καί 24 Απριλίου, 10 καί 21 Μαίου,
  12 καί 22 Ιανουάριον, 22 καί 23 Ίο·.λ'ου, 14 καί 20
  Αύγουστον, 10 καί 25 Σεπτέμβριον, 9 καί 29 Οκτωβίου,
  6 κ»ί 18 Νοέμβριον, 11 καί 17 Δεκέμβριον.
  3) Διά τάς έν τη έ'δρχ τοΰ Δήμον Κχββουσίου δικχίομε'-
  νας τάς 11 καί 26 Ιανουάριον, 8 καί 22 Φεβρουάριον-, 8 καί
  20 Μαρτίου, 9 καί 25 "Απριλίου, 9 ταί 22 Μαίου, 1 1 καί
  20 Ιούνιον, 11 κ«ί 24 Ιουλίου, 13 καί 27 Αυγουστον,
  11 καί 26 Σεπτέμβριον, 8 κχί 31 Οκτώβριον, 5 καί 19
  Νοέμβριον 10 καί 18 Δεκέμβριον.
  4) Διά τάς έν Παχ. Άμμω τοΰ Δήμου Βχσ'.λικής δ'.κχ-
  ζομενας τάς 12 Ιανουάριον, 9 Φεβρουάριον, 9 Μαρτίου 8
  Απρίλιον, 23 Μχίου, 21 Ίουνίου, 22 Ιουλίου, 28 Λύγούσ-
  του, 20 Σεπτέμβριον, 7 "Οκτώβριον·, 20 Νοεμβριού, 19
  Δεκεμβριού.
  5) Διά τάς έν τη εδρα τοΰ Δήμον Μεσσελερων τάς 18 'ίχ-
  νοιαρίον, 15 Φίβρουαρίον, 13 Μαρτίου, 19 Απριλίου, 29
  Μαίον, 19 Ίουνίου, 29 Ιουλίου, 30 -Ίΰγούσνου, 22 Σεπ-
  τεμβρίου, 10 Οκτώβριον, 23 Νοέμβριον, 20 Δεκεμβριού.
  6) Διά τάς έν τη έ'-ιρα τοϋ Δήμου Κχλχμχύκας διχ.αζο-
  μένας τίις 25 Ίανουαρίου, 21 Φ;βρουαν)ίου, 6 Μαρτίου, ί8
  Απριλίου, 8 Μαίου. 18 Ίουνίου, 10 Ιουλίου, 22 Αύγουσ¬
  τον, 12 Σεπτεμβρ ου, 11 "Οκτώβριον, 8 Νοεμβριού, 21
  Ίεκεμβρίον.
  7) Διά τάς έν τη έ'δρα τοΰ Δήμον Μαλλών τάς 15 καί 24
  Ίχνουχρίου, 1ο κχί 20 Φεβρουάριον, 5 :<αί 22 Μαρτίον, 2 καί 16 Απριλίου, 7 κχί 26 Μχίου, 14 καί 25 Ίουνίου, 9 καί 31 Ιουλίου, 6 καί 20 Αύγουστον, 13 καί 17 Σεπτέμ¬ βριον, 13 κχί 22 "Οκτώβριον, 7 καί 25 Νοεμβριού, 12 καί 22 Δεκέμβριον. 8) Διά τάς έν τη έ'δρα τοΰ Δήμου Άνατολής δικαζομένας τάς 23 Ιανουάριον, 24 Φεβρουαρ-'ου, 11 Μάρτιον, 17 Α¬ πριλίου, 27 Μαίου, 13 Ιούνιον, 8 Ιουλίου, 21 Αυγουστον, 18 λ'εϊΐτεμβρίου, 23 Όκτωβρίου, 21 Νοεμβριού, ί3 Δε¬ κέμβριον. Γ'.) "Ωραν δέ ενάρξεως των συνεδριών τ/ιν 9 π. μ. '-; ίσχΰς .ής παρούσης άρχεται άπό τής 1 Ί*νουαρίου 1912. Παραγγέλλω τ)ιν δημοσίευσιν τής παρούσης διά τής "Ε¬ φημερίδος τή·; Κυβερνήσεως καί ό',του ό Νόμος όρίζει την τοι/οκόλλησιν αυτής. 'Ίΐγε'νετο έν "Ιεραπέτρφ τ?ί 12 Δεκεμβριού 1911. Ό Δημόσιος Κατήγορος Ίερχπέτρον Ν. Μ. "Αριθ Πρωτ. 1197 Ό 4ηιιό(ίιο«; Κατήγορος Άγίου Μύρωνος Λαβόντες ΰτ' δψ;·1 τα χρθρχ 50 καί 57 τοΰ ΰπ' αριθ. 80 έ. ε. Νοαοθετικοΰ Διατάγμχτος Ό ρ ι ζ ο μ ε ν Τόπον [* έ ν έκδ'κάσεως των άγροζημιών των άγροτικών ώή!/ων τής περιφερείας τοΰ Ιίίρηνοδικ,ειου Αγ. Μύρωνος. 1. Των Δτ,μων Αγ. Μύρω-ος, Πετροκεφάλου, Πεντχμο- δίου, Πνργοος, Σναυρα/.ίων, Κεράσα χ χί Αύγεναής τό Δημ. Κατάστημα Αγ. Μύρωνος. 2 Κ:ουσωνος Λουτρχκίου, Σάρχου κ,α'ι Κυθαρίδας τό Δημ. Καταστηρ.χ Κρουσώνος. 3. Κάτω Ασιτών, '. ι-χνω Ασιτών γ.νϊ Πρινΐχ τό Δημ. Κατχσ-.ν,μα Κ. Ασιτών. . Δχφνών, Βενεράτον χ,χ'ι Σίββας τό Δημ. Κατάστημα Δαφνώ ί. 5 Κοοφών, Μονίϊς, ΚχΐΑχρίου καί Γωνιών τό Δημ. Κα- τχστηΐΑΧ Κορφών. (ό. Βοντών καί Καλεσσων τό Δημ. Κατάστημχ Βουτών. Ήμίρας δέ πρός έ/.δί/.ασιν αυτών. 1. Διά τα; δικαζο;χίνχς έν τη έδρζ τοΰ Είρηνοδ·κείου Αγ Μύρωνος τ-ν 10 /.αί 31 Ίχνουχρίου, τ/; ν 21 Φεβρουχ- αίθΌ, την 6 λχ'. 27 Μχοτίον. την 17 Απριλίου, την 1 κχΐ 22 Μαίου, τ^ν 12 καί 26 Ίουνίου, την 10 καί 31 Ιουλίου, την 14 Αϋγς-ύστου, την 4 καί 28 ϊεπτεμβρίου, την 9 καί 30 Όκτωβρίου, την 13 καί 27 Νοεμβριού καί την 18 Δί- κεμβρίον. 2. Διά τάς δι/.χζοΐΛΐ'νλς εν τη ϊΰρχ Κρονσώνος την 11 Ίχνουχρίου, την 15 Φίβρο-ιζρίου, την 21 Μαρτίου, την 4 κχί 22 ■Α-ρ-.λ'ΐν, την 9 καί 30 Μαίου, την 20 Ίο^ίο^, την 4 χ.αί 25 Ιουλίου, την 15 καί 29 Αύγουστον, !2 κχί 26 Σεπτέμβριον, 17 καί 31 Όκτωβρίου, 14 Νοεμβριού κχί 5 ΔεκεμβίΌν. 3. Διά τας δικχζομένας έν τη εδρχ Κάτω Ασιτών την ■υ»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  21 ΊανουαριΌυ, 18 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου, 14 καί 28
  Απριλίου 12 καί 26 Μαίου, 10 καί 30 Ίουνίου, 14 καί 28
  Ιουλίου, 18 Αΰγούστου, 8 καί 29 Σεπτεμβρίου, 20 Ό*τω-
  βρίου, 10 Νοεμβριού καί 8 Δεκεμβριού.
  4. Διά, τάς δικαζΌμε'νας έν τη έ'ο"ρα Δαφνων την 23 Ία¬
  νουαρίου, 20 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου, 16 καί 30 Άπρ,-
  λίου, 14 καί 28 Μαίου, 12 Ιουνίου, 2 καί 30 Ιουλίου, 13
  κειί 27 Αύγούστου, 10 και 24 Σεπτεμβρίου, 22 Όκτωβρίου,
  12 Νοεμβριού καί 10 Δεκεμβριού.
  5. Δ'ά τάς δικαζομένας έν αγ, έ'δρα Βουτών την 14 Ία-
  νουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 31 Μαρτίου, 21 Απριλίου, 19
  Μαίου, 9καί 23 Ίουνίου, 21 Ιουλίου, 4 καί 25 Αΰγούστου,
  22 Σεπτεμβρίου, 27 Όχτωβρίου, 24 Νοεμβριού καί 22 Δε¬
  κεμβριού.
  6. Διά τάς δικαζομένας έν τ1/) έ'δρ<£ Κορφών την 17 Ία- νουαρίου, 14 Φεβρουαρίου, 13 Μαρτίου, 12 Απριλίου, 15 Μαίου, 19 Ίουνίου, 17 Ιουλίου, 21 Αΰγούστου, 25 Σεπτεμ- βρίου, 23 Οκτωβρίου, 20 Νοεμβριού, καί 19 Δεκεμβριού. *Ωραν δέ ενάρξεως των συνεδριών την 9 π. μ. Ή ίσχύς της παρούσης άρχεται άπό 1ης ΊανουαριΌυ 1912 καί λήγει την 31 Δεκεμβριού ίοίου ετους. Παραγγέλομεν δπως αντίγραφον της παρούσης τοιχοκ,ολ- ληθη δπου καί όπως ό Νόμος όρίζε. κχί δημοσιευθή έν τγί Έπισήμω Εφημερίδι. Έν 'Αγ. Μύρωνι τη 20 Δεκεμβριού 1911. Ό Δημ Κατήγορος Αγ. Μύρωνοί Νικόλ £τρατάκης καί 4) διά δέ τάς έν ταίς έ'δραις Καμ-.λάρι, Σιββα, καί Πι- τσιδίων την 9 κχί 23 Ίανουαρίου, 13 καί 27 Φεβρουαρίου 12 καί 26 Μαρτίου, 9 καί 23 Απριλίου, 7 καί 28 Μαίου, 11 καί 25 Ίουνίου 9 κα> 23 Ιουλίου 13 καί 27 Αύγούστου,
  10 καί 24 Σετττεμβρίου, 8 κχί 22 Όκτωβρίου, 12 καί 26
  Νοεμβριού καί 10 καί 24 Δεκεμβριού 19*2 καί
  Γον "Ωραν δέ συνεδριάσεων διά μέν τάς έν τω Δήμφ
  ( Σίββα 11 π. μ. διά τάς έν τφ Δήμω Πιτσιδίων 2 μ. μ. διά
  ' δέ τάς έν τοίς λοιποΐς Δημοις την 9 π. μ.
  ; Παραγγε'λλεΐ όπως αντίγραφον τος παρούσης τοιχοκ,ολληθ/)
  δπου καί όπως ό Νόμο; όρίζε'. καί δημοσιευθή έν τη Έπι-
  ! σήμω Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.
  ι Έν Τυμπακίω τί) 10 Δεκεμβριού 1911.
  ^ *Ο Δημόσιος Κατήγορος Βόρρων
  ; Α. Α. Μετοχι,ανακης
  Αριθ. Πρωτ- 450
  » Διεκπ. 427
  Ό ΔημόιοΗος Κατήγορος] Βόρρων
  Λαβών ύπ' δψει τα άρθρα 50 καί 57 τού ΰπ' αριθ. 80
  Νομοθετικοΰ Διατάγματος της έν Κρητη Έκτελεστικης Έπι-
  τροπης
  Ό ρ ί ζ ε ι
  Αον τόπον μέν εκ,δικάσεως των άνροζημιών της περιφε¬
  ρείας τοΰ Είρηηνδικείου Βόρρων 1) διά. μέν τάς αγροτικάς
  περιφερείας των δημων Βόρρων καί Φανεροψ.ένης τό Δημο¬
  τικόν Κατάστημα τοΰ Δήμου Βόρρων, 2) διά τάς αγροτικάς
  περιφερείας των Δήμων Γρηγοριας Καμάρων καί Μαγαρικάρι
  τό Δημοτικόν Κατάστημα τοΰ Δημου Γρηγοριας,, 3) διά
  τας αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Κληρα καί Τυμπα-
  κίου τό Δημοτικόν Κατάστημα τοΰ Δημου Τυμ,πακίου καί 4)
  διά δέ τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Καμιλάρι,
  Σίββα καί Πιτσιδϊων, τό Δημοτικόν Κατάστημα τοΰ όμωνύ
  μου Δημου δι' εκάστην των ώς άνω άγροτικών τούτων περι-
  φιρίΐών.
  Βον Ημέρας δέ πρός έκδίκασιν 1) διά μέν τάς έν τη έ'δρα
  τοϋ Δήμου Βόρρων την 2 καί 16 Ίανουαρίου, 6 καί 20 Φε¬
  βρουαρίου, 5 καί 19 Μαρτίου, 2, 16 καί 30 Απριλίου, 14
  Μαίου, 4 καί 18 Ίουνίου, 2, 16 καί 30 "Ιουλίου, 20 Αΰ¬
  γούστου, 3 καί 17 Σεπτεμβρίου, 1 καί 15 Όχτωβρίου, 5
  καί ! 9 Νοεμβριού 3 καί 17 Δεκεμβριού, 2) διά τάς
  έν τη εδρκ τοϋ Δημου Γρηγοριάς 5 καί 19 Ίανουαρίου 9
  κ*ί 23 Φεβρουαρίου, 8 καί 22 Μαρτίου 5 καί 19 Απριλίου,
  3 κ*ί 17 Μαίου 7 χαί 2ΐ Ίουνίου 5 καί 19 Ιουλίου 2 καί
  16 Αύγούστου, 6 καί 20 Σεπτεμβρίου 4 καί 18 Όκ,τωβρίου,
  1 καί 22 Νοεμβριού, 6 κ*ί 20 Δεκεμβριού, 3) διά τάς έν
  τη" έ'δρα τοΰ Δήμου Τυμπακίου την 12 κα! 26 Ίανουαρίου,
  16 Φεβρουαρίου, 1, 15 καί 29 Μαρτίου, 12 καί 26 Απρι¬
  λίου, 10 καί 24 .<2αίου 14 καί 28 Ίουνίου, 12 καί 26 Ιου¬ λίου 9 καί 23 Αύγούστου, 13 καί 27 Σεπτεμβρίου, 11 καί25 Ό/ΐτωβρίου, 15 καί 29 Νοεμβριού, 13 καί 27 Ι Αριθ. Πρωτ. 589 | » Διεκπ. 417 8 Ό Δημόόιος Κατήγοοος 'Αγίου Νικόλαον Ι Λίδών ΰπ' όψει τα άρθρα 50 κϊι 57 τοϋ ϋπ' αριθ. 80 | ε. Ι. περί αγροφύλακος Νομοθετικοδ διατάγματίς τής Έκτε- | λεστικτΐς Έπιτροπής: Όρίζίΐ πρός εκδίκασιν τής άγροζημιών τή*ς περιφερείας το3 5 Ε'ιρηνοϊικείου 'Αγίου Νικολάου κατά τό Ιτος 1912. | Α',) Διά τας αγροτικάς περιφερείας των Δήμ^ν "Αγιος Νι- Ικόλαος, 'Ελούνδα, Μέσα χαί Ιξω Λακώνια, τόπον μίν έκδικά- σβως τό Δημοτικόν Κατάστημα τοί3 Δήμου 'Αγίου Νιχολάου, ημέρας δέ εκάστην Πέμπτην τής πρώτης καί τρίτης εβδο¬ μάδος εκάστου μηνός. Β'.) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων, Κρητσας Κρούστα, Τακών, Πρίνας καί Καλο3 Χωρίου, τόπον μ«ν Ικδικάσεως, τό Δημοτικόν Κατάστημα τ*υ Δήμου Κριτσας. Ήμ^ρχς δέ έκαστον Σάββατον τής πρώτης καί Τρίτ»)ς εβδομάδος εκάστου μηνός. "Ωραν δ* ενάρξεως των συνεδριάσεων την 9 π. μ. Παραγγέλλει την δημοσίευσιν τής παρούσης διά τή*ς Εφη¬ μερίδος τής Κυβερνήσεως καί την τοιχοκολλήση» είς τα δτ]- μοσιώτΐρα μέρη εκάστου Δήμου τής Περιφερείας τοΰ Ε'φη- νοδικείου Αγ. Νικολαου. '3 Έν Άγίω Νικολάφ τη 22 Δ)6ρίου 1911 Ι Ό Δημόσιος Κατήγορος Αγ. Νικολάου ι Έμμ.. Παπαδογιάννης Έκ τοίί ΈθνικοΟ Τνηογρα^ζίον