92357

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠλΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τευχοσ
  ΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 6 Μαρτίου 1912 ΑΡΙΘ, 11
  ΑΝαΤΕΡΑ ΔΙΕΤΟ7ΚΣΙΣ Τα» 0133*18ΜΆΐ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΞΣΐΑ
  Αριθ. Πρωτ 16 *:λ-;£ον !···>«-
  » Διεκπ. 10 Μην Φεδροϋλριος 1
  Ή ύγιεινή Αατάΐ'·ασί'; των ζώ >ιν .ν τι) Νησ'ρ λτ^
  τον παρελθόντα μήνχ Φεβρουάριον αρίστη.
  Έν Χανίοις τή 5 Μαρτίου 1912.
  Ό Διε«.ίΟι".*»ϊΛ
  ΧΡ. θ ·040Σ0!ΐ0ΥΑ0
  Έθ«ωρήθη
  Έν Χανίοις οιύθημερόν
  Ό Διοιχών Έ-πίτροποζ
  Σ. ΜΑΑΑΤΑΚΗΣ__________
  Αριθ. Πρωτ, 789
  • Διεκπ. 333
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Έχων ύπ' όψει τό α'ρθρον 150 τού Ικ>ογικοϋ Ν
  Προκηρύσσει εκλογάς ένοριακών Έ-ιτρό-ω/ •/.αί
  άντιπροσώπων.
  Αί εκλογαί αυται 0ά διεξαχθώσιν έντος διαΐτήμ
  καί ημίσεως μηνός άρχομΐνου ά-'ο τής 4 Μαρ:ί:υ
  λήγοντος την 16 Απριλίου ΊίΊ;υ ετοϋς.
  Ή ήμέρα των έκλογών έν έκάΐ.-η κοινότητι
  ορίζηται παρά τού άρμοοίου Δημάρχου όστις ε^αί
  δημοσιεύει καί τοιχοκολλα το σχετικόν πρόγραμμ*.
  Χανία τή 27 Φεδρουαρίου 19 12
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Α, Ναί'πζαδές Ο 'Υ)
  Σ. Γ.
  πανι,γυρΐλός ίπαινο; είς τόν Άνθυπαβκΐστήν Βελιδάκ ην Άλί-
  ξαν5ρ.ιν( διότι: «Τβθίίς ϊΐτί κϊφαλής άπ»ΐπάσμ»τος Χωροφυ-
  λαχ,ής έτέτυχε ίιά δεξιας, όςυδϊρχούς καί δραστηριοτάτης κατα-
  ί'ώξεω: ν' άϊβΰρχι κατάσχχι ^ άποϊωΐχ) τοΤς Ιδιοκτήταις πε-
  λ^άρ'.(^1ΛX ./.;-α ΐϊ π:55ατα πρΐί-.χόΐΑϊνα έκζφοκλοπών αίτινες
  •,,ατα αχγιρο); Ιπο^ας κΐί ε.ς θ'.χγζρυς ό,λόροϋ; Επαρχίας
  «ίχ,ν τί'^σθϊ), νά συλλάδ^, καί παρ«ϊώ:·βτή ϊικΛΌΐΙνζ πλειστους
  ίνίχους άπαλλά;ω οΰ':ιι) ίι.ϊ τής σποοϊαίας τ:-όΐη; υπηρεσίας
  σζ,δαρα; μάατιγος το)ς κΐηνοτροφβυς ών την ευγνωμοσύνην δι
  καίως άιτίσϊϊάτατο αίιτώ τί χχί τοΤ; ΰπ' αυτώ στρατιωτικοΐς»
  κιί ίιά τής ύ;;' 'αριΆ 43 έ. ί. ομοίας απενεμήθη έπίσης πα-
  νηγϋριχο-. έΊϊΐιης είς ιϊν χωροφύλακα Καλλίριην Νικόλαον,
  2ιο-ι: .< Άψη^ών πίντα ·. ι 'ίυνον τής ίίίας έϊυτοί ζωής καί μόνον υπό τής ύψηλής ί3β^ς τ^ς ΐιτελέσεως το3 καθήκοντος ϊμ.?3ρούίΑενος π .ήρης αΐταπαρ^,σεως κοτί θάρρους προέίη είς την σύλληψιν τίΰ χωροφύλαχ.ος Λουλάχη Γεωργιοι» ένόχςυ το3 φό^ου τού Ένωμ. Σιγανοΰ Άρίστοτίλους, κρατοϋΜτος ια,λένοί άττειλητι*. Ίς κοί πλήρες τό ίπλον τού άίμα δέ διότι έπουε'.λημ.,Λί'νι ς ϊχει προσΐέρει λαμπράς ύ Έν Χανίοις τη 21 Φεβρ^ιιαρίου 1912 όμου. α»^ί ν:ς _ 191 /.αί «!' .-«όν./ ί-1 οδιΆ.^ ?νο: Οά ι;: ·,~ονίας ως ./ο •δεί ι. < ^ίως/ν άδιχή ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΙϊΙΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ Διά|τής ύκ' αριθ. 39 ι. ϊ. ήΛε^ηΐίας Λ'ατχγής ι;· Άν^ τέρου Διοικητηΰ τής Χωροφυλα/ής κ. λ. π. άτί νηγυρικός ίιτβίνος είς ιον 'Υπειωμ. Ζΐμ-:ετά<.ην τΐνο», διότι: α'Επεμδάς μετ" άλλοιν στρατ(ω:ΐ'ών ς ή ματα σβδαρΓΔν τραυματ<σΐΑ'3; κϊτώρθ<**β να σ^λλαδ^1 τού; »νί */°"ς» προσΐατεΰστ) δέ αόϊθΰ; ά«ό ιή; χειραϊι/:α; των ~?ζι δραμόντων πολοαρίί).Αΐ*ν συγγενώ* -ών παθ:ντων ή' >ζ 1?·
  στ«ντο άτφϊλώς άν.υ τής ίίξιας κ^ί σώφρονος ένερ,'Ξίας "
  καί ήν χειροδΐΛίαν ά«(ί:6/)« μϊ σςδαρόν κίνδυ»ον α!τ:3, ΐ""-
  ϊαίαν ούτω ίπί^εγλών 5ϊηρεΐί»ν είς την Ϊημ3ΐ.*; άΐράλει^ν»
  διά τής ύπ' άρ.θ. 4^ ί. Ι. τίΐχίτ ϊ
  Δα τή, όπ' ά:ιθ. 20 έ Ι ημερησίας διαταγάς τού κ Άνω-
  3^ Λ·:ΐΑΤ,τΐί τής Χ'>>33ΦυαΊή; κ. λ. π. άτενε,ιήβίΐ πανη-
  νι>θ; πρός τ:; ν ι)ροφϋ',α/<.α Κλε.όήν Ίί)ΐη?, 3ιότι: .:α/ρα;/. ί ί~'.^^νο^ έν;5,3·/ς τι '; ΐύλλτ,ψ'; έιι.χ;ν3ύναυ .:' ν-'στ.σν μ!,ά β:οπρ»γ:ών καί απόπειραν άνθρω- ·ο.-ά τί,, χ■ορίφ^λα ή , άν πλ^φθείς τούτον ώρμησι πρός τ">^ /αί :-:ϊ^χι νά ίό; /.αταφθάΐ^, μή ττοηθεις ποΐώς
  :ν--.',υ; ίπει ώ·» τΐυ, πρ;/'.ινδ^*ε^ω/ ού;ι,> μετ αυτα-
  ,_...,„„, <ϊί ά?--3'ώ ευι-, πρ:ς τ6 κα0ήΛ3ν τ3υ νχ σΛλά6/| .ί καί άφο-ιλσί; δ.ά τ»;; συνδρομή; επ'.Αβυρήσαντος συναδίλφου τού» Ώ: το; ϊπ.νϊμήθ; τ.ινηγ^ριΛς ϊπα νος διά τή; ύπ' άρ'.Ο. 22 ϊ2ιο^ εΐο.»; ίιατίγί); εί; τό/ Ενωμ. Άσπραδάκην Έμ,ΐί/ου· ■·., 3!:τι: «Κα:οπιν εύΐτόχο.), ϊραστηρίας καί όξ^- Ϊΐ3θ.'; -/=ρ ίοΐ · :"5:3,ί^ άν»ρνών κατ' οκο/ ερεύνας ϊν χρο- νω Αατ"λή'ω ν' ά/αχαλ^ψί; κχ'ι κϊταΐχτ) πλϊΐΐτ* τεχ.ιήρια ', 353Γ3^; ςίκ,ίι;, κατίϊιώχων ϊέ συ.τίνω; τους ν'ό/} το'λοΐς *ξ α των -/αί παραίώστ, ε'ς την :ΐ.ω/ :ΰ ω ίμϊΐλί/.τως συμμορίαν ζωοκλβπτών -. ώ; >αί ίπί μα'ρόν έλυμα'νονο -.ή' κτηνί-
  ■; :π·.(εγΑώιΐ υπηρεσίας εί; την ϊτ;μ σίαν Άσφά-
  Λητ ν τ3.ί κ3'.νί^ ίπισπασάμενος».
  ζωΐλλθτώ' ε
  '.^-Ό^ς να ι
  3 <ΐ~;^ ί) -. : ο::ινε; ι-ί: τ θϊίαν στί^ λ-,ιαν χ-ί ,γ,ι ΐΑ. Έν Χ^ί::ς τή 23 Φίίρουαρίου 1912 ί'Ε' τή; "Ανωτέρας Διοικήσεως τής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Π,.-ί.»τ. 175
  » ή:ίκ-. 139
  Δυνάμει τού άρθρον 117 τοΰ ύπ αριθ. ί13 Νό¬
  μον" προκηρύσση τΐιν <·-ιά δημοσί υ π λ εί ;τηοια- (τμοϋ εκποίησιν των κάτωθι σημειουμένω.· άζητή- των ε'μπορΐυμάτων ευρισκομένων έν τη άποΐ'ΐίκη τοϋ ύφ ημάς ΐίΤϊοτελωνειον. ό Τΰνίο ιω ά Ι α. -β Ι' 1 !·υςς έμ-ο- ΙΙρ'.-λενΐΐΐς ί ΙΙ3 —-γ-ρτσ-ι- ιιί· <5 Λ 5-Τ 11 < *#" ο Ε3 Ο ο 1 Ι Π Κυίωτ ΙΙλείναΐμΐ Έν Σ<]τεία τ?, 17 Φίίρουαρί-. Ό 'Υττοτΐ/ ώντ,ς Στ,τείας Α. Γ. Αριθ. ίΐρω-τ. » Διεκπ. 62 » Πρωτ. Άζητ. 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Συμφώνως τω αρθρω 113 τοΰ υπ'αριθ. 4 13 Τε¬ λωνειακόν Νόμου κηρύσσομεν άζήτητα τα κάτωθι σημειοήμενα εϊδη καί έν τίί άποθήνη τοΰ υφ'Λιιάς Ί'ποτελωνείου εί/ρισκόμ ν-1 ο. <5 ν.ι ι» < Είδος έμίορεΰματος α ?^ ν« >
  .ο
  Ο
  ο
  Π
  ΙΙαρ,Μ^ρϊ,σει·;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ί
  Ξυλον οίκοδ. μέτρα ? 75
  Μπιτσιμίίις » 7.50
  » » 6.30
  ΔθΛ,ος » 4.25
  Καρίνβ "λοίου » 8 50
  "Αγκ· ρχ'π/ο ο^χιλ. 3Ί
  Κ^3 α............
  Β
  »
  »
  »
  »
  «
  1
  1
  1
  1
  {
  ί
  2
  Εΰρ^Οί,σύιν :ν τή
  Θ,λάστ
  3
  Έν ΊΙρΐΛλείω α, 11 Ψ=6ρουαρίου 191 "2.
  Ό 'Υπ^-ί · ώ*ι
  Ι. ^ο
  » -
  ν 7Τ Ζ ~ γ
  Αριθ Πρωτ. 3"21
  ^ Διεχττ. 2θΊ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙϋΔΟΣΙΛΣ
  Ο Δήιιοοχος Χανίων
  ΊίχτιίετΛ! ίίς φΐ>«ρ»ν μτι.δ.τινήν ϊη'ίο-ρ^αίιν ή
  ρωΐΐς /αί στέγασ·ς τ-ΰ περιβόλου τίΰ φ^ε'^το; τ:3 Δ»
  Μηναιΐ'ί'ς ύ-,τ,ρίί.α; τ;3 Λη;ι.:υ ;-ν*χθ
  Ίίΐιΐρν,Οΐ'·.τα 5;ίγ^άΑ:-.3·.β μ.τι ζροϋ-;λ;ΐ!;ι
  ύττοχρεώσ5«ν
  1) Τθ Ιρ-,ον νοϋτελο-.ίοίη .-!ς ϊρ,χ. 160Λ 1ς ώ< >;α>μ;ί
  43,40 δι* άπρ:^^.τ^^ς ία-ανας «'φ ώ· ίΰϊέν ϊΐχοίωμΐ ε/ε: ό
  ίργο"/ άβος
  _ 2) ΊΙ {·-:«,« -,ενήϊετ-ί ίΐς ά«,«.ϊ; ,.:ν.ϊ3; ί-ί τϊι?
  ίχαιόν.
  3) ΊΙ Λημο-.ρ^ΐΙϊ ίνΕρ-,γ,Οήΐίται ίν Χανί ι; έν τώ κα·
  ν?,ς Νομαρχί^ς Χανίων την 13 Μαρ;ί-,υ 1912 ημέ¬
  άρ
  ραν Τρίτην καί ώραν 10—11 π. μ. ενώπιον έπιτροπής απο¬
  τελούμενης Ικ τοΰ Νομάρχου Χανίων ώς Πρίέδρου χοθΕίρη-
  νοδίκου τοϋ Δημάρχου καί τίΰ Μηχανικςΰ τοδ Δήμου, ή1
  τούταιν κωλυςμίνων ύιΐό των άναπλιτρωτών των ώς μελών.
  Ή δημοπρασί» έταναλαμβάνεται εάν τις έντός 6 ημερών
  άπό τής μει«δοσίϊς τροσ«έρη 5 % επί ίλίττο» τής κατά την
  προσωρινήν χαΐαχύρωσιν τελευταίος προσ^ορας
  4) Πάς έργολάβος Ιχων τα προσόντα τοΰ ύπ' αριθ. 356
  Νόμου είνε δ*κτός είς την δημοπρασίαν άν προσαγάγγ γραμ-
  μάτιαν τ.ιστοπβιοθν την «Ίς τό ΤοιμεΓον τοΰ Δήμου χβτάθεσιν
  λόγφ έγγυήσεΐι-ς 8ραχ· 80.
  5) Τό διάγραμμα ό προϋπολογισμός καί ή συγγραφή των
  υποχρεώσεων «'υί κατατεθειμένα ίίς τό γφαφεΐον τοδ Μηχα-
  νικοϋ τοϋ ΔήμΓ,υ είς την διάβεπν των ίουλομίνων νά λάβωσιν
  γνώσιν αυτών έργολάβων.
  γ>) Τα -ραχτι»ά τής ϊημοπρασίας ΰιτόκεινται είς την έγκρι¬
  σιν τοΰ Δν;μοτικοΰ Συμδουλιου ή1 τής Επιτροπείας αύτοδ ήτις
  ϊχβι τό δικαίωμα κατά τό δο*ο3ν βΰτί) νά έγκρίνζ ί) μή αΰτά
  χωρίς έκ τίύτου ν' άποκτα Ό τελευταίος μειοδότης ουδέν κατά
  τοΰ Δήμου Δικαίωμα.
  7) Τα κηρύκεια καί ίξοία τού συναφθησομένου συμβολαίου
  «ργολαβίίίς ίπιβαρΰνουσι τον εργολάβον.
  Έν Χανίο ς τη 5 Μ«ρτίου1911
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Έ. Μουντάχης
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ι? Κανδάνον
  Κϋθιστα γνωστόν είς πάντίς 6τι είς θέσιν «Άλωνάκΐα» τ^ς
  περ'.?ί|.-ίίίς -ζί -/(.'Γ.ί-κ Άνησαρβκΐ το3 ϊήμου Κανδάνου εΰρέ-
  βησαν δοί αϊίες άδίσ^οτοι ή μία Σ/,ανόρουπαι ή ίέ άλλη χβ-
  λίαισοχολάτη κ»ί μέ σημεϊα δικούτσαπτοζερδό τϊροσκοκη κ«ί
  διξΐό πΐσοχό η καί ότι εάν δίν παρουσιασθή ό κύριος αυτών
  έντόί όκτώ ημερών άκό τής δημοσιεύϊεως τής παρούσης 0«
  πωληθώσι πρός 3?ελο<; τοθ Δήμου Κανϊάνου. 'ιΐν Κανδάνφ τϊ) 29 Φεβρουαρίου 1912 Ό Δήμαρχος Άντ. Γ. Μορφιατάκης Αριθ. Πράξ. 12 Τό Σι/μβονλιον τίΐς Δικαιοο5ιίνης Σιιγχείμενον έκ των Άντωνίου Ζηλήμονος προίϊρου καί των μελών Κωνσταντίνου Μ. Γεωργιάδου, Ήλία ΧατζηβνϊρέΌυ, Κωνσταντίνου Γ. Παπαδάκη καί Μα'ρχου Σ. Δημητρβκάκη Παρόντος χαί τοϋ Γραμματέως Κωνστ. Γ. Χριστινάκη, Συνιλβον ιδιαιτέρως έν Χβνίβις καί τω ίωματίω των ϊιασπέ- ψεων τοϊ 'Κφ«εΌυ Χανίων σήμερον την 1 Μίρτίου 1912. 1912 έγγραφον τεΰ Γεν. Εισαγγελέως Χανίων πίρί δρισμου σ«- νέδου τοΰ Κακουργιοδικείβυ Ρεθύμνης· Ί3όν χαί τό β;Ορον 3 τοΰ ύπ' αριθ. 44 τοΰ 1907 Διατάγ- ματ:ς. Όρίζει την αύνοδον τοο Κακουργίοδιχίίου Ρεθύμνης ϊιά τόν μήν« Α-ρίλ-ον άπό τής 6 μέχρι τής 21 τοΰ αύτ5ΰ μηνός χαί ίτο^ς 1912- Έγένβτο καί ίξίϊοθη έν Χανίος τξ 1 Μαρτίου 1912. Τα μέλτ; Άντών. Ζηλήμων Ηλίας Χατζη^νδρέου Κωνστ. ΓεωργΊ-ίδης Κωνστ. Γ. Παπαδάκης Μάρκος -ημητραχάκης Ό Γραμμαίς Κ. Γ. Χριστινάχης Ότι άκρι6ές αντίγραφον Χανιά 2 Μαρτίου 1912 Ό Γραμματεύς Κ. Γ. Χριστινάκη^
  Αριθ. Πρωτ. 805
  » Διικπ. 560
  Ενώπιον τοίί Δικαϋτηο.οι/ των εν Χανίοι
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΐΊΙΚΡΙΜΑ
  Τοΐί ηαο' 'Εφέταις Γενικ .ν Είόαγγελί'ως
  Πρός τόν επί παραβάσει τώ; &?*·?■ -757 >α! 266 τϊ3 11οι-
  νικοϋ Νόμου κατηγοροόμϊνον Νικόλαον Γ. Ιΐα-σήν τ} Ά.ϊ?ί·υ
  Κ. Ζυμ6ρ*γβυδάκ/;ν ζοφψ /.ά·οι*:ν τ;3 χυρ.ου ΡθΛτςίΑω; τή-,
  Επαρχίας Ρεθύμνης τού Νομ-.ϋ Ρίίί,μνη; και ή3<] ΐγ,ώΐτο,ι ό Ά.;ώ/ί.ς Μ. Β.ολάνη; κάτοΐΛος τς3 χωρίου Κοτζιανά τής ! ,Αρχία; Κισ,ΐά,Ααυ τού ΝομϊΰΧανίων παρεπέμφθη ΐνώϊίΐον τοΰ Κϊ*ο.>?γι;ϊ'.χείου Χανίων 3 ά να δικασθή ώ; ύπαίτιεξ τοΰ ότι
  τ γ,ν 26 Σϊχ:ε,.6ρίου 1911 ΐν τώ χωρίω Κοτζιανά Κισ?ά>οιι
  απετ.ε'ρίθη νά άχοκτε'.νη τόν Μιχαήλ Παρασκάκην ήτοι κβκουρ-
  γή-λΛΐ^ς προβλεπομένου και τιμωρουμίνου άπό τών άρθρων 47,
  49. καί 293 τού Ποινικοΰ Νόμου.
  Θ;νι)ρ τας τ.',ν άπό 7 Φί6ρ5υαρίου 19!2 κατηγορίαν μου.
  Έπειδί] ό μ,νησθ.ί^ ιϊ)χ: φυγό3:Χ3ς και ά^ν5εϊται ό τοπος
  τή; ίΐαμ.:νής τού.
  Δο,ά.ΐίΐ Τώ- ίρ^ω; 408, 406 --αί 409 τής Π^νϊκή·; Δι-
  Καλβΐσαι νά 5μφαν.σ9ί)ς οΰτ;~Γ:5;ώ!τως ένώ-.ςν ο3 .'κρ— _■
  ατηοΐου τοϋ άνω Δ καβτηρίοο την 13 τ.3 μη.ός Ί υ-, υ -ο3 ν
  Ιτους 1912 ημέραν Τδϊάρτην >αί ώ..α· 8 ,τ. μ ;-■ ί ;>:=-' ,.
  λιόσετ»! και ή υπό τίϋ Νϊμ,ϋ όρ ζ ΐλίνη τ.ίμΊνο, -: ίΐ·σ,Αΐ?, Γ*.'
  πρός συζήτησιν -.ής άν^κοπή1; υου υπό ■χ?-'νολον-*'' 5 Όλτιο- ' ,..
  βρίου 1911 κατά τ?|; ύπ' ίρ.θ. 268 τ.3 ίτιυ, :911 χ-,, ά-. ,;'
  σεως τοϋ Έφετείου Χα·ί»ν άλλω; μή :_Αφϊνιζό;Α:/ ς θ.ς·; ·"
  δικασθή έρήμη'. ; '(
  Δημοσιευθήτω το παρο» ίιά :ής Ε-.
  Έν Χανίοις τ^ 10 Φε6ρ;ΐ)5Γίίυ 1912
  Ό ί
  Π. 'ϊ'ατχράκης
  Αριθ. Πρωτ. 666
  ό'.€
  τον ι'ιρημίνον Αντώνιον Βΐολάκην νά ίμ
  ΐώΐα); ί*ώ~ιο^ το3 ά*ροατηρίου το3 Κακουργιοδιχε ου
  την 11 Ί.υνί;ο 1912 ήμίρχν Δευτέραν και ώραν 8 π.
  παΓελί·ΰϊϊ-αί χαί ή πα?χ τοΰ Νόμου όριζομέίη τρίμη-
  .ο /_3θ'λ/]3!' Λαί 3ηΑοΐ.ευΐιν τοί παοόηος ϋιεό το3 Νόμ,ου
  ϊΐ,νί'.ν Γ,ρΐζκύ/, ινα ί.χχΐθή κ*; α^ττ,ν, άΛλω; λ.·;
  .^^ν.ζΐ,Α-,ος χΐτά την ρηθεΓσαν ϊκάΐιμον το3 Κα<οϋρ^'.ο ι- !υ, ίίλει -/.ατά τΐν Νομίν διχ,ααθή έρήμην. Έ; Χχκις τη 7 Φίδροοα,-ίου 1912 Ό Άν:8ΐσιγγελεύ; τών Έφιτών Χανίων Ν. Ζουρίδης ι Διεκπ. 454 ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕίΙΙΚΡΐΛΙΑ. . Ό πα^α τοίς έν Χανίοις Κακ; ^{>γιοδίκαις
  Λαβών όπ' δψει τό άιΐό 27 Αύγο03τ;υ 1ί)07 ύχ' -'ριθ' 6 6
  βο6λευμα τ-3 Συμδοολίοο των ίν Χα<ία^ Πρωτο3ι^'Γ;ν ι ού 6 Αντώνιος Δ. Τζερα,ιάκης κχτ.ίΛ:; το.' Αριθ. ΙΙρωτ. 669 » Δ-5Λ7Γ. 457 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ Ό ϊταοά τοίς έ»" Χανίοις Γενικάς Εισαγγελεύς Λ»βών 6·γ'δψει τ!ι άπό 19 Απριλίου 1907 ΰπ' υμΐϊ ιοΰ Χυμβον) ά-,,ιί. ώ, δ. 4:! Χ»νίο»ν ί.» ν;, ώ,· τ:3 τών ίν χ.,(βι: ,ί,ηί χάτοιχος ΐοϋ ^ υ τοΰ Ν-^xο^ Χ»ν ΚϊΧ'.υργιοΰι/ίίου Χχ,ίων διά νά οιχΛσ6ή<1>;
  Κί Σί ή 18 Μ 1907
  ργ
  8τι μετ" άλλ«ν ^ήν Ο Μαίοο 1907 έν τξ βεσει «Μύλο.ς» Κα- ργ ή
  μάραις Κουμβυλι Κ!σ3άμο^ «φι^ρεσί δ,ά μαχαίρας τόν Σοφοκλ. ί τίος τβό δπ ι. Καίο<3ΐΐ4ίψ Σινίν.υ τήκ 18 Μϊοτιοκ 1907 άν/,- Λά ά διά λιθων χ?ί ό Κ Φ)ά Ιλ ί ΐ άβ$ νιον μρη,ϊ ργήμ ρ ρουμένου «πό των α:β·.»ν 83 84 72 295 και οθο τού ΙΙοινικςυ Νόμου. θβωρήσβς την άπό 13 Όχ.τω6ρίου 1908 Λί-.ηγορίαν μου. Έπειϊί) β μνηββϊίς είνε φογόϊ:χος και ά^εΐ-αι ό τόπος τής ϊιαμονής τού. Δυνάμει τών άρθρων 408, 406 κ« 409 τής Ποινικής Δι- κονομίας. Προσχαλώ τόν ε'ιρημένον ΆντώνιενΔ. Τζτρ;ινάχην νά ΐμφα- νΐσΐτ] αΰτοτροΐώιτως ενώπιον το3 άχροατηρί^υ το3 Καχουργΐί- δΐκείου Χα· α>ν την 5 Ίουνίου 1912 ήα.ί3ΐν Τρ την και ώραν
  8. *. μ. ί:ι πιΐρϊλεύσεται και ή παρά τοΰ Νο^ι^υ όριζομένη τρί-
  μηνος πρ^Ο.σμία λογιζο,λένη ά?' ής εγίνετο γ, τ*λευ:αια τών
  τρός τοιχοχόλλησιν και δΐμοσίεοτιν τ30 παρβνυς 1-ο τοΰ Νό^ου
  ϊΐατίταγμένων «ράςιων, ίνα Βΐχασβί} κατ' αότ/,ν, άλλως μή
  έμφανιζόμενος κχτβ τί]ν ρηθι?σ«ί δίχάΐιμον τού Καχοοργιοδι-
  κ*ίου, θέλει κατά τ·ν Νομόν δικαεθί) «ρήμην.
  Δημβσιευβήτω τό «αρόν είς τ όν Έ-.ίσημον Έ?ηο.ίρί?α.
  Έν Χανίοις τή 2 Φεδρουαρίου 1912.
  Ό Άντεισαγγελεύς των Έφιτών
  Ν. Ζουρίδης
  τόν Άντώ- . ι
  υ >,αι τΐΑω ' τινεχίίντων τ:α μάτων ΐπΐ τής χιφΐλή; χ»! ·»ή< ραχεω; ήτοΓ 4 ^ τών 307 1 χαχουργήμ«τβς κροΰλίπομίνου χ«1 τιιιωρ'ομίνου ίπο τώ< ϊ93 * χαί 1 τοϋ Ποινιχοΰ Νίμου θιωεήιτϊς την ί-'Ό 21 Μΐί·.υ 1907 χατηγορίπν ιιου. 'Ετειδή 4 μίί,βϊςί; «1<αι «ρυ/<1ιχο< χ«1 «γνοεΐΐχί δ τίπος τής διαμονής τού, Δ ινάμΐι τών ά(3$ρων 408, 406 χχί409 τΐ,ςΠΐΐΊχής Δΐχονομίας Προίχαλώ τον ε'ιρηαίνον Γεώργιον Άντ. Παηλϊκτίονκη/ νχ έμΦχνισ^Τ) βύΓοπροεώιτα>ζ ένώττιον τοΰ άχΐοχττ4οίου τοΰ Κα-
  χου·γίθ5ιχι(ου Χχνΐα># την 11 Ίουν^ου 1912 ημί^χν Δ$ο?έρχ'
  χ,χΐ ώ·αν 8 π. μ. ίτι ιτ«ρ»λιύβί-χι χχΐ ή π«ρχ τοϋ Νί.Λ·!υ
  δριζομένη το'μηνος τΐροΗ&β^* λογιζο^ίϊη αφ* η: εγίνετο ή ιε·
  /ει>'«!χ 'ω' πρό; τοιν-ίΧθΧληίΐν χχ! ΐημ^Τ'ΐυεκ τ <ϋ πχ^ϊνΐο; 6χϊ τοϋ Νίμου ξ,ατίτχ^ένων, ϊ<χ ϊιχα»β?| χ»τ' οιώτή<, άλλως μή έμφχνιζ^μυνος χϊτί; την ρηβιϊτ«ν ϊιχάσιμον Τ3ϋ Ιίκουργι- οδιχβίου, 8ί)ιι χα:α τόν Νί,ιο» ίιχα-·ί/ί έρήμην. ΔημοβιευίήΤω τ0 πχ^ίι» διά τής Έπισήμιιυ 'Ενηΐιΐείίίος Έν Χανίοις τϊ; 2 Φιβρουαρίου 1912 Ό Άντίΐσαγγίλεϋς των 'Εφιτών Ν. Ζουρίδης ΆΡι8. Πρωτ. 773 » Διικπ. 509 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρά τοις έν Χανίοις Κακοι/ογΐοδίβαις [ ς Γενικάς Εί^αγγελεύς Αριθ. Πρωτ. 732 » Διεκ*. 508 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό «αοίι ταίς έν Χανίοις Κπκίίνργιοδίκαις Γενικάς Εί«Ιαγγελεί/ς ι 3 Αΰγούστου 1911 ύι' αριθ. 359 των έν Χχ/ίοις Πρωτ;δ κων δι' 1 ώργυς Έμμ, Μχζοκοπάκης γ) Κακοτυλι,λένος κάτίΐκος το3 Λ«6ών &ΐϊ· δψει τό άπό 29 Δι^ρίου 1911 δ.1 αριθ. 688 ; χ^ρ ·., Ποταμίϊα τής ΈτΐρχΙας Κισσάμου το3 Νομο3^Χαν·«ν ___ ύλευΐΑα το3 Συμβουλίου τώ/ ίν Χανίοις Πρ«.ο5ιιιων δ!1 ού : παρεπέμφθη ενώπιον το3 ΚίΛουβγιοϊικείου Χανίων ϊ.α να δι- ^Ι#~~Λ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ή ώς ύπαίΐι.ς το^οτι /ατά τό μεσιν^τιον τ-Κ 2—3 Ίου- ,ΐίϊκείου Χανίων ϊ,ά νά δίκαίθώτ,ν ώς υπαίτιοι τού βΐι την 12
  1911 έν τω χω;ίψ 1Ιοταμί8α Κίσσάμου ά^ικιράθη νί Αόγοί^^ 1907 εν τ.ν. ζ-.ιΆφ χ» μίνω έν Κουνε;ι Κκααμου
  τού χο»ρο?ύλα*α Ιωάννην Τρϊίά/.ην πυρ-βολήτας ' ΐΑϊταχειρ'σΟέντες σωμ-κίχήν βί*ν κατϊ τοθ^ ένίϊ,ίβετου; Μιχαήλ
  κβτ αυτού ίι' ό'τλου Γκρα πλήρους πυρΐτ Ιοζ χαΐ σφα ρα; Γ. Σπερε'ά^η ήΐ=λγηϊ«" ίπ' *ύτο3 ό πρώτί,' -.ών χατηγορου-
  ή"τοι κα/ο^ργνΑβτος παβ6λειΐομ.;νου κβί τιμωρο^μ^ου άιο μένω ■ η";:ι ? 7'.ο.ι;γ;·,«.αίθς πρίδληομ,^ου κιΐ νίμωρουμένου απβ
  των άρθρων 47^ 19 κ« 288 ι οί Π:ιν·./.ο3 Νίυκ,υ' "τώ; ί,φ.; 57 κ<· "273 χο3 Πί.νικίΟ Νομο.). Θεώρησις την άτΌ 7 Φ,6ρου?,οί^ 1912 κι-ηγορίϊν [.«υ. Ι θ,ωρήτα- τ'ψ »πό 2.1 _ Δεκεμβριού 1907 κατηγορίαν μίυ. Έιε-.ίή ό μνη-,Οίί; είναι φυγόΐ^ος κα! ά^νίΐϊται ό τό-ος ;ής ι Έ^ϊΐϊη ϊ: ΛνηΐΟ-.-τίς εΐν«! φογόίιχοΐ και αγνοϊϊται ό τόπις 8ιαμονήςς τού. ? τής 8ι-~μονϊ|; των. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαί 409 τή; Ποΐνΐλή; Δι*;- Δα άμει των άρθρον 408, 403 λϊ! 409 τί|; Ποινΐκής Δι- νομιας, Προΐκαλώ χον είρημιβνον Γεώργιον Έμμ. Μϊζο/ο-τίκην τ) Καχο;υλιμέν;ν νά *μ.φα«ισ&·?ϊ αύτοτθίίώτως ένώτι^ν τού 3<,ρο- ατ^ρίου τού Κα*οίιρΐ·ιοϊι*είου Χαν <ον τήνδ'Ιο; ίου 19'2 ή'.-.ίϊν ΠαρΜκε-ΐϊ,ν -/.αί ώραν 8 ιτ. μ. δ'-.ε -Εϊρϊλεύσεται /,-ίί ή πα^ά το3 Νόμου όΐιζομένη τρ'μηνί; πρ3βϊσΑΐ'χ ί.ογ:ζ·;,λ.;νη άφ' ής εγίνετο ή τβλε,ιτίίϊ των ιτρϊς το:χ3ό .λητ-ν χχί Ϊ.·;χ3τ.'.ϋτ!ι( τοθπαρ-όντος όπό τοΰ Ν5^Α^^ διατιταγ,ι.έ<ων -ΐράςεω;, ΐν^ ίιχαΐθη κα.' αότήν,άλλως μή «μ?ί ιζόμ,«ν;ς ν,3Γ/ την ρΛ,Οϊΐϊ^ν '..Χ3..Γ! μόν τοΰ Κΐκιυί-;ο3!κ«ίου, θίλε! κατΐτόνΝί,» Δημ:σ:εΐ)Οητω τϊ παρ'ον Ζιχ τής Έπισήμ Έν Χανίοις τί 7 Φιδρουαρίου 19ί2 Ό Άντε:σαγγελί'θς τώ; 'Εΐϊΐώ.; Ν. Ζουρίδης κο.ομιβς, Γ. Κ. Σ"2ρελά>.ην να ΪΛΐϊ^ΐσ'ΐώσ! αύτοπρ/ΐ^τως ένώιτιον τοΰ
  ί*ρϊϊτ/!οί3) τοί Κα*3υργί>3'.ΛΕίου Χανίων τή* 15 Ίθϋνίο^ 1912
  αά ώ'-' 8 π. μ. ότί ;;%Λελεύσίται κ« ή
  3 3!ζ3'Αίνη τρ;Ακ)ν3ς χίΐθίί.Λίϊ λογιζομένη
  ;φ'ή ί-/·=ν=τι ή τ;λί>ΐα;ΐ( χ'3ι» ιτ,'.ΐ, τ3!χίχόλληΐιν κ*ί 3η;Α9-
  σίίυσιν χο~ί ζχιόντος ΰτό τί; Νίμου ϊίατεταγμένων ιτράξεων,
  Γ^Λ δ·..Χ3'ί κατ' αύ-,ήν ά'λω; μή ά,Λΐραηζόμενο; κατα την ρη-
  1ίή..η;
  ΧσνΐΊ,,ν
  ί.·',αιθ ι
  ή ή ,ρμ
  το3 Κακουργιδ! κί',ίυ. θίλει κατά τον
  Άριθμ. Πρωτ. 668
  !> Δκκπ. 456
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *Ο παρά τοίς έν Χανίοις Κακοι,'ργιοΰ'
  Γενικός Εισαγγελεύς
  Λα6ών ϋπ' όψει τό άτΐο 5 Μιρτίου 1908 ϋπ' αριθ. βθϋ-
  λευμα τ)0 Σ^μδ3^λίο^ι των έν Χανίοις ΙΙρωτοϊίλΰ.ι ϊι' ου ο
  Αντώνιος Εμ>. Γεραλάκης κάχοικΐς τοΰ χωρίου ΙΙίμονίων
  τής επαρχίας Άποκορώ/ου το·3 Νομοϋ Σφζ,.ί<βν ΐαιετ^μφ')», ένώ"ΐ:ν τού Ινακουργιοϊ.χείου Χανίων διά νά δικασθή ώ; ΰπ-".- τιος τβδ ϊτι την 13 Σ *«μ6ρίοΛ 1907 έν τί) 0·35ί «Μ:νο λιθος» ΡοΪ5κο3 Κυσάμ-υ άνήοίί» δ.α μαχα,ρας τό^ Κων στΐντΤνον Λ.5£νΓα/.ην τ(:ϋ κακ5^'^γιίμ2τ2ς πρίίλίπ3μ.έ)ΐ^υ κν. άχό των άρθρων 293 το3 ΙΙθ'.ν.Λ-.3 ς τ/;ι> άηο 2·] Μϊρ:ί:^ 1908
  τό πά; β ν Ι'.'ζ τή; Έπισήμ?ο ΈφημερΒος.
  Χανίοις τ ο 2 Φίβρουαρίο·; 1912.
  Ό Ά.τΞΐσαγγελίύ; των
  Ν.
  Αριθ. Πρωτ. 1137
  . 761
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό «αρα τοίς έν Χανίοις
  Γενικος ί
  Λαίών 1π" Εφ*ι τό άπό 30 Δε/εμδρίου 1911 δχ' αριθ. 697
  β.ύλίΐίαα το3 Συαίουλίς-υ των έν Χανίοις Πρωτοϊικών ίι' ο>
  ο Π :,αγ:ώ-ης Μιχ. Χιλ'ΐαδάκης κάτοικος τοΰ χωρίου Λίμνης
  -ή- ί-*ρχ;ις Κισϊα^^ν^ τοΰ Νίμοΰ Χανίων καί ό Στέφανος
  Π. Κχ.ληλί-ιης κάτ5ΐ*5; Κ^μηλ'ανών Κισσάμου παρετίμφθη-
  ί «3 ΚϊΛ■5^ρ,'ί3Ϊ£ί,ιίοι> Χ^ν.ων διά νΐ ΐικατθώτίν ώς
  βεω^ήσας τ/;ν αηο 2·] Μιρ:ί:.> 1908 κα:ηγορίϊν μ3υ. ' 3α'-' 'Υ^"3·1 :3^ Κ.7Αοορ,Ί35κ»;ου Λ^ν.ων οια νί ϊικατθωτιν ως
  Έΐιιϊή ό μνηαθιίς είναι ςυγόΒίΛίς χΐί ά,νθίΐται ό ;ότος ; '^ι^' τοΰ ότι την 29 Αΐγ,ίσΕίυ 1910 θέλοντες νά λάβωσιν
  ;ς ϊιομονής τού, 2 ε'ί '-ψ *α:^χή/ των ξέ.η^ λ-ν)την ί;.0ΛΤ()7ίχν καί νά την ϊχω-
  Δ;-
  χή ξψ )η )
  <"ν ΛΪί*ω; ώ; Ίϊ-.-χ.τητίτίν τ^ν ά?ήοί«ί,> τό ;ν τ^ θ
  Πηγί3ι» τή; τεΜ?-ρείχς Φόλίϊ'.ανο^ Κισΐάμοι»
  χ
  «Ψυχρό
  Δοναμει των άρθρων 408, 406 κα· 409 τ^ς
  χονομίας,
  ΙΙρ^σ'αλώ τ'ον εΐρημίνίν Άντών.ον Έιμ.
  εμφανισθή αύτοτροΐώιτω; ενώπιον τοΰ άί,ροΐττρίοο το3 Κχ*.οι:- ; ^ο>ίνο^ κ;·ί τϋωρ;υ.ιέν,μ άιςΌ των άρθρων 363, 367 χαί 57
  γιο3'.χειθ.> Χανίων τ^ν 9 Ίυνίίυ 1912 ήμίρϊν Σ166α:ον κι: ? τ0" Πιιν'.κοϊ Νόμοο.
  ώίαν 2 μ. μ. 8τ£ π«?ίλε;ΐίίαι κ«ί ή Ταρά το3 Νο;'3ο ϊ:ιζο- | θ;·..ρήΐας τ.",ν άτό 1 Μαρτίου 1912 κατηγορίαν μθϋ.
  μένη τρίμηνος προδυμίϊ λο (Γ,οα·νί] άρ' ή; έ ^νΐτο ή τ,λε,ιτϊίϊ 5 Έ^ιδί ίί μνησθίντΐς είναι φνγό2ι«ί χαί άγνοβΐτβι ό τόπος
  των πρός τ3·.χ3ΐιολλί]σι^ κιί 3ηιο3.ϊ;σ[ν ·,ο3 παρόντος υπο τ-0 [ τίί διαμς,^ς των.
  Νόμΐυ δ·α:£ταγ,Λίνων πρά;ϊ-Λν, Γνα 3'.)ς.-.''9() ,;ατ' αυτήν, αλλω, Ι Δϋνά ^; τ^ν άρθρων 108, 4
  μή ίΛ?*νιζοΐ*ίνος κϊτα την ρηθεΤΐαν
  ο8ικιί:υ, θίλίΐ κϊτά τόν Νόμον δ
  408 καί 409 τής Πβινιχή; Δικο-
  Έν Χονί-:ς τζ 2 Φϊ6ρ^αρίο.ι 1912.
  Ό Άντεισαγ-'ελίΰς των Έφί-ώ'
  Ν, Ζουρίδης
  ..... ! Πρ;σι-.4ώτ3ΰ;?Ϊ9'!ΐΑίν5υ,Πα/1γ..ο-. Χακι%?χ*ην καί Στέφ.
  Δημοΐυυθιτω τό παρό^ διά τής Έκισήμβυ ΈφΐρερίΒος. ί|'· Κϊαηλί*ηί νά :..ιφίνυι·ϋτ ν «1τ3Κ39ϊ^πως ενώπιον τοθ
  ή
  Αριθ. Πρωτ, 672
  β Δΐίκττ. 460
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  "0 παρά τοϊς έν Χα^'υις Κ ικουργιοδίκ.ι ς
  Γενικόν· Εί<ίίγγελεΰς· Λαδών ότ' όψ»: τό ά«9 19 Νοΐιδρ^ο (907 ντ' ίριθ. 750 ^ούλευ,ια το3 Σ^6:Αίςυ τώ* έν Χανίοις η5ωτο?:/.ω/ 5 Ό; οί Χρησίόϊουλος Έ.ίμ. Σημαντηράκης καί Γεώ?!·ΐ9ς Κ.·ο. Σ«ρελαιιης κάτοικϋ τοί χωρίου Κοόνενι τ?- ί-αονία- Κιτ- το3 Καονρ- ίά-ιιιχτίρ'ιυ -ζϊ Κ7«ο, ·!οΐι^ΑΞ·^^ Χανίων την 17 Άτριλί· * 1912 ή'ΐε'ρ^ Ύ..:Ά> ·,-α! ώραν 8 τ. α. ό'τ-: :*ίβλείτ»ται'καί
  ί ττ-ίρα-;" ^Ν^Α^^ό^ζ5,Λί.νη τρίμ,ηος προθίΐμ.ϊ λϊγιζομξνϊ} άφ' ής
  ίγ£ν:-3 ή τ-λ^·",α των πρό; ;οιχ·)Κ9\ησ.ν κα· δηΛθσίευσιν
  τοΐ κί-όν-ι: !πβ τ:Γ; Ν^μ:υ 3!ίτϊτϊ^έν»; πράξδ-βν, ίνα 3ι-
  κασίωσιν Λαί ^Οτην αλως ιλ ΐ ίρΐ^ ζό'Α ν^ι ^ατχ τή^ -.-*_?--...
  δΐκάΐιμον τού Κχ-.ο^ οΐχείίυ, Οέλο^ι κ»τά τόν Νομόν
  ης τοικϋ τοί
  τοθ Νομο3 Χανίων
  Ληι*βσι:υθήτω τί *α_όν *ιά τής Έπυήμ-.υ Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τή 2 Μαοτίίυ 1912
  Ό Άντεΐσιγγ«λείι; των Έφ4τών Χανίων
  Ν. Ζουρίδης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. 1Ι;ογ. 071
  » Διεκπ. 459
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΊΙΚΡΙΜΑ
  '■} πά <ά τοίς έν ΚινΙοιι; Κακοιτογ Γενΐκός Εισαγγελεύς· ι 2) Ί. 'ί'-μμ. ΣτρατΐνάΆην, Φραγ*ΐ:ν Γ. Στίμ^άκην Μιχ. Λ. } ΚουΐτονβννάΑι-,ν Κ. Σ:ρ*.ι α^ην/αί Γρηγ. Γ Κουτσογΐανάχην , να ·μφαί.σι2ΐιν αυτοτ:ρ:.σώ-:·ίς ίνώτιον χού βΑροατηρίου το3 ΐίν χο-< βΑροατηρίου τοδ Χα.ί·.)ν -},·> Ί Άπριλίίϋ 1912 ημέραν
  | Τϊΐίρτην -,·.α. ώρ-,ν 9. π μ. ότ- -.χχΐ3 - ·3τε-?· /.ΐ.ί ή καρά τοϋ
  ,λ υ ορ ζο.Λ£.ϊ} τι μ,/]ο·; Τ ο.υνΑυι λογιζΌμϊν] άφ' ής ΐγέ-
  -------„ |4-------^ ί ί^^Λ υ Ορ ;ο,λ-:.τ] ο^θς τ :.ίΐ!»ιι Λογιςομϊν<] άφ ής ίγέ- Λαβών ύπ' όψει τό άπδ 3 8)6ρ.ου 1907 ύπ' άριύ. 685 β:ύ-| "ϊ; ί 'ΐλεϋτα·^ τώντρϊ, ϊο χοχίλλτ,σι; χλι δή »οσίευΐιν το3 /ευμα τοΰ Συμ5ουλί3υ των έν Χανίοις Πρω-οϊίκών δ:' ου ό ! ^^Ρ^'-' ΰ~3 το- Νόμ .· δ λ =:.γένων «ρϊςβων, ίνα Βικ^σθώ· Ν'.κόλαος Χζτζηδάχηί κ.ί;β!κος νς πόλεις Χανίων τή; *■'', '*5ί' αυτήν, άΛ.>; α-. ν.?Λνιζόϋΐινο; -αΐά την ρηθεΤσαν
  ης ς ς ς αω τ
  όπαρχίας Κνί^νΐίς τοδ Νβμ. 0 Χανίων παρεπέμφθη ίνων
  τ ύ Κα».ουργίο3ικ«ίου Χανίων διά νά 3ιοσθ?( ώ; ύ-αίτιος τ?3
  ότι την νύκια τής 18 -19 Μ-ρΐίΐυ 1907 ε^λ'ώ.' !:' άντ:-
  χλίίδ^ς είς τό έν ττ| πό<ε: Χανίων 3/,ατο.χ',ΐθν ΐία^οπω'ϊΐον τοΰ Έ;χ;α Φλάΐκα και Νικολ. Χρ«σ:υλα.η ά? ,ρεσ» δρ,τ'. 300 ί'ις διάρ:ρ^ νομίσμα:α καί ίμί,ορευμ.»::* ά;ία; 200 3ραχ. ιτ-ρ.- τ:ου οιά νά τας έχτρ παοϊ,όμως ώς ΐ5'.3Ατησία< τού ήτοι κακουρ •'όμ^τος προβλέπομεν;)./ »ζ: τιΐλω;^;.). ;νου άπό τώ*1 ϊ-0. 371, 374 έδ. 9 ,α· 376 έ3 7τ83 Ποι·,ΙΚο3 Νόμο·.». Θϊα-ρήτα; τ,',ν ά~ϊ '".8 8)5Γί.^ 1907 λϊ.<; ρρία; ;ιοό. Έτίΐίή ό μνη:0είς είνα. φ^γ:3:Αος και . γνοίΊΐίΐ ό το·.ος τής ίιαμ:νί'ς -.ου, Δ--νά/.ει τώ; άρθρων 403, 4 6 κα!409 τής ΙΙοινιιή.; Λι/.ονί-ιας Προσκαλώ τόν ε'ι;ημ.νον Ν κ. Χετζί;δάλί]ν νά ί.ιφανισ'ιή ϊ'ότο προσώπως ίνώ,ιον τ;3 άκ,-οα:>;ρ·.οο αύ Κιχουργΐίίιχε'ου Χα¬
  ί 2 2
  το!χ:ιι6λλΐ|τίν
  νίων την 12 1?υίο.) 1912 ήΑέραν Τρίτην κ^ϊ ιδία,» 8 ·:. μ.
  ο'τβ ι?ιΐρελβύσετ3ΐ κ?ί ή παϊά τού Νόμο^ όρ'.^μίντ τρίμ.,νος
  Λΐα λογιζομβνη άφ'ής εγίνετο ή τελευταία! τώ; ~ρο-
  Λ3ΐί ίη·α.3ΐ ε -ιν τ.3 παρ:;το; 0x3 το5 Νομου
  {ρ3?βιον, Γν χ ό'.Λϊσίή / ατ α^-.',ν, αλλω ; μ , μ-
  ;ς κχτά -ην ρΐ)0·-Γΐ2ν 3:/ϊΐ:μο^ Τ9>
  θίλει κατά τον Νο,ιον ϊΐΛ^σίΐι] ίρ<;> η^.
  Έν Χϊ.ίοις τη 2 Φι6ρ;υαρί-α 1912
  Ν. Ζουρίδης
  Αριθ. Ορον. Ιίίΐ
  ϊ Δ!6Λτν. 749
  ΚΑΗΤΗϊίΟΧ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  ιοά τοίς έν ίανί-■>»<; Γενικάς Εί Λαίών ύπ' δψ«ι τό άΥο 20 ;οι/-»νιο^ίκαις ί9!2 ύ·:' άοιθ. Έ; ή, ?ζ χζμζί, Ο-'λωΐ'. λ~;:' τον Ν;^ον Δή,». ΐ.£/·Γτω τό -. :;ο> διά ϊ*,~ Έ~ -)χα Έ;
  Έ Χ ?8 Φ;δΡ5υα;ίο. 1912.
  Ο 'Λ
  Πρωτ 67 0
  ϋν Χχ·.ί
  ·.ίων
  Ν.
  » Διε'.τί' 458
  ΚΛΗΊΉΡΙΟΝ ΒΠΙΚΡΙΜΛ
  ,) Τΐααα "βοϊς έ/ Χανίοις ,ία-. - αγι ίόίκα ς
  ΰκ' ΐ>=· Τ3 «ο 21 Μϊ·ϋ 1907 ύ:' αριθ. 337
  τ;3 ^υ.Λδ^υλι^υ τώκ έν Χανίοις Πρωταδ.χών ϊι'
  ου ό ΔηΑΓ,ΐ,. Ίωά.1. Κ?.τ^ανε6τκης ή Φοτιζάκης κάτοΐ/:ς
  τ.'^ ,<^?όο Μίί ίί3 .ίφίλί τ^,ς ίπ;ρ"/ιτς Κ'.σαίίμο.) τοί3 Νο- μού Χ.«ίΐι»·.ν ϊιά ;!ίδι ΐιϊθη ώ; ^τα ι: ς τού ότι περί ώραν 9 μ. μ. τή; 25 λίρρτίίϋ 1907 έ^ τ.) χ<α> ω Μά
  ·,α 1ί:σ^.1Λ^^ ϊ^3νυσ= δ:' ο.ΐλοκ τλη^ου; τ.υρίτ Ός
  ρΐ'ίων ;^ ; Ιιλ>;γ(? ίΐ Λ ^/.ΐ], ή:-1! .'< υ; ^,Λΐτί ί αί^) άτ'ί ι^ Λ^'<ρ:ο 238 τί] Νομο. θ'«ρή--ί, -..; ΐπϊ 20 Ίου'ί-,υ 1907 Α^ΐη-ρρία^ ,>;ϋ.
  Έ·:£.4·, ό [ΛίησΟ.ί- ίί Η ?.ιί;3!...,ί καΐ άγίοείΐοι ό τό~-ς
  τ·ς ϊι.μονή, τ.-υ,
  Δϋ,ά,.'.:· -ώ, ϊ'->Ηρ,ον « ^, 406 Λαί ίθ9 τή;
  II
  οινικής Λικο-
  ν^μ,'α-,
  Π;οτ/,Λώ τ;^ 'ρτ);- .ν Δμι;τ). Ί Κατζαι/ϊβ άχη η Φυχι-
  έ ά
  , ρ
  .,' ;ί3 Λβίυ Χα;:υν τη^ ί2 Ίαι.υ 1912 ημέραν
  Τοίτην >· αι ώ:,' 8 -:. ■).. 3:5 ΐαρϊλί;«:α: ί αί καρά το}
  Ν;,^ ' Όρ ϊ,~'-ί. -, ?,->',·τ,'·.<; -?ο3ϊυ.'α 'ο -.·,ομ:ν.; άφ' ής έγέ νϊ;ο ή " ϊ '.ΐυτ"<ί ι '.">' πρ3 -3'.χ3'όλ·',τ./ χ.αί δηο,οσίευσιν τού
  παρόν.ο; ^: :ι] Ν;1.^ 'χτί: ίγμ^να); ίτράϊϊων, Γνα δικαΐ-
  ΐ'-.ος Αί; ί>ί?Λζό,Α-ν.ς Ααΐά τή^ ρηίεΤσαν
  ,,'"ΐω· ϋπ οψίΐ Τ3 α« *·ΐ ^ί=ρ^-^ -- -- ^-; 0. .__.■ ζ ίλ^ ί^,Λζό,Α-ν.ς *ατά τή; ρ·
  74 βοΰλε.μα τϊ3 Σα, δ,Λ-.ου τ<5. «» Χ«ι-; ς Π-ωτΛ.ων ϊι ;, ' κ ^ ; οί· .,^.-:νΝ(.υ9< ου οί ΙΪΓίωρ.'^ς'βμ.*. Χαίιρίκηςί) Τ·ί·ννης Ε Σπ-::- „«!.,,.„ Χης 3) Γρ,γΟ,ιίς Γ. Κοη«γ «ννάκης 4) Φρα , ό; Σ-β,«ά- ^ΐ-υό^ τ - ϊ * τ 5 "ί-,όχο, Έ5η «ο=3θς κης 5) Μ.χ. Ά. Κουτΐ',γ χ,ν-χης "ί 6) Κων)τ·.ν.ς Ι >:τΐϊ ,^ ^^, ^"^^ ^ φφ-^ρί^ 1912
  νί»ς τί3 Νομου Χανίων π;ρετίμθηΐαν ένώϋΐον τού ΚαΛυργ ο- ' *"*'''''*' '
  . - Νομου Χανίων π;ρετίμθηΐαν ϊνώκ!
  ■είου Χανίων δ :< νά ίΊκ-αθώσίν ώς ύπαίτι:ι το") ό-! -ην 'ίθ 'θΛΐωδρ.ςυ 1911 ίν ιω χωρίψ Ζούρβα ΚΛνιία.; 0·λντ«ς; Πρωΐμάκην χαί τ;ύς ντ.' τϊχ'οι χωί;φύ .«κάς Χ. Μα ντρ»ϊ.ν , κ. λ. π. νά παρ^λείψωΐι-(.αξ'ν άνιγϊ-·.έ''κ(ν 5ΐς τα κίθή/ο^τα. τω» ή;οι νά σ^Λλάβωτ; τού; φυγοϊί/.ϊο; Μιλτϋδ»;.· ν.*ι Θίϊϊ ό¬ ρον Μαν.ΐ^δάλην χεί 5·Αύχλωταν τούτους ένότλθν; '·<.αι τ,?·ν 3 · ~υρο6ολοΰντ»ς .·α:' αυτών καί ό:: κα-α τόν ϋυτ:ν τςπο» /α. | χοόνςιν άτβκ;[Γάθη-ίϊν -ά ναιρέτο^' τϊΰ; αν^σθέντ»; στρατ;- ^ ο,-τικους /Α οΊι κατελήτόησα·, υπο των άνο !ρ-) ϊ-ρ»-.·.ωτ -ών >.*·%ιμωρ^μένου'Τάν-%'ών ί?0? 169 ίί.Ί,233, 47, ι9, η
  57 τοϋ Π5ινικοϋ Νόμο^αΐ των αρθ. 1 *χ{ έ-όμενα 'οί 708
  Νόμςυ.
  Έηί:5/) :ί Α'ηζ έ>:ε.; ίί'ϊΐ φ^ιόΊλΐι/■*■ 3,' είτα; ο --Ό;
  τής διαμο»ν]ς τα>ν.
  Δ^νάμει Τ·3ν ά^ρω' 108, 40ι ^ 403
  νομίας.
  Ν. Ζουρίδης
  1ΙΕΡΙΑΙΙΨ1Σ
  Σ.) ί2:ω' 3 ά τής Ιτ' αριθ.
  Το ^ /α:τ>,;'.ί; > ι ΐ'εθ
  :4 τή, 20 Ί-ν >ΐ; .> 1912 φ
  ;π: αΓςοτείρα ά'.ο-' χ«Γ(«ω-, ε; ί:-/.γ-ΐαν — α ι - ο ; ι*ήτω σ^^-
  ίλη3ωσα<τος τ: 12 ίιο; τ'',ς ή'.ΐ'ίΐς τού χηρηχθέντχ ίνοχ;ν Γεωργ1 όν Έιχμ Χα:,Οϊκη· χ. τ.ι-βν Άνα> .νίέρουί τού όμω-
  .^Α3^ Λ^,Α;^ τ ;ς : -. ?<}'>■·, Ά-.-ρΐ3ΐ, ί!ς φολαΛΐΐΐν δ-θ καί
  ήμ·3-ίως (2 */^ έτω''·
  Εν Ρ.Οίμντ, .7, ί Φε5:υ»ρί9υ Π12
  Ό 'Υ)Γβ*μιί'ϊτ8υς
  Ε. %Ι. -Αβάτζος
  Λ Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Τό Δικκστήριον των ίν Ρ*θύ.ινγ) Συνεδρίαν διά τής ΰπ' αριθ.
  18 τί!ς 21 'Ιανουβρίοα 1912 αποφάσεως τού κατεδίκασε τόν
  επί άπρομελετήτω βανατηφόρω τραΰμβτι μέ έλϊφρυντικάς πβ - _.
  ρΐπτώσεις κηρυχθένια 2νοχον> Δημήτρυν ή Άναγνώστην Πα-
  τ.αίά.ιην κάτοικον Άμιτελάχι Ρεθύμνη; Δήμου Άμπίλα«ίου είς
  φυλάκισιν ενός (1) Ιτους κ«ί όχτώ (8) μηνών. ■
  Έν Ρεβύμντ, τξ 14 Φερ,οουαρ-ου 1912
  Ό 'Υ)Γρ3μμ*τεύς
  ^. Μ. Αβάτζος ,
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Το Διχίστήριον τώ; ίν Ρεθυμντι Συνέ5ρα»ν διά τής ΰπ'αριθ.
  5 τής 16 Ίανοκίρίου 1912 αποφάσεως τευ κατεδίκισβ, τον
  επί άηοπλίνήσει είς άσε'λγεαιΐ πχιδός μ/(ΐω συμ*λη,οώϊαντ:ς
  τό ϊωϊέχατον ϊτος τής ήλιχίας τού κηρυχθέντα ίνοχον Εμμα¬
  νουήλ Έμμ. 'Μ.ζχτ.Λ/.ί±·ην έκ τού χωρίου Πίκρι Ρεθύμνης
  καί κάτοικον τού χωρίου Περιδολά/ΐα τΐΰ Δήμου Ρεθήμνης είς
  είρ«.ττ,ν διι*ρ·είϊς ίέντε έτώ» καί ενός μηνός.
  Έν Ρε)ύμ.νη τί, 14 Φίδρουαρίου 19!2
  Ό ' Γ) Γραμματεύς
  Έ. Μ. Άβίτζος
  Αριθ. Προτ. 1782
  » Δΐίκπ. 1078
  *Εν "Ονόματι τοΰ
  Γβωργίο·/ ;
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΐΚΡίΜΛ |
  Ό »ιαρά ίΐρωτοδίκαις Χανίων Εισαγγελεύς '■
  Έπειϊή ό Κ'ίνστίντΤϊθς Δ. Πετράκης ίτών 25, πολίτης ξ
  Έλλην, Χρΐστίανός Όρίόδοξος χάτοίχςς τοϋ χωρίου Ρόχας |
  Κΐί^άμου χιί ήδη «γνώστου διαμανής χϋιηγορϊΐτα! ώς Οπαίτιςς Ι
  τού ότι έν γνώσει «ϋτογνωμόνως χαί άνευ τής συγχαταθέσεως |
  τοϊ έ"χβντος ίιχαίωμα ΐίιοκτή,ί.ενος, ελβδεν β'ις την κατοχήν |
  τού ξένα κινητά χ.τήματα, ήτ«! δτι την νύχτα τής 16—17 Χε- 1
  πτε^δρίου 19} 1 έχ τής αΰλής τής οικίας τής Ελένης >ή?ας|
  Ν, Πατεράκη, χειμίνης είς την συνοικίαν «Φαλελιανά» Κυ- |
  σάμου, άφήρεσ* δύο οίγας άξίας δραχμών 40 άνηχούΐας |
  είς την ειρημένην Έλενν,ν Πατεράχη διά νά τάς ίχ% καρχ· |
  νόμως ώς ιϊΐο>.τησί«ν τού. |
  Έιΐίίϊή τό άνόμημα τοδτο πρςδλίπβτβι χ*ί τιμωρεΤτα: άπό |
  τ' άρθρ 1 χαί 2 τοϋ ίιπαριθ. 665 Νέμου, χαραχτηρίζεται δέ ώς ?
  πλημμέλημβ. ·
  Έιιΐιβή ό κατηγορούμενβς ιΰτος είνε ίπών καί ό.γνθίΤται ί
  ο τόπος τής διαμονής το3. ?
  Ίδάντες καί τ' ίρ^α 405 χβΐ 406 τής Ποΐνιχής Δικονομίας. ;
  Καλοϋμεν τόν είρημίνον χατηγ:ρούμεν:ν Γνα βμφανισθή αύτο- ί
  κροσώιτως ίνω^ιον τού ακροατηρίβυ τοϋ Πρωτοδΐλείου Χανίων 5
  την 24 τ3θ μηνός Ίουνίου τοθ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην·^
  χαί ώρ*ν 8 π. μ. Ινα διχα«θ9] ώς ΰπΐίτιος τής ΐκτεθείσης »
  πράξεως, άλλως ΘΑει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ ά,βθρφ ;
  407 τής Ποινιχής Δικονομίας, συγχρόνως δέ χαλοΰμιν αυτόν ;
  Αριθ. Πρωτ. 1852
  » Διεκχ. 1133
  Έν Όνόααχι τοθ Βαόιλέως των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ο παοίι Π->ωτο5ίκα»ς Χανίων Εί^αν* γελενς
  ,· Έπειδή ό Σπυρίδων Μ. Βοτζάχης Χριστιανος δρθόίοξος χο-
  λίτης "Ελλην *.&1 χάτοιχος το3 χωρίου Άγίου Ιωάννου Σφα-
  κίων χαί ήση φυγόδΊκος κατηγορεΐται ώς ύπαίτιος τοϋ 6τι την 27
  , Ιουλίου 1910 «ν γνώσει αΰτογνωμόνως χαί άνευ τής συγχατβ-
  θέτεως το3 Ιχοντς δικαί:α^2 ίΐιβχτή^ϊθ; ίλαδιν είς την χατο-
  I
  χήν τ«υ ξ.να κινοητα κτήματα ήτοι ό'τι αφήρεσεν έχ τής θίσενς
  ! «Λισόκοντα» τής πε ιφερείας τοϋ χωρίου Ζοΰρίας 9 πρόδατα
  άξίας μείζονος των τεσσαράκοντα καί ίλάσσονος των τετραχοβίΐνν
  δραχ. άνήχοντα είς τόν Γεώργιον Μανΐαδάχην 8ιά νά τα 1-β
  , πβρανόμων ώς ίδιοκτησίαν τού.
  ι Έπειδή τοάνόμημζ τ^ΐτο προδλίβεΐχι Ααι τιμϋι>ρ(ϊται ά«ό τ'
  άρθρα τοϋ Π'.νΐΑθϋ Νίμ5υ κϊί ί χ,αί 2 Τ3ί ΰτ' αριθ. 655 ΝΓί^,
  χαρα"τηρίζ*ται δέ ώς πλημμίλημα-
  ; Έχειδή ό χατηγορούμενος ούτος είνε άπω ν καί άγνβεΤται ό τό-
  ; πος τής ϊιαμονής τού.
  5 Ίϊοντες καί τ' άρθρα 405 Α7Ϊ 406 τής Ποινικής Διχονομίβς.
  Καλοθμεν τόν ε!ρημένον χβτηγ£*ροόμεν·ν Γνα εμφανισθή αύΐί-
  ι; προσώπως ενώπιον τοϋ άχροβτηρίου τοϋ Πρωτοδιχείου Χανίων
  ; την 14 τοθ μηνός Ίουνίοι» τοθ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην χαί
  ; ώραν 8 τι. μ. Γνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής έχτεθείσης πράξεως,
  ί άλλως βέλει διχατθή ερήμην συμφώνως τώ άρθρφ 407 τής Ποι-
  ·, νίκης Δικονομίβς, συγχρόνως δέ κ«λο3μεν «ύτονοιτως λάδϊ) γνώ-
  χί; 23 Φεδρουαρίου
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  ΟΙ κληθεντες μάρτυρες
  . Μαν1αϊάχ.ης κάτοικος Ζούρδας Κυ1«»ν(ας
  Εμμανουήλ Μ.
  Ιωσήφ Έμα.. Ντουρβυντάκης
  Μανοΰσος Μηλιδάχης
  Άρμόδιθς διχαβτικβς κλητήρ
  τοϋ παρόν
  Ιν αντι
  Έν Χανίοις «ϋβημερόν.
  Αριθ. Πρωτ. 2011
  » Καλών Λάχχων
  * Μουρί Σφακίων
  πζραγγέλλεται βπως
  είς την τελευταίαν
  ' είς
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  ής μς; γχρς
  λ.6^ γνώσ,ν των εγγράφων τής Δ,κ?νραφιας.
  Χί 21 Φ 1912
  ^ γ
  Εν Χανίοις -21
  γρφ ή
  Φ.6ρου«ρίο. 1912
  Πς λανιων
  Σκουλάς
  Ελένη Ηλ.
  λιανών Κισσάμο
  Μιχαήλ. Πλιυράχης /.άτοιχος
  Γεώρ. Πιντεράκτ,ς »
  » Διεκπ. 1228
  Εν ονόματι τοθ Βασιλέως των'ΕλλΛνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ■ Ό παρά Πρωτοδίκαις Χανίων ΕίίΙαγγελείτς
  - Έπειδή ό Δημήτριος Ι. Καλαϊτζάκης πολίτης "Ελλην Χρΐ'
  ί στιανός Όρθόδοςος, χάτίίχος το3 χωρίον Κεχρές Κισσάμ^υ κ«ι
  ί ήίη αγνώστου διαμονής κβτηγορεϊται ώ; ΰκαίτΐος τοϋ δτι ε»
  ; γνώεει αΰτογνωμόνως χαί άνευ τής βυγκβταθίσεως τοϋ ϊχοντοί
  | δικαίωμα ίίιοχιή,Αονος, έλαβεν εις την κατοχήν τού ξε'νβ κινητί
  Ι χτήματα ήτοι δτι χατά την 11 Μβίβυ 1910 αφήρεσεν έκτήί
  Άστοιχο Κισσάμου
  » »
  παραγγελλεται
  «ν τί- ι τ
  τίτυπον τοϋ παρόντος τϋχοκολλήσ$ είς την τελευταίαν κατοΐχίϊν
  τοϋ^νατηγορουμένου χαί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Είββγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  • λάδα καί εν μοσχάριον άξίας ίν όλω 8ρ*χμ£»ν 160, άνήκοντϊ
  Ι είς τόν Ίάκωβον Έμμ. Χαλακατβδάκην 8ιά νά τα ίχ^ *«Ρ»'
  ί νόμως ώς ίδιολτησίαν τού.
  Έπίΐδή τό άνόμημα ταϋτο προδλέπετα: καί
  2,
  ζεται δ* ώς πλημμίλημα.
  Έπειδή ό κατηγορούμ»νος οΰΐος είνε άπών α.3,1 άγνοϊΤτα·.
  τόπος τής ίιαμονής χον.
  Ίδόντες καί τ' άρϊρχ 405 κ« 406 τίς Πίΐνική;
  νομίας.
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  βΐ
  Καλούμεν τόν «Ίρημένον κατηγορούμβνςν ίνα εμφανισθή" αό ·
  τοπροσώπως ενώπιον τ:Β ακροατηρίο-' τίΰ Πρωτοδιαίου Χανίων
  την 31 τ:0 μηνός Μαίου τοθ Ιτοΐίς 1912 ήμέριν Πίστην
  χοΐ ώραν 8 π. μ. ίνα διχασθζ ώς ύπβίτιος τής έχτε&είσης πρά¬
  ξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407
  τής Ποινικής Διχονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αΰΐόν
  άβ^ γνώσιν των εγγράφων τής ϊικογραφίας.
  Έν Χανίοις τί) 29 Φεδρουαρίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  ΟΙ χληθέντες μάρτυρες
  Ίάκ. Ε. Χαλαχαπδίχης χά;ΐιχος Καχοδί«ι Σελίνβυ
  Ιωάν. Ε. Φουντουλάκης »
  Γεώρ. Ν. Ντουρανάκης »
  Μιχ. Γ. Γναφάκης »
  Άντ. Κ. Μπιτζανάχης »
  Σπύρ. Ξερογκχννάχης »
  Έγγραφα κβός απόδειξιν
  Ή ύτϊ' αριθ 17 το3 1911 έκθεσις τού Σταθμο3 Παλαιών
  Ι'Ρουμάτων Κισσάμου.
  Άρμόίιος δικαστικός νληττρ παραγγέλλετβι δΊΐως ίν άντί-
  I
  τύπον το3 πβρόντος τοιχοκβλλήσχι βίς την τελευταίαν κατοικίαν
  τοΰ κατηγορουμένου καί ίτερ'ν τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Μεσαόλια Κισσάμου
  Πβλ. Ρουμ. »
  Κεχρέ »
  Παλ. Ρουμ. »
  Κιχβέ »
  |'Αρι8. Πρωτ. 1824
  » Διεκ-. 1112
  Έν ονόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν επί ζωοκλοπτ] κατΐ)γοροΰμ$ν;ν Ιωσηφ Κ. Κου-
  ράχην πρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονήν Γνα
  σέλθτο αυτοπροσώπως την 21 Ίουνίου το3 1912 ημέραν Πίμ-
  ν καί ώραν 8 π. μ. ενώπιον το3 άχροατηρίου το3 Διχαστη-
  ρίου των ένταΰθ* Πρωτοδιχών πρός απολογίαν τής ώς είρηται
  κξιοη^ίν9^ πράξεως τής άναφερομένης είς τό χατηγορητήριόν
  ύπ' άριβ. ™/Μ τή; 16 Ίανουαρίβ.» 1912 άλ<*« θέλει δικασθή* έρήμην. Έν Χανίοις τή 22 Φίδ,,ουαρίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Άρ,λόίιος δικαΐ;ΐΑ'ϊ)ς λλητϊρ παρχγ;5λίτχ: ό'-ιως Ιν άντί- Ιυπον τή; «αροΐσης χλήσεω; τοιχοχολλήστ) «ίς τό δηαοΐιώ^ε- ον μίρος τοϊ χϊύθ'ιτ} τοΰ χ.ατηγοροομέ^ο καί έ'τϊοον εί; την δραν τού άχροζτηρίου τοΰ Πρωτοδιιιείου Χανίων. Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς _Άριθ. Πρωτ. 1506 » 4ιεκπ. 923 Έν Όνόματι τοι7 Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπε δή ό Βασίλειος Ιωάν, Μίνίαδίκης κάτοι/.ος το3 χω ρ.«υ Άλόϊδες Α^λοποτίμου καί ή*5η φ^γοδίκος κϋ,τηγορεΐται ως ύυαίτιος τοϊ 5τι Ια σοσιάσεως καί ύπί χΐΐνοΰ σκμφίρον- °ς κΐνουμενος μετ» των ές ΆλόΤϊων Μυλοποΐάμου Βατ.- «ίου Γ. Άλεξάλΐ χαί Εμμανουήλ Ι. Μαν'αδάκη συναπ.φά- ιισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξιο-οίνου πράξεως καί ΙνϊΑα ΰτης συ»ομολο,'ήσαντες πρό, αλλήλους άμοιδιίαν συνδρ:μτν ί υποστήριξιν άπο τής 15 μέχ^ι τής 18 Ό<ιτω6ρίου 1911 β* ήμέρβν καί ώραν άγνωστον άπό την θέσιν «Γαΐδουρόλαχχο» ς περιφερείας τοθ χωρίου Σεισών Μυλοποτάμου έν γνώσει ί·.; νι,ν κατοχήν των αΰτογνωμόνως χαί άνευ τής συγ- εως τοΰ Ιχον-ος ϊιχαίο>μα ξένα κινητά κττμβτα ήτοι
  τρείς αίγας άξίζς δραχαών 50 άνηκβύσας είς τόν ίχ. Χι))α-
  νών Μυλοποτάμου Ίδιεχτήμονα Ί«ιάν. Άστρινοί Σω-ασήν διά
  νά Ιχωσιν «ύτάς παραιόμως ώς Ίδιοκτησίαν των
  Επειΐη τό άνόμημα τουτο Κ|ΐο6λε'πετ>ι χ«ί τιμωρεΤται άπό
  τ' ϊ&ρχ 1,2 έδ. γ'. χαΐ 7 τ«ΰ 665 Ν4μου 56 χαί 57 τοΰ Π<Ί· νιχοθ Νόμου, χαραχτηρίζεται δέ ώς κλημμίλημα. Έπειδή ό χχτηγορούμενος ούτος είνε άπών καί άγνοιϊται ο τόπος τής διαμονής τού. Ίδόντες χ*ί τ' άρΛρα 405 χαί 406 τής Ποινιχής Δΐχονομίας Καλούμεν τόν «ίρημένον κατηγορούμενον ινα εμφανισθή αΰ- τοπρ^σώπΜς ϊνώπιον τβθ άχροατηρίου τοΰ Πρωτοδιχείου Ρε¬ θύμνης την 21 τοΰ μηνός Ίνυνίο» τοθ Ιτους 1912 ^χέρ<η Πέμπτην χαί &ρχν 8 π. μ. Γνα δικασθή ώς ϋπαίτιος τής έχτε- θεΐσης πράξ-:*»,, άλ^ως θέλει οΊχαΐθή ϊρήμη' συμφώνως τώ άρθρφ 407 τής Ιΐοινιχής Δικονομίας, συγχρόνως δι καλούμεν αύτοι* όπ<*ς λβ6τ0 γνώσιν των εγγράφων τής ϊιχογραφίας. Έ* Ρεήΰμνχ) τί) 19 Φεδρςυαρίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Παπαδάκης Οί χληθέντες μάρτυρες Ιωάν. Άστρινοΰ Σιοπ«σής κάνοιχος Χελΐανών Μυλοπ. άδκηθείς Αντώνιος Στ Κΐογιουμουτζής » Δαμάστας » Χαράλαμπος Πετρ. Νύχταρης ~» ΣεισΑν » "Εγγραοα 'Η ΰτ' αριθ. 75 τοΰ 1911 Ιχθεεΐ; τοΰ Στ αθμοΰ Δβμάστας Τό ύπ' αριθ. 88 τοΰ 1912 βοΰλευΑ* τοΐ» Συμδουλίου των Πρωτοδιχών Ρεθύμνης καί Ή Σχετική ϊίχογραφία. Άρμόϊο; 8ιχ5στ!κ»ς κλητήρ κχραγγέλλεται δπως ί> άντί—
  τύπον το3 παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοιχίαν
  τοΰ κατηγορουμένων καί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη·
  Έν Ρβθύμνη αύθημίρόν.
  Ό Είσβγγΐλεύς
  | Ν. Παπαδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1585"!
  • Διεκπ. 964
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Ό παρά Π^ωτοδί αίς Χανίων Είο^αγγελβίτς
  Έπειδή ό Εμμανουήλ Μιχ. Κο'-φνανάκης έτών 21, γεω?-
  γός πολίτης "Ελλην, Χριστιβνός Όρθόδοξος, χάτοιχος τ^Β
  χωρίου Μαλάξης Κυϊωνίας χαί ήδη φυγόϊιχος χαΓΐ;γορ*!::αι
  ώς ύπΐ'τ ος τοΰ δι ι έν γνώϊϊΐ, αΰτογνωμονω; καί ά»ευ τι^ς
  συγ/α-α9Ισ*ως τοΰ ϊχοντβς διχαίωμα ίδιοκτήμονος ϊλαίεν είς
  την κατοχήν τού ξένα κ-νητά κτήματϊ ήτοι 8τι την νύκτα -.^ς
  8 Δεχιρι,δρίου 1910 ίχ τής χούρτας τής έν Μαλάξϊ) ΚυΙω-
  νίας οικίας τοϋ Άντ. Μωρ3ΐτά*η άφήρεσΐν δύ: πρόδατα άξίας
  3ραχμών 60 ά»ήχοντα εις τόν Ν.χόλϊον Ι. Τζιτζιχαλάί,ην ίιά
  να τα φέρ$ παρανόμως ώς ίδιοκτησίαν τού.
  Έχειδή τό άνόμημα το3το προδλέπετβι καί τιμωρεϊτβι άπε
  τ' ί^ρα 1 καί 2 το'ί ΰπ' αριθ. 665 Νόμου τοΰ ΠοινΐχοΟ Νόμου,
  χαραχτηρίζεται δέ ώς πλημμΑημα
  Έπειδη ό κατηγορούμενβς ούτος είνε άπώ^ κβί άγνοεΐται
  & τόπος τϊ]ς διαμονής τού.
  Ίδϊντες καί τ' άρθρα 405 χαί 406 τής Πο.νικής Δικο^ομίας.
  Καλί3μεν τόν ε!ρημ»ν:ν κβτηγοροΰμενον ίνα εμφανισθή αύ-
  τοπροσώτως ενώπο» τοΰ άκροατηρίου τού ΠϊωτοΒικείου Χανίων
  την 21 τοΰ μηνός Ί^υνίίο το3 ίτο-ς 1912 ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 8 π. μ. ίνα δι*ασθ?ί ώ; ΰτιαίτιος τής έχτίθείϊης πρά¬
  ξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρψ 407
  τής Παΐζης Διχονομίας, συγχρόνως οε καλούμεν αυτόν ό'πως
  λάδχ) γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Χανίοις ττ] 15 Φεδρουαρίου 1912
  Ό Είσαγγελεύων Χανίων
  Α. Βιτσικουνάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Οί ιΓληϋόντες μ&»τι>ρες
  Νικολής Δ. Τζηζ-χαλάκης χάτοικςς Μαλάςης Κ ο&Λας
  Μιχαήλ Ι. Τζο/άχης » » " *
  Γεωργιος Κνρ. Μιχβηλάκης » » »
  Άρ,>:ο:ος δ.κΐυτικός χλητήρ πΣ.-νγίλ/ετβι 6π«: ξ> βντί-
  τυπον τοΒ παρόντος τοιχοκολλήση εί, τ.,ν «λϊυτα αν >ατοι*·..Λ·
  το3 καΐηγο,.ςυμ:'.ίο -.-·' ί'τερον τοιχοκολλήση είς 8<·(.*όσ α μέρη. Ίΐν Χανίο.ς αϋθί,μςρόν. Ο ΕΊο«·)γ»'.βύων Χανίων Λ. Βιτβικουνάκης . ίΐ^ωτ. Ί45 » Διεν.π. "286-285 Έν Ονόματι ου Βασιλέως των '- Κ Λ Η Σ Ι Σ Οί ν,ληθέντες μάριυρδς ί) Αντώνιος Ν. Ίντιδερης ύτ.Γ,κοος Ιταλός κάτ Σ=υΕας 2) Σαντ6'"ς Φρον. ζέσχος * Μ * Χανίων 3) Δϊ;μήτριε: Μαχρή'ς χατ' Σούϊβς. 4) Ή σχε* ?ή ?>6ίσ·''. τής Χωροφυλακήν.
  Άρμόίιςς ίικασΐΐχ'ος κ)ηττ;ρ π;:ρα·γγ2λ6τ.ϊΐ δ'τ.ί.ς εν βντί-
  υπ:· τοί Έχοντος %ίιχςχολλτοτΤ) είς την τελίυτοίον ·*ατ:ι.ύί
  .....-ν:· τ·! ε-?ο;ν τθ'/^πο^λήΐ'/, είς *ημόσ·α μ:'ρη·
  Έν Χανίοις αΰί)η«ΐϊρον.
  Ό Δημόσιος Καττ,γορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Έν ονόματι χον Βαόαλέως των Έλλήνων
  Γεώργιον τοβ Α'.
  Αριθ. ηρωτ. 914)910
  Άποφ. 358
  Τό Είρην,ίδικεΐον
  ο> /. τ. λ
  Διά ταυτα
  Ίΐον *?.ι ·}. άί.ρα 181 χαΐ 2 ι 2 Πολ, Δι <ονομ(*(. έρήμτ,ν -.ών έναϊομ,ένων. Δυνίμίΐ των άρθρω' 405 «1406 τή; Ποιν:ή; ΔΐΓΐ,οο,ίίς. Καλούμεν τόν ίτ.ι ζωοΛλο^ϊ) κϊτηγί?ού|ίενίν Μιχαήλ Μίρ Δίληγιαννάχην πρώην κάτοικον Άσ'ένδου Σφακίων κ»! ή?ν αγνώστου διαμονής Γνα ζΓθσελθτ, αϋτοπρ;σώϊω; "ήν 14 Ι;υ νίου τού έ'τους 1912 ήμ'παν Πέμπτην •■αί ώραν 8 ::. ΐ'. ένο>π:ον |
  τοϋ άχροατηρίου τίΰ Δικαστήριον των ενταύθα Πρωτοϊικών Δέχϊται τήΓύπ>> χρο. λ.' 25 Ιουλίου 910 άγωγήν τοϋ Μι-
  πρός απολογίαν καιί π'ραιτέρω συζήνηΐιν τή: ώ; είρηται ας>ο- % χίήλ Κ-.Ορτ, οιχΐ,·|ΐίρου χατ. 'ίεπϊτΕέτρου χχτά 1) Μουστβφδ Άγ»-
  ποίνου ΐτράςεως τής όινας.ίρ?).ίντ,- εί; -.)> /.ληΐήριον ««ίκιιμά | οίχτ, ή Βϊγάχη χ.χ:. τέως μέν Ίερβπίΐρου νυν δέ Κων)π6λεως
  μας ύτ>· αριθ. 1β3ϊ](Οιο τί)ς3ί Μ«ί:υ 1911 κλ)ως Ιέ7ει?ι-
  κ««0ή ί'ρήμη..
  Έν ΒάΗω τή 21 Φιδρίυα.-.Ιίο 1912
  Ο Είσαγ^ΐλίΰς Σφβ/ίων
  Ι. Ι ενεράλης
  Δημοσιευθήτω ίν τη Έπΐοήμω Εφημερίδι.
  όφβιλ'.τοο χα'ι 2) ιοΰ τρίτου
  Πετρή
  ώ,·
  ρ^ μ
  'Τποχρί:ϊ τό» έναγόμ$νον Μουδτβφϊ Άγαδάχτ,ν η γψ
  όπως ΐΐλτιεώΐΐγι τώ έν?γο>νι Δρ. 184,60 έντάχως άπί> τής άγω-
  γης άνρ.ς ίξυφλήοϊως.
  Έπΐνυρβϊ την είί χείρας τοϋ τρίιου Μιχ. Πετρ?ΐ έ
  Χ3«σχέσιν έπϊ ϊραχ. £00
  Τϊ ό ί
  Έν Βάμφ αυθημερόν
  Ό Εϊσαγ/ελεϋς Σφακίων
  Ι. Γενεράλης
  Άρ.Ο Πρωτ. 533
  » Διεκπ. 444
  ίΐν ■"ϋνόματ· τοϋ ;Η<ϊ»<νέως τϊ,ιν '~< ΚΛΗΤΙ1ΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ Έπ-ιόή όΣτυλι:ν{; Δ. ΦρΛγγ^δα,η; -/άτΐιχος 'Τπο/ρεοϊ τίιν τρίτον $χως τό είς >£Ϊ?άς τού
  ι ποοον πΛΤ,ΐώσν) -ω ίνάγοιπ προ μερικήν η δλιχήν εξόφλησιν τή< ) έκ Δρ. 184,60 άπαιτήσεώς τού των τίχων αυτών άπό της άγω- ^ γής >αΐ των έξίδων.
  Ι Κηρύσσει την 7ΐαίθνσα« προσωρινώί εχτβλίστήν
  Ι Επιβάλλει είς βάρος τιϋ έναγ:μένου οφειλέτου τα διχαστιχά
  ! ίΙ'Αχ τού ένά·|θντος έκ Δρ. όέχα τριών χαΐ 30)οο (αριθ. 13,30).
  Ι Έχρίίη άπιφαβίσθη χ αί εδημοσιεύθη.
  ! Έν Ιεραπέτρα ιγί 11 Ίοονίου 1912.
  ί Γεώρ. Βλαστός Ό Γραμματεύς
  < Γεώρ. Δημάκης ί Άριθμ. Άπογράφου 85 Σού- } δερτ,ν Οττιαον Ίτα/ίν ς'οτκ ί>. τοϋ τρούματςς ίνόαηοε καί
  ανίνανος τρςς ίργαοίαν χαιέσιη τ.λί'ον α ών τριών κοί Ι'Λιτον ,
  τδν τριάκο·.α ί.μερϋΐν >αί ι τι κατά τΐν ούτον τόπον καί χρί- |
  νόν ει;ετέ6η χατ' ίΐΐτοθ ϊιά μοχο,ίρε ς χήν όποιαν ε«*(:ε τά· '·
  ρανόμως
  "Οτι
  τα
  4 και
  ρρ τοϋ 1Ι:ινΐκου Νόμον >«ί 1 >αί
  2 τοθ 708 Νόμου χβρακτηριζετα! δ: ώς τ,Ιΐ,μμίΙν^α.
  Έτιειδή ό κατΓ^ρίύμίνθς ςΰΐ:ς είναι «ών ./.αί άγ;οεϊ;αι
  ό τοπος τής δια,χΐνν;; χου.
  Χανίων την 13 τού μήνις Ά^ριλυυ τοϋ Ιιους 19ί2 ημέραν
  Π«ρα»Α8υ!;ν καί ώραν-, μ. Γνα δΐΛαίΟη ώς ϋ^ίπος τής »/;τε·
  θείοης ιτρβςεΐίς, άλλως 6ε'/ει ?ικασθή δρήμην συμφώϋ^δ τω
  άρθρφ 47 τής Ποινικής Δι·,ον;μίας συγ>ρίνως 5έ >αλοϋμε*
  ούτον 1πα·ς (άίτ, γν<Γσίν των εγγράφων "ής οαςγραφιας. Έν Χανίοις τή 29 Φίδ,οουαρίου 1912. Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων Κ. Δουνάκης Έν Ίεροπίτρα ■?, 24 Ία -υϊρ'ου 1912. Ό Γ. Βλαστός όν έχτελεσΐόν ίπ