92352

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡίΗ
  ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟί
  κ Ν Κ Ρ Μ Τ Μ
  Τ£ΥΧΟ3: ΤΡΙΤΟΝ
  29 Φιβρο.αρ;·.. 1942 — Αριθ. 10
  Αριθ. Πρωτ. 850
  ϊ Διεκπ. 72(Γ
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΑΝΩΤ. ΔΙΕΥΘ 1'ΝΤΗΣ
  Διακηρύττη ότι:
  Έκτίθεται είς μειοδοτικήν τίλειωτικήν δημοπρασίαν συμφώνως
  Χρες τάς διατάξεις το3 ΰπ'αριθ. 356 πβρί δημοπρασίαν καίίκτε·
  λέσεας ϊημοσίων έργων νόμου κα. κα.ϊ τοας υπο τής υπηρεσίας
  των ϊημοσίων Έργων συνταχθέντος καί υπό τοΰ Διβυ9^ντςυ των
  Δημοσίαν "Εργων θεωρηθέντας δρους συμ^ωνιών /αί σχετικόν
  «ροθκολογιβμόν δαπάνης ή κοτασκευή τοθ τ.ρός τ όν Βαμον ότο-
  λΐΐπομένου τμήμ«τος τής αμαξιτής δϊ,ιΰ Κΐλυδων Βάμ>υ.
  "Αρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋπελογίσθησαν /.ατά την λε-
  πτομβρή" εκτίμησιν είς τό ποσόν των ϊραχμών 4,845 καί ίι'
  άπρόβπτα ϊξοδα ϊραχ. 155. "Επί τοΰ ποσο3 των άπ^οότΐτων
  ουδέν οΊχαί«»μα ίχιι ό ΐργολάδος.
  Ή Ικπτωσις γενησεται επί τοϊς 0)0 είς ακεραίαν μονάδας.
  "Αρθρον 2. *Η δημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταίς έδραις των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης *ϊί Ηρακλείω και ίν τοίς καταστή-
  μασι των οικείω ν Νομ,αρχιών ίνώιι.ιον επιτροπών συγλειμιένων
  καρά των οΐκΐίων Νομαρχώ» ώς προέδρων ή1 τώ* ανχπληρ· των
  αυτών των οίκείων Είρηνοδικών καί ενός μηχανκοο ή τ > · ά α-
  κληρ<ιΐτών αυτών ώς μελώ; την 1ΐ Μϊρτίου 1912 ή'.;ραν Πέμπτην καί ώραν 10— 11 π. μ· "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λίβωΐι μέρος κβί άλλοδ*ποί συμμορφούμενοι πρός τάς διατάξεις το3 περί δη- μεπρασιών καί εκτελέσεως δημ-ϊσίων έργων νόμοο κ« λοιπού·; τοθ Κράχους. "Αρθρον 4. Πας Ιργολάδος Ιχ«ν τα τροσόίτα τού ύπ αριθ. 356 νόμου είναι δΐκτΌ; είς την ίημοποαΐία^ ά* προσαγάγτ) την άδειαν τοδ «5τιτΐ|δ«όματός τού κατά τον 811 Νό,λον καί γραμμάτιον πιστοποιοΰν την εΐ*ς τι ΤαμιΤο' τοΰ Δημοσίου ή τής Τρβχέζης Κρήτης κατάθεσιν, λόγω ίγγοήσεω;, δραχμών '250. Είς τούς άποτυχόντα; κατά τ3ν διαγωνιΐ^όν έπυτρέφονται τα λόγψ εγγυήσεως κατατεθέντα έν τος τριώ/ ή«ρών άπό τής μ«ιοδο·ίας. Άρθρ·ν 5. "Αν κ« ή μϊΐΐδοΐΐα ιροιηρόσιεται ώς τε- λειωτική τα πρακτικά αυτής ύπίχεινται εί-, την έγκρισιν τού επί των Έσβτερικών Άνωτέρου Διευθοντοΰ ό'ΐτις Ιχε: τό δί κατάτό 3ο-ιο3ν *1τω, νά ίγκ^ίνί), ή μ ά ΐ έ άχοκτ^ ό .ελευτΛς μϊΐοδίτί]; 3ύ3:>
  "Αρθρον 6. Τα κι,ρ.κεία καίϊς.δα το3 ΐυ/αφθησομένου συ.ο-6ο-
  λαίου έκιβαρΰνουΐι τόν έργολάδον.
  "Αρθρον Τ. Ό προΟιςολογισιΑός καί ή σ->ΓΤ7«?ή των δ«-
  αϋτά, χωΐΐς έ', τ3ΰτ5^ ν'
  χ ΐ!σίν έκτεθϊίμένα είς τα γραφεΐα τώ^ άνω Νυμαρ-
  χιών ί'ις την διάθεσιν των βουλομίνων ν* λάβωσι γνώσιν αηώ/.
  Έ/ Χανίοις τή 23 Φιίρουϊρίο.» 1912.
  Ό επί τώ» 'Εσωτιρικών ΆνώτερΓι; Δ;ευ6υντή-
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Αριθ.
  144
  ΙΙΡΟΚΙΙΡΪΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Εκμισθώσεως τού δικαιώματος συλλογής των
  αύτοπήκτων άλάτων των παραλίων
  της νήσον.
  Ή Κοηττκη Συνενδταφερομένη Διεύθυνσις
  τον Μονοπωλείοι/ άλατος
  Δηλοιτοΐίϊ ότι,
  Έκτίθετα; ε'ς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ΐ/μίσθωσις
  ΐ53 δ.καιώμαΐος σ,ιλλογής αλατ;ς κατά τό τρέχο/ ευς έκ
  των τ:αραλίων τής Κρήτης καΐ των παρ' αυτή νηΐίδων, κατα
  τάς άιυλούθου« ϊιαιρέσεις.
  Α.) Κυδωί«ς άπό τοθ πο:αμιΟ Ταυρωνίτου μέχρι Σ^ύδας
  συμπεριλαμδϊνομενων καί των »!)«ίϊ<*ν Θιοδωροί3, Λαζΐρίττα κα! παλαιάς Σούδας, οριζομένης πρώτη; χροβφορας διά μΐσ'ίωμα των πα^αλίι<ιν ταύτης δρτχμών 4000. Β .) Κισΐά^'/υ, άιτο ου ποταμοϋ Ταυρωνίτου μέχρι Έλαφι- νηΐίου συμπεριλαμβανομένων καί των νησίδοιν Ρριχμπούηη; >αί
  Άγίΐογραμ-.οόσης οριζομένης κρώτης προσφορας δραχ 6500.
  Γ.) Σελ'νου, άπό Έλαφονησίου μέχρι τής θέσεως Χαρ»ΐ,
  οριζομένης ::ρώ:ης πρεσφορας δρ«-/μών 2500.
  Δ.) ΣφϊΑιΰ', «πό τής θέσεως «Χαρέϊ» μέχρις Άγία; Μα·
  ρ;ν3:ς συμπερ'.>-9^.6ανομίνων κ«ΐ τώ; νησίδω; Γαύϊου καί Γ αυ-
  δίπο'λας όριξ^',λϊνης πρώ:ης προσφορας ϊρα·/. 600.
  Ε'.) Ά.■χ^■*.^ρώ■>^^, όπό Καλυίών μέχοι Γίωργιουπολεως,
  '-ίΐζομίνης πρώτη; προσφορας δρχμών 800.
  ΣΤ.) Άγί·)υ Βαΐιλίίου άπό τής θέσεως Άγίϊς Μϊρίνα;
  ένοι Άγίτ; Γαλήνης, ουΛΐτεριλαμβανομΕνων κΐί των νηΐί"
  .) Άγί)υ Βαΐιλίίου άπό τής θέσεως Άγίϊς Μϊρίνα
  οι Άγίτς Γαλήνης, υυ,ιιτεριλαμβανομΕνων κΐί των νηΐί
  2ω^ ΙΙαζΐΛα?ια, όρριζομίνης πρώτης προβφίρϊ; δραχ 600.
  Ζ'.) Ρί^ύμ^ης καί Μυλοποτάμου, άπό τ<5ς θέσεως «Πίτρές μ.·χρ·. χς>3 άχ,ρωτηρίοο Στα^ρός οριζομένης πρώτης προσφ;ρα
  ϊραχμών 300.
  Η'.) Καινουρίου καί Πυργιωτίσης ήτοι άπε Άγίας Γαλήνη
  μέχρι το3 άχρ«τ()3ίου Κό*κινο οριζομένης πρώτης προ;φ;,:5
  δραχμήν 1300.
  Θ'.) Μονοφατσίου, άκό τοδ άκρωχηρίου Κόκχ,ινο μίχρι
  ,:5ς
  ΠΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΓΕΡΝΙΙΣΕΓιϊ1
  τζουρ* όριζομιν.ς ιτρώτης κρί?φ:>£«ί ίρβχμθν 2000. εισχρ*ςεως δημοσων ττροίθδων Νομου τής Πίλιτεΐίς .δ-·
  Γ.) Μερ;μ-'/. ου, άπό Κα>ό Χωρΐό μέγρι Σ-,Γσι εκτός «ρ'·θμ. 196.
  τής άλικής Έλθύντας οριζομένης πρώτην προσφοραί; Ή πεμπτωσ.ς τί|; θ.ομηνία-; ώς και π«ς έτερος λόγος
  δ βνμών 500 ένεκα τ;ΰ όχοίου δέν ή'θίλβ κατορθωθή" ή συλλογή άναλόγου
  ΙΑ'.) Σητεΐιχί ήτίΐ «πό Μόχλου μέχρ'· Ά'[ϊας Φωτιας, συμ- ποσόιητοί όίλατος «κ τόν υπό μίβθω»ιν ιιαβαλίων, ουδέν ίικαί-
  εΕΐλαιιδανο^ίνί'ν *αί των νησίδων Διονυσισδων Ελαια Γράντες α-μα γεννα ϋπϊρ τοΰ μΐίθωτοΰ, όστις πρός τούτοις τυγχάνει
  — ριλαμδανομένης .....,. , - .....
  πρώτης πρ;σφ;ρας ίραχμών 1000. «ώσιν έτερα ΐϊρ ς ·*αρ,:κωγην μει,,ονος ποσότητος αλβτος «πί
  Ή «λε»9·β(α τβΐν υπό στοιχεΐα α', ρ", γ', ν»1 δ «αρα- «ιινιχη ρίΐρα :«ρ τού οΊμκί» ίριχμϋν ίιαχςσίων, έπιδαλλο-
  λίων διεξαχθήσεται έν τώ Καταστήματι τής Διευό^εω τού μ*νων 2ι ; χοφαηας «δ ^~ι χω^ Οικονομικήν Ανωτέρου Δι-
  Μβνο*ωλ«(:« τοθ βλατο; τς 15 Μαρτίου 1912 ήμάρα Πίμπτη €"θ"ν"5 Χϊι ^^«τομΛβν χατβ τας δΊαταξεις τού* ο» ζριθ.
  »αί ώρα 10-12 κ. μ. ενώπιον Έπιτροπΐςάτοτελεσθητο!·βνης -9^Ν^;ϋ· , „, „ , .
  έκ των Νομαρχου καί Είρηνίβίκοι* Χανίο>ν ή τδν νομίμον αυτών Το ϊυλ«χΟ.-ϊ3^ενο; αλας 5-καιουται ο μ:σθωτης να πωλί)
  -ών κα! τϊϊ Διαΐθυντίϋ Έ εγκτοΰ τού Μονοπ,ολίίου είς
  V
  τιμήν ^θβλβ κρίνβι σ^,ιφε'ρουσαν,
  Ή διά πλΐίίιΐν μίτ:φορα θίλϊί ένιργεϊσθαι συμφώνως πρός
  μεταφορας δ:α'«;ί(ς ϊ:3 ΤϊλωναίαχοΒ Νόμου, ιια-
  ων καά τ* την βίρτ^σ.νκΓί ΐχφόρςωαιν ΰπαλλήλων τοΰ
  5τ:>ιλ ου «ρ^ς ίξίλ- | ν τίϋ ε'ίϊ;υς καί τού ά'ν τό κατόπιν
  τοί3 άλατος: Των υπο στοιχείον β'. έν τώ τίλω;ει«κώ -λλτλ-
  στήματι Καλυβών Άπο·Λορώνο-· ττ] 16 Μιρτίου 1912 γμχα
  Πβρασχε·^ νοϊ ώια 10—12 «.μ. βνώτιον ΛΛ'.τροπής '■-:;«-
  λεσθτ,σομένηί έ* τώ; Εί-,η ίίι<·^ Β^μο^ 'Γπβτεΐωου Κ?>υ-
  τας
  στ
  Μ·ρ-1
  έπιτροπής »τελίΐθησςμένης ι/, -ίϋ Νομάρχου χαί . , , , - -,
  Ρεθύμνης ή των νομιμων αυτών άναττληρωτών καί τ:ΰ ίν τί; καΐωμα ;ι ό «λιυταΤί; ΐίλβ'θδότης. Άλλ' εάν ίντβς £ξ ημερών
  ιτόλει τούτο πράκίορος τοϋ Μο ^π<·) ιο ■ τοΰ άλατος Των υπό ήθϊ)ε Γροσίνεχθ^ μίιθωμα 5 ο)λ ά·-ώτίρ9ν χοΰ κατά την προ- στοιχεΤα η'. ναι θ'. ίν τώ Ν μιρχι ^νώ Καβστήματ: Ήρα- ν,γηβιΐϊϊ ϊημοπρασίαν αΐίτη ίπαναλαμβάνετα'.. κλείου τ^ 15 Μαρτί.υ ί9Ι2 ή^έρα Πέμ^Γο χλι ώρα ΙΠ--12 Τα κ^όχηα ν.ίί σι>μ6ολοιογρ~φ(·Λϊ ίξοδα βαρυνοιισι τβύς μι-
  15. μ. ίνώίΐ.ΐν έτϊίι,ροηής άποτίλ'σΒησΐμένης εκ των Νίμάρχου οθωτας.
  Έν Χανίοις τη 23 Φεβροοαρίου 19 9.
  κ«1 Είρηνοϊίκου 'Ηβα/.Υ,είοι. ή των νο^ίμων αΰτίν άναπλ
  χαΐ τοθ ίν τη π6λ«ι .αΰτζ Πράκτ;ρος τ;^ Μονοπω/ίιυ τοΐ
  άλατος των δπό στςι/εϊον ι'. έν τφ Νβμ^ρχιαχώ Κατασ-ή-
  ματι Λασηθίου τ^ 3 Απριλίου 1912 ή-^ρα Τρίι,; ι; ώ α
  1θ —12 π. μ. έπώπ :ν ίπιρτοπής άηοτελΐ;θησομίνηί έ'. τνν
  Νομάρχου Λαβηθείου Τελώνου Αγί'υ Νικιλά^υ λ'Λ ~·Λ π.'όί
  Εκρίθη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Διευδυντής—Έλ«γκτής
  Αλεξ. Ίεηομνήμων
  ■ ΗΣΥΧΔΚΗΤ
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  "3νιαι/σίου προμηθείας άρτον διά. τοΐ/ς άνδρας
  της ενταύθα φρουρας
  Τ0 Ιον ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ
  ότι:
  τ»3το έξουϊΐοδοΐηθησο^ένου ύπαλλήλου τήί, Λιευθ6ν55(ος ,οϋ Ό επί των Οίκονομΐϊών Άνώΐερος
  Μονοπωλίίου τού άλαι:ς. Των ύιΐό στιιχεΤα ;«' τή;: "0 Μ-.ρ-
  τί.υ 1912 ήμέρα ΠΚ ;σκευή υμ ώ;α 10-12 π.";. ., τω
  Τελωνειακφ Κ»ταστή^ ϊ:ι Σητίίαςκαί «νώπον ί-ίτρ;-ής -ο »-
  λ·β·ησομένης έχ, των Είρηνοίίκου /«Ι Τπίΐελ,ώ^ϋ Σ;:ε χς ■?,
  των νομ^μων αυτών άαπλη;ωτών κΐΐ το3 πΐός ~Λτ-> ές: ,ο·
  ϊοτηθησομένου ΰπαλλήλου τής Δΐϊυθύνοεω- τλ5 Μον;-·:, ϋ
  το3 άλατοί των υπό σ;ο*/ίΤα :6 . «ν τω :5^ων '-.ν'ι Κ τ;-
  στήμΐτι Ιεραπέτρας τη 2 'Λπριλίίυ 1912 ήμέρα Δί^τί'ια «ι
  ώρα 10—1 ί π. μ ίνώ*!2ν ί'ίτροπή; »π^τ '/εσβησ'Ηενη; .χ
  των Ειρηνϊίίχου κα! Ύπ:-ελών^^ Ίερίζέτρα^ ή των -.·μ.μ<·.ν αύτ·ν άναπληρωτών καί τού τρός τςθί. ς!»ΐι^9τη''. :μί ο^ Οχαλλήλου τής Διιυθύ.σεως τβύ ΜονΓ^ι·" ίιυ ·ο") ί?χ-, . Πας πλιιοϊοτης ίνα ^) ίίκΐί, ϊφ»ιλε, νά 5τρ.ισα-Λ»ρ γρ· μάπον καταθισίβ»; παρά τινι τΐμϊίω -.ής ιτολι.ί'^ς η , τιχί ΤρΑπίζτζΐ 8ιϊ μέν τα ΰ-Ό σ :ιχιΐ·ν &'. παρα :ϊ δ ϊ·^ 400 8ΐά τϊ ϋζό στίΐχϊΐβ,' 6' ϊρχχ. 000 ^ίΐ ,ά ΰιό ό-.::χ»ί»« '. 8ραχ. 200 διά τα υπό ^-.οιχιΓον ϊ'. Ιρα,·. 60 ί·ά ^ στοιχείον ί'.) δραχ. 80 διά -ά υπο στοιχ€Ϊ·:« ?-.·'. ϊρί . ''() ίιά τα υπό στοιχίΤ^ν ζ . δραχ. 30 διά ?ά υπό σ:;ιχε;',ν ϊραχ. 100 δ:ζ τα υπό στο-.χεΓίν 6'. Ιριχ. 200 δια ττ ϋ·.τ; στοιχεΕον Γ. δραχ. 50 διά τα ύ-.ό σίςΐχεΐ. ιζ' δρ^χ 400 2! διά τα υπό οτοιχεΤα ιδ'. %ρβχ ί 00 χά άξυ/Έω' '-γ ' ■ί)ν 3'^ την *ροσ,>7γραφήν το3 οίχεί:υ π,·ανϊ>κϊ" *αι τ;"ί έ-, τ β-7δ
  τούτου συντ ίχθησομένο. σιιμδολίίου.
  Τό μίσθωμα Κ3τα6ληθήσίτ« είς ίρεΤς ί7α; ϊό,ΪΙ4 '· ,Γ,ν
  η ύξ
  ^__ ('.'ϊτά τόν ένβργηθέντα διαγωνισμόν πβρΐ προ¬
  μηθείας ^ τ;ϋ( άρτου τή; ίντα'ϊθα ?ροορας, κατά την λιΑ 22
  Ιαν.υαρίου έ. !. δια/ήρυξίν μχς χατβχωρίθεϊσαν ίν τεύχει
  Κ,.η τρ.τψ, αριθ. 4 ιή, 25 Ίινο.αρίου έ. Ι πϊραρτήματι τής Έ?η-
  μίρι.ο; ίη'ς Κκέίρνήσεως ,ν Κΐΐήτΐβ) έγγρίφου προσφορας δπό
  τού «Γ. Μκρχίντωνάκη ·Ααί 'Υί:ί» ή Ανωτέρα Διοίκησις
  Χωροφυλαχής χαί Ταγμάτων Πβζιχοΰ διέταξε την έπανάλη-
  ψ.ν τοϋ ϊιαγωνισμοΰ μέ πρώτην προ5φ5ράν την υπο το3 « Γ.
  Μαρκαντωνάκτ, /αι 'Υΐίί » ποοσφερθεΐσαν τιμήν των λεπτόν
  συμφώνως ταίς διατάξωσι το3 ά'ρθρου 7ου τής ώς
  38
  ανω
  όχαν
  δι
  Ο
  ιακηρύξίως.
  57ΐ*ναλη:;τιχός ούτος ϊιαγωνισμός ίνίργηθήσβται ενταύθα
  και ν τώΣτοατώ,ί τοΰ 1ου Τάγματος Πεζίκοΰ κατά τάς ημέ¬
  ρας Παρασκευήν, Σάββατον καί Κυριακήν 9—10 κ«1 11 έπ»-
  ^νϊς Μα-ηίου έ. Ι. α7Ε3 τή- 10 π. μ. μίχρι τής μ«^ΐ*'
  14 μίσθωμα κ«αόληθηΐετα( εις τρεΤς ι,«· ϊό«,4 ;ξ ,Γ,ν μ-νο« μη«ί Μαριου έ. Ι. άττο τής 10 π. μ. μίχρι τής ν-^Ψ-'
  ή πρωτη κα,α την σύνταξιν τοϋ σχετΐοϋ συμβολαίου ή ίε,,τε.* 6Ρ'αί ίκάστης των τμερών τοώτων ύκο τού- εξής 8βο«ς *«ι
  έντός το3 δίυτίρου δεχα-ίενθημΐίρου το3 ιιηνός Ιουλίου ,αί ή συμφωνίας.
  τρίτηέντός-οΟμηνό^Σε^ΓΛίρίο.1912, «Ιβ.'.νο-χ-ε ?έ ά'. ,- 1) Οί 6ουλ6«»;« νΐ ϊΙβγωνΙβ63«ν ύποχρεοΰντίΐ νά
  λεγγ,ως ». «»,·,, τ=υ ευεργετήματος της διλ:ρέ:£ως «ι α- κβτταθέτεοσι -ϊροηγοϋμίνω; εις τό «α«Τον τοΒ 1ου Πεϋ.κοΟ Τάγ·
  ρη μη ^ρ , είθ.νοτ^ ?έ ά , 1) Οί 6ουλ6«ν;ι νΐ ί;«γωνίσ6ώ91ν ύπονρ.οΰντ
  λεγγ,ως κα, ανευ τβ3 ευεργετήματος της δι*:ρέ;£ως «ι α- κβτταθέτεοσι -ϊροηγοιιμιίνω; εις τό «μ«Τον τοΰ ! ο» Πεζιχο»
  «σ««ς δια την ^-ρ,θεσμον και βν.λλΐκίέκ.στη^όσεω; Α,Γί- ματος λο-,ψ έγγυ/,σεα.ς δρανμ.ς χ,λίας (1000) αίτ-νβς θέλουσι
  ί.νΓν£νΓ8ΤΤΪΟ*ων ύ1π3?Τ1μί·ίί2:/11 «* '-Χ' ■ ϊ«»ησ5- έ««τΡβτΛ είς τού; ά,οτυχόντ,ς ν.ατά τόν δ^γων,σμόν άμ« τ#
  μενωνέςόϊωνδτ*μισθι*τηςχί)[(έ·ίγυητη;,5ία μ=;3^.Λ..·ί^3ρι- «ίρατι αυτού.
  «ώσει κ«9.,τερή,εΙΛς ίόσεώ; τινος των δατ,ςε^ν χ;3 π'5ρί 2) Ό χοιτά τον διαγ, νισμον άναϊε,χθησόμενβς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _1
  ει:?όιης ύποχρε'.ϋ'τα! ν' αναμείνη) την επί τού ά
  α.τού απόφασιν τής Άωτ*ρσς, Δ'οικίσεως Χωρο?υλαχ,?(ς ν.α'.
  Ταγμάτων Πεζιν.οΟ έν Κρήτχι μή δΐΑαιούμενος ν' άναχαλέσ^ την
  ίτροσφοράν «ύτοΰ πρό τής εκδόσεως ναχ τής ~ρός αυτόν ωινο-
  τειήσεως της αποφάσεως.
  3) Κ::νοχοιηθείσης τής έγ.-ριτι-ιή'ς διαταγάς χατ* τα χε*α~
  νονισμίνα τ^ς Στί^τωτ'κής υπηρεσίας πρ:ςτ;ν ελευταϊ:ν μει-
  οδότην, όφείλει ούτος ν ά προσέ'λθο πρός σύνταξιν το3 ί^γολχ-
  βικοϋ συμδολαΐου έντός 48 ώρών άπό ιής ,'.ο'.νοποιήσίως τής
  2ΐ*ταγϊ|ς μή προσερχομβνος δέ ν,η^ύσσετβ! ίχ,πτωτο; τί|ς έργο-
  λβδίας κίϊαπόλλυσι'τό λογφ έγγυοδοσΐας ΚΛτατιβίμίνίν χρη-
  ματιχό,' ποσόν όπερ ικριίρχβτϊΐ είς δφβλος τού δημοσίου άνευ
  οινασ-.ικής μεσολαβήσεως.
  'Ί) Έν περιπτώσει καθ* ήν κηρυχθή ϊκπτωτος τής ίργ,ολα
  6ίας ό τελϊυταΐοί μειοίότης ίι' οιονδήποτε λόγον ή Στριτ:-
  ωτιχή ΰπΐρεσ-α ίύναται νά προμηθϊυθή κο'τά τό δίλοθ/ αύτ'ί
  τόν άρτον ούτινος ή προμήθ*ια έξετίθη &.ς διαγωνισμόν έ-ι
  κινδύνφ αΰτ»0 τίύτου τοϋ μει-,Εότο- είς βάρος ^τοΰ οποίος κατα
  λογισται ϊΐο'χητ'.χιϊς πα:α επί -/ έον διαφοραί χιμής Ιιρ' ίσον
  αίί-η ύπίρβαίνε! τω >έ·»φ έν.-υ:ϊοΐ'α; κ&τατεθέ^ χβί εί ό'φίλο;
  τοϋ Δημοσίου τ.£ίΐε)9ον χρηι-ατιχον ζθίόι.
  Ή οιτφΐρά βθ%η ϊηλουμένη ώς όημόσι.ν ί-?!:ν δατ^.χ,
  τής Άνιω;.ρας Δ:ο".ϊ.ήσεως Χο.·ροφυ/ακής -/.οί Ταγμάτων
  II:
  ζιγοί3 εΐσπράττίτ^! σ'.φΐών^ς ταίς ϊιατάξίΐι των νίμ·>ν ^ϊρί
  εϊβπράξεως ίτμοοίων Ισό^ων.
  5) Ό ϊια-,ωνΐσμός ιδ::ς Ιοΐαι τβλ.ιωτικός.
  6) Ό 2ια·)ίθνισυ.ος ίνε, ,'η»·,ί,σεϊίΐ ι μ 'ϊ βάσει το.ί »ρθΓ:υ
  241 τοϋ κανονΐσΐίοθ τής Ί'σωτί?ι·Λής 6-ηρετία: τοθ Πεζι/ς^
  χαί τοϋ ύπ' αριθ. 152 τή; 21 Φε6.!3>ιρίου 1907 Δ·α;άγ,!.οίτ;-.
  Οί λο.-οί ίροι αομφω·. ν ν ε'·σί ·χατ«τ«0- μί ,ο: 1·> τφ -,ρα-
  ?είω ημών, ϊνθα οί βουλ:μενοι 8-·αντα: νά >!«μ64νωσι γνώ;ίν
  αυτών.
  Τα κηρΰχβια κα;- λοιπά τ>λ/] ίπιδζ,ού.ουΐι τον ά α?;ιχ0ί)-
  σόμενον εργολάβον.
  Έν Χανίοις ττί 24 Φι6?ο αρί^ 1912
  Το Οικονομικόν Συμ&ού/ίςν
  1. Ζητουνίάτης
  ά
  Εθεωρήθη
  Ο Δίο:κητής τοΰ Τάγμβτο;
  Ι. Ζητουν2άτης
  Αριθ. Πρωτ. 34
  » Δ.εκπ. 24
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  "Ως Πρόεδοος τοϋ Άδ-λφάτου τοϋ Πανα,ν-είου Δημ)- |
  "τικοΰ Νοσοκομείον Ηρακλείου. ]
  Διαν,ηρύττει δτι, ]
  Ματεωθείσης τίς ϊημοπρβσίος τής ιτροκηρυχθείση, δ'ά τής
  ύ-' αριθ. 3233)3352 ^χρονολογίαν 10 Δεκεμβριού !911 ?:*-
  κηρύξεως ημών πρός εκποίησιν τή"ς υπό τής Ελένη: Ζζγαμ-
  άδου <| Συκΐοτοπού)άς δωρηθίίσ^ς είς τό Δημοτΐ-όν Νο;ο- κομεΤον Ηρακλείου οικίας ττεριγραφομένης είς την ύπ' ^ριθ. 2482)2465 έ. Ι. δια^,ήρυξιν ημών. Έπαναλαμίάνεται ή δημοπρασια την 6ην Μβρτίου 1912 ήμί ραν Τρίτην κοί ώραν 10—11 π. μ. είς τό Νομαρχιακόν Κατ.ί- στημβ Ηρακλείου Ινώιΐιο» τής νομίμου Έπιτροτ.ής^ καί συμ¬ φώνως ιτρβζ τούς δρους τής ύπ" αριθ. 2482)2465 ί. Ι. ϊιβ- κηρόξεΐιίς ημών έκτός τού δ'ρου τής χαταδολής χρηματικής εγγυήσεως, «ντ' αύτοΰ δέ υπό τόν δρον προσωπικήν εγγυή¬ σεως, χαί ρε την προσθήκην ό'τι πρώτη προσφορά άνω τής οποίας θά πλειςδοτοϋν οί συναγωνίζβμενοι όρίζεται π^σό·; έκ ίραχ. τϊσσάρων χί'ιάϊων. Έν Ήρακλίίω τξ 20 Φ»6;:υαρίου 1912 Ό Πρόεδρος Σ. Γεωργίου Αριθ. Πράς. 1 Ό Δημόό,ος ΚατΛγορος Μοιρών " , ]Άα6ών δπ' όψει τό άρθρον 17 τοϋ ύπ' αριθ. 144 Νόμοο καί τό άρθρον 57 το3 3π' άριί. 80 τοΰ 1911 Νομοθετικοΰ Δι- ατάγματος τής Έκτελευτικής Έπιτροπής. Όρ£ζ<Ί ^ν-ίροις πρός έκδίκασιν των άγροζημ'ών έν τί) περι- φϊριία τού Είρηνοδικίίΰυ Μοιρών. 1) Δι* άπαντας τούς Δήμοος τοίς ά.-.οτιλοθντας τόν τέως δήμον Γόρτυνος μέ ίδρ «ν τό χωρίον Άμ^ίλοΰζος την 2 καί 16 Μβρτίου, την 4 κ>ί 18 Απριλίου, την 9 καί 18 Μαίου,
  την 1 καί 15 Ίΐυνίου, την 4 καί 20 Ιουλίου, την 3 καί 17
  Αΰγούστου, την 5 κΐί 19 Σεπτϊμβρίου, την 3 καί 19 Όα.-
  τωδρίου, την 2 καί 16 Νοεμβριού, την 5 κ<1 21 Δεκεμβριού. 2) Λι' άπαντας τούς Δήμβυς τ.ύς άιτοτελο3ντας τόν τί«*ς Δήμβν Ζαρίϋ κα: μέ έ'^ραν τό χωρίον Ζ 'ρόν την 7 κζί 22 Μαρτίου, την 6 καί 30 Απριλίου, την 4 "αί 23 Μ»ίου, την 6 καί 22 Ίουνίου, -.ήν 6 καί 24 Ίο.'λίου, την 8 καί 24 Αΰ¬ γούστου, την 7 κ?ί 21 Σϊπ $;.'βρίου, τϊ,ν 5 -/.αί 23 'θΑΤΜίρίου, τή^ 7 κ^ί 23 Νοεμβρίο, καί την 7 Λαί 19 Δεχεμβρίου. 3) Δ;ά τού; Δή;«>υς Πόμπηα», Άληΐι,ή^, Πέρι, Πηγαΐ-
  δάκΐα, Λήστα, όν, Κυυτέ, Πΐτρο/ίφάνί, κ.·ι Γιαλυμονόχωρον
  την 9 ν,ή 28 Μαρτίου, την 11 καί 25 Άιτριλίρυ, την 9 καί
  29 Μβΐου. την Η λΛ 27 Ίουνί^υ, χψ 11 καί 25 Ιουλίου,
  την 10 κ«ί 23 Αόγούΐτου, την 10 χοί 25 Σεπτέμβριον την
  10 ν,αί 24 Όχ-τωβρίου, την 9 καί 16 Νςε>6:>ίου, την 7 καί
  22 Δεκεμβριού κ&ί μέ έδραν τό χο^ρίον Πόμπηαν.
  4) Διά τούς Δήμοιις Πλάτανον, ' ντισκάρι, Μ'αμουν, Κρό¬
  τον, "Αγ. Κύριλλον, Βίσιλικήν, Ιΐλώραν, Κ«ν3ήλαν, Βάσιλ.
  Ανώγεια, Φλαθΐάκος κβί Απεσωκάρι μί έ'δίκν τό χωρίον Πλα-
  τανον την 1Ί κιί 27 Μαράο^', την 13 >.-ί 24 Απριλίου, την
  13 31
  η ρ, ρ,
  11 καί 30 Μαίου, την 15 καί 30 Ιούνιον, την 13 λαΐ 31
  Ιουλίου, τή; 13 χαί 28 Αύγ;ιίστου, την 12 καί 26 Σ«πτεμ-
  βρίου, την 12 και 30 Όκτωβρίου, την 14 καί 28 Νοεμβριού,
  τή* 12 καί 29 Δεκεμβριού.
  "Ωραν ενάρξεως των συνεδριών την 9 π· μ.
  Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής 1 Μαρτίου 1912.
  Παραγγέλλει τή» δημοσίευσιν αυτής διά τής "Επισήμου Εφη¬
  μερίδος τής Καβερνήσίως καί την έν άντιγράφφ τοιχοκολλήση
  είς άπαντα τα χωρία τής περιφερείας τού" Είρηνοδικείου Μοι¬
  ρών ίπΐμελεία των Δημαρχων.
  Έν Μοίραις τή 12 Φεβρουαρίου 1912
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Μοιρών
  Γ. Στεφανίδης
  "Οτι άχρΐκίές αντίγραφον
  Έν Μοίραις τη 20 Φεβρουαρίου 1912
  Ό άναπληρών τον Δημόσιον Κατήγορον Μοιρών
  Μ. Χατζηδάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΑΟΓΙΑΙ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξ ιγωγήν
  καταρτισθείσα συμφώνως τω άρθρω 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 19()> Νόμου καί τψ ύπ' αριθ-
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύουσα διά τον μήνα Μάρτιον 1912, ^λήν τοθ έλν'ϊ·,,, οίν·υ
  κ«ϊ σάπωνος, διά τα δποΓα Ισχιίει αυτή επί μίαν τριμηνίαν, αρχομένην αη 1 Φεβρουρίου 1912
  λήγουσαν τ^) 30 Απριλίου 1912.
  καί
  Φορολογούμενα ετδη
  Τιμαί
  << >< κατά ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Κ ίδη ψοοολογον»χνα εηΐ τή Ιναντ» -ημών. Α'. πρός 18 τοίς °/β 1 "Ελαιον................... ι» των 2 Σάκων, κατά την αναλογίαν μόνον τού έ αυτώ περιεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλκ γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 χ λιάγραμμα ελαίου. > 0,6392X0,75-
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, τ] ετέρω έκχι
  λίσματι ξυνώ....................
  4 "Ελαίαι μαύραι..............·.....
  5 Ελαίαι πεάσιναι εν ςηρα καταστάσει...
  6 Ελαίαι εν ξηρ? καταστάσει πρός άλεσμα..
  7 Ελαίαι έν υδατι ή εν ά'λμ-β (κολυμπάδες
  τσακιστίς)......................
  8 Οίνοπνευματώίη ποτά, χονιάκ, ροΰμι,ήούπι
  τα, οίνόπνιυμα, μαστίχα, κατ' άναλογία1
  τήςπαραγούσης αίτά ποσότητος ο'νου, υπο·
  λογιζομίνοίν τριώνχιλιογράμμων οΓνου εί,
  έκαστον χιλιόγραμμον αυτών } 3X0,15—
  9 Ρακή ή σούμα μϊχρι οεκαέξ βαθμδν, κατ'άν α
  λεγίαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητο
  βΓνευ, ΰπολογιζομένου δύο χιλιογράμμω.
  οίνου είςίν χιλιόγρ«μρακής.}2Χθ, 15.—
  10 Πιτμέζι, αναλόγως τής ποσότητος το'
  γλεΰκους, εξής παράγεται, ΰπολογιζομί
  ν ών τριών χιλιογράμμων γλεΰκους *ίς ι1.
  χιλιόγραμμοι» πετμεζίου. } 3X0,15.—
  Β'. πρός 41 τοίς %
  11 ΒαλανίΙι μαΰρο 6ρ«γμέ>ον.......... .
  12 ΒελανΙοΊ είς θβύμματα έκ «ροστριδής. . ..
  13 Β«λ«νίΙι.......................
  14 Βαλανιΐόκουπα...................
  15 ΚικίΙια..........................
  ΐβ Μέταξα.........................
  17 Μέλι............................
  18 Κηρός ..........................
  19 Μελόπηται.......................
  20 Δείκταμος........................
  21 Λάδανος.........................
  22 Λιναρόσπορος.....................
  23 Δϊννόφυλλα......................
  24 ΑΊθβρια ίλαια κϊί άποστάγΐΑατα, καραμπά-|
  λέλ
  σι,
  ι, δϊ^νέλαιον, φασκ
  25 Ροδόσταγμ», άνθόνερον καί λ»ικά τοιαΰτα|
  ϊευτερε-ΰοντα ιτροΐόντα..............
  Γ'. πρός 10 τοίς ·/„
  (^ Σταφίς *Γβο^; σοι»>τα;ίνης ξεΧυκ:«μεναι.
  *2 » » » άξεΧύκιστοι..
  28 Στ«ε«,ς ξ«νί«1 ς«λυκι«μ<ν« (ίλιμί).... 22 4 1 3 β 75 48 62 43 16 22 25 45 30 45 9 15 17 07 40 70 20 55 80 23 10 50 30 80 73 34 31 30 Άποκαθαρα ςανθών σταφίδων 31 Σταφίδος μαύραι................ 32 Κουχούλ',α ήλιασμένι 33 Κουκούλια τρυπημίνλ «ιί δίτα 34 Κοοκούλια σχάρτχ............... 35 Κουχ.ουλή6ρακαΐΐ ά 36 Χονδράδα μετάςης 37 Ύποστάθμ'Ί οΓνου . « 38 'Τποστάθμη ρητινήτου 39 Υγρότεδα «ί^ο^. . . 40 Όςος 41 Άμυγδαλόψυγα γλ 42 Άμυγδαλόψοχα Ζρ 43 Άμύγδαλα εν φλοιω 44 Άμύγδαλα έν φλο.ω (άφράτα) 45 Χαρούπια..................... 46 Έλα;2πυρήνϊς............. 47 Γλυκόρρίζα.................... 48 ΛεΛονάδα καί πορτοκ «λάϊα 49 Πορτοκάλιυ................... 50 Μανταρίνια.........., 51 Κίτρα . , ................ 52 Κίτρα (κασέρια)................ Δ παραγόυιενο; ?ιΓν χη.κ,ής 53 Οίνοι...... 54 Πυρηνελαιον, λτϊργασίας 55 ^άπωνίκπυρηνελαίου,δ.ά σίας παραγομενου, χ(:τά τί)>
  μόνον τού έν αύτω περ(£χΓμενου τοιούτοι
  Ε'ς 1 χιλιόγραμμον σάπωνος ί'κ πυρη
  νελαίου λογίζβνται 0,(392 νλ ογραμμ,
  πυρηνελαίου. > 0,639^X0,48-=... ,
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Ειδή φορολαγ«νμενα κατά
  56 Δέρματα
  57 » δοών Λαί
  58 » ζουρίδων
  αλ -τ ' η«Ρ*αλ<*ν κ^ί βϊλούρ. 00 Ιπποΐ 4 % *ατ' έκτίμηο.ν ρον. ρικ α ,ΚΕ*ΑΑΑΙΟΝ Γ . 6-Ιδη φορολογ ^νμβνα κατά Χ »λιό γ ο Λΐιμον. ίΐ '?}?ΡΧ* Ορχ) θΤ.ν βνθο,τυΡ°«' «'δόγαλον Μυζήθρα χά! μχλακα........ 64 Μιζΰθρα ξεινή.......... 65 Γ:γοί3ρτ!......... 10 30 55 50 20 10 30 08 66 06 20 30 55 20 10 04 04 62 20 17 35 55 15 48 31 30 60 20 15 10 05 10 02 50 Έν Χανίοις τ5 26 ΦίδρουαριΌιι 1912. Ό *Υι 2>, Οίκονομικών ΈττΛτροχος
  Ι. ΗΣΪΧΑΚΗΣ