92335

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ϋΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΐΐ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν ΚΡΜΤΗ
  ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί, 9 Φεβρο•■αρίου {912
  . 7
  διετθτισισ τοι ο,λοιοιιικαι
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΪΠΗΡΕΣΙΑ
  Αριθ. Πρωτ. 6 Δελτίον ύγιεινής
  » Διεκπ. 3
  Μην Ίανουάριος 1911
  Ή ΰγιεινή κατάστασις των ζφων έν τί) Νήσω υπήρξε χατά
  τβν παρελθόντα μην* Ιανουάριον αρίστη.
  Έν Χανίοις τί) 1 Φεβρουάριον 1912.
  Ό ΔΜνβνντΜς
  ΧΡ. ΘΕΟΔΟΕΟΠΟΥΑΟΙ
  Έθββρήβη
  _ Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό έ*1 των ΟΕκονομιχών 'Επίτβοπο< •Ι ΗΣΤΧ ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 514 » Διεκπ. 369 Ενώπιον τοθ Δικαστήριον των έν Χανίοις 'Εφετών ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ι Αριθ Πρωτ. 507 » Διεκπ. 364 Ενώπιον τοϋ Δικαστήριον των έν Χανίοις Έφετών ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοθ παρ* Έ^έταις Γεν»κοί> Εισαγγελέως
  ,^Πρός τόν έκΐ ίξ^6ρίσε( χατά τής Άρχής κατηγορούμενον
  Ιωσήφ Μχιράκην πρψην κάτοικον τού χωρίου ΜαδαροΟ τής
  Επαρχίας ΚυοΊβνίας τοθ ΝομοΟ Χανίων καί ή5η «γνώστου δια-
  μονής.
  Καλεϊσαι νά έμφανισβ|)ς αύτοπροσώταις ενώπιον τοθ άχροατη-
  ρίου το3 άνα» Διχαστηρίου την 30 τοθ μηνός Μαίου τοϋ Ιτευς
  1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 8 ν. μ. όπότε χαρελεύσε-
  ταικαίή υπό τοϋ Νόμου οριζομένη τρίμηνος «ροθεσμία, χρές
  συζήτησιν τής ·φίσ«ώς οου υπό χρονολογί. ν 29 Απριλίου 1911
  κατά τής ύβ' αριθ. 277 τοί Ιτους 1912 άποφάσ«*»ς τοθ Πρ«-
  τοδιχείου Χανιών, άλλ«*ς μή ί'μφ*»ιζόμίνος θέλεις δικασθτ]
  έρήμην.
  Δημοσιευθήτω τό χαρόν διά τής Επισήμου Έφημερίϊος.
  Έν Χανίοις τί 25 Ίανουαρίου 1912
  Ό Άντβισαγγελεύς των 'Εφετών
  IV.
  Ζουρίδης
  ' 'Εφέτατς ΓενικοΟ Εισαγγελέως
  Πρός τόν έ—Ι χρήσει μΐτβχειρισμένΜν χαρτεσήμνν κατηγο-
  ρούμίνον Εμμανουήλ Φαράνδον χρώην κάτοικον τής πόλεως
  Χανίων τί]ς επαρχίας Κυϊωνίας τοθ ΝομοΟ Χανί«ν καϊ
  ήϊη αγνώστου οιαμονής.
  ΚαλεΤσαι νά εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροα-
  ρίου το3 άνω Δικασχηρίου την 30 τοϋ μηνός Μαίου τοϋ ίτους
  1912 ημέραν Τετάρτην καί &ρχ> 8 π. μ. όκότ* παρελεύσεται
  *»ί ή ΰχό το3 Ν4μου δριζομένη τρίμηνος -ροθεσμία, κρός συ¬
  ζήτησιν τής ίφέσεώς σου υπό χρονολογίαν 1 Μα^υ 1910 κατά
  τίί ολ'αριθ. 302 το5 Ιτους 1910 αποφάσεως τοΰ Πρωτοδι-
  >·«ίου Χανίων, άλλως μή έμφανιζόμενος θέλιις δικασθή
  ή
  ήνην.
  Δημβσιΐυβήτ» το ταρϊν ίιά τ«1ς Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 26 Ία»ουαρίου 1912
  Ό Άντειβαγγελευς των Έφετών
  IV.
  Ζουρίδης
  Αριθ. Πρωτ. 141
  » Διεκπ. 57
  Έν Όνόματι τοθ Βαόιλέ«*ς των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΛ
  Ό παρά τώ Ετρηνοδικείω Καο*τελίου
  Κιόόάμου ΙημόοΊος Κατιτγορος
  Έπειδή * Παναγιώτης Γ. Χριστοφοράκης κάτοικος Καλυ-
  διανής κατηγορεΤτβι ώς ΰπαίτιος ίτι την 13 Ίουνίου 1911 ~ρί
  ώραν 9 μ. μ. έν τώ χωρίφ Άγιος Γεώργιος Μεσωγείων καί έν
  φ 'Υίραμύλω των κληρονόμον Ιωάν. Καμπουλάκη άπεπλά-
  νησεν είς άσέλγειαν την Βασιλιχήν Γ. Κουφογιανάκη κάτοικον
  'Αγίου Γεωργίου ύτ;αχιθ«!ς είς αυτήν γάμον, οΰΐαν κόρην
  άμίμπτων ήθών, άθιτήσας την υπόσχεσιν τβυ, μετά την πράξιν.
  Έπειδή τό άνόμημα τουτο νροίλέπΐται καί τιμωριίται άπο
  ' άρθρα 279 Β'. τοϋ Ποινικοϋ Νόμοι», χαρακτηρΐζεται δέ ώς
  Πλημμίλημα.
  Έτιιίή ο κατηγορούμενος ούτος είναι άπών %ο άγνοεΤται ό τό-
  πος τής διαμβνής τού.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν «Ίρημίνθν χατηγορούμενον ίνα εμφανισθή ού-
  Ι
  Γ* ν»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοχροβώπως ενώπιον τού άκρΐαιηρίου τού Είρηνοδκβίου Καστβλ-
  λίου Κισσάμου την 10 τοΰ μηνός Μαίου τού Ιτους 1912 ημέ¬
  ραν Πέμπτην χαί ώραν 9 π. μ. ίνα ?ι*«σθνί ώς ΰ-αίτιος τής
  έκτεθείβης πράξεως άλλως θέλει δικασθή «ρήμην συμφώνως τω
  άρ«ρω 407 τής Ποινκής Δικονομίβς συγχρόνως δέ καλοϋμβν
  αυτόν όκΐίς λίδτ, γνώσιν των εγγράφων τής δ κογρ*φίας.
  Εν Καβτελλίψ υΐ, 27 ΙανουαρΙου 1912.
  Ό Δημόσΐος Κατή^ορος
  Ι. Α· Μαρμάτος
  'Αρι». Άποφά. 71
  Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως των Ελλήνων
  Τό Αικαιίτήριοντών έν Χανίοις Ποωτοδικών
  ΣυγκεΙμενον «κ των δικαστών Μιχαήλ Γιαννακάλη προέδ-
  ρου (Είσηγητοθ) Μιλτιάϊου Δασκαλάκη καί Νικολάου Πα¬
  παδάκη
  Παρόντος καί τοθ παρά νώ ~{?χ Ι*"«ι 6ίη0ι2 Γ. Ξενάκη
  Συνεδρίϊσαν δημοσία έν τή δι' ί/ρ;α;ήρ όν ώρίσμένη αιθού¬
  ση αύτοΰ την 18 Ίανουαρίου 1911 λαι διχάιη επί τής έ«ο-
  μένης υποθέσεως μεταξΰ
  Τοί ίνάγοντο; Ροΐ/σσου Έ,*μ. Αναγνωσίά/η ίιχ,η^άρου
  καί κατοίκου Χαλ'.πας τ:ΰ Δήαου Χ-ινίων
  ΤοΟ έναγομίνου Εμμανουήλ Σταορούδη ναυτικοΰ . αί κα-
  χατοΐκου νυν μέν Πει &ιως χίω, δ{ Χανίω/ ν.αι
  Τού τρίιου Ελ ηνικ^3 έν Κρί;τη Δη,Αοσίοο έ^προσωτθϋμί-
  νου ^πότοθέπί τΓν Ο!. 3ν;μικών Έ-ιτ ό-,;υ .. Ίωά^ου Ησυ¬
  χάκη κατοίκο^ Χά, ίων...............................
  Διά ταύτα
  Διχάζον έρήμοτ,ν τοΰ έναγομένου
  Δίχιται την άπο 4 Νοεμβριού 5 31 1 άγω~,ή^ τίϊί Ροΰσ-
  σβυ Αναγνωστάκη κατά Έμμ. ΣταυροϋΪΓ, , αί τ:ΰ τρίτου
  Έλληνικοο Δ?μοσ:υ
  ΎιτοχρείΤ τ'ον αναγόμενον ίνα χα; ϊ'ά έκιαμήνου ζρ:σωπι-
  κί|ς -,Γ.υ κρατήσεα,ς ττληρώ^τ ε'ς ιόν ίνάγίν'^α 3ρ3χ>·»ς κέντβ
  χιλιαίας διακοσίας τιράκοντα (5^3ϋ) αετά -ο
  τήνάπί τής άγωγής μέχρις έξεφλτ,σεως
  Έπι/.υροΤτήν είς χειρι; το3 τρίτοϋ 5εργηθιΤσαν χ
  Υΐϊυχρεοΐ τόν τ,.ίτον ν: ?.λη:ώστ; ε'·ς τό/ ϊνάγίν:» δραχμάς
  κέντε χιλιάδας (άρ. 5Γ00)
  Υποχρ£-.ϊ τίν ί'γόμεν:ν >ϊ πληρώση £;ς τβ' 'νν'γοντ^
  τβ ϊικαστίκα αυτής ϊαπανήμΐτα δραχμάς 2ι !χ:αίας ε!';σ; ("220)
  και είς τό τρίτον Τά ϊι,.^στιχα αύτ;ύ ϊχπί
  «Ίκοσι (20) καί
  Κηρύσσ«ι τί;ν παρ:3σαν προσωρινώς εκτελίστήν
  Εκρίθη απεφασίσθη κΐί ^δημ^σιε^θη
  Έν Χανίοις ττ] 21 Ίανο.αρίου 1912
  Ό πρόεδρος
  Μ. Γιανακάκης
  Ο Β. Γραμματεύς
  τ,γράφο,ι ό'πβρ δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  διά τον ένογόμενον Έμμ. Σταυροΰδην τέως διαμένοντα «ν Πει¬
  ραιεί νυν ο* αγνώστου δΐίμονής.
  Έν Χανίοις τ». 1 Φεδρΐυαριου 1912
  Ό ΐκοΌύς καί παραγγέλλων
  Ρ. Αναγνωστάκης
  Οί κληθέ'.τκς μάρτ«ρ«ς
  Βασιλική Γ. Κουφο ιανάκη Παβοΰσα κοτ. Άγίου Γβ^ργ^υ
  Γεώργιες Καστανάκηξ » Κουφογ.ανΐανά
  Νικόλαος Βαρουχάκτς » Μπαλαμ-τιανώ;
  Μιχαήλ Άρετάκης » Κβρεοιλανών
  Αντώνιος Σοφουλάκης » Άγίου Γεώργιον
  Κωνστοντινιά σύζυγος Έμμ. Φοαράκην » »
  Άργυρώ χήρα Γρηγορίβυ Κουφογιανάχην » »
  Ή Ικθεσις τοΰ Ίατροϋ
  Άρμέδιος δικαστικος κλη^ήρ παραγγίλλεται ό*ως έν αντί¬
  τυπον το3 παρόντος τοιχο-.ολλήΐτ; είς τ τ: ν :-.).5υτ*ίαν ^ κί<το:χίίν τοΰ κατηγορουμένου καιίτβρο; το χο;.οΛλήση ?ΐς δημοσία μ^ρη. Έν Καετελλίφ αυθημερόν Ό Δημόσΐος Καιήγορος 1. Λ. Μαρμάτος Αριθ. Πρωτ. "ίύ ^1»ί 1) » Άπόφ. 246 Τό Ειοηνοδικβΐον ί'υ (Χε,ίίλίνον χ τ. ). Συ/εδβιάσαν χ. τ. λ' Διά ταυτα Δι^άζον έ^ήμτ,ν τοΰ έναγομένου Κηρώσιΐδι τούτον εχπτωτον τοΰ οΊχαιώματος τή; δό"σεωί ή ωγής τ;ΰ διά τής ΰπ' άριβ. 73 Ι, ε. άποφάσεω; τοΰ δι·<ασΐηρ!{υ τούτου έπϊχΉντος αύτω ό'ρκου Δέ/ετβί την υπό χουνολ. 28 Δεχε,ιβρίου 1910 άγωγήν τής ένα- γούτης δ^ορ^άθμ,ου έμπ,ρϋΐή; έ^αιρ.'ας Άδελφώ^ Μ. Σηφάχι έ5ρ»υούσης ίι Άγίω Γ-λήνγ) χ«ί Ικπροσω,Αένης υπό τοΰ δια- χεφΐσ ου αυτή; Ιωσήφ. Σηφάχι κατά τοΰ έναγομέ"»ου Μιχαήλ Ε. Σαρ-.Βάϋ! πρώην χϊτοίχου Γρηγοριας Πυργιωτίσσης χ«ί ννν ογνώΐχου δΐεμονής ώς άπ^δ»'5ε[γμένην καί 'Τποχρΐίθΐ τόν έναγόμενο» δπως πληρώση τγι έναγούΐϊ) διά την έν τώ Ίστορι>ω τής παρούΐης αναφερομένην αιτίαν δρ«χ. 185, 60
  ίντίίχως ίπί) τή: άγωγής μέχρις έξοφλήσιως καί
  Έττιβάλλίί εί, βάοοςτοΰ Iν3^γομένο^ τάεξοδ* τής 8(<ης δρβχ. 25 'Εχρίθη άπεφχσίβΊη χ «Ι έδηιιοσΐίύθη Έν Σπήλ: τή 17 Δεχεβρίου 1911 δ Είρη.οδίίηί δ Γραμματιΰς Κ. ΠαπαδΛνης Ν. Παπαγιαννάκιη; ) ι εχριοεί ^"οσπϊσρια Έ< Σπήλι τί) 20 Ίαν υζρ'.ο» 1912 δ Γραμματεύς Ν. Παπαγιαννάχις Τ6 πβρόν άχριβίς αντίγραφον έξηγμένον έκ τοΰ παρ' έμο ίΰρ'ίχομίνου βποσιτάσματςς >Γ:νοποιη6ήτω είς τόν κ. ΕΙσαγε
  λςα Ρεβύμνης ίημοσιευδήτω 8ε Ειά τής Επισήμου Έφημερίοο
  μιϊς των :.ν τ πρωτευούΐ») έχοιΒομένων ε·τιμερί2ων χαΐ διά τή-
  έντ*26κ έχδΓ'-ψενης Εφημερίδος «Δράσις» διίί τόν αγνώστου ϊιβ'
  μονής ένα7<5μ*'°> Μι/. Γαρειδάχιν
  Ρέθυμνον τγι 22 Ίάνουβρίου 1912
  Ό πληβεξ τής
  Λ. Τρονλινός
  •π ■ · · . Γ" Ξιν"λγ<ί Οτι ακο«πασμα ακρι6«ς τοϋ είς χείρας μου έϋΐοήμου άν- ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ύπ' ά;ιθ. 860 κ« χρονολογίαν 23 Ν^μ,δρίβυ 1911 ως τοΰ ΙΙρυκΐδικείί!) Ρ«Οό,».νης, Ιχδοθίίσης μεταξϊί τής ης Xρ^σ^5ς τό γένος Φραγκεδάλη συζιίγου Μιχ»ί|λ Που- η τοί υ Β^;ώ/ Αγ. Βχΐιλείου κ» τοϋ έ»αγομίν^!> Μι¬
  χαήλ Παυλάχη κατοίκου ζ?φψ Βρυβών Αγ. Βαΐιλίίοι» νυν δέ
  άγνώΐ;ο^ ϊιαμονής.
  Διά ταυτα
  Δς'χςται τή; υπό χρονολογίαν 12 Μβρτίου 191β άγωγήν τψ;
  Χρ-ΐ^", Παυά«ϋ, κατά τού Μιχαήλ ΠαυλαΑ,ι.
  Άπο^ΐίνετιΐ ύ-άρχ:ντα λόγον διβζβύξεω; των διαδ.κων συ·
  ζ κ»Λ06:υλον υπό τί3 έναγομένοο βγκατάλειψίν τής ίνα-
  υπέρ τρι»τί«ν καί
  άζει τϊν έναγομίνον είς τάς τής «αγούσης δαπάνας
  ^αχΐΑϊς Ινενήκ:ντα (90).
  |ο"Οτί = ,:6η; πε.ίίληψς, πρός δημ^σίευΐιν είς τ'ψ Επίσημον
  Έφημϊρ Ιχ, εΊς έ?/)«ερί3α τής 7ΐρωτειι;ύΐης >ιαί εις έγχώριον
  ίίη^ε-.ίδα κα'. πρός κοινοιτβίησ.ν »ίς τόν κ. ΕΊίΐαγγελέβ τ«»ν ΐ»
  Ρίθύμνς Πρωτοδκϋν ϊ:ά τόν αγνώστου ϊιαμ,ονής ΐν
  Εν Ρί',μντ, τί) 26 Δ=«μ6ρίβυ ΠΐΓ
  Ό τής ςν^γοΰτης ηρξ
  Κωνστ. Γ. Σκουρίτης
  Έκ τού Έθντκοϋ Τυπογρα^είοι/