92317

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕρΤδοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΝ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοι; ττ 30 Ίανουαρίου 1912 — ΑΡΙ®·
  Άριθμ. Πράξ. 25
  *Ο 'Ανώτερος Λιευθι/ντΗς τΛς Ατκαιοόύνης
  Λαβόντες 6π' δψιν τα παρά τ·3ν Νομιυχιών Χανίων, Ρεθύ¬
  μνης καί Ηρακλείου ΙτοβληΊίντα ήΛΪν ποιιτικά μειοδοσίχς διά
  την πρ3ί*ήθ;ιΐν το3 άρτο,ι των φυλακισ-ένων Νΐακό-λεως (Μϊ-
  ραμπέλλου), τής προκηρυχθιίσ/]ς διά τής ί>*' αριθ. 307 τής 59
  Δεκεμβριού 1911 πράξίως ή,ιών (»ύλ. Έγηχ. Κυ6ερν. 1 τεθ-
  ■χος Γ' 1912) ίξ ών πρακτικών έμφϊί £γϊΙ, δ'α ίν μέν ταίς
  Νομαρχίαις Χανίων καΐ Ρεθύμνης ού?·ί; 8 ά την προμήθειαν
  ταύτην παρουσιασθή μειοδίτης, ίν δέ ττ^ Ν ,μαργία "Ηρακλείου
  παρουσιάσθη τοιοθτος ό Μιχ Ε. Σαρρής, μει;3οτήΐας ϊιά τού
  χληρίξουσίου τού Ν. Ε, Σαρρή καί προσενίγκών 33 3/* λεπτά
  κατ' οκάν.
  Σχεφθέντες
  Έπειδή ή υπό τοϊ5, ώ; ανωτέρω, Μιχ. Ε. Σζορί), χροσφιρ-
  θεΐσα διά ττ,ν προμήθειαν το3 ά'ρτου τώ» φ-,λκισμένων Νεαπό¬
  λεως Μεραμβέλλου τιμ,ή των 33 3/» λεπτων κατ' οκάν ί^ει-
  οϊοτήθη «μπροΡέϊμως 5 '/0 έλαττον υπό τοθ Εμμανουήλ Γ.
  Φινοκαλιωτάκη, ίιά τής υπο χοονολ. *<0 Ίανουαρίου 1912 ίη- λώσεως χοθ πληρεξουσίου αυτού Κ. Κουφάκη, Διά ταθτα Ίϊόντες και τό άρθρον 13 το8 ΰπ' αριθ 356 Νόμου, ΆκυροΡμεν τα πραχτιχά ταθτα χβί Διατάσσομι» την ίπανάΚηψιν τή; με:-5οσίας ταύτης, ήτ'ί θέλει διεξαχθή επί τή βάσει τής 2ιά τής 5 °/ο «λάσσονος των 33 3/4 λ««τών κατ' όχ3ν προσφοράς τού Έμ>. Φινοκαλΐυίτάχΐϊ,
  ϊημιουργουμενη; τιμής κοί είς βάρος τοβ προσινεγκόντβς την
  τιμήν ταύτην καί όρίζομεν την ίνεργηθησ^μένην ταύτην μειο-
  δοσίβν τελειωχικήν. Ή 'ΗΙπαναλειπτική καί τ«λε!ωΐική αύτη
  μειοδβσία γενησεται την 12 Φεβρουβρίου 1912 ήμ«ραν τής
  εβδομάδος Κυριακήν καί ύραν 10—12 π. ιι. συμφώνως ποος
  τοιΐς 'όρους τής ΰπ'άοιθ. 4508)4521 τής 3 Αΐγοόστοι. 1 ί> 11
  «ροχηρύξεως ημών καθ" ίσον ?βν τροποπίΐεΐται υπό τής πα¬
  ρούσης (»ύλ. Έ"ΐ*. Κυβερν. 78 τεΰχος Γ'.) καί ίνώπιΐν των
  αυτών Έπιτροπειών, άναπληρουμένου οίϊυδήτοτε κωλυομένου
  μέλους, πλήν το3 Νομάρχου, 5πό τβΰ 'Υπ;γρα^.ματέω; τής
  οϊκείας Νομάρχας καί είς τα αΰτά Νομιρχιιχά Κατΐστήμΐτα.
  Έν Χανίοις τη 27 Ίανουαρίου 1912
  Ό Άνώτ«ρο« Λιευβυντής τίς Δικαιοίύνης
  Γ. ΠΑΟΥΜΙΔΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 221
  » Διεκπ. ΪΤΓ
  ΑΝ1ΤΕΡΑ ΑΙΕΥ9ΥΝΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ
  ΈπαναλππτικΛς τελειωτικΛς δημοπραιΐίας διά ττιν
  ! ττρομτνθειαν πεντακοσί^ον δεσμίδων χιίρτου ίΐυμβολαίων
  ί Ό 'Δνώτερος Α.Ευθι/ντπς των Οικονομικών
  ' Έπειδή ή υπό το3 Ν. Κουβαρΐτάκη γενομένη τιλευται»
  προσφορά δια τή» ιτρομήθεΐαν 500 δεσμίδων χάρτου συμδολαίων
  έκ δ^αχμών 3,80 χατά δΐσμί^α έμιιοδοτήθη έμπροθέσμως κατά
  5 */ο **· ίλαττιν υπό το3 Έμμΐνουήλ Ν. ΙΙϊντελάχη έμχο-
  ' ροϋπαλλήλου κατςίκου Χανίων.
  Διά ταθτα
  Άκυρούμεν τό υπό χρονολογίαν 3 Ίανουαρίου έ. ϊ. πρακτι-
  κ'ον δημςιπρίισίας καί διατάσσομεν την διαξαγωγήν έπαναλη-
  ς τελιιωτιχής τοιαύτη; ένεργηθησομΐνης την 10 Φεβρου-
  ημέραν Παραικιυήν χαϊ ώραν 10—12 π. μ. έν τοίς Νο-
  μρχ αχοΐς Καταστήμασι Χανίοιν, Ρεθύμνης κϊί Ηρακλείου
  ένώ-ι-ν τού έν τή ύπ' άριθμ. *3βιΛ«8» τ1ί ^ Δεχιμίρίου 1911
  ήαί;-ρα διβκηρόξει (φύλλον 11 5 Τιΰχος Γ'. τής Εφημερίδος
  τής Κυ6ερνήσ€ως) οριζομένην έπιτροικιών χαί συμφώνως πρός
  τούς ίν αύΐή ανχφερομένους 'όρους.
  Έν Χακ;*ς -.?, 27 Ί»νου»ρίου 1912.
  Ό Άνώτ«οο« Δι·»βυντή< Ι. ΙΙΣΤΧΑΚΗΣ Άο-Λ Πρι,τ. 341 Ι ~ΙκΤ 289 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ τίΐ ότι Έκτιθίται εί; μειοδοτικήν τελειωτικήν δημοπρασίαν ναις πρός τάς δίατζςε'ς τού ύπ' αριθ. 356 "ερί δημοπραΐιών καί ι εκτελέσεως δημτσίων ϊργων νάμου καί κατά τοΰς υπό τής ύπη- '· ρεσίας τώνοημ.οσίων έργων συνΐαχθίντας καί υπο τοϋ Διευθυντού , των Λημ;σίων Έιγων Οεωρηθέντας 3ρους συμφωνιών καί σχετικόν προϋ*ολ:γισμόν ίαπάνης ή έπισκευή τού ιταρακτίου τιίχους τίθ λιμένος Ήραχλΐίου. "Αρθρον 1. Τα Ιργα τα3τα προϋ«λογίσθησαν κατΐ την λε- πτομερή ίκτίμιησιν είς τό ιοσόν των δραχμών 1330 *αί 50 καί 8ι άπρόοπτα ϊξοδα δραχμάς 169 καί 50. Επί τού1 ποσοθ των β- χροόπτων ουδέν δικαίωμα ίχει ό έργολάβος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Ή Ικ,πτωϊΐς γενησεται επί τοίς % είς
  "Αοθρον 2. Ή ϊημοτρϊτίά ενεργηθήσεται έ ν ταίς είρα'ς των
  Νοιιών Χανίων Ρεθύανη; κϊί Ή?^xλείο^ χαί ίν τ;Τς /.ατΛστή-
  μασι των ο'κείων Νυμχιτ/,ιών ένώτον έχιτρυπώ/ σ^γχειμένίϋν
  παρα των οίκείων Νίμ^ρχών ώ; πρϋίρων ή τώ/ άνατληοω-
  τών αυτών τώ< οί<5ω/ Είρηνοδκώ* κα. ενός μηχαΊχ,οΰ ή των άνιτΕληρωτώ/ αυτών ώ; μεών τόν 9 Φ:ί?™%?':ο; 1912 ή,ιέι,ϊν ΙΙϊιχ-την καί ώοϊν 10—1 Ι π. μ. "Αρθρον 3. Εις τόν δ.αγιβνισ/ο/ ϊύνα:αι νά λάδωΐι Χϊί άλλοδατοί συΛμιορίούΑΐνοι πρ=ς τα; διαΐάςίΐς τοΰ π»ρί μοπρααίών χαί εκτελέσεως δημ·>σιυ>ν έργων νομου χαί
  Άρθρον 4. Πά; ίργολάδ;ς Ιχων τα π,^σόντϊ τού ϋτ' αριθ.
  356 νόμου είναι δεχτός είς την δημ-ποασιαν άν πρ,σαγάγ-^ την
  ά?«ιαν τού ίπιτηδβύματός τού κατα τόν σχετικόν 811 Νότιον κα'ι
  γραμμάτιον πυτοπϊΐοΰν την βΤς τι Ταμείον τοΰ δημοσίου ή τής
  Τοαπίζης Κρήτης κατάθίσιν. λόγω εγγυήσεως, οραχμών 100.
  Είς τού; άτοτυχόν:ας χατά τόν διαγωνισμόν έπιστρέφο-ται τα
  λόγω ίγγυήσεω; κατατεθέντα έντός τριών ήλίρώ- ατ.Ό τής μειο-
  δοσίας.
  "Αρθρον 5. Ά' χαί ήμ* οϊοσΐϊ προκηρύσΐετχι ώς τελειώση
  τα πρακτιχά αυτής τής ιλβ οδίΐίας ύπό^ίΐντα: είς την έγκρι¬
  σιν τοΐ ίπί των Έσω;ίρι*3ν Έπιτρ;ιτου ό'ΐτ ς Ιχε! τό δι-
  χα'.ωμζ, *ατά τό οοκοΰν αύτω νά ίγχ.ρίντι, ή μ/], αύτ-ι, χωρί>.
  έχ τούτου ν' ά-^κτά ό τίλε,ιταΐίς με οδίΐης ούδε/ χχτ» τοΰ
  Δημοοίου διναίωμα.
  "Αρθρον 6. Τα κηρικίΐα καί ές^δα τοΐ συναφθηΐομ,ένοι; συ,Α-
  δολαίου έπιδίρύνουσι τόν εργολάβον
  5. Άν καί ή μειο3-σία «ροχηρύσσε:αι ώς τιλειω-
  τκή τα πρχκτιχά αυτή: ΰπόΐίΐνταΐ είς την έ'γχρισ ν το3 ίπί
  τώ·. Έτίΐιτίρικών Έπιτρόπου όστι- ε/.ει τε δίΚϊίω-Λϊ, κατά τό
  ^οκοΰν α')-ω, νά έγ*·5'-'ν). ή μν α5τϊ, χιορις «* ;οΰτου ν' άπο-
  κτα ό τΑίυταΤΌ: ιΐϋοίότις ούϊ:ν χϊτά τού Λη'λοσίου δικχίαυ,χ.
  6. Τα χη3!ι*ί'.α χαί Ιςΐία τοΐ σ^νϊ5()^))ο;^ιέν^^ σ^μ-
  ίπιδαρΰνουσι τόν Ιτγολάίον.
  "Αρθρον 7. Ό —οθπολογισμό; χϊί ή συγγοαφη των ύποχρε-
  ώυεων ϊίσίν έχτεθειμ,ένα βίς τα γραφίϊα των άνω Νοο.αρχιών εί;
  τή/ δάθΐσν των βουλομένων νά λάδοτι γνώσιν αυτών.
  Έν Χϊνίοις τη 25 Ίανουαρίου 1912
  Ν ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΪ
  Αριθ Πρωτ. 343
  ~^ 29~Γ
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΣΩΤΒΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Αιακηρύττει ότι:
  Έχ,τίθεται είς μειοδοτιχήν Τϊλΐΐιοτικήν δημοπρασίαν συμ;ώ ως
  πρός τα; δίατά'ίΐς τού δπ' αριθ. 356 πεοί δΓ,αοπρΐσ',ών καίίκτε-
  λ'σεΐώς 5ηαθϊίυ*ν Ιργων νόιιου κα' κατά το·1. υπό τής ΰτηρεσίας
  "ών ίηΛοσίων Έογων συντϊχΐέντα; κϊΙ ΰ~3 τοΰ Δι*υθυντο3 των
  Δημοσ'ων "Εργων θεωρηθέντας ίρους συατωνιών ναί σγίτικόν
  ρ ρ
  "Αρθρον 7. Ό ιτροϋ-3λ3(·ισ;ΑΟς *α;. ή συγγριφή των ύποχ,ο·- ! πρΐϋτολογισμόν δτ-τίάνης ή συΐΛτλήρωτις τ 3ν άμυντικών έργων
  ώσεων είΐίν ΐκτϊθειμένα *ίς ΐά γρϊφίΐα τ<">ν άνω Νομαρχιω,· είς | τής λ'.θίνης γεβύρας το3 ιτοταμ-ϊϋ Πλ-χτύ.
  ά
  γρ
  την διάθ;σιν τΊ,ν βουλομένων νά λάβωσι γ.ώσ.ν αυτών.
  Έν Χανίοις τή 25'Ιχνου^ίου 19Γ2.
  Ό '/·ιώτιρος Δΐίυ'ΐυνή:
  Γ. ΠΑΜΛΑΚΗΣ
  ρ;θ. Πρωτ. 342
  Διεχ. 290
  "Αρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋπελογίσθησαν χατ« τίιν λε-
  | πτομεοή ίχτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμκον 5,93" -.α·, ^/ιοη·
  ] *α· ϊ',' άπρόοιττα Ιςοδα ϊοα"/. 66 καί *"/ΐ9ο· Επί το") ποσο3 των
  απβοίιπτων οΰίέν ίι»α!ωυια έγ*ι ό έογο"λ»6οί.
  Ι Ή Ικπτωΐΐί γενησεται ΐπί τοΐ" 0)0 ?ίί 4.Λβραί^.ς μονάϊα'.
  Ι "Αρθρον 2 Ή δημοποασία Ινϊργηθήσίτ^ιι έν ταίς εδραις των
  5 Νομών Χανίων, Ρεθΰμνης χαί Ήοαχλίίαυ καί έν τοΤς κατϊστή-
  μασι των οΐκϊίων Νομαο'/ιών ίνώ.ςυν ΐτιτροπών συγχειαένων
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠίΤΡΟΠΟΣ ) «?^ώ· ^«ίωνΝομτρχα.ώ; π«έδ?ων ή1 τω, «ν»χληρΛ»τών
  αυτών των οικείον ϋι'.ρηνοϊιχων και ενός μηνανιχου η των <χ α- Διακηρύττει ίτ Εχτίθεται είς μϊΐοϊοτ-.κήν τελϊΐοντιχήν 8η Αοπρασ'αν συμφώνως ] πρός τας διατί ;εις τοθ ΰτ'άρ·.θ. 356 περι ϊηαοπραΐιων καί έΛ,π- 3 > ίσ«ω; δημοσιων ϊργων νό^ου χαί χατά τού; υπό τή: όπηρεσίας των ■
  δημοσίων Έργων σοντα/θέντας χαί {,—ο τ3ΰ ΔΐίΌαντοΰ τ-5ν Δη-
  ιχοσίων Εργων θεωρηθή τας όοους υμφων.ών χαί σχιτιχόν πρυϋ- -
  —λο-,νβμΌν δαζάνης ή γ;νιχή «πισκΐυή τΐΰ Καταυτήμϊτος το·3 '
  ίν ΊΙ;αχλ<ί<,> Καιινο·.:πτηρίου. ]
  "Αρθρον Ι. Τα Ιργχ ταΰϊα ποοϋπελρ-γίσθκΐΐΐν ^ατά την λε- ]
  πτομερή ϊκτία,ητιν ιίς ι ό ποσόν των ϊοχχμών 218) χ«ί 98/,;ο )
  χαί ϊι'άπρό-πτα ί;:δ; ϊρ. 319 χαί #1/100.'ΰ-τί τ·>ΰ π^σοΰ τώ» ·
  άπροόπτων ούϊέν ϊιχαίαΐΛα ίχει ό ΐργολιχδος.
  Ή ?κπτωοπςγ«νήσ»τα'. ϊχ: τοίς % ·ΐ; ά·χει-'ίας μο/άδας. ι
  Αρθρον 2. Ή οημοτ,^αΐία ίνεργηθίΐΐίτχι ίν ταΐ; ίίραις των ;
  Νομών Χανίων Ρ«θύμν;ς καί Ήοα<λί^ καί ΐν -όϊ; μχσι των οί'ϊΐων Νοιυοχών ενώπιον ίτι'ρ^τόν ζαρά αυτώ -,.-,γ ·™. .,^,η., ^.ρηνοϊίχών και ενός μηχανιχου ■ πληριοτών αυτών ώ; μ:λών την 9 Φίδρ υΐρίου 1912 ημέραν "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανΐι νά λάβωσι χαί αλλοϊίπ^ί συ-μ.Ό.οφο^αενοι πρός τάς δ· ιτάξεις τοΰ περι δή ■ μοτραΐ-.ών καί ΐ^τελέσε'ος δηυ.·5σίων Ιργω< νόμου καί λοιπάς τή; ΓΙτλιτείις "Αρθρον 4. Πϊί ίργολάβο; ϊχα>ν τα -. οσό τα τοΰ ύπ' άο θ.
  3·)6 νόμ·3υ ίίναι δίκτό; είς την δημοπρασίαν άν προσαγάί^
  γρΐαμα-ΐον ποιστοποιοΰν την ϊ"ς τι Ταμείον τοΰ ίηΑθσ'ιουη τής
  ΎρχτίΖτ·,; Κρήτη; καταθέση, λόγω ίγγυήτεως, δρϊ/μώ/ 300.
  Είς τοΰς άτοτυχόντα; χχτά τβν διαγωνισΜΐόν έπ-.στοέφονταΐ τα
  λ·) (■(!) έγγυήτίως χίτατ=θίντα έ ν ϊ 3 ς τριών ή ι«ρ·3ν άτό τή;
  356 νόμου είναι διχτός είς την δηΐΑίττραΐιαν άν προσα'αγ^ την
  άϊιιαν το3 ϊπτηδεΰΑατό; τού κΐτά τόν σν.£τιχ.Όν 811 Νόμονχΐί
  γρ«ι*!«τιον *ιστ.)*3ΐο3ν ίήν εις τι Τάχιον τού ίΓ,ν,πίυ ή ;η-
  Τραπίζης Κρήτης κϊτάθίσιν, λόγψ ίγίυήΐεως, ϊρβχμών 150.
  Εις τους αποιυχόντας κΐτά τόν δΐζγιοίΐσ.Λθν έπιστρέϊρνται τα
  λόγφ εγγυήσεως κϊτβτ€^έντα ίντϊς τριώ/ ημερών άπό τί!; ιχ*ι- ]
  οδοσϊας. |
  Αρθ?ο« 5." Αν κϊί ή μ«5δοτ!α τοοχηρύΐσεΤίΐ ώ; τελειο»Τ!κή
  Ζ3α/.Τ!<ά τή; μ;ιοΪ3ΐίας ύπίικίΐνται είς την έγκρισιν τού βπι τώ.' 'Εσω:ε3:*ί3ν '3«το3του δττις Ι/ει τό ϊί-αίωΑα, κατά τό 8ο- 3 ^Φ ϋ ά ,άπικτα ό ϊικιχίωμ-ί. νου συμδο- τω^ ΰπο- γ3α5=7·χ των άνω Νομα?" ον νά λίδωτι γν3τιν αυτώ1. 1912. Διΐυθυ.τής τώ- Έσωτβριχών Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΈΕΡΜΗΣΕΩΪ
  Άοιθ. Πρωτ. 16
  » Διεκχ. 12
  ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήιιαργος Ήοακλείου
  ' Ως Πρόεδρος τού άδελφάτον τού Λανανείον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου
  Διαχηρύττβ 8«, Έιτ Θίγχ. είς Φϊνε,άν
  ϊτμοτρασίαν κατά τάί δ'ατάξ'ΐς τού Ν-μου 356 ή πώλησις
  των βξ*1« άχινήτων τής κοτέ Χρυσής Μπα^ιγραδοπούλί-ς *ει-
  μένων έν τη περιφέρειαι τοδ χωρίου Β.ύταις Μαλεβ^ζίου,
  ήτοι
  1) Μιας οικίας χειμένη; εντδς τοΰ χωρίβυ Βοΰταις κα! πα-
  ρά ττν εκκλησίαν τής Πα-ιαγίας συνΐσταιχένης άπό Ιν Ίσόγ«Ό»
  ιτόρταγον μέ σοϊαν χΐί έ?τίαν, ενχ ίπότατον, εν» ήρειπωμίνον
  φοΰρνον καί ϊςωίίι αΰτοΰ α'Λτν μίχοι τοα τοίχΐυ τή; οΐκια.
  Χ '^ ά
  τοΰΧϊτζή '^
  Σί·
  ·χιιρά<η χαί κτήαα-ΐν, ρ ΐ ή Γεωργίου Μπρομοΐ'άκη, Χατζί Έλβ.>θιρίου Στα,ιοάκη. Νικο
  λίθ' Τίΐ^υράκη κττί δημοσία οδώ
  5) Είς θίσιν «Τζιγιουνα» άνρόν έ'ό- μου',ουρίου μέ έ';
  ελαιόδενδρα καί πλησπστις, Άντώ'·5ν Μΐροϊ^υ άχην, Έλέ-
  νην Μιτρίμΐιροιτούλσν, Σ:υλιχ»όν Γ*αλαγκαν, χιί άγροπκ>,ν
  οδόν.
  3) Είς θίσιν «Άσπρο,χώματα» τα πίν:ε ίίδίμα (5/7) *ί
  αϊιανεμήτου μιδ; άμ.τί'λου έττά έργατών μί π«ντ» έλαίοϊενϊρϊ
  κοίπ^ηβιαστάς Γ'.αλ:μ·χνώλην, "Ανναν το ^έν^ς Μαυρο ιά-
  νη, χήρβτς Γεο>ρνίου Ζοφοριανοδ, Γεωργίου Πεσαρτάκην, Ιω
  αννην Παναγ.ωτάκην, "Εοι,μαν Σ*αρο»λην, δίτη, χλι δρόμ:ν
  άγροτικέν.
  Η ίημοπρασία δ·.εΐαχθήτε:αι φανίρά εΐί τό Δημοτιχόν κϊ·
  τάστημα Βουτών την 12 Φΐδροκααίου ι. Ι. ήμ=ρϊν Κ-ιρ·α*·/;ν
  κ*ΐ ώραν 11 —12 τ. μ. ενώπιον Επιτροπήν, άιτοτελουμίνη.
  *κ τοϋ Πο5ΐδρί6δντος έ* των Δήμαρχον Β ^τών ώ; Προέίρου
  τής Έπιτοοπής ενός ΐΛ'λϊος τοΰ Δημοτ· Σ,ΐΑδουηο^ Ήρα
  κλίίου, ίΛς μέ7.ους τοΰ Άδ*>φάτου καί το3 γραμμΐτίως τ5~
  Πανανείου Δημιοτ. Ν5ΐοκ>αίίου 'Ηρ%xλιίο^ σ,ί'φωνω; πρός
  τάς διατάξεις τοΰ Νόιιου 356.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύναται ν λάβτ| ϋίοο; πας εΐζαΐΑΛΐΛ
  •ούμενος πρός τϊς ίιατίξεις τού Νομβυ, 355 /Μ Λοιποϋς ?ΐ-
  χύοντβς Νόμους.
  Δι» νά γίνη τις ϊε*τός είς την δη^οτρϊσίϊν δέον να
  «ροσφέρη Ιγγυητίν, τό άξιόχοεον το3 ό·:;ί·3^ ϊναπό^ειτίΐ είς
  την κρίσιν τής Έπιτροιής.
  Τό τίμημ» θά κα<τα6^η*»ή τοΐ; ιιετοιτοϊς είς τό ταΛίΤ ν τοΰ Δημοτίκ,οΰ Νοτοχομίίου Ήρα<Κίίου συν ;ή ύτΐγρϊΐή τοΰ σχ* τικοΰ συυιβολϊίιυ. Εάν ό τϊλε.ταΐος πλειο?ότης άρνηβί να π;οϊ*λβΓ| ϊντός ό^τώ ημερών βμΐ βίίοποιηθτί εγγράφως, ^ρός σύνΐϊξ ν τ:>ΰ σχΐ:ι
  κου συμδολαίου, ή δημοπρυσία θά έπανολαμβίνηται είς 6ϊρος
  αΰτο3 »αί τοδ έγγυτ,τοΰ τού.
  Το ίΐκαίωμα τής τελικής έγκρίσεΐιις Ιχει τό ίδιλφατον -οί
  οΰ Νο«κο.ι*ίου ΊίρϊκΧίυυ, τό Ό'Λιν δόνατκ νι
  ή μή, τα πρΐχτιχά τής ΐιμοτρτσ 'ς, χωρ ς ϊια τ·?ς
  βκυρώτεως αυτών, ν' άποκτ^ ό τβλευταΤς πλειοδότης οΐϊέν
  δ{κμα άποζημιώσεως
  Τ> κηρΰ«*ι« χαί λοιπά ί;οΐ», δαρίνου^ -ό/ άγορ·»σ-ήν
  Ό Δήμά χος Ηρακλείου; ώς Ποόεδοος
  τοϋ Πανανείου Δημοτικοϋ Νοσοκομείον
  Σ. Γεωργίου
  Αριθ. Πρωτ. 20
  ξεως ή,ιών πρός έκποίησ.ν τής ύιό τής Ελένης Ζαχαριάδου
  ή Συκοτρπούλας ίωρηθίίσης είς τό Δημοτικόν Νοσο*-> ιεΐον
  Ηρακλείου οικίας περιγροφουιίνης είς τήν ΰ-' αριθ. "^/«β
  έ. £. ίιακήρυξιν ημών.
  Έπαναλα,ιδανεται ή ίη^οκροιηα τήν 15 Φίδρουΐρίου 1912
  ημέραν Τίτίρτην καί ώί^ν 10—11 *. μ. εις τό Νομαρχιακόν
  Κατάστημΐ Ηρακλείου ίνώπΐον τής Νομιίϋου Έπιτροπής, καί
  συμφώνως πρός τοΰς 8,3θος τή"; ϋπ' αριθ. *Μ/ι*88 '■ ^'
  οιακηρύξίως ημών μϊ τήν προσθήκην ότι πρώτη προσφορά
  ανα» τής οποίας θά πλειοδοτοΰν οί συναγωνιζόμενοι όήζιτϊΐ
  ποσόν έχ Δρ. πέντε χιλιάδων.
  Έν Ήρϊκλε'ω τ^ 24 Ίανουαρίου 1912.
  Ό Πρόεδοοί.
  Σ. Γεωργίου
  Τό Είρηνοδικεΐον Μυλοποτάμον
  Συγκείαβνον ^πό τ»ί ΆνατληρωτοΟ τού Ε!ρηχοϊί/ΐου Γϊ-.>ογίου
  Σ,Ακωχου, παρόντος κϊί τοΰ γραμμμιτέ'ος Γιωργίου Κ. Σϊροή.
  Σ^ελθόν ιδιαιτέρως ΐν τώ δωυιιτίω των διατχ^ψίων αΰτοθ
  σήμερον την 28 ην Δεκ«6ρίου 1911, "»ϊ σχΐφθή χσί άποφβνθή περί
  τίύ όρυμιο'3 των διχγσίίΛων τί!ς τε συνήθ^υ; χαί ί·τί μιχβοΐια-
  φορών ϊ(αΪ!*ασ(ας τοΰ ίτους (912 ώ; καί περί τώ* έργαίίμων
  ώρώ» κϊθ'ά'; τό γράφον θΐ μέν? άνοιχτόν.
  Λαδό; ύί' όψ.ν τα άρθρα 149 κϊι έχόαενα τοΰ οργανισμόν των
  δικχστηρίων ώς καί τα 5ο·»ρ« 14, 15, Ιδ,^χαί 17, τοΰ ύπ'
  «ριθ,ι. 144 Νίμου περ' μικροδιαφΐρών.
  » Διικ*. 15
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Αήπαρχος Ήρακλβίου
  ώς Ποόεδοος τού Άδελφατου τοϋ Δημοτικόν Νο¬
  σοκομείον "Ήρακλείον
  Διακτ>ρύττ€ΐ ότι
  Μΐτα.Λθιίσης τή; }η>οΐϊραΐίϊς τής προχηρυχθιίσης διά τής 6—,*
  αριθ. 3Μ3/3ϊ|* καί χρίνβλογιον 10 Δικ»μ6ρίου 1911 δίακηρύ-
  Ό ρ ί ζ ε ι
  1) Ημέρας κρός συζήτησιν των μέν πολιτικών ΰχοθέσεων τήε
  συνήθους διαδικαΐίας την Παρΐσχευήν, των δέ ποινικών τό Σά6-
  δϊτον εκάστη; βδδομάδος.
  2) των |*ιχροδια^ορών κ*! μικροπταΚ'μάτ<«ν. α^.) Διά μ,» τήν Ηρα» τοΰ Ε'ιρηνοδιχίίβ') την τίλευταίαν Τ«ταρτ/)ν εκάστου μηνός τόπον δέτόΕ'ρηνοδιχειαχόν Κατάιτημα. 6 .) Δι'αίτα^τ* τα χωοία ά'πν« άτετίλουν τόν τέως Δήμον Έλίυθερναίαίν τήν πρώτην Τρίτην ί*ά»του μηνός, τότον τό Δη¬ μοτικόν Κατάττημα Μαργ»ριτών γ'· Δς' άΊταντα τα χωρία ά'ΐινα απετέλουν τόν τέως Δήμον Μελιδωνίου τήν Δευτέραν Τρίτην έχάετβυ μηνός, τόπον τό Δη¬ μοτικόν Κατάστημ* Μελιδονίου. δ . Δι* ά'τϊντα τα γωρία ά'τιν-ΐ απετέλουν τόν τέως Δήιιον Γαράζου τήν Τρίτην Δευτέραν εκάστου μηνός καί τόπον δέ τό Δημοτικόν Κατάστημα Γβράζου. Ε'.) Δι' άτχντα τα γωρία άτινα απετέλουν τόν τέως Δή^ον Ανωγείων τή» Τρίτην Τρίτην έκί—ο.» μηνός χϊί τόπον τό Κα- ταστημα Ανωγείων. 3) (Ιοαν ενάρξεως των σ.νεδριών την 9 π. μ. 4) Ημέρας δ:ά τήν έχουσίαν προσέλευσιν των ίνίιαΦΐοομένων πρός υποβολήν μιχροϊιΐφορών έν ιχέ τώ Εϊρινοδιχϊΐΐχώ Κ**ιστή- ματι Περάιιατος την Κυριακήν ίχαΐτης έδϊο,ιάδος, «ν δέ ταίς έ'δρβις των Δήμων ΐά; ήΛ<ρ«ς κϊθ'ά', ίχδιχάζ-νται αί έν ΰ αί μιχροβιαφοραί. 5)ώρας χαθ' άς τα γραφ»Τα τοΰ τ» Είρηνοϊιχείου χαί κοευλβΧΕ'ου βϊ ώτιν άνο-χτά χατα τάς εργάσιμον ή^έ^ας άτϊ μέν τοδ "Απριλίου μέγοι Σι*τ.»υ.6ρί3υ άπό τάς 7—12 π. μ. ] 3—6 μ. α χα:ά δ; τ/ΰ; λο π,ϋ; αιΐνχ; άιτό τα 8 — 12 π. μ ! καί άπό 2—6 μ. μ. χατά δέ τάς έξοιοεσίμους άπό τά^.9 — 11 ! Ή παρϊδσα ή: ή δηχ'ϊίεοΐις ί ΐΓάσετ-*ι όπβυ καϊ δχως ό Ι Νόμος όρίζει ίϊχΰ»! άπό Ιην Ίανουϊρ ου Ι9ι2 μ;'χρι 31 Διχεμ- | βρίου ίδίου ίτους. Ά«ο·9σίεθη καί εξεδόθη Έν Περάμαχι τη 28 Δεκεμβριού 1911 Ό άναπληρυιτης τού Είρηνοδίκου Γ. Σμπωκος "Οτι άχριδές αντίγραφον Έν Περάματι αυθημερόν Ό Γραμματεύς Γ. Κ. Σαρρής Ό Γραμματεύς Γ. Κ. Σαρρί,ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
  Των εγχωρίων φυβικών προΐόντων κατά την έΤξ «γωγήν
  Λαταοτισθεΐσα συμφώνως τω άρθρψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 190 > Νόμου καί τφ δπ' αριθ
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύβυσα διά τον υ.ηνα Φεβρουάριον 1912, τλγιν τοθ ίλν'ζ'*, οίνου
  κα> σάπωνος, διά τα δποϊα ίσχώει αδτη έ-πί μίαν τριμηνία,, αρχομένην αη 1 Φεβρουρίου 1912 καί
  λήγουσαν τη 30 "Απριλίου 1912.
  Φορολογούμβνα ειδή
  κατά

  Ι
  Φορολογοΰιεενα
  ι >|ΐβ1 κατά
  χ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΕΙδη φορολογονι^κνα ίτΗ χΛ §άάι των
  Ιναντι τ»μών.
  Δ'. πρός 13 τοίς °/»
  1 Έλαιβν.........................
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοθ έν
  αύτώπεριιχομενου ελαίου.Είς 1 χιλιό-
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 ·χι-
  λιόγραμμα ελαίου. > 0,6392X0,75—
  3 Ελαίαι πράσιναι ίν έλαίω, ή" έτέρψ έκχυ-
  λίσματι ζυνώ
  4 "Ελαίαι μαύραι
  5 ΈλσΤαι πράσιναι έν ξηρά καταστάσει____
  Ελαίαι έν ξηρά καταστάσει πρός άλεσμα. .
  6
  7 Ελαίαι έν υδατι ή1 έν άλμ^ (κολυμπάδες,
  τσακιστές).......................
  8 Οίνοπνευμ—ώδη ποτά, κονιάκ, ροθμι,ήίύπο-
  τα, οίνόπν*υμα, μαστίχα, κατ' αναλογίαν
  τής παραγού—ς αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
  λογΐζομενων τρϊώνχιλιογράμμων οΓνου είς
  έκαστον χιλιόγραμμον α3τών }3χΟ,15—
  ακήή «ύέ^^ξ^^
  10
  λβγιαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητος
  οίνου, ΰπολογιζομίνου δύο γιλΐογράμμων
  Λ·»«ςΙν§χιλι6γβ.μρβχ(ίς.>2χ0<ΐ5.- Πιτμέζί, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ γλευκους,έξής παράγεται, ΰπολογιζομέ- νι*ν τριών χΐλιογράμμων γλίύκους .ΐς £ν χιλιογραμμον πετμ€ζίου. > 3χΟ,15.—
  Β'. πρός Η -οϊς ·)
  Καλαν(δι μαΰρο 6ρ.γμ«<Ον......... Βίλανίδι είς θρύμματα έκ «ρο«ρι6ής.'.". οαλανιδι........ Βαλανιδόκουπα . Κικίίία.........'.'.'.'.'.'........... Μεταξα .... Μέλι........ ■■■■............. Κηρος.............!".!!'!!!!!' Μίλόπηταΐ..... Λάδα νος Π 10 1 4 15 »6 Π 18 II 9 «•Ο 21 22 23 24 * * , * άςελύκιστοι. ς ξανθαί ξ.λακιαν.ίναι 29 ΣτΜΪίες ξβνθαι άξ«>4»,......

  α(. χ
  V
  ά
  φατχομηλελαιον.......
  , άνθόνερον καί λο,πά τοιαΰτα
  Γ'.
  πρός 10 τοίς %
  22
  4
  1
  3
  75
  48
  62
  43
  16
  22
  25
  45
  30
  45
  14
  16
  06
  40
  70
  20
  55
  80
  23
  10
  50
  30
  80
  73
  34
  31
  50
  30 Ά ·· αθαρα ξανθών σταφίδων. · · · ·
  31 Σταφίίίς μαύραι...............
  32 ΚουκοΛια ήλιααμένχ............
  33 Κουκουλια τρυχημί·» «αί διτΛα. . .
  34 Κουχουλΐα σκάρτα..............
  35 Κου- Αήθρακαί πάτοι τοΰ κ<χζανΐ5ΰ 36 Χονίραδα μετάζης............. 37 'Υποστάθμη οίνου.............. 38 Ύποστάθμη ρητινήτου............ 39 Υγρ;ΐ»δα οίνου.............. 40 Όξο-...................... 41 Άμυγίαλόψυγα γλυκεΤα.......... 42 Αι*"- *-ι:λάψυχα πικρά.......... ■χ έν φλοιφ.......... .α έν φλοιδ (άφράτα). . . Ά. . ί]νΐς 43 44 Ά, 45 Χά- 46 Έλα 47 Γλυ^.. . 48 Λεμονάδα καί πορτοκ ίλάϊα 49 Πορ*. -».άλια............. 50 Μο^'- 'ρίνια............. 51 Κ.τρ,............... 52 Κίτρΐ (κασέρια)........... Δ'. πρός τοίς 5 ο|ο 53 Οινο:.................. 54 Πυ·"'ϊλαιον, παραγόΐΑενθϊ» ίιΐΑ χη.ιι ής γ...................... 55 ^άπα..·ϊκιτυρηνιλα(ου,δ.άχηιΑΙήι:κατϊι)ι χ- σίας παραγομένου, κ«τά την ά >αλβ ;ί.«ν
  μόνον τοϋ εν αύτω ηερκχΐτμενου τοιούτοι
  Ειο 1 χιλιόγραμμον σ*ιτωνος ίκ πυρη
  ν* ου λογίζονται 0,ί392 ιλ ο
  > 0,639 >Χ0,48^
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Ειδή ν.ιρολογούμενα κατά τ
  56 Δί- *τα α'γοπροδάτων
  57 » 6οών λαί μοσχχρίων
  58 * ζοΛρίδων...............
  59 * άρκάλιυν καί οίλοϋρ,ίν
  60 "Τππ-ι 4 % κατ' έκτίμηβ,ν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  >
  61 Έρ *αί αΐγοτριχ«ς (τρίχα)
  62 Τυρ- , άνθότυρ,ις, άνθόγβλον κίί
  63 Μυί -ίρα καί μ- ΐλακα
  64 Μιϊ,; 'οα ξεινή...................
  65 Γΐγβ π ι.......................
  10

  30
  6
  55
  2
  50
  3
  20
  1
  10
  2
  _
  30
  _
  08
  _
  66
  _
  06
  2
  20
  1
  30
  _
  55
  1
  20
  8
  04
  ..
  04
  __
  62
  15
  |
  13
  35

  55

  15

  48
  31
  50
  Φόρος
  30
  60

  20

  15
  10

  05

  10

  02
  50
  Χανίοις τ^ 26 Ίανουαρίου
  Ο επί ·>3/ (Λίκονο,ΑΐΛών Έπίτροιιος
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ