92300

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί.ί'Αί'ίΗΙί.
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!!
  :"> Τ μ-
  ϊθ
  V,
  2
  Αριθ. Πρωτ. 61
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙ01ΚΗΣΙΣΧαΡ3ΦΥι\» ΙΣ ΚλΙ Τ4Γ,ίΓΓ1 .ίίΖΙι
  Διαιηρύττιι δ:ι
  Κατόπιν τϊ,ς ύπ'?ρ 0. 5'9 11, 2«ς Ί~ν οαο ο.)
  σεως τής Ανωτέρα-, Δ.βυθύι/σίω; Ί—ί τ'?ς *η*οβίας Ά-} <ε'ϊ. καί των Δημοίίων "Εργων ίτ * ζοι*Λ·ης Ι::! τώ ϊ ϊ./ξεω ·-. ά'ρδρου 113 ζό ίτ. ά?ι9. ^>3 τ.ο 'ίτ:υς 199Ί Δ .τί , ι : = ·
  τίθησιν εις φανερόν ϊη^οκοασίϊν τί;ν -ωλ',-'ν "'ύ' ιττγ.ο., . ^
  Δημοσίου * Δβΐμ-ος».
  Ή ϊημοπρασία ί',ερ,'η&ήσε'ΐι -νω~ :> τού Ο'/ί/: . Ζυ--
  δουλίου ιής Χωρί^υλκχής καί έν ιω Κ ο. αΐϊ,,ΐΛ -ι τ ,. ω
  τέραςΔιο >.ή«ως /*τά ττν 19ην άοξ ρέ :υ Ι Ι ' ?α Π
  πτην καί ώραν 10—12 π. μ.
  Οί βουλόμενοι ν? / χ6ω3ΐ μέρ^ς ε-ς ι; ■> προ.'ί!-·. ι, -. ο
  πρβσίαν ϊί'ον ν* έχωσι ΰπ' όψη ό.ι . ίππος παοοΛςΐ ί)ΐ:τ^.ι ι:
  τον τελευτοιϊ:ν π^ε'οϊότην, άμα -,~ κ;--6.λ , :. ΐ.^',.' * , ^^
  τού" ν.«ί δτι έπ' οΰϊενι ^ό(·ω ΐτζΐ'.ρέ ζ:α ' .ι^τ' η -' · -
  τταροΐ'σιάϊεως νο^ήματι-ς ί) ο*' σ"*ί< π.τς άΆλ.·; αί; α*. Τα κτ,ρυΛίΐα ·λ« λίκά σϋμδητίι,ενχ εξο!.ι 1πι6~ . σι τελευταίον ;:λειοδάτι;ν. Έν Χ-<ν:,:ς ·ξ 4 Ιί,ίϋϊρο 191-2. Ό Άνώτερο· Δ ; -. /. ς Α. Κ τ^α-.,μίΐΐ; Λασΐ),'.3ΐ» λαΐ ;υμτο)νι*, τοΐ; ορο.ς τής ώς ταί 3ία<η2-ξίι ς ήμώ^. '-.^ 1ν[.τ1χ^α -ί/, ι9 εΛί>ΕΓλ6ριου 1911
  Ό 1Ιρό.>;·.ς Τα Μίλη
  Ιίρίύ: ί-ϊ. ΗάγΑαλος Ι. Κ. Άλέξΐ)ς
  Δ. Δίαλι>άς
  Ά
  β: Λ.νι (ρ 9'·'
  , .ν Κ?
  33
  0
  Δ)4
  ρίου Ιϋ,Ι
  Δ
  . Ι.
  , Κουτσάκης
  Ιΐ,,οτ
  198
  α
  ΐόΊ
  ■χοδ
  :ίον Αανί.ον
  τοθ
  α>ς -ώ αοΟ-())5 το ο ϋκ' *ο Θμ. 19ΐ τής 10
  Ί Ι Δ: τ.,'ν^τ-ς τής Ε*τ6λ«ΐΐΐιΐης Έπ^
  ί ' ^ώ ^τζ τό άρθρον 4 τ3Ϊ αΰ-
  ά (ά
  -,^ι
  χ·/
  Αριθ. Ηρωτ·. 94
  ^ ρρ
  ύ _Λ.νά α.ο, ί,'-,υηΐ.ν ,'.ς 'ραχμάς *ξα/5σί?ς (άο. 600)
  ί α.'υ^ ύ'ά; ό ό; ί, .ς χτ,νίς άτΐο τής ίημ.οιιύ^εω;
  -- .ίϊ,'υϊη; '/.'··ίΤι Λ^Ψ0 "?^η' "'«ΐ Γροσαγάγηι». ενώπιον
  „- ν.., -.υ = ΰ τ ο 3 χ;όνου τα δίδαι υ.τα τ/,ν χορηγηθίΐσαν
  γυςσ,,' βττίϊει ,τι/ά.
  Χ:νία 9 'ία,ου^ρίο; 1912. _
  Ό ΕΊσαγ^ελϊυς ΧβνΙων
  Γ. Σκουλάς
  -. 49
  Α Ι Α Κ Η Μ Ε Ι Σ
  Φανεράς τελεκοτικας μειοδοτ.κ~ΐ'3 δ.ταΐΓτ > υ
  κατασκευήν διταξίοι ίΐα ιθεναγ^γιου ί'
  πόλει Κοητσάς Μεραμβέλλοΐ'
  Ή *Ενοι>τακη ' πιτοοπεία
  Συγκϊΐμένη ίκ το; Προέϊρο; 3ύτ?,ς Α!Η;·μω;ά
  Νικολάου Π, Γ. Παγχ*λου κΐί τώ/ μίλών β1:τ5
  Κ. Αλέξη καίΔημητρίου Μ. Δίαλ να.
  ΔιαΛηρύττειίτι
  Ματαιωθιίσης τής ί.α την 18 Λ)6ρΚ 1911 Ι
  βης μειοϊοσίας διά της ^' εριβ Π,'ωτ 81 Δι=>«
  Νοεμβριού 1911 !ι«ΑΤ,ρ:·?εος ή."5/ Ι'··*. νο >
  ή μειςδοσία ίΰτη ΐ^ανβλίμβϊνε^: νο ι ε.ε'-,ηκ,σε
  ΊανουαρΙνυ 1912 ημέραν Κ.-ι3κτ, /-1 ώ?« 11-
  ενώπιον τής δ.ά τής ο-' ά?ι« Π"">ϊ 8' % «"- ■
  όέ Έή « * ^ Ν
  1911
  ι ις δ ι τ
  , Ι
  ταν
  ι -
  ^ ο
  ηίυ/βίί
  .2
  '■/ < χ » "Λ-οο. 185 Τό Α?κα ίϊ >ο>ον των ^ν Ήοακλ ίω Σννέδρων
  Σ -1 /εΐμί. <ν..................................... Δια ταυτα Δεκ.άζ/5¥ 'ΡΓ,)*ην τ^ΰ > ^;ηγορουμένου Νικολάου Ι. Άνϊρΐϊ-
  '*τ,, -"ώ/ 3Ί, κα',οί/.ου '.εως Κασΐαμΐ'ίτσης Πεδιάδος κ*ί
  ήΐΓ Βυγ:δ χου ^νώ-'Τίυ ϊ;αμ3νής, -5τ*λα>τοΰ, Χριοτιανοί όρ-
  "ΐίος^υ -ί πο"'ίτ6υ "Ελληνος.
  Κτού7ΐε: -ίύτ:ν ί-:/^1 τοϋ ότι τ^ν 15 Μαρχίου 1911 ίςωθιν
  --τ χ ρ ■} ΚίΤΐχιιο>Ί"<ιχ Π(!ιάδ:ς κ« παρά τό Νεκροταφείον .:υ ϊίρημ;ν;. -/ω,-'ίΐί, ά-ρομελιτή-ως είς βρΐσμόν ψυχικής όρ- ά~ίφχΐ:^£ /αί 5?ετέ)εσε -.ήν άίΟρωποΑτονίαν τοθ Κ»ναταν- - /:υ Ψχοΐί.τ,, π" ήξ^ς «ύτϊν κατ' ίπανίληψιν 8ιά πε^ιστρόφοι» ~ι ■'/^ίο(1>x^ί^ 3.ά τή; συντ,Οου; φ:νιχί[ς γβμώΐεως, ·ξ ών τ,λη-
  γ> -ω , ώ; ι -?'ζή αΐτιας, ίπι;λθ5ν αύτω παραχρήμα ό ΐάνατος.
  ϋΦΓ". ττπ ΐ"·ι
  ΚίταΒ.χάζε: αΐιον ε'ς -τρί,χαρα ίβί/β ϊέ'.·< ον.τώ Ι .ών, χά: Έ-ιίάλλει άς βϊρ:ς 'χ Ιξίϊα τή; "ο·ν /,ής ο; ής ι/. "ρ."-/." μών τεσΐβράχ,οντοτ, εΐσΐ'ραχτέων χα< δ;.* 7ί055ωτ!/.7ς "υ κρα¬ τήσεως ττροσθε'του ϊιιο μη ών. Δέχεται ίν μίρει την ί,ϊίο χρονολογίαν 12 Ί.υ/·οο 1Κ! 1 άγ'>>-
  γήν των πολ τιχως όναγόντω,1 1) Χαρ.-λα'ας Α^^'οΐ'ζ^ .«ς
  χήί-ας Κωνττανίνου ψ^ράιΐη όΥ έαο-.Γ,ν χ.,, ώς ν;μίμ.:ι> Έ~.-
  τρόπου των άίηλίκων έρφίνών τέ/,νων της Νΐκολάοο Ε ι%·
  νουήλ, Μιλτίάδευ, Αίχατε-.ίνη;, Μαρίας, Δι-μητρ'ο^, >ν. '-λί-
  νητ, Κωνσταντίνου Ψοιρά'τ, νοΐ'. 2) Κ·οριάΑ:υ Κινβταντ. Ψα-
  ρά/τ;, >αιθίχω. πάντων Ά·ίαρια·οΰ Πεΐιχϊος, νο-ΐά ~.ο3 ε'?η-
  μένοιι κατ^ίΐχααθ^ντος Νικολ* ^ Ι. Άνϊρΐϊνόνν;, ϊτΐϊ ■ ~υ 7.>τ
  ταμο.ίτοας ΠιοΊαϊος ή*ϊη ίέ αγνώστου :ιαμ.·οίή'.
  "Υκίχρΐίϊ αυτόν νά τ.'/,η-ώζη εί; τ:'ος ε:ρ'ϊ,-ΐ-έ^"->ς ί ά,;ν. ς
  δραχμάς τ-:σ;;ρ*ς χ'λιάία;. 5ντ^!·ω; άπό τϊ;ς ά,'ω-,ή; μ=χ;;:
  έςοφίήίΡως.
  ■ Έπι6άλ''6ΐ ε!« βίροί τ:ο τα Ιςο2; κ^Ί τέλ- τής "ο" 'τ κης
  ίίκης έκ δροχμών 213 3 ο)ϊ.
  ΆτΛνγέλλίΐ κατ' αότού τ.ροζιύ- λ'^ -/..ίτηϊ.ν ενός Ιτ.υς
  πρΐς εΓΓπροξί.· το3 τε ποΐί3 ϊι' ό' γί^β"2ΐ ϊε/τί] ή ί"«ογή .-αί
  Άο;-. ι.ΐί.τ___8 258_
  » . .ί/·-77. 5584
  Γενκ<;ς Εισαγγελεύς Λ;έώ ι .' όψει τ. «V Ι ^[2ρτ:ου 19)1 ΰπ, αριθ. 101 β:3 ςυ,'-τ ^ Σ, 6:υλί'.ο -ών ίν Χ-ϊνί^ις ΙΙρωτοίΐίών δί, ου ό Κ ν τ /-ι.ο ίΐλ'άχ^ς χχτο'Λ:ς τοΰ χ&'ρί υ Στροβλαΐς -ή; ί- ',;'..', Ώύλ ~> τ^.' Νομ?ο Χ^νί.ον πΛρί^έμ^Ρη Ιώ-
  «15/·:.; Κι«.ο :γ,:-.κ6Ϊου Χανίων 3.7 νά ϊικασθτ) ώς ύ~* τι:ς
  τ:ί Β:ι τί;1 6 Δ)6ι,ί:ϋ 19 Ο ι τω χ^'ρ'ω Πλεμϊίΐανά
  Σ.-ΪλΟι 7.x; ές^&ι τού τ.ϊν^Γ,ίλίίί^ -.;Ζ Έμμ, Φρα*)λά«.η
  7 ί^ζ.*: 'θί Τ Ή'ν'ά,^ην ή;;ι ^α/.οιιργήματΐς κ^ςδλεπομέ-
  νο. χ ί τιμωρ-.αίνου ά~ο 293 τοό Πί Μχοϋ Νόμου.
  θ«(*!-ί,σ/Γ. ·;ί;ν άιο 5 Μαίου 1911 κιτηγοοίον μο^.
  Έγ.ϊ5> α ·ψ.Ίύτ «Γνιι φογόίΐλος χ*ί άγνςεΐ-ίΐ ό τό-ιος
  ττ' ϊια- 'ί|ί τ-υ,
  Δ; : ·ίΐ των άρί/ρ 408 ί:6 ν. ί 409 τής Π;ινίχν)ς Δ(-
  Εκρίθη, άττε^ασίίθη καί έδη.Όσΐ'.ύΟη έν Ίΐρ ϋ/λ; φ τή 5
  Όχτωβρίου 1911.
  Οί Σύνεδ9:ι
  β·>-οίλειος Βασιλειάδης
  Νικόλαος Στ/υράκης
  Αντώνιος Οερα»ά«ης Ό Ι'ρ.-^μϊτ'.ύς
  Άί::σιολΐς Ι. ίΐαπ ?άκΐ(;
  Άκριδΐς άπόστβσμα
  .Ε^ Ήραχ/ίίφ τή 5α Νοεμίρίοο 1911.
  Ό "^γραμματεύς ι;ΐ '.<ξίϊζί*) Α. Παπ ϊά,η- Άριθ. Πρωτ. 395 "" » Αποφ. 18ΰ Τό Δικαο*τήοιον των έν Ηρακλείω ;» ιΐρ.μί^'.ν ϊίώνίτιν;. Ί. Ηλίάκην νά ϊμ νισ')^ ίότ.-ρυώ"«, Ι^ωιυν το3 ίκρ-να-.ηρίου τΐΰ Κ«Λθΐ»ργι- οϊι/ε·ου Χανίι-υ -ήν 24 Ά-ρΐ/ί-» 19 '2 ημέραν Τρίτην καί ώραν 8 ■;.-. μ. όΐΐ πίρελεύ^::;1. /.Λ ή χαρα τ:3 Νόμου όρι· ': -·, τ_"'μηνς ττ"Οεσ,*ί' λογιζς ίίΐ ίψ' η; εγίνετο ή τί- '*£)-·? -ώ,'~ ς, τ, χ//.:λλ ,σ'ν .'..-'. Ϊ(].λ ΐί=.'Τ!ν ->ο3 Τίαράντος
  ύ .' ." Ν'. ο - χι- ε αγ Αί» ι, > 'τρίξίων, ?να ϊι/,ασθ'; >ατ'αό·
  ιήν, ακ ω: μη ϊ, γ · 'ζό^ς ς, ίτ^ την ρηθΐϊσα. δίΑίΐιμον τού
  Καν^ ργ.;?!/ε υ, ' *λϊί ^ττά ιϊ/ Νομ..ν 3:/.-:σ5ή ίρήμην.
  Δγ.ι5 ι:.»^--τι ~;ρ:. ?!ά -ής Έ πσήμοο Εφημερίδος
  Εν Χ^νί,!; 3ι) Δ.-Αίμδ,ί^ 1911
  Ό ΑνΤίΐσαγγελεύς τώ; Έφετών Χβνίων
  1¥. Ζο ρίδης
  7954
  συλλαίτ;
  Διά Τί Ο τα
  Δίχ,άζον «ρ»ίμην τοΰ κατηγορο^μέν^Ό Ν:/.:λάυ Ζ. Σ^α^νίΛ^
  έτώ« 33, νατοικοϋ^'.ος τελευταΤον ίίς Νιθ.χιι,.,Γ,ν Ά,οα;ί;ιι, ήδη
  ίέ φυγοί'.Λίυ άγνώΐ:θϋ ?-α;Λ:.ής, Χρϋτ;-.^^ ό.θί.ος^ καί π;-
  λίτου Έλληνΐς.
  Κηρΰσαί' αύ:ίν Ινοχίν τ;3 ό':'- τ',ι» 2"ί Δ'γ-όϊ:;υ 1910 ίν
  τή δέ:« «Άλώνί» τςϋ ν<.).ί/ο Βίϊ'.λ'/.^; Κϊ:ν.ο:·3^ ~-:τ.- ζάθησε να α»αγκαστ) ίι? β:α οπραγιών την Άρ/ί,ν «.'ς τα-ί λβιψιν πράςιως άναρμίνη; είς την ύπηι-,ϊυια> -^· ή ο: 5 ώ ό
  ς Νικόλαος Φ,,αγΑΐιιλη; > α .-:ι>/.-^ αύ:ο/, δ-^ς τ.ν
  δ!ατα·[ί;ν Τ5ο 'Υπί^ωμ ιτάρχοϋ Ν Μ^ρΑίί^μητ ά-
  κη. /αθ' όσ ν συ·ελ'φ')η ί-' αύτ:φ <·ω φ'ρων /'>:-.ιμ»ϊυ ζώ;.,
  θΰτ;ς ά.τ^στιτ) Γϋρςδίλήσας χατά το3 «ίρηΐΑί5σ χωρ.φυϊ-ος 3 ά
  τοϋ δπίρ έφερεν 6πλου Γκ-α κ?ι
  Καταδικάζί! τοϋ;ον είς είρκτην π^'.ί χαί ήμ αεο,ς , ^..
  Επ δάλλίΐ είς βχρο; τού τα ίξ;?« τής ί>Λη; Λνί--χίμ;·'α
  είς δραχμάς ?ώδεχα, είσπραχτίίΐς 'κη 8(9 τιροσαίπίλής τού >-ίί-
  τήσεως ενός μηνός.
  Κιΐρύσσει 3« αυτόν άθώί^ -ής έιϊ
  τη-τορίϊς.
  Έκρίθ/), άπί?α3ίσ5η κα: έίτ;.·, σιε
  Όκτωίρίου 1911.
  Οί Σύνεϊροι
  Β. Βασιλειάδης
  Ν- Σταυράκης
  Αντώνιος εΐ$ρααάκ/ις
  » Δ εκπ. ;ι366
  Ενώπιον τον ^ικα<ίτη^ίβυ των έν λανί ΐ' . αι>'
  II
  Γεν -..)? Εΐία/γελέως-
  ν.ΐτά τ^ί »?χίί?
  . ■ ν
  .υ Ν
  γρ
  τΐχ.ας Άπ:-
  ' - Σ'?ν,·-ν -αζ η!η ί,ιώΐ.ίΐι ?:αμ:νή-,
  ί -9? Ί Ί, ύ" - ~ ρ, σ _!τω; 1;ώτ:ις; τ:ύ
  ?ί:ψ ϊνϊΐρ.-3£ως χα-
  έν <£ίριχ·.·.λε'/ψ τί 28 ν;, .; .ο- 2.ω ...ι .;.'}!. τ,-1 Π Χ€; μ^ν'ο. Ά-.ριλίου τοδ έ. , ί- 2 ι. ζχ) ;.',, ,« ώ. ,8 ..... 07:5:; παρί- >.·;».- 3( ' ί ή ό - ;: Ν3,υ όρίζ; .: .ρ.μς,ί; τ^θίΐμ·*,
  β,- οο 19 Ί 'ζτζ .ή 'ό~ .'ρθ 1..0 730 Ι.ούς 19 1 ζπογά-
  Ο.Λ- ς ί:/43.ί, -ί,ο.','.^
  -'Ο 20 ε-'Ίτ;τω τ "Λρΐ ν ίί'"! τή 'Ειτβήμ-·. Έφιΐμερ'ϊβς.
  Ι], Χ,,: . .<; Γ: Λ- εμδρίυ 1911. Ό 'Δντε.ΓΟ· ",ε'-ύς των Έφετών Ν. Ά Λ3. . ΠίΙ-7 8112 Ό 'Δπ^-.τ. Ι. ρ άκόοπασμα 'Κν Ήραχλ«/ω τή 25(Νοίμδ^ί5^ 1911 () 'Υ)γραμμ»ιεΟς τ.; Α. ΠΛ » κλ~. 5Ί91 ΚλΙΠΠ.'ιΟ., ΕΠΙΚΡΙΜΛ ' νώπιον τοΐ? Αν.:ΐίίτ.,οίου ^ώ; έν Χανίοις ϊοϋ ηαο Έφέαιο Γενΐίΐοϋ Ειααγγελέως Προ: τ.:; τπί ά/τιΐτ-σ»! --:./ ^ς ^ρ/ή.; κατ/].ορ Ν: . α:^ Γ. Β:ο;ά*η α-: Ί.ι>ί;ν'(ν '^ιο·. Βΐσκάκτ;
  ΦΗΥΡΜΧ ΤΙΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΓΩΣ
  ««τοκ.ν τΐθχΐϋή-^ Σ.:ν:ζ5 .^Έ,·%αρχ,4; Κ, ,^,',^ ο Ν :.ι
  Χανίων χαί ή5η '
  ϊναλίΕοϋο ■« «μφα. σ'Ι-,τε -ιθτί-ροβώ- >ς ;νώ-.· . τ ά*---
  ατηρίθ'.' τοΰ άν>ι> Λζκαΐτη.'ίςο τ., 18 ·.;} μ7/54 Λ ρ ·- /;■>,
  έ'τους 1912 %χί?Μ τΐτάρτην Λίί ώ;,-./ 8 π. μ ό-; ε
  V.
  .':-
  "'-ύσετα·. ..ιχί ή ύ-ϊ> χΊ) Νό,*,;,» ό.ι,ομίν ιμ,λην , - , = -,/'-'.
  ος «ζήτησιν τής έφέτεώ; -α; ύτ.ο ■/? νο'ιγ,», . 8 Ν. ·ν' - ^
  111 κατάτ,,ς-τ'ν,. 470 τ,3 ?„,.; ί')ί1 α ·,ατ ω. τ":
  πρό
  1911
  μ. (
  ρ ,
  κασθήτε έρήΐλην.
  Δηαοΐιευθήτω τό χαριν δια -,ή; Ε '.υ-μι, Έ1ρωΐθδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  Ι^-ϊ' ,^ Ό ΙΙϊναγΐιότη; Ι. Βαν:ί,< ^ίννγ)9*ίς »ί; Άίήν»; καί χΐ" / ί πρςί-υρ ν ώς Χανίων χ.οά ί)Ϊ7ΐ φ ^γόδίχί,ί, κΐτηγο.εϊτβι ωί 6γ, ιίτιο. .όν 3τι τηι 14 Μ»{ου 1911 έν άγνοία χΐι ά>ευ
  γΡ'.ϊϊϊΐ,; «οίίας τώ^ πρ ΐίιαμέκον τήί "ελω/ιακής ά?χήί Χΐν ών
  ϊ'ιβ βΐίε ιί; Χ«νί* ώα-!μ--αζ^ν (ατΐ-τϊίροότα ) τριίχοντα δ^^
  τιί-τΐΐ χϊ ούο !)αίτ'>ιΐχ !:;>>; ζημ.ία< τοΰ Δημοσίβυ ιινΐίχομί,ην εί; 183 Σρα/μ-; 'Κιτίιδ.-| -ι ίίόατιΐι» τοΰτ , προβλίπ:ται /.αί τιμα>5εϊτΐι άπ6 τ'
  άρδρα 3Ί ν αί 373 ^αΐ τί άοθ χ 129 /ϊ! (32 τοϋ 6—* άρι9μ.
  3 Ν(5 ■ υ τ2^ Π5;ν^οί Νοα-υ, χαρα'Τηρ'ζίναι ϊβ ώ;
  μέλημβ
  Π ύ ύ ΐ ΐώ ί
  *£ν "Ονόματι τοθ" Βασιλείω ;ίόν Ε-
  ΚΑΗΓΗΡιΰ.Ν •■..ΙΚ,Ι.νΐν
  Ό παοα '.5οα>τ;οΓ>ίκαις Χά <ο Κί Ί5ο '. >.·· τ' ά-Ορα 405 χά! 406 τής Π-ινι,γ,ς
  Οί.
  'ι ε έχφ,ι ια'ίη αύτϋ-
  ρ ;'■■>)-ο.» «3 Π:ο^τ-^'.χε^η Χανίων την
  :^ ε- υ; 1912 ήμ ;«« ΙΙ£ι*ι ν χ»1
  Έπβιδη ό Νί>.ίλα:ς ΙΙ:':0€ν Ά,^·1· - -τ όν 2) Χ-ΐ-,τ - | ώρϊν 8 ',τ -.. ϊ χ ν-.α ') -, ώ, ύπαίπ ς τη^εχ-ΐίβείση'; ποΐξβως,
  ανός όρβοδοςος. Πίλ.; ς λ/.Γ,-, ι.ι.,η ν./..(λ., τ.ύ ;. ^ίλ'-ο ϊ.λ ι '"-ο6<-, ί'ΐίμην συμ*ώ-ω; τω ά^Οιω 4 >7 τγ,ο ιΐν-
  Κοιτο'τού; ών Κε:-ιμ-,ΐών Κοδω'ν.^ · '.·*. ήϊ/-( ς;γ:ϊ'.ί; α,ι.μ',.- ϊ ν:· 'ί -<■ -^γ'-1". ου·/.»4 ω· 51 χϊλαίαίν «ύιόί Οίως λίζ/, ννώ- ρεΤτβ! ώ; ύπ.ίτ.ος τού ότι έ* ςυστ^β ι,εΐϊ των ,.α:α-:.*5· ^ 3" τΐΙν ε^! "'ϊ ■' τ · δ:ιι0Τ?«?'«· •κ, χ καί τί, 3) Δ'.χεμδι'ου 1911 Ό Κ1ϊαγγε)ιϋ. Χαν'ων λεβιν ττ^ς έ«ομίνι·,ς όξ.οις^ου -ρίξίω Α:ί ένελ^ -.ουτι-,ι-; ^- | Γ. ϊκουλίϊς νομολογήσχ,τϊς άμΐιβνό , κρΐς ^'ί '/ή^ο.ς 3Λδροο.ην, έ< γνώΐει Ι ΟΙ<'·Μ*ένϊ»ςμά5τορες αύτογνωμόνςς Ναί άϊ. ιής ο^-(/->τ^9»-;Μ-· ^ ί-χοντος ? / ;ί- ( Λι,,τ/ρυ; Ι!ι-'0<ά'1η·; χάτ. Χανίων ωμα ιϊιοκτημβνΐ'ς, ϊλϊβ-ν Αί την /.ατ.γι'ν "(.)/ ς·-·' /.'νητ :ή 5 "Ε γ^φΐ «τίος άπ'ίϊίΐζΐ/ ματα Ύΐτοι ότι την νύν.τα τ^ς 12-13 Μΐιου ΐ9Μ Ϊλ. ί-:- -". « 'ΙΙ ΰι' άρ·θ 2;ι :. Ε άπόφαΐι; το3 Τελωνε'ου Χ»>ίω< χικής θέσεως νειμί,ης μι-βξύ των »ί·ων Κ-ντ'πο^/ω^ 3ΐ ? 'Λίμό^κ; δι.ασ.ι.ος xλητή^ παραγγίλλετιΐι οβω; ϊν άντ ί κούσας είς τόν Ίωανν ν Μι·χΐ"Γ.'άνην Ϊ:ϊ ν» τας -'χω·". ?,χρ - | νόμως ώ; ίδ'.οκτησίαν των Εττ4'.ό*ή τό 3ΐόμημ'ϊ τ^υτο Γιρο&Λέ ε 31 /^ι τυ.ωΓβΐτΛΐ ά-ιό τ' άρθρί 57 καί 1 Λαί 2 τοΓ >~. ν./Μ. 6δ5 Ν=.λ^ 'υ Π· ι-'
  Έιΐειόη ό καττ,γορούμβνος ςΰ-ος είνε ιΐτώ/1 χά: αγ>ϋ^Ττ'ΐ ό
  τόπος τής ?ιαμονής τυ.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 40ό χαί 406 τνίς Η'^^Γ,ς .ι^»ϊμΐ3ς '^ν '·^;όαατι ~θϋ Βαίίιλέως των «Ελλήνων
  τοίϊώΐ- £ώΛ?Ζ%™Ρ/-Τί?** :ΐ"Γχα.^ν« 'κλϋΤΙΙΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  την 26 τοΰ μηνός 'Xτ.μ^^ τ-υ Ιτ υ; 1*^2 ήμ-ρ,; ΐ:»^·--,ν Έ-ί'ή : '.-.·. ϊν υηλ Λ'/π*ί ^πή'ΑΡος Άιιεριχανός τέως
  καί ώραν 8 - μ. ϊ.? Ί/.'-Οτ, ^ς ό~' ί :?, ϊ) ίλ-ε^ί1^.·-,, -[
  γ «ι .«?"
  Λ-. 0. Πίωτ. 1^745
  ι; την τεΑ!υ·Λΐβ' ιι α
  ολλητιΐ) εί; ίηυ-ίί α μίρη.
  Ό Κϊσα(·γελιϋ; Χ«»ίω>
  Γ. ϊκονλΠς
  καί ώραν 8 ~ μ. ϊ.? "!/.·".0νί ΐΛ.ς ό~' ί :?, <ί ;/.'εί'=ι-',, ~ρ? ν?"0 ο- Ήθϊ'λ'ί υ ■ ι ήί'ΐ »γ■'ώ^το^ ^'ί^ο^.ιο. Κίτη^ρειτίΐ ξεως, ίλλο>ς Μέλει 3/. σΐ ή Ιρτ,,Α'ν ο μί·ω ος τώ ~ν',
  V
  ''07 ω. ^Λ ., . 0-, ^, υ -τ5θ 1 <ϊΐώμιτΐ, λΐί 7ωΡ'ί ν^ λάδτ) την τής Ποινΐ-.,ς ΔΐΑΛθμίας, 9^ <·/;"-νω; ?έ α .ού α . ιίν ο-^>ς ; ;>,^ . -,, --- ^ρ/^1, σ,-,"ατάι5ίσι' χαναΐ'ϊυάζϊΐ χαί φίριι *ϊς
  λαίη γνΰτ.ν τ·ΐν έγγ^ά-ΐι ) τη -ι/ γρ γ2-·
  Έν Χανίο·; τί, 31 Δϊ^: 6, υ 101
  1 ' ΕΙ: ·.', λ υ; Χ. ίι»ν
  <: Σκουλα: Ιωάννης Κυρ. Μιναηλά* <; χά;. Μ.<"'-ς·.: Κυϊυν άς Σΐβΰρο; Ν. Βρυσ.ζνάόης Χω-;?Αος Νικόλαος Μιχ^ε)^ Άναΐτ υ-ζϊΤ,; Α.'τ:ι "ί Μ-//:ης » Γ. Τεοίρακη. *άτΐ..^;ς Λ-νι^; ϊΗ ■•,-:1 βίΐθ. 26 Ι. Ι. Ι .θεσ:; --■' Σ:ϊ1,α^ Γί;.; Λ'-Αχων Ή ύν ά'ρ:Ο. 27 '. " !<θί='ί τ-: Στ-ν-^ Γ--υ Λ-,·*..,, Τα «<:' άρ·.5 505, 535 αί 565 5. ί. -:, .· ϊ 'ϊ',ί ζ'.χ. ζ; ν*ϊρ;άσε 4ς τ;. Πρωτοϊι/;ίον» Χί>-·ω'
  Άρμοϊιος ?:/.ϊ7Τ.ν.'ς /λ-'τ',ρ τα ■»·; ΐλ=. · 5-_, ε/ 2
  τύπον τ:ϋ τϊαροντος το γ_ο- ο"1" ·' ε'ς τ . .- ; · α
  Έ» Χανί:·ς α!ιΓ/;,.ε- ν.
  Ό Είι^·,',ι' --!»ς Χά ιω»
  Γ. 2ί αυλάς
  ".ήν
  ϊς
  φ ,
  τ:ο. ^) 0= ?-εθντ:! ϊ?, ·εν π ν:α πζϊχοντα «*. στο,ιαχικων νοτη-
  , ί.(,) τα ΐά^,ια'α >.ε ταύτα δ'ίβημ-ϊε! ϊιά δη*'οπ3ΐήσ€<*ν χ.αί δι;φ ιί3 αί/ίί, Τ5ί ί-/ω:ί;.ις έτημερ-.?>ς.
  Έτ.'ί'1, τ'- ίν-μινια τς^το πρςδλετιετα: καί Τ'μωριΤται άιό
  τ' ά.Ορ; 18, 1ϋ α-
  «"V·
  το^ '»^3 Νομου κ:1 56'» χβΐ 231
  ΓΟ^ Πομκο3 Νομ^ ·> καί τον ϋπ' αριθ. 92 τίθ 1900 Διά-
  Έ^ς.'ή ό Αΐτΐϊγορί^ϊνςς ούτος ει^ι άπών καί άγνοεϊται
  ό τοϊος τής δίαμο'.ίς τ:υ.
  ΊΒίντες οί τ' ά-';ρϊ Ί05 Ά 4')6 τΐίς ΙΙΐινικής Δικονομίας.
  ΚΛο>^ϊν -Όν '-^η-1·- όν κϊτηγοριύμενον 'ινα ΐμφανΐαθ^αΐ'β-
  ώ άί ΙΙδ ί Η
  κλίί-- τ-ν Γ) τ υ αην.; Μ-ίο; ιοΐ ίτοο; 19!2 τ>-:;ΐν ΙΙϊλ-
  πττν ■■ <3:2ν >< ·τ. -ϊ. ι·α δλΐΐ^Γ, ώ !ι :α.τι.; τ^ς έ«,τ£&ιίβη; ηρ'ζ ως, ί. «λ, *> ■» ϊ /.«Μ ΐρ ',α·)' σομρ-ΐ'ω; τω ίρ9,·φ 407
  ,; ν τζ.
  II:
  '*■',; Διχϊ.οΑα , σ^χε5/ως δί Ααβ5μ.ε< ^ύ.:' 5π Λς Έ,' Ή.7.λ£.φ τ'?, 9 ΔεΑ.'μ6?ίοϊΐ9!1. Ό Είσ*γγΐ>τύς '1Ιρ:-ΑλίΙου
  Έμμ. Χλαπ »

  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΡΕΡΝΗΣΓΩΣ
  Οί κλτ,δί'ντες μάρτυρες
  Μιχαήλ Στεφανάκης χάτο.κος Ηρακλείου
  Μιχαήλ Μαυροματης » »
  Ιωάννης Σταυριανΐς » »
  "Εγγραφαί
  Άποσπασμα τή*ς ΰη* ?ριθ. 106 τοο 1911 Λ-,γάσ-ΐως το^ Εϊ;η-
  νοδικείου "Ηρακλείου.
  Αντίγραφον τού ύπ' αριθ. Η3 τ'3 19' 1 Γ-ϊ/.τ! -ϊ ','.Ι 1 'ρ -
  ν·σικ*ίου Ήρΐκχείου
  'Η βχετική Δι/ογρβφία.
  Δημοσιευθήτω είς την Επίσημον Εφημερίδα,
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Ήρ--Λ-ίο)
  Έμμ.
  Αριθ. Πρωτ. 12743
  7942
  *Εν Όνόϊ4ατι τοθ ς
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝΕΠΙΚΜ.νΙΛ
  ε'ς -ν :-. .η;·ήν τυ α·»ϊ5γ.»<. μό»ως χλϊ άνευ τής συγκαταθί- ω; τ;ο έ^ν.ος ί ι οί υ) μ χ ξί'να χινητά --ιτήμΐτα, ήτ:ι ζέντε ;γ >{■« 'ς :όϊί:αχμϊ "ί^^'Τ* είς τϊν Ιωάννην Χρΐσϋνίδην
  ;ω; Ι/*; τουτ-*: .ϊρίνόμως ώ; ϊδιΐκτησίαν τού.
  Ε-ΐιϊτ" τ'* '· ^μη.να το3τ3 -ίρίδλίπεία! χϊί τίμωρεΐτα! άπό
  τ'5 ■'-*.< 21, 22, 23, 371, 373 -οο —!ν·χο:3 Νόμ™, χαρ»- ζρ·ζετ ϊέ ώς -;λν;μμί)·, μ». Έ~ ι,/; ό -'ττ 3:ϊύ εό- ίίν-. ά,'.ών ν αι άγνοεΐται ό τόπος ί?,. β! 'μονής "ίου. Ίδ ντ· "αί τ'άί'ίρύ! 403 κΐί 406 .ήί Ιΐοιν.-Λϊΐς Δίΐονομ-'ας. έν Ή-αΊλ-'φ ί1;ωτο5. <3ντ),ν 10 ' ■3^■ μηνός Μαίου τοΰετους 1912 ^. ρν Πεμπτην κ^: ώραν 8 π. μ. ϊν^ δικαΐθϊ) ώς Ιιτίί- τ'.ος τή," :ι εθευης τ;ράς':ω·, άλ ως θέλει 3' ασ9ή ίίήμην συμ- ιλ; -ω ζζ'ί'ΐύ 'Γ)7 τι,, Π^ΐνϋή; Δ'Κ5νο·'ίας, συγχρόνως δέ τ3ν Ιγ-,'ράφων τ?,ς ϊιχί- 'ί) τη 9 Δικεμίρίίυ 1911. Ό Είσαγγελ Έιτειίή ό Ίιμμανίυήλ Ι Γαρεϊίλ-Αη, -,*ως χά*ο χ:ς Κ βτιλίου Πεδιάδςς καί ήδη άγνώ.'ΐΐιι ΐιιμοτήί Α%τ,'<,ιρ'Λ-. ι όπαίτιος ότι την 19 φ.6ρ·.υαρ·3) 1911 :χ. ~,~Λ 1/ Α%α ο/ ρίου ξενοδοχείον τοΰ Κιναιΐη Ι. Χε;^ά<.η Ι αδίν ;:; " νύΐε'. ι τγ;ν κατοχήν τού αΰτογ#ωιιό;ως κβί ά^ευ τί,ς σ^γ/.-»ταΊίΐ£- τού έχοντος δικαίω,** ξένον /-,νηιόν λτ^α ί]:!! :ν ~ε? ;-ρ οβν άξίας ϊρ. 25 άνήκον ά· ιον ε!ρ/]μέν;ν Κχνάκη; Ι Χ?· τζάκη δ'πως Ιχα τ^οτ^ ΐίαρ.νί/ω; ώ: Ίίιοκτηβ αι τ;.. Έιιιδη τό ά/όμημτ τουτο ποοδλεπίΐα; κιι τ μ'ορίΤτ.". ΐ.ιϊ τ* άρίρα 371, 373, 21, 22, 23 τ;0 ΙΙ'.ινικ3 3 Ν:μυ, χ«- ρκκτηριζεΐαί δέ ώς π>ημμ4λι;μα
  Έτΐειδή ο κατηγορο «νος ίΰτςς εϊνί άπών καί «γ ί,ΐτα: *
  τέιτος τής διαμονής τ υ.
  'ΙΙόντες καΐ τ' (χρΰρχ 405 χαί 405 τής ΙΙο.ν /ή; Λι.<.ο;;;Μ.ς Καλβϊμιν τόν ε'ρημ ίνον κατηγοροΰ,^ϊνιν ί.·:' «μφα/ΐοθ α>
  τ·ϊ·βσώπως ενώπιον 'Λ άκρ.α:η?ίου τοϋ Πρω-:;5;/.ϊ υ 'ίΙ,Γ-
  κλΐίου την 10 τοΰ μηνός Μαίου τού Ιϊο,ις 19)2 ' μ ί ρ -> ^
  Πέμπτην καί ώρ:ν 8 τ μ ινα ίΐΛασ&τ) ώ; όκϊίτ :ς τη ,. -.0: -
  σης πράξεως, άλλως θιλε: δίλχοθή ί;ίήμην σ^μί/ν(>>; ;η
  ά·βρ<ι> 407 ττ)^ ΙΙοινι ής Δΐχ3'ομίχς, σ.ι (■'ΐονως 'ε μ',.^
  ΙΜ* «.ύτον ό'πως λά6·ς (·νώ3ΐν τώ; έ,'γΐάρ'.)/ .',ς 8ί/ογ;ί'.α .
  Έν Ήρβκλιίω τή 9 Δεκεμβριού 1911
  Ό Εί^αγγελεύ; Ήρ*//^ θϋ
  Ε. Χλαμπουτάχ·/; ·
  Οί κληθί'ντός μάρτυρες
  Κανάκης Χετζάκης κ^τ" Καστ-λλίου Π$ί.
  Έμμ. Τσανιηρόπουλις » Ήρχλϊΐ;^
  Έμμ. Ν. Μαϋ:ανάοτ)ς » Άρκα"'ο/... ρί:υ
  "Εγ 1; ρ α φ α
  Ή 6*· αριθ 6 τής 22 Φ·5;3θϊν-:υ 19 Ί 1>.0ι· - -,< Σ Άρκαλοχωρίου Η &«ολογία τοϋ καηγρ 'Η Σχΐτιχή Δικογραφία Δημοσΐίυθήτω είς την "Επίσημον Έ»ημ$ρί}α Έν Ήρακλείφ αυθημερόν. Ο Είταγγελςΰ ; Ί Ε. 'ί ^ Οί ·/." ,-(0ϊ> ..ες μά.τ.ρες
  ; . 5·,ς χάτί /..:; 'ΙΙρα*" εί:υ
  Ή ·>~
  8 .-η 17 '
  'Τ-θίΐ:
  υ 1911 ίΑβ;,· !β3Σ«"
  ,Λύ ΓνΠ
  Γζτ;>'.
  ι -η ολ^
  ■ί ϊυ
  Η -//
  -'/.ή Δχ.
  ,γρ-φί .
  Δί·Α·-ιε
  Τί5,ϋ13ν
  'ί']φν;Α·:ρ;5α.
  ·::· ή
  • α> ί ω
  ίύ8ΐ}!«ερόν.
  Ό .»-
  ίτα^νελευ; Ήραχλίίου
  Έ. Χλαπουτάκης
  Αριθ.
  Πρωτ.
  12704
  'Αρίθ. Πρωτ. 12744
  » Διεκπ. 7943
  •Εν "Ονόματι τοΓ? Βα<|<λέως τώ.· 'ΚλλΛνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΓΙΜΑ ||Έιτειδή ο Ευάγγελος ].Ν. Μ«τ:;5ς τέως -^τί/: '_!ρα χλ«ίου καί ίϊη βγ<ώατ:υ ο'.ίμ:ήί. 15 των κΛΠΤΗΡΙΟΝ ΕΠΓΚΡΙίΑ '^γ.ζ.Ι'γ, ή Ρεγίί,ΐ Λ3ο6.γ(-η Δί Λκρέντζο ΰ'τήκοος Ίταλίς Καχ- ρ ΐ·α: ^ν δ ά-.γ,-Λ άτό μ.-(νός /.ϊί καρί τήμ ΰπ'αριθ. 138ϊ/-ί8 τ'^- 14 νΐ-χιτιθϋ 19Η άσΐ^νο,ΛΐΛην διαταγήν τοΰ Νομάρ- χ.υ Η?3·.λε'-υ τ 6τϊο ; ν Β'εόθυνσ'ν ίτ;ς καρά την όδΐν «Πρίγ- , —'ί Γίωργί'.υ» Ήρα -ε'ου 'ατΑσ;ημα σ«,;πο6ολ?[ς Ινθα ΰ^η· τ··- ; ο· ε:3 Κί1;,· ·υ Σ- />μοΟ ΉραΑλίίου κατά την 3 μ.μ·
  ω,^ν ή. 2) Μν-ί υ 1911,
  II
  χ μ. ώραν καί 11,30 μ·μ·
  %ή- 31 ΛΙ^-του 1 >* Ι \, 30 μ.μ. τής 4 Άππλίου ί. ί.
  καϊ ίθ. «'ίΰ ι ι - .<;ς ο Άτΐίΐ ί.υ 5. Ι. '".- τ, χ ' , : τ-ο-3 ~ρί6·,37:.·:2ΐ αλι τιμ.ωρεϊτβΐ από ·.' -ί ... 6-!7 , Ο ίίο· ι.^ί Νόμο.'. κχΐ %3 5γ.' αριθ. 92 τοί3 1ιΌ0 Λ: Γα,',,<« χϊρα-.τ^: '·-«-. ίέ ώς -λημαέλημα Επΐΐϊή ή Ααϊη,ϊίουμΐν.; ίϋτη ■ ί^ ά-:ΐσα γχι άγνοίΐται ό ς:- ις τή 3ΐα;.·;·?;ς της Ί^όντί; -·αιί τ'ά.Γΐρα 4*;5 καί 406 τής Ποιν.κής Κ «λ Λ τ-,ν ίί.ημένϊίν κατηγδρ'Ίί-ένην ϋνϊ εμφανισθή - 3-ώ-ως έν;,)—Ον τ^ί άχρ-α ηρίου τ^δ Δικασΐηρίί'ί των «ν Η;ι<λ: .υ Ι1..)Τ^5 νόν ;.·ν 3 το Μα?5·ο τ3ί Ιτους 1912 ήμί" ρ ν Π;;.-;-;",; ι.ι ώραν 8 ιϊ μ. Γνα δΐΛασΟί, ώς ΰταίτΐος τής ϊ·.τς,.:.η-, ~ άς α»;, 3λ .^; Οέ<ΐΐ ίιυσθ; .ω αρθ Ό Ί"·7 .,; Π- '.Λ-'ίς Δκονομ·*;, ι; μέν ύ;ή όπως λάδ., ; &.>., -ών ,'^γράρίο/ ;ής δίΛβγοϊίίαί·
  Ό Εί-αγ-,ίλεύς Ηρακλείου
  Ε. Χλαπουτχκης
  Ο' Λγ,Ο-^.-ς μάρτιρες
  ·" Ί.» ·3ι'Ό; Ένωμ-τάιινη-; κάτ. Ήίίχλείου
  Ί .- . π- -.-..ά,*- Χω;-.::Λ ;- » »
  ένΉρβκλείω οικίας τοδ Ιωάννου Χριστινί^ου Ιλα6ε «ν γνώτεΐ ί Άν; ό τς Φραγ>·.όλη; ' »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  11
  "Εγγραφαί
  Αί δι.1 *?ιθ. 261, 262, 265, ν.ύ 28λ έ. ί. έκθεσις τοθ
  Κου Σταθμ.3 Ηρακλείου
  Αντίγραφον ττ]ς ύπ' αριθ. 28ϊ/768 β· Ι. αστυνομικάς διατα¬
  γάς τής Νομαρχίας Ηρακλείου.
  Δημοσΐίυθή'ίο εις την 'Ζ/πίσημον Εφη^ερίδχ
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Είσαγγε7εΰς Ηρακλείου
  Ε- Χλαπουτάκης
  θε/ εί
  Έν '
  ύπ' ^. 12408)6866 ττ,; 31 Δ.,.εμώρί-υ 190. ά>λω,
  Ο Είΐίγΐίλίϋ; Ήρκλίίςυ
  Κ. Χλαμποντάκτκ,
  Είϊ
  Δϊ)(λ05!ίυ3,',τ·ο εί; τή< ίπ'σ Έ.' Η:.- ■· ί'ω βύθτιΐ'βίθν Ό Εϊοα-) ΐλίΰς Ήραχλίίου Ε. Χά Αριθ. Πρωτ. 12706 Πρωτ. 12705 Ρ' 'Διεχΐϊ. 7913 '.-ίν'ί3νό«ιαιϊΐτο)ί} Βα<ίιλϊΛί»<; τα» ν Έλλην ών ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ χον 8α<ί?λέως των Έλλήνων Κ λ Η Σ Ι Σ άίθρω' ΊΟό λ*ϊ 406 τή ■ ιίοινι>'ί|; Διχονομ/ας
  4-1 «λ -τή χατ.-,ρ^ΰμϊνο, Κωνιΐί^τϊνίν Βχσΐ-
  υ Ή^χ-:λεί;ι) ,.*' η*>η άρώϊ.-νΐι
  26 Άπ.ιί
  , . δϋ·;5 ·'.· ',·» ιν;4 Λ'θσιΛο/1, κ<>1"π. σωπο>ς τή< ,ιο Απ.ιίου τού Ε-ειδ^ί όΜύρων Κ. Ξενιχάχης πς-ώ-.ν χίτν..·;ς Άπλαΐ ] ·Τι_υ; 1912 ήμίραν Π'μπιτ,ν χ3ί ώραν 9 π. μ. ^ώπιον τοϋ τάνΐα 'Λβ^,,ϊίΓυ α.~: ή?ϊ] «γνώστίυ Βΐίμ: ή- Κατη-Όρ-ϊτΐ: ώζ ϊ άν, τ," °^ ~ω ιν.α^ΐκ; Ιΐ,ίο-:«?;,ών ?;,.->, ττερϊι-.ιίρω ΐυζήτησιν
  ΰ—οίτιος 6τι την νύκτα τ?ς !ί8—19 Ιοι,νίοκ 1010 έ
  &ν -ώ χι^Γίω Λαγ-ΰτ-( Και»:υ:ίιυ ςί/'.ας τςΰ Μι/α;1. Χΐ
  ραλβμπίκη ϊλαδίν έν γνώΐίΐ εΊ', -ήν/.ιτοχήί -,:σ 3^;·;, .■->.*'
  καί 5ν$υ τής συγ)·.^τα&ίϊε<,)ς τ.3 έχοντος ϊ'·/.«■''.(!μ» ξένα ι.,η- ω; τά ί χρημφ ;ρ 26 είς δίϊρϊχμα ■/.οί νίχϊ-. χοί μίαν ίερϊν ίοτίρία, Κ· ρ μιου άνήκοντχ είς τον ιίρημίνον !ίβ>κή.3'.ϊ Μχ^/λ Χκ,α-
  λαμπάκην ό'πως εχττ) τβΰτα πκρανίμ.,,-ς ώς ΊϊιθΑ-ιησίτ.' τ;,
  Έπιιδή το άνίμ.ημα τ.,υτο π<;ο6λέτ,ί,τα·. ά«ο τ' αρθ,:: 371 χαί 373 τοϋ Πο:νιχο3 Νόμου, χαρακτηρίζίτβ! ϊέ ώς ιτλ'μ μίλτ,μα _ , Επειδή ό χα:ηγορ.ύμ«νος ούτος ιΐνε ^ηών κ;ι τιγνΜΪτ:. ό τόπος τής ουμονης τού Ίϊόντβς κβί τ' άρθρα Λ0Γ,· ν.ιϊ 406 τή; Ποινιχνί; Διχονΐ, ίχ>
  Καλοθμεν τόν β'ιρημέ^ο^ χατιίγορού'αβνον '6α ίμφϊνυ·".
  αυτοπροσώπως ΐνώπ.ον το3 άχροιιτηρίου τοθ Πρυτοδ;>.' ·υ
  Ήοΐλλείου ιήν 3 τού μηνός Μαίίυ τοϋ Ιτου; 191"-1 ήΐΑίοί-'
  Πίμττην ν»ί ώρ,ΐ^ 8 υ. μ. ί*α δ'.καο&ίί ώς ΰπν.-ιο; *.'/; '.τε
  θείοης πράξεως" α~'λως 4ίλ£ί ίΐΛΛσδ; 'ρήμ,,ν αυ^φώνω,, ιω
  άρθρφ 407 τής Πο;>ι>.ής Λικον?;Λ:,ί'ς, σογχ'5'ως δέ ν,.-·λ:Γμ-:
  αυτόν οχωι λίδτ, γν53ΐν των εγγράφων ϊή' ϊιχιγραβίας,
  Έν Ήρακλείφ τή 8 Δεκεμβριού 19 ϊΐ
  Ό Είσκ'ΐγελίΰς Ήρ.χλς-ο.1
  Έ,
  Οί κληθίντΐς μάρ-.ορ
  Μιχαήλ Π" Ν. Χϊρ^λίμΓ;ί.·..ις χ*ν
  "Ε γ γρ £«
  Ή ύ*' αρθ 17 τής Ι Ί:υνίου -
  Φουρφβυρα
  Ή όμολογία τού χατηγϊρϊομένιιυ
  Ή Σχετιχή Δικί·γρα?ία
  Δημςσιευδήτω «ΐς την ΈΛΐΊημον Έίη
  Έν Ήραχλείφ αυθημερόν.
  Ό ί'ισαγγελευς Ήρννλςί
  Ε. ' "Χ λαμπουτ ίκης
  , , η
  -ήοι ν Θίσπιομα ύπ' -ριθ. 3'37δ)23ΰ6 -.ής '2ΰ 'Λ■πριΛ(β^ 1911
  δ) .■ '.··ς "'ίλει 8·.. ?."0ή ; ςΥμνν.
  Άριθμ. Πρωτ. 12707
  » Διεκπ. (91 δ
  Έν ονόματι το»~ Βίκίιλέωτ το>ν Ελλην ν
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 ί·2Ϊ 406 τής Ποιν ήί Δι-ο-.·;ΐ
  Καλοΰμΐν τϊν επί Γ.ΐϊ-αοϊξε! οίχιαϊΓ,ς £Ϊ;ή.ης κ. λ τ: χά ·-.
  γορουμενο^ Ίωϊ>νην Ε. Χατζ'.5ϊχϊ)ν τ-,-ώη* -ατΠΌν 'νίμ:.;^
  Πυργιωτίσης χαί ή>η αγνώστου ί :=(μίνϊι^ ί ν προ ε/*!-λ, ~ύ-ο-
  προίώΐτακ τί,ν '. 6 Άπ;ι>ίουτοΰ Ιτους 1912 ή .: χ* ΓΙί..-την
  υλ ώ,ιαν 9 π. μ. Ινώτ οί τοΰ άχΐίχ-ηο'οα τοϋ — :<./σ;η:;'·.> 7»7>
  Έ/ Η,αχλιίφ .?)8 Δί
  Δ·< μοιιί'-ΰή-.ω ίί< ττ,ν "."π 'Β Ή ;?.)<; ω »ΰθο'·-:όν '.Ομ. ίΐρν,ξ'. 112 .ιοο Ί911 Ό Εί;·;γ-,ίλίϋ; 'ΡΙ,-α Ό Εί: ϊ ίρηνοοίκιιι; ΒόορίΛ ά'ρ'ίρα 76 -αί 15!.) Τ3.ί των Λι/.ασ·.τ,ριω·'. Όρνζ;μεν τ*Αν. ·ί.ς ■'. .«.σίμΐυς όιά ιήν ίχίίκασιν μέν των π-,Μτΐλών ^7,ςΟ:σίων α-,ν Τετάρνην έκάοττ,ς έδίομάόος, διά Ζ'= ;',■> 1-/λ· »σιν δ'ί ~.ώ.' ί.;:^ιχών την ΠαρασκΕυήν έχάστης
  έ68[.*ά$:ί ναίέ'ϊίβν ένάρςϊως τΰν σννϊ3ρΐό5ν δία μέν τοΰς μή-
  _ς Ιαν:. ;.!ον Φιδρου^ριον, Μάρτιον Άχρίλι.ν, Νοέμβριον
  .■_ί ί1;·/.:,..ί?"·ν τή» 0 π μ. ίιά δέ τ'-ύ; ' οιπούς μήνας
  την 9 τ.- μ·
  "Ωρας ;έ --. ,ααιμίϋς ..α; ά; τό -('ρι^»ϊ;ν θ* μίνΛ, άνοιχτόν
  άν. ιιέν ·:?!; 1 Σ··;:-εμ6ρ:ου μί'/Ρ' τ^λΐ1;; Φείρΐυαρίου άπό
  τή; 3 7ΐρ-.ι.ή; μ-·/?ι τής μεοΓ,μδρίΛς .αίάΛοτή.; Ι 1)2 μ. μ.
  μέ-χρ: τή, ·') ';'2 μ μ- άπ; δι τής Ι Μ,ρτ'υ μ:/?·. τίλους
  ΛΊρύ:::1; ι. γ.: ..·;, οπ^··; μ'χ,'- 'ής :' -ΐηΐΑίρίλς χχί ΐ-ό
  --- *·? . μ /; τ;· Ιί ;α. ά. κϊ παρ;.'3α Οί',ε: ίτχύε:
  1.-1 1 Ία<;ύ.νο. ΐ.χ,ϊί-.γ·; 31 Δ-·.εα6;ί'-υ 1912 "Κ-!*,.:, '/.λ Ις--.";':) -ν Τ'μ-.ίχ'ω .7; 20 Δε,ί 6ρί:υ 1Μ 1 Ο Τ'" ιο": /.η; Ά Α5υϊ.ω>· γ2ί'έ"-,ς (' Γραμματεύς
  Ψ. Χατζηίάχης
  ·'()τ ά -ιίέ άϊτιγθίφον
  Ε· Τ/..-. >". αϋ'.ϊ,μ-;.»
  Ο Ρ'-.·μ;,.'-τίΐ1ς τοΰ Ειρ. Βόρρων
  'ψ Χατζν,ίίχης
  Ι:-,. 113
  ' Κ'οιινοδίκηο ;
  Λίίοντε- '-' δψ:ΐ τ·· ά?Ορα 15 ·χ 17 τού ύ*' άρ.θ. 144
  Ν:·.<Ο7. ' , , '0-ί'9ΐ3^ ■ί-ιιί" ς ΐ'?!·'35'ι)ς τώ^ μ:.ρ3δυ(5ορώ^ 1; δια τας έν τ"* εΐ;α τυΛ Ε:--;-οί 7.ι ο ■ ί5; ;.ον σ^;Α-:£ρ:/α.·65ινΪ5^ίν«ν Χ3ΐ τ,,. / ■·· ν .Γ/.;.-.. -.1 ^.:Γ9'ΐυ, έ ΐΐίϋ'.έ»; τη ■ πρώτι,ν ρί.υ,'-.ν· ίΙ.Μ^,':.: , ■''"'· Ά-.ρ./ί',.·, τΛ,ν Ι Μαί^, 5 Ίίυ- ,ΐΐ >)
  Θία-6 Νιιμίρί:·., κ;ϊ 4 Δ-.χεμδιίου 19ΐ2.
  ?':υ, 2 '0/.:<ι>6ρίου,
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2) Διά τάς είς τόν Δή>ον Γβηγοριας Πυργιωτίσσης ΐ*2:<ΐ «τίας, είς ο/ θά ύπάγωνται τα χωοία ΓρηγορΙας, Καμ,άραις, Μαγαριχάρι, καί Καλ,χωραφίτης την 10 Ίζνουαρίου, 14 Φε- βρου, 13 Μαρτίου, 10 "Απριλίου, 8 Μΐί;υ, 12 Ίουνίου, 10 Ιουλίου, 14 Αυγούστίυ, 11 Σιτ:ίεμβρίο.ι, 9 Ό/,τωβρίιυ, 13 Νοεμβριού, *αί 11 Δεκεμβριού 1912. 3 )Διά τάς είς τόν Δή,ιον Βορράν Πορ(Ίωτίσσης ίχδααΐτέας είς όν θά ΰπάγωντα·. τα χωρίϊ Κυΐους, Βορράν, Φί.ερ^μένης, καί Καλύβίβ, την 17 Ιανουάριον, 21 Φίβρουαρίο,ι, 20 Μαρ¬ τίου. 17 Απριλίου, 15 Μαίου, 19 Ίουνίου, 17 Ιουλίου, 21 Αϋγουοτου, 18 Σεττίμβρίου. 16 Όκτωίρίου, 20 Νοεμβριού, καί 18 Δεκεμβριού 1912. 4) Διά τάς είς τόν Δήμον Κα,ιιλάρι Πυργιωτίσσης ΐκϊικα- στέας είς δν θά ύχάγωνται τα χωρία, "Αγιος Ιωάννης, Κα- μ'.Χάρι, Σιββας, Πιτσίδΐα, χαί Μίτβλλα. την 24 Ίανουβρίου, 28 Φεβρουϊρίου, 31 Μαριου, 24 Απριλίου, 22 Μαίου' 26 Ίουνίου, 24 Ιουλίου, 28 Αύίούϊτου, 2ο Σϊπτεμβρίου, 23 Όχτωβρίου, 27 Νοεμβριού, καί 27 Δεκεμβριού 1912. Ή ίσχϋ; τή; παρούσης αρ/ετα! άτό της 1 Ίανουχρίου 1912 κχί λήγει την 31 ΛίΛει/.ί>ρίου τοΰ αυτού* ετους 1912.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Τζερμιάδων Λασηθίου τη 10 Δεκεμβριού 1911.
  Ό Εϊρηνοδίκης
  Γ. Ονκονομίδης Ό Γραμματεύς
  Έμμ. Πλατάκης
  Ότι άΆριβες αντίγραφον
  Έν Τζερμ/.άο'ων αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τού Είρηνοδικείου Τζερμιάο'ων
  Έμμ. Πλατάκης
  ρών , ίν μέν τη έ'ίρα τοθ Ε'ρηνοϊίίΕίου τής αυτής ημέρας ήτοι
  τό Σχδβΐτον έκάστης έβϊομάδος, ί£ δέ ταίς εδραις των Δΐ,μων
  Γρηγορΐας, Βόρρων, καί Καμίλάρΐ, αάς ημέρας καθ" ά'ς θά
  μεταβαίνωμε^ έχεΤβεν πρός έκϊίκασιν μιχροδιαφορών.
  Η παροΰϊα καί ή δημοΐίευιις διατάσσεται ό'που καί ώς ό
  Νόμος όρίζει ίσχυει άπό 1 Ίανουαρίοα μίχρι τής .ϋ Δίκεμ-
  βρίου 1912 αί ϊί μέχρι σήμερον ϊχχ,ρεμιΐς έν τ^ ε!ρα τοΰ Ε'ι-
  ρηνοϊίκείου μικροδίαφορών θέλουσι παραπεμφθή είς τοΰ; -•ίκεί-
  ους Δήμους κρός έκδίκασΐν.
  Εγίνετο καί έςιδόθη έν Τυμπαώω τη 20 Δβκεμβρίίυ 1911.
  Ό Είρηνοδί/,ης
  Άλ. Μυλωνογ2άννης
  Ό Γραμματίύς
  Ιω. Χΐτζιδάκης
  "Οτι άκριβές αντίγραφον
  Έν Τομκακίφ αυθημερόν.
  Ό Γραμματεύς τοΰ Ε'ιρηνοίιχείου Βόρρων
  Ιω. Χατζιδάκης
  Άρι6. Άποφά. 304
  Τ ό Ετρηνοδικεΐον ϊζβρμιάδων Αα<ίηθίον. Συγκίίμενον έκ τοΰ Είρηνοοίκου Γίωργίου Οικονομίδου. Παρόντος κα'ι τοΰ Γραμμχτέως Έιχμανουήλ Χ. Πλατάκη. Συνελθόν έν τω δωμα,τίω των διασκέψεων αύτοΰ την 10 Δεκεμβριού 1911 ίνα ορίση τάς δΊκασίυ.ους ημέρας τοΰ Δικα- στνιρίου καί τάς ώρας καθ1 άς άρξοντκι αί συνίδρίαι αύτοΰ ώς καί τάς εργασίμους ώρας τοΰ Γραφείου καί τοΰ παρ'αΰτω ΰποθηκ,οφυλακείου. Λαβών ύπ' όψει κα,ϊ τα άρθρχ 149 κχί 76 τοΰ οργανισμόν των Δικαστηρίων. Ά π ο φ α σ ί ζ ε ι Όρίζει δικάσιμον πολιτικών μέν ύποθέσεων συνη9;υς δια— δικασίας τ·ήν Παρασκευήν, ποινιχ,ών δέ τό Σάββατον έκάστης εβδομάδος, ώρας δέ ενάρξεως των συνεδριών αύτοΰ την 9 π. μ. καί ώρας καθ' άς τό γραφείον τοΰ Δικαστηρίου τούτου Ισετχιά.ο κτόν διά μέν τοϋς μήνας Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, ΌΛτώβρ.ον Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τάς 8 — 12 π. μ. κ·χί 1—5 μ. μ. διά. δέ τούς λοιπού; μήνας Απρίλιον, Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αυγουστον κχί Σεπτέμβριον τάς 7—14 π. μ. καί 2—6 μ. μ. κχτά. τάς εργασίμους ημέ¬ ρας, κατά δέ τα; έξαιρεσίμονςήαέρας, τάς 9—12 π. μ. καί ! οιατάσσίΐ την δημοσίευσιν της παρούσης διά της Επισήμου Εφημερίδος ώς καί την τοιχοκολλήση χότης είς τα υπό τοΰ Νόμου όριζόα,ενα μέρη. Αριθ. Πρχξ. 47. Ό Είοηνοδί'ίης Τζε Λαβών ύπ' δψιι τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 79 τοΰ ύπ' άριθμ. 144 Νόμου. Όρίζει Α . Ήμέρα; πρός Ικϊίχασ.ν των μικροϊιαφορών καί των μικροπταισμάτων. α . Διά μίν τ'ον τϊι*ς Δή.^ον Τζίρμιάβων έν τζ έδρα τοΰ Είρηνιδοιείου ιήν πρώτην καί τρίτην τετάρτην εκάστου μή¬ νις, β'.) Βίά δέ τόν τέως Δήμον Ψυχροΰ έν ψυχρω την Δευτέραν καί Τετάρτην τετάρτην εκάστου μηνός. "Ωρας δέ ένάρξεω; τΰν Σ.'νεδριών ϊ.α μέν τοΰς μήνας Όχ- τώδριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον, Φεβρουάριον καί Μάρτιον την 10 π. μ. διά δέ τούς μήνας Απρίλιον, Μάϊ¬ ον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αυγοοατον καί Σίττέμβριον την 9. π. μ Β . Ημέρας πρες ακρόασιν καί εισαγωγήν μ:κροδ:αφορών ώς χαί όρισμον διχ,ϊσίμων την τρίτην έχάστης έβοομάδος καθ ήν ένεργΐϊται υπό τβΰ Γραφβίου καί πάσι όαοσϊήιτοτβ έργα- βία άφωρώσα μικροδιβφοράς. Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής Τϊρώτης Ίί ου 1912 κοί λήγει την 31 Δεκεμβριού Ίδίου ϊτους Έν Τζερμιάδων τί 11 Δεχ«μβρίου 1911 Είρηνοίίκης ΤζερμιάΒων Γ. Οίκονομίδης "Οτι Άκριβές αντίγραφον Έν Τζΐρμιάϊων Λασιθιού αυθημερόν Ό Γραμμαί*ύς τοϋ Είρηνοδιχείου Τζερμιάδω Κ. Πλατάκης Ό Δημό<ίιος Κατήγορος "Εχοντες ΰπ' όψει τα άρθρα 50 κοί 57 τοΰ ύπ' άρίθμ. 80 Νομοθετικοΰ Διβτάγματος. Όρίζομεν Τόπους μέν πρός έκίΊ'κασιν των άγροζτμιών τής πίριφερΐίας τοϋ Είρηνοδιχείου Ρεθύμνης κατϊ τό ίτοξ 1912 1) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας τοΰ Δήμου Ρεθύμνης τό Δημοτικόν κατάβτημ* τοΰ είρημένου Δήμου 2) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων "Άδελε, Πή- γής, Μαρουλα. Μίΐης, γ,χι Αούτρας, τό Δημοτικόν κατάστημβ τοϋ Δήμου Πηγή*ς. 3) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Άμνάτου, Τευριάνβς. Πΐκρι, χαί Χάρκ'2, τό Δημοτικόν κατάστημα τοΰ Δήμου Άμνάτου. 4) Διά τάς αγροτικάς πίρ;φερ5ίας των Δήμων Μπαγκαλο. χώρι καί Άστίρί,τό ΔηΛοτικβν κατάστημα τοΰ *ρώτου. 5) Διά τάς αγροτικάς περιφίρείας των Δήμων Κβΰμων, Καστέλλου, Άρμένων, Άμπελάλΐ, καί όρους, τό Δημοτικόν κατάστημα τοθ Δήμου Άρμένων χαί 6) Διά τάς αγροτικάς χεριφΐρϊίας των Δήμων Χρωμοναβτη- ρίου, Μυσ^,ίίων, Σϊλλι, Ρουσσοσπίτΐ, Καπεδιανών καί ΙΙρασ- σές, τό Δημοτικόν κατάστημα Τ33 Δήμου Χρωμοναστήρι. Ημέρας δι έχδικάσεως α) Διά μέν τάς έν τη έ'δρα τοα δήμου Ρίβι'ιμνης δικαζομένας την 23 Ίανουαρίου, την 6 Φεδρουαρίου. την 19 Μαρτίου, την
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  13
  30 Απριλίου, τή"ν28Μ:ίου την 11 Ίουνίευ την 9 "Ιουλίου,
  την 13 Αΰ^ούστου, την 9 Σϊπτεμβρίου, την 59 ,Οκτωβρίου,
  την 26 Νοεμβριού καί την 31 Δεκεμβριού.
  (1) Διά τάς έν τί) ίϊρα Πηγής την 9 Ίαουαρίοι>, την 21
  Φεβρουαρίου, την 5 Μαρτίδυ, την 23 Απριλίου, την 20 Μαίου,
  την 25 Ίουνίου, την 30 Ιουλίου, την 27 Αύγούστου, την 10
  Σΐπτβμβρίου, την 9 Όκτωβρίου, την 7 Νοιμίρίου, καί την 4
  Δεκεμβριού.
  γ) Διά τάς έν τί) έ'δρα Άμνάτου την 10 ΊανουΛρίου, την
  22 Φεδροιιαρίου, την 6 Μαρτίου, την 24 Απριλίου, την 21
  Μαίου, την 26 Ίουνίου, την 31 Ιουλίου, την 28 Αΰγοΰΐτου,
  την 11 Σεπτεμβρίου, την 10 Όκτωβρίου, την 8 Νοεμβριού.
  καί την 5 Δεκεμβριού.
  δ) Διά τάς έν τί) έ'σρα Μπαγκαλοχώρι, την 11 Ίανουαρίου,
  την 10 Φίβρουαρίου, την 7 Μαρτίου, την 4 Απριλίου, την
  3 Μαίου. την 7 Ίουνίου, την 7 Ιουλίου, την 2 Αΰγοΰστίυ,
  την 12 Σεπτέμβριον την 2 Ό*τω6ρίου, ττιν 9 Νοϊ<Α6ρίου, καί η 6 Δβι 4) Διά τάς ίν τή έ'ορθ' Μοχοϋ εκάστην Δευτέραν τής Β καί Δή-, έβδοιιάϊος εκάστου μηνός. 5). Διά τάς έν τή £ϊρα Άδ3ο·3 εκάστη* Τρίτην τής Β οί Δης έβίομάδος. εκάστου μη/ος. καί 6) Διά τάς έν τή έ'δρα Χερσονήσ,ιυ εκάστην Παρασκευήν τής Β καί Δ' εβδομάδος εκάστου μηνός. Γ .) "Ωραν ενάρξεως των συνεδριών την 9 π. μ. Ή Ίσχύς τής παρούσης ά'ρχεται άπό 1 Ίανουαρίου 1912 καί λήγει την 31 Δ)ορίου ίδίου ϊτους. Έ* Χΐρΐονήτω τή 26 Δ)6ρίου 1911 Ό Δημόβιος Κατήγορος Ε. Χατζάκης Διά τάς έν τί) έ'δρα 'Δρμένων την 18 Ίανουαρίου, την , •εβρουχρίου, την 15 Μαρτίου, την 17 Απριλίου, την 9 ου, την 5 Ίουήου, την 4 Ιουλίου, την 1 Αΰγοΰστου, την επτεμ.6ρ:ίυ, τί;ν 3 Ό/.τωδρ::^, τή*· 5 Νοεμβριού, κ*ί την την 6 Δεκεμβριού. ε) Διά τάς έν τί) έ'δρα 'Δρμένων την 18 Ίανουαρίου, την 8 ψίβρθ" νΛ^11 *·^Μ * ^ ΤνΤ«ΛτίΛίι Τ*1λί 17 Α^ΓΛΙ^,ΛιΙ Τ^1« Η Μαίου. 3 Σετ 10 Δβχεμβρίου. οτ) Διά τάς έν τί) έ'ορα Χρωμοναστήρι, την 2 Ίανουαρίου, την 2 Φε6ρου«ρΪ5υ, τή» 1 Μαρΐίου, την 4 Απριλίου, την 2 Μαίου, την 8 Ίουνίοο, την 9 'Ιουλίο.), την 8 Αύγούστου, την 5 Σεπτεμδρίου, την 11 'Ο/,τιεδρίου, την 1 Νοεμβριού καί την 20 Δεκεμβριού. Ήρχ σ^νίδρ'.άίεως 9 π. μ. Παρβγγέλλομϊν την δημο,ϊίίυτιν τής παρούσης καί την τοι- χςκόλλησιν αυτών δπου καί δπως ό Νόμος όρίζει. Έν Ρϊθύμνχι τί) 30 Δεκεμβριού 1911. Ό Δημόσιος Κατήγορος Ρεθύμνης Κ. Πλεύρης Αριθ. Πράξ. 2. 'ϋ Δημόότος Κατήγορος Χεοΰονήύον Πεδιάδος Λαβών ί,π' ϊψειτα άρδρα 50 κΐί 57 τού ύπ' αριθ 80 Νομο¬ θετικόν Διατάγματος Όρίζει Α'. "Εδρας έν αίς &ά έχδικάζωνται αί άγροζη,λίαι των άγρο- τιχών Δήμων τής περιφερείας το3 Είρηνοδιχειου Χίρσονήσου. 1) Διά τάς περιφερείας των ΔηΑ'βν Έπ.σκοπής, Σγο,ιρο- κεφάλι, Ιίτΐμνιων, Άίτανίων κλϊ Γαλΰφας τό λϊ·:άΐ;η;χα τού Δήμου Έΐϊΐσχοχής. 2). Διά τάς "Τϊ-ιφε.οεία, τώ' Α ·(1*»ν ' .νωπόλίως, Κάτω Βίθΐΐα;, Καινουρίου Χωρίου ϋ.αί Ραλυπέ τό κατάστημί τοΰ Δήαου Άνιοπο"-εως. 3). Διά τ», τ:ερ:φε?ίίας των Δ^μων Καλοΰ Χωρί'.ο, Κο- ξαρης, Βορροϋ, καί Ρου63ν το Κατάΐ;ηΆα τού Δήμο,ι Κα· λοϋ χωρίου. 4). Διά τάς περΐφίρίίΐς των Δήμων Άβϊοΰ, Γωνίων Κε- ράς Κ3Ϊ Κράϊΐ τό κ,ατάττημα τθϋ Δήμ,ου ΆβϊοΟ. 5) Διά τί; π5ριφ:?ε';ας τώ/ Δήμω,ι Μοχο3 καί Ποτα- μνιών τό κατάστη·Αα τού Δήμου Μοχοΰ. 6). Διά τάς περιφερείας των Αήμων Χερσόνησον, Πισκο- τιιανοΰ, Κουτουλιφάρι καί Μίλλίων ·>-ό κατάστηΐΛ^ τού Δή-
  Χερσονήσου.
  Β) Ημέρας καθ' άς έκδικαζωνται αύτϊί
  1) Διά τάς ίν τή έ'δρα Έπίκοκής την Δευτέραν τής Α'.
  καί τό Σάββατον τής Γης'. έ&ίομάίος έι,άίΕθ.) μηνός.
  2.) Δια τάς ίν τ?, έ'ί,ια Άν «πόλεως, την γ' Κυριακην ϊκά-
  στου μηνός.
  3). Δ;» τάς Ίι :ϊ ε5ρα Κ*λο3 Χωρ'.ο,ι ίλάΐϊΐ;
  τής Δ'καί Γ ίϋι^άΐις εκάστου μηνός.
  Αριθ. Πράξ. 61
  Ό Κμηνοδίκπ ς Χώρας
  Λαβόνίες ίιπ' 5ι1ει τα άρθρα 15, 16 κίΐ 17 τοδ υπ'άριθ.
  1 44 "ΐρΐ μ'.ΑΖοϊιαφορών Νόμου
  Ορίζομέν ημέρας κρός έκδίκασιν των μικροδιαφορών κχί
  μικροπιαισμάτων των Δήμων τής περιφερείας τοΰ Είρηνο-
  δικίίου Χώρας Σφακίων διά το έτος 1912 τίς άκολεΰθους
  Α.) Διά τάς μ:χροδιαφοράς καί τα μικροπταίσμαμα τάς
  ΐκί'λα:τέ3ς έν τί, έ'δρα τοϋ Είρηνοδικίίου ϊνθα θά έκϊΐ'λά-
  ζωντα. ,ί τοιούτου ιΐδους ύποθέσεις των δημοτών Χώρας
  Σφακίων, Μουρ', Κωμιτάδων καί Γαύδοου, τάς 9 Ίανουαρίου,
  4 Φ*4ρουαρίου 3 Ινΐαριίο;, 7 Απριλίου, 5 Μοί:υ. 2
  Ίουνίου 7 Ιουλίου, 4 Αΰγοΰΐτου, 1 Σ)6ρίου, 6 Όκτωβρίου,
  3 Ν)6ρί:υ καί 1 Δεκεμβριού 1912
  Β) Διά τβς μικρβϊιοφορά< καίτά μικροπταίσμανα τάς έκίΥλα- σΕίας Ιν τή £?>ρ<χ τοΰ Δήμου ΆνΐΛπόλβως ίνθα θά ίκδικά- ζωνται αί τοιούτβυ εΓόΌυς ύκοθίσεις των δημοτών των δήμ«εν Άνωπόλεως, 'Δραίαίνης, Άγίου Ιωάννου κ«ί Άγίας Ροιιμί- λης, τάς 14 Ίανουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, 14 Απριλίου 22 Μαίου, 9 Ίουνίου, 14 Ιουλίου 11 Αύγούστου 6 Σ)βρίου, 1ύ 8)βρίου, 10 Νοεμβριού καί 8. Δεκεμβριού, 1912 Β'.) Διά τάς μικροίιαφοράς καί τί μικροπταίσματα τάς έκίικαστεας έν τή εϊρα τοΰ Αήμου Άσφένϊ'-.υ τάς 18 Ία¬ νουαρίου, 18 Φ*6ρουαρίου 17 Μαρτίου, 21 Απριλίου, 19 Μιίοο, ·6 Ίουνίου, 21 Ιουλίου, 18 Αύγούστου, 15 Σε- κίμβρίο^, 20 Όκτ-οβρίου, 17 Ν)6ο.ου, καί 15 Δί/εμβρίου 1912 Α.) Διά τί; μικροδιβφοράς καί τα μικροπταίσματβ των Αήμ^ν Ίμβρου και Άΐχ,ύφου έκϊικ^στε'ας ίν τή ί*«Λ τηΛ 1912' Ε'.) Διά τας μικροδιαφοραί κ«ί τα μΐκροπταίσματα των Δήμων Κκψοδάΐος καί Καλλιχράτης ίκδικαστεας ίν τί) έ'δρα το3 Δήμον Καλλικράτους τάς 28 Ίανουαρίιυ 29 Φίβρουα- -ίοι»31 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 31 Μαίου, 30 Ίου»ίου, 31 "η ' ' ' ,29 Σ)6ρίου, 31 8)6ρίου, 28 Σ)ρίου Ί, 30 ν καί 29 Δ)δρί»υ 1912. ΣΤ') Όρίζομϊν προσέτι ημέρας κιθ' άς θά δεχώμιθα μι- εκαστης ί63ομ*οος απο της ι ΐ)ίο μ. ι*· · Λψ ^, Κίΐακω -/.ατβστήματι ίιά δέ τούς λοιπούς δήμους, καθ' άς ημέρας ώς προείρηται θίλεμεν μεταβαίνει έν ταίς ϊ'ίραις αυτώ/, ώραν δ« ενάρξεως των σονεδριάσεων την 10 τ. μ. τόπον δϊ σονεδρίών ίν μέν τί) έδρα τοϋ Είρηνοϊικείου τό Είρηνοδικευικόν Κατάστημα ίν δέ ταίς ίδραις των Δήμων τα οίκεΐα Δημοτικά Καταστήματα καί Διατάτσομεν την έν άντίγράφω τήσδί ής ή ίσχυς άρχε¬ ται την 1 Ίίνουαρίου 1912 καί λήγει την 31 Δικεμβρίου τοΰ αυτού ϊ:ους, τοιχοκόλλησιν εί; άπαντα τα χωρία τής κ<- ρι—ρείας τοϋ Είρηνοϊικείου Χώρας Σφχκίιβν καί είς πήν θύ-
  ΤΗΣ
  ραν τού α*ρ&βτηριθ(, ».>τ«ϋ ώ: /αι τί,ν 2ι;μ35ΐ.ΐιΓ' α^τη;
  α?,Γ, Επισήμου Εφημερίδος
  Εγένετο έν Χώρ? Σρχίων τ^ς 4 Νςε>6ρ.:^ ,9ϋ.
  Ό Ει^ονίδι^ης ι. Γρίμ,λί,τίύς
  Α. Χ ωνπτ&ντίνου Ι.
  "Ο λ ι ά. ι'.ς, ντίνεαφο.
  Έν Χωρα ΣφαΛο,, αύβί.μερο ,·
  Ό Γραμματεύς
  Ιωοή; Β
  Αριθ., πράξ 79
  Ό Ετρηνοδίκης Αγίον
  Λαβόντες ύπ' ο^βι τ* άρθρα 149 .,α> έπέμενα ΐοΰ Όργ;-
  >ισμο3 των Διχιπ-ηίίων ώ? ν.αι νι άρθρα 14, Ί5, 16, -αί ί7
  τοϋ ύπ' αρθ. 144 Νόμςυ π»ρί ι <.?,ζΌϊ'.~$'.?&>/
  ' Ο ρ ι ζ ο μ ε ν
  Γ) ί-,μίρ-ίς .τρος συζητησιν των μέν ΐϊΛπχδν ύτίθ^εων τ?;ς
  συνή>-Όυς ϊΐίϊι/.»ι;££.ς τό Σχ6ίαιον, των ίε τ.ι.ν.^ών τί ν Πα^α
  σχευήν έν.άσντ,ς ίέδομαίος, 2) ήμέ^ί; ι ο.ς «.νδίκ&σιν μινροοι-
  οφορών κ^ί μίΐιρςκΐαισμό-ων Οί» μέ' "ή> έ'^ρ- '.ην '3 ϊ.αι 21
  Φ)ρίου, την 12 >αί 2ΰ Μαρ-^ςυ την 9 **ί 53 Άτ: ιλίιυ, την
  7 κ»ί 21 Μαίευ, ττ,ν 4 *ίί 18 'ϊουνί . ι ,ν 9 /οί 23 Ίο'·ί%,
  την 6 ναί 27 Αΰγού.το., φ 10 ·,μ 24 Σεπ-ί|>6ρί:υ, τ?ν 8
  •/οί
  V
  2 Όϊ τιβερίου, την Ε> κβί 19 Κίει βρίοΐί, > ι ιή' 3 >-·;ί
  Π Δενεμδρίευ 1912. άά οέ -,ον Δ; (.■ όν Κρουσωνο, την 16
  Φεβρουάριον, ττν 22 Μαρ-·.Γυ, -.ί,· 5 ΆΓΓΐ/ίίυ, -.ή»· Ι^Μίίοι,
  την 21 Ίίυνί υ. Έν 26 Ιοολ'Ί'. 'ν 1(3 Αύγούστε'-, "ν,ν 1ό
  Σεπΐίμδρίιυ, -.ήν 18 ΌΑ-ωίρα, ιη< 15 Ν;;μέρΐο·.., ν.-,ί ττ,.· 6 Δεκεμβριού Ί912, ί·ο ϊε τεν δ,,μ.ν Δίφ,όΐν, -,-,ν 23 Φ;ίρ«ν.- σρίου, τν.ν 29 Μβρτίϊ'., 'ιή' 26 'Ακ,-ΐ" ιι,υ, τ' 2; Μ>ίίϋ. ιτ,ν
  58 'Ιουνίου, ιήν 19 Ιουλίου, '.τ,ν 53 Αΰ ο^«λ -ή-
  VI
  Σεττϋ 6ρΐιυ, ιήν 21 Ό. ταδ,-ιιι,, -.νν ~2 Ν;ιμ6ρ ίυ >αί νί,ν
  20 Δενεμ^ριου 1912. 3) ημιρος Ζα -.ΐ,ν ί>οϋσί«ν τροσέ^ει»-
  σιν -«ιϊν ένθ.'θΐφερί'μένων τιρός ύτ,οένλν,ν μινρς&.οεορών έν 'μ.:ν
  τ$ Ε'ιρτ,νοϊιχειβνω Κα-ίσϋΐ',,^ατι Αγίοκ Μ^.( νος ·;ήν Δί^ί
  ραν ένόστϊ,ς έβδομαΐος -ν δέ ταίς έ'ίρ ν ΐϋν Δήμι^ν ταν ημέ¬
  ρας >»θ' άς έ)«.2ικβζοντα· '.ν αύταΐς οί (. 'κροϊ «ί','βί, 4) Τίτ.ςν
  συνεϊριών δι» μ&ν την έϊρ^ν τό Εί^ν^.ΐΛ.ιακΙν Κ:τΓσιημα δ'β
  δέ τοΰς Δήμςυς Δ^φνβ" λβί Κρθισών*1 ΐ' *ί'/.6Ϊα Δτ,μς-.ΐ/κ
  Κβτο.στήμα-ια. 5) "Ωραν ί,ά,'ξεο-ς -α,ν σϋ εί[/ΐών «ατέ μέν τ οί.-,
  μήνας Φτβρουάε'.ον, Μβρτ ο·ι, Όκτύί'ϊ.- Ν$-;>β.·-ν : κ.! Δς
  χέμβμον την 9 ι. ι, χα-.ά όέ τού; !·'τ>α,. Άπρι).(-ν^ Μ*ϊ ...
  Ιούνιον, Ιούλιον. 5-αί Αΰ'γουοτον ςήν 8 γ. μ ·, α; 6) Εργα¬
  σίμους ώρας διά ι-έν-ί&ύς μ,,',·ας Φεβ^ου μζ , Μϊρτ.ο,, ΌΛ-ι-
  βριον Νδίμ6ρ·ον χβί _ε> έι-',ρ'.ον ήν 8--12 ζ. μ. -/.αί 1 5
  μ. μ. διά Εέ, τούς λςιικυς μχνας την 7- 1 ' -. ;■ Υί,' 2—6 μ.μ.
  Ή 'ϊβροί-'β ής ή όημοαιευοΐ', διατάίΐετα'. ί.!^ -[?,(,
  Εφημερίδος ίσχυει άτ*ό ττ,. 1 ΦίβροιιαρΙου μέ·/?ι '%■'
  ν.εμ6ρ·ου 1912.
  Εγένετο καί έξείίίίϊ;
  Έν Ά"ΐΐω Μύριονι τ$ 28 Δεκεμίρίιυ 1911.
  Ό Είρηνοδί/»ης Ο Γραμμαυίύ;
  Έμ, Μ. Βογιάκη; κ Ι- Τσχ-^/ης
  "Δκριβές αντιγραφέν
  Έν 'Δγίφ Μύρωνι τχ; "29 Λίλ;^6ρίβο 1911.
  Ό Γραμμα-ίίΰς
  Κ. Ι. Τσατσά.,η;
  Αριθ. Πράζ. 2
  Ό Δημό«ίιος Κατήγορο-
  Λ»^ών ύπ' όψϊΐ τα ά;θρα οθ .αί ο7 το^ Ιι' '^Α οθ Νο,ίθ"
  βετικοδ Διατάίματο, τής Έλ-ίελβΐτο.ής ΈκιτρίΓ.ή'ς.
  ' Ο ρ ι ζ ε ι
  Δ'. Έδρας έν αίς θα ΐκδικάζαντα! σί άγροζημίαι των άγρο-
  τικών Δήμων τή, περιφερείας τού Εϊρην;Βι/.είου Κολυμίαρίου,
  α'.) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Βουκο-
  λιών, Παλίΐώ^ Ρουμαι^ν,
  , ί.αί Σ'.αφ.ώτς.υ, τή
  τρου, Άνώυκελης, Βουδών,
  ωμ.ότίλιν Βιυχολιδν κ*ί έν τώ
  η^φ ήμ
  δ'.) Δια τάς ά·;ρ:;ι« περιφερείας των Δήμων Προδρ&μου,
  Σβσάλου, Πανεθ6Λ;κ. Ζυ!λ6ρ2γοϋ, Καρών, καί Μαλαθΰρο>.ι, τό
  , χωρ-'βν Δελιανά κ»ί έν τω Δημοτικω καταϊϊήματι.
  ·-■■.'* ' ϊ -ϊ·: άγίοτι/.ά' περιφείίίας των Δήμων Φίλίλ'^νϊν,
  Περοολαχιών, Σ?β· >.. , ,-.»1&^, <α'ι ι.ί^,.ι ■- Α^(-—ν ^φακοκη- : ϊάδι, καί έν τφ Δ^ιμοτιχω χ,ατφστήμοπι. δ'.) Δια τ^ς αγροτικάς π^ριφίρίίας των Δήμων Κδμισιανών, Π ι εμαρχίου χαί Τ«ϋρω>ΐΐίυ κ,ί ίντω Δην,οτιχφ καταστήματι.
  & .) ιίια 4; ε.;--- ...:, ϊ,ίρΐίΊρείας Κολυμδχ,'/ίου, Άφράτων,
  ' Ρ ?οπο"., Σττηλϊ,Λς. Κΐμίρας—Κουμούλη, Ραδϊοϋχβτ, Νοχιών,
  καί ΈπισΑοτϊής, τα ίηΐλοτιχά ·Α«ταστήματα Κολυμβαρίίυ Κα-
  μάρ^—-ΚθΜμού^ η, τό μέν πρώτον, ίι« τό Α'. δεκαπενθήμερ;ν,
  ι^ όέ ^εΰτδ,'.ίν, 6(ά τό Β'. ϊίκίΐΐβνθήμερον.
  Β . Ήμίρβς /.αή' «; Θϊ έ> δΐ·?άζωντ*ί ϋί άγροζημίαι.
  α'.) Διά τΐ'« «ν ;η εϊρα Β^υκολιών, την 12 καί 26 Ίβνουχ-
  ί ϋ ν αι 23 ΦίδροΜο'ρίο;, 8 >.α 22 Μαρτίου, 12 χαί 26
  ., 10 «ι 24 Μαίοο, Η κ»ί 28 Ί;υνίου, <2 καί 26 9 *α 23 Αύγόοτοΐί, 6 χ?ί 20 Σίκτίμβρίου, 4 κβΐ 18 5 Όχτω6ρί:ν, 3 .α; 22 ΝθϊμΕρ.:υ, καί 6 -/.αί 20 ΔίκεΐΑδρίου. 6 .) Λιά τα; έν τ, έ'ορα Προ^ρέμθϋ (Δελιανά) -ίήν 13 καί 27 Ίανουαρί-,.) ι) Κ9! 24 Φεβροι,βρίοιι, 9 >ιαί 23 Μβρτίου, 13 καί
  27 ·Ατ.ρ:λί.ϋ, 11 καί 25 Μαί5ι>, 15 καί 29 Ίου.-ίου Π ν Α 27
  Ίνυλίίΐι, 10-/.ϊίν'4 Αί,γούϊτιυ, 7 Ααί 21 Σίΐττεμβρίου. 5 καί
  19 Όκτοδρίί.ι., 9 κίί 23 Νοε,ιδρίυ, 7 κ«ι 21 Δ-:/.ίμδρίου.
  γ'.) Διά -ς «.ι ττ,έ'ϊρα; Σ^α '.οπηγαϊΐου, 14 καί 28 'Ιϊνουα*
  ρκυ, 11 «αί % Φίδ'ρί α'ίίο;, 10 *«ί 23 Μαρτίίΐ), 5 4 καί 28
  ' Ά ρΓίίυ, 12 Χϊί 26 Μ5;ο^, 16 χαί 30 Ίβ-νΙου, 14 καί 28
  Ί-νλίί.·, 11 >αί 25 Αΰγβόστου, 8 γ.&ι 22 Σεπτίμδρίςο, 6 *αί
  ?0 Όκτωϊρΐου, 10 να 24 Ν-.εμΙρίβυ, 8 καί 22 Δίκεμδρίευ.
  δ .) Δια τάί =ν τή έδρα Κο/υμδαρίου ν,βί Καμάρας—Κου-
  |«ύλη, τ.';ν 9 χ^ί 23 Ίαν&ι.αρίου, 6 καί 20 Φίβϊουβρίου, 5 κοί
  .9Μαρτίο.>, 2 ναϊ 16 Άιτριλίου, 6 κ^ί 21 Μαίου, 4 *αί 18
  Ιούνιον, 2 Λ,ί ί6 ΙοΛί'.υ, 3 καί 20 Αΰγοΰστου 1 καί 15 Ό*τω·
  βρίου, 5 >»ί 19 Νςεμβρίου, κ-ί 3 καί 17 Δεκεμβριού,
  ε'.) Διά ιά; ζ. τή έ'5ρα Τα^ρυνίτο^, την 10 καί 24 Ίανθία-
  Γ..ί«, 7 Κ.Ί21 Φεβρου-.ρίου, 6 καί 20 Μβρτίου, 3 *αί 17 Άπρι-
  ^ ^ 7 χ3ί 22 Μαΐου, 5 καί :9 Ίουνίου, 3 χαί 17 "Ιουλίου,
  5 21 Αΰγεύϊτου, 4 καί 18 Σεπιεμδρίου, 2 κ«ί 16 Όχτω-
  6 χαί 20 Νΐμδρ'ου, 4 χαί 18 Δ&κεμβ.ίου.
  "Ω ξ 9
  5 **
  μρ μ
  Ρ'. "Ωραν ε 7ίξεως των ου^ έριιον την 9 π. μ.
  Ιλ δ ά
  μ-^
  ε. την δημίβίευσΐιΐ
  χ»ί την
  η
  παρούσης διά τής Έπισή-
  αΰιής δπον ό Νόμος
  Ή παροΓσα πράξις κτ/ύει άχι τής 1 Ίανουαρίου—31 Δε-
  μ.6ρ!ου 1912.
  ('Γι'ϋ Εγένετο και ϊξβδόθη ίν Κολυμβαρίφ τξ 30 Νοεμβριού 1911.
  ^Ο Δημόσιος Κατήρορος Κολυμβαρίου
  Ι. Δ. Μωνσταντουλάκης
  Έκ τοΐί ΈΟνικοΟ