92366

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗϋΕΡΙΜ ΙΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ
  ΗΡΗΤΗ
  τετχοΣ τρίτον
  Έν Χανίοις -ο: 10 Μαριου ίΜ2 — ΑΡΙΘ. 12
  Αριθ. Πρωτ, 833
  317
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ -ΣΩΓ_ >ΙΚ ^
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Διά την σύναψιν συμβάσεως διά τή,ν έβδομαδιαιαν
  μετ* έπιστροφής ατμοπλοϊκήν συγκοινωνίαν
  Κρήτης—Άλεξανδρείας.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙ1ΙΓΡΟΠΟΣ
  Έχων ΰπ' ίψει τό αρθρον 22 τοϋ 6π' αριθ. 93 τού 1',Ηΐ
  ψηφίσματβς τής έν Κρήττ) Συνελεύσεως των Έλλήνων /.αί την
  ύπ' αριθ. 3 τοϋ 1912 όμόφωνον απόφασιν τής Διο'.ΛητΐΑή'ς 'ι71
  παναστατικη'ς Έπιτροπής.
  Προκηρΰσσει μειοδοτικήν δημοπρασίαν περί συνάψεως συμβά¬
  σεως διά την ατμόπλοιον συγκοινωνίαν Κρήτης— Αλί;χ;?ρ:ιχ;
  ύπε τούς εξής όρους.
  "Αρθρον 1. Τό ατμόπλοιον θά προσϊγγί^η ά'παξ λχ9' ·**;-
  την έβδομάϊα είς Χανία 2) Ρέθυμνον 3) Ήρά*λί'.»ν 4) Άγΐίν
  Νικόλαον 5) Σητείαν καί 6) Αλεξάνδρειαν. Είς τοΰς αύτοΰς
  λιμίνας θά γίνωνται αί αυταί προσέγγισις χά! *ατά τή; ϊς Άλε-
  ξανδρείας επάνοδον την αυτήν έδδομάδα έπίσης.
  Ό άνάδοχος δικα'.ούται, έν περιπτώσει κχθ' ήν έν /χΐ μόνον
  ατμόπλοιον δέν έπαρκεί δία την εκτέλεσιν τής συ,Άθ ;μ;'χ;
  ταύτης, νά ττροσθέσιτ] καί έτερον ατμόπλοιον πρός τ:; α!)::; ταο-
  πόν, ανευ έτίρας έκ μέρους τού Δηαοσίβυ, πλί)ν τής κχτω:έ3Λ
  άναφερομένης επιχορηγήσεως των 25,000 δρχχμ'ο;.
  "Αρθρον 2. Τό ατμόπλοιον ή τ' άτ,χόπλοιχ, α'τινα Θε'λ3.>σι;
  εκτελεί την ατμοπλοϊκήν ταύτην συγχίΐν-ον'α; θά είναι χορητ'.-
  κότητος χαθαρας ά'νω τΰν 400 τόννων ΓΘ^Ϊ^ΪΓΟ, ταχύτητος ϋ/.χ
  (10) μιλίων καθ'ώραν έν όμαλω πλώ, ήσφαλ'τμένα είς άσ?ά-
  λειαν άνεγνωρισμένην ώς πρώτης τάξεως, λχΟ'όλον Τ3 έςχίτ'ε;
  ίιάστημα τού προνομίου, κατα:ε:χγμέ;α ε;ς ·τρώ;ην :ί% ;
  (θ1»58θ) χαρ" ενός των είδιχών γραφείων ν'βπίχΐ'. ή Ι-ιΙογ<1 καί ταχυϊρομικά, ήτοι έκ των εχόντων κλίνας χρώτ()ς καί 3:.ι τέρας θέσεως δυναμένων δ' ωσαύτως νά φέρωσι φορτίον. "Αρον 3. Ό άνάδοχος όφείλει νά ~.ο'.^τι:χ. έ;χρ;ι; τι); συγκοινωνίας ταύτης ϊντός 3ύο μηνών άπο τής 5η(ΐ3τιε1τε(,); τ*]ς συνο(*ολογηθ»|σομένης συ,Αβάσεως, έν τί) Έ-Γ'.τή λ ρ Εφημε¬ ρίδι* άλλως, εάν αναβάλη την έ'ναρςιν ταύτης, θέΛουτ; /.αΐ:α- πέσει υπέρ τοϋ Δημοσίου λόγω ποινικής ρήτρας, α;ίν όχλ/)- σεώς τινος, αί παρά τού άνα?όχου κατατεθησόμί;^1 εις τή^ ώς ς, ρ χ ; ΤράπεζανΚρήτηςλδγωίγγ^σεως δραχ. τρείς χιλ'άϊχς (3,000;. ή δέ Δΐΐΐχητική Έταναΐταϊΐκή Επι; 33Τς τού -α
  την £/τός ωρισμένης προίίΐ,λίας κχτάθίτιν νίχς
  ι'(ι>; τή;
  ] υ.χΙ τάσΐΐΐ έφ' άπαξ νέαν προθεσ[ΑΪαν μή Ιπερόαίνουτα τόν μήνα
  πρός έναρξιν των πλόων.
  Άλλά 15 ημέρας τουλάχιστον πρό τής ενάρξεως των
  ττόα)ν πρέπει νά καταπλίύση τό άτμιπλοιον εις τί; λιμένα
  Χανίων καί 5 ά;ά?3χος νά δηλώ^τ) εγγράφως την έλευσιν
  α!ιτού είς τον επί των Έτωτερΐλών Επίτροπΐν, νά λαταθετς
  3: ζχρ' α!ι:ω τα σ/ΕΕΐκά ϊγγραφα, δι' ών νά έμφν<ί;ηται ότι τό ατμόπλοιον τούτο πληρίϊ τοΰς ό'ρους τοΰς άνχφίροα£νους Ι; τ<ο α'ρθρίύ 2 τής παρούσης ~ρολΐρύ*ίΐύς. Έντός τής πρβθεσμίας ταύτης ή Δ'.οικητΐΑκΐΈ7:χν:ί7τ:ίτική Επιτροπή κΐταρτίζει έπιτρο- πή; «ς είϊ(5μό;ω;, ή'τ'ς ά^οφϊσίζει χατά -λ:ιοψ()·ρίαν χερί τής πληρώσεως ή μή τώ; όρω; τού αριθ. 2. Εάν ή άπόφαπς α!ιτί]ς ίΙ)χ: ά-αφής, /] δέν δύναται νά επικρατήση πλϊΐοψη^ία άπό- λυτος, ν.Λαιούται /) Διοικητική Έπαναστατΐκή Έπιτροιτί; νύ: χ.χ:αρ:ίση νέαν ή νά προσθίσϊ) λαί ετέρα μέλ*]. Εάν ή άπό- φχΐ'.; τ^; Έπιτρ3πής είναι άποφατική, δικαιούτα: ή Διοΐλητική Έ-:α;α7τ. 'Εκιτροπή ν' άλυρώση τί)ν σύμβασιν δι' άπλής πρός :όν άνάϊοχον δηλώσίως, ή νά ϊο')ση είς αότόν προθεσμίαν πρός άντι- '.ατάστοίσιν τού πλοίου, μή ΰπερβαίνουσαν τοΰς τρείς μήνας. "Αρθρον 4. Τό παραχωρηθησόμενον εις τόν ανάδοχον προ- 'όΐΑιο; συνίσταται είς τό ότι, διά μόνων των «τμοπλοίων αύτοι; ι ά ,Λίτα^έρ ωνται ίμπορεύματα καί έπιβάται έκ τώ; λιμένων Αγ 3^ Νικολάου καί Σητείας δι' Αλεξάνδρειαν τής Α'ιγύ- π:ο^, ού^ί καί τάνάπαλιν' άλλά τό προνόμιον τούτο δέν έκτεί- :ται ά~ί';αντι των ίστιοφόρων πάσης εθνικότητος, των άτμο- λοίων, ά'τινχ φέρουσιν Ελληνικήν σημαίαν καί των άτμο- τλο'ω; =; γένει, ά'τινχ φέρουσι σημαίαν άνήκουσαν είς Κράτος, τ ε.ο άπο/.αύ:·. ή θέλει άτίλάηι τώ; δ'.εθνών προσομολογήσεων, το3:ο θά διαρκέση εξ Ιτη άρχόμενα άπο τής ήμέ- ιχ; τί); )1ρι ος ζή; σ;γΑ οινωνίας συμφώνως τώ άρΟρΐΛ 3^1. 5 Τ6 έν Κρήτη Έλληνκόν Δη-ητο; ()χ πχοε'χ/] :ή; Ί/ί:ίκ-.-'.ι τ^ς έ; λόγ.ι) σ^γ1ιο.νω;ία; είς τόν ίρχχ,λάς /ο ισϊς εϊκοσιπί^-ε ν/.λ'.χίχ; (25,000), τλί)ρω:ε)ΐς ε'ς ίσχς μηνιαίας δόσεις. Αοΐρο; ο. Ώ; χρόνος ενάρξεως τού προνομίου καί συνβ- -.')· τί)ς /.ατίβολής τής ΐπι-/ορηγήσεως θά λογιζηται ή ήμέρα, άφ η; θά κάμΐϊ) ϊ ναρξιν των πλόων τού ό άνάϊοχος. Άρθρον 7. Τα έκτίλούντα την συγκοινωνίαν ταύτην άτμό- τλο α χπαλλάσσονται τής πληρωμάς φαρικών, ΰγειονομικώ; καί λιμ'νικών τίλών όά τάς είς τοΰς λιμένος τής Νήσου προσίγ- γ.σίΐ; τω;, άπ«ρ ,ϊχρύνουτι τό Δημόσιον, ωσαύτως άζαλλάσ- σο;ται τής ~Λί]ρο)μ^ς τελ,ών επί τώ; δηλωτικών καί αποσπασμά¬ των τοιούτων. "Αρθρο; 8. Τα έιΐτίλούνΓα την συγκοινωνίαν άτμόπλοια θά φέρωσι; "Ελληνικήν σημαίαν, θέλουσιν δέ έλευθεροχοινωνεϊ είς -3^; λ'.,λένχ; τής Νήσου έν οία 3ήπ3τε ώρα ή,χέρας ή νυλτοςί. "Αρθρο; 9. Διά πασάν μή δίδικαιολίγημί/ην παράλειψι <
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  προσεγγίσεως θά έπιίάλληται είς τόν ανάδοχον υπό τής Ανωτέ¬
  ρα; Δΐίυθόνΐίω; τώ; Έτω:ει.κ·ύ; πρόστιμον ϊρχχΐΑ'ο; όγδον
  κοντα(80),αΐ:ιν:ς ίάν 3=ν /.*:χ5ληθ·Τ>τ·.·; υπο τού ά/α3όχου ίντός
  15 ημερών άτό τής έαιβολής τού προΐτίμου Οά λχμίάνωνται έκ
  το3 παρά τή Τρχπέζτ, Κρήτης ποσοθ τίίς εγγυήσεως, επί τι)
  βάσει διαταγάς το3 άρμοΒίου επί των Εσωτερικόν Έπιτρόπβυ·
  Την εγγύησιν 3έ ταύτην έ; τή -ϊρ.-;ύ,-ε'. ταίτ^ ομιλεί ν' άνα-
  πληρή έντός 15 ήμεοών ό άνά,οχος 3= άλλως, ί Λχιο3τα'. ή Διοι-
  κητική Έπαναττ. Έπιτροπή νά 3.~λύη την σύμβασιν δ·.' άπλής
  ίηλώσεως.
  Άρθρον 10. Ό άνάϊεχίς θά δ;κχιού:ν. νά δ-αλόπτη ^τούς
  πλ&ας επί δύο έδίομάϊας κατ' έτος πρός καθαρισμόν των άτμο-
  πλοίων, καταδαλλομένης εις τούτον κατά τό -χρονικόν τούτο δι-
  άστημα τής άναλόγου επιχορηγήσεως. '3τί ετέρας δέ 3ύο έβοΌ-
  μάδας θά δύναται νά διαό-τη τούς -λόας κατ' έτος, εάν τα ατμό-
  πλοιχ έπισκευάζωντ*·. διά μικράν βλάβην, ή'ν ίπαθον χβτά την
  εκτέλεσιν τής συγκοινωνίας, βεδαιουμένην χαρ1 ϊΐοημ,όνων" εάν
  8' ούτοι βεδαιώσωσιν, ότι ή Ιπελθούσα βλάβη είναι μεγάλη θά δι-
  κα-.οϋται δ άνάδοχος νά δΊαΛθπτη τούς πλόας επί εξ έβίομάϊας,
  πρός επιδιορθώση τούτων. Κατ' αμφοτέρας όμως τας τελευ¬
  ταίας ταύτας περίπτωσις τό Δημόσιον οέν θά ύποχρεούται εις
  την πληρωμήν τής άναλόγου πρός τό χρονικόν θ'Λτ.τ,χχ, καθ
  ί ή συγκοινονία δέν έκτελεϊτχι, έπιχογηγήσεως. Δέν Οά θε<ο- ρώνται δέ ώτχύτως ώς άϊικαίθλόγητοι ιταραλείψεις 7.α' σ,ινί- πώς δέν θά ϋποχρεούται. (ο άνάδοχος) εις την καί-ίολήν των έν τ|) παρούση προκηρύξει (άρθρ. 14) προβλεπομένων προστίμων, άτ μή προεγγίσεις είς τούς διαφόρους λιμένας ■Α*τά τόν χρόνον των Ιπισκευών. Αρθρον 11. Ό άνάδοχος θά Ϊικαιο3ται έν περπτώσΐΐ κ α" ταστροφής τού ατμοπλοίου ν' άντικαταστήση α!>τό έντός τρ·.ών
  μηνών άπό τής καταϊτροφής δι' ά'λλου ατμοπλοίου, πληροθντοΐ
  τούς όρους τού χρ^ρα) 2 τής παρούσης ιΐροκηρύξϊως ν.χΐ έγ/.ρι"
  νομένου συμφώνως τω έΒαφ. β'. τού ά'ρθρου 5, άν ε υ όμ,ως
  /ορηγίας νέας, μετά τή; τυ·/ούσαν απόρριψιν αυτού -ροθεΐμίας
  κρός αντικατάστασιν το. Έφ' όσον δ'ε δ'.αρκεϊ ή διακοπή τής
  συγκοινωνίας δέν 6ποχρ;οϋται τό Δημόσιον εις την πληρωμήν
  επιχορηγήσεως.
  83'Εάν μετά την πάροδον τής άνω ταχθείσης προθεϊμίας δΐν
  γίνη ή αντικατάστασις το3 ατμοπλοίου, ή Διοικοΰτα Έπανα-
  στατική Έπιτροπή δικαι^Βται νά διαλύση τήγ συνομιολογηθηίο-
  μένην σύμβασιν δι' άπλής πρός τόν ανάδοχον δηλώσεως.
  "Αρθρον 12. Έν περιπτώσει έπιίολής νιαθάρσΐων ;'.ς τάς \
  'Αλεξανδρείας προελίύσεις, ταύτας θα Ικτϊλ'οτι τα :':τ;αογ:ό:χ
  τα εκτελοΰντα την έν λόγω σογκοινωνίαν είς ά;ΐγ/>ωρ'.σίι.ί;:ν
  λοιμοκαθαρτήριον τής έκλογής των έν Έλλάίι η έν Χίχρω,
  άνευ ευθυνής τινός τού Λημοτί-υ. Διά τάς ϊιαρ/.ούσ.·)ς τής -/.α','άρ-
  σεως παραλείψεις δέν έπβάλλεται πρόστιμον.
  Άρθρον 13. Ό άνάϊοχος Οά δ κχιοϋ:α> νά μΐτχ6'.6άσ/) τ-
  »κ τής συναφβ,]σ»μένης συμβάσεως 3ι·/.α·.ώ;λατά τυ είς 'ί.ιρτι
  Ι^ότούς αΰτ;ύς ίρίυς -/ν. σο.λ^ονία:, έγκρίσί'. τ!]ς Δ'ί'κρΐσί;.-
  Έπαναστατικής Έπιτροπής.
  Αρθρον 14. Πάσα διαφοβά Ιγειρομένη μϊταςύ ;οΟ έν Κρήτη
  |Ελληνικοϋ Δημοσίου καί το3 άναδό-χου Οά 3ιχ.ϊζϊτα'. ζη'.-ί,'Κΐγ
  τας παρά τού κατά τό άρθρον 11 τοΰ ϋπ' άριθμιν 737 Ν:;ο.3ο
  οριζομένου Συμίουλίου, δ'ιχ.άζοντος. ώς δια.τηπΛϊο Δικαττηρίου,
  χωρίς νά ;δικαιούται ο άνάϊοχος νά επικαλεσθή την -τροττχσ.'χ;
  ςένης^,Κυβερνήσϊως.
  Αρθρον 15. Ό με-.οδότης όρειλε·. νά όρίΐ/;, -ρόσ«)-3ν,
  Χατοιχούν έν Χανίοις, ώς άντίκλητον, πρ:ς ένίργειαν πάση; τρ;;
  αυτόν κοινοποιήσεως καί νά ΐπισυνάψϊ; έν τ/)ττο3Τ5ορα τού «μ-
  βολαιβγραφικόν πληρεξούσιον Ιγγρα^ον.
  Άρθρον 16. Ό άνάδοχος ·ιτοχρ5θύ:χ'. νά -ηρ?, έ/.τός τού
  4μ*ρολογ(ου τού, β·.5λ:ον τ^οΐίγγίσε »ν ξ·; τω ότοί'ο θά σ/]!λ*.'5ύ-
  ται ή ώρχ τή^προτίγγίϊί ώς κχί 9ά ύτογρχρε:χ·. γ, -ρϊς'.ς χ^τη
  Ιίβρά τού τίλιονου ή τού ά;ατλθ'οτο5 τού, πρός τό > ό~ο:ον ϋ-ο-
  χρεωτιχιΐς προσάγει τό β·.ίλίον τουτο. Ή ο3:ως ϋττογραρ; λί;η
  πράξις αποτελεί βϊδχίωτιν τής ί
  Αρθρον 17. Ό άνάϊοχος Οά ΰποχρίούται νά έκτελί) 3·.ά των
  ληλο
  γένε
  ματόυημον. -ού; ύ-ο5"ί·.'.ους -/.αί κχταδίκους κ*ί τούς συνοδεύον-
  τας αύτούς -.·;ορθ3ύλα·/.α; ή τελωνΐφύλακας.
  Άρθρον 13. Ο άνάδοχος θά όποχρεοΰται νά μεταφέρη έπί-
  σης είς τούς λ,μίνας των έν τη Νήσω προσεγγίσεών τού εις τό
  ήμισυ μόνον των ήδη ·λεκαν;νισμένων ναύλων διά την προνομιού¬
  χον περι φερικήν άτμοπλοίαν τής Νήσου.
  α'.) τούς άνδρας τής πολιτοφυλακής καί χωροφυλακην β')
  τβύς δι' εκτέλεσιν δημοσίας υπηρεσίας άποστ&λλομένους δημο-
  σίευς ΰττχλλήλους γ') τούς ένόρκου; δ') άπαντα τα ίιά την πό-
  λιτοφυλα/.ήν ν.αί χωροφυλακήν πολεμοφόδια, τροφάς, εϊδη ίματι-
  σμού καί λοιπά καί ε') τούς υπό των είσαγγελιών κλητευομέ-
  νους μάρτυρας ποινικών ύποθέσεων.
  "Αρθ όν 19. Ή Ανωτέρα Διεύθυνσις των Οικονομικήν δι-
  χ,α'ούται νά εχ/] διαρκώς έν τοίς άτμοπλοίοις τελωνειακόν ύπαλ-
  λον, ταςε ιδεύοντα Ιντός της Νήσου δωρεάν, άλλ' άνευ τροφής
  δικαίωμα είτιτηρίου Βας θέσεως έν αύτω.
  "Αρδρον 20, Οί ναϋλοι των έπιδατών καί έμπορευμάτων δρί-
  ζονταΐ έν τω κατωτέρω δημοσιεύομεν^) τιμολογίω, άλλ εις
  τούς κενιανονισμένους τούτους ναύλους δέν συμπεριλαμβάνονταιτα
  τυχόν έπιδληθησόμενα τέλη χαρτοσήμου επί των κεκανονισμένων
  εγγράφων τής υπηρεσίας λ. χ. ε'ισιτηρίων, φορτωτικών καί άλ-
  λων, άτινα θά έχιβαρύνωσι τούς έπιδάτας καί φορτωτάς.
  Άρθρ. 21. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τ:3 ύπ' αριθ. 356 Νόμου, έφ''όσον δεν όρίζε-
  ται άλλως έν τή παρουστ} διακηρύξη, δι' ένσφραγίστων προσφορών,
  αίτινες -,'χτατεθήσονται εις τόν Γραμματέα τού Συμδουλίου
  τής Διοιν.ητικής ΈιταναστατΓΑής 'ϋΐπιτροπής μέ'/ρ' τήςτρια-
  κ;ΐτής πρώτης (31) Μαρ.ίου 1912, ημέρας Σαββάτου καί ταύ¬
  της τυμπίριλϊμβανοι/,ένης. Οί δέ φάκελλοι των προσφορών «νοι-
  χθίίσοντα·. Ενώπιον τής Διοικητικώς Έπαναστατικής Έπιτρο-
  πής την 1 Απριλίου 1912, ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  π. μ., έν τώ γραφείω τού Προέδρου τής Διοικητικώς Έπανα-
  στατικής Έπιτροπής.
  Ή μειοδοτική ίκΐτωσις θά γίνη επί τού ποσοΰ τί)ς άποζη-
  μιώσϊως των 25.000 δραχμών.
  "Αρθρον. 22 "Ινα ληφθώσιν ύπ' όψει κατά τόν διαγωνι¬
  σμόν αί προσφοραί, δέον αυται νά συνοδεύωνται μέ γραμμά-
  τι .ν τής Τραπέζης Κρήτης έκ τοΰ δποίου νά έμφαίνηται, ότι
  κατετέθησαν παρ' αύτη1 λόγω εγγυήσεως δραχμαί τρείς χι-
  λιάδες (3,000), αΐτινες θέλουσι καταττέ'σει όπερ τού δημοσίου1
  ώς πο-.νΐΛή ρήτρα, έν χερ ιπτάσει, καθ' ήν δΐν ήθελε γίνει
  Ινχ^ςι; τής εΑτελέσίως τής Ιν λέγω άτμοπλοϊκής συγκοινω-
  νιχ·-;:ϊς 3ο: μ··)νόν άπό τής ϊηροσιεύσεως τής συναφθησομένης
  συ;λόά^εω; έν τή Έπισήμω Εφημερίδι.
  Αρθρο; 23. Έκτός των ΐν τω προ ηγουμένω άρθρω άνα-
  φίρο;λί«ο/ 😕<<.»; χ-.λιά'ω> (3,0*0) δραχμών μετά την σύνα-
  ψ·.< τί^ς -ο;ο.5άτ=ως, θα κρατηθώτι καί Ιτεραι τρείς χιλιάδβς [Λ Μ )) Ι* -ής '.τησίας έπιχορηγήτεως υπό τί)ς Διοικητικώς Έ- -α;ατπΑής Έπ'τρίττής,α ίτινες θά κατατεθώσιν ωσαύτως έντόκως εις την Τράπεζαν Κρήτης. Τό συνολικόν ποσόν των 2ξ χιλιάδων (6,000^ ϊροχμών θέλει χρησιμεΰσει, όπως έξ αύτοϋ καταδάλλων- τα; τ'ζ είς τόν ανάδοχον έπιδαλλόμενα πρόστιμα διά τάς παρα- Λ5:ψϊΐς τΰν έν χρΰρφ 1 άναφερομένων προσεγγίσεων. Τό -οτόνδ'ε τούτο τών^ Ιξ χιλιάδων (6,000) δραχμών θά άνα- -ληροΰται έκ τής έτησίας έττιχορηγήσεως υπό τή"ς Διβικούσης Έ-αναστ. Έπιτροπής, οσάκις ήθελε γίνει έξ αύτοϋ πληρωμή -ρ ϊτίμου διά παραλείψεις των προσεγγίσεων, ώστε πάντοτε νά εύρ;σ*ητα·, παρά τί) Τρ*πέζη Κρήτης ακέραιον, ίνα χρησιμεΰη ώ; εγγύησις έκ μέρους τού άναδόχου διά την ύπ' αύτο3 άκριβτ] 'ΐπλήοωτιν τής συ;Λδάϊεως μέχρι'τής λή??Μ- τοΰ προνομίευ. Ε; περιπτώσει δέ αρνήσεως τού άναδόχου νά συμπληρώση τό **ΐ5 .ΧΛΟΪ6Λ.51 ρϊ3*·.ωτιν της προσεγγίσεως. '&, περιπτώσει δέ αρνήσεως τού άναόόχου νά συμπληρώση τό Είς εκάστην προσέγγισιν των Χχ>ίω; τ ό βιβλίον τού ο 0^ ϊν ? ,'φ ποσόν των ες χιλιάδων (6.000) δραχμών, ή Διοικοΰσα
  οτάγηται είς τή; λιμένι* ;ν άρ/.ΐ'. γ.; 0^ 'μ^λ/γ, σ^- 'Ξτ'τ:. Έπιτροπή θά δικαιοϋται νά διαλύση την συνομολόγη-
  *>τιν των μέχρι τής ημέρας ταύτης γενομένων -ροτεγγίτεων. Οησ>;Αένην σύ;* βάσιν δι' άπλΐ)ς πρός τ»ν ανάδοχον ^ηλώσεως.
  προταγηται
  μείω
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Διατίμησις ναύλων τής άτμοπλο'^κής συγχοι-
  νωνίας μεταξύ Κρήτης-'Αλεξανδρείας
  Α' Έμπορευμάτων
  Άπό Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου Άγίου Νικολάου,
  καί Σητείας ίι' Αλεξάνδρειαν δραχμάς (8) κατά τόνον.
  Β' Έπιβατών
  Έκ Χε*>ίων καί Ρεθύμνης δι' Αλεξάνδρειαν:
  Α' θέσις ϊραχμαί πεντήκοντα (50)
  ~ » τριάκοντα ^30)
  » δίκα (10)
  Β'
  Γ'
  Έξ Ηρακλείου Άγίου Νικολάου, καί Σητείας δι' Αλε¬
  ξάνδρειαν :
  ! Α' θέσις δραχμαίτεσσαράκοντα (40)
  ι Β' » » εΐκοσι χέντε (25)
  1 Γ' » » όκτώ ( 8)
  Ι Ό έπιδάτης δύναναι νά φέρ/) τάς έπυλευάς τού δ;>)ρίά*, αϊ-
  ϊ τίνες δέν πρέπει νά ΰ-ϊρδαίνωσι τα 70 χιλ'.όγραμμα' τό πέρι¬
  ξ πλέον βάρος θά πληρώνη ώς έμπόρευμα. Είίηέμπορίΰσιμα 3έν
  ΐ θά λογίζωνται ώς άποσκευαί.
  Χανιά 8 Μαρτίου 1912.
  Ό επί των Έΐωτίρκών Δΐοιχών ΈπΙτηαπο;
  Μ. ΗΣΓΧΑΚΗΣ
  Ύνηαγρα&ίον
  1