92338

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  βασίλειον: της «ελλαδοσ
  ΙΓΛΡΔΡΤΗΪΥΙΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 16 Φ,βρουαρίου 1912— ΑΡΙΘ. 8
  Αριθ. Πρωτ. 605
  > Διεκπ. 522
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑϋΕϋΣΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΓΝΤΠΣ
  —.ιακηρύττει ότι:
  Έχτίθΐται εί; μΐιοδίτιχ,ήν τίλϊ:ωτι.ίήν δημοτρασΐα^ σομ^ώ ω;
  πρός τα, διάταξις τοΰ ΰπ' αριθ. 336 περί ίίΐμοπραΐιών κζί ιχτ«-
  λ'σεως 3<]ΐιο«<ιΐν έργων νόμου *.α. χατά -ού, υπό τής ύτηρετιας των ϊη,ιοΐίων Έργων σοντϊχ^έντας κ*ί υπο τού Διευ^ντοΰ των Δ μουσ ών Έργων θίωρηθϊνΐίς 6ρο>ς β.*μ;ω/(ών /αί σχετικόν
  ττρίύ'τολογισμόν δαπΐνης ή σ«ε;έ<οΐις τής ΙΙία3γικής γ φύρας έ< ιφ χ£ίμ<>ρρψ Έλευ9έρη;.
  "Άρθρϊν 1. Τα Ιργα ταυτα πρ3ϋτελογίσΟ/;ΐαν κατά την λε-
  πτομερή ίκ'ιμη^ν είς τό ποσόν τώ; δραχ,ιών 1517 καΐ δι'
  άπρόοπτα Ις,ϊα 2ραΧ· 103. Επί το3 πο:οί των άπροίπτων
  οΰϊέν ϊΐ'α'ω,,ια έχ<ι ό έργολάβος. Ή ϊκπτωΐι; γενήΐετϊΐ ίττί τιϊ; 0)0 είς ι.Λερα'.-ι, μ:νάϊ<ς. "Αοθρον "2. ΊΙ δί,μΐπρασίΐ ένιργι)'ίήΐίται έν ταίς είραις ΐών Νομών Χανίων, Ρεθύμνης χ.;χί Ίΐρακλίί^υ και ίν τοίς κατΐστή- μο·σι τώϋ οίκειων Νί.Ααρ/ιών ΐνω^ίον επιτροπών συγκ.5!μένων παρά των οί»;«ίων Νομζρχώ^ ως προέδρων τ, των άνλπληρκιτών αυτών των οίχ,είων Ε'.ρηνοίικών καί ενός μηχανικοϋ ή των ά α- πληρωτών αυτών ώς μ Αών την 27 Φ»6ρ^υίρί:υ 191'2 ήΐλέραν Διυ;έρ«» καϊ ώραν 9— 10 π. μ. "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λαίωσι μίρ2ς χαί άλλο?αποί συμμορφούμενοι πρός τάς διαταξεις τοϋ περί ίη- μοπρασιών καί ί^ιελέσεως δημισιων Ιργων νομου κΐί λοΐττνυς τ&ΰ Κράτους. Άρθρον 4. Πας ΐργΐλάίος Ιχων τα πρΐσόντ^ι ιοΰ ύπ αρ.θ. 356 νίμου είναι δ;/.τός είς την δημοπ^.ουίαν «κ προταγα^ την άδειαν τοΰ έπιττ,δίύματος τού σ.ίμίών«)ς τω ^11 Ν-μψ γραμμένον ποιστ;ποιοΟν την «Γς τι Ταμϊϊον τοΰ ίημοΐίου ή τής Τραπέζης Κρήτης κατίθϊσιν, λόγω ίγγυησεως, δραχμών 100. Είς τους άποτυχοντα; κατά τόν δΊαγωνυμόν έπιστρίφΐνται τα λο^ω εγγυήσεως κατατεθίντ» έν τος τριών ή^ίρών α.ό χής μεΐοδοσίας. Άρθρον 5." Αν καί ή μίΐοίοβία προκηρίσσεται ώ; τελειωτιχή τα πρακτικά αυτής ύπόκεινται είς την έγκρισιν τ;ύ ϊ~ί τής Π ι ϊείας Άνωτε'ρου Διενθ,ιντοϋ όστις !"/ει τ5 δοαίωμα, κατά τί δοκουν αύτω, νάΐγκρίντ;, ή μη, αύΐά, χωρίς έ<. τούτου ν' άπο- ΧΤΪ ο τελευταΤος μ'ΐίίόΐης οΰϊίν κϊτλ τοΰ Δημοσίου δικαίωμα. "Αρθρον 6. Τ* κηρ κεια καίίξοδα το3 συναίθ^ομίνου συμίί- ΐπιίαρύνςυσι τόν έργολάδον. χρεώσίων ε'ΐίν Ικΐεθϊίμένα εί; τα γοβφεΐα των άνω Νομαρ- χ'.ών ε'.ς την διάθεσιν των βουλομένων να λάίωσι γνώσιν αυτών. Έν Χανί;ιςτ"τ, 10 Ψίδρουϊρίο,ι 191ς2. Ό ΐπΐ τής ΙΙα·δε'ας ΆνώτιρΓς Λιιυίυντής Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Αριθ. ΙΙρωτ. 604 » Διεκ. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣ12ΊΈΡΙΚΩΝ ΑΝΩΤ. ΔιΕΓΒΓΝΤΙΙ- Διακηρύττει 5τι: Κκτίθίταΐ ε'ς μιιοϊοτικήν τελϋωτΐλήν ϊημαπρϊσ'αν σ^μ'^-(άναις πρό; τάς διάταξις τοϋύτ'άρ.(). 336 πε?ί ϊημοπρασιών και «λτε- λέα:ω; ϊτ.μοσίων Ιργων νί,ιοο /αί χατά τιύς 6π'ο τής ύ-ηρίσίας των δημισιων Έργων ο^ντ.ιχθέντΐς καί ϋτό τοΰ Δΐ€'Θϋντο3 των Δη- μοσίων Εργων Οειορηθίντας ορους σ^μφων:ών καί σχίτΐχϊν πΐλο/ισμόν δϊπάνης ή ΐπισ*ίυή τού π»ρα*.τίου τΐίχους τοΰ ρείου Ιΐραλλιίου. Άρθρον 1. Τα έργα ταυτα π^οϋχελϊγίσθηταν κατά την λε- φρου- ! πιομ.ίρή ίχτιμησ ν ιΐς τ Ό ποσόν των δραχμών 2 ϋ 8 ϋ χαί δι* | άΐτρο^τττα !ς:3α δρ. 420. Έ": τ'ΰ πίσοΰ ι<3> άζροόπτων οϋϊέν
  ϊιχαίωμα Ιχει ό ίργολοβος.
  ΊΗχπτα>ΐιςγινήτ£ται ί%'. τοΤς % £ΐί άκερΐίας μονάδας.
  "Αρύριν 2. ΊΙ ϊΐ)μ:ΐ::α*ία ΐνεργί,θ',τί,τχι ϊν ταΤ. Ιϊραις των
  Νίμών Χανίων Ρ^0^μν(]ς καί ΊI^α<Λ£ι5^/.αί ίν τοίς καΐαστή- μασΐ των ο!κεΐ)ν Νιμαρχ ών έ/ώπιον «ιιιτριτών συγκίΐμ-νων πκρά των οίκείων Νο.Ααρχιο» ώ; π-3θί*ρων ή τ<3/ άναπληρωτών αυτών των ΐ'.χείων Είρην3ίι/.ών καί ίν'ος μηχ^νιχοΰ ή των άνα- πληίωτώ,ι αύτύν ώ; μ;λώ< ;ην 27 Φ.δρουαρίου 1912 ημέραν Δευ·;ίρ»ν καί ώραν 'Ο —11 π. μ. Άρθρ:ν 3. Είς ιόν ίιαγων:σμον δύνανται νά λάβωσι μέροςχαί άλλοϊοποί βυι>μ:ρφ'. ύμινοι τΐρός τάς ϊΐϊτάξεις τοΰ περί ϊημ.5πρα-
  χα! ίχτε'έτ-:ως δημοπων έργων νόμου χαί λ°ιτοϋς τοΰ
  -: ι
  ρς
  Άρδρον 4. 115; έργο/ά6:ς */<»ν τα ~ρονίντ3 τοΰ όπ' όριδμ. 356 νΐμου είναι ίίλτός είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγζ την άίίΐαν τοΰ έ-ιτηϊεύματό; τού σι-μφώ'ω; τω 81 1 Νίμψ καί ' γρα,>μά: ίν *υτοπθ!θ?;ν τί;ν είς τι Ταμείον τού δημοσίου ν] τής
  Τραπΐΐ,ης Κρίΐ'τ,ς χατάθ:σιν, /^ω ίγ·;ιήΐεως, ϊρα^μών 150.
  Είς τ:ύς άποτυχ^νιας χϊΐά ·κν διαγωνισμόν έπιστρέφονται τα
  λογψ εγγυήσεως κα·.ατΐ;έντα έν:ϊς τριών ημερών άπό τής μειο-
  Άρθρον Τ. Ό ζροϋ^ολδγ.σ,ιός κ*ί ή
  των υπο-
  ρ 5. Άν χαί ή μίΐοίοσία προχηρΰιοεται ώς τιλειαι-
  τι>.ή τα πραχτι/.ά α!ιτής ΰ-ό'.εινται είς την εγχρισιν τοΰ έπίτών
  Έώ Άνω:έρ:ν ΔιευθανΐνΟ Οστις εχει τό διχαίωμα, χατά
  40
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΪΠ'ΒΕ
  τόδοκοϋν αυτώ, νά ίγιιρίνΐζ, ήμ1!,, αΰτά, χωρΐς ίκ χοΰτουν' άπο-
  κτα ό τελευταίας μιιοϊότης ούϊέν κατα τού Δημοσίου σικαίωμει.
  Άρδρον 6. Τα κηρ3*ί!α καί Ι^οίΐ τοό σ-ιναφβΐϊΐο,Αένου συμ-
  6ολ«ίίυ έπι6ΐρύνουσι τόν εργολάβον.
  "Αρθρον 7. Ό προϋπολογισμώ και ή συγγρα?ή των υποχρε¬
  ώσεων εισίν έκτεθίΐμίιΐα εις τα γραφϊί* των άνο» Νο^ϊρχιών είς
  την δ'άθεσιν των βουλομένων νά λαβωτι γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τη 10 Φεδρβυ*?ίου 1912
  Ό επι τώ/ 'Βίωτϊοικών Άνώτίροί Διευθυντάς
  Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΙ2
  ίι καί τ.ηλεγρα·^ικη
  Κρήτης
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ώς ή,χέραν τής ΐνάρξεως τής λειτουργίας τού δια τοϋ
  αριθ. 100 π. {. Διατάγματος τής Έλτελίστΐί.ής ΈΐΗη
  συσταθέντος τίχυϊρομιχοϋ γραφείου Σίΐ,ϊ/ς όρ'.ζ^μτν ττ,ν 1
  μένου μηνός Μαρτίου, ημέραν ΙΙίμπτην.
  Έν Χανίοις τή 7 Φιδρουαρίςυ 1912.
  (Έχ τής Ταχ. καί Τηλ. Διευθύνσεως Κρή-,η-,
  υπ
  πή< έπο- Αριθ. Πρωτ. 9 6 Ό Δήμαρχος Άγίου Βα^ιλε;Όι^ βιάννου Διαχηρύττςι ότι, Σ^^ωνως ζρϊς την ϋπ' ίριθ. 14 π. !. άπέφΐίΐν τής έΥ.ιτρο- πήςτού Δημου Αγ. ΒασΐΛί^^ νομίμως βγ,ιρίθ.υης δια τής υπ' αμϋ. εΐΐ*^ 4. |, «κοφ^σεως τ^ΰ κ. Νομαρχου Λβσηϋιου, $κτι- (κται »ίς φανιραν ιΐλίΐοϊοτΐΑην ίημοπραυιαν ή ίχμιςθοσΐς τού φϊρουζυγαυ ε*ί των εκ τεϋ ίπ^νειου "Αρδης «ςαγΒΐ*ε>ων ιπιτο-
  πιων πρ-ΐοντων άτ-ό τής ί Σείΐτεμδρ'-ου Ιΰί 1 μεχρ όίΐ Αύ^ύ-
  στου 1912 συμφωνως πρϊς τον ϋπ'αριθ. 350 Νομ;ν καί 'τ:ύ^
  όρους τής παρούσης ίιαχηράςεως. Ό ε'υπραχδησομενις ίΟρος
  ωριαθη δια τής ρηοιιοης άπθί«3ϊως είς 3 λ πτα ί'.' έκαστον σία
  τήρα πυρηνας, χαρου*ιου καί ξυλανθρακων κ« 6' είς 20 λΐτ.τβ
  ϊι' 100 χιλιόγραμμα ελαίου κιτρου καϊ ροδ!:υ.
  "Οροι ίκμιςθώσιως
  α') Διάνά γίντ, τις ϊεκτός ώς πλειοϊοτης εί,-αι άνά-,κη νά
  ιτροκαταίαλΐί είς τόν Δτ,μορχον, ίκτιλούντα χρεη προαωρΐνοϋ
  ταμίου, δραχμάς χρυβϊ, 20- πρός δέ νά πΐρ:υσΐΛϊ0 εγγι,ητήν
  βς;όχρ«ων, όστις ^ετ' αύτςθ 6ϊλέΐ συνυπογραψεί Τά ΐΐρακτ'.κα -ίίς
  ϊημοπρ οίας χαί τβ συναφθησςμενον συμέΐΛαιον χαί 6α είναι άμ-
  φοτιρ.ι αλληΛεγγύως ϋτ.ευϋ^νοι άπίναντι τοϋ Λημου άνευ τού
  όικαιωματΐς τής διαίρεσις ή ίιζΓ,ϊεως, $[' όλ;*ληΡ,ν τό ποσόν
  τού μιοθω,Αατος μεΐα των τυχόν τοχων καί «ςό:ων άύτ:ϋ με'νρι-
  βλοσχερους ίςςφλησε-^,ς.
  6) Η δημοι^ασιβίνεργηθή^ι ένώ :ιον ίπιτ?ί-.ής άΓ- ε-
  λουμινης έχ τοΰ Δη,Λαρχο, ω;^ρ:ίδρου κοιτών τακτικών μ=Λίΐν
  τής ·Αΐτροτ.ή·ς τού ίήμου ως μ*λών ή των νομ:μω» αύ'ών ανα
  πληρω;ων την 1» ψ 6ρ3,αρι«ο 1«11 +^?Λν Κυρ,α,.ήν Χβί
  ωρ»ν 10=12 π. μ. έν τώ Δημοτιχώ Κατβ^τή^>^IX, Άν Βα-
  βιλειου. ''
  γ') Η ϊημοτραοίαίένίίναιτίλίΐωτ:^, έ-β>έ.ω; ε>ν 'ντ-ς
  Ο ημερών απο της κ«ιακυρωΐ»ω; παρίυσιβοτίι) έ.ιρ = ς -λ»,^--
  της πρ,σφιρων δ ·/. τουλάχιστον πλέον τής τ«λι««βς"τ;. όσ·--
  ρας, επα,αλαμίβ,εϊαι ή ίημοπρασία την 26 Φίδρουα-ιςυ ί Ι
  Είν>ίέ τβ·.·« ίέ» παρου31αο6ή έτερος πρ4σφ;?ων Λνωίί?3ν %0'.
  βον β·ναιιηρυσσ*τ»ι *νοιχιασσ;ης 6 ύτ.ερΰομα ι33ς.
  _ϊ') Αί προσφοραί λοΤ.ζοντ.ι είς άχερα^ς μ,ναοας χαί ε|ς Υ9<,. σας δραχμάς. ^ Α'" «') "11 καταδολή το·3 μισβωμ«:ς «ά γίντ, »ί; τρϊί; !„; 8:ΜΙ, 3ί"?7 ·ίλ/ς"νΜνών "Απρ;λι"ήβ·Μ»Γ»ί* ώΐοϊ οτ') Ή κατά τό ά,θρο, 1 κ,τατεδεϊσα έγγύησ!ς έ-σ-ρ*,.τϊ, είς τους βποτυχοντας χατα ν^ν π^,οΐ,σ,αν νβ'ς 3 ήα.ρών ά" τ«λ««βΙς. Καταπιπτει ίέ ,δίηύ,ερ τ! 2 μου εάν ό πλειονότης ϊεν προσέλθτ^ νά συντάξτ) το ένοικιβστήριον συμβόλαιον ΐντός 8 ημερών άφ'ής είδίπς:η()Τ| πρός τουτο, ϊπα- ναλαμδάνεται 5* ή 2ημοπρ;σ:α »ίς βίρος αΰτοΰ έν περιπτώσει καθ" ήν κατά ταύτην προκΰ^ς ζημία εις τόν ϊήμον- Τό ?έ χρηματικήν παράδολον τοΰ ένοοιιβστοϋ συμψηφίζϊται ι'ις την α'. ϊίσιν. ζ' Τα χηρύκϋα καί τα Ις^δα τού συμβολαίου ίπιίϋρ6νουσι τόν ένοικίαστήν. η' Τα ι;ραχτιχά τής δημοκρασΐας ϋπέκεινται είς τί.ν έγκρισιν τής επιτρβπί'ς τού δήμου Αγ. Βασιλείου ήτις δύναται νά έγκρίνιτ, αύτά ή <ΰ, χωρίς έκ τΐύτου νά αποκτα ούϊέν ϊι> αιωμα κατά τοϋ
  δήμου ό τελίυταΐος π^ε(^δότης.
  Έν Αγ. Βϊσιλείφ τϊ) 7 Φίδρουαρίου 1912.
  Ό Δήμαρχος
  Χαράλ»μ«ος Δ. ΣυμοΌυλάκης
  Αριθ. Πρωτ.
  » λιεκπ.
  13
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΞ
  Ό ΔϊΊμαρνος "Ανω Βιάννου
  Διακηρύττει ότι ό ίγρίφΰλα; Ά» Βιάννου Χαραλ. Πετρά¬
  κης συνιΛαδίν έν τις θίϊδϊ «Μί/λαν/] ΙΙλευρά» τής καθ" ήμιας
  Δημοτι*.ής «εριφίρβιβς κατά την 31 Ίανουαρίου 1912 μίαν αίγα
  ψα^τ^, μέ σαμα »«υ;ροάλια χαί μέ πΐσβκοκκαροι άπό τό δίξ'.όν
  ώ υν. λαλαίά-ην, ήνχίας ίτών τριών, π*ριφ»ρομένην ά5έσποτον
  χαί Οτι αύτη όΊατρεφεται ίν Άνφ Βι^ννψ.
  ΙΙροσΑαΛ,οϋνται όθεν οί άνχγν,ϋριζοντΐς την προρηθεΐσαν αϊγαν
  ώς ι3:θΑΤησιαν των, ν» πρίο3λ')α>3Ν «νώπι^ν ήιί,ών κ^ί έν τω
  γρ:.φ«ΐ(θ τού Δή·ιΑΟν τίύτου έντός 8 ή*ερών άαό τής έν τί) Έπι-
  σημω Έφημ;ριδι δ/,μοσιεύβΐως τής παρούσης μέ τ'άναγ^αΓα άπο-
  ίειχτιχα μεσα χαί Ις.ϊα, καί παραλάβη ταύτην, άλλως έχποιή-
  σίτιι χατα τόν Νομόν,
  Έν Άνω Β.άννφ τίί 6 Φίδρουαρίου 1912.
  Ό Δήμαρχος Άν» Βιάννου
  Στ. Σηφάκης
  Άριθμ. Πρωτ. 6Τ3
  » Διεκπ- 4ϋ1
  Έν όνόαατι τοδ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡίΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Ό παοά τοίς έν Χανίοις Κοκουογιοοίκαις
  Γε-νχκός Είίίαγγελείτς
  Λαίών ΰπ' όψει τό άπό 18 Ίουνίου 1936 ύπ' αριθ. 397 056-
  λε·.μα τ<,0 Σ^οουλί^υ των ίν Χανίοις Πρωτςδιχών δι" οδ δ Μα- ν;3ϊΐς 'ϊΐμμ. ΚαΛη:ον»/.ης χάτίιχος τοϋ χωρίου Άνωπολεως τής ίτ:αρχιας Ιφκιων τού Νιμοΰ Σφαχίί,Λν παρβτ.έμφθη ενώπιον τίϊ Καχουργίθιχεί'^ Χανίων δια να έιχαα&ή ώς ύπαιτιος τοΰ ϊτι ττ,ν 6 Άπριλΐϊυ 19ό7 περι ώ.αν 7 μ. μ. είς την συνοιχίαν «Ν ϊπΐανά» Δραπαϊΐά Κΐσσαμου έι,όνευσε ίι' δπλου «Γχρά» ::<.7:ληϊω;Αί»ου πυρίτιϊος καί σφβιρας τ&ν Εΰ^τβθιον Βρεξαχην. ητ;ι χαχςυργτ,ματίς πρ'.6λεπομέ<ου χ,αί τιμωρουμενου άπό τοθ άρβρου 58ο τοϋ Ιΐοινικοΰ Νομου. θίωρήσας την ά*ο 1^0 Ιο^λίίυ 1907 κατηγορίαν μου. Έπειδη ο μνηοθείς ιϊ/βι φυγόϊικος καί άγνοείται ό τόπος τί|ί διαμοίήςτου. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καί 409 τή*; Πο-.νικής νθμιας, Ιΐρϊσχαλώτον είρημβνον Μανοϋσον Έμ,Α. Καληδονάκην νά '-μφανΐ;^ αΰ;οπρυωι;«»ς ενώπιον τού άχροατηρίου τοϋ Κακουρ- γιο3 χειου Χανίων την 15 Ίουνο., 1912 ήμ,εραν Πβρ»σκ»υήν »» ώ,:αν 8 π. μ. 6τεπαρεΛευ«ται κϊίή πΐρα τοϋ Ν^μου όριζομίνίΐ τρίμηνος πρ:()ίσμία λογιζομενη άφ' ή; εγένετο ή τελευταία των πρός τοιχοκολλήση καί δημίσίευ,ιν τοθ παρόντος «πβ τβί Νο-
  ΦΗΜΕΡΐΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ιμον τοΰ Κακουργιβίικείου,
  δικασθή Ιρήιιην.
  Δημοσιευθήτω τό παρον δια τής Επισήμου '!
  Έν Χανίοις τη 2 Φεδρουβρίου 1912.
  Ό Άν)σαγγίλευ; των Έ
  Ν. Ζουρίδης
  Άρ!9. Ποωτ. 613
  » Διεκττ. 420
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρα τοίς έν Χανίοις Κακονργιοδίκαις
  Γενικος Εισαγγελεύς
  Λαβών ύ-' δψει τό ά,τό 15 Δ)βρίου 1909 ύ-' αριθ.
  1131 βούλευμχ τοΰ Συμβουλίου των εί Χχν'οις Πρωτο-
  δικών δι' ού ό Διονύσιος Στεφ. Λαίνάκν,ς κάτοικος τοΰ γω-
  ρίου Ζερβενών Μεσογείων τής έ-ίρνίχς Κισσάμου τοΰ Νο-
  μοΰ Χανίων παρεπέμφθη ενώπιον τοΰ κακουργιοδικείου Χα¬
  νίων διά νά δικασθή ώς ύπα,ίτιος τοΰ ότι την 11 Όκ.τω-
  βρίου 1909 έν τή συνοικίαι «Κουτσουδ ανά» τοΰ χωρίου
  ΛαρδχϊΚισσάμου άνήρεσε τόν Πχνχγιώτην Ξ^ρουχάκην ήτο!,
  Λχκουργηματος προβλεπομένου καί τιμ,ωρουμ.ένου άπό τοΰ
  άρθοου 293 τοΰ Ποινικοΰ Νόαου.
  Θεωρήσας την άπό 21 Ίουνίου 1911 κατηγορίαν μου.
  Έπειδη δ μνησθείς είναι φυγόδικος καί άγνοεϊτα; ό τόπος
  τής διαμονής τού.
  Δυνάμει των άρθρων 408 406 καί 409 τής Ποινικής
  Δικονομίας.
  Προσκχλώ τόν είρημένον Διονύσιον Στεφ. Λαι'νάκην νά.
  εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροχτηρίου τοΰ
  Κχκουργιοδικείου Χανίων την 1 Ίουνίου 1912 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώρχν 8 π. μ δτε παρελεύσεται κχί ή παρχ
  τοΰ Νόμον όριζομε'νη τρίμηνος προθεσμίχ λογιζοαέννι άφ ής
  εγένετο ή τελευταία των πρός τοιχοχόλλητιν καί δημοσί¬
  ευσιν τοΰ —αρόντος υπό τοΰ Νόμου διατεταγυ.ένων πράξεων,
  ίνα δικασθή κατ' αύτην, άλλως μή έμφα/ιζοα.ενος κχτά την
  ρηθεΐσκν δικάσιμον τοΰ Κακουργ.οδικει'ου, θέλει κχτά τθν
  Νόμον δ;κασθϊ) Ιρημην.
  Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις τή 30 "Ιανουάριον 19ί"2.
  Ό Άντεισχν-γίλεϋς των Έφ:τα)ν Χα,νίων
  Ν. Ζουρίδης
  Αριθ. Πρωτ. 1465
  884
  Έν Όνόματι τοθ δαίϊιλεως τ&ν
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΠΜΑ
  Ό ηαρά ποωτοόίκαις Χανίο^ν
  Έπειδή ο Νικόλαος Γ. Μπαλομενάνης Χ,,ιστια/ΐς Όρ-
  θόδοξος, πολίτης Έλλην, κάτο'κ^ς Μπαμτιόλο Κ^?ων■'2ς -/.Λ
  ήϊη αγνώστου ϊιαμονής χατηγορεϊται ώς ύ—αίιιος τίϋ ότι ίκ
  συττάυεως μετ* άλλων *·>ί υπό κοινίΰ συι»φέοοντος κινού-ενοι
  σιιναπεφάσισαν την έκτελοσιν τής επομένης άς·ιτο!νου ι:1ίϊς-(ί.·ς
  καί Ινεκα ταύτης συνομολογήσαντίς ά^οδχίαν τρΐς άλλήλοος
  συνδρομήν έν γνώσει α5τογνωμ.όν«ς /.αί άνευ ιής συ',κατ^θ.οεως
  τοΰ έχοντος ϊ'καίωμ,α ΐδ οχ.τί;μονος έλαβον ι·ς την καιΐ-χην
  των ξέ^α κινητά κτήματα ή-ςι ότι κατά την 13 Όλτωί-ίο^
  1911 έκ τής θέσεως «Ψαθοθλ:» τής περ φίρείας Βρ «ών Κυ-
  δωνίας, άφήσεσαν δύο πρόβατα άςίας ϊραχ^ών 40 ά
  τα είς τόν Ιωάννην Ί. 'Δθανασάχην οιά νά ί/ωσι
  ώς Ίίιοκτησίαν των
  : τουτο "ροβλέπεται %* τιμωριΤται άπό τ'
  τςΰ Ποινΐκοΰ Νάμου, κβί 1 καί 2 τοΰ ύπ' άϊιθ. 665
  ου χαρακτηρίζεται δέ ώς πλημκ-έλημα
  Έπειϊή ό κατηγορούμενος οΐτος είν« άπών καί άγνοιΤται ό
  τόπος τής ίιαμονί): τού.
  Ίίοντίς καί τ' άοθρα 405 χαί 406 τής Ποίνικής Διχονοιιίας
  ΚαλοΒμεν τον ε:ρτα^νον καιηγορούμ«νον Γνα ίμφανίσθίΐ αΰτο-
  ιτοΐσώπως ένώτΐιον τού άχροατηρΐου τού Πρωτοδιχείου Χανίων την
  7 τοΰ μηνός Ί.υνίου τοθ Ιτο^ς 1912 ημέραν Πεμπτην κβΐ
  ώρα» 8 π. μ. Γνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τής «/τεθείσης πράξε¬
  ως, άλλως θέλει δικασθή έςή'Αην συμφώνως τώ άρθρω 407
  τής Ποινιχής Δΐχονομιίας, συγχρόνως δέ καλοθμΐν αυτόν ό'ΐτως
  λάδτι γνώσιν των εγγράφων τής διχογραφίας.
  Έν Χ^νΙ:!ς τξ 11 Φεβρουαρίου 1912
  Ό ΕΙσαγγελεΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί κληθέντος μάρτυρες
  Ιωάννης Ί. Άθανα'άχης κάτοικος Βρυοών Κυδωνίίς
  Ιωάννης Δ Γιοννουλάχης » Μκαμπΐόλι »
  Γίώργιος Δ. Γιαννουλάκη » » »
  Εμμανουήλ Άνδρουλά/η » » »
  Έ-Ύοαΐια πρός απόδειξιν
  Ή ΰπ' ά,^ιθ,ι,. 143)911 ϊλθεσίς τοθ Σταθμοΰ Άλικιανςΰ
  Κυίωνίας
  Αϊμόϊιος δ:χα3τΐί.Ός κλητήρ παραγγέλεται 8πα»ς Ιν αντίτυ¬
  πον τοϋ π-νρΐ>ντος το νοΜθλληαη εί^ τι;* τελΐυταίαν κατοικίαν
  τοΰ /ατηγυρίυμίνου καί ίίίρον τοιγθΑθ">λήϊ/| είς δημοσία μίρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό ΕΙσαγγελίύς Χίνίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ Πρωτ. 1016
  6^4"
  Έν Όνόαατι χοϋ Βασιλέως των Έλλτινων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  '*) παρίι Ποωτο?·ίκαΐΓ Χανίων Εισαγγελεύς
  Έπ·ι*ή δ Δηαήτριος Ν. Πατσ:υράχ»κ, πολίτης "Ελλην
  γόί'.κος κατηγορϊίταί ώί ϋιΐαίτιοο το3 δτι την 11 Σεπ-ι,μδοίΌυ
  1911 ΰφτ(:«ίεν Ικ τοΰ 7ω?ί-υ Π^ατανΐά Κυδ'ι»ν''ϊς ί α ο^ον
  &ζ 2£ 60 δίαχΐ-ών άνήχοντα είς τόν δελφίν τοΰ Έμμαν/'^ήλ
  Ν. Πατσουεάχη δία νϊ τον ϊχχ, παρανόμω ώς ίϊιΐκτησ'.'ϊν τού.
  'Κπ£!Ϊ*ΐτό ά<ί;χηίβ το~τν προβλίτ^τΐι κ·ί τιμ'ι)ρ-.ϊΓα'. α~ό τ αρθρον 377 τ^υ Ποΐνκοΰ Νΐ,,ιου χα^ακτηοίζεταΐ !έ ώ-; πλι·,μι- μ Έπειϊ'ι ό κατηγίρϊΰμινος οϋτος είνε άπώ^ καί άγ.οεΐτα: ό τ'οτ,ος τής δΐομο ής τού. Ίδοντες κοιί τ' ίρθ.ϊ 405 χαϊ 406 τή; Ποινιχής Λικονομίας. ο;,ο.!« τ'ιν ί'.ρ^ϋ-'νον χατη ,·"ΐρ2ύ,ι.»νον Γνχ -ΛίΊνισθν] αύτο- ω- ίνι,Ίτι?ν τ-ΰ ά'θοατηρίου τοΰ Δ χαττη-ίου των ΐ ά?τ γνώΐ'.ν των ?"γράίων τής ϊικογρϊφίας.
  Έ* Χανίί-ς --, 30 Ίανουίρί^υ 1912^
  Ό ΕΊΐϊγ-ίε^ίΰς Χανίων
  Οί κλτ,θίντες μίρτυρίί
  'Ρ'μΛΐ^ίυίλ Ν. Πατΐουράίΐης κ-'τνΐκ^ς Ιΐλατ3ν;ά Κ ϊωνίας.
  Νικόλαος Χ' ' Κολ'ίυΒίνη; » Σοΰδας.
  'Λρμόϊιος Ϊ!<αϊ-ικός κί.ητήρ πα-.αγγέλλεται ο-ως εν άντί- τυ-ον τ;υ -«ρίν-ϊς τογοκιλ/ήίΤ ε'ς τόν τελευταίαν κατο:/.ίαν το·" ·<3ττ·'θρ-υμϊνου κ^ί έ'ΐερίν τοί-χονολλήστ; εί-, δημοσία μ.έρη. Έν Χανίοις οΰίημερόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς
  ΕΦΗΜΡΡΤΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1168
  ι Αριθ. Πρωτ. 145
  » Διεκπ. 740
  Έν Όνόαατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  "ΚΛΗΤΗΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά Πρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
  Έπιιδή ό Νικόλαος Άρβε^άχης έτών 18, πολίτης "Ελλην,
  Χριστιανός Όρθόδοξος, κάτοικος τοδ χωρίου Κοντοποΰλων Κυ-
  δωνΐας καί ήϊη αγνώστου διαιιονής κατη·. ορβΤται ώς ύπαίτιος
  το3 βτι έν γνώσει αύτογνωμόως καί ανευ τής συγκαταθέσεως
  τοϋ ϊχοντος δΐχα'ωυια ίδιοκτήαονος Ιλαίε,ν »'ις την κατογτν
  τού ξένα κινητσ κτήματα, ί)τοι ότι την νύκτα τής 22—23
  Δεκεμβριού 1910
  Κεραμε ών Κυδωνία
  (άνευρίβίΐσών των
  λάκτν δ.ά νά νά τάς Ι-χτ;, παρανόμως ώς ΐϊιοκ,τησίαν τού. ι ρομίνης
  Έπειδή τό άνόμιημα τουτο προβλέκεταί χ»1 τιμωρεϊται »«ό ίρήμην.
  τ' άρθρα 1,2 καί έχόμενα τοϋ ΰπ' αριθ. 665 Νόμ:υ, χαρβχτη · ;
  ρίζεται δ« ώς πλημμελημα. ;
  Έπειδή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άτ.ίύ) καί άγνοεΤται ό τό-
  πος τής διαμονής τού. {
  Ίδόντεςκαί τα άρθρα 405χα'. 400 τής Ποινιχής Διχονομίας.
  Καλούμεν τόν ίίρημινον χαιηγ ρούμ«νον ίνα «μ^ανισθί1 αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τγ.3 άχροατηρίου τοϋ Πρωτοδιχϊίου Χανίων
  την 31 τοϋ μηνός Μαίου το3 Ιτους 1912 ήμέρ»ν Πέμπτην κΐί
  ώραν 8 π. μ. Γνΐ Ϊ'χαΐ6τ1 ώς ύταίτιος τίς ίκτεθείσης πίάξίως,
  άλλως Οίλει δικασθή ίρήμην συι φώο>ς τώ άρθρφ 407 τής
  Ποινικής ΔιχονοΐΛΐας, συγχρόνως ϊέ καλούμεν αυτόν ό'ζΜς
  λάβη γνώσιν των εγγράφων τϊ|ς διχογρβίίας.
  Έν Χανίοις τί) 3 Φείρβυαμ'.-υ 1919
  Ό Εισαγγελεύς Χανίο>ν
  Γ. Σκουλάς
  Οίχληβέντες μάρτυρες
  Γίΐβρ. Δ. Τζιτζικαλάχης κάτοικος Μαλάξης Κυϊωνία^
  Στυλιανός Μ. Τριμπουνάχης » Κοντότουλα »
  Νικ. Ά. Κονταντωνάκης ή Μα^ΐνάκϊ,ς χάτοιχος Κοντόπουλα
  Κυϊωνίας
  Άρμόδΐος διχαστιχός κλητήρ παραγγέλλΐται ό'πως ϊν αν¬
  τίτυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κα¬
  τοικίαν τοΰ κατηγορουμίνου καί έτερον τςιχοκολλήοιτ; είς ϊη
  μίσια ιιέρη.
  Έν Χανίοις αΰθτ,μερόν.
  "Ο Ε'σαγγελεύ'ς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  •Αριθ. Πρωτ. 937
  Β Λιεκπ. 585
  Έν όνόιιατι τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνων
  Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  Ό Εί<ί!·ιγγίλεί·ς Χανίων Πρός τόν επί ά?ι«ία κατηγ:ρούμενον Άνίρέαν Ν. Όρφινουϊά κην πρώην κάτοικον Νίας Χώ;.ας χαί ήθί; άγώσιΐυ ίιαμονής ΚαλιΤσυι όπως έμφαν.εϋ^ί αυτοπροσώπως ένώ'ιςν τοϋ άχροατηρίου τοο Δίκαατηρίου των ίνταϋόα ΙΙ:ωτ:3;>,ών την 31
  τού μηνός ΜΛυ τοϋ έ-ο^ς 19 2 ημέραν Π<μ-τ*,ν χά! ώραν μ. πρός ουζήτηαιν τίς υπό χρονολογίαν 30 Μαρτίουί9Π 142 Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Τοΰ ηαρά τώ Εϊρηνοδ.κείω Σπήλι Δηιιο- Οίον Κιιτιιγόοου Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποινικχ|ς Δικονο- μΐας καλο3μεν τόν Ζ.»γαρίαΐ Μ. Μαριυγιαννάκην πρώην κά- τοιχ;ν Καρινώι» Αγ. Βασιλείου καί ηδ<) αγνώστου διαμονής, 'ινα προσέ^θ-β αυτοπροσώπως την 28 Μαίου 1912 ημέραν Δευ- κατ" αύ;ο3 άςιοποίνου πράξεως άλλως δικ,ασθήσεταί Ιπήλι τή 25 Δημοσιευθήτω Σπίίλι Ίανουαρίου 1912 Ό Δημόσιος Κατήγορος Δ. Στραπαταΐκης «ν τή Έ-ΐίσήμψ "Εφημερίδι. Ό Δημιόσιος Κατήγορος Δ. Στραπατσάκης έφέσιώς σΐυ, κατά τής ΰπ' αριθ. 1035 τής 10 Ν)6ρ>ο.) 19
  άπίφάσεως τοϋ Είρηνοδιχίΐου Χανίων άλλως θ;λε;ε ϊυαα
  έρήμην.
  Έν Χανίθ!ς τί, 27 Ίανουαρί^υ ί912
  Ο Είσαγγελί^ς
  Γ. Σκουλάς
  Άρμόδιος ϊιχασταϊς κλητήρ παρϊγγ,λλιται ο'ζως εν ι
  τίτυπον τή; παρούσης τοιχοκολλήση είς τό ?τμυ:ωτ»ρ;ν μί;
  τής συνοικίας Νίας Χωρα, ένθα κατοιχιΤ ό χατηγ:ρ:ύμ='
  καί £τ»ρον είς ϊϊραν τού άχροΛτηρίου το3 Πρωτ;Ϊ!ΐι*;ουΧαγί.>.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πράξ. 14
  Ό Εϊρηνοδίκης Ίερπηέτρον
  "έχοντες ύπ' όψει τό άρθρον 17 τού ΰπ' άοιθμ. 144 Νόμου
  Τροποιτοιο3μεν την ύπ'Άριθμ 163 το3 1911 πράξιν ήμιϊν
  ώ; τρός τάς ημέρας τής ίκδκάτΐως των μιχροϊ'βφορών ήτοι.
  Όρζονεν ημέρας έχϊιχάΐεως
  Α'.) Έν ιω Δή'ΐω Ίίραπέτρου, Ριαννίτσι, Κβνδρί καί
  Καπίστρι, την 13 χαί 29 Φεδρ νχοΊιν, 1 καί 16 Μαρτίου
  25 Απριλίου, 3 «οί 15 Μαίου^ 12 χαί 28 Ίουνίου, 12 χβί
  30 Ιουλίου, 3 κβί 23 Α'γούστβυ, 12 καί 27 Σεπτεμβρίου, 15
  χαί 29 Όλτωδμου, 15 χαί 26 Νιεμ^ρίου, 3 καί 14 Δεκεδρίου
  1912, τόπον δέ Ικδικάΐεως το Είρηνοϊιχειακ'ον Κατάστημα
  Ίεραπέ'ρου.
  Β'.) Έν τοίς Δήιιοις Κί'τω ■χωρίου, Έττάνω νωρίου, Πισ-
  χοπής Άγίου Ιωάννου την 24 Φ.-δϊθί,αρίου, 29 Μαρτίου,
  | 9 Απριλίου, 9 Μαίου, 25 Ίουνίου. 9 Ιουλίου, 9 Αΰγοΰστου,
  :9 Σεπτίμβρίου, 9 Όκτωίρίου, 27 Νοεμβριού κ»ί 10 Δικίμ-
  ' βρίου, τόπον ϊέ ίκδίχάσεως τό Κατάσίημα τβΰ Δήμου Κάτω
  ' Χωβίου
  | Γ'.) Έν τ:ϊς Δήμ-ϋς Καδ6ο^σίου ν.αί Β?σιλικής την 25
  Φίδρουαοίου 28 Μαοτίου, 10 Άχρίλίου, 10 Μαίου 26 Ίου-
  νίευ, 10 Ίιυλίου 10 Αύγο^στου, 10 Σεπτεμδρίου, 10 Όκ-
  τωδ:ίου, 28 Ν^εμίρίου, καί 11 Δικΐμδρίου, τόπον δ' έκϊιχά-
  σίω; τό Δημοτικήν Κατάστηΐ-'α Κβ6δ:υσίβυ.
  Δ .) Έν τω Δήιω ΚαλαΐΑαύχας την 20 Φεδρουορίου, την
  18 Ά*5!}(ο;,, 19 Ίουνίου, 18 Σίπτε^,ο-ίου 20 Ν:«υ.6;ί5υ 1912
  11 τ:πον δ| Ικϊιχάσεως τό Δηαοτίλόν Κβη'στηυια Κ«λαμα«αί.
  ΟΊ Ε .) Έν τω Δήμ^ ΆνατΛής την 91 Μαρΐίου,ττιν 7 Ίου-
  ; λιου, ττ,ν 20 Σϊττεμβρίου, καί 22 Νίΐμδρίου 1912 χόΐίν
  ; ϊ =χϊιχασεως τό Δημοτικόν Κατάσττ.μϊ Άναΐολής.
  ! Στ .) Εν τοΐςΔήμο.ςΜί/λώ», Χρίστο^ καί Παρσατήν 91 Φε-
  βρουβρίς» 20 Μαρτίου, 19 Άπρίλίου, 19 Μαίου 2ΟΊουνίου, 6
  :ν- ■ Ιουλίου,, 20 Αΰγο;στου, 19 Σεπτε·6ρίο^ 19 Ό
  Κατ« ταλοιζά
  Η παροϋσα Ίσγύει
  31 Δεκεμβριού 1912.
  ή ^ Άρ.βμ-,ν 163 τού 1911
  άπό 1 Φείρουαρίου 1912 μέχρι τής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΌΣ
  Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρού—ς 8π5υ ο Νόμος !
  όρίζϊΐ.
  Εγένετο καί εξεδόθη
  Έν Ίϊραπίτρφ τή 1 Φ.δρουαρίου 1912
  Ο Εΐρηνοϊίχης
  Ι'. Βλββτός
  Ό Γραμματεύς
  Γ. Δημάχης
  Αχριδές αντίγραφον
  Έν Ιεραπέτρα αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς
  Γ. Δημάχης
  'ΑοιΟ. Ποάξ. 1
  *Ο Δηιιόόιος Κατήγορος Ίεοαπίτροιτ
  Λι6ών ΰπ' όψει τα άοθρ» 50 κιί 57 το·3 ύπ' αριθ, 80 Νί-
  μ^Αϊτιχού Δτατάγμοίτοί τΐίς Εκτέλεσιν ής Έιΐίτρο*ϊ!ς.
  Τροποποΐώ την ίιπ' αριθ, 2 τής 12 Δεχεμδοίου 1911 ιζρζ-
  ξ'ν μου ώο ιτρός τάς ημετέρα.; των διχασίμων επί άγροζημιών
  ε!« τ'ίδς άγροτ'κούς Δήιιους τής περ'φερΐίας 'ίρχτ.έτρ*.> καί.
  ΌίίΓω ταύτας ώ« εξής.
  1) Διά τάς έν τή ΐν τη έ'*ρα τού δήμιου Ιεραπέτρας *ι-
  χαζουιένίΐς τν;ν 1 χαί 16 Φϊδοουαρίου, 1 κ^ί 1^ Μαρτίου, 1 χαί
  16 Απριλίου, 1 χαί 16Ίουν!ου, 1 καί 16 Ιουλίου, 1 καί 16
  Αΰνούστ:υ, 1 κιί 16 Σίπτεμδρίου, 1 χαί 16 Όλτωδρίΐυ 1 χαί
  16 Νοεμβριού 1 κοί 16 Δεκεμβριού.
  2) Διά τάς έν τη Ι3οα το3 Δήιιου Μ'σε'λ'οων ίιχαζομί-
  νβς είς τάς 2 κ» 17 Φ ρουαοίιυ, 2 καί 17 Μϊρτίου, 2 χ^ί
  17 Άχ^ίΜου, 2 χά1 17 Μοίοο 2 κιί 18 Ίου.ίου, 2 καί 17
  Ιουλίου 2 καί 17 Αΰνούϊτου, 2 χαί 17 Αόνιυΐτου, 2 -«αί 17
  Σ«πτεμ6οίου, 2 χαί 17 Όχτωδρίοι* 2 χ*ί 19 Νο»μδ?ίου, 2 χαί
  17 Δεκεμβριού.
  Διά τάς «ν τη ε?5« τού Δήμο·> Καλααιαύ<ιις την 4 καί 20 Φε- 6οουαρ(δΐι 4 χ,ί 19 Μαοτίιυ, 4 κ»! 18 Άπ:ιλί5υ, 4 κα- 18 Μαίου. 4 να! 19 Ίουνίου, 4 χϊ{ 18 Ιουλίου, 4 κ«ί 18 '^ού- »του, 4 κοί 18 Σεπτίμδρί'υ 4 καί 18 Όχτωδρίου, 4 καί 70 Νοίαβρίου, 4 κα! 18 Δεχ·μ6ρί'υ. 4) Δ[>τά έν τή έ'ϊοα τοΰ ΔημΛυ Μα'λ^ών δΐ'αζ'αίνας την 6
  καί 21 Φβδοουβοίου, 6 καί 20 Μαρτίου. 6 <αί 19 Απριλίου. 6 *«< 19 Μβίου, 6 χαί 20 Ίουνί-υ, 6 χ,! 19 Ίοθίου, 6 χαί 20 Αύνούϊΐου, 6 Χ1Ϊ19 ΣίΤ'εαδ^ίου, 6 χαί 19 ΌλΤωδρίου, 6 κα! 21 Νορμβίίοι·, 6 χαί χαί 19 Δεκεμβριού. 5) Διά τάς ΐν τί-, Ι3οα τοΰ Λήιιου Άνατ&λί<ς 7 χ·»ι 22 Φ- βοουαρίου, 7 καί 21 Μαριου. 7 καί 20 Άπ^Λίου, 7 κοί 21 Μοίου7χβΙ 21 Ίοιινίβυ, 7 χβί 20 Ιουλίου, 7 κ ι 21 ΑύνΓύιτου, 7 χαί 20 Σεπτεαδοίου, 7 χίί 20 ΌΑΐωδρίου, 7 κτί 22 Ν;εΐΑ- δρ'ίυ, 7 κβί 20 Δίχε,αδρίοΐ'. 6) Δια τάς ΐν τίΐ ε**ρα τοΰ Δ^μου Κίτί.) Χι.«ρίου. 9 /.οί 2Ί Φί- «ϊου*είυ, 9 χ,ί 28 Μϊβτίιυ. 9 καί 24 Ά-ριλιο··. 9 κιί 2 ι Μα ?-υ, 9κ-»ί 25Ίουνίου, 9 κϊί 23 'Τ ουλίου, 9 ναί 27 Αύ^,-το^ 9 χί! 24 Τιπτ«υ.6ίί;υ, 9 χαί 21 Ό*τω6οίου, 9 χη 26 Νοεμβριού, 9 χά! 27 Δεχε·. βο-'^υ. Διά τας ΐν βη ?ϊ-α τ3 Δ ^αοι» Κ>66ο·'·τίου «? 10 χη 25
  Φ«βοου->ρ'ου 10 *α! 'Χ) Μαοτ'Ό;. 10 κιί 25 Άπο'λίου, 10 κιί
  55 Μιίου, 10κ->ί26 Ίουνίου, 10κϊί21 ΊοΑίοο, 10 χαί Ι
  28 Αύνο6,τ?υ, 10 κιί 95 Σειΐτία6ρ·Ό,>, 10 κ^ί 25 Όχτ^δοίου,
  10 -/.ϊί 27 Νίβιιδρίβυ, 10 κιί 28 Δ:*είλ6-ί9υ. (
  8) Διά τάί Ιν Πϊγείοτ όί'ΐμΐ'» διχα'ομέναί τάς 1 Ι καί 27
  'ϊ'-ςβη-υτ,βί™ 12 χαί 30 Μ^ρτ'ου, 11 χΐί 26 Απριλίου, 11
  •"^26 Μαίου, 11 κιί 27 Ίουνίου. 11 χ«ί 25 ΊοΑ-'ου, 11 κοί
  29 Αύνβύστ-'ί, 1 1 κιί 26 Σ-.ΐΓΓϊαίΐ'ίοΐ) 1 1 καί 26 Ό/.τωίοί5υ,
  11 »αί 28 Νοεμεοί^υ, χαί 11 κιί 29 Δεχε'/δίί:».
  Κατά τα λοιτά ίσγ 'λι ή ϋπ' αριθ. 2 τ^ί 12 Δεκεμίρίιυ
  1911 πράξις ή-Α'ΐν. ή δέ ίσ/1; τί; Πϋ^ι/ΐϊ άρ/ίτα- άπο 1
  '^ίρίυϊϊί^υ 1912 καί λήγει την 31 Δ κ«ι*5?ίου 1912.
  Έν Ίερα-ίτρω χχ, 28 Ίανουίρίου 1912.
  Ό Δημέσ ος Καχήγορος Ίεραπέτρου
  Ν. Τσίχλης
  Αριθ. Ποω-:. 20
  » Δίίκ-. 10
  Ό Δημόΰιος Κατήγοοος Χώρας Σφακίων
  Λαβών ΰ-* δψ£( τα ά-θρϊ 50 καί 57 το3 ΰ—* αριθ. 80 Νομο-
  β«τ!5«ο3 πεοί ϊγροφυλακής Δΐατάγμιτος τί!ς'Ε*τελ«στ.κϊ!ς Έπι-
  τροπής καί μεταρρυθμίζων την ύπ'άριθ. 1 τοθ 1911 πραςίν τού.
  ΌρΙζεΐ
  "Εδρας «κίικάσιως άγροζημιών
  1) Διά μέν τάς αγροτικάς «ερ'.φερειας τώ» Δήμων Χώρας
  Σφακίων κα! Μβυρ'ι, την κωμόϊολΐν Χώραν Σφαχίων, τόπον δέ
  τό Πρηνοδικίΐαχόν χατάστημα.
  2) Διά δέ τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Άνωπόλεως,
  Άραδα:νης, Άγίου Ιωάννου κϊί "Αγίας Ρουμέλης, τό χωρίον
  Ανώπολιν Σ^αχίων, τόπον ϊέ τό Δημοτικόν χατάστημα τοϋ δμω-
  νύμου Δήμου.
  3) Διά δέ τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Άσκύφου
  χαί "Ιϋΐδρου, το χωρίον Άσχύφου, τόπον δέ τό Δημοτικόν χατά-
  στηιι,α τού όμωνύμου Δήμου.
  4) Διά δέ τάς αγροτικάς περιφεοείας των Δήμων Καλλικρά¬
  τους χα' Καύίδάίου, τον μέν γειμώνα τό χωρίον Πατσΐνο, τό ϊέ
  θίρος τό χωρίον Καλλιχράτη^ χαί τόπον τα οίχεΤα Δημοτικά
  χαταστήματα.
  5) Διά δ- την αγροτινήν περιφέρειαν το3 Δήμου Ασφένδου,
  ΐόν μέν ■χειμώνα τό χαιρίον Νίμηκιανά, τ6πον δέ τό ίνταίθϊ
  Δημοτικόν κατίοτί;μα, τό δέ θίρος τό χωρίον Άσφένϊοι» χ»ί τό¬
  πον τό Δημοτικόν χατάσιημα Άσφένδου.
  0) Διά ".ήν άγροτιχήν περιφίρΐιαν το3 Δήιιου Γαόδου, τό χω¬
  ρίον Κιστρί, τόπον δέ τί ϊνταύΰχ Δηιιοτιχόν χαΐάστημα.
  7) Διά δέ την άγροτικήν περιφέρειαν το3 Δήμου Κωμι άδων,
  τό -χωρίον Κ'ομητάϊες, τόπον δέ τό Δημοτικόν κατάστημα το3
  όμωνύμου Δήμου.
  Ημέρας ϊέ χαθ' ά: θά ίπισκίπτετ»ι τάς Ιδρας ταύτης χρός
  έχδικασιν 'ών ά-ιροζημιών.
  Α.) Διά μέν την εδριν Χώρας Σ»?3κί(ον την 9 καί 23 Φε-
  δοευαρίο^, 8 χαί 29 Μχρτϋυ 12 καί 26 Άπριλίοι., 10 καί 24
  Μ^ίου, 7 χ»ί 2! Ίουνίοο, 5 καί 26 Ιουλίου 8 καί 23 Αΐγού-
  στου, 6 καί 20 Σεπτεμβοίου, %% 25 Ό^τωδρίου, 8 χαί 22
  Νο£μδ;ί:ο καί 13 καί 27 Δίκϊμ-δρίου 1912.
  Π'.) Δια δέ τ»,ν ε'ϊραν Άνώπ:λιν την 6 καί 20 Φίβοιυαοίου,
  5 καί 12 Μαρτίου, 2 χαί 16 Απριλίου, 7 χοί 28 Μαίου, 11
  χΐ! 25 Ίουνίου, 9 πίί 23 Ιουλίου, 13 καί 27 Αΰγούστ'-υ, 3 κοί
  2ίΣ*-:ϊ«ίοίου, 8 χαί 22 ΌΑτωδρίου, 5 καί ?6 Νοεμβριού
  χαί 3 κ-ι 17 Δίκεαίρίου 1912.
  Γ'.) Δ ά δέ χήν ΐ'ϊοαν 'Ασ'ΰϊου την 7 ·*α!. 28 Φ δοουαοίου,
  6 κ>ί 13 Μαοπυ 10 κϊί 24 Άνλίου, 8 χαί 22 Μα·5^ 5 *αΙ
  20 Ίουνίί^, 10 χά! 21 Ιουλίου, 7 /.ι 28 Αΰγούττυ, 11 χαί
  25 Σί^τί-ΐδοίϊθ, 9 χά! 23 Ό/τω6?ίίι», 6 χαί 20 Νοεμίρίου,
  4 χά! 18 Δ;κιμ6?ίου 1912.
  Δ'.) Δ'α δέ την έ'ίραν Πΐτσα/ο, την 1 1 καί 25 Φίδρουαρίοιι,
  3 καί 17 Μκοτιου, 7 χά! 21 'Λτριλ'.ου, 0 καί 2(> Ό*τω5οιου,
  10 χαί 2Ί Νοεμβριού κ« 8 καί Ι·"! ΔβκεΑίρίοο 1912, διά ϊέ την
  χα-ά τί θίρος ίίρΐν Κϊλλΐλράτην, την 5 χαί 11) ΜαΙου, 9 »αί
  23ΊουνΙου,' 7 /.ν. 23 Ιο λ·ου, 11 χ.αί 25 Αύγ-ύΐτου, 8 καί 22
  Σ-ς-τιμί ίοο 1912.
  Ε'.) Δια ϊε την έ'»ρϊ< ΝοληΛ·ανα, τή> (5χ"ί 29 Φίίρ:υα?ί=υ,
  13 χβί 28 Μα·>τίου, 11 Λο.ί 25 Ά-?:)ίου, 17 χαί 31 Όατ--
  !ρ·'υ 14κ«28 Νοεμβριού, 12 χ^ί 26 Δε*ε,*6ρί-υ 1912, δια δέ
  την /α.άτοθϊβΐί £ϊραν Άτ^ίΛυ την 1θ καί 30 Μ αί: υ, 1"!
  χαί27 Ίο,ιθ.;, Π κα! 2·"> Ίυλίου. 1 λαί 22 Α'^γ^στου, 12
  «ι 20 Σ.ττεμίρίου 19' 2.
  Στ'.) Διά 3ετήνε'5ραν Γαΰϊου. ,ιίαντών ήμ,ερώ^ Ίυλίου 1912.
  Ζ'.) Δ:ά ?ι την ί'ίραν Κωμη-άϊες, την 2 χαί 1 3 Φίδρ-υϊρίου,
  Ι3*αΐ 2-2 Μαρτίυ, 6 χά: 1^Άτρ:λ?3υ, 12 κ-ί 19 Ιουλίου,
  0 καί 16 Αΐγούτπυ, 13 χαί 27 Σ:πτεα6ρίου, 11 καί 18 Όχτω-
  δρίου, 15 κβί 29 Νί»μ6ο·:ο^ κ»ί 6 «ι 20 Δ:«μδρίου 1912.
  "Ωραν δέ ενάρξεως των συνΐδριΰν την 9 π. μ.
  Ή ιταροϋσα Ίσχύϊΐ μέχρι τής 31 Δεκεμδρίου 1912 ϊφ' διον ίέν
  44
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ" ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Παραγγέ>λει ο'χως αντίγραφον τή; παρούσης τοιχίκολληθη" ;
  ου καί όπως ό Νόμ,ος όοίζε· καί δημασΐί,ιθϊ) έν τί} Έπ;σήμω
  ς Κυβερνήσεως Εφημερίδι. |
  ΈνΧώρα ~?*κίωντί)ί8 Ιανουάριον 1912. |
  Ό Δημόοι^ί Κατήγορος Χώρας Σφακίων {
  Γεώρ. Δ. Τσικριτζής {
  ής ς ή
  γο.γής το·3 είς αύτ:ν ίπιδληθίντος δι? τής ίιπ' αριθ. 852 έ.
  ε:ους άτ,οφίσβως τοΐ Λικαστηοίο^ τούτθί, έϋακτ:ϋ ό'ρου.
  Δ έ
  ώ^ ά<ΐ]ΐΛα^ ο?- τί,αφϊρ κχί Κια¬ κατοικοϋ Θχ- ρ Δ'χβται έν »ίζα την πρικϊΐμένην υπό χο3νίογίαν 24 Ί*V5^ϊρί5^ 1908 ά/^γην τίΰ Ά,ο.ϊ. Άλημπκγάίη ·*α:ο5χ3υ Λ.μένος Σητείας ώ; νομΪΛβ^ έπιτρότου ώ ά φΐνώντέκν.Λν τβ3 ποτέ *Ι6ρκήα ζήμ κατοίκι*ν Ρο3ου κατά Μο;σ;αφ σΐλονίκης κιί έν μέ^ει βάσιμον Άναγνωρίζ«( τοΰς υπό τοΰ ίνίγο^τος Τζ»φερ καί Κιαζήμ ρήμ Χ *■■*?·*··« ϊκαστον κατά 3>/1<4 των έν τή γγή αφ5ρομί κ»ί πίρινριφ^μέ^ων άχινήτων κιημ,άϊων καί επιδι/.άζίΐ κατά τοσούτον την κυριότητα τςύΐ«ν. Δ:ατάσ«ι την 'ξ αυτών αποβολήν το3 Ιναγομέ»ου καί την έν α'ποΥς κατά την άνω αναλογίαν έ<·κ«τάττε:ίΐν αυτών. Άποοοίπτϊΐ την π»ρΐ προΐωρινήί ίκτϊλίΐίΐβς τής παροβ- ση- αίτιΐιν τοο ίνάρντο; ώς νόμω> άΐτήρικτον καί
  Καταδικίζε! τόν ένιχγό.ΐ.·νον ε'ς τα τοΰ ίνάγοντος ΰιΐο την
  ΐϊιότητά ιου 5 ■ΛΜτ'.-ίά τής ποο^ϊίΐιένης δί<.η? δ ή η μεΐρ(αζό;α.ενα ϊί-; ϊίΐχ'χα: εκατόν έξηοτ-τ* ίννέϊ καί 70Ι)/ο Έ Άριθα. Ποωτ. 170 908 » Άποο. 1564 Τό Αικαότιτοιο των εν ΛασΊιθείω Παω.οδικών Συγχείμενον κ. τ. λ. Διά ταυτα Διχάζει ίρημην χοζ5 έναγομ.-:νου. ΐ τόν έναγίιΛ,ΐνον 1<,*-οκ5ν τής ϊό«<Λς ή «ντεπα- ί ύ η ι χαί Ιδηη Έ» Άγίω Νικολάω τ^ 21 Δεχ-ςμζρίου 1911 Ό Πρόεδοβς ό Γρβμμβτεϋς Μ. Καψίλης Ν. Καραδελάκης "Οτι χ%ρι5&ΐ άντίγβαΐον δι' 8 =λή?<)ηΐαν δ'.κχιώματα ά»τι» γρΐφής ϊραχΐΑοί -ίντε (5). Έν 'Ανίω Νιχολάφ τί 10 Ίαν2υαοίου 1912 ^ Ό Γραμματεϋ; 6οηθ3ς τώκ Π?ίι>το3ικών
  Ν. Σγαν^ς
  Ό:ι ά*ρι6έ; άπ5ϊτ*τμα έκ τοί βίς γεΤοα; ι*
  νου κ*ί νομ.ί·Αυ»ς χϊ«,υρ'<)μίνου ά τιγοίϊθ.) την δη)ι^3ίϊ^σ^ν το5 όποίου παοαγγέλλιι» βΐ; την έν Χϊνίοις εκδιδομένων Έφη- μίϊίδ^ «Ελεύθερον Βί!μα.» Έ» Ίε?«έ:ρφ τη 23 Ίανουαοίοο 1912 Ό Πληρ.ξ δ'.',ηίίρος το3 ίνίγοκος καί πχραγγίλλαντο; Άίίφ Άλη,Ατ·γ?-Λ() κατίί^ου Λιμένος Σητείας Μ. Κοθρής κ«οί«υς ή άναφ5ρομί-