92322

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ!ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΪΑΡΑΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪ8ΕΡΝΗΣΕΩ7
  ΕΝ
  Γ^ΥΧΟΣ
  Έν Χανίοις ττ{ 31 Ίανουαρ ου 1912 — ΑΡΙΘ. 6
  Λνθ Ιΐρωτ. 26 ΐ
  ιιχ.π.
  11ΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  Πλειοδοτικης δίΐμοποαο"ίας διά τίχν επι 11· ίτη
  έκμίσθωιιν των αίγιαλών της νήσου Δίας
  πρός εγκατάστασιν ί^θυοτροφεί^ν
  Ο ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΚΓΘΥΝ1ΉΣ ΤϋΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Διακηρυττει ότι:
  Έχτιθίΐαι ι'ις φανεράν ιΐΛει:,ί«χιχ,ην ίτ,μ^πρΐΐοίΛν ή »ν:ιχ.ιασις
  των αΐγιαΛών τή; νη^ου Δι<ς διά ,-ίϊν ό«ιΐ,αίτιαν άρχ. 1 Μχριιου ]9ΐ2 κ-ϊ Λη^οκσυν την 28 τιΰ μηνός 1922 πρυς «γ*.ιτΑστασιν έι' αύιων ίχθυοτρίφειων. Ή μισβωΐις γβνησιται υπο τους ο'^ ι>ς τή; παρουαης διανηργ-
  ξϊωΐ, κ»ι συμφωνως ταίς ί.ατβξισι τού υπ' αριθ. 31 της 'Ί Δέ-
  κεμόρ-ου 1 ^ 10 ψ.·ϊφυ|Ααιος ΐής ^υνιλευσεως των Έλ/.ηνων ίν
  Κί,ητξ τού >>π' αριθ. 3ο6 Νί^ου καί τοΰ ΰχ' άριβ. 488 τής 8
  Ίανου**βιου 191' .Αιαΐβγματ^ς τής Εκτ;λεστιχής Επιτραπή,.
  "Οροι εκμισθώσεως
  1.— Ή ϊη·*οτ;ρααία οΐίξαχβησίται *ν τώ Νομαρχιακώ
  ;τΓ,*»τι Ηρακλείου την 1ϋ Φίέ,ίθναριου
  IV)
  12
  Πεμπτην »^αι ώραν 10 —12 π. μ. κιι ϊνωπιον Ιΐιπιτ
  άπατελουμενης &κ τού Νομαρχου ώς Ιΐρ&εορςιι,το; ΕΊ,,ην^δι-
  κου καί το5 ΤεΛώνου ΉραΛλ'.ιου % των νομιμων αυτών βνα-
  π ληρωτών ώς μελών.
  Ί. — Πάς πλει,,ιονης 4εον να πρικ^τιϊίαι-^ ιϊ; τι των Δημ.;-
  σι··ν Ταμιίων ή παρα χτ^ Τραπεζτ Κρήτης
  ποσΐν ία;ν τουλάχιστον τ.ροι, νο εΐΛοσιον %ου
  μιυθω^αιος συμφωνως τ ις άρθροις 9 και 20 ΐου ύπ' ά.ιθ. 3 ΐ ι Ο
  Νϊμςυ Λαι ιω ά^ΰρψ Έ) τού υπ' αριβ. 488 ». έ. Διατάματος.
  ^.— Ε.ς τον βιΐ;ωνισμον όΊ^ανται να Λαέωσι μερος καί χλ-
  Αθί-»ΐϊθί σ^μμορφβυμΐν ι πρός τας δΊαταςίΐι, τοί ύι αριθ 3ο6
  Νθ(*ου περι δημοιτρασιων *αι των ^ί(7.ώ^ Ν;μω< τής ΙΙοΛΐτε.ας. 4.— ΟΊ καδ^σΐ«ροϋντ&ς πρός το ίηαοσ.ον -/ρβη Λτ,ξιπρο^ισμα χαί οί «γιυηταί αυτών ίεν είναι δεχτ«ΐ εις την δημο-ιρχοίαν εΐί-ε ώ^πλειοοοται οΰι» ώς έγγυ',τΐι των θΎακ,ηρΐίσσομ-.νων τίλευτα ών υπιρίί&μα-ϊυτών, ό;αν τα χρέη των ύηεροαίνωσι τας 100 οραχ. 5.— Ή Δημυκρκσια ίΐν είναι τελει«>ίΐχ.η. Έπο,λίνως »ϊν
  έντος 6 ήμΐρών *πο τής λήψιως των χραο,τικώ^πβρ» της Α. Λ.
  τώ» Οικονομικήν ίέν ιιντ; εις τιν Άνωτερν ΔιβυΟ^Γην των
  Οικονΐμιιιών νεα ιιροσ^ορ» ανωτέρα τής το) άναίτ,ρ,,χίΗντος
  τελεκςαιο^ πΛειοίοτου κατ» 5 ϋ/0 τ'-υλαχιστςν, δύναται ούτος
  καχα τ>,ν κρισ.ν αύτοθ να ίπι/υρωσο ή μή τ-,ν ίη^οπρασιβν, λ«μ-
  ί ύ«' όψει τό βνμφίρον χον Δημοσίου.
  Έά< όμως έντός των ά,ωτέρω 6 ημερών γίνχ, το αύτη προ- σφορα ι'ις τον Δ'ωτιρον Διευθυντήν, Οέλίΐ ά/.υρώσει ούτος την θΓ,μοπρασία» και διιταξ»ι την έπονάλτ,ψιν αυτής. Εάν ϊέ κ.».ί μετά την ώ άνω ϊιεςαχ&ησομενην τελειωτικήν δημοπρασίαν ο ιπί των Οικονομ.>.ών Άνωτερος Δΐ'ΐιθυντής κρίντ; άούίΐιφορον
  χαϊ την κατα τ«ΐ/ττ,ν γενομένην τε/ευταίαν προ;3φιρϊν δύναται
  χαι πάλιν ν* ϊ«.αρώ;η τό άποτέλισμα ταύτης, χωρίς ό τ«-
  λίυταΓος πλ;ιοϊοτης ν3 άποκτα οΰίέν διχαίωμΐ άκ'-ζημιώ-
  σεω; τού κατχ τού Δημοσίου.
  Ο — Τα πρακτικα τή: ίηο.οπρασίας δέςν νά προτυΐτθγρίψ^
  εί; ή πλείονες έγγυηταί ύτοίεικνυό^ενοι Οπό το3 τ*λΐυτα£ου
  , κρΐνο^ενοι ό' άξιόχρ^οι υπό τοΰ Ιροέϊρου τής
  Νϊ^αρχοο ΟΊ έν λάγφ έιγυηταί ίιπόχ,εινται είς
  τας ίιατάςίΐς τοϋ α.,ϋριυ 60 το3 ύπ' αριθ, 196 Νομου.
  7.— Ό ανΐ».ηρ^χί)/;σ3μ*ν;ς όριστικϊς μΐσθωτής ύποχρεοθται
  κατΐ την ουντας.ν τυΰ μισθωτηοίου σ^μ6^λαίου νά προσαγάγη
  αξιοχρεους .γγυηίβ, ών τό άςιοχρκον έξελέγ/ει ό ο'ΐχί-ΐος Νο-
  8— Οι ίγγυηταί μΐιά τοΖ μισβωτοΰ ίϊσίν ίλληλεγγύως ΰπιυ-
  νιι ϊΛίνανπ τού Δημοοΐιυ ό>ευ δ·χ,α ώ,ιατος τής δίαιρε-
  σεως ή διζήσίως οι' Ολον το μ'.αΗωμΐ μετά των ένδεχομένων τό-
  κων ύπερημιριας καί ίξοίων ίΚ.τίλέσΓως μέχρις όλοσχίροΰς έξο-
  φ/.ηκως, καθώ; καϊ δια την .-,η συμμορφωσ ν τοΰ μ;αθωτο3 πρός
  τ»ύ, ορους τής μΐσ^ώσβως.
  9. — Το μισϋ<·>μα κατΐβα) λίται είς έςομηνιαίας δόσί'ς, ΐής
  πρώτης έςχμηνίας άρΑο^ένη, άπβ τής ημέρας τής όρυτικής
  καΐαχ,υρωΐεω, της ϊνοικ αΐϊω; υπό τής Α Δ. των Οί/.ονο,Αΐιιών.
  Το Δημόσιον ίν πε^ιπτωΐε· μή ιμπροθέσμςυ καταδίΛής μιας
  ίοιτίω., ιιλήν τώ, άλλων /.ρτ^ναγλαστικών μέτρων πρός ιΓσ-
  πραςιν ταύτης μι:α ιών ιονω' κβί ΐςοίων συμφώνως ταίς διατα ■
  ςί3 τού περί ί'.απρίξΐα»ς τίν Δημουίων έσόϊιβν Νόμβυ, δ χ.ϊΐοϋται
  να «.ηρύξίι έ*π-;ωΓ.ο·ν τής ίνοίκίασεως τόν «νοι».ι«στήν χαί νά δια-
  ταξτ, τ'ι,ν ενΐργειαν νέας δημοΐϊρϊσΐιχς. Τή« επί Ελαττον ϊιαφοράν,
  ήτ.ς τ^χον ήθίλΐ τιρο'μψ!-ΐ κιτά την ενέργειαν τής ί^αναληπτι-
  κή, ίι,μιπραΐιΐς, όφεΐΑΐι νά χ,αιαβάλχ, ό Ιχπτιι)-ος ένοικ'αστης,
  οει το μισίίιυμα ει;£ άνωτε^ν χατά την επαναληπτικήν δι;μο-
  πρα;ιαν, έ.ιί τ;ύ σχετκοθ π)εο άσματος.
  ΐθ.—Ο^ϊεΐς σ-μψοφ.υμός ίπιτρεπεται άπέναντι τοϋ μυδώ-
  1'.— Ι1ρς-;ίίς των ίχ'-υοτροφείων έ* ής καί μόνης άπίκτώσι
  δι«.αιωμα ϊια(){3εως ο! ίνοιχια'ταί, ·ι<ε οί ιχθίς. ΟΊ ινοικια^ται ουδέν άλο διιια ωμα ίτ:ο*τώσ. επί των λοιπών θαλασσίων προϊίν- των σ«όγγυ>ν κλπ.
  12.—'Δχαγβρίυετβι εί; τΐΰς έ οΐιΐΐαΐτάς ή έν τοίς ί·χθυοτρβ·
  φεί:ις άλΐεία δι" ύλών ή όργάνων δυναμένων νά παρί6λάψα)σ( τόν
  ^ονον των Ίχιύιβν. Έν περιπτώϊει παραίάβεως τ^ς ανωτέρω δι-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ατάξεως, πλήν τής κατά νόμον έπιίαλλομένης ποινής κατά τοθ
  παρΐδάτου ίνοικιαστοϋ, χαταπίπτει υπέρ τοΰ Δημοσίου ή κατα-
  τιθειμ«νη ύ»6 το3 ίνοιχιαΐτοϊ χρηματιχή εγγύησις, η« ούτος ύπο-
  χρεοϋται νά συμπληρώ»^ επί «οινι/) ϊκπτώιίαι; από τής ενοικιά¬
  σεως έντός τής δι' «γγρΐφου πρίσκλήτεως τής Ανωτέρας Διευ-
  θυνσεοις των Οικονομικήν τασσομίνης προθεσμίας.
  13. — Ό ίνοικιαστης μετα τοπε'ρϊς τής μισ&ώσίως ΰποχρε-
  οθται νά παραδώση είς τό Δημόσιον Λ»ευ οίατδήποτε άποζημιώ-
  σεως ΐίΛΊΐΛ τβ ϋπ' αύτοΰ καί των ϋπαλληλιαν τού χρησιμοποιή
  θίντα *αί αίς την ίγκατάσ,ασιν καί λειτουργίαν τώ» ινοιχιαζο-
  μενων ϊχθυοτροφείων κ. λ. π. έν γένει αναγομΐνχ οίκοδομήμχτα,
  παραπήγματα χαί τεχνικάς άλι«υτι*άς έγκαταστίσεις.
  14. —Έν ν) περιπτώσει πλείονες άναχηρυχήώαι έτί τώ αύνώ
  μισθώμϊτι τϊλευταΓοι πλειοδάται κατϊ την ϊ ιξ,ζγωγην τή, χρι-
  κηρυασΐμενης δημοπρασιας προτιμάται ό ύιοβαΛλων κρ>ίττο«ας
  δρους εγκαταστάσεως. Ή πιρί τούτου απόφασιν τοϋ επί των ΟΊ-
  κονομΐχών Έπιτρόπου είναι ϋποχρεωτικη καί διά τόν άποκρου-
  σθεντα πλειςδοτην μη δΐχαιούμινον να τύχ·ζ οίασδήποτε άπο-
  ζημΐώαΐως.
  15.—Ό «νβιχιαιστής ό^είλει νά καταβάλη κιτά τα νενομι¬
  σμένη τόν φόρον ϊχθ^αλιιίας άσχ&τως πρός τό μίσθωμα
  Κ) — Δπαγορείεται έιί ταίς έν άρθβω 448 τοθ Ποινικοϋ Νό-
  μου άναγραφομέναις ποιναΤς είς πάντας πλήν των ένβιχιαστών
  ή άλιιία είς την περιβριχουσαν την νησ'δα θαλ σσιν είς «κ ίνα
  600 μιτρων άπό των γενησΛ<μένων έγκαταστάτεων. 17.—Ό ίνοιχιαστης ύποχρεςύται νά ίχιτρέπτ} την συλλο¬ γήν των είς τα ϊχμισθούμενα παράια έφ' ών αί έγιαταστάσεις, άμμου, χαλίκων, χαί λίθιβν. Αί ΐγχαταΒτάσιις θ λο^σι γίνει επί ιϊωνδήχοτι σημείων υπό ττ,ν βτ.ιδλίψιν τού Νομαρχου Ηρακλείου καί μετα προηγουμένην τούτου αδε.αν, άλλ' οΰτοις ώστε νά μή καρ»κο»ύο)σι την ιτροσόρμιειν πλοίυιν κιϊ Αίό όπου ύπαρχίντ«ν φυσικών ορμ»» ϊύνατοι να γινγ) :ςιαάτη. ι8.—Τβ ΰχό τοθ μισθωτοί είσα ^ομϊνα άλιε^τΐί,ά ίρ •ϊσάγονται άτελώς τηρουμίνης τή; διατάςιως τού αρΗρζν 3 ιίαφ. θ'. τοΰ ύπ' αριθ. 413 ΤελωνειικοΟ Νόμου. 19.—Τό Δημόσιον ουδέν δικαί-μα άποζημιώΐεως άνα^ ζει είς τούς ενοικιαστάς ίια π5«ν βλάβην έξ ενδεχομένης μηνίας 4) άλλων άπροόχτων άτυχη^άτιβν. 20.—Ποώτη προσφορά όίίζεται τό ποίον ίραχμώ Χανιά 31 ΊανοααρΙου 1912 Ό Ανώτερον Διινθυντή; των Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ 30υ0. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓιΤΒΑΓΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ Διά τής ΰπ' αριθ. 11 ίΙ. ήϋΐιρησ'·ας οιαταγής τού χ. Άνωτέ- ρου Δΐΐιχητβύ τής Χωροφ^λακής κχί Τα-^μ^τυιν Π(ζι»ο3 έν Κρήτη άχενεμήθη ΐανηγυρΐχ,θς ίιΐαινος πρός τόν Ενωμοτάρχην Ξωμεριταχην Φώτην, διότι :«έιτεμ6»ς μετά των ύπ' αυτόν άν ■ ϊρών τοΰ Σταθμοΰ εις άδΐχήμΐτα σ^βαρών τρυμιτισμών κατώρ¬ θωσε νά ΐυλλάίις τούς ΐνοχους, κροστατιύστ| ί« αύτοΰς άχό τής χειροοΊχίας τώνπροσδραμόντων ιολυαριθμων συγγινών των παθον των ήν θά υφίσταντο άσφαλώςάνευ τής δεξιά; χ.αί σώ?ρον;ς ενερ¬ γείας τού, κιί ή« χειροδιχιαν άπεσο6ησ« μέ σίθαρον κίνδυνον, αϋτοΰ, σιουϊαίιν οίίτιιΐ προσενεγλών ύκη,,ειια' είς την ασφάλειαν.* ϊ Ι. ήμιρητίχς διιταγής τοί χ. υρ Τ Διά τή; ΰιτ' άρι9· ρΐί) ΔοκητοΙ τής Χ^ρυρ-ιλχχί,ς κα Ταγμχτων Ηε^ιχΐΰ έ/ Κ,ιη-.η άβενεμήθη πανηγυριχός ίΐϊαινος πρός τόν Ένυιμοιαίχι;ν Κανάρη» ΈμΐΛΐνουηλ οιοτι: «Μ>)'>»θ«ί·ΐΐ]; αυτώ 6ια άς άπ^γκγής
  ανηλικου όρφα.ής νιάνΐϊος έχελαίΐ-ο συντίν^υ χϊτΐί.ώξ ως χΐι
  «ϋΐτόχου άνχκρίσεαΐς έχιτυχών, χχτοπ.ν μικρά,, έτιττονθϋ χ^ί
  «3ιαλ·ιΐΕτου ένΐργϊίίίς ν'αναιιαλ^ψζ τό «,ρυσφ^γιτ^ν τ^ΰ ά-αγω-
  γ«ω{, νά ϊυλλάί^ τίΰτον, νβ συγχρατήσ^ την δπμοσίΐν τβςιν χαι
  ασφάλειαν έναντι άπιιληθείσης οίχ,ογενε'.ακί]; υρράςιως χαί έλ«υ-
  θβρών την α«»χθϊΐσαν νά πΐραϊώστ, αύτην είς τους συγγενίίς τη;,
  ών τα έγχωμια καί την ευγνωμοσύνην έπϊστατατο 8ΐ3 την β; ο
  λόγον ταύτην υπηρεσίαν τού, ?τ«?θεΤσαν 8' επιτυχίας και τ^
  ουμπράςει υφισταμένων τοο».
  Διά τής ό—* αριθ. 24 έ. Ι. ημερησίας διαταγάς τού κ. Άνω-
  τίρου Διοικητοΰ τής Χ «ροφυλακής και Τβγματων Πεζικοϋ έν
  Κρήτχι απενεμήθη πανηγυρικός Ιπαινος πρός τους Ενωμοτάρχην
  Έλληνιτάκην Δημήτριον καί χο»ροφΰλακας Βοτζακην ΙΙχϋλον
  καί Παπαδιρακην Μιχαήλ, διότι: «Έκτελοΰντες υπηρεσίαν «πι-
  6λέψ»ως πρός τήρησιν τής τάξεως έπ' «ΰκϊΐριβ πανηγύρεως άγο-
  μενης έν τινι χωριφ τής δικαιοίοσίας τοθ σταθμοΰ των καί αντιλη¬
  φθέντες φυγόδιχον επί ά^αΐρέσει καί αντιστάβει κατά τής Χωροφυ-
  λακής κατεο'ωξαν ερρωμένως αυτόν φεΰγοντα, οχυ^ωθίντα δέ καί
  απειλούντα ίι' όπλου παντα όστις ΰ' ακετολμα νά τόν προσέγγισις,
  έτ.έτυχεν ό ένωμοταρχης ίια τής εύστρβφίας καί έτβιμότητός τού
  νά έ;'Ρμτ;στ) πρ3κι·δυν«υων κιι τή βοηθεία των μετ' αυτού όπΛΐ-
  ν ^φ>πλίστ^ /.ιι σιΐλλαό^ αυτόν, δια τής ψυχραιμθυ ϊι και σω
  φρονως έν«ργειας τού ν'άπί*ο5ήϊτιάιτειληθεΓσαν ίπιθισίν πολΛών
  παν^γυριζομενων τεινουσών ν ά~«Λευθερώσ/( τώ,,χειρώ* τής Χω-
  ροφυλακής τον συλληφθέντα, υνο2;υθ>/τα ίύίιο καί παραβοθΐντα
  είς την ίικαστικην Αρχήν.»
  Έν Χανίοις τή 26 Ίβνουαρίου 19ΐ9.
  (Έ* τή; Άν. ΔιοιχησβωςτήςΧωροφυλακής)
  |να
  Άριθμ. Πρωτ. 29
  20
  ΓΕΝΙΚΗ
  τού
  Δυνάμει τού άρϊρυ 1 π*ρί είσπραςεως των δημοσιων καί Δη-
  μοτικών εσοβων νομου υπ αριθ.ΐΰυ πρβσκαλθυντ«ς πάντες οί
  πρός τβ δημοτικόν ταμείον τοϋ Δημου Νεαπόλεως όφείλοντες
  χατοιχϋΐ τοΰ ^ημο" και μη α.) νόν φόρον όια την ανΐιμισθίαν
  των αγροφυλακιχν 6 ·) προστιμα «ΐΕΐθληΟβτα παρά των ίι*αστικών
  αρχών καί γ. ) προστιμα επ' «γρΐί,η,Λΐων σύλληπτρα υπϊρ την
  αγροφυλακην *πι6ληθίνια παρα τού Δημοσίου Κ,ατηγορου Ν*α-
  πολιως απο τής 6 Ιουλίου Ιϋΐΐ ^εχρι σημερον όπως «ιτος
  προθίσμίας 15 ημερών από τής βιακηρυξεως, ίημοσκυσεως καί
  τοιχοχολλησεως τής προσκλήσεως ταύτης έμφανισθώσιν ίνωαιον
  τοϋ Δημοσίου Είσπρθΐλτορος ιΝιαπόλεως και πΛηρωΐωσι τα χρεη
  των ληξιπρόθεσμα κατααταντα άλλως έφαρμοσϋήβονται κατ αΰ-
  τδν τα υπο τού μνησθίντος νομου συγχαιροΰ^εν* καταναγκαστΐ)-
  χά μέτρα.
  Οί μη πληρωσα»τ·ς 3ε έντός τής ίεκαπενθημίρου προθεσμίας
  τα χρεη των υποκεινται ϊ'ις την πληρωμήν τοκου ύπερημεριας 9 0) ^
  Ό κ. Δήμαρχος Νεαπόλεως εις θσα «ποστ*Λλθνται ίκανα
  άντίτυπα τής προσκλήσεως ταύτης παρακ«λ*ϊται να «νερ-γήση τ*
  υπο τοϋ άρθρου 1 τβϋ ως ϊίρηςαι >>ομου όριζςμενα.
  Έν Νεαχολιι τ^ 24 Ίανουαρίου 1
  Ό Ταμιας τού Δημου
  Κ. λ
  Αριθ. Πρωτ. 364
  • Διεκπ. 275
  ΚΛΗΤΗ^ΙϋΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ
  Ό παρά τοίς έν Χανίοις Κακουργιοδίκαις
  Γενικάς Ενοαγγελεν»,
  Λζίών ϋπ' όψει τβ άπί 29 Αϋγουστου Ι
  VII
  ύς' αριθ. 416
  βούλε,ιμχ τοϋ Συμ6;υλιου των έν Χανίοις Ιΐρωτοοιχών Οί ού
  ό Ιωάννης Κ- Κιτακης κατοικος τοΰ χωρίου 'Δνυσαραχ» τής
  • ΐτιρχιας Σελινοιι τού Ν^μοΟ Χανίων παρεπέμφθη ενώπιον τοϋ
  ΚχκουργιοόΊ/κίου Χανιω» διά ν* δικασθν) ώς υπαιτιος ού ότι
  την ϋ ΊΐυΜου 1911 παρά τώ χ·«ριφ Ά>υσαρακι2Ιελΐνθν *ηε-
  πειράθΐ] νά ά'αιρέσ^ τόν χωροφύ<ακα Κωνστ. Γερακακην πυρο- £}ληΐας κατ' αιΐ:οιΐ ΟΊ οπλου «Ι'χρά» ήτοι χακουργήματβς προολεπομενου και τιμωρουμβνου άπο των άρθρων 47 49 καί 293 τοϋ Ποινικοϋ Νομου. θεώρησις την άχο 15 Νβεμόρίβυ 1911 κατηγορίαν μ»υ. ΈπειοΊ) ό μνηαθείς ιίι^αι φυ^οδικες χαί άγνβεϊται ο τοχβς τής διαμονής τού. ΔυνάμΜΐ των άρθρων 408, 4ϋ6 καί 409 τής Πο»ν·κή« Δι* κβνομΐας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΠΣ ΚΎΒΕΡΝΗ2Ε02
  Πβοσκαλώ τον «ΐρηαίνον "Ιωάννην Κ. Κΐτά*ην ν» έμφΐ-
  νΐϊ9η αΰτσιτίθϊώττ ιΐς ίν'υτ!3« τοΐ άοοΐτηοίου τοΰ Κϊ*ουογι-
  βδΐκείου Χανίων την 18 Μαίου. 1912 ήιιέραν Παρασκευήν χοΛ
  ίριν 8 τ. μ. βτβ Χϊ5ΐλ«ύΐ*τϊΐ χ» ή πϊοα το3 Νόμου όοι-
  ζοΐλενη τοίμηνος ποοθεσιιίϊ λογιζομένη ά** ^ς εγένετο ή τε-
  λΐυταίχ τδν πρός ιο(·£θχόλλη»:ν καί δημοσίευσιν το3 παρόντος
  δκο τοθ Νόμου ϊίχτίτίγμένων ποάξΐων, "ν* δικασθή κατ' αυτήν,
  άλλως μή ίι*?«»ιζόμϊν3ς χατά την ρηθεΤσζν διχάϊΐαον *ο3 Κ*-
  κουργΐϊϊικείοο θέλει χατά τόν Νόαον δ-κατβή ίοήμην.
  Δημοσιευθήτω το χορόν ϊιχ τής Επισήμου Έ?ηι*ερίϊος.
  Έν Χανίοις ττ] 18 Ίανουαρίου 1912
  Ό Άντεισαγγελεύς των Έ«ετώ> Χανίων
  Ν. Ζουρίδης
  Άριθμ. Πρωτ. 365
  » άποφ. 276
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παοα τοίς εν Χανίοις Κακονργνοδίΐίαις
  Γενικάς Εί<Ιαγγελ?{τς Λ«6ών δπ' ό'Ι»! -Α ά*ο 2^ 'ΤοΆ'Όυ 1007 ·*>*' άυιθ 45^
  ββύλευμα το3 Συαίουλίίυ των έν Χανίοις Ποωτ-?!χών δι" ου
  ο Κωνσταντίνος Δαμο·>λ Μπιλαλβκνις χάτο'χος το3 χωρίον Σα-
  ιιαοιας τί]ς Ι^κοχίας Σφκκ'ων το3 Νοι*ο3 Σχ-ΐχίων παοεπέοιΐθη
  ένώιτιον τοΐ/ Κακουογιοϊιχείου Χ*νίω« ϊιά νά ^κϊτήτί ώς ΰπή-
  τιος το3 ό'τι την νύκτα τής 16—17 Μαί^υ 19^7 έν τή βίσει
  «Ντοτνέρο-ποϊ'ϊθά1!· Λίχχων Κυδωνίαζ έτραυμάπτίν είς την
  κεφαλήν τόν Άβ στοτΑην Μτνουβάκη» ϊίά πυροδόλου όπλου
  πλήρους πυρίτ'δοο χα σ^αίβας άλλ'άιτέτυγε το3 άνΐρω-τοχτίνου
  σκο*ο3 τβυ άπο «Γτΐα άνεξάοτητα τής θίλήσεώ; τού, ήτοι κα-
  κουργ^ιμι*τ3ο πιοδλεπβΐΑΐνου κ·»ί τιιιωοου'Αίνου ιπό των ά-
  47 49 καί 2% «3 Πον«ο3 Νομου.
  θιωρτισαςτήν άΊτό 23 Αΰγοόστου 1907 κατηγορίαν μου.
  Έπειϊή ο μνηΐθεϊς ϊίναι »υνόϊι^ος καί άγνοεϊτιι ό τόπος τής
  διαιιονΐΐςτου.
  Δυνάμει των βόθρων 408, 406 καϊ 409 τής Ποΐνικΐς Δικο
  Κοήτ»ις ίί-οι κατχουργήΐΜΤος προβλΐπομένου καΐ τιμωρου -
  μένου άπο των αρ^ριαν 385 καί 394 το3 Ποινικοβ Νόμου.
  Θεωρήσας την άτό 18 Ίανιυαρίου 1912 χατηγορ'α» μου
  Ποοσχαλώ τόν ε'ρηΐΑβνον Δηιιήτοιον ΔεΤλάχην νά ϊμφϊνυθη
  αύτοπροσώιτως «νό*ιον τοθ άιροατηρίου τού Κακυιιργιο'ικιίου
  Χανίων ττν 22 ΜαίΌυ 1912 ημέραν Τούτην καί ώραν 8 π. μ,.
  ίτε ιταρε'λε6σετ«! καί ή παρά το3 Νόμου όο'ζομένη τρίμηνο;
  τροδίσμία λογιζ-.μένη όφ" ής εγένετο ή τελιυταίβ των πρός τοι-
  χοκόλλη»ιν κιί δημοσίευσιν το3 παρόντος υπό τοθ Νόμο- διατε-
  τΐγμένων πράξϊων, Γ^α δ'*ασθη κατ' αύτην, άλλως μή Ιιιφανι-
  ζόΐΜνος κ-;τά την ρηθ·Τσαν ίιχάσιμον το3 Καχουργιο^ιχεΙου,
  θέλει κατά τόν Νόμνν δικασθή ίρήΐΛην.
  Δηι*οσιβυθήτ» τό παρό* διά τή; Έπιτήμοΐ) Έφηιιερίϊος.
  Έν Χανίοις τή 19 Ίανουορίου 1912.
  Ό Άντεισαγγελεδί των Έφ«τών Χανίων
  Ν. Ζουρίδης
  Αριθ. Πρωτ. 578
  » Διεκπ. 401
  ΚΛ.ΗΤΉΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  •Ο παρά τοίς εν Χανίοις Κακονργιο'ϊΚκιις
  Γενικάς Εισαγγελεύς
  Προτχαλώ τόν εΐοημιένον Κ«νΐταντϊνο« Δ. Μπιλαλίχην ν»
  εμφανισθή αυτοπροσώπως ΐνώΐΓ'ον τού άχοοατηοίοκ το3 Καχ,ου·»-
  Υ·οοικ£!ϊυ Χινίων την 21 ΜκΐΊιυ 1912 ήμ.»ο·»ν Δ?οτ<οιν χ»! ώο*ν 8 π. μ. 8« παρίλεΰτεται χά! ή καβά τοϋ Νίμιυ όίΐζοα^νη τοίΐΑηνος τροθισμία λογιζοοιέν») χγ' ής ϊγένετο ή 'εΧΐυταία τ-ίν ό ό τίϋ Νό- αΧλ'ο: μή τοϋ χ*τ' το3 *ρός το·γο<όλληϊ!» χ«ί ιιοΐ) δΐϊτεταγμίνο" ιτοάϊϊων ?<ΐ «υιβανιζόΐΛενος χκτάτήν οηθεΤτϊν θέλει χατά τόν Νόμον ίι<ϊσθί( βοήμ»!ν. ^ΔηΐΑΐ-πευΊήτω τόχοόν δίΐ τ9|ς Έν Χακίοΐς τη ■'β Ίανουαρίου 1912. Ό Άντεισιγγε^ευς των Ν. Ζουρίδης Αριθ. Πρωτ. 361 ϊ> Διεκ-. 272
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *Ο παρά τοΧο έν Χανίοις Κακουργιοδίκαις
  Γβνικός Εΐίίαγγελεύς.
  Λιίών Ιπ' δψει τό άπο 23 Νοεμβριού 1910 ύπ' αριθ. 242
  μ^υλευμα το3 Συμδουλίου των έν Σφαχίοις Πρυίΐοδιχώι» δ:' ου ό
  Δηαήτρίος Δίϊλά<ης χάτοικος τής πόλεως Χανίω* τής επαρχίας Κϋδωνίας τοθ Νομού Χϊνίων πϊοεπέμφθη ένώΐιον τοΰ Κακουρ- γΐίδίχείβο Χανίων διά νά δικβσθη" ώς ίιπαίτιος το3 δτι ώς ά'α 'ληριβτής ά*ό τής 10 Αύγούστου 1910 χον Προΐσταμ.ένου τού «ν Βάμ,φ Ά*οχορώνου Τ»χυδρομικο3 Γραφίίου, Ίίιοποιήθη την ι" Αΰγούστου 1910 χρήματα γραμματοσιμα καί χαρτόΐη,Α» φ6λαξ ν διαχείρισιν διανομήν καϊ παράδοσιν εις την Άρχή* ϊίιώτχς δρχχ. 9,062 ^/,, άνηχοΰσας τ* Έλληνιχώ Δη- ύπ' ο'Ιλι τό άπό 10 Μιοτίου 1911 !>τ' άοιθ. 35 βοΰ-
  το3 Συαίουλίου των «ν ΣίαΊοίς Πθ'Λτοίιχών δι* ού οί
  Ιωάννης Μ. Μίρχά*ης χαί Γίώργ. Άντ. Γιαναρί»χης χάτοΐχοι
  τ^3 νωρ''βυ ΈαποοσνίΌο.1 τί"ς ίπαοχίις Άτοχορώ ου τοί Νο-
  μοί Σφκίιον περεπέμθΐσαν ϊνώτιον το3 Κβκουργιοδιχιίο> Χα-
  νίω» διά νά διχατθώσΐν <Ι-ς ϋταίτίοι το3 6τι την 5 Φε(ρ υιρίοιι 1911 ίν τή συνϋκία Άγίου θ^μότη τοθ χωοίου Έμιτρ^σνίρου Άιτοκορωνου ίνώ οί χΐι»οοφύλ'»κες προσετββησαν νά συλλάδωσι τόν φυγότοινον Στυλίανόν Μαστοράχην ίχετέθτσΐν χϊτ' ούτών δι δπλ'α)ν, ράίδων καί λίθων χαί ΐς;6?ιΐϊν αίτοΰς ίνώ ίξ«τίλουν τα Ιιγα τή; υπηρεσίας των ήτοι χΐχουρνήιιατος ι:ρί6λε*ομ6νοι>
  Χίί τιμωρουμένυ άιτό των άρ. 56. 57, 169 έδ. 1 159 χαΐ 160
  το3 Ποινιχο3 Νόμου.
  την άιΐό 26 Ά τριλίου 1911 χατη ^οοίαν μου.
  ο'ι (Ανησθίντις είναι φυγόϊιχοι καί άγνο»ΐταΐ ό τόπος
  τίς ϊίαμονής των
  Δινίχε' των άρΊοων 408, 40ο καί 409 τή; Ποινική; Δι-
  κονομίας.
  Ποίτκαλώ τού; 'ίοημίνους Ίωίν. Μ, Μκρχάχην χαί Γεώρ.
  Ά'τ. Ριΐννϊράχην νά ϊαφϊνισθώΐιν σύτοτροσώπως ίνώιιον το3
  τ*ιοατηοί'>υ το·1 Κακουργίοϊιχϊίου Χανίων την 25 Μαίου 1912
  ήιιέοαν Παοασκευην χιϊ ώραν 8 ιτ. μ. ό'τί ιταοελιΰσετίΐι χβί
  ή -ταϊά το3 Νό^ου όριζομίνη τρίμηνος ιτροθεσμία )ογΐζομένη
  ϊ«' ί;; ίν^νϊτο ή τελευταία των πρός τοιχοκολλήση καί δημο-
  σί^^^:!ν τοΰ παρόντος Ιπό το3 Νομου δ'ατεταγμένων ποάξΐων,
  ΐοχ ίΐιίΐσθή κατ' α!<τήν, άλλως ΐλή «μβανιζόμΐνος κατά την ρη- θϊϊταν 5-/.άΐΐ'Λον το3 ΚIX3^ογιοϊιxεί3υ, θέλει χατά τόν Νόμο» δκίισθή ίρήμην. Δη.ΐ3ΐ'.5.>()ήτ(θ τό πΐοϊν ϊ;ά τής Έτιΐήαου Έ?ηαερίϊ-)ς.
  Έν Χανίοις τη 27 Ί,^χρΙοι 1912
  Ό Άντϊΐσαγγελΐύς τώ» Έίετών Χα»!«ν
  Ν. Ζουρίδης
  Αοΐκϊ. Πρωτ. 412
  » Διεκπ. 304
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ' ) παοά τοίς έν Χανίοις Κοκοι/^γιοδίκαις
  Γενικός Εί<ίαγγε;5.ευς Λΐδών ϋτ'ϊψε! τβ βπί> 14 Ιουλίου 1911 ΰπ' άοιθ 319 βοΰ"
  υμα τοΰ Συμβουλίου τώ» έν Χανίοις Πρωτοδιχών δι* ου δ Εύαγ
  γΐλθ; Ι. Μι/ιγχουνίκης χάτο χος τοΰ χωρίου Νήπος τής ικβρ-
  /;»( Άπθ/.ορωνοο τοθ Ννμοβ Σφακίων 7ΐβρ«τέμφ$η ενώπιον τοΰ
  Κχχο^γιοίκί'Όυ Χχνΐων £ιχ ν« $ιχκ«Ιτ| ώ; ύπίίτιος τοϋ βτ>
  ά*6 τή; 24 Σ»*™μίνιίου 1908 χαί έντιϋϊιν μίχρι τής 2 Ίουνίου
  ΦΗΜΕΡΪ2 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1910 χατ»
  έν Χανίοις χ«ι Αθήναις άβιμίτως Κρητι.ά γί«-»μαιτ'ί»τ,μα δ;α-
  φίρων χλβ'σεων χαΐ ?θηχ· ταυτα ε'ί *υ*3οιρ·;* βν χαι 5-1 »ατ*
  τδν αυτόν τόπον χαί γοονον χβτ!ΐ>-εύ«'Γε ϊι' «αυΤ>ιν »(Βο»γΊϊα- τώ-
  ταχυδρο^ιχών γραφείων Χην'ων Γε1!ί·!ν71^ τ»! Ήο»*5«'ου -«'
  Ιχαμε >ρϊ(σιν τούτων σφοαγ'ζων »ά όναφϊίί^'να νοαν.υατίβ*»"
  Χανίων, άλλως μή έμφανιζίμϊνος θέλεις δικαοθτ]
  η ργίμ μ
  £αθρ. 235 χα'. 261 έίαφ. τελίυτ»! ν τ»5 Π'·ΐ"ΐχίΰ Ν<ίμο» χ«! 26 τοϋ 99 Νομου. ΘΕω»ν1»»ί ττ,ν «πό 19 Ίΐνουΐο'ου 1912 χ«-η>οοίβν μου.
  Έ*ιιδή *> μνη»βε!< »7ν«ι φυνοξιχος χαΐ «γνοιΓΐαι ο τοΊϊΊς τ?ί διαι/ονϊς τού. Δυνάμει των ίρ'ίρων 408, 406 χβ' 409 'Τς Ποινιχΐ^ Δΐ"·νοι»(οκ Π τό πορΐν ϊ^ά τής Επισήμου Τφημ,ερίϊΐς. Έν Χανίοις τη 16 Ίανυσρί'ου ι91?. Ό Άριθ. Πρωτ. 324 Ν Προσ«α)ώ τον Εϋάγγε)βν Ι Μί)ιγνουνάχτην βΰτθϊΐβουώπωί ίνώιτιον τοϋ «χβΐ'ττπί'ου τοΰ Κιΐνουον!- οίιχιίου Χΐν(ων αήν 25 Μαϊου 1912 ήιιέββν ΠβΓβσχίυήν >·α'
  ώο»ν 8 1Γ. μ. ?τι ποτρίλίύσι-ΐ'. χα' ή ιγτο·» τι-ΰ Νόα"υ &3 ?Ό-
  μίνη τοίμ·ηνο< ποοβισυία λο^ιζιμίνΥ' »φ' -η' Ινίνιτο ή τβ) υ-ιί« των ποόί τοινοχολλιηϊΐν χτ' ^•«α.-ι'ΐ'ευιιν τοΰ ιτβθ'ίν-θΓ δ^*) ττΰ Νόμου ίιΐ'εΓαγμίνω» ποάξΐων, "νι ^"«σΐΛ, νβτ' «ύτήν. 5λ5ως μη (μφαχζιίμΐνος χβτά την οΤ|θίϊυί<ν Βιχι'ιτιμον τοί Κα ουινιο- διχ<(ου, θέλίΐ χατχ ιόν Νίμον ίιχΐσθή έοΐίμην. Δημοσιΐυίήτω το Κβοίιν διά τή; Έτΐσήαου 'Εφημείίϊθί Έν Χανίοις τ% 20 Ί«νου«οίου 1912. Ό Άντκσαγγιλιϋί των Έφε'ών Χαν'ων Ν. 7ονοίδης 238" 'Γ<>ώπιον τοί>
  των έν
  Άριβ. Πρωτ. 8023
  » Διεκττ. 5425
  Ενώπιον τοθ ΔικαΛτπριου των έν
  Έφετών
  ΚΛΗΤΠΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Τοθ παρ* Έφέταις ΓεννκοΟ Ε?Ία γελέως
  Πρός τόν επί ιταραβάσίί των «Γθοων 357 κα? 266 τοΰ Πΐ'»·
  Νέμου κατηγορούμενον Νιχόλίον Γ. ΠΛτσήν η Ά^δρέον Κ·
  Ζυμ6ρβγου?ιίκτν τρωην χίτοιχον τοϋ νωρ'ου Ρουβτ'ικον τή^
  Έκαρχίατς Ρεθύμντς το3 Νομοδ Ρίήΰμνη; καϊ ήδη αγνώστου
  οιααοντΐς.
  Καλείται νά ίιι^ανισθτς αΰτοιτοοσώ·τί.κ ίνΐ,Ίπιον τοϊ! άχοΐα-
  ττριου το7* άνω Διχοτβτηρίου ττν 11 τ^3 ιιηνός Απριλίου τοΰ
  ίτους 1912 ήιιέραν Τετάδτην χσί ώοον 8 π μ. όπίτε τ»5ε·
  λεΰσΐται χοί ή υπό τοϋ! Νόιιου όοιζι-μίνη το'■]X^^ινο^ ·τοοθ«σ·Λίϊ,
  τρ^ός συίήττισιν τής άνακοπής τού υπό γρονο'λογίίν 5 Ό.τω-
  δρίου 1911 χατά τήί δ«* αριθ. 268 τοΰ ϊτους 19Η άτο-
  •άσιως τού Έ·ετ«ίου Χανίων, άλλως ιιή ίαφινιζόκενος θίλιΐς
  ίικασθή «ρήμην
  Δημοσιευθήτω τό χαρό" διά τής Έπυήιιηυ Έφηιχΐρί^ο-'.
  Έν Χανίοις τη 17 Δεχεμίρίου 1911.
  Ό Εΐσαΐγνε>εύς των Έφ«τών
  Ν. Ζουρίδης
  Χανίοις
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΪΚΡΙΜΑ,
  Τοί? παρ* Έάέταις Γενικοίί Εισαγγελέως
  Πίός τους Ιττϊ ΐξυ'ρίσει χατηγ'ριυμένους Ν'κόλαον Χατζη-
  *Γ,ν π^φην κάτοικον τγ3 -/<Λρ>Όυ Μ6ρ91ο τής Έτταο^'ας Αγ.
  Βασ λ?ίβυ τοΰ Νΐμοΰ Ρίθύμνης κ»' ήδη αγνώστου ϊιοφβνής
  Δημήτρ. Μουτζόιτουλον χαί Βίαζήν Κορβντζαν ίκτός τής Κβή-
  ιηί δυμένοντας.
  Κα"1 είσθε νά ίαφϊν.σθήτε αυτοπροσώπως ίνώπιον τού άκροα-
  τηριου τοϋ ίνω Δικ'χσττιρ ου ττν 9 τοθ μηνός Μοί'ίυ τοϋ Ιτους
  1912 ήμίραν Τετάρτην καί ώοαν 8 π. μ. όποτβ «βρΐλεύσετβι
  »αί ή υπό τοΰ Νόμ,ου οοιζομένη τρίμηνος ίτοοθεσμίύτ, πρός συζή¬
  τησιν τής έφέϋώς αας υπό χρονολογίαν 22 Νςίμβρίου 1911
  κοτά τής ΰπ' άοιθ. -^39 τοΰ ϊτοικ 1911 αποφάσεως το3 Ποω-
  τοΐΐ1 είΐυ Χανίων, άλλως μή Ιμφανιζόμενος θέλεις δ'κασθή
  έρτιιην.
  Δηιιοσιιυθήτω τό ϊταρ^ν δι» τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 17 Ίανου*ρί£υ ΓΊ2.
  Ό ΕΊσβνγελεΰς των Έφετών
  Ν. Ζουρίδης
  Αριθ. Ποωτ. 564
  ι Δΐεκπ. 347
  Έν Όνόματι τοί Βα«ίι3.έως το>ν
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *·Ι παοά ΠρωτοδίκαΐΓ Χανίων
  Αριθ. Πρωτ. 317
  » Διικπ. 224
  Ενώπιον τοθ Δικαιίχηρίου των έν
  Χανίοις "Εφετών.
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Τού παρ' 'Εφέταις ΓενικοΟ Ειο"αγγελέως
  Πρός τόν επί ζ'Λοκλοπ^ κατηγορούμινον Ζΐχβρ'αν Τζου *α-
  ράκην ιτρφην χάτοΐχον τοΰ χωρίου Μαλαςης τής Έκϊρχία, Κ^-
  δωνίας τοϋ Νομοΰ Χανίων χαί ήϊη άγ>ωστίυ δίαμΐνής
  Καλεϊσαι νά ·μφίνισθ?ς ί.ΰτο-τρο;ώ~ι»>ς ίνωζιον τοΰ ά«ρ;α-
  τηρίου το3 άνω ΔικαστηρΙου την 9 τεΰ μηνός Μιΐ:υ τοΰ Ιτους
  1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 8 π. μ. όχοτ» ιτβρε/.ϊύσίται
  καί ή υπό τοϋ Νόμου άριζομβνη τριμηνΐς ιΐρ-.θίσμία, τρ:; «υζή-
  τηειν τής ίφέβεώς σου υπό χρονολογίαν 31 Αύγούστου 1911
  κατά τής. όπ'βριβ. 679 τ·ϋ ίτους 1908 αποφάσεως τοϋ Πρω-
  γγ
  Έπειϊτί ό Νικόλ»ος Εμμανουήλ Χριστοφοράκη πολί-ης
  "Ελλην, Χριστ'ανός όρθόϊίξος, κάτοικος Κουρτΰν Κοονουίΐίου
  καί ήδη φί,γ6ϊ:*0Γ κατηγορίΐτο ώς ΰπαίτιο^ τοΰ ότι χατά τόν
  Σε*τίμ.6.ιον τοίΜ908 δίακατ^γων {ν ΣΐΑυονττίΙί Τουρκίβς ^έντε
  λίρβς Το^ιρκίβς άς ώς ΰπάλληλο; τοΰ άρτοτ.ίοΰ Ιωάννου Γιαν¬
  νακάκη εΐχε λάδ« παρά των πελατών τούτβυ χαί «πί σκοιτω νά
  αποΐτ«ρήστ) ^ούτων τόν ίϊιβκτήοιονα τάς «βτεκράτηβε «·ί'τ«ς
  κβτηνάλωσε άνευ άχοζη^ιώβεω; πρός τόν ϊίρϊΐμίνον ιΐίθβντ» Ι.
  Γιανν«κ«χην^άβνοΰμ·νος κρός τοΰτον την άπόδοσίν των.
  ^ Έπειϊή τό άνόμημα τουτο προδλέτεται κ«ί τιμωρ'ΐται άπό τ*
  αρθρα 385 κ»ί 388 τού Ποινιχ,οΰ Νόμου, ναρακτηρίζεται δέ ώς
  πλημμέλημα.
  μμλημα.
  Ε~ε:δή ό κατηγιροΰμενίς ούτος είνε άπών καί άγνοεΤται ό
  το-ος τής δομονής τού.
  Ίδίντες χαί τ'άρή,α 405 καί 406 τή; Ποινΐχής Διχονομίας.
  Καλοΰμβντόν ε'ιρημένον κατιτ,γοροΰμΕνον ινα ·μφανΐΒ&ή α'ττ
  προσωτως ενώπιον τοΰ «<ροατν«ρίου τοϋ Δ'*ασττο!ου των 4ν Χβ- ν οι; Πρωτοίιχών την 31 τοΰ υιηνός Μαίου τοΰ Ιτβυς 1012 ημέ¬ ραν Ιΐέμπτην^καίώοαν 8 π. α. ίνα διχβσθί ώς ύπαίτιοί τίίς έκ- τεθείσης πράξϊως, άλλως θίλβ! δικασθή «ρήμτ,ν συμφώνως τω «ρθρψ 407 τής Ποΐνίκή: Διχονομί-ίς, συνγβόνως δέ κιλοΰμεν αοτον όπως λ:6ϊ; γνώτιν των ίγγρ*βω» τ^ς δ[Χογρ»φίας. Εν Χανίοις ττ^ 18 Ίανουαρίου 1912. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί χληβίνιες μάρτυρες Ιωάννης Γιαννακάκης κάτβικος Μίλαμχες 'Δ-ΐίςυ Βαβιλείου
  ΤΉΣ
  τού
  Έγγρϊϊα πρός απόδειξιν
  'Η υπό γρΐνο'οιίίΐν 6 Μαίοι>1§11 ίναχριτκή
  παθόντος Ι. Γιαννακάκη.
  'Η υπό γριν-Χ - ίϊν 11 Μ*ίι>υ 1911 άν3κ3·τι«.ή Μ*β«-ίς
  Χαρβλάμιΐους Παπα*ογι»ννά*η.
  'Η υπό χρθνβλογίΐν 15 Ιουνίου 1°·11 άιακοιτκή ΐξέ
  το') ιιάρτυρος Ά'ίβς'άνδίου Βουλγαρική
  'Η υπό χίονολςγίΐν 10 Ίυνίιυ 1911 ά α*ρι·.ι ή «ξί-ισ ς
  τ'3 μάρτυρ9ς Γΐ'βογίου ΒοΆ (ϊρά*η,
  Αραόδιοο δ κκστΐχθς χλη-ήρ ΐΓ.αρΐγγ*λεται δτως Ι· άντ'τυ-
  •τον τού παρόντος τβιγοχολ'λήη; είς την τ--λευτ:τ«ν
  κιτηγβρουμίνρυ καί Ιτ«ο-ν τοιχοκολλήση ?.·ς δηαίσ'.α υιέρη.
  Εν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εΐσαγ·'ελ(ύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  '786
  493
  ατ τ·> ·» Βι Ιιλε' α? ΐα> 'β
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΧ ΕΠΚΡΙΜΑ
  τοΰ
  Αριθ. Πρωτ
  400
  Έν
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠίΚΡΙΜλ
  Ό παρά Πρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  ό Άλέξυνϊρ'ϊς Κ Κουτσογιαννίχης, πολίτης "Έλ¬
  ξένα κινητά
  λην, Χριστιανός Όρθόϊοξος, κάτοικος Βΐρυπί^ου καί ήϊη
  φυ'όϊικος χβτηΝο-εΐται ώς ύπαίΐΐος τγ3 8τι ι* συΐτάσϊ'ος με-
  τα τοϋ ήϊη κοτϊδικοσθέντος Ιωάννου Γ. Πηνισάχη νιαΐ ϋτό
  κςινοΰ συαφιροντος κινούμενεΐ συνατείάπΐα,ι ττ·ν ΐκτ«λ*σ'ν
  τής επομένης ά'ίοτ.οίνου πράξβως χ; ι Ινεχα -αυτής
  λογήσαντες άμ:ι6α'σν πρός άλλήλιυ< συνδρομήν, αύτογνωμόνως κοί άνευ τί]* σ νχ,αταθισεως τι» ίχιντο; ωμα ίίιοκτήμονος Ιλαίον ε'ς την γ.ατο'/τν τ^ν ξ η κτιτματα ή'-βι ό'τι την νύκτα τής 30 Σεπτίμιδίΐου πρός την 1 Όκτι· δρίαυ 1911 αφήρεσαν βκ τής βύλής τοί «ν Άγ^ιϊ Κυδωνίας κε μίνου μ»τοχίευ Σα*ήο ^έη δύο πρόδΐτα, ϊύο «θΜβ καί ίνα κριο« ά'ία: ίοα/μών 1*20 άνή/,οντ' εις τι» ΐδ οκτήμονα Ίμβραήμ Λαγκ^οηωτάκη διά τ ά νά τάΐχωυΐπα- ρονόμως ώς Ίδιοκτησίαν τα,ν Έπϊΐ'ή τό άνόμημα τοΰ-ο προ6λέπεται *οί τίμκιΐρεΐίαι άπό τ' άοθία 57 τού Πο'νικοΰ Νομου, κ*ί Ι χαί 2 τοΰ Ιπ' ά^ιθ 66>> Νόνιου γαοϊκτηοίζεται δέ ώς »λη ιαίληιχα
  Έτβιίή ό κ.χττ}γορ3Λ,ΑεΌς "ΰ:ο. είνε ίτίόι καί άγνοεϊτΐι
  ό τόπος τής διυμοιί!; τού.
  Ρόντ«ς /.3Ϊ τ' άρθίί 405 Κϊί 40*1 τής Ποινίκή; ΔΐΌ'.οιλία;
  Κϊλο3μ«ν τίν εΐρτμένον Χίΐηγίρουμενον ?ν« ίμφΐν'σθή
  ειύτοπρβσώπακ ίνώπιον Τού 5'λρςβτηριου τοΰ Δίχ<ΐστα?ίου -ών ίν Χανίοις Π^ωτοϊίνών ττν 31 τοθ μήνις Μαί υ τοϋ ίτους 1912 ήιιίρ*ν ΓΙίμι·την χή ώ αν 8 π μ. Γνα δ χασβή ώς ΰπαίτιος τής έχ:είείση ■ πρ-ΐξ='ος άλλως θ=λιι |ι»αΐί)ή ΐρη- μη* συμφώνως τδ ά'ΐθρψ 407 τής Π;ινικής Δι>ιοΜ^μίαζ,
  συ^γρόνως δέ καλοδμίν «ϋτόν οτως λά6τ; γνώσιν των ίγγρζ-
  ΐων τ^^ ϊιχιγροφίβί
  Έν Χανίοις τή ?0 Ίανβυαρίου 1912
  Ό Είσαγν«Λ«ΰς Χανίων
  Γ. Σαου>άς
  Οί χληθίντες μάρτυρ&ς
  Ίβρατμ Μ. Λαγχαδιωτά ής χάτοιχος Άγιΐζς Κ^ϊωνίας
  Χα:άν Ίόρ. ΛαγκαοΊωτάκης » » »
  Έγγροφα τρόζ απόδειξιν
  Αί ύτί' άρι6. 138 χαί 139 5. ε. ίκθ-'σίως Στα ιμοΰ Α Αι
  χΐίνςΰ
  Τί ύπ αριθ 7'5/9Μ πρίχτικόν δτμιΐ'α, σίνιίριισιω; τυ
  Πρωτοδικείρυ Χβνων
  Αρμάθίος 5ΐχ*στι>Ί·ς χ,λτϊτιτίρ ιαραγγελλε.αιι ό~ω; έ'ν α>·-
  τίτυιτον τού παρόντος το χο*ολ/)σι- ΐί -ήν τε'.£^τ2 ίν χιτ; α ίν
  τού κ.ΐτηγορο.ιμέν3υ χαί ετβρον τ:> χοχΐλ' η^^, »'ς ίημισιΐ
  μέρη.
  Ι ν Χεναις τ,μερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Ό
  'ή '" Μ χϊήλ Έυψι Ρ ο·>
  ί '<Τ5λ'λην να' Χρ σ:ιανόί Όρβό*οξοί κατοιχος Περ'ί-λίΐυν Κλ , ίωνΐ*8: ·»«! ί,ϊη αγνώστου Ϊ!αυ·ονής, χατηγορεϊ μ ώ; υπο·1 τίος ί τ-3 *τΐ {χ συττίσίως ίντα τού Β*;τιλε:οι> Ρ- Β^ονταχη χαι
  ι ίιχό κοίνο·) συ·*9-ρ'ντος χ'νούμβνι συναπίΐα;ΐϊ3ν την ΙκτΓλε-
  ί σιν τίΐς ίπομίντς άξηποίνου ποάξίως καί έ'νίχΐ ταύτη; σ,ΐΜθ-
  ! ϋϋλβ^ήσαντϊί άμ-'ίαίαν τοβ; άΧΧήλους β νδοοιι^ν, ίν ννώσϊ:
  1 αότογνωιιβνωί χιί άν?υ τϊ|ς σογχατϊθίΐί *ς τόί ίχοντο; ϊιχΐίω^α
  ί !?'οχ.τήιιο οί ϊλαίον «Ίς την κατοχήν τ<ον ξ'ν» κ ίητά κτήμ-ίο ί Ύί-ν δτ- τή·, νύιτα τί5ί β—7 Δίχιμδίίου 1^11 «* τή; ~ρι~ τ^υ αύ">ής τή- £ν Πεοιδιλίοΐς Κυϊωνίας χ«ιμ=νης ο!«ίας
  ΚΐΛντταντίνου ΆγγίΧάχ,η, ά?ήιχσαν μ'αν ΐιγι αξ'ας
  35 ΐνή<.ο^τ»ν είς τόν είοηΛένον Άγγελά>ην, 13 ^&
  ιοανία.Λ; ώς !ίιο«.τησΐϊν τω-'.
  π τβ ^νί'ΛηΐΑα τοίτ^ πβ'δλίιι-αί κ^ί τιμωρίΤτΐ'. από
  -' ά^Ίογ 57 "3 Πό νκ">'> Νιαιυ, <α 1*12 τ-,3 ύτ ά? '». ί 66^ Νόμου χαβακτηοίζετα· ?έ ώς π'λημμ'/ημϊ. ί Έ'ε'δτ) ύ χβττΥίρούμΐνο! ούτοι Είνε άπόντ»; χαί αγνο ΐται • 5 -ό<τ"ς τής δ'αμονή; των ! Ίϊόντες *-*! τ' ά'θ'α 405 ναί 406 τής Ποινιχή; Δοον-.μιας. ; Κΐ'λο3ν€ν τ-.ύι: εί'ημίνΐυς κιττγϊρ'υμέ ο·^ς Γνζ ΐμ-ισνυθώσι Ι αΰτοτοισ'ι'ιπως Ενώπιον τοΰ ^κρθϊτ'Ίρ'ου τοϋ Ιΐρω'οδ'χβιο) Χι- • νίω- τΫ;ν 31 τηΰ μηνΚ- Μιίου τ=0 ϊτου; 1912 ημέραν ΓΙ-·μ- "ΐνν χαί ώ^α' Β -τ. μ. Γ«α ϊικαισθβσιν ώς υπαίτιοι τή; ίκ:£- Ίϊί·—-: "Όϊξί·*;, άλλως θ^λ"^σι διχ»-θή ΐρήμην σ^.■φI1>ν(.)ς ιω
  αοθϊω 407 τής Πο'-ν <ή; ΛΐκονοΛΐας ϊοιν^όνος ίβ »ϊ*.-ύο.«ν αύτούς «'τει*» λάβωσι γνΰσιν χών «νγρί^,,ν χή; ϊινογρατιας. ' Έν Χϊνίτς :Ϋί 24 Ίανουαρίου 1^12 ί Ό Είσ·>γ-'ε^εύς Χαν·ων
  1 , Γ·
  ' Οί κλτ,θέντβς μάρτυρίς
  Μιχαήλ Δ'αΐίντοί'Χη ς Ένωμοταρχης
  Έγγρ«ΐ>α τρΐς άπόδβξίν
  Ή ΰπ' αριθ. 62 19<1 Ι»θεσ:ς τοϋ Στοθμοΰ ΙΙερίβοΆίων Άομόϊς δ αΐπ«-ς χληττρ παρβγν^λί ετα οτως εν αν-ίτυ πον ιοΰ πϊθ'ντΐς τοι-χοχολληοτ, ε!, την τ5/ευτ»;«ν χατοιχίαν τ·5·"! χ^την-ρΐΐ,μίνίυ χά" έ'Τεο?ν ι'ς ίό ; Έν Χανίο·ς ι!>βτ;μΕρόν.
  Ό γ
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Ποωτ_, 56^
  » Λιε/.π 346
  Έν '·>νόιιατι χον Βα όιλέως των *ί
  'κΛΗΤγΠΊΌΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  , Ό παπά ιΑοωτ οδίκαιι· ο νιοΐ ν Εκΐαγγχλε ο
  Έ-ίΐϊ^ ό Μιχΐήλ
  II.
  Φ?Ρ3ρ5λτ,ς, πο'πης Έ'λτ,ν, Χρ ·
  αΐιανΐς όϊ6;δο;3; κά:5 χος Λαχ^ων Κυίωνιος, χοί τ,3<; φ^'ίΐΐ ι- <.:,, καχηρρί'.τ^·. ω, ύπαιτι^ί τού 8τι ίν γνωσί! αϋτ"}νϋ μ-νι»ς x^ί ϊ/υ τής σ->- χίταθέσίωε τοΰ έχοντος Ιίναίαυα ίίίοττμονος
  έ'^6-.ν εις ττ,< χατοχην τού ξεν* » ν;β κττ,μο.ο, ή-ϋ 'ΐ' ττν •ι^.-.ι τής V 6 — "27 Φ.6ρ;υ7ριο· 19 1 5α ιΫς 0'οεως «Κ 6τρΓ· τώ< Αα<./ων» τ*ς περιφερείας Άκ-.ωτςρίΐυ Ροίω'τού Κισσάμ-υ' α-,Ύ^-.Ίί ίυο αρνΐϊ άς.ας ϊϋ^μών 20 βντ,κοντα είς τον Νι>θλ-6ν
  Γ. Ναξά«.ην ϊια νά τα Ιχτ, ιταρανόμως ώς ίδιο.τηοιον τού.
  Έπειίή τό άν2>η;Αα τουτο «ρίδλίπεταί και τ μωρεϊται από τα
  άρθρ. 1 κΐί 2 :ι1 ϋτ' ΐρ.Ο. 665 τβϋ Ποινιχοϋ Νομου. χβρ»Ατη-
  ριζεται δέ ώ; χημμέλημα.
  -_
  -~—Γ

  ΕΦΗΜΕΡΙΣΜ
  . "Γ. Ιϋΐιιι ιι»ϊ»ιιίΐ»:ΐΐΓ*~
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έπει^ή ό κατηγ^ροίιιενίς ο5"ο; £?*« άτών «αί άν/θίϊΐα: ό
  τόπος τής διαμονής *ου.
  'ΐίόντΐς *ϊί τ' ά-θ3α 405 **! 4Τ> τής Πο-νκή; Δ·κ5νοαίας.
  Καλοΰ4ίν τόν ε'.οηαένον «Ίτηνορί'ιυιεν-ν Γνα ϊ'-αφχί'τΘ· αυ-ο-
  π2οσ(·Ίτ(ο; -'νώτ οντιιΐ ΐ'.οοϊτηοίιυ τοί Δ'**στηοίτ) *·<5ν έν Χα¬ νίοις Πο.ίτοϊΐϊώ' τ*. 31 το' α*νό; Μϊίΐυ ττΐ ?του: 1912 ή*4- ρΐν Π'μπτην κι*ί ιΙ-μ 8 ι. μ *νΐ ?ί«κτθη ώ: ύ"»!τιο; τί!ς Ικ- τεθειιης τΓ-ίξ«(.)- άλλ<.ι:θίι*' ? κιτή" ?ιή·χην σ »ιβ'.ν#'Λ* τώ 5->8βω Ί07 τή·; Ποινίχή- Δ;<ι»βμ?ϊ;, τυγγοονΐΛί δέ ναλοΰ'αίν αυτόν ίϊως λάβη γνίΤΙσν των ίγγοάΐ'Λν τής ϊ'κογοΐ?ί»ς. Έν Χανίοΐ; τή 18 Ί,νουβρίου 1912 Ό Ε'κτΐγγίλεΰς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί κληθ*ντε« μάρτυρϊς Νιχόλί^ Γ. Νΐ;χκης κίτοικοί Ριΐωπον Κ σβάμου Μιχαήλ Ν ΠϊντχοάκΌς » Ά»ρίτ« » Μιχαήλ Γ. Σχ»οάκης » » » "βγγοϊ»α πρός άπόδ'ΐϊιν Ή ΰτ' ΐρι"). 3)911 εισετι; το3 στίθιιιθ ΡοΪΜΐτοϋ Κισσάιιου Άοαόϊιος ί·'α7ΐ!νΐ.%οςκΧητ()ο τ-ϊθΐγγέλλϊ'-α' 8*ως Ιν αντίτυ¬ πον το3 τυίν-ο; τ:ιγ·)χολήτη ϊϊ; τ ν τβλ^υτΐί1»» ·<αι:θ'κ!οίν τοϋ κα-ΐ"γ^ρ-υ>Α-νου χϊ· £-ε>ον τοΐχοκιλλήϊη ίΐς δημοσία υιέρη.
  Έν Χϊνίοΐί οιύθημεοόν.
  '(") Ε'ΐβνγ5λ*ί>« Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  ΤΙομτ. 3?
  » Διεκπ. 215
  'Βν Όνόιιατ» ^οίί ηΐ(1»λί:α»ί· των '
  ΚΛΗΤΠΡΙΟΝ ΕΤΤ1ΚΡΙίΑ
  Ό παοά Πο'οτοοίκαις ^ανίον Κϊ
  'Κτΐίΐ^ή ό Ν·χ.όλχος νΐχΐΌΛθτάίος τέως δ.κχττ.κός
  κλητήρ της —·ρ:τ>53ε·'χς τοϋ Ποωτοδ'κόίου Χχνίων, Χρι-
  στια,νός Όοθό^οςος, τολ·'της Έλλην πρώην κάτοικος Κχ-
  στίλλίθ'ΐ Κ-ττάμου κ.χί η^τ) άγνώίτου διχΐλονης κ*τηγο-
  (ΐείται ώς ύτχΎ.ο; τοΰ οτ1 ώ; δικχιττικός κλητήρ της πε¬
  ριφερείας ταυ Πρίύτο^ικείου Χχνίιον κχτα τ6ν μηνχ Δί ύ'χ-
  β:ίο^ τοϋ ετ)ς 1910 ;ν Κχσ;6λλίω Κ στίμου είτίτρχςε
  πχρά τιό όφδ'λίτυ Άνχοττχτίου Γ. Πχτουτιτάχ.τι δρχχ-
  αχς 80 τρΊς έκτϊ'λδτν χτοοχσεώ; τ νος τοϋ έτί α'.κοο^1.-
  αφο-ρύ^ ..ίρηνο^ *«»'ου Κχστίλλ'Ό > ΚιστχΐΛθυ άνηκούσχς είς
  τ>ν Ά'τΐιχιο^ 13 Κχ^τ-^νχ^ον Ι* ΜχχΟύ:ου
  χ^ο Ι*
  έ^τΛν ότιάον 40 ο:χ/_αχς κχί 40/
  01
  κ.ν είς
  /, ρ^νχ/.ην τα;
  3'ί κχι 6') "/,, ίί 0.73 Λ'ίι κχί κχτηνχλωσ;.
  Έτειί/ι τό χ/5·/.ιταχ τοΟτο Τ20ολί'τ;τχι ·<χ'ι τ τχι χττό τ' χρθοον ,Ί6Ί τοϋ Ιΐοινοιοϋ Νόαθυ. ρ'^ίτχι ό; ως τϊλΓ,αμελΥΐμχ Ε'ε'όή ό κχτηγορούμΐνος ούτος ίΐνε ά"ϊών <χ> χγνο-
  ίϊται ό τόπος ττς διαμονης τού.
  ΊοΌντίί κχ>. τ' χρθρχ 4')5 χχί 406 τής Πθ:νιΛγ)ς ^,·-
  κονομίας.
  Κχλούα'ν τί/ είο/·, Λδ'^ον /.χτη·'2ρού;/.!νον ΐνχ έιοχνιτθή
  αυτοτροτωτω; ένωτιον τοϋ χκροχ-ηοίου τοϋ Δ'.κχιτη 3;ου
  'ών έν Χχν·ο:ς ΙΙρω'οδ'Λών την 1 1 τοϋ μην^ς Μχ-^ τοϋ
  ίτους 19Γ2 Λ'-ΐίρχν Πχ,χτΛί^ν άχι ώ,χν 8 ττ μ. ΐνχ
  Χ λχτΘ-7, ώ; ϋ-χΐτιος τη. κτίθίίτη: ττράςεω;, χλλω'ς θέλει
  Λ κχ/τ9η έρήαιν β^χρων^ς τω α Ο^ω 407 τή; Ποιν./.ής
  λ <ονοΐΑ;χ;, σ>γ/^3/ο; 5= /.χλοϋα,ίν αυτόν ό'τ^; λάβη γνώ¬
  σιν των εγγράφων τής οιχογροιφίχς.
  Έν Χχ.ίος τ-ζ 12 Ίχνουχρίου 1912
  Ό Είσαγγδλεϋς Χανίων
  Γ. Ικουλϋς
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Αντώνιος Β. Κχρτσονάκης κάτοικος ΜαΛαθύρου Κυοσά-
  Αναισάβιος Γ. Παπουτ<τάκης » Ρογθΐας » 'Εγγραφα Ή ΰτϊό χρονολογίαν 10 Αύγούστου 1911 άπολογίατοΰ κ-ατηγορουμε'νου Ν. Μαζοκοιτάκτι Άρμόδιος δικα—ικός κλητήρ παραγγε'λλεται δπα^ς εν χντ''τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταί¬ αν κατοικίαν τοϋ κατηγορουμε'νου καί έτερον τοιχοκολλή¬ ση είς δημοσία μέρη. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Γ ΣλΑ Άοιθ Ποωτ. 785 » Λιεκπ. 492 Έν *Ονόι*ατι τοθ Βασιλέως των Έλλτίνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρΛ Ποωτοδίκαις Χανίων ^ϊ<1 αγγελευς Είτε δή ό ΣπΛΐϊνός Δ. Κοκκινάκης, πολίτης "Ελλην καϊ Χρΐσπ'χνός Όοθόδοξος πρώην κάιοί»ος Φιλίππ^υ Άποκορώνου <αί ή?η φ'γόϊικος κΐτηγορεϊται ώς ύποίτιος τοϋ ότι έκ σιιστά- σεως μβτΐτ τοϋ Γεωργίου Σρακιανάκη κϊϊ υπο κοινοϋ συμφέρον¬ τας κινοίμενοί συναπεφάσισαν ττιν εκτέλεσιν τής επομένης άξιο- ποίνου πράξεως κχί έ'/εκα ταύτης συ'βμολογήταντες άμοιδοίαν ποό; άλλήλο^ς συνδρομήν, «ν γνώσει Λύτογ^ωμόνβς χβί άν·υ τής συνχαταθέσίως τοΰ ϊχοντος ϊικβίωμα Ί*ιοκττιμονος ΙλαΙον είς την κατοχήν των ξένα κΐνητα κτήαατα ήτοι ότι την νύκτα τής 15—16 Νοει>6οίοι> 1910 αφήρεσαν ?κ τοδ έν Χανίοις
  ί τοϋ Ιωάννου Καλομβνοπι.ύλου δραγαάΰ 51 βίς
  νομίσμιατα άνηκούσας εις τόν ε'ιρημένον Ι. Κβλβμενό-
  δίϊ νά τα Ιχιοΐι παρΐνόΐλω: ώς ίδιοκτησίαν των.
  Έπβι?ή τό ίινόατμα τ·5θτο προδλέπεται κοϊ τιμ<βρ«Τααι ά«ό τ* 57 καί 373 τού Ποινΐιΐοϋ Νόμον χαρκηρίζηται δέ ώς ■κληΑμέλημα. Έτειδή οί χατηνοο;ύμενοι οδτοί «ίν« άπόντις κβί άγνοεΤτβι 3 τόπο: τής ϊί»μονή; των. Ίδο^τες καί τ'ρρ9?α 405 χαί 40δ τής Ποινΐκής Δικονομίας Κι>θί3μ ν τοΰς ε'ιρημίνους κ^τηγορουμίνους ίνα ΐμφονι-
  σθώσ: αΐτοπροσώτως ένώ~ΐ5ν τβύ άκΓοατηρίου τοϋ Δικοβτηρίου
  των ίν Κΐνίοΐί Πρωτοδικών την 31 τοθ μηνός Μβίου ιοϊί
  έ'τους 1912 ημέραν Πεμπτην καί &ραν 8 π. μ. Γνα Ιι*αϊ·ώσιν
  ώς ίιτχτιοι τής ίκτιθείσης πράξεως, άλλως βέλίυσ! δικασθή"
  έίή'ΐην αυα,φώνιβς τώ άρθρω 407 τής Π-ινΐκής Δ[κονομία^,
  συγχρόνως δέ καλο·3μεν αΰτοϋς όϊως λάβωσι γνώσιν των εγγρά¬
  φων τής ϊιχογραφίος.
  Έν Χανίοις τή 24 Ίαν=υαρίου 1912. __
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Ίωίννης Γ. Κίλομενόπουλος ή Τερεζβκης κάτοικος Χανίων.
  Δημήτριος Ε. Κοκκινάκης » »
  Σταύρος Ανδ. Άντωνοκάχης κάτοικος Μάζης Άποχορώνου.
  Άίίόϊίΐς διχαστικός κλητήρ παρα -/ελλεται όπως £ν άντί-
  τυ-:-ν τού παρόντος τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ)
  Αριθ.
  -ν. 565
  » Διβχττ. 349
  Ί2ν ΊΙνόματι,τοΰ1 Βασιλέως των 'Βλλήνων
  ΚΛγΙΓιΙΡΙΟΝ Ε11ΙΚ.Ρ1ΜΑ. ^
  'ϋ ηορά 1ΐ£>α>νοδίκαις Χανίων 1ΐΛ(ίαγγελει/ς
  ΈπειΙη οί Παίλος Ι. Βίλανάχί,ς καί Μιχαήλ 11. Φιρΐρο-
  Λαχης κατοιχοι Λάκκων Κυδωνιας κατηγοροΰνται ώς υπαίτιοι
  τοϋ ότι έκ συστασεως μετα τ:ΰ Κυριακού 1. 4/Ίλαχη και ύΐτο χοι-
  νοϋ συμφέροντας κΐνευμ«ν3ΐ συναπεφασισαν την εκτέλεσιν τής
  επομένης αξιοποινθυ πράξεως καί Ινεκα ταύτης βυνομολογησαν-
  τκς αμοιβαίαν Χρος αλλήλους συνδρομήν, έν γνώσει, αύτογνω-
  μονως /.αί άνευ τής συγκαταθζσεως τοΰ έχοντος δικαίω,** ι3ιο-
  «,τήμονος ίλαδον είς την κατοχήν των ξένα κ.ντ,τα χτήιλατα ήτοι
  ότι την νύκτα τής 10—11 'Οχτωδριου 1909 εκ τής θέσεως
  «Μυλιακό» τής περιφερείας τοΰ χωρίου Όρθοΰν: 1.)ϊο»νίας
  ά^ρισαν 22 πρόδατα καί μίαν αί [-α αςιας δραχ. 3οϋ αν^χ,οντα
  είς τβν Ιωάννην Σκουλακην δια να τα έχωσι χ-χρανομως ώς ιδι-
  οκτησίαν των.
  Έκβιδη τό άνόμημα τουτο προδλέπεται και τιμωριϊται ά«ό
  τ' άρθρ. 57 τοϋ Παΐνικοϋ Νομου, καί 1 χαί 2 τοΰ ύιτ αριθ. 665
  Νόμου χαρακτηριζεται οβ ώς πλημμίλημα.
  'ϋκαδη Ό κατηγορούμινβς ούτος είνε άΐτών κιί άγνοβίται ό
  τδπος τής διαμονής τού.
  Ίίβντες καί τ άβρα. 405 κ» 406 τής Ι1οινι*ής Δικομομίας.
  Καλούμεν τόν είρημ^νον κατηγορουμενον ινα εμφανισθή <χυτ^- υροΐωζως ένώχιον τβυ ά/ροατηρίου τοΰ Δικϋΐσ.ηριβυ των ιν Χά- ί »..Λ. ί Ι .. . — _ ϊ. .-ϊ.. ____ ΟΙ __- ______ Χ ί . ____ί_____ ιΙ)ΐ·)Λ_. ! τοτροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατηρίου το3 Δικϊστηρου των «ν Χανίοις Πρωτβϊικών την 11 τοΰ μηνός Μαΐου τοθ Ιτους 1912 ημέραν Παρασχευην κσί ώραν 8 π. μ. ίνα σιχασβή ώ; ύπαιτιος τής ίκτεβειαης πραξεΐιΐ; άλλως θέλει ίιχασίή ίρήμτ,ν ΐυμφ ώνως τώ &ρ()ρφ 407 τής 11 οινικής Διχονίμιας, συγχρόνως δέ χαλοΰ- μεν αύτο* όπως λάβτ) γνώσιν των ίγγραιφων τής διχογραφίας Έν Χανίοις τή 12 Ιανουαριου Ι9ΐ2. Ό Εισαγγελεύς Γ. —κουλάς Οί κλτ,Θίντες μάρτυρες Μιχαήλ Ν. Κιτσιγαραχης χάχοιιος Τραχινΐά Σελινου. Νικόλαος Χ. Σολαναχτ,ς κατοι«.ος επυης ΣΐΑΐκβυ. Γϊώργΐος Καρπουζάκης άνίυπαοπιστής. Έγγραφα πρός ά*:δ«ιξιν Η 1~' άο.θ. 4ο %. Ι. ίχΊΐσις τεϋ Σταθ^οϋ Κα.ίανου Σελι>ου.
  Α,ρμοί.ος ίικασΐικος χλητηρ παραγγ'ΛΛίται όπως «ν 3ν*ι-
  τ^πον τιύ τϊρονιο, τοιχοχολλί)^ είς τη^ τελευταίαν κατοΐχιχν
  1αν Χινιοις αύΊημερον.
  Ό Είσα ■γ'λεΰς
  1 . Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 10270
  » Διεκπ. 6964
  ι^ν ·<>νόαα~ι ταιΐ Βαϋιλι:^^ των Ελλ ινων
  ΚΑϋΤΗΡΙΟΝ ΚΙΙΙΚΡΙινΐν
  ειδή οί 1) Στυλ.α»ος Ριαννα^αχηι, 2) Γεωργ ος Νικολ
  αυτόν 6'πως λαίΐβ γνώσιν των έγγραφον τής
  Έν Χανίοις τή 18 Ιανουαριου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  την έχ,τΐΛεσιν τής έπομε»ης ας.οποΐνου πραξ«ως χαϊ
  ταύτης συνομολίγησαντις π^.:ς αλλήλους άμοιδ^ιχν σ^ν'ρομην
  9
  την
  τή; 8 — 9
  Ι^ίΐ 5* Τής («σεΐκ, Μονα-
  Ίαίάννης Έ
  Ί

  Ίωαννΐ); Σ. ι.ν1οαζουρ«ί)ς
  Εμμανουήλ Ι. Μουζουρ·χ<ιης Ά Οί κληθέντες μαρτυρες ς κβτοικος Όρθοΰνι » » *. οκά, Ι» λ»:ιο- «ον *.ς Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς ι στηρΐΑθ Αρ/υ£5?ΐι>ΤιΧο Αρμί ποταμών τή ι, τερ
  χ(ι»ρίο^ Σιαι Ρεθύμνης ΐν γνωΐ*ι ε 6ον εις ττ,ν
  αύτο,νωμ,ονως και άνευ της συ^κα.αθίοβως τοΰ έχοντος διχ.αι
  ι»>α ξενα /.ινητα χ,τηματα ήτοι 57 προβιτα αςιας «Ααοσβνος
  τ α) ν τιτραχοσιων ίρα/μων ά»ηκ;ντζ είς τους συνεταιρ ^^ ίίιο-
  χτημΓ.νας Γ*ωρ-;!3ν Χαραλ. Άνόρ^ίαΑην ή λαίχπογ5ωρ·"τ1ν κά¬
  τοικον Σελι Ρεθύμνης και Δη-ήΐ[.:ον Λουκ^χΐν κάτοικον Σπη-
  λι Άγίου ΒασΐΑ,ειου ίνα έχωσι αι:α παρβνοι ως ο>ς ιίιθ1».-
  ] τησιαν των.
  | 'Ε-ΐιίη τα άνομημα τούτο προβλεπιται χα'ι τιμωρεϊται άπ:
  ! τ' α^ρχ 1, Ί εί.γ'. καί 7 ταϋ 665 Νομου 371, 1176 εί.
  7, 56, 57 χαι '2 τ^ϋ Ιΐοινΐκου Νΐμου, χαραχτηριζεται ίί ώ;
  Άριθμ. Πρωτ. ό 18
  » Διεκπ' 210
  *1ι·ν ονόματι τού ΙΙαόιΧέως των Κλλήνων
  ΚΔΗΤΗΡΙϋΝ Ε111ΚΡ1ΜΔ
  Ό παοά. Παωτο»ίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  'ϋ,πειϊή έ Ιωάννης Κ. Καταχης κάτοικος Άνισαραχι Σελυ
  νού και ήίη φυγοίιχος κβτηγορείται ώς υπαιτιος τβ^ ο τι έ» ' τεβίΐση,
  γνώσει, αυτογνωμονως και άνευ τι}ς συγΑα[α«ίσϊ.ως τού έχοντος «ί^ρω *
  θιχαιωμα ίοιοκτημίνος έλαβεν είς την κατοχήν τού ξ&να κινοτχ .
  κτήματα ήτοι ότι την 8 Ιουλίου 1^11 «κ τ/)ς θισεωί »Καλυ-Ι
  δακΐα» τής π«ριφερ«ια; τοΰ χωρίου Σπινα Σελινου α^ήρίσί ■
  τρία στεΐροπροδατα αξιας δραγμών 50 ανηκοντα είς τού; Λ1- '
  χαηλ Ν. Κατσιγαρβκην καί Νικελβίν Χ. Σολανβκην ίια ν» ;
  Έπειδη οί χατηγορουμενοι ούτοι <ϊνε άπόντες και άγνβιΐται ό } τοπβς τής όιαμονής των. ι Ίΐονϋ, τ' άριρχ 40 4 λαί 506 τής Ιΐοινιχής Δι*ονομιας .' Κα^ο^μ^ν τ&υς ΐίρ',μϊνους χα'.τ,γορου^-ν.υ, ίνα ·!χφανιο6ώσιν | αΰΐοκροσωτως ΐνω'ΐον τ^υ αχρο^τηρι-υ τοϋ 1Ιρα>τ;ί.χίιοΐ/
  Ρ«θιιμνης ττ;» 31 τού μηνός Μ,ιΐ^ ταύ έτους 1912 ήμίραν
  '. Πεμπτην χαί ώραν 8 π.μ. ίνα Ιιχαοθώσιν ώς υπαίτιοι τής ι<- αςΐω^, άλλως θέλουσι 4 χαβθ(ϊ ίρ»ϊμην συμφώνως τώ ΐή; ΙΙϊΐ.ιχί1,; Λ.χονο^ια,, συ,/,?5^, ίε νώσ.ν των β (γραφω' ττ(ς ίι "-' Οί )1 ι Ό ΕίσαΊγ.λεΰς Ν μαρ.υρίς τβ έχ^ χαρανομνς ως ίδιοκτησιαν τού. | Γεωργιος Χ. Άνίρίίαχης ή Αΐμπ ,'ίώργη; 'Επειδη τό ανομημα τουτο προδλεπΐται καί τιμωρεΤται άνο . ΣεΜ Ροθ^μνης ίδ.χηθεις τό άρθρον τού ΙΙοινικβιΙ Νομου και 1 και 2 τοϋ ντ' αριθ. 665, Δημήτριος Λίυ*α*ης χά.5ι*3ς Σπήλι Αγ. Νομου χαρακτηριζεται 3« ώς κλημμιλημα. Έπει4η 6 κατηγ^ρούμενος ούτος είνε άπω» καί άγ»ο·ϊται & τόκος τής διαμονής τού. ! Ίβοντες χαί τα^ρορα 405 και 406 τής ΙΙίΐνιχής Διχονομία;. Ι Καλβδμεν τ?ν ε'ιρημίνον κβτηγορίύμενςν ίνα εμφανισθή αϋ- | μήρ Χαραλαμπος Γ. "ΛνίρΕδαλης κατιχος ΣεΛΪ Ριβυμνης 11. Ί. Μίν^υσίλη; ή" Καριφιλη; *άτ. Κα .Αΐκρατου; Σ? Άναγ. Έμμ. ΙΙαπαία/ΐης κατ. Καψοδαΐου Σφακιων "Εγγραφα Ή ϋπ'άριθ 2 το3 1911 Ι*9«αις το3 σταθμοδ χρ«μονα?- ΔΐΊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τηριου τ'ο ά-* άρίθμ&ν 746 τυΰ 1911 Βιύλενμ* τοϋ Διχα- ύπ' αριθ 7/29/ί7{>3 τ^
  στιχοϋ Συμδοολιβυ των ΙΙρωτοδικών Ρείΰ*νης χίί Ή σχ»τι~ δικασθή έρήμην.
  >ή οκογρ8*ία.
  Άρμοϊιος διχασιΐλός κλητήρ παραγγέλλϊται όπως εν αν¬
  τίτυπον τοΰ παρονίος τοιχοκολλήση εις την τελευταίαν κατοικίαν
  των κατηγορουμένων χαί ίτίρον τοιχοκολλήση εί; δημόοια μίρη.
  Εν Ριθυμντ; αϋθημί',ίν.
  Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
  Ν. Παπαδάκης
  Αύγούστου 1911 άλλως θέλει
  Ό ίίίσαγγΕλεύς Ηρακλείου
  Ι . Χλαποΐ'τάκης
  Δημοσιευθήτω είς την Επίσημον Έφημερίδχ
  Εν Ηρακλείω αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου
  Ε. Χλαποντάκης
  Αριθ. ΙΙρωτ. 13068
  *}ν Όν >αατι τού Βαΰιλ.έωί των Έ
  "κΛΗΤΗΓΐυΜ ΚΙιΙΚΡΙΜΑ
  Έινειϊη ό Γιώργιος Ν. Μαρής τ^ω- κΐτΐιχΐς Αγ. Θωμά
  ώς ύ~ϊΐτιος Ο-ι ίιΐκατέχων άΐ-.ο τοΰ Ί
  τα Λττμα:», ήτο; 250 ιτροίοιτι ά ι^α ίπ^ιμαΐτϊν
  ΐϊυ χωρίου Αγ. θωμά Μινΐφατσ'. υ καί άτινα
  Αριθ Πρωτ. 177
  *< ν Όνόιιατι τοϋ Βιβΐϊλέως των Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Π ο νίκης Δικο- νοαίας. Καλούμεν τοϋς επί άντιστάσει κχτά τή; --γι .ένου'* Θ χ τ, -Ερ φ«ρίια τ;υ χωρίου Αγ. σωμα Λΐινΐφατσ'. υ και αϊινα κα >7) :υΡ ■* Υ' ^ "■ "Γ- '" > '
  . δω:η αύτω υ :ο Υ..*;* μκον λογ^ριχσμον ό Κωνΐ;. Μιχε- Μχνουσογΐχνντκον ίτρώην Αχτοάου; "Iα6ρο^ κχΐ ιεωογιον
  ί /αίθΐκος ΊΙρακ/.είυ ύ»ή?ίσεν εκ τεύ *.ινι.ϋ τούτου Ν. Δουρουντχκην η Κχτσ;υ>όν -ρώην κ,άτο-κον Καλοϋ Λακ-
  ά ΐ δ α δ θ
  πρα,μα ος ά^; τοϋ Μ^ρχΐου μ->;ρι τοϋ Αύγ^υ3:ου Ιΰΐΐ) κατα κου Σ"5»κίων καί η6η αγνώστου 6 χμονής ϊνχ προσέλθωσιν
  ίι.-φορ-^; ,ίΐϊγ»; ΐίρι τ» όγοΐη ·ονΐι αίγοτροδατΛ άςίας βνωίέ- αυτοπροσώπως τή/ )0 Μχίου τού ϊτους 1912 ήμί'ραν Ιΐεμ-
  ^ας των 40 χίΐ »α·ο»τέρϊς των 400 δ.αχμών πρ:ς βλα6ην των πτην καί ώοαν 8 π μ. ενώπιον τοϋ άκ5θ"»τηριου τού Δικα-
  ευμμ£το-/ί« -ου Κ«νστ Μιχελιί.κη. στηρίου τών'ένταθθχ Π.ωτοδικών πρό; ίπολογ'.αν *χί περχι-
  'Κπΐ ίτ, τό
  τουτο π^.(.6λ£7;ιτιιΐ καί
  37 , 372, 37!, 21, Τί, ν'3 τού ΙΙ3ι,.χοϋ
  αι α~ο
  τε'οω συζήτηΐιν τή; ώς εϊοητα,ι άξιοποίνου πρχξίω;
  τ αρΐρα ο / , ο ι ί, ο / >, χ ι, ιι, »ο τού Πίιϊ.χου 1Ν«μνυ, ι , . . . ' , , , '. ^ 761;
  .,,).- -τ α ραγ- ν „ οεοοΐ/ί/ης εις τ5 /.ληνηοιον εττΐ/ΐριαα ιχχζ υπ χρΛ. /
  475
  13 Μιρτίθ; 19Μ άλλως θλουσ: δ;
  Έτνΐιίη 3 «.βτηγ-ρού^ενί, (,ύτος *ί·ι άπω» αγν:ιΙϊα( ό τοπος ί Ίίν Βχμιρ τή 20 Ιανουαρίου 1912.
  Ο Εισαγγελεύς ^.φχκίων
  Ιω Ι
  σευθιτω έν τή Ί'πισημφ ϋ,φηι/ερί^ι.
  Β χ ι*.ο)
  τ.',ς ϊιιμο%ν,ς τού.
  1<θντ«ς .αί τ' -ρΐρϊ 4ϋ5καΐ 40*> ιής Πθΐνιχτ,ς Δ Χ'.νομίας. !
  ίν ·)~ΐθν τοϋ κρβ.-.'ηριου τοΰ ι1ρωτοβΐ«.ειου Ήρι- !
  τ».ν "/ τ-ΰ ιΐηνός Ά~ριλ]ου τού έτου, 1^1 . ημιραν Πε'μ- '
  τί-.νν ί,ι ώί-ΐν ο π. μ. ϊιχ ίιχαΐβΐΓ, ώς ύπαα:ος τής ««.τεβίίιης
  τΐιαςί'βς, αΛλω; ιιελει ίικα^θή <ρήαην σ->μφω«ος ιφ αρϋρφ 407 ί
  τή; ΙΙ.ινκ/,ς Δι*νν2μΐϊ4, συγχρόνως :έ χ*λοϋμιν αυτόν Οπως Ι
  λαδΤ γνώ,,ν τ·5ν ίγγ,αφων της 8ικβγραΥί«ς. | Αοιθ< , ^ Εν Ηβχ^Λειψ τιτ, 10 Δ(«.εμ6?ίου 1911. ί —!--------------'------ Ό ί.ισχγγίλίύ; Σφακίων λ Ό Είσα Έμμ. Χλαπουτακης Οί »-Αί·,ββντις μάρτ^ρ'ς νος. Δ. Μ χ«ΛΐίϊΛης χατοικος Ήρακ/ει-υ Ιωάννης Ε. Μπιζάιιηϊ χατε»»ος Ά-(ΐΐυ θιΐμά. "Εγγραφα Ή σχίτκή μήνυσις Ή σχΐτι>ή δικογραφ:
  Δη>οι ε^9ί;τω εις την 'Ε~ί3ηα.ον Έ
  Ό Είααγγείεϋς
  Έμμ, Χλαπουτικης
  Αριθ. Δέ*:;. 8Ή6
  Ί.ν όνόΐιατι
  Βασιλέως των Ί - λλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  των άρθρων 405 ν.αί 406 τή: ΙΙοιν κης Δ -
  Κϊΐοθαεν τόν επί μοιχεία κχττ,γοροΰα£νον Ιωάννην
  υρ»κτην πρωην κχτο»κον Ήρακλίίου κ*Ί'η*η αγνώστου
  ί'αμονής ΐνχ -ρο-ϊίλθϊ-, αύτοπροσώ-ως ττν 17 Μχ'ίου τοϋ
  :του^ 1912 ήαέρχν Πεμπτην κ»1 ώ:αν 8 π. μ. έ·.ωπ·.ον
  ου άκροϊττ,ρίου τοϋ Δ.κχιτηρίου των ενταύθα Πρωτοδ·.-
  νΛν πρός περαιτέρω συζήτησιν της ώς είρηται άξιοπο'νου
  τίς
  Τυ ^ικαοτάο.ον .ών έν
  Διά ταυτα
  *ρηι«η» τοϋ καχηγορουαεν;υ Ά<μ«ν Καονρη, κατοικου Κ.υμ Κατ.ί Χανίων *αί ήίη αγνώστου διαμονής. Κηρύίσιι τοΰτίν Ι'νχ;ν 6τι ίιατβΛών ύτ.ο τρ μηνβν ασΐυνο- μικην έττιτήρΐ,σ'.ν 4υ»αΛ6ΐ της υπ' αρι(}. 82 τοϋ ι9ί1 βποφασιως τοί ΙΙρωτ-.'ίΜΐςυ Χανίων, ήν καί ίξ.τιιν »ν τί) κωμοπόλει Σίυ- ίας Κ-δ<ίΐν;ας, συνεπεία αποφ;σ*ω, τοϋ Νομαρχου Χανίων, παρεβίασε τ:υς όρο^ς ταύτης «Λομα*ρ»ν(»ι.ίς ανευ άίιιας της ά μ5ίια<, ά..χή, πί,,ιτα.ελη Μαίου 1911 »λ τής ειρημένη, κωμβΓ.θΛεως Σον&ζς καί λαί,ών άγνωστον Κατα5ΐ/ια;*ι τον «.τ,ρ^χ^έντα ένοχον Κΐβυρην εις φι//ά».ισιν τριών μηνων καί είς τριών μηνών αστυ- ν;μ;»ην έπ·.τι,ρτ,3ΐν πρισ^εΐον, σ«-1χΜ''*υο^έ.ων ίέ των ^οινών τούτων είς τα, δια ιή, ϋπ'αριθ 633 τοϋ Ι91ΐ αποφάσεως τού Δικαστηριου τούτου ίπιβληθπση., αύτφ πς,ΐνάς. Έπι;εινει ταύτας ε.ς φυλάκισιν τεσσάρκιν μηνών καί είς τεσσαρων μηνών θ ή ή πρόσθετον βστ^νομιχ,ήν ιπιτήρησΐν. Εκρίθη, άπεΦοσ.σθη *αι έο'ημοσιόθη Έν Χανίοις τί) 4 Ν;ε,.6ριου 19Η. Ο: Δικαστοί Ιω. Άριστ. Βιτσικ Ιωάν. Ό 'Υ)γρ«μμ»τεΰς Έμμ. "Ο,τι άχριΐέ, ά ΐοβπ-αμα ιν Χανίοις τ,γ· 20 Δ«κ*μ6ρίου Ο Β. Γραμματεύς Ιω. Μβναρόλης
  8ΦΗΜΕΡ1Ϊ ΤΗΣ
  'Αρ-θμ.
  622
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις
  Συγκδίμίνον χ..τ. λ...........................
  Δ ι ά τ α Ο τ α
  Διχάζον έρήμην τίν κατηγορουμένων Στυλιχ/οΟ Δ Κχ-
  )ογερά*ϊ)Υΐ Τεχληφάκη γεννηΟ=ντος /.αι κχτοικοϋντος είς Σίχ-
  ίρ^γ^ί^ίΛ^3^ κα'ι Στυλιχν^ϋ 1/τχ/.. Ν"0>ντ3υ-
  ;οι·ο^ Κοο.Α-Καιί Χανίων καί ή"1η άγνώττου διαμονής.
  Κ ,ρυυκ τοθτ-ν ϊνιτ/ίν ί.ι έν φ διετέλει ϋΐίό άστυνομιχήν
  -Γ,ρηΐιν τ&ιών μηνώ* ϊυ·<αμ·ι τίς ύπ' αριθ. 82 τού 1911 άπο- λαχ,η γέννη έντος κχί κατοικοΰντος είς Ντίρέ Κυδωνίας έτών ΐ φ««<»;το.ιΙΙρωτ5θ κείου Χαν'ων χαί ώς τόπος δ.αμονής'του είχεν 17 χγάαο.·, άγ^αμμάτου, το-.μένος, πολιτών Έλληνος κχί | '°»«·?!_^'«*''τ1«·«. τοΰ Νομαρχου Χανίων ή χωμόπο.Μς Σοΰδας, *χί η Αριθ. 'Αποφ. 653 Γό Δικαστήριον των έν Χανίοις Οοωτοδτκώ/ Σ^γΑεί ι.ιν3ν κτλ................................. Διά ταυτα Δ *άζο< έ^μην το3 κ*τηγορο·.ιιιένου Αχμέτ Καούρη, πρφην ί Χί ί ή" ά Χριστιανών Όρθοδοξων. ίίηρύτ'ΐ. τούτους ίνιχο ·ς ότι καί ίν ώ Λοινοΰ συμφίροντος κ:- ν3^(αεν9ί κτλ. ήτοι ότι περί τχ τελητοϋ μηνός 'Iουλίο^ 1910 εκ. της θί'^εως «Κυνηγόιΐτηλο» τη; περιιρερείας τοΰ χωρίου Σίμτρωνα Κυδωνίχς άρήοεσχν δύο τράγ:υς άςίχς δρχ^αώ^ 2ιΙ έκαστος, άνη^ό-'τας είς τούς άοελ-ρού; ^ΰττρχτιον κχί Άθανάσιον Μιχίλχκην δια νχ τοϋς^ωίτ. παρανόμω; ώς ί5ιο· κττ,σίαν των. Κχτα,δικάζει τοΰς κηρυχθίντας ένόχου; κατηγορουμένους Στυλ ανόν Δ. Κχλογίρχ/.ην κχί Στυλ'ανόν Στχμ. Ντουν- τ^υλάκττιν εκ,χστον είς φυλάκισιν ένν|% Εκρίθη, άπ;οχτ σθ/ι κχί έ6/;μοσ·εΰ0η. Έν Χανίοις τί) 27 θΑτωβρίου Ιίΐΐ. Οί Δικχστχί Μτλ. Αα «καλάκης Νικ. Σαββάκης Ό Ί)γρχ;Λαχτεϋς Μάρκος Αΐαντακα·· Έίψ· Κχλλιτεράχης "Οτ. άχρ.βές άτόττχσΐί,χ, έν Χχνίοις τή 23 ΝΐΕμορίου 1911 Ό Β. Γραμματεύς Ι. Μχναρόλης ;ώρΛλίν, ίνα την 24 Ά τρ λ :,υ 1911, ότότε Ιληγίν ή 8)ήμ*- είς Σού!«ν καί π-ΐρουσιασθξ είς τόν Στο6,-»άρ/Γ, , δίν ίπρΐςε, άλλά παρέμχ'νΐν ίν τή πόλει Χανίων άκιυ άϊίίας τής ά μο?ι«ς αρχής επί 14 ήμ»ρα;, Λίβιυν α,όλ'.ς την 8 Μυίου 1911 ίπί- 3 ΐίψι ?.ιί ':αρ3^σι^σ9·] είς τον Σταθμάρχην Σούδας. Ιίατϊίιχιζίΐ τίν *η;υχ(ί$ντ·£ κατηγοροόμενον Αχμέτ Κϋϊύρην είς φυλάκισιν τριών μηνώ^ καί είς -ρΐών μηνών πρίσίεΐον άΐτυ- ν.Λΐλην ίπιτήρηϊΐν. Έ>ιοιθί), «παφχΐίσθη καί ίδημοσ'.εΐθη, έν Χανίοις τ^4 Ν:?μ-
  6ρι=υ 1911,
  Οί Δικασταί
  Ι Ιωάν. &*.?>τχλαγαριανός
  Ϊ Άριστ. ΙΙ^τσικουνακης
  Ιωαν. Αιονής Ό 'Υ)γραμμ««ύς
  Έμμ. Καλλιτεράκης
  "Ο:ι ά*ρ:6»ς άττόστασ,ια, εν Χΐνίοις τή 20 Δεκεμβριού 1911.
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ι. Μαναρόλης
  ] Αριθ. Άποφ. 184
  Αριθ. Άποφ. 652
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις
  2ίυγ»είμενον κ.τ.λ
  Διά ταυτα
  ί Το Δικ «*ίτάχιον των Ιΐ(>ωτο5ικών Σφακίων
  κατθ'.κοι» Ιναιά^ου Κυδα>νια^ αϊι ήοι»
  Κτ,ρύσΐειτςϋτον Ινοχ.ν ότι έν γ ωΐει αύτογνω.Αθνω; κ»ί άν=υ
  τής συγκαναθίσεως τοό έχοντος "ικΐ! αυια Ι^αδίν »ί; τή; χΐτί-
  χην τού ζίνχ κι ητά κτημκατα ή"Γθΐ ότι τήγ νύκτα τ/ς 96 πρ-ς ήν
  27 Σίπτβμδρίου 1910 έ* :ή; ΰίσεω «Σιίεΐέ » τής πεβ ψι ·
  ΐΓροόαια και 3ύ) κρΐ'.ύ; αςίΐς μείζονας τώ< 4( *ΐί έλϊστ^νο; τώ; 400 ίρχχμών, ά/()χονταεί; τόν Άνΐΐστασ ο* να τα Ιχ·£ παρανομως ώς ιίιο/.τησίαν τού. Κατίδικαζειτον κηρυχ6έντα Ινοχον κ*τ*νορ ΰμΐίνον Στυλιανόν εί·φυά*υιν ενός και ημίτίιϋς Ιτ; ς, εί; ί 6; ί:βυς ν τζίκΐ'ΐιίώι αό: υ 3ί^7 ωιϊΐον , εις, οίτοζηΛ·(«·ϊ:ν υπέρ το3 Λουφαρδά η ϊ;α την αξίαν τί» *λϊΐτέ/τ«)ν δια*3ϊΐΛί 4γόΌήιιονΐΛ (2^0) είστρχιιτ·»»·1 κ<· ίι» ΐροΐωτικ,ή; αυ¬ τού κρατήσεως εϊκοσαημέρου. Εκρίθη, άκεφασισθη καί ίίηυ.οσιευθη. Έν Χανίοις τη 4 Νοεμίρίου 1911. Οί Δικασταί Ιωάν. Καταλ>γχοιανός
  Συνείριασΐν
  Ίδΐν την ο"ικογρϊ?ίαν καί
  Σιεφθέν κϊτα τόν Νομόν
  Έτειδ·; κίΤί τοΰ κατηνορο^μέν5υ, φυγοδ κοΰντος, εξεδόθη ή
  Ιπό χοονολογιαν 31 Αύγούστου 1911 κλήσις πρός εμφάνισιν,
  ετοιχοκολλήθη β!ς τό δημ^σιωτερον μίρ?ς τοθ χωρίου τής τβ-
  λυτ»*; α'-ΐ'-οΐ ιυτο.κ'ας καί εις τό ίημοσιώ:ερον τή; έϊρας
  τ-,3 Δΐ'ΐ.ατϊηρί^.' τοοΐου ιιερος, ώς δ;ίκ*υίη ϊκ των ύιτό χρονθλο-
  ν αν 31 Α!»(Ό^σ;ου «αί 4 Σίπτίμδίΐυυ ΐ911 4ύο άιΐΐδεικτοιων
  -,5ν ο'ι^ε.·ον άγρ^τικών διανομίαΐν, κΐί έδημοσυΰθί] είς τό ύπ'
  άριθ,ΐλ. 9» £<1> Π Σ-;π'εμ6,3ί;υ 1911 τεύχους Γ. φύλλον τής
  ιή", ΜΜ^^ι^α *ν Κρή ο εΐηρήΐηΐΐν ίί αί νομιμοι
  8:31 πρϊς έμ.?ανισ.ν αϋτοθ, καΐα την εν τή άρχη τής παροΰΐης νομί
  μως όρ σθϊϊΐα' δ'ΚϊσιμοΛ προθ^σμια;, όθεν μη έμφαν:σθείς
  Έπείη «"· τή; ίνω-.ιο'τ^3 Δΐλχστηρίου τούτου διεξζχ(»εισης
  τί!; άτο?ίΐκ::κΊ, ίΐϊίιιιιυιας, άπίίιιχθη κχί τό Δικαστήριον έιτεί-
  σ")η δτ'.ο κΛτηγ^ρουΛενος κ«:» τόν εν τώ κατηγορητηριω άναφι-
  ρομίνον τ:πον καί χρίνι* εξετέλεσε την αποϊοθίΓσαν αΰτφ
  «ςι-.χ3.·.ον πρας-ν, έΐθΛίνω; 5*3ν νϊ κηίυχθί) Ινοχβς συμφώνως
  μέ τό κπηΐίρητή?·:>ν.
  ι 'Είίει'ή ή -ιρο«ιμένη ά;/3πίΐνος τ.ρϊξ ς προί*,έπ«ται καί τι»
  [ μωρίΤται υπο τοϋ ά'ρθρου 300 έδ. 2 τού Ποιν. Νό>ου.
  '; ' Διά "(α^'Λ
  Άριστ. τ
  Ιωάν. Αιονής
  "Ο,τι ϊΛ.ι5*ς ά
  Ό
  Έμμ.
  , ]ν Χανίοις τί] 23
  Δί-λάζίν ;ρίΐίΛην τού χατη ΐρίϋμενου Άνίρέου Γ. Μανουσέλη
  Κϊτί'.κου Κϊίλκρϊΐους Σίβ^ίων καί ήϊη φυγοδίκϊυ.
  Κηρΰϊϊε το0:ον ίνίχον τοΰ Οτι την ίσ-ϊραν τής 24 Ό*τω-
  19Π 6οίο^ 1910, έντςςτήςίν Κϊλΐκρατ*ι Σφακίων κίΐμένη; οικίας
  Β. Γρϊμι*ατεύς
  Ι. Μανοιρόλ,ης
  65ίο , ςή
  τού Ίοσηφ Ν. Μ**ουσελη, ΐξ άμίλείας έ.ρα^μάτισε διά πυ-
  ρίβολου ό^λου -λήαους πυριτιδθ". καί σφχίρας κατά τό άριστε-
  ρόν μετ ,πιαϊον όατούν τής κίφαλνς αυτής την Αικατερίνην Χαρ-
  τ«λα>ά*η, συνεπεία τού οποιου, ώ; ένεργοϋ αΊτίας, επήλθε»
  αύτ|ί μ»τ' ολίγας ήμίρ*ς ό θανατος, καί,
  ■«*
  .».____ζΐι αυτόν είς φυλάκΐϊιν Γ,ί»τ« (5) μηνών, καί είς
  τα ίξοδα τής ίατρεδΐιΐαστΐχής εκθέσεως έ*, δραχμών εΐλθσιν
  (20), υπέρ το3 Δημοσίου Ταμεί^υ, ε!«πρα·»τ*ων καί ϊια μη-
  ν'Λΐος κροοωπιχής αύτοθ κρατήσεως.
  Εκρίθη άκιφχησθ»] χιί ί5(]Λ5συα6η.
  •Εν Βάμψ τή 22 Δεκεμβριού 1911
  ΟΙ Δικασταί
  Ό * Υ) Γραμματεύς
  Ε. Π, Δασκαλάκης
  Ι. Καψάλης
  ■ Διαλυνάκης
  Έμ. Καπελλάκης
  Ότι άχριβές άπόσπασμ»
  Έ» Βΐμφ τί 4 Ίανουαρίου 1912
  Ό Βςτ^ός τρϋ
  Σπ. Φριντζεσχζκης
  Λριθμ. Πρωτ. 144
  » Διεκπ. 141
  Έν *Ονόματι τοθ ?*α<*ιΛέως των 'ίϋλλήν—ν ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΓΙΜΑ Ό ηαρά. τω Είοηνοδικείφ ΣπΛλι Δημόύτος Κατήγορος· Έπειδή ό Γεωργ. Γρ. Άνυφαντάκης τέως χχτοιχος Δχρ.βίχνής Αγ. Βχσιλε'ου, χ,χτηγο ιϊτχι ώς ύπχίτιος τοϋ ότι την 8 Όκ,τωορίου 1911 έν δημοσία οδώ τοΰ χωρίου τού ΙΊρερε παρανομως δπλον πυροβόλον αγκρα». Επειδη τό ανομημ,χ τούτο προβλέπεται κα'· τιαωρίΐται άπό τ άρθρα 1 κχΐ 2 τοΰ 708 Νθ|;ου, χχρακτηρίζε- ται δέ ώς πλημμέλημα. '^πειδη ό κχτηγορούΐΑενος ούτος είναι άπων κχί άγνο- είται ό τοπος τής διαμονής τού. Ίδόντες κχί τ' άρθρα 405 κχ'ι 40ο τής Πο'νχής Δαονομίας. Κχλοϋμεν τάν είρημε'νον κχτηγορούμενον ίνα εμφχνισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άκροχτοριου τοΰ Είρηνοδ κείου Σπήλι την τοϋ μηώς Μαίου τοϋ ϊτους 1912 ήιαραν ^ΐυτεραν κχί ώρχν 8 π. μ. ΐνχ Βιχχσθή ώς ύπχίτ'ος τής ίκτιθιιστις πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμγιν συμφω¬ νως τψ «ρθρψ 407 τής ΐΐοινικής Δικονομίχς, συγχρόνως δέ κχλοΰμ,εν αυτόν όπως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας. Έν Σπήλι τή 25 Ιχνουαρίου 1912. Ό Δημόσιος Κατήγορος Σ:ϊήλι Δημήτρ. Ι. Χτ^απατο'άκης " & γ γ ρ α φ α Ή Ικθισις τής Χωροφυλακής λπήλι 103)911) 1§1). Δημοσιευθήτω διά τής Επ σημου Εφημερίδος, πρός δέ Άρμοδιος δικχστικός κλητήρ πχραγγίλλετχι δπως εν αντίτυπον τού παρόντος τοιχθΑ.λλήση εις την τιλίυτχίχν κοι.τοικ.ΐΛν τού κχτηγορουμίνου κχί ετιρον τοιχοκολλήσγ) είς δημοσία μ,έρτ). Ε λπήλι αύθτιμιρον. Ό Δημ. Κχτήγορος Στήλι τέλεσε ττ,ν ακόλουθον «ξιόποινθν πράξιν, ϋ?ρι έν τί βυνοιχια Λ ^νά τοθ χωρίου Άνι*τδλ*ως Σφακίων, έπετίβη άϊικωςδι οπλου Γχρϊ κ»τά τβΰ όμβχωρίου τρυ 'ΛντωνΙου Γ. Πβταοιφάκ^. Έπειίη ή πράξις προδλεπεται χοί τΐαωρεΤται άπό τ' όββρ. 207 το8 Ποινίκού Νομου, χϊρα-ι-ιηριζεΐαι 8ε ώς «λημΐιελτ,μ,α. Ίίοντες χαί τ ά^θρ. 405, 406 καί έπόμ. τί,ς Ποιν. Δικβνομίας. ΚαΛβϋμεν τόν είρημένον κατηγορούμενον Γνα εμφανισθή αυτοπροσώπως ■νώπιον τοθ ά*ροατηοίου τοθ Είρηνοίικείου Χώρας Σφακίων την 27 Απριλίου 1912 ήμέοαν Πζραοκευήν καί ώραν 9 π. μ. Ινα δικασθήίχί ττ,εκτεθεισ/) άξιοποινφ πράξει, άλλως βιχααϊήσεται έρημην, «ροσχαλοΰμεν ί' αυτόν όπως >ά6^ γνώσιν τώ/ εγγρά¬
  φων τής ο.κογραφίας.
  Έν Χώρ,ι Σφακίων τϊ) 16 Δεκεμβριού 1911.
  Ό Δημοσίας Κατήγορος Χώρας Σ}
  Γεώρ. Λ
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  1) Αντώνιος Πϊπασηφάκης (μηνυ τής) κάτοικος Άν»π6*εως
  2) Ιωάννης Στ. Κριαράς » »
  3) Ευάγγελος Γ. Κοπάσης » »;
  4) Μανοΰσος Ν ΜπαΓλάχης » »
  Έν Χωρα Σφακίιον αυθημερόν
  Ό Δημέσιβς Κατήγορος
  Γ. Δ. Τβικρβτβής_
  Αριθ. Πράξ. 370
  Ο Είοηνοδίνης
  Ίϊόντεςτα άοθίβ 15 χαί 17 τοθ ΰτ' αριθμόν 144 Νβμ.υ
  Συμπληροΰν^ς χαί την ΐιβ' αριθμόν 350 ένϊσ,τδτος Ιτοος
  πράξιν ημών.
  Ό?ίζομ»ν ημέρας πρός ίχδίχασΐν Μιχρβοιβφορών διά τούς
  άγροΐΐχού, Λήμους Άτίας Μαρινας καί ΠΑατανΐά την Τρίτην
  «αί ΣαδδΛτον έχασΐης εβδομάδος κοί προσέτι τβς 16, 20 καί 23
  Ίανου»ρί5υ 1912 κ*1 10 Φίβρουϊρίου 1912, τόπον συνεδριών
  την οΥ ά^ροατηοιου τοΰ Ειρηνιϊιχειευ Χανίων,, ωρισμένην αίβου-
  σ3ν καί ώραν ενάρξεως των συνεδριών, κατα μέν τούς μήνας
  Ιανουάριον Φιδριυάριον Μάοτιον Όκτωδριον Νοέμβριον κ*ΐ
  Δεκέμ6ρ'·ον την 9 π. μ. κατά δέ τούς μήνας "Απρίλιον, Μαίον
  Ιούνιον, Ιούλιον Αδγου»τον και Σε Βτεμβριον ττ,ν 8 -κ. μ. Η
  Κϊροΰ.α, ής ή οη^ευσις διατάσσεται οτοιι κ«ί δπ«Ης ό νομος όριζει
  (ΰϊίΐ άπο 1 Ιινουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβριού 1912
  Ένί,»το καί έξ*ίοθη εν Χανίοις τί) 30 Δεκεμβριού 19} 1.
  Ό ΕΊρηνοί κης
  Ι. Βενέτΐχος Ό Β. Γραμματέω,
  1<*. Βενετάκης "Οτι άκριβές άντ,ίγραφον Έν Χανίοις τή 8 Ίβνβυαρίου 1912 Ό Β. Γραμματεύς Ί«. Ι. Δ. Αριθ. Πρωτ. 304 Έν *^>'όαατι τ^ι> Βαο5ιλέ(ος τά>/
  ΚλΙΙΪίΙΡιϋΝ ΕιΙΙΙνΡΙΜΑ
  Έπιιίη ό ΓΙβαλίς Άνϊρ. Κρΐί^ά. ή Ιΐ5ΐΐι»α*ης κατοικος
  Άνω«9/.«ω, Σ·χκιων κ« ή5η αγνώστου ίίβμινής κβτηγορεϊται
  ώς. 4««ίττβς "βτι την 24ην Ίβυλιου 1911 περΐώραν 6 «, μ. »ξ«-
  ΆριΟ. Πράξ. 209
  Ό Είοηνοδίκης Ήοακλείον
  Λαβόντες ίικ' ίψιν τό άρθρον 17 έδάφ. 6'. τοθ ύτ' αριθ. 144
  Νόμου καί τό ύιΐ' άριτ) 69 «ρ1 Δήμι*ν ίΙοι*οθ«τικον Διάταγμ*
  τής Εκτελεστικήν Έκιτρο»ϊ)ς.
  Ό ρ ι ζ ο μ ε ν
  Πρός έχδί*ασιν των Μικροδιαφορϋν :
  α'.) Έν μέν τή ίδρα τού Είρηνοϊικείο^ την Τ«τάρτην έκα-
  σΐιςς ίδδομάίος ώραν ενάρξεως των συνεδρίαν την 9 «. |». '·ε-
  κον δ» το Εϊρηνοίικειακον χατάστημα' καί
  6'.) Έν τί) ίδρβ τού Δ(ΐμου Ρβγδιϊς τ^ν 23 Ίανουβρίου,
  27 Φίβρουαριου, 19 Μαρτιου, 30 Απριλίου, 28 Μαίου, 25
  Ίουνιου, 2ο Ιουλίου, 27 Αύγουστος 24 Σεκτεμδρίου, 22 Ό*τω-
  βρίου, ϊό Νοεμ6ριο^ καί 17 Δεκεμβριού ώραν ενάρξεως των
  συνείρ.ών την 10 π. μ, καί τόπον το 8ημοτικ6ν κατ«στηΐ*« τοί
  Δφ*ου Ρογδιάς.
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
  Ή ίαχύς τής «αρού»»]ς ή; ίιβτίΐσίμεν την νόμιι^ον δημο¬
  σίευσιν καί τοιχοκολλήση άρχεται την Ιην Ί«νου*ρίου 1912 χ>ΐ
  λήγει την 31 Δεκεμβριού ίί,ίοι» Ιτευς.
  το καί έξεϊόίη έν Ηρακλείω τη" 31 Δ»κ»υ6ρί?υ 1911.
  Ό Εϊρηνοϊιχης Ό Γραμματεύς
  . Ζ. Αναγνωστάκης Κωνσταν. Γ. Αναγνωστάκης;
  "Οτι άκριδές αντίγραφον
  Έ Ηρακλείω «ΰήημε^όν
  Ό ρμ
  Κων. Γ. 'Α.ναγνφθτα/κης
  Αριθ. Πρχξ. 72
  'Ο Ειρηνοδικης Χ«ρόογήο"ου Πεδιάδος
  * δψ»ι τα ίρδρ.« 14, 15, |6 %>{ 17 τοθ Ιπ' άριβ.
  Όρίζιβ
  Αον) Τόπςν σ,υνε^ριάσεων πρός ϊ».δί«.ασιν των μιχροδιαφο-
  ρών ϊών ά.γρο/τ.ικν'ι* &|μων τής περι^είας τί,ϋ ΒΊρνΐ&'**"1" Χ*ρ-
  βονήσου Πίίιαίο^.
  1) Τό ϊημοτιχόν χατάατημα ιςύ. δήμου Μοχοϋ Πεοιάξος ίι'
  άπαντας τοϋς βγροτικούς ίτ,μους τούς άποτελοϋνΐας τόν «.»ταρ
  γηθεντα τέως δήμον Λαγκάδος.
  2) Τό δημοτικόν καταβτημα τοθ ίί,μου Επ σκοπής Πεδιάδος
  ίι' άπαντας τούς «γροτικούς δημους τοΰς αποτελιΰνΐας τόν
  χαταργη6έ>τα τέως δήμον Έπισχοπίς' κβί
  3) Γήν έδραν τού" Είρηνοδικειου Χεσονησε.» Πιίιαδος.
  Βον) Ήμ-.ρας έκδ'.κασεως των μικροδιΐ^βρών καί έτισκίψεως
  των ανωτ ε (.«ο άγροτιχών δήμων.
  1) Εν τή {3(ϋΧ τού ϊημου Μοχοΰ τό πρώτον Σάββατον
  εκάστου μηνός.
  2) Έν τή £δρα τού Είρηνοδικίου το δεύτερον Σάβίατςν
  4*35τού μηνός, καί
  3) Έν νό ί?ρ_« τοδ δήμ;υ Έπισκοπής το τριτΐν Σάββατον
  έχαο·ίου μηνός.
  Γον) Ημέρας είσαγιβ··ή των Μικροίιαφορών κ^ί έκίικάσεως
  βΰτών διά τάς αυθορμήτως πρ σερχομιενίί »η» Ι1^ρατ«.ευην
  έκαστης έεδομάϊος έν Καιαστήματι τοϋ Ε!ρηνο3ι>·ε·.ου Χερσ}-
  νήβου Πεδιάδος, ώς καί τάς ήιιερας τής ίιτ:σ**ψ«!θς των ανω¬
  τέρω δήμων έν τςΤς δημοτικοΤς κατβίΐήμασιν α!ιτ.ών καί
  Δόν) "Ωρας ενάρξεως τώ' συνεϊριών την 9 π. μ. διατϊσΐω
  την ϊ* άντιγρχφω τοιχο*ΟΛλησιν τής παρούΐη; εί; τόν δικαυτι-
  κόν πίνακα τοϋ Είρηνοδικείου καί είς άπαντα τα χωρίΐ τής περι ·
  φιρείας τουτι,υ, ϊτιιμίλιια των ο'ικβίων Δημάίχωι» ώ; χιί την
  δημοσίευσιν αυτής διά τβΰ ποραρτήμΐτος τής εφημερίδος τής
  Κυβερνήσεως έν Κρητχ,.
  Ήκαροϋβα ίσχύει «πβ 1 Ίανουαρίου μέχρι τίλ&υς το3 ίτους
  1912.
  Εγένετο καί εξεδόθη έν Χερσ9νήυψ Πεδιάδος τί) 24
  *μδρίου 1911.
  Ό ΒΊρηνοδίχης
  Κωνστ. Κουλούρας
  "Οτι άκριβές αντίγραφον
  Έν Χερ»ον-σφ Πιδιάϊος τη 1 Ί*νουαρίο.ι 1912.
  Ό Γραμματεύς
  Ε. Νταφώτης
  Νο-
  Αριθ. Πράξ. 71
  Ό Είρηνοδικης
  Ό Είρηνοδικης ΧερΛον Πεδιάδος
  Λαβών &*' όφιν τό άρθ?:ν 1 49 τού όΡγαν.σμο3 των ί.καστη-
  ρί«νκαί τοάρβρον158 τής Πολ,τικη-ς Δικονομί^ς^
  Όρίζω, ,
  Αον) Τακτικάς δικασίμους ^έ?^ ο ά την .ιϊικασιν των μέν
  «ολιτικών ύ«οθέ«εων -.ής «υνήθρ.ς δια5ικ«»1«ς την ^"τεραν,
  των ϊ« πεινικών υχοθίσεων την Πέμπτην έ^αστης «Μομαίβς.
  Βον) "ϋρας καθ* ά"ς ίσται ανοικτόν τό γραφείον τού Ειρηνο-
  ήμ*Ρ«ί^Ρ' μ«ν ^ς
  «V
  Μ«ρτι
  βίίίυ 3*ο 7 — ί'1 τ., μ Κϊί 2 — 6 μ μ >ατα τό λοιπον
  ίϊ χρςνιχ'^» οιάΐχημα άπί 8—12 π ,*. χη 1 —5 μ. μ. τάς δέ
  έξα.ρε-ίμιυί ήμιρις ά*6 9 —12 %. μ. χΐί
  Γον) "Ω^,χς ινΐρξιως των θννε^ριών ιη» 9 τ. μ.
  Ή ίσχύ^ τής π»ριΰίης κρ,ίξεαΐς άρχετϋ ά»:3 1ης 1-νΐ.ιαριο»
  1912 κ. ι ϊέλει'υχύιΐ μέχρις άντΐλα.ασ.ίσίως τη»,.
  Πα^αγγέ'.λ» την ίγ αντηράφω -Εςι/2*ολλησιν τη, παρούσίΐί
  είς :βν Βΐλαατικόν πίναχα τοΰ ΚΊ,.ην^3ικ«'.ίυ και την δημοΐίιυσ,ν
  «5τής δια τής -ΐαραρτήμχτ^ς τής 55>Γ,αίρί.ο; ιτ",, Κυ,βίρνήσιως
  έν Κρητις.
  Εγένετο καί έξεϊίίη *^ Χίρσονήσψ ίΐεδιάίος τϊ,26 Νο-
  εμβΐίου 1911.
  Ο Είρηνο'ιχης
  Κωνστ. Κονλούρας
  "Ονΐ άχριίές άντίγραίργ
  Έν Χεροονήΐφ Πε3ίαϊο; τή 1 Ίιηο,ιίρίου 1ϋ12.
  Ό Γραμμιν.εύς
  Ε. Νταφωτης
  ΑρΛ. Πράξ 34

  Πύργου
  1'ιί)
  οί όργαν:σμ.ο3
  τοϋ ύπ αριθ.
  ιν τής
  , των
  , αϊ:ς,
  Λαίών ύπ' όψιι τα άρθ?α 76 χαί
  των Δι«ασνΓ,μ«*» ως χαι τας σχί; χας
  144 π«ρι μ χροίιαιφ,ρών Ν-μου
  ' Ο ρ ι ζ ε ι
  Α )Ταχτιχα, 3ιχασίμους των μέν πολιτ.
  συνήϋ^υς διαοικαΐΐας την Α&,κί'ριν έυστΐ]ς
  ίέ ποΐνΐκών ύ^οθεσεων τν(ν Τρίιη»
  ώ·αν δέ ιναρςεως των σιινείρ,ών ΐ.,ν 9 π. μ.
  Β') "Ω^ας δέ καθ ά, τς Ρρ;φ*ΐ;,ι 0« «?ίαΐ ϊνο.χ^θν ου
  μέν τού, μήνας Ιίνουαριον Φεβρουάριον, Μίριιον, (θχτιο
  6ρΐ-ν Νβεμβρυν χαϊ Λ)6ριαν απο τη, 8—1'2 π. μ. χαι α;.ό 1—5
  μ. μ. Δια ύ(. τού; μήνας ΆτρΐΛΐβν Μαίον, Ιςυ-νιςν, Ι-ΐΐΛυ,
  Αΰγουβτον /.αί Σιπταμβ^ιον αο τής 8 —12 π. μ. χ;ί
  άζί τής 2—6 μ. μ. κατα δέ ι-«, «ςαι;«σίμ3^, ήμ-ρας »αΐ
  άπο τη^ 9—12 π. μ
  Γ.) Ταχτΐχας «ικαοΐμςυς τώ» μΐίροϊιος.ιρώϊ ώς ίξϊίς
  β') '> ν τ?, ίϊρ« νού ίϊμβυ Σχοΐηα την 4 Ίΐνθυαρΐ'-υ,
  την 1 Φίίρουαριου ΐ'·(ν 7 Μ«(,τιυ την 4 ΑπμΛ.ου την
  2 Μαίο. την ΰ Ίο^(ιου τή* 4 Ιςκι&υ ,τ,ν 1 Αύ,'ούστου
  την 5 Σεπίε^βριου την 3 'Ο*.ϊω6;3ΐου >η^ 7 Νοε»θ5ΐου *=ί
  την 5 Δε<.«ι46ρΐ3ΐ' ίι' ά/,ας τςύς αγρ^ρι^ους δτ,μους τ&0 καλΐιοϋ δημου Σχβΐνΐα β ) Έν τή ίορα τού Λημου Άρχαλο-/α>ρίου ϊ' ό'(<υς ιους άγροτ. όήμ' υς τοΰ παΑαιοΐι δημ-ι. Άρκαλοχωρίίυ την 6ην Ίανουαρίου ιην 3 Φ.βρουαρίοιι ιην 9 Μαρτιοιτή* 6 Άκρι. λιου την 4 Μαίου την 8 Ίουνίου την 6 Ιουλίου την 3 Αύγούστου την 7 Σιπτεμβ,,ίου την 5 ΌΑτωόρ.ου την 9 Νοεμ¬ βριού καί την 7 Δεκεμβριού. γ) Έν Μ, ίίρ» τίϋ δήμου Μεγ. Βρώσεως δι' όλους τους δή,Αθυς τοϋ παλα,οϋ ίημου Μιγ. Βρυαιως την 11 Ίανβυαριου την 8η» Φίδρουυρίου την 14 Μαρν.ου την 1 1 Άπρι/ίου την 9 Μϊϊου την 13 Ίουνΐου ττ,ν ΐΐ Ιουλίου την 8 Αύγούίτου την 12 Σ»πτε,*6ρίου νήν ΙΟ'Οχτωδριου την 14 Νοιμ6ρ ου κ»ί την 1*ί δ) Έν τή δήμου Χάρ·*α ϊ' δλους τοΰς άγρτι- Χ 14 ) ή ρ ήμ ρ ς κίύς δήμους τοϋ παα βυ ϊημςιυ Χαρα«.α την 14 ρ την ΐΐ Φίδ,-Όυαρ.οι» την 10 Μαριου την 14 'Δνριλί^ την 16 Μαίου την 16 Ίουνίου την 14 Ιουλίου την 1ι Αυγουστον την 15 Σεπτεμδριου την 13 Όκτωίρίίυ την 17 Νΐεμδρίΐυ καί την 15 Δεκεμβριού. *') Έν τή έ'4ρ« τβΰ Εΐρη οδικειου Πύργου ϊιά τοΰς Ιήμο^ς Ιΐυργ-α ίθια Μεσο χωρίου, Άχιντίία χαι Λιγορτίνου την 28 Ίίνουβριου την 25 Φ»6ρουϊριου την 31 Μαρτυυ ττ,ν 58 Άτ;- ρΐΛΐου την 26 Μαίου ιτν 30 Ίουνίου την 28 "Ιουλίου την 5 Α^γούοτο^ -.ην "29 Σ«χτιμ6ρί5υ την 27 Όχτο-βρίίυ την 24 Νιΐμβρίου την 29 Διχεμβρίΐυ Ή ίβχύς τής παρςΰ»ης πρ-ιξε<·ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ} ΚΫΒΡΝΗ-ΕΩ2
  Ίτνουιχειου 1912 καί λήγει την 31 Δ)ίίου τού αϋτυϋ ίτευς
  Δημ3ΐιευβ/)τω ή χχ?>ΰιχ δ:α τής 'ώπΐϊήΛί,υ "Εφημερίς
  τή; Κυίιρνήσευς καί τοιχοκολληθήτω αρμοδίως είς τας ϊϊρβς
  6'ο»ν τώ* α,ρ3τιχ.(Δν δήμων τής «καρχα: Μονοφατσίου
  Εγένετο καί ίς.δο*») ίν Π^γω τί) "20 Δ)6ριου 1911
  Ό Είρηνβδικης
  Μ. Χλαπουτχκης
  "Οτι άκριίές αντίγραφον
  Έν Ιΐύίγω ττ^ 2 Ίανουαρίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Ι. Άγχ,ελιδάκης
  Δηαό<ίιο<; Κατήγορος ίΐεράιιατος Μυλοποτάμου Λιίώ* ύπ' ?]/ιι τχ άιίρβ 50 χΐΐ 57 τοί ΰ*' ί>ώ 80 Νο-ιο-
  4«εΐί3ϋ Λϋ^χγΛατο; τής'ί3<ΐίλΐϊ ιχή; 'Βπ.τροτή; χχι ?β άρ9? 17 τού ύπ' άη6. 144 Νόμοο. 1 Ο ρ ί ζ · ι Α' "Ε;ρα; έ» «ί; ϊϊ ίχϊΐ'.άζωντα· κί ΐγροζηκ'α: τ£»< ίγρ - τιώ. Ληυιω» τή; 'Βπΐρ/ιαί. 1) Λιΐ αί· τα; ά|·^;Πιΐ; πίϊ'.φυι'χ; τώ< Δή^ων Άλφϊ: "Ηΐρφ<><. ^χιυλϊυ^ω», Άνω κϊΙ Κχτω Τ^ιπίΐο*, Πιιυρια-ώ». Πνΐ<1 Άνϊ^νυ.ϊί(Χ»:ο/_ιώ' χ,χί <1αρ^^ι;ύ·, το Λτ|χοτιιί)< Κα· τοίστημα Μαργαριτών. 2) Λιί ο έ τχς αγροτι·άς κ«3:φ«ο»'α, των Λήμω. ΓΙιρίμΐτο;, Ό ) Ε Κ γ^ η 3) Διχ ΟΪ τχ; αγροτικάς κΐριφΐρΐίχ; των οή^ων ϊηρικιοΐχ»ών, Έ-χνδη, ΣΛΐπιιτής, Μιλιίονίου, ς, Μ«λισσο«ργάχι> Δχ^νίβων, Χ·5»μ·ρ(β ■, τ& Δημοτιχ6ν
  | Μιλιϊονίου,
  4) Διά 5« τα; «γρατιχϊ; πιριφεοείχ; των Δήκων Γαριζ:υ,
  Άιυ^Γ,τιβν, ΚΑ»ψ,μ'ω<, Μ)υ,»τζ«νών, Χιλι»νώ( ? Λ( 6χ8ιίων το Δηχατιχόν Κα^ΐτημα Γχράζου 5) Δ « 5έ τ«« χγροτκβ; π»ιι»«ρ·ίχς τώ* Δήμων ίς, Άλοίίω», β.ο5α>5«;, Σιισύ,, Χώ·οικ, τΰ Δημοτικήν ΚχτίσΓη(ΐ«
  τοΰ Δημου Δαμάντας.
  6) Δ β δ» τα; ΐ^οοτιχά; πι^ιφίρίί»; τώ/ Δήμων, Άνω/ε'ο>ν, Άΐ-
  ιόνου, χ«ί Κχμα^ιώτα», τό Δημοτιχ6» ΚχτΐιτηΛΧ ;οΰ Δήααυ
  Αωγ«'ω».
  7) Λια ϋ τα; ίγΐατκάτ Ί(ΐ3ΐφιρι'>( τώ« 5ήα«>, Άξοϋ, χΐΐ
  /^■Λ 'ΐνών το Δηαοτκόν Κ«τχ«Γημα τ;ί) Δ μοο Ζ'^.ΐινώ».
  8) Διχ δΐ τχς χγροτιχχ; πι?ιφιρ«!α; (ώ< Δήμακ Ά ^ίο> Μί-
  <, Άλιχχώ», Κιο«^ητώ', Μθυ»ώ', Αγ.ου Ίωχννου χαΐ τό Ληαο;ιχον Κχτχστηΐιχ Άγίίυ Μιιχΐ,τθΓ. Β'. ΊΙ,ιερκ Ι) $.χ τού. οι»χζιμέ.ου« *» τή ί$:α τού Δήμου '>Ιΐ3(χ3ΐτώ» την 9 ΊΐΌυαοίου, Ι Φιβΐουιρΐ-υ, 1 Μχρΐίο,, 2
  Απριλίου, 2 Μιίιυ, 4 Ί)κ»ιου, 2 ΊοΐΜίου, 1 Α^^■ο^βϊ^υ, 3
  ^ιπτΐμβ^ίβυ, 1 Όκ<ω6;ΐου, ό Νϋ(Αβ)ίου, χϊί 3 Διχεμβρίου. 2) Διά τοΰ; ΐιχαζομινου: 4ν 'ή εδοίχ τού ^ήμίυ Πιρχαατο; τ ήν 11 Ίχίθοαρίίυ, 6 Φι4ρο»«ρ(οι>, 5 Μιρτίου, 4 Απριλίου, 7
  Μ»ίίυ, 6 Ίευνίο», 4 Ιουλίου, 8 Αύρβετου, 5 Σιπτεμ6ρίου, 3
  Όχτωβίίου, 7 Νοεμβρίου, χ«Ι & Δ«χ«|ΐ€ρίο».
  3) Διά -ούς 8ιχ(ζομ.ίν3υ; ι> τ^ 2)^α τον Δήιιου Μελιδονίου
  ΐή· 16 ΙχΌΜα^ίου, 8 Φιβροαχρίου, 7 Μ«ρτίου, 9 Απριλίου, 9
  1ί·ί.υ, 14 Ίίθνίου, 9 ΙινιΙ.ν, 13 ^.ύ/ούβΓου. 0 Σίπτβ^βΛί>,
  8 Όχτωβρίου, 12 Ν^εμδρ'ου, χ*' 10 Διχεμβρίςυ.
  4) Δια τού; $·χ*ζο|>ένου; ίν τ¥) Ϊ!»^ι τοϋ δημου Γαράζου τή>
  18 Ι«νουϊρίου, 13 Φι6ρ5υ*ρί'ΐυ. 12 Μ«8λ(ο·.>,
  II
  Απριλίου, 15
  Μ»Τίυ, 13 Ίου<ίου, Π Ιουλίου, 20 Αύνοιίΐτου, 12 ΣϊΚτεμ- βρίου, 10 Όίτωίρίου, 14 Ν^μβ;ίηυ, χά 13 Διχΐμ€ρ(αυ. 5) Διχ τοΰ; διχαζομίνου; έν τ?, Ιόρ^ ταΰ Δήμου Δα,ιάβτι; 23 Ίαϊουαοίϊυ, 15 Φ*βο3υ«?ί:υ, 14 Μ«ρ-·[ου, 16 Απριλίου, 16 Μαίίυ 18 Ί·υ»ιοι>, 16 Ιουλίου, Ϊ1 Αύγ ύϊτο» 17 Σι*«μ-
  6ρ.&υ, 15 Όί-ωζοίου, 19 Νοεμβριού, 15 Δΐχιμβρίο».
  6) Δ ■ Γϋΰ; έ» τή είρι Άνωγείνν βιχ«ζ·μίνίυ? την 25 Ίΐ-
  νουΐοίου, 20 Φ.βρβϋαρί^υ, 15 Μχίτ.» ,, 18 Άπΐι ΐβυ 23 Μκιου,
  20 Ι-)ΐ»»ί^υ, 18 Ί-υλβυ, 22 Αύγούΐτου, 19 Σεκτ»μβρίβο 17
  Όχτωδρ^ου, 26 ΝοεμβρΙου, χαϊ 17 Δ»χε^6ρίου
  7) Διχ τού·; 8 χαζο^ίνου έν τί| ίίρι τοΰ Δήμου Ζ»>'ϊνών,
  26 ' Ιινί,υχί^υ, 2 2 Φ»6ρ3ϋ*ρίου, 19 Μχοτί ο, 24 Απριλίου,
  28 Μιΐ.υ, 25 '1>υ»ίθ!>, 25 Ιουλίου, 17 Αύγοιίστοο, 24 Σ»πτ*μ·
  βρ'.ου, 29 Όίΐωδυίιυ, 28 Νίΐμδρίου, χαί 19 Δεχΐμβρίου.
  8) Διά τοΰ. «καζΐΛίνια; έ< τ^ ^'ϊ Άγίου Μίαα<το; την 31 Ίίίθυ«ρου, .7 Φί6«υτρ!ου, /Ο Μχρπου, 25 Άτριλίου, 29 Μίίιυ,'>6 Ί^υίου 26 'ίιυλΐ υ, 28 Αύγουΐτου, 25 2επτί|ΐ-
  6ρ;αυ, 30 Ό'τωζ^ΐ^υ, 29 Νΐί^ιβρί',υ χχί ΐθ Δέ κίμκνρίου.
  γ*. "Ωιχν ('Χ3;εο>; τώ' τυίάϊριών την 9 π. μ. χαί παρχγ-
  γέλ«ι οταΐζ χ.τίγρχ^ίν τή, πχ^οίση; τοιχ λ β
  όιτω; 6 Νίμος όίίζίι χ«1 δη;ΐ ισιιυί 7; έν τή Έ
  χύη χχί'ολιν τ4 Ιγκ 1912.
  % 28 λϊ4ε,4δ3ίου 1911
  Ό Άναπληοωτήί τοϋ Δημ.
  Γεώργ. Κ. Σαοοης
  "Ο^ι ά<ρ βέ; άντίγρχφον Πίραμα «ύθ-ηαερόν Ό ΔημιίΓΐκ Κατήγοοο; χχΐ χ. « Γ. Κ. ΣαορΛς ή βτου δι. Τό πχρΊν 9ά Έν