92312

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  =*·*<*>
  1ΡΑΡΤΗΚΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΜτΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ* 25 Ίανο··«ρίου 1912
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΛΓΜΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
  Διά τή*ς ί>«' αριθ. 15 ε. Ι. ημερησίας δΐιταγής τοΓ κ. Άνω-
  τίρβυ Διοικητοδ τής Χωροφυλαχής κβί Ταγμάτα,ν Πεζιχΰ έν
  Κρήτη, απενεμήθη πανηγυριχΌς έΊΐαινος ποός τόν χω)θφ. Καλ¬
  λεργών Νικόλαον, διότι: ('Κατεδΐώξας ίύιαρσώς φυγδδ κί« έν-
  ταλματίαν επί «ποτΐΐίρα φόνου, βτύγοντα καί άπειλο3ντα διά γυ¬
  μνάς μαχαίρας πάντα, όστις θά τόν ίπληιίαζε προφβάς δέ αυτόν
  σι»ν*πλάκη κκί ρίψας κατά γής άφώπλιβε προκινϊυνεΰων ούτω έν
  τ?] εκτελίσει τού *αθήκοντός τού καί ύφισΐάμενος *κ μέρους το3
  οΊωκομένου καί άλλων συγγενδν τού έπιτίθιντων πρός άπελευθί-
  ρωσίν τού. πληγάς κίΐ μώλ«πας είς διά^ορα τοΰ σώ-χατός τού
  μέρη έξ ών ασθενήσει ίπί οκταήμερον, μή άποδε λιά*ας 8μο>ς
  ίπε'μεινεν καταχρΐτών βύ όν μέχρις ου τζ συνδρομζ κα'ι ά'λλοιν
  στρατιωτών τόν ευνίλαδον καί ώΐήγΐ)ϊαν «!ς τό χρατητήριον».
  Διά τής ύιτ' αριθ. 12 έ. έ. ημερησίας διαταγάς τοΰ κ. Άνω-
  τίρου Δίοικητου τής Χωροφυλακήν καί Τίγμάτων Πΐζ'κοΒ ίν
  Κρήτ^, απενεμήθη πτνγυρικ6ς Ιπαινος πρός τόν χωροφ. Μπι-
  κάκιν Εμμανουήλ, διότι: «Ίδιώτην τ νά παρασυρθέντα ύ-3 των
  όρμητιχών ρευμάτα>ν χίΐμ^'ρρου, δν άπε—βιράθη νά ϊιέλθ/ί Μ
  ήμιονου συμκβρασι» θ,ντος καί προσωρινώς συγκρατούμενο^ άτ*>
  ξυλου έν τω μβσψ τοΰ ποταμοδ κεχωσ,ιένου, χινδυν«ύοντα δέ νά
  κατακλυσ&ί) υπό τοΰ ολοέν όγκί^μένου ρίΰματος διέσωσεν έκδ^■
  θείς καί έμίάς είς τόν ποταμόν, ίεδεμίνος άτό τής ζώνης τ:υ
  ήν εκραΐουν 6τερ;;ι όπλΐτβί, άψ^φών πάντα κίνδυνον, ^δηγήσα;
  άμα σώον είς την όχθην χ,αι τόν ώς άνω ήμΐ5νον».
  Έν Χανίοις τή 21 Ιανουάριον 1912.
  (Έκ της Άν. Διο/κήο"εως της Χωοοφυλακης)
  ΔΙΑΚΗΡΓΕΙΞ
  ΠερΙ ένι,αυσίου ποομηθιίας άρτου όιά τονς άνδρας τής
  ενταύθα ί5)θουράς
  ΤΟ 1»ν ΤΑΓΜΑ ΠΕΖίκΟΫ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ
  Διακηρΰττει Οτι
  Έχτίθεται αίς μεΐοΐοτικόν διαγωνισμόν τ, ίνιαύσιος προαήθΐια
  τού άναγκαιοδντος άρτου διά τΛ,ν φρουράν Χανίων αρχομένης άπό
  τής 11 Μαρτίου έ. Ι. καί λή (ούσα την 11 Μαρτίου έλευσομε'-
  91
  | σ^σι προηγουμένως είς τό τάχιον το3 ου Π«.ζ'*οϋ Τα-;ματος
  ] λόγψ ίγγυοϊ.σιας δρα^μά; χιλίας (100 ') ι»Γτινες θίλουσι «πι
  σ:ρ φ»Τ εις τοΰς αιτοτυχόνΐας κα'ά τόν δαγω»ισι.όν ά',Αα τώ πι-
  ρατι αύ:ο3 .
  2) Ό κατά τόν ϊκγωνισμόν άναϊίίχθησόμενος τελιυταΤοί
  μειοδότης ύποχριοθται ν'άναμίίνη το3 επί τοθ άττοτελίσμβιτοί
  αύ;ο3 απόφασιν τής Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής κα'
  Τβγμϊΐω» ΙΙεζιχού ίν Κρήτη μή δικα-ού «ενός ν' άνβχβλίΊΐβ τήν
  προ .φ^άναϋτο3 πρό τής έκϊόσιως κ-·ί τής πρις αυτόν κοινο
  ποιήσβ.ς τής αποφάσεως.
  3) Κοινοποιη(ιείσης τής έγκριτιχ,ής δια:α^ής κατά τα κεκα-
  νοκσ,Λϊνα τής Στοατΐωτικής υπηρεσίας πρός τόν τελευταίον μειο-
  δότην, όφείλει ούτος να προσίλθγ πρβς ού τάξιν το3 έργβλϊβικοθ
  συ,λβολαίου ίντός ^8 ώ:ώ; άπό τής πρός αύχόν κοινοπειήσιοις
  τής διαταγής μή πρΐΐίρχό^ενος δέ κηρυσσεται ί«.πτ«*τος τής
  ίργολαδίας καί άπόλλυσι τό λόγι·) έγγυοϊοσίας κατατιθίμϊνον
  -/ρτματικ,Όν ποσόν ότιρ πίριίρχετΐι ε'.ς ο^ιλος τςΰ δημοσίου άνευ
  οιχαΐτιχ,ήςμΐσβλαβήσίως.
  4) Έν περιπτώσει καθ ήν κηρυχθή εκ,πτωτος τίς ΐργολα-
  δ'.ας ό τ»λευταΤ5ς μειοδότης ϊι' οιονδήποτε λόγον ή Στρατι«-
  ιΐλϊΐ ύτηρεσία δύναται νά προμηθευθτί κα-,ά τό δοκο3ν αυτή τόν
  άρτιν 1> ινος ή προμήθιια έξίτέθη »1ς δ'αγωνυμόν έ-ΐί κινδΰνψ
  αότΐ"; τούτου τού μει^δοτευ ιίς βάρος το3 όποίου κατυλβνγίζεται
  ϊιοιχ,ητ κώς ζατα «πί πλέον ϊιαφορά τιμής ί?' όσον ϋπερδαίνει
  αυτή τω λόγω ίγγυοδοσίας κατατϊθέν κιί ιίς ο?ελος τοΰ Δη¬
  μ σί'^^ τερΐίλθό» -/ρηι.ιατκον ποσόν.
  Ή ίιι^ορά αϋ':η Ιηλουμ,ενη ώς δημόσιον ίσοϊον Ιιαταγτ^ τής
  Ανωτ:,»; Δυκήΐιω; Χω?οφΛαχ.ής κ.ΐί Ταγμάτων ΙΙ·ζικοΰ,
  ιίσΐρά τίται συμφώνοι; ταίς διαταςισι τ'Ίιΐ νομων πειι ϊίσιτρα-
  ςευς ϊτμ-ΐίων ίοίϊων.
  δ) Τής ώς άνω *ϊ-α6»λτ)ς των ίραχμών χιλίων (1000) δ:ν
  άπαλλαίσο τα: λΐ»ί οί μετά τ'ον ϊιαγωνισμΐν ϋποίαλλοντες ίγ-
  γρίγω; πρ·3»3ρ»; μί.οϊότιΐι ΰπο-χριούμίν;ι νά σΐ)νυτοδΐΛωΐιν
  κϊΙ διπ^^τ^π^ν άκόϊίΐξιν τής ταμ,ε'.χκής ϊπιτροπής ^ε6«ιοΰ-
  σαν την είς τ5 ά·ω ΤαΐΑ!Τ·>ν κϊτάίεΐιν τή; λόγφ ίγγυ'δοΐίαί
  ώοισμένης χρηματκ.ής ζ-σοτητος.
  6) ΙΙίτΐ πρ3σ?^ρΐ :Λ μει^ϊ^·^ο^ μ*τά τόν διαγωνισμόν
  ύτοδαλλομ-.νη είτ£ πρ;ς την Ανωτέραν Διοίκησιν, ίΐτ» πρός
  τϊ Ιον Τά^μα έστχ: άιΐ:ράϊεΑτ>, «άν ϊϊν »^νο?£^ητα'. κϋί υπό
  τής άν ^τέρ ο όριζίμ.νης ά-ίϊίίςε(*ς τής χρηνΐατικής ίγγυοϊοσίας.
  7) ά ό
  'ουΐτους 1913.
  Ο διαγωνισμιΐς ούτος ενεργηθήσεται έν Χανίοις καί έν τώ
  στρατδνι τβί 1ου Ταγματος Π·ζικο3 κατά τάς ήμίρας Π*ρι-
  σκευήν, Σάδδχτον καί Κυριακήν 10, 11 καί 12 έποαίνου μηνός
  Φίδρουβρίου έ. Ι. «πό τής 10ης π. μ. μέ"/βι τί|< μεσημβρίας . . . ίκάστ«ς των ημερών τούτων υπό τοΰ; βξτ'ς δρους κα; σ^μ»ωνί«ς. | πρυτη/ πρυφορίν τη* το3 τελίυτα^ μεΐίϊότου μη 1) Οί βουλόμεν»! νά διαγωνισθΰβιν ύπίχοϊοθντιιι νί κβταθί- ν' άναιςαλίσί τσΰιην. 'Υπ'.β'ηΟίΐϊΐς «γ ίραφ3^ προσφορϊς μ*τά τόν διαγωνι¬ σμόν, ^υμί^>»ω; ΐ^ΐς δι. :άξ«σι τώ' άρθρων 5 κ»ί 6 δύναται ή
  Άνι*τϊρα Λιοΐ',ησ'.; εάν εύρτ) ταύτην ϊ'^μφ^εο^σαν νά διατάξη
  τήν κατ«1^ρω3!ν τί|ς ϊηΑβπρασίας ά νικ έπανα ήψεως τϊΰτης
  ίν ;νΐν:ια πίρπτώΐίΐ νά ίπαναλάδτ, ταύτην όρίζουσα ώς
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρήη
  Ό Διοικηττς τού1 Τά-'μα-ος
  Α. Τσαλ-ακόπουλοςΑ.
  Τϊ Οικονομικόν Συμβουλιον
  Α. Τσαλ· κόπουλος
  Α. Διαλειομάϊ
  Αριθ. Πρωτ. 216
  » Δι«κπ. 118
  Ό παρά Πρωτοδΐκαις Ηρακλείου
  Εΐόαγγελενς
  Λαβόντες ύιτ' όψιν τό άρθρον 5 τεϋ ΰπ' αριθ. 19' τής 10
  Δ-χεμίρίου 1911 Διατίγματος τής Έ^τ'λεΐτ'κ^ς Επιτροιτής,
  όριζομεν την εγγύησιν των ?<καστι*ώ'ν κ'λητήρων τής περιφε¬ ρείας τοϋ Πρωτοδικε^ Ήρα-λείου τή·< ϊοτέαν κατά τό άρθρον 4 τού αυτού Διατάγματος διά τα π, όστιμα καί τάς άποζτμώ- σΐις, ίί< άς ήθελον καταϊιχα^Ο^ ίνε"·"* ποάΐεων ή παράγει ψεων κατά την ένέρ^εΐ^ν των ναβηχόντων αυτών, ε'ς δραχμάς ίύο χιλιάδας δι * ίχαστ5ν έ χ. των -ΛΛητήοων των κατοίκων έν τή πόλει Ηρακλείου, 81* εΆαστον δέ έκ των λοιπδν χλητήρων είς δραχμάς χιλίας. Δημοσιευθήτω άντίγ£αφον τής παρούσης διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Εγένετο καί εξεδόθη έν Ήρακλιίφ τή 9 Ίανουαρίου 1912. Ο Εισαγγελεύς Έ. Χλα-ουτ-άκης Οί λοιποί δ'ροι συμφωνιών ε'σί κατατ*βειμ.«νοι έν τ»ς£ γραφείω } Αριθ1». Πρωτ. 437 ημών, Ιντ)α οί βουλόμενοι δύνανται νά λα^βάνωΐι γνώσιν αόιων. ' ~ Τα κηρύκευ: καί λοιπά τέλη ΐπιίαρύνΐυΐ! τίν ά μενον εργολάβον. Έν Χανίοις τη 22 Ίανουαρίοι» 1912. 1 Αριθ. Πρωτ. 120 » Διεκπ. 67 ΠρόςχΓΪτς Δτκαϋτικονς Κλητηρας της περι¬ φερείας τοϋ ΚΙρωτοδικείου Σφακίων Συνωδά τφ άοθοω 5 τού ύπ' αριθ. 191 κΐί χρονολογίαν 10 Δ·κ« «βρίου 1911 Δια^ά ματΐς Τής Εκτελεστικήν Επιτροπήν όρίζ;μεν την δοτίαν ύ»' υμών χατά τό α,-9ρον 4 τοΐ αυτού Δια- τάγματος έ"ϊγ.<ησ!ν είς δοαγμά'; πεντιχοιίας (500), καλοϋμεν 8' ΰμα; ό'πως έντός μηνός άπό τής δηαοσιεύίίοις τής πιρούσηςνί- ρηγή^ητί ταύτην κ«ί χροσαγάγητε ίνώπιόν μου ίντος τοΰ αυτού χρόν-υ τα άποδει/.τικά τα βεδαιοδντα τί;■> χορηγηθΓ,σομένην εγ¬
  γύησιν.
  Έν Βάμω τι) 16 Ί.νουαρίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ιωάν. Γενεράλης
  Άριθμ. Πρωτ. 202
  Ό Είίίαγγβλενς -ών Πρ,ι>τοΓ>ικών Λαιίιιθίον
  "Ρχων ΰπ'όψιν μου τό «?θρ. 4 καί 5 το3 Ο~'άριθ. 191 τής
  ίθ Δεκεμβριού 1911 ΔΐΛταγματος τής 'ώκτελεσΊΐχήί Έπιτρο-
  π1? όρίζει τό ποσόν τής 3οτέας ίγν^ήσ*ω: υπό των έν χ/· περι-
  φτρεία μου 8ικα»τ:/.ών νλητήρων τής περιφερείας ώ, έςής:
  Τώ^ μέν έν τη ίϊρα 100 η^ωτοδ!κίίο^ κατ5!<ιο6ντων είς δραχμάς 600, των δέ &ν τοϊ; Είρηνοδ;/.ΐίο:ς Ίϊρχκϊτρου Ση· τ€ία^ καί Νίαπόλίως είς ϊραχυάς 500 /αί των -'ν τοΤς Ε':τ,νο- ϊ ΧβΙο'ς Πεύκου Βιάνν;^ κα'ι Τζερ;*!άδων ε'ς δραχμάς 4θΟ 8:' έ'.αστΐν. II εγγύησις δοθήσετϊί έντϊς μί;·ός Ι-κο τής κ-.ταχωρήσεως τής παρούσης μου έν τί 'ΕΐΕΐσήμψ Έ^η νερίΪ! χαδ' ='« έκ τώί τρόπων οΰς όρίζει τό άρθρ. 4 τοϋ εΐρημενου Δ ατάγματος. Παραγγίλλομβν την χο'γςτοίησ ν τί^ς π^ρο^-η- ί!:, Τήγ Έ-ί- σημον Εφημερίδα. Έν Αγ. Νικολάφ τή 10 >Iανο^αρίου 1912.
  Ό Εϊσαιγελίΰς
  Στυλ. Παπαντωνάκη^
  » Αιεχτ. 162
  τονς δικαότικονς κλητηρας ττις
  τοΐ? Πρωτοδικείον Λασηθίου
  Άρξοτμέντο τής Ίσχύίς ν~ν ύπ' αριθ. 191 καί ■
  10 Δ)6;ίου 1911 Διατάγματος τής Έ/τβ>5ίΤΐνί|ς Έΐϊ'τρο-
  ■πής δι* τύ ή θέσις των κλτ;τή?ι»'ν έξιρτατοι είς τό εξής
  άίθ την Είσαγγελικϊ-,ν Άργήν, απόφασιν ίγω, άποδλέπων
  χβί είς τόν σκοτΐόν βν προέθετο ό Υΰμςθέττς αναθέτων τόν
  διορισμόν νβ{ τήν «■αΟ'σΛΐ ΐβν ϊικαστιχών "θύτων χροσώ-ων
  είς τόν Είσαγγελέϊ,νά παοοκολουθήσω ύμ5ς μετ* «ΰτστη-
  ρότητος έν τ? ύπηοίσία, διά την πιστήν καί ΐπιμελή Ικτέ'λεσιν
  χών κσθηκόντων, άτινα σας άνε'θηκεν ή Πολιτεία Ποία είνε
  τα κα^ήκοντά σας ταυτα *>ι τίριττόν νά διΐ'Ίΐνήσω όμΐν,
  διότι άναγράφβνται ϊντ« ιω Διναστ Όργβνισμω καί τη Πολι-
  τικτ Δικονο^ία Ίΐιαιτέιτως ίν τούτοις νρίνω άνβνκοΤβν νά
  ίΐΓΐ^τγσω τΫν τροσ'γτν σ*ί: 5πί των ϊι»τόΕϊων των δρθ, 1Γ9,
  111, 112 καΐ 113 τοΒ Οργονΐσμεύ των Δικβστνρίων, άς *α-
  ; Ίόλου 9ι έν μέρίΐ τινές έξ υμών πσρ; βαίνετ» κοίτοι Ιπιτα-
  ! κτΐκ*ς: επί τοϋ ■ηεριβ'νιμ'νιυ τ.?,ς ύπ αριθ. /826 αν ς 10
  8)6ρίου π. Ι έγχυκ^ί'ο ·ί;πς !%ανζτ.3·.·ίβ^ ?,?»! υπο των κ. Εΐ-
  '. ρηνε,δ-/.ών τής χατοιχίας σαι-, καΐ ΊϊίκίςτοΟ άίΐορώντος την ίπ'μϊ-
  ; λή έκτίλεσιν τής διδομένης υμών παραγγελίοχ καί την αμε ·
  σον χαρίδϊσΐν των συνεχϊ'α εκτελέσεως είσπρατομίνων ποΐών
  βϊς τού<; Οικαιουγους. Πρέπει νά έννοηθϊ! χ-αλώς ότι οσοι έζ δ- μών ΐπ;θομοϋσι νά τιϊρϊίμίίνωσ ν εις την υπηρεσίαν δέον να συμμορφώντβι το3 λοιπςϋ, δσ^ν άφοοα τί-ν έν γένει εκπλήρω¬ σιν των καθηκόνιων των, πρ'; τόν Ν'^.ον, ούτινος άπ^ήν υπόμνησιν αποτελεί ή παροΰσά μου, άς καί ή "Λο»'οημίνη έγκΰκλιός μου καί ό'τι 8έν εΓμ.αι Βιατεθειμένος νά ΐυ·; //Λρήτω ού?έ τβς ΐ/αχίϊΐα; παραβάσεις. Τ ύναντίον άπόφχσιν Ιχω καί διά μι»ράς άκόμη, έφόσον μ^- λ·στχ α3ται κα*·1 ύιτοτροτήν ^ιαπράττονται, ν» άπολύω τής ΰ""ΐ)- I ρεσίας πάντα εκείνον έξ ύμώ/ δατις ΐπ'λαθόμενΐος τδν δτυ·ο- I σίων καθοκόντων τού ή^»λ« ΐωοϊθί] άμ*λής την έκπλήρωσ.ν ( αυτών είτε παραδάτης τοι'>τϋ;ν κ θ' οίονδττοτε τρόπον.
  ^ Πρός τούτοις χοοσ/.αλώ ύυιας ?να έντο- μνινός άπό σήΛΐθθ''
  5 παράΐχητβ ^έαν εγγύησιν έ^ί τή βάσει τ^/ άίθ. 4 τού είοη-
  5 ι* έν ου Διατάγματος καί αή; ύπ' άρ θ. 2^3)87 έ. ϊ. πράξεως
  | μου. δι1 ής όρίζω 8τι οί μέν Ιν τί) έ'5;α το3 Πρωτοϊι*ε ου
  1 χατοιχονΐντϊθ θά δώ:ωσι χαισήτ- ν έκ 8γ/. 600, γ! έν τοίς
  ϊ Είοηνπ?ιχείο·ς Ίε-απ'-^ρου Σητιίας κ-ϊί Νβαπόλεως έχ. 8ργ.
  Ι 500 κ?ί οί έν τοΤς ΕΊίηνοϊιχ,ϊίϋς Πεύ ^ο καί Τζερ'^νιάδων
  έκ δρχ. 400 έΆασίος. κατα βοαϊότης περί την χορήγησιν
  αυτή; καί την ύπ ίολήν «Ίς τή··» ύπτ,ρ:σ ϊν μου τοθ έγγυητΐΛθΰ
  θϊ συνειά»ηται απόλυσιν.
  Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
  Σ. Ηαπαντωνάκης
  Αριθ. Άλλ. 1
  Ό Αηιιόίίιος Κατήγοοοτ Σητείας
  ^ν ϋτ'όφί' τ' ά'ρθρα 50 κ^ί 57 τοί3
  IV
  αριθ. 80 τής
  Μαιο) 1911 Ν'>!*ο9ετ[Λ53 Διατάγματος περί άγρθίυλακίίς
  άς ίϊρϊς των Λήμ0). -ή,- επαρχίας Σητίίας Ιν 3?ς θά
  ων-α! κατά ^τόΐ.ίς 1912 αί ά,-ροζημίϊΐ τάς έν τη 'ίπ'
  /ϊ6* π. Ι τ-ρ-ς»! ήμω^ ώρισ^ίνας τΐ'.βύτας μέχρι
  Ημέρας ίέ ,ιαθ ζς θ2 ίκ8ί/.αζα>νϊαί «ι άγρο^ημίαι τάς έξή<·- 1) Δια τιν Λήο,ον ΠΐΜ'3<.αΐ:ρου τας 9 Ιννουαρίου 13 Φε6ρ-,υ,.ρίνϋ, 5 Μαρτί-υ, 9 'Ατ ι·ι^^, 7 ΜΛυ, 11 Ίουνίϊυ, 9 Ιυλι α, 6 Αΐνοόττ^. 10 Σϊ:τε,α.6ρί^. 8 Ό*τωίρ£ίυ, 12 Νο^μ5ριο^, κα· 10 ΔβΛίμ,βρίίυ. 2) Διά ών 3ή,Λΐν Ζί.ρ^^ τάς 10 Ία ουαρίοι», 14 Φίβριυ- αριυ, 6 Μ«ρτΐί^, ΐθ Ά-, ^Λ,:^, 8 λΐαί.υ, 12 Ίουνίου 10 Ιουλίου, 7 Α>ρύσυου, 11 Σεπτεμβρίου, 9 Όκτ^βρίου, 13
  Ν;εμβρίου, καί 11 Δεκεμβριού.
  3) Διά τον ίήμ^ν Καρ^διου τάς 11 'ίανουαρίίυ, 15 Φίδρου-
  αρΐου, 7 Μαρτιου, 11 Άπριλίο,ι, 9 Μ^5υ,'ΐ3 Ίουνίου, 1*
  ΦΗΜΡΤ.Σ! ΤΗΣ
  19
  Ιουλίου, 8 ΑύίΌύστθί, 12 Σ«πτίμδρίου 10 Ό*τωδρίΌυ, 14
  Νοεμβριού, καί 12 Δεκεμβριού.
  4) Δ·ί τόν δήιθν Ζίίου τάς 12 ΊαΌυαοίου, 16 Φεβρου-
  αριου, 8 Μαοτ^ου, 12 Άποιλ!ο^ 10 Μχίου, 14 Ί:υνίου, 12
  Ιουλίου, 9 Αύ·<5'Ίστοϋ, 13 Σβιττίΐιβρίου, 11 Όχτωβρίου, 15 Νοεμβριού, καί 13 Δεκεαβίίου. *>) Δ·ά τόν *ί| ιον Χιν?ί5 τάς 13 ΊκχουακιΌυ. 17 Φ:6ρου-
  αοίου, 9 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 11 Μαίου, 15 Ίουνίου 13
  Ιουλίου, 10 Αύγοΰστου 14 Σεπτέμβριον, 12 ΌΑ-ω6ο·'ου, 16
  Νοεμβριού, χαί 14 Δενεμβοίου.
  6) Διά τόν ϊ^μον Άβιιένων τάν 14 Ίανπ'»β[κ)υ, 18 Φ<- 6ρ;υαρίου, 10 Μαοτίου. 14 Άπρίλ'ευ, 12 Μΐίου, 16 Ίου¬ νίου, 14 Ιουλίου, 11 Αύνούσταο. 15 Σϊ·—ε ,ίρίου, 13 Ό<· τωδρίου, 17 Νοεμβριού ναί 15 Δίνειιβοίου. 7) Διά τόν δήμον Λ'Αινών τάς 16 ΐχν-υαοίο'-ΐ, 20 Φεδοου- αι-ίου, 12 Μϊατίου, 16 Άπρΐ'Ιου, 14 Μαί·υ, 18 Ίουνίου, 16 Ιουλίου, 13 Αΰ"ΌΟστίυ, 17 Σετΐτεμδρίου, 15 Όχ,τΐίδρίου, 19 Νοεαβΐ-ίου, καί 17 Δεχίαβ-ίου. 8) Διά τόν δίΊ<ον Άγίου Στβίίνου τας 17 'Τ-χνουαρίου. 2 Φε6ρου*άου, <3 Μαρτί-υ, 17 Απριλίου. 15 Μ*ίου. 19Ί^ νίου, 17 Ιουλίου, 14 'Αύγουστον, 18 Σεπτίμβρ'οο, 16 Ό* τωβοίου, 20 Νοειιβρίου χσί 18 Δεκ*μβο'ου. 9) Διά τόν ϊήαον Σταυοονωοίου τάς 18 Ίκνουαοίου, 2' Φεδρουι-ρίου, 14 Μ?ρτ·'ου, 18 Άποιλί&υ, 17 Μχίου 20 'Του νίου, 18 Ίου/ίου, 1 Ρι Αΰγοόστου, 19 Σβττβμδρίου, 17 Ό^ τωδοίου, 22 ΝθΞΐιδρίου, καί 19 Δ;κβμΜου. 10) Διά τόν δ?μον Ρουκάχοίς τάς 16 ΊαιΌυϊοίβυ, 23 Φ« δρουβρίίυ, '5 Μαρτίου, 19 Άποιλί'υ, 17 Μαίου, 21 Ίου ν;ου, 19 "Ιουλίου, 17 Αΰγούιτου, 90 Σε-ττε-νβί'ου, 18 Όχ τωβοίου, 23 ^Τίϊμβοι'ου. *αί 20 Δε/,ίΐΛβοίου. 11) Διά τον δήαον ΤουβΧωτίι; τα; 21 Ίϊνουαοίου. 25 φι δρουϊθ'ου, 17 Μαρτίου. 20 Απριλίου. 18 Μϊίου, 92 Ίου¬ νίου, 20 Ιουλίου, 18 Αύγο6^τοΐ). 21 Σε—εμδιίίυ, 19 Όϊ τωδοίου, 24 Ναίμδοίου, κα' 21 Δεκβυιδοίου. 12) Δια ή *ί!' , {{ Μ , ν ·% ' 9^ 'Τ ' Ο"" Φϊδρουκρίου. 19 Μιρτίβ'-ΐ. 21 Άιΐρ'λΐου, 19 Μαήυ, 23 Ίου¬ νίου, 21 Ίουλ:ιυ, 20 Αΐγ^ύ^του. 23 Σϊ—ίΐχβοίου, 20 Ό τωδ-ίου, 26 ^"Όΐμβρίου, να'ι 22 Δϊκε'Λδρ'ου. 13) Δα τού- δήΐλους Σ*ο·ΐΓγ]ς «αί Άχλα*ί(ι>ν τάο 2^ Ια-
  νουαοίου, 28 Φίδρουαρίιυ, 20 Μίθτίίυ, 2Ί, Απριλίου, 21
  Μαίου, 25 Ίο,νίου 23 Ιουλίου, 21 ΑύγοΊ,του 24 Σ.τ-ϊα-
  δρίου, 22 Ό'τωβρίου 27 Νοίΐιίϊίου, ·χ.α' 23 Λε'ειιίοίου.
  14 Δΐλ τον ίίί'χον Μχρα» ΐ3ς τάς 2^ Ί^νοΛΐίί,ιυ, ^9 φ;
  βρουαοίου, 21 Μαρτίου 25 Απριλίου. 22 Μΐίοα 26 Ίο.νίΐυ
  24 Ίο.λίου 2' Αΰγοόττου. 25 Σεττ=»69ίου, 23 Ό-τω-
  ίρίου, 28 Νοεμβρίευ, κιΊ "28 Δίκε'-ιβρίου.
  15) Δ'ά τόν δήαον ^η-είας τάς 27 Ίανουαρίου. 10 Φ?-
  βοουαοίου, 2 Μϊοτϊου, 26 Απριλίου, 23 Μϊίοιι, 27 Ίουν'ου.
  25 ΊοΛ'ου, 23 Αΰγοίϊτου, 21 Σ«π-«!Α«9ί·>>, 24 Ό'τω-
  βρί'υ' 29 Νοεμβοίου κοί 29 Δ·κ?μβρίου.
  'Ρνένετο καί εξεδόθη
  Έν Σητεία τί 4 Ίανουαρίου 1912
  Ό Δημϊτιος Κατή^-θύθί Σητείας
  Χ. ης
  "Οτι ακοιδες αντίγραφον όπ=ρ ϊημοσκυβήτω νομίμως διά τής
  Επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Έν' Σητεία αυθημερόν
  Ό Δημ. Καττ,γορ<5ς Χ . Πεδιωτίδης Άο·θα. Ποωτ. 1 *0Δημό<ίιος Κατήγορος Καϋτελλίου Πε¬ διάδος Δο6ών ύπ' όψει τα άρθρα 50 «αί 57 τοΰ ΰπ' αριθ. 80 Νο- μοθετικοΰ Διατάγματος τής Έκτελΐστιχίίς 'Κπ.τρο~ής Ορίζει ίδρας πρός ΐκδίχ,ασ.ν τώ» άγροζηΐΑΐώ; των αγρο- τκ,ών Λή.ωι» τής πϊ.πφεοίίΐς τού Εΐρηνοϊικείαϋ Καστελλίου Πεδιάδος τάς εξής 1) Την ίίραν Καστελλίου ί·.α τάς ιερι?ε^είας των Δή- μων, Σμαρίου, Μπιψαριανοί3, Καρουζαν·3, Πηγβϊϊουρίίυ, Ξϊι- • δα, Άσ«ώι), ΚΛσΐαμονίτσβς, Ά,Ααρ'.αίοϋ, Λιλιανο3, Δ;αβα- ] *έ κΐί Βί'βίρω. 2) Γήν έ'δοαν Θρϊψίνοΰ δ.ι τα; περιφεβείας των Δήμαΐν, Μουκτάρου, Άποστόλων' Ζοφίρων Βόνης καί Σ^μχα 3) Την ??ρ·χν Άγιον Παοασχΐδν ίιϊ τα; περιφερείας τώ< Δήυκών Β«ρ6άρων Άλαγνίο^ Μίλεσών καί Άστριτσίου. 4) Τή» Ιίχν Κοιλών διά τάς -τερίφεοείας των Δήα,'ιΐν, Κουνάβων, Καταλϊγαρίου, Πίζών' Άγίο Βασιλ'θ) /.αί Χοιίε-σίου 5) Ττν Ι^ραν Παναγίας ?(ά τάς περιφιοϊίις χι"> Δ^χου
  Ν»)πηδητο3 καί Κασσάνων
  6) Τ ν ϊδιιαν Έμπάρου διά τάς περΐίεοείας τ<δν Δήμων Μη^ιιοάίων, 3 νάνΐίυ. Μάοθοα-, κχί Καραδάδων καί 7) Την είοαν Γίρχκϊου διά τα; π;ρ φεοείας τοϋ ΔήΛου ΜαΒ άς να? Γίτακ'ου Ήιιέρας κιθ' αίς ίΑίκάζωντχι αί άγροζημίαι εις ι»ς' ανκ- τέρω ίίρας Ε'ς τ»ιν ποώτην έ'δο« (Κϊστελ"'ίου) την 18 κϊί 31 Ίανου- ϋΐρίου, 7 χαί 27 Φίβοοιΐϊρίου. 5 λιΪ 19 Μϊο-ίου, 2 '.'ί 16 Απριλίου 7 χχ'. 22 Μαίου 4 καί 18 Ίουνίου 2 καί 16 Ιου¬ λίου 13 καί 27 Α'-ιγούστου 3 κΐί 17 Σϊττ·-μδρί:υ 1 κα! 15 Ό'τωίρΐΓυ 5 χαί 19 Νι?μ6οηυ 3 χαί 17 Δ·»ευ.δρ:ου Είς την ϊευτέρ-·ν (Θί.-ψχνοΰ) τ^ν 17 Ία^υτρίου, 8 Φί· 6ί:υΐί£-υ. 6 Μ:?-:ο , 3 Άπρ'λίιυ, 8 1ί^ 5 Ί-υν.ου, 3 Ι¬ ουλίου, 14 Αύγοΰιτο·), 4 Σ»ΐ:τ«υ.5ρί3υ, είς τή» τρίτην 'έίχν (Άνιών Πρρασλ'ώκ) το' 18 Ί)"01^x^ίο^, 9 Φίβοουαοίου, 7 Μαοτίου 4 Απριλίου, 9 Μ*ί)υ, δΊ^υν.ίυ. 4 Ί^Χίου 1*ν Αύ· γούστου, 5Σεπτευ.6ρί-.υ, 3. Ό'.τωβρίίυ 7 Νο·:μίρίο» καί 5 Δεκεμβριού. ίί'ις την τετάρτην έ'ϊοιν (Κοιλών) την 19 Ίϊνθυαοίου, 10 Φεδβουαριου. 8 Μϊρτίαυ, 5 "Απριλίου, 10 Μΐίου 7 Ίουνίου 5 'Γ.υλίου 17 ΑΰγούσΓου 6 Σίττϊμβοίο >, 4 Οκτωδρίου 8
  Ν-εαδρίου κ·χί 6 Δεκεμβρίο^
  Εί; την πίμ.ιτηχ ίϊβα* (Παναγίας) τ'(]ν 23 Ίΐνουϊΐίου, 13
  Φ«6ρου»ηίου, ΙίΜχρτίου, 9 Απριλίου, 15Μ<ί^υ, Π Ίο^- νίου 9 Ιουλίου, 20, Αί 'θύΐτου 10 ΣεΛτεμδ^ίου, 8 Όκτω- 6ρ!ιυ 12 Νοΐμδ-ίου κι'- 10 Δεκίμδρίου Είς την Ι',την ε'ραν (Έμ,πάρου) την 24 Ίχνιυαρίου 14. Φϊδρουαρί;υ 13. ΜΐρΤίου, 10 Άποιλίου 16 Μαϊίυ, 12 Ί^υνίου, 10 Ιουλίου, 21 Αυγούστου 11 Σ ·τΐί|Λ6ρίθ'υ, Ι) Ο*- τωδοίου, 13 Νοεμιβίου κϊί 1 1 Δεκϊμβρίου. Κ« είς την έβϊόα-ην έ'ϊραν (Γίθϊ4ου) τή^ 2") Ίχνουαρίου ") Φίβιουχχίου. 14 Μοπυ, 11 'Απρι">ί-υ, 17 Μαίου 13
  Ίουνίου, 11 Ίυυλ-ο·», ^2 Αΰγουττ' >, 12 Σ;^:εμδρί5υ 10
  'Οκτωβοίου, 14 Νίίυ,δρίίυ νιαί 1
  Δ'.ατάσυϊΐ την ΐν άντιγράίψ τή;
  τήςΈπιτή'Λθυ Έφ-μεοίϊο; κϊ; τ!) ;?:·χ3<.ό Άησ ι ακί(ς ό Νίμος ορίζει, Ή Παοοΐΐα -τρϊςις Ίσ/.ει άπο 1 Ίϊηυχοίου 1912 ; τέλοος Δ&>βμ^ρίου 1 ^ ι -^
  Έν Κισ-ΐλλίφ τ?) 1 Ίχν υα=ί,υ 1912
  Ό ΛηΛΟσιος Κ 'τήγο-ος Κιστι'λί^υ Π;3ιάϊος
  'Κμμ. Ί Τζ-
  Άριθιι. Πρας. 1
  ϊ ι
  Ό
  Λασηθίου
  «; ϋτ' όϊ-:·, ά ίοΗ)*. 50 <ΐ 57 τοΰ ύι' ϊοιί. 80 Νο- ιιοθεΊχοϋ Λιχτάγμϊΐθ,· πίρ! Ά^ροφυΛ :<ή; χχί τ6 ίρβρον 17 τοϋ ΰπ' άριί 140 Ν(ίμ»υ τρο■κ^ -οιοΰαίν ήν 6π' «3ΐΟ. 1 χ. Ι. πρδ- ξίν μου χαί Ό ρ ί ζ ο |» ι ν Τίπον μίν «χίΊ«-ΐω- τώ/ ίγρνζτ,ρι Ζ,ι τηί πϊ?ιφερ«'αί τοΰ Εί- ντξιχε'οιι Τζίομιά?ω<. 1) Δι» ΐΑϊν τάς ίγίοτιχάς 7:£3ΐφΐ3:ίκς τώ» Δ',μ<υ< Τζερμιια- 5ων Μχομϊχίτου χιΐ Λχ^οϋ το Κχ-χστημ» τού ΔήΐΑθυ Τζ«ρ- 2) Διΐ τ-ς άγ^οτΐ'ά; πεοιφ·ρε'«ί τώ* ΛήΐΑω* Μίι» Λχσηβίου, Αγ. Κω'βταντίνου, Μ τ* Π.τίμιον *χ Έ; ο Ποτίμων το Λη- οτΐ'ό» ΚχιάσΓτ,μχ Μίσ* Λασηθίου 3) Διχ τάς ϊό5Τ[*χ; περι^ϊριί»; τώ< Δήμω; ΠΛαίια»οϋ, Ά. υ>3γΐοο χά: Κοίδου,ΑΧΛιϊ; τ'ο ίημ'ίτΐίόν <ατχΐτη-ΐ.α ΓΐΑΐθι«νοϋ. 'ί.4) Διά τί; ίγουτιχ«? ιτ«3ΐφίΐ«ί«; τώ< 3ήμω< Άβΐα ο.τ», Κΐ ■ ιινακίθυ χ*1 Μχγουλα τό Δημοτιχόν χατάίτημα
  •2Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΪ
  5) Διά τάς αγροτικάς πε»ιφ»ρεί»ί των δήμω< Ψυχρού, Πλάτης ΓίίοντομουρΙ χαΐ Κάτω Μιτοχίου τό Δημοτικόν Κά Ψυχρού ' Η μ ί ρ α ς δι Διά μέν τάς έν τή Ιδία τοϋ Δήμου Τζίίμ'ίδων μ ττ,ν 2αν χ»! 16η^ Ί*νου«ρίου, την 6 Χίΐ 20 Φ-β^ουϊρίου, την Γ) χ«ΐ 19 Μΐρτίου, την 2 χαΐ 23 Απριλίου, την 7 χ«ί 21 Μϊίου την 4 χαί 25 ΊουνιΌυ, την 2 χαΙ 23 Ιουλίου, ττ,ν <3 >αί 27 Αΰγούίτου, την 3 χαί 24 ΣειττβμδΛοι», τή» 1 χ»! 22
  Ό/τωζράιυ, την 5 χαί 26 Νοεμβριού, χκί την 3 χαϊ '7 Δε-
  χίμ βρίου έ. ετ.
  6) Διά δέ τάς έν τη ?5ρα τοϋ Δήιχου Μέα* Λχΐηίίου την 3
  χ«ί 17 Ίανουϊρ'ου, την 7 χχΐ 21 Φεβοουβρίου, την 6 κ«ι 20
  Μΐρτίου, την 3 χα' 24 Απριλίου, την 8 κ»ί 22 Μαίου, τήν 5
  χ«1 26 Ίίυνίου, την 3 χαι 24 Ιουλίου, την 14 κα! 28 Αά-
  γούττου, τε» 4 χαί 25 Σίπτεμβ?Όυ, την 2 χαί ?3 Όχτωβρίου,
  την 6 χ«? 27 Νοεΐί,βίίου, χά ιήν 4 χαϊ 48 ΔϊχϊμβΛου. έ. Ιτ.
  γ) Διά δέ τα; έν τγ| ε >ρ« τοϋ Δήμου Πλα9ια>οΰ την 4 χαΐ
  18 Ίχνου*οίου, την 8 χαί 22 Φ,δρουαρίου την 7 χ*! 21 ΆπΊ-
  λ(ου, τή- 9 λ«>. 23 Μ«ϊ»υ, την 6 χαΐ 27 ,Ι,υνίου, την 4 *α>
  25 Ιουλίου, την 15 χαί 29 Αύ^ούϊτου, εή» 5 χαί 26 Σϊ.ττίμ-
  βίίυ, την 3 χαί 28 Νοεμβρ'Όυ χ«ί τή» 5 »α! 19 Δίχεμβί ου έ. Ι.
  ?) Διά δέ τίς έν τή ϊϊ:α τίΰ Λήμο* Κϊμιναχίου την 5 χαί
  19 Ίχνηυαρίου, την 6 χαΐ 23 Φίβρουΐρίου, την 8 χαί 21 Μχρ·
  τ'ου, την 5 χαί 26 Απριλίου, ττ,ν 10 κχί 24 Μαίου, την 7
  χαΐ 28 Ίουνίοιι, την 5 «αί 26 Ιουλίου, την 16 χαί 30 Αύ-
  γοόσ- υ. την 6 χαί 27 Σ^πτίμβιίοιι, την 4 χά! ?5 Όχτωδριου,
  την 8 χΐΐ 29 Νοεμβιίου, χαί 6 «αί 29 ΑεχΕΐ,ιβρίου έ. ετ.
  χαί ε) Λιά τίς έ< τή ϊ53α τού Δήμου Ψυχοοδ -ήν 6 κ«1 20 Ίΐνου«ρί^υ, την 10 χαι 24 Φ;β5θυ«ρ(ου, τή^ 9 χ*1 22 Μαρτίου, ιϊ» 6 χ«ΐ 27 Απριλίου, την 11 *αί 25 Μΐιου, την 8 χαί 29 Ίιυνίου, την 6 χ»1 27 Ίουλί·^ την 17 χαί 31 Αύγούστου την 7 χά! 28 ΣίΐΐΓεμζρΐ>υ, την 5 χϊ! 26 Όχτββοίου, την 9 χαϊ
  30 Νοεμβριού χαί την 7 καΐ 21 Δ»»6μβρίου έ. ϊ.
  "Ω)Χ* δέ ενάρξεως των συνεδριών την 9 π. μ. Ή ϊΐχϋς τή< παροιίστ): άο/ετΐι άπό τή; 1 Ίανουχρίίυ χαί λήγει την 31 Δε- χεμβρίου 1942 ΠχοχγγέλΐΕΐεν την έν άντιγράβω τοιχοκίλλησιν τής ««οούσης • ίί τλν Διχβστιχ!ιν »ί αια τοϋ ΕίρηνοΒιχε'ου Τϊερμΐάϊων κιχΐ βί« ■τα Κ«Γαστήμ«τοί των Δήαοκ τής Έιτϊοχία: Λϊσηθ^υ ώς χαί την οηι/.3σ(ιυ«!ν αύτή< διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Εγένετο >«( έξί^βη
  Έν Τζίρμιάδων τ^ 1 Ίανου«ρίου * 912
  Ό ΔημΊβιος Κατήγοοος Τζ»ρμ;άδων
  Ιωάν. Ε. Ψραντζεόκάκι ς
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τήί δ-* αριθ. 16ϊ>3 τ°3 1911 «ποφάϊϊα»; τού Πρωτοδιχείου
  ΉραχλίΕίυ βκίοθίίσηί »·>«·«_■« ^ς ιικΌ χρονολογίαν 2 Όκτω-
  ββίοι» 1907 άγίο-;"ϊ!ς τ13, Αρήφ Χασάν Μπαμπαϊά*η κατοίκοϊ
  "Ηρακλείου κατά Χα-!τ^ί Καραλοποΰλας χήρβς Τββλεπή Σε-
  λαδουτζάχη κατοίχου τέως Ηρακλείου κβί ήδη Σμύρνης τής Μ.
  Άσίας. 2 Τθ" «αοά τή Όθωμανικί, Δημογβροντία Ήρα*λείοι>
  ίπόπτου Μεχρίί Κ'Ίίτΐιζαδέ ώς έκπροσο)ποί5ντος τα άνήλιχχ
  τέκνα τού ^οτέΤσίλίτή Σελαβουτζάλη ήτοι τούς Χουσιιν, Φαχριέ
  καί Έμϊν κατοίκους Σμύρνης.
  Διά ταθτα
  Δικβζ.ν ερήαην τΰν έναγομένω/ Χ αιτζές Κχραλοπούλχς
  γήρίί Τσίλβπή Σ;λαίουτζά»;η -■ιχτο.ιου τέως Ηρακλείου χχί
  ήδη Σμύρνης τής Μι «5 Άσίχς. 2. Μϊχ'ή Κουτκζαϊέ «πόπτο υ
  νιρΛ τη Όθβμχνΐχη Δ·(μογβ?οντία Ήρϊ'.'είοίώ; έχτροσο»πο3ν-
  τος τα άνήλιχα τέχνα το3 πο-.έ Τσ:λ»τΐή Σελαδίΐκζάκη ή'τοΐ
  Χοκσεϊν Φαχρΐέ καί Έαίν κατοίχων Σμύρνης.
  Δ^χεται την υπό χρονίλονίαν 2 Ό!ΐτω6ρ'.οο 1907 άγ**γήν το3
  ένάγοντος Άρήφ Χχσάν Μπαμπαδίκη χ,ατϊίκοΐ) Ηρακλείου
  εναντίον τούτων.
  'Υιτο-/-ίοΤ οΰτοίς ΰπ^ τάς ΐκτεθείΐα; ! ιότητά; Των καί £**-
  στον *»α ΐγως τής κληρονομΐΐι^ς μοίραςα'-ΐτοΰ νά πληοώσίσ'. τ<5 ΐνάγοντι δραχμάς 3όο γιλιάϊα; εκατόν έ6ϊ^μή«νΐΐ τρείς (21 ιο) έντόκιβς βπό τής έτιϊόίίω; ττ]ς άγωγήτ μίχρις έ;:φλήσειος- Άπο»αίν*τ«ι την παροθσβν προσωρινώς έιςτ«λεττήν καί Καταλο;·ίζει τοίς έναγομένοις τα Ιςοϊΐ κχ; τέλη τού ένάγον- τβς όοιζίμενα εί; δραχμάς 45. Έ<ριθη άπεοασίίθΐ) καί ϋη,ΐΑθΐ.είθή έν Ήρΐκλείψ τη 30 Δε- κεμδρίί · -" 1911 . (' Π :>όεδρος
  Έμμ. ? ί>ηγυρακης Ό 'Υ)γραμμ*τεϋ;
  Άριβτ. ΆνΙρουλάχης
  Έν Ήραχλίίφτή 12 Ίανοοαρίου 1912.
  Ό Πληρεξούσιοι δικηγόρος τοϋ Άρή? Χασάν ΜκαμπαδβΜΙ
  ι Ν. Ε.Λΐιτσοτάκης
  τοθ Ετοηνοδικείου Βόροων
  ΓΝΩΣΤ Ο^ΠΟΙΗΣΙΣ
  Γ«ωρίίου Έ·,*. Βογΐχτίάκη, δίκηγόρου κατοίκβυ Μοιρών»
  Κα·νοορίου κατά Ίοίά^νου Κοπιδάκη, τέως κατοίκου Γρηγο-
  ργΐά; Πυργιωτίσσης καί ήδη αγνώστου ϊιαμονής.
  Γνωστόν ποιού,ΛεΟί τω άντιδιχ,φ, ότι ίίΐί τής υπό χρονολο¬
  γίαν 15 Σΐπτε,λδρίίυ 1910 άγωγής μου κατ' αυτού ήτι; υφίσ¬
  ταται έκκρβμής ενώπιον τού ώ; άνω ϊιχαστηρίου εξεδόθη ή ϋπ'
  ά ίθ. 15τοΟ 1911 όοιστ·κή άπόφΐϊΐς το3 ώ; άνω Δικαστηρίθϋ,ής
  α διατάξεις εχΐυε-ιν οίίτω δικάζον βρήμην τοΰ έναγομένου, «ν*-
  χαλεί την ΰ** αριθ. 122 τοϋ 1910 ινρο3ΐ)ςαστικ<ιν αΰτού απόφ Δέχίται την ΰιο χρονολογίαν 15 Σεπτεμίρίου 19 10 ί^ τοϋ ίνάγοντ:<, Γβωρ^ίου Έμ. Βογΐατζίχη, κατοίχου Μοιρών, Καινουρίου, κατ* Ιωάννου Κοχιΐάκη, κατ:ίκ^υ Ρρηγοργ?ας Πυονΐωτίσσης καί ή"ϊη άγνώΐτου διαμίνής ώς βάσιμον. 'ΥποχρεοΤ τόν ΐναγόμενον Ιωάννην Κοτιιϊάκην, όπως κ*τα- 6ά)λτ5 τώ ένάγ:ντι δ ά Τήν έν τώ ϊστορίχω τής άγω (·ής άναφί- ρί,ιένην α'ιτίϊ" δ-αχ 263 κα'ι ταύτας εντόνως άπε τής «γω- νής μ^χ=ις ές;φλήσεως. Άπορρίίΐτί! την τερί πείσωρίνής ΐχτελϊ'σεως τής πΐρούσης δΤτηΐ'.ν το·3 έ άνοντο; κϊί ί-Γΐίαλλ€ΐ εί; βάρος το3 "Ιωάννου Κοπιδάκη, τα ϊιχαστιχ» δατ^νή^ϊτα τν^ς παρούσης κανί^ΐζίμενα είο Ιραχ. 22 80». "Οτι άχριδί; άνΐίγραφίί ί|ΐ/0:κ έ* τοο άνά γεϊίάς μοο άτοσπαΐλ»τ5; 6τ£ρ ογι^λ^.ιΜγ, ο> :·.α τής Έπυήμϊυ Έφη-
  μ=:ίδος διά τόν κ. Ί.ι>ά>νη> Κο :}ί^τ,ι, τ^ως κά·:οικ:ν Ρρηγο-
  ργΐΐς Πουργ1·α>ΐ:ίσ;η; ήϊη 5' άγ/ώστΐ.- 5:α^.ονής.
  Έ* Μήρες τί! 23 Ίουνΐίυ 1911.
  Ό Γνωστοχοιών καί Παραγγελλων
  Γ. Ε. Βογ2ατζάκης
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τής ΰπ' αριθ. 1513 το3 1911 άποφάΐίως τού Πρωτοδιχείοΐ)
  Ήραχλείθι» έχδοθβίσης επί τής υπό χρινίλογίας 7 Φίδοοιιχ-
  ρίου 19Η ί.γω/ής τής Μαρ:άνθΐ]ς Λΐρετζάκι χα;οΪΛου Ήίϊ-
  κλείου χ: ;λ Ν κολάου Ε. Σπχνουϊάιΐι /,χτοίιιου τέω; Ή?»'
  Λλε!ου καί ήδη Πατρών τής Ελλάδος,
  Διά ταυτα
  Διχάζον ίρήμην τοΰ ^αγομε'νου.
  Δέχεται την όπο χρονολονίαν 7 Φί5ρουαρίου 1911 άγα»γή»
  τής Μα; ~νθης ΑΛρε*ζάχη κατοίχου ΉθϊΑλείίυ κϊτα το3 Νι-
  κ^λάο^ Ε Σπανουδάκί) κατοίκου τέως Ήρχχλείου κ^ί ήδ(] Πα¬
  τρών τής Έλλά3:ς, ώς βάσιμον.
  Άποφαίνεται 6τι οί δ·ά τής ά ωγής ιιρβτΐίνόμίνοι λόγΐι δι«"
  ζυγίου βϊσίν αμφότεροι βάσιμοι νομώ τε καί οΰσία *αί
  Έπιί. ,λεί τώ ϊι<αγομίνψ τάς ν:μίμους δικίστικα; τής Ιναγβΰση» έκ ?ριχμών έζήκοντα (άριθμ. 60) Εκρίθη απεφασίσθη χ,αί ίδςμϊσ'.εύθη · Έν Ηρακλείω τί} 8α»ίεκάτη (12) το3 μηνός Δε Τ33 χιΧιςστοΰ 4ννεα**:παστο3 ένδεκάτου Ινους (1911). Ό Πρόίϊ;.ος Ό 'Υιΐογραμματεύς Έμμ. Πανηγυράκης Άρ:«. Άνδρ·;υλάιΐης Άκριδές άντίγρ <φον. Έ,Ήρακλείψ τξ 17 Δεχίμδρίο^ 1911. Ο Γραμματεύς Σταύρος Χατζηδάκης Έν Ηρακλείω τή 29 Δ=κ«,>6ρ ου 1911.
  Ό ίλ^ϊξθυΐΐί: ίικηρρϊς τής λΐαρ.ίν }ί)ς Λβρδτζί*»)
  Ν. Ε. λΐςταοτάκης
  Έκ τοθ Έθνικοι; 1υΛογ«.»α^είον