92345

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΗΤΗ
  Τ£ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις χη 23 Φεβρο «οίον 4912 — Αριθ. 9
  Αριθ. Πρωτ. 480
  ΔΙΕΥ0ΥΗΧΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Εΐτανιΐ/ληπτικίίς δημοκρατίας δια την ?πϊ δέ/α ι τη
  έκμίσθωσιν των αίγααλών της νήσου Διας ποος
  εγκατάστασιν ίχθυοτροφειων.
  Ό επί των ' ικονομχκίύν 'Ανώτερος Λιετ θυΛ~ίις
  Διακηρύττει £τι:
  Έπειίη ή υπό τού "Ιωάννου Χριστοδουλάκη διά την ίχμίαθω-
  οιν των αϊγιαλών τής νήσου Δ·ας π^ό; εγκατάστασιν ϊχθυοτρο-
  φιίων γενομένη εκορκχμών 3050 προσφορά ϊπλβ'οδοτΓ,Οο έμ-
  προθίσμως υπό τοϋ Μιχμέτ Βολιωτάκη κατά 5 ο)ο.
  Διά ταυτα
  Άκυροΐ τό υπο χρονολογίαν 10 Φεβρουάριον» 1912 πρακτι-
  κόν πλειοδοτικής δτμοπραοίας '/αί 8ί£.τάσσϊ! την δϋξαγωγην
  «παναληπτικής ϊημοπρασίας ένίργτθησομίνη; ύ-:ο τεύς ό'ρους
  τής ύ*' αριθ. ϊβ1/«β τής 31 Ίανίυιρίο-ΐ 191'2 ίίβΛηο^ξεω; τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'ικονομΐΑών (τθχος Γ φύλλον
  6 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως), έν τω Νο^αρ/,ια-ιω κατα¬
  στήματι Ηρακλείου την 3 Μαρτίου έ. Ι ήμέρα; Σάββατον κβί
  ώραν 11 —12 π. μ. Χ,αί ενώπιον τής έν τη ε'ιρημε/ιτ
  οριζομένης επιτροπείας.
  Έν Χανίοις 20 Φεδρουβρίου 1915
  Ό «πί των Οίκονομιχών Άνυ>*εοος
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 747
  > Διεκπ. 633
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΩΤ. ΔΙΕΓΘΥΝΤΙΙΣ
  Διακηρΰττει ό' τ ι :
  Έκτίθεται εις διαγωνισμόν μί.·>δ5τΐλής τιλ;ιΐίτι/.~ςόν,·ν-τ;-αΐιας
  κατά τα υπό τής υπηρεσίας των ΔτΜΐοαΐων Έργω^ θν'ταχδέντα
  χαί υπό τοθ ΔιεοθϋντοΟ των Δημοσίων ?ργΐι>ν Ο.ωρηίίί'ηα διαγραμ-
  ματα μ»τά τοϋ προυχολογισμοΰ σιγγραφής ύκοχρεώσεον /αίτιμο-
  λογίου ή ϊπισκει,ή τοϋ Διχαστΐλο3 Μεγβρου 'Ηρ3!κ■>8ίο^.
  Άρθρον 1. Τα Ιργα προΰπολογίζοντϊΐ κα-ά την )επτομερή
  εκτίμησιν είς τό π. σόν των δραχ. 30000 περιλαμ6Ανβμι>»θί το3
  ιιοσοϋ των δραχ. 1000 δι' άπροόπτοος δαπάνας έφ ώ ούϊε^ δι-
  χαίωμα Ιχει δ ίργολάδος. Ή έκπτωσιςγινησεται ΐπί τ:ίς ίλατ;ν
  είς άκεραίας μονάϊας.
  Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ίνιργηθήσεται ΐν ταίς ε'ϊρακ, των
  Νομΰν Χανίων, Ριθύμνης και 'Ηρα)'./ειο^ χαί έν τας Κατα-
  στήιιασι των οιχείων Νομαρχιών δι εγγράφων *« Ισφραγισμενων
  προΐφορώ^ υπό ίπιτροπής προεδρευομίνης ϋκό τώ^ οίκΐίων Νο-
  μαρχιών ή των άναπληρωτών αυτών των οίλείων Προίδρων των
  Πρω:οΐι>ών καί ενός μηχανΐΑΟο ή των άναπληρωτων αύτίίν ώς
  μ:λών την 15 Μαρτιου 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  9-10-. μ.
  Άρθρον 3. Πασά προσ^ορά θά σ^ν33*6ηται υπό τής αδείας το3
  ίπιτηίίϋ^ ατοςτο^ ϊργολάίθϋ συμφώνως τώ 811 Νόμφ,υπό τού προ-
  6λετ;ίμ=νου ύ-ό το3 ττερί Δημοπρασίών καί ίκτελίσεως Δημοσίων
  Ιργ'ον Νομου ~ιστα~ -ιητικοθ χαί υπό γραμματίου βίδαιοθντος την
  είς τι των δημοσίων ταμείων ή τής Τραπέζης Κρήτης κατάΑενιν,
  λέγψ εγγυήσεως, είς χρήμζτα ή όμιθλογίας τής Τραπέζης Κρή¬
  της κατα την επί τής ίκδ5σε<ός των αξίαν ποσοΰ δραχμών 1500. Είς τον δ'ανωνισμόν ϊυνανται νά λάδωσι μέρος καί άλλοδακοΐ συμμορΦούμενοι πρός τάς διατάζεις τοΰ π*ρί δημοπρασιών χαί εκτελέσεως δημΐσιων Ιργωννόμου χαίλοιπούς τοΰ Κράτους. Άρθρον 4. Ή δημοπρασία διεξάγεται δημοσίοις. Ό «σφρα- γισμένος φάχελλος, έν ώ είναι έγχΐκλεΐσμένη ή προσφορά, τίθε¬ ται όμοΐ μεΐά τώ' έν τω άνωτέρφ άρθρφ μνησθέντων εγγράφων ίντ-ς δευτέρου *»*ελλου, όστις παρίδίδεται έσφραγΐσμένος είςτόν πρόεδρον 'ςής έ'ΐτροπής συνεϊρΐίζοΰσης. Ο πρόεϊρος άριθμεΐ τούς φϊ/έλλους κατά τάξιν τής ίγχειρίσεώς των, ακολούθως άπο- σφρ«γίζίν:αΐ οί έξωτερικ:ί φάκελλοι, ή δέ έπιτρβπη σημβιοί έφ' έχβ-'ου ϊσω'ερικι^ φακελλου περικλείοντος την εκάστου χροβφΐ- ράν τό όνομα αΰτοϊί λ»1 τον αΰςοντα αριθμόν τού ίξωτ»ριχο3 φα- κέλλου κ/ί καταγράφει έν πρωτοκολλφ τα «μπεριεχόμενα κατά το άρθρον 3 ϊγγραφα. Έπειτα οί έν ττ] αιθούση τής συνεδριάσεως παρευρισχ5;ο.ενοι άποΐύρονται, ή δέ ίπιτροπη έξελέγγουσα κατ' ίδια> τζ ϊγγραφα άπ:φασίζ£ΐ χατ'δνομα τοΰς είς τόν διαγωνισμόν
  παραϊεκτέο^ς σημίΐοΰσα τΐύς λόγους δι' ούς τυχόν θά άπέ,χλειέ
  τίνα των μειοδοτών.
  "Αρθρ:ν 5. Πάσα κατά παράβασιν των άρθρων ? 3 χαί 4προσ¬
  φορά Είναι 'παράδε^ος χαί ΐπιστρέφεται πρός τόν έπιδόντα ταό-
  τη/ /ωρί; ν αφιχθή ό πΐρικλείων αύτην φάχελλος.
  Μετα -ο' Ιλιγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποχαθίστασαι
  ΐχ ν·οο ϊηΐΛ5σ'"α, ό 3ε προϊϊρος άποΐφραγιζει τα των προσφορώ»
  ϊελτ α /α:χ ιη' άριθμητιχην αυτών σειράν, καταχωρίζει τό περιε-
  χομε/ον »!·"ών ίν τώ ποωτο/.όλλω κΐί άνα*ηρΰττίΐ τελευταίον
  μϊ'.:δοτην το-ιπρίσφερόμβνβν νά Ικτελέση τό έ"ργον ε'ς τιμήν συμ-
  φερωτιραν.
  "Αν πλβιον»ς τ^' διαγωνιζομένων ήθελον προσφέρη την αυτήν
  αΐι,Α-ίρωτέ'αν πρ;σιρ-ίάν, ή ϊημ,οπρασια ίπαναλαμδάνεται κ»ί
  πϊρα-εί'4-ϊΐ ί-ί ϊ03 ώρ.ς, Ό ϊι' έσφραγυμίνων προσφορών δια-
  γωνυ-ιος μϊτϊςύ :ΰ>> πρ:ΐενεγκόντων τάς αύτάς συμφιρωτέρας
  τιμάς. Ά' ίέ ιύ:ΐι τ^γχάνω;ιν από»τες τότε έπαναλαμδίνεται
  ή ϊημΐπραϊία /α^' όρ ΐθητ;μέ;ην υπο τή; ίπιτρ)πής ημέραν, ήτις
  δεν δύναται νά ύπιρδή τι,ν δεκατην πεμπτην άπό τής πρώτης
  46
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίημοπρασίας. Ή δευτέρα αυτή δημοπρασία θά η έ'γχυρος μόνον
  εάν ό είς των διαγωνιζομε'νων κάμτο εκπτωτιν μεγαλειτέρον τής
  γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 6. Είς τοΰς χατά τόν διαγωνισμόν α-οτυχάντας »πί·
  στρίφονται τα λόγω εγγυήσεως κβτατεϋίντα χρήμα:α ή όμολογίαι
  έντός τριών ημερών άπό τίς ϊημοπρβσίας ττ3 ίγγράφψ εϊδοποιήσει
  τοϋ προίδρου τής έπιτροπής πρός τοΰς δημοσίους ταμίας ή ί(*ι>- |
  θυντάς των καταστημάτων έν οΓς κατετέθησαν. ;
  "Αρθρον 7. Ό έργολά6;ς ύπόχειται είς τάς δ.ατάξεις τού περί |
  ϊημοπρασιών καί εκτελέσεως δημοσίων έργων &«* αριθ. 356 :
  Νόμου.
  "Αρθρον 7. Ό προϋπολογισμός καί ή συγγραφή των υποχρε¬
  ώσεων εισίν έχτεθε:μέ>'α εις τα νραφίϊα των άνω Νομαρχιών είς
  την διάθεσιν των (?ίυλομένων νά λά6ω:ι γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τ^ 16 Φίβρςυαρίου 1912
  Ό έκ! τώ/ Έυωτεριχών Άνώτερος Διευβυντής
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ
  Αριθ. Πρωτ. 745
  » Διεκττ. 631
  Τρθρον 8. Άν «Α ή μ«ο3ο.(. ,ροχηρύ«.τ« ώς ™λ.«-ι ° ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΑΝΩΤ. ΔΙΕΤΘϊΝΤΗΣ
  Διακηρύττη ότι:
  Έκτίθεται είς μειοδοτικήν τελειωτ'κήν δημοπραβιαν συμφώνως
  τική τα πρακτιχα «ύτής ΰπόχεινται εις την έγκρισιν τΐΰ ·
  επί των Έσωτεμκών Άνωτίρου Διευθυντού δπις έχει τό ·
  δικαίωμ*, κατά τό δονοΰν αύτω, νά έγ*ρ(ν$ ή μή «ΰτά, χωρΐ; ; „ - , , - -
  έκ τούτου ν'άποκτα ό τελευταίας μπότης οΰϊέν κατά «Ο Αη- ; *Ρ=ί τάςδιαταςεις τού υ* αριθ. ο56 περ( δημοπρασίαν καί εκτε-
  μοσίου διχαίωμα. ' ' λύσεως δημοσίαν έργων νομου χά. κβτα τους υπο τής υπηρεσίας
  Άρθρον 9. Τα διαγράμματα, ό προϋτίλιγιΐμός, τό τ!μ:λό- | ιω» δημο-ιων Έργων συντβχθέντας καί υπό τού ΔιευθυντοΟ των
  γιον καΐοίδροι των συ/.?ων»ών εισί/ ίκτεθειμένα είς τα γραφεϊ* > Α:μο;σίυ»ν Έργων θίωρηθίντίτς δρους συμφωνίών χαι σχετικόν
  τώνϊνω Νομαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι Ι «ρϊϋτολογισμόν δαπάνης^ ή αποπεράτωσις τής έν Παλαιβχώρβ
  γνώσιν αυτών. »
  Άρθρον 10. Τα χηρύχεια χαί έξοδα τοΰ συναφθησόμενον) *·■■■- *
  ίολαίσυ ϊπι6αρύνουσι τόν έργ:λα£:ν.
  Έν Χανίοις τί 15 Φίίρΐυαρίου 1912.
  Ό επί των Έβωτίριχ'ΐν Άνώτερος Διευθυντή;
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 748
  » Διεκ. 634
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΑΝΩΤ. Δ.ΕΓθΓΝΤΉΣ
  Διακηρύττει 8τι:
  «Ίς μ*ιο?οτι>ιή·( δη^ύπρασ'αν σ^φιόνω; πρός
  ά
  Ε<ιίθϊται «Ίς μ*ιο?οτι>ιή·( δη^ύπρασαν σ^φιόνω; πρό
  τάς διατάξβΐς το3 ΰπ' άρ θ. 356 περί οημοιρασιών κα: έχ-ε
  λέσεως δημοσίων έργων νό ι,ου χαί καΐά τούς ϋτό τής όπηρεσία; -ώ
  ϊημοσιων Έργων τ^νταχθέντας χαί ύ-ό τ3ϊ3 Δι=,θυντο3 των Δη-
  μοσίων Έργων θεωρηθίντας'όρους συμρ,ον.ών ν.αί σχεν.κον πρίύ-
  Εθλογισμόν δαπάνης ή άντιχατάστβσ:ς τήςστίγη; τού στρατώνος
  -.ής Χο>ροφυλαχτ|ς Ριθΰμνης"
  "Αρθρβν 1. Τα ίργα ταυτα πίοϋτΐελογίσθιτϊν κατά την λε-
  ■ττομερή εκτίμησιν *ίς τό ποσόν των δραχμών 2823 χ,αί 75/)0ί χαί
  ϊί' άτ:ρόοπτα ίξ:5α δρ. 73 χαί 5%/ΐβ0· '£*■ τ'3 π;σοΰ των άτροο-
  πτων ουδέν διχαίωμα έχει ό έργολ»6ος.
  Ή έκπτωσις γ.νήτβται β—ί τ3Ϊς 9/0 εί; άκε^ίας μονάδας.
  Αρθρον 2. 'Η δημοπρατ!α ίνεργτ,θητίται έν ταΤ. Ι3ραίς των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης χιί Ήρα^λβιο^ καί ίν τοΓς κατ^στή-
  μ*σι των οίκείων Νομαρχ'ών ένώπΐίν έτΐΓρο^ον σ,ιγχε'.μίνων
  χ»ρα των οίκείων Νομαρχών ώ; π:5:'5ρα»ν ή τώ»· ά^απληρωτών
  ϊϋτών των ο'ιχείων ΕίρηνοΣικών χϊϊ ίνός μηχ-ίνΐΑΐϋ ή νΤ>ν ά.α-
  πληρωτών αυτών ώς μελών την 7 Μαρτίου 1912 ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 9—10 π. ιι.
  "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λά6ωσι μ.έρ2ς·/.2ί
  άλλοδαιτοί συμμορφ:ύμινοι πρός τάς διΐτάξεις τν3 περί ίημιπρα-
  σ.ών καί εκτελέσεως ίημοήων έργων νέμου χαί λοιτοΰς τού
  Κράτους.
  __ Αρθρον 4. Π5ς έργολάίος ϊ/ων τα ιτροσόντ» τ5ϋ «π' άριθμ.
  ^Ό6 νόμου είναι δϊχτός είς την δημοπρασ'αν άν προσαίΊγ^ τήν
  ί-ίΐαν το3 έπιτηδεΰ^ατό; τού σ^μφώ"ω; τω 811 Νόμ'φ
  / ογφ εγγυήσεως κατβτεθέντα έντος τριών ημερών ϊ-£ι τή, μ=ιο-
  ?3ΐίας.
  Αρθρον 5. Τα πρϊκτικά τής μ5ιοϊ:σία; 1ιό«ι/ταί είς τ ήν
  ί ί'.ρισ:ντο3 έπίτών Έίβκβικών Άν^τίρ:υ Διευθυντού ό'τη; ίχίί
  τ- ί.χαίωμα,κατά τόδοκοΰν αηώ νά ίγιρίντ; ήμί αϋτϊ χ>ρΐς
  *«(ωμα,(κατα τόδοκοΰν αηώ, νά ίγ<ρίντ;, ήμί(,____, ν ίλ ΐοοτουν αιτοχτα ότελίυταΐο; μ«!θϊότ;ς ο'Λζ/ χχτά τού Λη- ;·:τίου διχαίωμα. Αρθρον 6. Τα χηρΜίίΐί χαί τ>~,
  σ^μ-
  Άρθρον 1. Τα ϊρ-·(α ταΰτΛ προϋπελογίσθησαν κατά την λε-
  πτομ.ερί) ίκτίμησιν είς τόιτοσόν των δραχμ,ών 1775 χαί 6"*/ΐ30 Χβ'
  3ί' άπροβπτα έξοδί δραχ. 207 καί 63/ιοβ- Επί το3 ποβο3 των
  άπροόπτων οΰίεν ϊκαω^ια έχ»ι ό έργολαδος.
  Ή έχ,ττωιι; γενήΐεται επί τοίς 0)0 είς 4.*ερ»1α<; μονάδας. Ά?ί)ρον 2. 'Η δ(;μ5πρασία ένεργηίήσιτϋΐι έν ταίς Ιδραις των Νομών Χανίων, Ρεθύμ,νης καί Ήραxλ5ί^'^ καί έν τοΤς κβταστή- μασι των οΐκειων Ν5;Ααρ"χιών ενώπιον επιτροπών συγκειμένων πχρ'χχύ/ οίλδίων Νομϊρχώκ ώ; προέϊρων ή τώκ άνϊπληρ'οτων αύϊών τώ/ οίλϊΐων Ε.ρονοϊΐλών καί ένό; μηχανικόν ή των ά^α- πληρα>τώι> αυτών ώ; μ:λών την 7 Μαράου 1912 ημέραν
  Τεταρΐην χα'ι ώραν 11—12 π. μ.
  "ΑρΗριν 3. Ε'ς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος
  χαί άλο5αποί συμμίρφούμενοι πρός τάς διατάξείς τοθ περί δη-
  μο-.ρασιών καί έ-ιτελέσιω; δ()μ3σίων έργων νάμου καί λοιποΰς
  τιϋ Κρίνοος.
  "Αρθρον 4. Πάς ίργολάδος Ιχα>ν τα προσόντα το3 ΰπ' αριθ.
  όοδ νομου είναι ό^κτός είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγ/5
  την άϊίΐαν τοΰ έ;ιτηδϊύμ*τός τού συμιώνιβς τω 811 Νομώ κ«ί
  γρα,Λΐχά.ιον πΐστοποιοΰν την είς τι Ταμείον τού Δημοσίου ί) τής
  Τραπέζης Κρήτης κατίθεσιν, λόγω εγγυήσεως, $ρ&γμ.3>ν 100.
  Είς τούς άτΐ;υχοντα; κατα τόν ϊιαγωνισμόν έπιστρίφονται τα
  λο,·ω έγγυήτεως κχτατϊθέντα έντό; τρ(ΰν ή*ερων άτο τής
  μειοδθΐία;.
  "Αρθρον 5. "Α' κ« ή μϊίΐδοτ.» προίηρίτσετ-αι ώ; τε-
  λει-ιταή τα πρακτίκϊ αύτ^ς ΰπόχειντβ·. εί; την έγκρισιν τοϋ επί
  των 'ίίσ-Λτερΐχώ^ Ά«ωτέρου Διε«θ.»ντο3 δστις έχει το δι>αίωμα,
  χατάίΐ ίοΑίΙναΙτω, νΐίγκρίν»], ή μ<], αύ:α, χιοοίς έκ τούτ^^ ν' ό τελευτΐΐο; μ·.!οϊΟΓ(;; ο}ι = / κΐτατοΰ Δημιοϊίο^ δικχίιομα. Άρθρον 6. Τα /.γρ κε:α καίεςοδατοο συναφθηΐομίνου συμβο- 57:ι6αρύνουσι τον εργολάβον. Άρθρον 7.^ Ό ^ροϋπολογ^σ/οςκϊί ή συγγραφή των ύπο- χρεώσεω» εισίν έκ «θίΐμίνα είς χχ γραφϊΐα των ίνω Νομαρ- χιών ε;ςτήν δ'-άθεσιν τώ/ βιυλομίν^ν νά λάδωτι γνώσιν αυτών. Έν Χανίοις τ γ, 15 Μχρτίου 1912. Ό επ! τώ/ ΈΐωΓβριχΰν Άνώτείος Διευβυντήι; Ν ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ -'). 746 9 ίό'.εΑτ. 632 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΑΧΩΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δία'.ηρύττει ότι Έλτιθεται ε!; μ&ιΐϊοτικήν τί'Έιωτιχήν δημοπρσίαν συμφώ¬ νως προ; τίς διατάς-: ς το3 ύ-' αριθ. 356 περϊ δημοχρ«(ών χαΐ έ*τελέσ-:ω; διμοσ.'ων ίργων νόμοο χαί χα:ά τού; υπό τής δπη- ρ,ΐας τ-);^η,*ί7ίω^ !5,'ωνσυν:αχθέ/:α;«ί ύΐτότοθ Διευθυντού των ηΐ3Λ<ύν*Ε?γ<ύ) Θίΐορηίένΐας δρους συμφωνίών καΐ σχετικόν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤγ.ΡΓΝΗΣΕΩΣ
  προϋπολογισμόν ϊαπάνης ή κατασκευ)) λιθίνης νεφ·>ρα; >3<Α.- λωτοΰ" γεφυριδίο έ*ί τής όίοΰ Μΐταμταλή Χάνι Β ^-ς. "Άρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προθτελογίσθησα χϊΐά ;ήν λβ πτομερή* εκτίμησιν είς το ποσό; των ϊρ«χ^ώ< 8073 α« ί.' άττρόοπτα Ιξοϊα δραχμάς 227. Επί τϊ3 ποϊ:ΰ τώ/ 'π^θί-ων ουδέν ϊιχαίωμα εχει ό έργολάδος Η ίκπτωσις γβνήτετχι ΐπί τοίς °/0 είς άλίραίας μινάϊας. "Αρθρον 2. Ή 2ημ9ΐτρασίά ενεργηθήσεται έν τ«Τς =3ραις των Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ήραχλε.ου καί ίν τ.Τς «ϊϊστή- μασι των οιχ,είων Νομαρχίαν ενώπιον επιτροπών σ^γκειμένων %αρ« των οίκείων ΝθΑαρχων ώ: προίϊρΐύ/ !} τώ; ά/α-ληρω- τών αυτών των 3!<«'ων ΕΐρηνοϊΐΑώ.» *αί ενός μηχανί-,οΰ ή τΰν άναπληρωτώ» αότών ώς μελΰν την 7 Μάρκον 1912 ήμέ,ιβν Τετάρτην καί ώρον 10—11 π. μ. Αρθρον 3. Ε ς τον 8 αγ,ίνίσμον ϊύνα-αι ν* λάβο>7·. μέοος
  καί «λλοδατοί συΛνιορροδ,λίνο: ποός τα; 2'α'άςεις ;οΰ πϊρί ίτ,-
  μοπρασίών καί ίχ,ΐίλίϊίω; δημίσίω; έργων νΐμ.υ Λχί λοι-.ούς
  τοΰ Κράτους.
  "Αρθρον 4. Πας Ιογολάδος Ιχων τα προσόντ» τ:υ ϋτ* «3 θ.
  356 νόμου είναι δβκτος είς την δ^Μοπρασίαν ζι ■χί^^ι-'ίχ^ την
  άδειαν τοϋ επιτηδεύματος τού συμφώνως τω 811 Χυω ^α'
  γραμμάτιον πιστοποΐίον νΐ,ν ε?ς τι Ταμείον τοϊ Δ;μ-ϊι,υ !) τί;
  Τραπέζης Κρήτη: Α^-άθεσιν. λόγω εγγυήσεως δραγμών 400.
  Είς τοίις άποτυχόντΐ-; κατά τον δαγωνισμόν έπιστβίφο-τϊΐ τα
  λόγφ εγγυήσεως ν,α-α:εθένΐα έντΌς τριών ήΛϊρώ; άπό τής μειο-
  δοσίας.
  "Αρθρον 5. *Α> καί ήμϊ'θϊοσί): προκηρύσσϊ-ίΐ ώς τ&λειωϊΐχή
  τβ πραχτικά αυτής ΰπό<ειντατ είς τί)' έγ<ρ τιν τοΐ ΐπ' των Έσα)τϊρικ<2ν Άνωτίρου Διευθ,'ντοΟ ο'ΐτ'ς εχει ςό δ:- καιωμα, »ατα τόδοκοΰν αυτώ νϊ έγκρ.νο, η μι, αΰτζ, "/ωρϊς έκ τούτου ν' άποκτα ό τελευταΐος με οδοτης ούδέ< κχτί τοΰ Δημοοίου ϊίχαίωμα. "Αρθρον 6. Τα κηουκιιχ καί έξίδί το3 συναφθί)ϊομ.ένθϋ σομ.- βολαίου έπίδαρύνουσι Τόν έργςλάδον "Αρθρον 7. Ό ΐϋθπολογισμος '.α'. ή συγγριφή τί5ν> ύτοχρ*-
  ώσεων εΐϊίν ίκτ:θε';χ·^α «ΐς τα γραφίΤα των άνω Νομ.αο^ΐ'ο ε';
  την διάθίσΐι» τιύν βουλομένων νά λϊδωσι γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τη 1 5 Φεδρουϊ^ίου 1912.
  'Ο επί των 'ί'?»τί3ΐκώ< Άίώτβρο; Λ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ή, ργ])ι > τ|, α.%
  τ·); ωρισμένων έτίτροπΐΐώ/ κα! ίν τοΓς αό:»Τ; Γίτ: ς "1 7
  τίο; ;912 ιτμιρϊ/ Τίτίοτην καί ώραν 3 — 1 μ., μ.
  Έν Χχνί3!;τ1<2Ι Φιδροοϊρίοο 1912. Ό Άνώτερο: των Έΐωτΐ3ΐχώ/ Δΐευίυντή; Ν. ΓΙΑνΙΑΛλΚίΙΣ τχ'ι- » Δ'.εκπ. 162 ΔΐΑΚίϊΡΓΕΙί ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό ΑΛιιαρχος Χανίων Διακηρύττει δ':ί, 'Ρ.κτί'ίίτχί ε'ι; φχνιράν μ5!5?οτ.κ})ν δημοτρασίαν ή ευμαλή- ρ υΐ.ς καί σ:έγασις τοΰ «ίρ.βόλοο τ3ΰ φρίχ:»; έν τω Δη,ιοτ. Κ'(τω δα τι*,ν «(ΧατάΐΓϊΐιν πετρίλα:ομη<αν.ίς κατά τα υπό ] τ*); Μ ;χΐ ι^; ΰ:-]3ί7ία; τοΰ Δήμ.3υ σ^'ταχθίντ^ί καί άρ- | ά Αριθ. Πρωτ. 813 νί Διεκ-, 69() Α10ΤΕΡ3 ΔΙΕΥΘΤΗΙΙΣ Ό Άνώτεοος Ιιει/θι/ντίις των Έσωτ«ρικών Λαδίνΐίς ύπ' δψ.ν 1) Την ύΐ' αριθ ^'/μι ί. Ι. δ!*κήρ^ξιν ήι*ών δι' ής ΐξ*- τ'θετο είς τελϋω:ική,. μιιοϊ^τΐΑήι» δηαοπρασίαν ή συμπλήΐίΛ- σις των ί^ντιΐών ϊργων τής λ'ίινης γίφίρας τοΰ ποταμο3 Πλατΰ. 2) Τα υπό τώ/Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου ΰπςδληθέντα ημίν Ιπο χρονολογίαν 9 Φεδρουαρίαυ 1912 πραχτΐΑ» των έπιτ,ιο-κιών αίτινες συνιΐττά'ΐησαν πρός διεςα/ω- γήν τής μ.ιοίοσιας τχύτης έξ ώ/ δείκν,ιτα! ό'τι ϊνεργηθίίσις τής πιρί ής ό λόγος ίηΑοπρϊσίας προσεφίρθη ν* άναλάό^ την ε*τέλεβιν τής πρΐΑϊ.μένης έργασίϊς άνΐί 7 % έλαττον τοδ *ροϋιΐολογιβ6ίντος ποσοϋ ό Αντώνιος Βογια;ζά*ης δστις ν.αί ανεκηρύχθη τελευταΐος μειοδότης υπό τής επιτροπείας ήτις σ-ινέ- στη έν τώ Νομώ Ρεθύμνης. Έπειδή ή ΰτό τ5Ϊ έργολάδοϋ Άν. Β^ίΐατζάιη ■I^ρ^σφερδϊΤσα τιμή 7 °]οίλαι:·.3; χο'·> χροϋτολογυθίνϊος π^σοΰ ΐ α την ΐκ-
  τέλεσιν το3 περι οό πρδχειτβι Ιργ:υ κρίνεται άϊύμιφορος
  Διά ταϋ-:α
  Ίδόντες καί τό άρθρον 14 τοΰ 350 Ν5.Α5.,. 'ΑΑορο3μ.ί' τα
  πρακτικί τής δ.εί*χθείβη; μϊΐοδοσίας χατϊ την 9 Φεδρο.)-
  αρίου 1912 ίνώ^υν των ίπίτροτΐιδν αι,ινϊ; ίϋ;ίσ;άθηΐαν
  «ρος τουτο καί
  Διατάσσομεν την έτΐανάληψιν αΰιής συμφώνως τοίς οοο;;
  ίναφερο^ίνοις ιίς τφ ΰπ' αριθ. Μ3]ΐ9ΐ έ. ί· δή
  γρ-φί]; όΐοχρεώσιων.
  1) Τ.3 1?Ό> ■τρ^ϊιτίλ^ί'ίϊθ/] είς δρϊχιϊ; 1600 ΐξ ών δραχ-
  μαί 43, «0 3ι' άτρο;π:ίυς δαπάνας ίφ ώ/ ούϊίν δΐΛΐίωμα Ιχίΐ
  ό ϊ,ιγιλάβθς.
  2) Ή ΙίΠΜΐις γΐνήσίται είς ά«ραί3(ς μονίϊϊς επί τοίς
  έλατίν.
  3) Ή δ-,μ^πρϊτίί ίνί;γ»]Οκ)ϊί-αι ίν Χα»ίο·ς «ν τφ Καταστή¬
  ματι τής Ν.μαρχίϊς Χινίων τ^ν 1 Μϊ^τίθϋ 1912 ημέραν
  Πί,Αχτη' λ ι &?*> 10 —11 π. μ. ένώτιον έπιτροπής άπΐρτι-
  ζο,Λϊνης έ< ^3ό Ήο,χίρχθί Χΐ/ων ώς Πρ3ίδρ:υ, τού Είρ<)νι)- 8.Α5.Ι, τοΰ Δίΐ,Λαρ/,ου λλι τοΰ Μηχανιοΰ τοΰ Δήμου ώ; με- λώνήτούΐυν Κ1*λ^^,^.ίνω^ υπό των ά/αϋληρωτ'ονταΐν. Ή Λη,Αθ-^αί α ίπχναλϊΛδίνίται εάν τις ΐντός (6) ήα,ερών ϊ«ο τής μειοδοσίαι; προσφίρη 5 ο)ο ίιΐΐ πλέον τής »ατά την προ- σω5 νην καταιόρωσν τελεοταίας προσφορος. 4) Πά; έργΐΧίδος ίχω; τα πρυόντα τού ύπ' αριθ. 356 Ν=μυ «ίνε δ'.κτο; ίΐς την δτΛ^τρασίαν ά/ τρο/ϊγάγη γραμμά- τ;ον τ!ΐ:ο-τί;3ΰν ττ,ν ιίς τό ΤαμΐΤίν τοΰ Δήμ.ίυ κατάθεσΐν λόγφ έ,'γυήΐίως δι:α);μώ> (80) ογδοήκοντα.
  5) Το δ.άρα^^ια, ό πρ3ύιτ3λογι»,ΐ3ς καί ή συγγραφή των
  όπο'/ρϊώϊϊΐιΐ^, εισί κΐιατϊθίΐμένα είς τό γραφ*Το/ τοδ μηχανικου
  τοΰ Δήμου «'ς την ίιάθεί'.ν των βοΛατίνων νΐ λάβωσι ^νώτιν
  αυτών εργολάβον.
  6) Τα πραχ.τί/ΐά τής δη,χΐπραιίας ΰπόκεινται είς την έγκρι¬
  σιν τιΰ Δη,Αοτικοΰ Σομδοολίου ή τής επιτροπείας αυτού ήτις
  ίχει
  διχαίοϋ.α κΐτά τό ϊ>*οΰν
  νά έ^*ρ.'ν/| ή μή αύτά
  ■χω ι; ά* τούτο.) ν άτοιιτϊ ό τιλυταΐο; μίΐϊοοτης ουδέν
  τοΰ Δημου διχαίωμα.
  7) Τα κηρό/ΐε'α καί ίξο^α τοΰ ».ιν*φθι)ΐ αένου συμ(ολίίου
  ίργολαδ α; ΐ-ίΐδαρύνουΐι τόν έργολάίον.
  Ί3ν Χανιά; τή 20 Φεδρουαρίου 1912.
  Ό Δήμαρχος Χα/ίων
  Έμμ. Μουντάκης
  'Αοιθ. Πρωτ. 263
  » Διεκιτ. 164
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ.Σ
  Ό Δή^ια(θ^ος Χανίων
  5τι
  είς μίυϊοτικήν δημοπρασίαν ή προμήθιια άνθρα-
  ιΰ όςί-ο; 5.ά τ«ν !)*ηρϊΐίαν των λαπττήρων «Λούξ».
  II
  ϊί]Λθπρασία ;νΐ2γη9ί)ΐιτα'. φχνερά έ» τω Νομαρχια/ω
  Κ.ιαΐΓή,Αΐτι τη.» 6 Μϊρτιου 1912 ή'χίρα^ Τρίτην καί ώραν
  10 —11 π. μ. κ-ί ενώπιον Έτιτροπίί; άτοτελουμένης έ* τ^ΰ
  Ν3,xάρχ9^ Χαήωι £να Πρόϊϊ;,9ν, τοΰ ΛηΑάρχ;^, τού Είρηνο-
  δίνιο.) Χα<ία»' καί τοΰ Μτ)χαν:Α93 τοΰ Δί-,μοο, ^ τώ; νο,Αί,α^» αυτώ/ ά.απληρω'ών, ώς μελών. ί3Ή Λ^ί*0!^ έκ*ναλϊ[*6άν*τ« εάν τις ίντός Ιξ ήμιρίϋν άπβ τή; ·χρ9^οογίας ταύτη; τρ^ζψίρ^ 5 °)ο ίπί έλαττον τής χ*.1» την «39σ»ρινήν χχτοαόρωσ.ν τελευταία; προΐφορας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ν*
  Δημ
  οδ:/ιιος το αξιόχοεων κρινει ή Επιτραπή, όστις ΰχ προσϋΐεο- . οΐ-[ν;ς §|ν πϊραΐΧ!υϊζο>τ*' χχλής χαΐ κΙ*> όγ<ει ής τλήν ολίγων γράψξΐ το κρατικόν τή; μευδοσίας χαί τό ^συναφθησόμενον συμ- 5 &ξβ[0/<,Ι(ΛΛ 4?ίσε! δέ τού; τής πρώ:ης π^τητος άρτους »ξ άλβύ- δδλαΐον, ίΐ^αιδέ ΰτίχρεω; διά πχοχ; τάς ΰπίχοίώΐβ^ς τίΰ , ρου Β:αίλ.*, *αί το',κ της (β') έξ άλβΰροϋ ιι;: 4 Βραίλας ρετά άνακηρυχθησομί'νο.) τε*ΐ)τ«ίίυ μειοΒότου χπ'Λ διαιρέ^ϊως η · 1» (6) τοιούι^ η Π,ιρ^ου έν» ?σ« μίρη· 8ιζήσ*ως. 5 Το,κου έπιτιυχθέ/ ο;, Κύρΐί Νομάρχ*, Η>β.·Δ τ.ς νΐ Λ^
  Είς τόν ίιαγωνσα-ν δύνανται νά λάβωσι μέρος κχί «λλα- ίτι τό-ε μό^ν 8ά τρώγωνται χαλο' ά>τοι έν Χανίοις τόσον ·πί>
  ίαποί σ,μμορφούμεκι πρός τάς διατάξη το3 ύπ' αριθ. 356 Ι *οί.ς πλβυβίβυς ίσον χχΐ από τους -πτωχούς. Αλλα πρ> *«,,„;
  «.τ. τελείαν χαταίγϊΐσιν των τικ γ ποιότητο,-
  Νόμου. : - ■ - - ■ ■
  Τα κραχτιχά τής μειοδοσίας ΰπόχεινται είς την Ιγ*ρισιν τού '
  Δημοτικοΰ Συμδουλίου ή τής "Επιτροπείας αΰτοο, ή'τις έγ- ]
  χρίνει ή1 μή αΰτά χωρίς έ* τούτου ν' άποκτα ό τελευταίας |
  μειοδότης ούϊεν κατά ταΰ Δήμου δικαίωμα. ^
  Ή συγγραφή των δρων είνε κχτατεθ-ιμίνη «ΐς τό γραφείον |
  τοΒ Δήμου εις την διάθεσιν τώ; βουλομένων ι
  Τα ε·υμ6ολαιογραφικ« ώ; καί τα χηρύχεια Ιξβδσ έπιβαρύ- ',
  νουσι τον εργολάβον. '"„
  Έν Χανίοις τη 21 Φΐδ?:οαρίοο 1912
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Έμμ.
  Έν Χανίοις τ^ 13 Ίαν5υα»ίου 1911.
  Ό Άστυίατρος Χανίων
  Ά. Έ. Κωνο"ταντονλάκ«ς
  Αριθ. Ιΐρωτ. 13
  ν Διεχ,π. 11
  Πρός τίιν Ι'εβαίίτίνν Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε Νομάρνα
  Λαμβάνων τή* τιμήν οπω; φέρω ΐίς γνώσιν τήςΰπηρεϊίίς υμών,
  ίτι ένίργήία, επ:θιώρηαιν ιϊς τχ όρτοιτοιΐίϊ τής πόλεως Χα,ίων την
  II
  χχΐ 12 τρε/. μηνΊς τζιιιτ^ί^χ τάίτόμΐνΐ.
  1) Άχιλίως ΒισιίΊίου ,ϊξιο Καλί-Καπισι') Πχρχΐχΐυάζιι χΐλή,
  *οιότΐ|τος άα-ου; χχΐ <ΐί; έψημίνου; α' χαϊ 6' ιτ^ιότητος, ίπι- •ης δέ χα' οί τρίτης ποιότητοί &ιτι (σίπνοι) ηιίθΐν χαλοΐ. Επί τής <τχά·>ΐ)( ίμω.' εΰρίβησκν χπλυτα έσώρουχα έργχτου ~οΰ αρτ ποιείου
  ταϊτχ χατα την 11 ιτΕΧ· |*η''ί>« ίπιθβώρησιν, κχτχ δέ τή» επο¬
  μένην 12 ΐτέριχν έπιθΐώ )ηΐΐν (ύρίθη χαθ' όλχ χα)αρο.·.
  2) Γιωργ'ου Λάλι^υ (<χτωλ*) παρχϊχιυάζί'. λ χαί β' ·κθ!Οτηΐος άρτους χαλοίι; Οί τρίτοι «οιότητος άρτοι ύσΐίροϋνπυΛυ των ά^Γίον της γ' τιοιότ' το; τού ίνω-εοου άρτοποΐίίου χατά τε την ποιότη-α χά) ίψηβιν. Εΐρίθησαν 5«Χυ-α τα βθώ/ι« των άρτων· τα3τ« χα-α την 11 τρέχ. μηνός χχχλ διτή< άμίσω; επομένην επιθεώρησιν (12 τρεχ ) «ΰρίθη χα)«ρίιν χαϊ χχλόν 3) Πχναγιώτου Λτλΐίυ (Μίσα Κ»λι-Καπισ1) τελίΐότβρον χαθ' ϋ.Λ χ«1 χχίαιί)/Π«ρϊτ<υϊζ!: έβίίΓίυ; άρτου; α' χχΐ 6'ή γ' ποιό¬ τητος 'Επ στ,ς χ«1 χαΐά την 42 τρ»χ. ε6;έθη ούτω; 4) Έμαχ» Γκχζή (Αχχ«νχ(·ορΐ) α' χ»! β ποιότητος ά^του χα- λεϋ, εί τής γ' ομιο, ΰστείοίσι πολΰ των τώ'άλλων άρτοποιείων χατα την εψησιν. Κατχ τ ήν 12 5μ.ω; ίδί'ϋ μηνός »6ρέθη χαθ' δλαχαλόν. 5' Γ«ω5γί3ΐ> ΓΙυοβολάχη (Ταχμήΐΐ) Κα8αρί)ν χα'. πχ ασχευάζει
  *' χαΐβ' ποιότη-ίΝ άρτου; /χον; 'Ετίσης 5έ ίϊ'αίτίΐως παραΐχευά-
  ζΐι άρτους δμϊίου: π3^ς τού; τώ/ Αθηνών ίπ'ίης χχλβν ευρέθη
  χαί την επομένην έπιβεώρησιν.
  |^6) Γίωίγίοο Ξηρχ/ιη (Ιδίί θέσις) σ^ετικώ; χΐθϊρόν. ΙΙχρασχίυά-
  ζΐι α' μόνον ιδιότητος άρτους χβλοΰ;.
  |-^7) Χεήατου Γχ*ζιί5ου (Καΐτέλλι) Πϊοακευχζβι χαλοϋς άρτους
  Κ χ»1 β' ποιότητο; χαϊ χχλώς έψημένοος γ' πο'ότητος άϊτους
  ϊέν χ««σχ£ϋίζ€ΐ. Τα ό5ώ/ιχ των άρΐβί ίυρεθησχν άπλ«τ«, την
  Ιχομίνην 12 τρεχ. μηνό; '......
  8) Άν«σΓ«ΐίου Γιχ«έ;
  Άριθμ. πράξ. 5
  Τό ΣυμίούΑιον τΛς
  Σΐ)γ<ίίμ£ν:ν εκ -ών Άντωνίοο Ζ-,λήμθίθς Προε'3ρου, καί τώ» μίλων Κωνσ:αντίν:υ Μ. Ρίωργιάδιιι, Ήλία Χατζηαν- δρϊθϋ, ΚωιI3τα,τ.V3^ Γ ΓΙαίϊί5ά·/.η καί Ί^)^,ν^^ Δ. Σαουνά σου Παρόη-ς κα. τ "Ο Γροιμ-»ατ-ως Κωνσιαντίνου Γ. Χριστινάκη Σ.ινίθθν ϊίΐΛΐτέρως έν Χανίοις καί »ν τώ διά διασκέψεις των Έφετώ, Χανίων τεταγμένφ δωματίφ τοΰ δικαστιιιοϋ κ«τα- στήματος σήμερ ν την 7 Φεδρουαρίου 1912 Λοίδόν Ιζ' όψει τό ύπ' αριθ. 43Ο/ΐ26 'ίί ^ Ίανοκβρίοι» 1912 Ιγγρϊφον τής Άνωτίρβς Δ.ευθύνσε'οΐ τής ΔΐΛαιοσύνης 8Γ ου «αρ3·<.αλώ, δπω; διά πράξεως τού 1'^μ6ο^^ίου τής Δικιιοβύνης όρΐϊθί) σύν;;ος τ^ϊ Κακουργιο3(χε(ου Άγίου Νιχολάου Λασηδίου 'Ιίόν καϊ τό ά,ήριν 3 το3 Οπ' αριθ. 44 -ου 1907 Διατάγματος Όρίζιι σύνοδον τοϋ Καχουργιοδΐ/εί^υ Λγίΐυ ΝΐΛολάου Λα· σηθίου άπο τής 10 μέχρΙ τής 30 Μαί.υ 1912 Εγένετο καί εξεδόθη έν Χανίοις τή 7 Φ,δρουαρίου 1912 Τ* μέλη Άντ, Ζηλήμων Κωνσ«. Γεωργιάδης Ηλίας ΧατζίΤιανδρέου Ιω. Α. Σαουνάτσος Κωνστ. Γ. Παπαδάκης Ότι άχριδές αντίγραφον Χανιά 9 Φίδρουαρίου 1912 Ό Γραμματεύς Κ. Γ.Χριστινάκη Ό Γραμματεύς Κ. Γ. Χριστινάχης Άριθμ. Πρωτ. 677 » Διβκπ' 46'3 Έν Όνόματ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παοά τοϊς έν Χανίοις Κακοι/ργιοδίκαις Γενικάς Εισαγγελεύς άζει ■' χά! 6' χο·.όη)τας άητους καλοΰς έπίσης δέ χαϊ γ' ποιότητος Λαδών ΰ* όψει τα υπό 34 καί 109 τοϋ ίτους 1908 βου- ■α)α»χ·ι»έζιι ΐχ5τι·ώ; ,χμΙ; τί) χύτό «βρετηβήί-, χαϊ χατα την λεύματα τού Συμδουλίου των Έφετών χβί έν Σφαχίβις Πρω- επ«μένην ίιπθίώρητιν 9) Π{ »->υ Πχτϊ Ε-αιζτάχη (Νέθί ρήγμα)
  10)" Έμ
  Καβαρέν
  άρτους.
  11) Νιχολάου Κ»ι*ποοΛΐ3ΐ»_(Σπλ*ντζιχ») Πίρχκιυχζ»» χ«1οϋς
  τοδικών δι' ου ή Μαρία σΰζυγος Μάρκου Πωλάχη κάτοιχος τοδ
  χχλοΰ; χωρίου Καστέλλου τής επαρχίας Άποχορώνου το3 Νομοί3 Σφα¬
  κίων παρεπέμφθη ενώπιον τοΰ Κακδυργιοδικείου Χανίων δια νά
  εύίίρον δεκβίμερον Δε'/εμ-
  «ΐς την έν τω χωρίφ Καστέλλι Άποκο-
  της, παρούσης καί ταύτης, νόθον %έ~
  6Ρίου /
  ρών5() ο'1ν;'αν τίίς
  δίτους α^ χχ! β' ποιότητος Εΐρεθη δ.Αως'δ ίρτοποιός χαθήμτνός *νον τ^ '0τ^ ϊχρυψε καί έξηφάνΐσε, μή άποδίΐχθέντος δ'μως
  |ΐετα τοΰ τίχνου μετχ ϋκοοημάτων ρυχαοών επ! τής τραπέζης των αν ^ζη^ε ιιρτ.ΐΐ τϊιι ^■',νΐϊτνο Λ-«. «λ...------·.------.----«ι-----ί..«ιι
  43τω< (Λΐτά(·»ω<) π«3Ϊ τις οιατάξεις τής σ/ε-ιχή; άστυνομιχϊς **ι τΐμο ... . —. ,. σ/ε-ιχή; αστυνομιχΐς ♦ιαταγήί Ικϊ βλχδγ) τής Δημοσία: δγιίας. *2) 'Ανίρ'.ου Γ«γ»νάχτι (Σπλάντζιχ) Σχετιχώ; χχθχρον μετά τόν τοκετον ήτοι, καχ,ουργήματο; ~ροδλε~ομένου καί τιμωρουμένου άπό των άρθρων 71, 72 έδ 1 χαί 2 74 76 296 έδ 1 /.αί α'. καί 297 τοΰ Πό ν:χο3 Νόμον. Θεωρήσας την άπό 9 Απριλίου 1908 κατηγορίαν μου.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  49
  Έτειϊή ή μνηοτθ«Τΐα ίνα φο'όδιχο; κϊί ίγνθίΐτχι
  τής διαμονή; της,
  Δυνάμει των άρθρων 408, 406 *»! 409 τής Ποι.κ.ή'ς Δ·.-
  χονοαίας,
  ^ Προσ/,αλώ την ειρημένην Μαρ^ν σύζτρν Μχρλθυ Πωλάκη
  νά Ιμοανίσβί) αυτοπροσώπως ίνώπυν τοο άχ,ρ^ατηρίου τ ΰ Κα-
  κοιιρ <·.ο?ικείο·α Χανίων την 4 Ίουνίου 1912 ήα,έρχν Δε.ιτέ'ρα» κΐί ώραν 8 π. μ. ότε παρβ?νεύσεταί καί ή παρά τού Νομου βρι- ζομίνη τρίμηνος χροθεσμία λογ.ζαμένη άφ' ής εγένετο ήτε-,ε.) τοία των πρός τοΐχοίόλληιιν κ« δκ)μοσίευί·ν τοΰ παρόντ:ς υπό τοΰ Νόΐλθυ διατεταγμϊνων πράξεων, ινα ϊίΧΛσθΐ) καΐ' αύτην, άλλως ιχή έμφανιζόμε/ος κα;ά την ρηθιΐΐαα διχάσιμίν τοΰ Κΐ- οδίκίίο^, θ?λε! κΐτά χον Νόμον δΐία^θ Δημοσιευθήτω το πΐρό< διά τίς Επισήμου 'ΰ Έν Χανίοις τί) 3 Φεδρουαρίοο Ί912 "Ο Άντεισα^γίλεΰς των Ν. —.ουρίδης 5 τού Κω στ. Σχριϊάχη έν γνώυε! ότι ϊ'.εΓίλί! 5ν νίμίμψ γά· ί μω συ;απε?ίσ:ΐίν /.αί ίττε.'.τϋναν το) Σίττέμδριον τοΰ 1907 Ε)ί^ άρρ«ν 6ρΐ? Αριθ. 678 5*η;. 464 ΙνΑΗΓΗΡΙΟΝ το τίχθί^ άρρ«ν 6ρΐ^3ί πρό τής ζαρ'λεύ^ίω; 24 ώρών τι-ωρί^ένου 'άπό' τών*ά7·α>' 'ί.7, 28ο, 288 «ί "294 το3
  Πΐΐνικοΰ Νόμίϋ.
  Θίωιήΐας τή< ίτό 27 Μίΐΐίο.) 1908 χ^:ηγ3ρίαν μου. Έτϋ3/) ή μνητΐίϊτΐ εΪ'ϊι φ,ΐϊόδ.κι; >.αί άγνίεϊταί ό τόπος
  τής δΐ-·;·ονής της,
  Δ^νά,ΐί! τα/ ίρ)ι..»ν »}8, 406 χαί 409 τής Π.ινικής
  Δικονομίας.
  Πρ3ΐιιαλώ την ειρημένην ινίαρίαν σύζ. Κωνστ. Γεωργια-
  χάκη ή Τΐρεζϊ>·.ην νά ί^^Λνυθ!) αΰτο-ΐρίσώιως ενώπιον τοΰ
  άλρ-.αιηρίου τοΰ Κχκουργίθδιχ,είο·.1 Χανίων την 2 Ίουνίου
  1912 ή,'.ίρ^ν Σάδδατον Λαί ώραν 2 μ, μ. οτβ παρελεΰσβ-
  ται λ»1, ή π.ιρά τοΰ Νόμιου όριζθ'-ένη τρίμηνος προθεσμΐα
  λογιζομίνη άφ' ής έγενετί ή τελευταίϋ των πρός τοΐχοκόλ-
  '-.ησιν ^α, 3ημοσ.;υ3ΐν τοΰ παρόντος υπό τοΰ Νόμου διατε-
  -Λγμϊνω/ -ρζξίω", Ίνα δικα-Οί) κα·;' αυτήν, άλλως μή Ιμ-
  φϊν ζι,λένη Α-"τχ τί); ρηθ Γσαν ίιχ,άσιΐϋιΐ τιΰ Κακουργιθϊικείου,
  ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  '.> παοα τ.>ϊς ε?
  Γενικόν Ειιίαγγελείτς
  Λοιδών ΰπ' όψει τό ά «ό 1 Ό/.τω6ρί3^ 1907 ύ«'
  672 βούλευμα τοΰ Σ,ιμδϊυλιου των ϊν Χΐ»ί;ις Πριβτ
  ίι'οδ ό Ιωάν Κΐολογϋννϋν.ης κάτοιος τοϋ χωρίαυ Κ.·>μτ(ιΐν
  τής επαρχίας Κυϊωνία; τ^ΰ Νομοΰ Χανίων παρεΐέ,ιφ&η ενώ¬
  πιον το3 Κακ&υργιοδικείίΚ Χανίων διά νά δκασ'ίή ώ; ύ«ίί'{3ς
  τςύ ϊτιτήν 30 'Γιινίου 1907 έν τ^ 6εΊϊΐ «Πρινϊρ;» Τσΐχλο-
  πηγαϊι Κοδα)νίϊς ά—ί.οΓι.ΐλιτήτ<·»; έ;ραυμάτισε 2ιά ράδϊο^ είς την κεφαλήν τον Καϊ,στ. Γ. Μπ3λάκηί ;ς ού ώ; ίνεργ^ό α'ι- τίας έπήλβϊν τή^ ί-κο^ίνη' ό θάναί^ς ήτοι κα'ουρ^ή^ΐτ;ς προβλεπομένου χαι τι,ιωρουμίηυ άχό τώ; άρθρων 308 «ϊί ί καί 30 7 § 1 τοΰ Ποινικοΰ Νόμου. θϊωρήσας τή^ άιτό 27 Ό/.ϊωίρίου 1907 κχτηγορί«9 μου. Έπειϊή ό μ;η.!θί:ς εϊνϊ- φογόίικί; κ ι: ΐ,'Ίν-ϊΤ;* ό τότΐο; τής διαμονής τού. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καί 409 τ^|- Π:: ι^-. Δ.- χονομίας. Προσκαλώ τόν εΐυημίνον Ιωάννην Κ. Κο<ολογιαννάλ(/ν νΐι εμφανισθή αυτοπροσώπως ένώπ όν τού ά.ροχτηρίου τοΰ Κ^ κουργιοίικείου Χανίων την 8 Ίΐυνίοο 1912 ήμέρϊ- ΠϊρϊΤΛευ^ν καί ώραν 8. π. μ. 8;ε παρίλεΰσετα: καί ή παρά τού" Νόμου όριζομένη τρίμηνος «ροθείμια λογι*,;μένη άϊ' ή; ϊ^ένίτο ή τελευταία των πρ'ς τοιχο^όλλησιν καϊ δηλο^ίϊ-υ.ν τι~1 τος υπό τοΰ Νά <.ου δίοττεταγμίν'ο; πρ^ς-.ων, ('>>λ δι/.ααθ-·;
  αυτήν άλλως μή έμφανιζόμενος κατά τί]ν ρηθΐίταν ά
  τβΰ Κακουργιοδικείου, θέεί κατά τόν Νό;*^ δΐ'.-'ΐθ^ Ίρηχτ,
  ^Δημοσιευθήτω τό παρον διά τής Έπισόμυ Έφί)|*ερ'δος
  Έν Χανίοις τή 3 Φεδρουαρίου 1912
  Ό Άν-εισαγγελεύς τώ/ Έφιτών Χανί'ον
  Ν. Ζουρίδης
  μ ή ρή,
  ή τό πα:ϊν 3.ά τής Έηητήμου Εφημερίδος
  Χανίοις 3 Φ.βρόυαρίςυ 1912
  Ό ΆντϊυΛγγελεΰ; τ<1ν Έφετών Χανίων Ν. Ζουρίδης Ά:ιθ 'ίρωτ. 341 β Λιεκπ. 222 ν' *·ν»!,ι.ιτιτο3 Βαιίιλεως τ&ν 'Κλλήνιαν Κ Λ Η Σ Ι Σ Ί. Ι. Γυπα- 1 Κχ ':<.·.) τό· Ι-.! ζω^3τί ρ.ίΑν,.· ■κ^,->"ίι .ιάΐο,ν,νν Άϊή Γω.ίάς Άι.οκορώνου λαί ήδη
  • ΛΎνώΐ'30 *ιλιλ3 ί5ι ΐ'3 προσέλθτ) α^τ^xρ^σώ■!^<ος την 31 Μαί- I ου νού Ιΐους 19)2 ήαΐ^ν ΙΙέιΑκτην -,αίώραν 8 π. μ. ένώ- ! π'.;ν τβΰ ά'.ο:3ΐ:<ίρΐ5υ το3 Δ'./ςασ;ηρ;;υ των ένταΰτα 11ρωτοδικ£ν 1 πρό- απολογίαν ν.αί χερ^ιτέρω συζήτησιν τ;,ς ώς είρηται άξι- ^ 0Κ3ί.5υ -οάξεως τής άναφερομένης είς τό κλητήριον έπίκριμα Ιμας ΰΐ'άρ.θ 3033)1839 τής 6 Όκτωίρίου 1911 άλλως έρήμχν. θ ■! 66/61 Ι Έν Βάμν τή ίθ ι ^ π«3ν- ϊ | Δημ5 ιε^'ήτω ϊν '?) Έπισόιχω ! Ήν Βιμω ο 1912 Ό Εΐσ-γγελεύς Σφακίων Ι. Γενεράρης Ό Είσαγγελβυς Σφακίων Ί. Γενεράλης Αριθ. Πρωτ. 679 465 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παοα τοίς έν Χανίοις Κοκοιτ^γιοδίκαις Γενικάς Εισαγγελεύς Λαβών όπ'οψ«ι τό ίπό 12 Μαρτίου 1908 ύ—* α^Ά. 147 βούλευμα τοΰ Σνιμιβουλιου τΰ' έν Χα.ίϋς Πρω:οδϋ.ών οί ού ή Μαρίϊ σ^ζ. Κωνστ Γ^ωργΐίχαΑη ή Τερϊζάκη κατοι- ΰ ί Πλί ί Κ! 3 Ν"ϊ ρ ργη ή ρη κος τοΰ χωρίου Πλ^-ανία τ *ς :πα5χίας Κ.ι!ων:7ς -93 Χανίων παρεπέμφθη ένώτιον Τού Κΐκουργιοϊικείου Χανίων διά νά δικασθή" ώς ΰττ τι:; τοό ί ' ;πο τόν Ία^υίριον 1907 κ«ί ίντεύθΐν Κί | ,ριθΛ. Πρωτ. 105 ί 'Ρ,ν " >νόιιατ· "ο·" ϊΙΙαίΙιλέως των Ί λλιίνων
  Ι "κΑΗΓίϋΙΟΝ ΕΙΙ1ΚΡΙΜΑ ·
  ! ΈιτειίήόΣα/Τ' Μιχ-ετ Χ:τζ»κης κάτοικος Δβφνης Ση-
  | τείας κίτηγορεΤτΐ'. ώ- ϋτ.:ίτιβς τοΰ ότι την 25 Απριλίου
  ! 19! 1 ■/.οΧ&ρο.') Ίμ, μ- έν τ.· θέΐ«ι «Ξυνΐτάφΐί» τής περι-
  ; φερ'ίϊς Αάφ-τ,ς έ'.ετέθη άϊίκως κβτά τής θ,,γατρός τοΰ
  • όμοχω^-.ϊυ τού Εμμ. Δ. Μανίυσάκη, ονόματι Καλλιόπη,
  ' έτών" 13, ί α:3πρ»γήσ«ς συνάμα χατά τοΰ προσώπου αυτής.
  Έπίΐδή ή πεάςις προδλεπιται καί τ·μωρεΐται άπό τα άρθρα
  : 207 τοο Π3ΐν Νίμ3^ χίρακτίΐρίζετιι δέ ώς -λκ;μμέλτ]μα.
  ό δέ κα;ηγ3ρούμ£νθί ίίνβ άπών ν,αί άγνδ4Ϊται ό τόπος τής
  ϊΐαμονής τ ο .
  Ίδον-ρς κ»ί τ' <χ·Λρχ 405 κιί 406 τήί Ποινικής Διχονομίας. Καλούμεν τΐνι;Γ-ημένςν κατϊ,γορούμενον νά ίμφανΐιιθ?ΐ ένώ- μηνός Μϊίου τ: · "'.>>■, ! 912 ήμ;ρ»ν Τρίτην ·Α«ί ώραν 2 μ μ,
  βο
  Ε*ΗΜΕΐΛϊ"3 ΤΗΣ
  Γνα δικασθί) ώς ύπαίτιςς τής ίχτεθιίσί;ς πράξεως, άλλως βί- ;
  λει ίικαοθή έρήμην συγχρόνως ϊέ καλ-.ΰμεν αυτόν όπως ?.ά-
  6τι γνώσιν των εγγράφων τής ίιχογρσφίας.
  Έν Σητϊίαττ3 9 Φιδρουαρίου 1912
  Ό Δημοσίας Κατήγορο; Σητείας
  Χ. Παιδιωτίδης
  Οί
  Δ. Μανουσάκης
  μάρτυρ»ς
  Δάφνης
  Έμμ, α. Μανουσάκης κ»τ.
  Καλλιόπη » » »
  Αλεξ. Ι. Μαυρομμάτης » »
  Άλή"ς Μ. Γιαψεντάκης » »
  Δημοσιευθήτω τό παρον διά τή*ς Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Σητεία αυθημερόν
  Ό Δημ Κατήγορος
  Χ. Παιδιωτίδης
  Αριθ. άποφ. 1209
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ϋρωτοδικών
  Συγχείμενεν.
  Διά ταυτα
  Δικάζον ίρήμην των έν τώ ιτρώτψ οχβπτιχω τής παρούσης
  αναφερομένην όφιιλετών.
  Άκορρίπτει τα ώς άτ.ορριπΐεα ν.ριζιίντα.
  Δβχεται την άπό 7 Απριλίου 1911 ίναγγελίαν τοθ Ριυστέμ .'
  ϊυντυχάκη χαί κατατάσεει ούτον διά δραχμάς τετρίκοσίας ιίκβσι ι
  μίαν (421). _ '
  Δέχεται χήν ά«ό 7 Απριλίου 1911 άναγγ*λίαν τού Κοινω- ,
  •(λοθς Τβμίίΐυ Κρήτης καί κατατάσσει αύτό διά δραχμάς έξα-
  κοσ.ας ίξήΧ0ντα χέντε (665). ί
  Δε"χ«τβ{ τήν άπό 31 Μαρτίου 1911 άναγγελίαν τ^Ο Χ'' Χου-
  αείν Ρβχατάκη κΐί κατατάσσει αυτόν διά δραχμάς τετρακοσίας
  •Τκοο|ένία (429).
  Καί επιβάλλει είς βάρος των χαταδιωχςμίνων όφειλίτών ύκβρ
  τΑν άνα-ΐγιλθέντων δανειβτών τα τής κατατάζεως δακανήματα
  αυτών ήτοι όπερ μέν τοδ Ρουστίμ Συντυχάκη δραχμάς εβδομή¬
  κοντα (70) υπέρ δέ εκάστου οΰ Κοινωφελούς Ταμείϊυ καί Χβυ-
  σείν Ραχατά».η δραχμάς (20).
  Έχρίθη απεφασίσθη κβί ίδημθίΐεύβη έν Χανίοις τ^ 11 Όκτω-
  δρίσυ 1911.
  Ό Πρόιϊρος
  Μ, Γιανναχάκης Ό Βοηθό; τ: _ ,--,_Γ-
  Γεώρ. Β. Ξενάκης
  "Οτι ά<ριίίς αντίγραφον Έν Χανίοις τη 17 ΌΛτωδρίου 1911. Ό Γραμματεύς Κ. Νυστεράκης "Οτι άχριίές άκόσπασμα έκ τού είς χεΤρας μου επισήμου άντι- γράφου οιιερ δημοσιευθήτω είς τήν ενταύθα ϊχδιδομένην Επίση¬ μον Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως διά τ:ύς ΐν τή άλλθν^πή δια μένοντας καταδιωκομε'νους όφειλέτας ήτ:ι 1) Ζ^ν,αρέ-, Κερερ- μιτεκλοπούλας χήρας Χαμήτ Βέη Σοχκάκη χατοίχου Κωνβταν- τινουιτόλεως, 2) Φατμές συζύγ.υ Χατί,ί} Γιαχγιαϊάχη Άχμίτ, 3) Μείχημκές συζύγου Χαλήλ Άδδηα^αδάχη, 5) Σανσΐίές χή¬ ρας Ριζί Χαμαλμπασάχη χαί 5) Άλή Σίχχάκη τίχνων Χαμήτ Βέτ, Σοχχάχη χα-.ο:χων θεβσαλονίκης. Έν Χανί«ις τ^ 9 Φεδρουχρίου 1912. Ό τού ιΐβραγγέλλοντος Ρου^τέμ Συντυχάκη πληρ«ξούσ.ος διχηγόρος Κωνθταντΐνος Μ. Φοίτμης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής ύπ'άριθ. 21 τοΰ ίτ.υς 1911 αποφάσεως τοΰ ρ δικείου Ρ»θύμ·,η4 ΐκϊςθάση; επί ιής ύτό χρονολ. 1 Ιουλίου 1909 άγωγής των Μεχμέτ Γινούς Ούσταχασλνάλη, κατοίκου Ήρϊκλεί:υ Κρήτης, Άληγές Άριφοζιύλας χ^,ρας Χουΐεϊν Χατζηϊϊρβισάκη, Βεχρας Χϊΐζηϊείδίσάκη, Χασάν Χατζηϊερ- δΐσάχη χαί Άζίζ Χατζηδερδισάκη πρώην κατοίκων Ρεθύμνης νυν δέ Παχια τ?!ς επαρχίας Θί,ρών Άϊδινίου, κατά τοΰ Μεχ¬ μέτ Έμίν Χατζή Νουμανάχη πρώην κβτοίκου Ριθύμνης νυν !έ Άλεξανδρίί«ς τής Αϊγύίτου. Διά ταυτα Διχάζον βρήμην το3 ίνΛγομίνου Μεχμέτ Έμΐν Χατζτ] Νου- μανάχη κατοίχ:υ Άλίξανδρείϊς τής Α'ιγύ«τβυ Δέχεται την χα-'αΰτοϋ ύπί> χρβνθλ. 1 Ίβυλίθϋ 1909 άγω-
  γήν των Μεχμέΐ Γινούς Οΰστοχααανάκη xατοίxο^ Ηρακλείω
  Άληγές Χουσ. Χατζηίερδισάκη, Ζ*χρ5ς Χατζη3ερ6;σάχγ], Χα-
  σά^ Χατζηϊε.:6ΐσάχη γα Άζίζ Χαιζηδΐρδισάκη /ατοίχων Πα-
  χιάς έπορχίας θηρών Άΐδινίου
  'Υποχρίοΐ τί;ν ίνα- όμεςν τεϋτβν νά πληρώση τοίς βνόγουΐι
  ?ρ»χ. ϊύο χιλιάδας διανοίας έ6δο^.ήχοντα πέ">τε χαί έδϊομή-
  κοντα τή; ϊραχ. έκαΐςστά (ί275,70) ενΓΟχως, άπό τής άγω-
  γή<· Ι^^ΧΡ'ς ϊζ:φ'ήσ»ως πρός ίχτώ τοίς έχχτόν ίτηαίως ϊξ ών είς μέν τον ϊνά·»οντα Μ«χμέτ 1 ινού·; Ούσταχααανάκην δρ»χ· χιλίας έπ-.α/οιίας εξ καί εβδομήκοντα πέντ« τής 4ρ. έκατο- στά (1706,75) ε'ς την Άληγιέν χήραν Χατζηίβρδΐσάκη ϊραχ- έδϊομήχοντα μίαν κιί δ»/.α τής ίροιχ. έ/.αιοστά (7ΐ,1Ο), είς ττ,ν Ζεχρά Χατζηδερδισάχη δραχ. ίννενήκοντα ίννέ» χαί πεν¬ τήκοντα ίπιά τής δρ. ίχατοττά (99,57) κβί είς έκαστον των Χασάν καΐ Άζίζ Χα;ζηϊ$ρ6ισίιιη ά>ά δρ. εκατόν έννενήκοντα
  ίννία καί δεκατέσταρα τής δραχ. έκίτοσιί (199,14)
  Καταδικάζίΐ τόν έναγόμβνον είς τάς τής ίίχης δαπάνας κ»!
  τέλη δραχ. εκατόν πίντήκνντα τίσσίρζς κβί ήμίσειαν (154,50)
  ί
  ε! κ*τά τοθ 5ναγ;μίνβυ ίνίαυσίαν ΐΓροϊωπιχ»;ν κρά¬
  τησιν πρός ΐχτέλεοιν τήσ?«
  Έχρίθη άπεφΐσίσδη καί ίδημθίίεύθη
  Έν Ριβύμν^ τί 9 Φίδρουαρί υ 1911
  Ό Πρόιδρος
  ^ραντζής
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Π. Σκουρίτης
  Άκριδής περίληψις
  Έν Ρεθύμνχι τη 27 Ίανοι,αρίου 1912
  Ό -ληριξ. των ΐν^γόντοιν ϊικηγόρος
  ΠέτροςΛ. Μανουσάκης
  Έκ τοθ Έθνικοίί Γι/πογί»αι>είον