92309

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  - ~ΪΗ Τ ν* - -ί
  ί'ΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  Ν ΚΡΗτ
  ΤΕΥΧΌΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ*. 16 Ίανο-αρίου 1912 —ΑΡΙΘ. 3
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ίδον κχΐ τό χ Ορ 3 τοΰ ύπ' χρ 0;/.. 44. Διχτάγαχτος
  τοϋ ι ο(ι:- -
  Κχλοθντχι οί^ρείλοντες φόρους οίχοδοαών η έ οικίου της ΌριΤει ιυνόδ >υ; των Κχχο·.ργιοδι*6''ων Ήρχ'.λίίου
  χρήσεως 1911, όπως ^χταβάλωσι αίχοι τε'λους Φ.βρουαρίου άπο 1('___ ^ Φεδρουαριου 19.2 κχί Χχη'α-νχπό 7-25
  Γ-ί12 τα διχ την Α'. δ ου ι ν οφείλομεν* πρός άτοφυγόν της Μχίου χκ, £π0 1--1Γ)
  έ-ί πλέον πλτρωμης προσθέτων τελΰν καί τοκων. Έγένίτο κχ». εξεδόθη
  1912
  Έν Χανίοις τ7, 8 Ίανουχρίου 1912.
  Ό Κεντρικάς Ταμίας
  'ίΪ δ
  'Αοιθ. τ.?ί1. 131
  *Ο ΕίίίαγνελείΓζ
  "Εχοντες ΰιτ' όψιν τό άοθρον 5 τ^3 6—" ό-ριβ. 191 τή: 10
  Δεκί^βρίου 1911 Λιατάγμ.ατος τήί Έκτρλεστιχής Έπιτοο'ίή;.
  Όρίζομίν τό ι>έν πτοόν τί!ς κατά τ·> ΔιάταγμΛ «Ογο δ:τ'«ς
  ΐ-··γυήσΐως των ίν περιφέρειαι τηΰ Πρ(ιΐτο?ΐκί·'ου Ρεθύμνης δ··/α-
  στΐχωο κληττρων βίς δραχΐλάς ο".ταχ.οσί!3ίί, πό-θεσμόν δ ίντθ'ϊ
  τής ότοίας οφείλουσι νά παράϊχωτιν Λ-ΐτ-ίιν καΓά τό άρθίθν 4
  τ*.3 αΰ-:-,ΰ Δι-'-άγα,ατος τριάκ;ντα ήμίρ~ς άπό τής ίν τή Έ-ι-
  ΐΤ,Μύ Έφίΐμερίϊί δημοσΐίύσεω- τϊ'γΪ!.
  ΠαραγγέλΙοΌ,εν την χατΐ-χώοισιν τής παρούσης είς την Έπί-
  ση Αον Έφημετίδα.
  Έν Ρεθίμντ, τη 7 Ίανουαρίου 1912.
  Ό ΕίσαγγεΑΐος
  Ν. Γ.
  ι^ν Χανίοις τη 1 1 Ιχνο
  υαρίου
  1912.
  Τί
  ·_ -
  ' μί'λη
  ■ ΐΛΐίμων
  Κ. Γποργιάδης
  'ΙΙ. Χατ<ί,αν"-ρέου Κ. Γ1 οπαδάκη<· Μ. Λ ιμητο(ΐκ(-κης Ό Γρ χμΐλατεΰς Κ. Χρ ιστινάΛΤ,ς Ότι ά Χαν'α ■.ριβΐς αντίγραφον τ·?ί 1 1 Ιχνουαρίου 1912 Ό Κ. Γρχιχμχτεύς Χριττ νχ/.ης Αριθ Ιϊω. 7954 » Λ ε/.π. .ι3Γ)6 Ένώ- όν τοίί Αικα<ίτη{.>ίον των έν λανί.>τς
  Άοιθμ. πράξ. 1
  Τοί7 " αρ* 'Κφέ'αις Γενικο»"
  "ΚΛίΙΤιΠιθΝ ΕΠΙΚΡΙΜΛ
  Τ6 Συμβούλιον της 4ικαιο<ίύνης „ , , , ■ . , . , Σ γκ,είμενον έκ των Άντωνίευ Ζηλήμονος ττροε'δίθυ κα_ Μα >.ϊν λ '»2νη·, ύ.τ^ π^ωΓ,ν χατοιχϊν τοδ
  1 Ϊ5χω6ΐιυ :ί*,ς Ί'~ ρ Γ.*ί Άπϋΐορωνου ΐο3 Γ
  γμ
  των ιχελών Κω^5τ*ντ''νου Μ. Γεωργιάδου. Ήλ·'χ Χ
  Κω .'
  γ
  Γ. Παπαδάκη κχί
  Ιΐχρόντος /.χι το'^5 Γραυιχοιτ=<.>ς Κωνιτοντίνου Χριστ'.νά/η
  Συνελθόν ιδιετέρ >ς έ/ Χχ·.ίοις κ^ί έν τω δωι^χτ ω τ<Γιν τοϋ Έθίτείν.) Χ? .;ων •τ,αεοον τη; 11 Ιχ^ου- κ Ι1«- Σφακίων . .ι ήδϊ Μ'ΐίτου ό ατ^,ονής, Κα·*εΐ ι νά έμ, ν 0?ς αύτοιΐρω-ιότΐϋΐς ίωπιο>( ι:ΐ άΐρο-
  ετΐρίϊυ τ ΐί^ω Λια;ι ϊθ'.υ την 11 χυ μΤ·ος Απ.1/, υ:οΰ
  ε.υ; 1ί '2 τ, ·ε: 7·ν τ ΐ-,-^,ν κ:ί ώίαν 8. π. μ. όπΐ.ε "αρε-
  >:ο ϊΐ«: .ι ή ύτ; τ--ϋ Ν:^;^ όρ ζ'μίνη τρίΓη 0. ζρ Αίΐμ.ι,
  -ι:ς σ ^ τ,ϋν τ ; £;·α^ω αου υπο χ. ονο/^γί;ν 12 Νϊίμ-
  £.ι υ 191 ητίΐί; ύτ' ότρι*) 100 ^ί^ ίΐο^^ 1911 άι:φα-
  σίω, %οϋ Ιίωΐοί'ίί·5υ Σίρΐ'ίων, άλ/ο, ς μη εμφανίζη,ιινος
  Λαβών ύπ' ό)% 1
  αρίου έγγραφον τη; Άνωτί'ο*; ιευθύν<-εως τη,; λ·κ«Ό- ζ,.-;,ε;ς . ^(,ή έ ήμ >
  σύνης καί'2)'τ3 ύπ'άριθ/.. 'Η/12 τη: 4 'ίχνουαρίου 1912 Δημοα-^τω το -τα-.Όν ί ά -ής Έπισή.- ο Έφημερί'ο;.
  έγγραφον τοΰ Γεν. Εισαγγελέως Χχν'ων, παρχκχλούντ-.ν Έν Χ-.ιοις ;ή 14 ^εκίμ6 ίο 1911.
  όπως όρισθώσιν σύν.δοι 'τών Κακουογιοδικε-'ων Ήρχκλϊίου Ό Άντεισαγγελΐυ-, των Έφετών
  . ν - Ν · Ζ
  κχι Χανίων.

  Αριθ. 'Αποφ 1205
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τό ίικαότήριον των έν Χανίοις
  ΙΙρωτοδικών
  χ. τ. λ...........................
  Δ ι ά ταϋ τ α
  Διχάζον ίρήμην Γοϋ ένα-Όμίνου
  Δ^'/ίταί ώ; βί,ιμιον την 6*ό -/ρ'νο/ογίον 28 Ίν
  1910 άγωγήν της ΚαλΜϊ"»κ Θ. Μτ,τσοτάχη χατοίχου Χιχλέττας |
  χατ* Νιχοϊάου Ά Κΐτίλάζου η 'ΕλίυθεΛυ χβτοίχου τάω: Χά- 3
  νίων χ*1 ηδι Αλΐξανίϊοείας 1
  'Τπο/οβοΤ τ>ν έναγά νατΐβάλη ε!ί την Ινάγοοταιν, ?ι» ]
  την έν τη ίγωγ·^ άνβφείομίντν »ΐτ/α·' ίοανμάς δ«ταxοσ(α^ |
  τϊσσαοίχοντα 8ύ0 (άοιθ. 842) έξ ών τάς μίν <5ρα/μ«·: ϊιαχοβ'- | βί (200) πρβ« 9 *)β έττισ/..κ άπβ τηί νρονολο· (άς τΫ,ς βγωγψ 8 "^ "^ Τ?<ί έγον-α !ξ χα' όγίοήχοντα *.«-
  γγψ μ
  Τ' μ | «ντ.γράφου τής προύσης αποφάσεως, ό'π.ρ
  "ν 'Ε'^Ρ^ τϊ«ε Κ β.ονήσεως 8μ«ον ϊέ τούτου
  , 5ίη *α3ων δια τ/;.
  ,η γρ
  ξουσ'ου ϊΰτηί έκ ίρ»/μών ικν-τ>ον-α
  τοβτών (ϊριθ. 56, 80)
  Κτιρύσσβι την ττ«3θΰσαν ποοσωρινώ η
  των ίρβχυών τιτρακυσίων έξήχο"-α έπιά έκ ιοΰ έ«ι?ί»ου.
  Έχείθτ άπιφΐσίσθη χαΐ εδημοσιεύθη
  'ΚνΧανί-ις τ^ 8 Όχτωβρίου 1911
  Ό Πρ<ίε£ροί Μ. Γιαννακάκτΐί 6 Βοηΐός τοΰ Γο«ι»ματέως Γεώργιος Β Ξενάκης Ότι άχΐΊβΙς άντίγρβφον Έν Χοτνίοις ττί 18 Όχτωβρίου 1911 Ό Γο«μμα'·είκ Κ Νυστ*ράχ·η<: "Οτι άχρι€έ; αιτιίστοΐσμα ίξ«νθ^« ίχ τού είς Υ£Ϊ:ά« μ σκομίνου ΐ-ΐ(Ί·'μου άντιγράφου όπερ ?Τ)μοσ[εο9τήτω διά τήί Επι¬ σήμου Έφημ«ρί8ο: τή: Κυ65ονήσ€ως χ*1 8ι« τίς ίν Χβνίοι; ίχϊιίομενης εφημερίδος «Νί'» Έ^ον»» ϊ,* τϋν έν Ά)ί ι9)ί Αίγώ—-Γ.υ Νικόλαον Ά. Καιε)οΐζον η Έλευθβ ί'υ Έν Χανίοις ι^ 15 Δεκεμβριού 1911 Ό τΐ,ς ταραγγε>>ού->7ΐς ενα·'ούσης Καλλκίπην Θ Μη
  χατοίχοο Χανίων «ληίί ξοΰτιθί Δ'χηνίγος
  Ά. Ν. 'Ανθ'ϊύσης
  ιΰρι"
  Τό Ι^Λρηνοδικεΐον Χανίων
  Συγχείμενον ....................................
  Διά ταθ-α
  Δΐχάζον έρήμην τοΰ έναν·ομ-.οι>
  Δίχεται την πριχειμ:νην υπό γρονολο ίΊ,αν 7 Ίουλίοο 1911
  άγωγήν τής έ.αγοΰΐηςκϊΊ έ τΐίΑα έϊιευοΰτης όμορρύβ-^οο
  V71"
  ρ-χήτ έτα'ρίας υπό την 1π·ι»ν^μίαν «Δ. Φράγ*ο; κΐί Υιο'ι Ρί"
  Φαήλ» ϊκτηωοοΐΓθυαένης νθμίυιως παρ' εκάστου των όμορρ^θ·"11"
  έτ»ίρων Σίλδου Φίάγχου, Ίϊχώβ Φρίνχου χαί ΣΌβίατώ'
  Φράγκου Γάλ)ων ύπηχόων καί κατοι^ων ΧαΛων κατά τού ένΐ-
  νομένου Γ'ωργίου Σ. Σπ,ίριίάκη κατοίκου τρφη' Γαλα^α ^·
  και ήδη άγιώστϊυ ϊιαμον(|ζ.
  , Α , ι . τιίν έναγόμίνον νά κατ^βάλγ) τί ίναγούσχί δι* τί*
  Αριθ. Αποφ. 178_________ | ίν τί άγωνή αναφερομένην αί;ίαν ϊ^ίχμιάς έχα.όν εΓ*5σι ί«'α
  — · α -» ' χ. »¥ β -» «ό ϊ(127) &«>τόχ«βς ά-ο τής άν'ογής υ,ί/οις ^τελοΰ; ίξ:»λήτϊΛ;
  Το Δικαστιΐριον των Ποωΐοϋικών Σφακιων 4 ·Α_, .,- '...,, , . , „ .....
  * - ν 1 Απΐφαινεται προΐωρινω; ανευ ί γ-ηΐεαις εκτελέση^ τη. *™
  Συγκιιμε-.ΐν χ. τ. λ.............................^ φ3.σιν ταύττιν κ*ί
  Συιεϊρ-ασαν_ κ. τ. λ._Γνα δικάστ, ΐτΛ τή_: εξής ύποθίοΕως | Κατα>!χά(=ί τόν ίνα7ό>ενον εις τα δ'.Λ«τ;κά Ιξοδΐ τής *να"
  τινα τα)ν {ν
  ^ οιημονής
  ς
  Ο ^ληρ*ξούϊ!9ς
  Κονταξάχη η
  •Ι
  Γ.
  » είς
  «! .Γ;
  γν«-
  Γ.
  τοΰ πϊραγ^έλοντο; Γίωργίο;
  Λεκανίδης
  'Αριθμ. ΆπθΦ. 791
  ο3 ε'ιτοιΐντος
  .- ■ γούσης
  ά
  την
  μξ ς ργ ξη ή γης η ή
  πούρη χαχοκου Δλ,χαμπ.υ Άπο-ορων^, παρασ:άντο« διά : ίέχα β>τώ χαί τεσσΐοάκοντα
  Μ |
  της
  τοΰ ϊικηγόρου τού κ. τ. λ. κιί τής κοθ' ή; ή αίτησις Μαίίας 3
  Γ. θωμαδοπουλας σύζυγον) Γεωργίου Μ. Κίν-αξάκη ή ί
  Καμπούρη χατοίκου ωσαύτως κίί ήίη αγνώστου δ τμ-νή; μή ^
  παραστασης ποσώς. 3
  Ί?όν την δ χονροφίΐν καί !
  Σκιφθέν κατά τόν Νόμον
  Έπ«:ϊή *α9' ά'πιττΓΰτα! ίκ τοΰ ύπ' άοιθμ 1473 τ^ς 18
  Ιουλίου ί. Ι. ί-ποϊεικτΐκοΰ το" ϊιχίστικΐϋ /.">η-ή.ος της 'ερι
  φερει'ας τού Πρωτοϊιχείου τΐιύχ^ Ι. ΙΙΐπβδάΑη χαί ιθί ΰπ'
  άριθμ. 218 καί χρονολογίαν 19 Ίου'λ ίοο έ ε. ςΛ'ου τής
  έν Χανίοις ίκϊεϊομένης «φημερίδος τΚήρυ<ο » είς τνν χαθ' ής αίττσΐί ί'ίνΜίτοποιήΟη ή ύπ' άρ:θμ. 107 ι. Ι προδίχα- στική απόφασις τοΰ Δ'»αστηρ'ου τούτου καί «Λ.λήθη τρός περαι¬ τέρω μετ' «πόϊεΐξ ν σηζήτησ.ν τής υπό κρ'σ ν κατ' αυτής αίτησΐως δια την. ώς έν τη Λρχή τήσϊε δίχασιμΐν, ϊμπρΐθέ- μμως καί νομίμως μή ίμφανιοϋιΐσα δέ δ κίστέα ίστίν «ρήμην. Έπειϊή έκ των σ^νετίία τής πρ:μνηαθε<σης αποφάσεως ϊιεξαχθεισών άχοδιίξεων άπείϊΐχθτ, 6α?ιμ3ς ό υπό τού αίτιΰν- τος έν προχειμίνψ προτιινό^ενος λ;γος ίι;ζ^γίου (Ν. 276 άριβμ 53 Β. Β). ; Διά ταυτα ' Δ:κάζ:ν «ρήμην τής," καθ" ής ή π*ροΰσβ αΓτησΐς Μαρίας _Γ. ή«ΐ7>«-Λ·'Λ,. - τ.:*.- Γ. .· *
  (18 40).
  .-ν - - ι
  Ο Λΐίρμ.ηνβυς Ιωάννης Άςελό',
  Είρην .[κης Χανίων
  Ι. Βενέτικος
  Ό Γροιμματεύς
  Καιν. Κ
  "Οτι αΛρ'δές ά^'ί
  νού ΐπ σήΐλου άντιγ-άοου, 8τΐε· δή,
  έ|η.ερίϊα τής Κυίερνήΐεο ς.
  Έν Χανίοις τη 18 Δίχε^δρ-ου 191
  Δημ.
  νομ'μως εί;
  _