92371

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ί ί*
  > ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «τ
  ΙΤΟΝ
  υ
  ΙΗ12 νΡίθ. 13
  Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Τ, Αι.ΕΖΙΪΣ λ ΠΙΤΗΣ
  Γνωστοποΐ£ϊ ότι
  Κατ' απόφασιν τού Γενι/.ού Συαβουλί υ τος Τοαπέζης
  κα'ι συμφώνως τοίς ά^Οροις 57 κ,/' 58 ~οΰ Κατ^ϊτατικοΰ
  αυτής, προσκαλοϋνται οί Μ?τοχοι η οί άντιπροτωττοι '.ών
  Μετόχων, ό'πως συνελθωσιν είς τ-ί/.ΠΛΓ,ν κ,κ,ζ.ι·· τ 7,
  30 Απριλίου έ. ε. καθ' ήι/ι,ρα. Λεντε;αν ό- ώρ,ν 3 ]/2
  μ. μ. έ^ τω έν Χανίοις ΚεΊ-ρκώ ΚατΛΐτΓ,ΐΛατι τος Τρα¬
  πέζης.
  Οί κάτοχοι άνωνύμ<υν Μετογων, οί βου/όιι,.ο, ν )ά- βωσι μέρος είς την ηυνεδρ *τιν ;·/5 Σ^εΛεύ : κ, ο^ι'λ; (7' Ί πρός τυ άρθρον 6() το . Κατ συμμ,ορφοιΊμενοι πρός τυ άρθρον 6() το .ι Κχ;/ττατ- κοϋ, δέκ* -ιούλάγιστον ημέρας π^ο της συν:Λ/άτίος τίϊί Συνελεύσεως νά κατάθεσις· ν επί άποδί'.ςε', ώς έξ , : Έν Κρήτη. Παρά τω κεντρικω Καναστημαιτι τος Τρα¬ πέζης κα.1 τοίς ΎπθΛ«.τα(ΐτ/ΐ[/αΐιν αυτής. , Έν Ελλάδι. Ιΐαρά τω ?ν ΆΟόναις Κίντο'κώ Κα- ι ταστημαν. της Έθνικης Τραπέζης τη; 'ϋλ/αοΌ, /.αί τοις Ύποκα,ταστημασιν αύτηζ. Έν Λονδίνω. Παρά τοις Κυρίοις Ο. Ι. ΗΕΙιΏΟΙΌ δοη. Έν ίΙαριο*ίοις. Παρά τω ΟοΐαρΙθΐΓ ΝαΙιοη>ι! (1Έ&- ;
  οοωοΐθ άβ Ραπδ
  'Εν Κωνο^ταντινουπόλει. Παρά τή Α'^το/.'-ατορ'-
  κη ΌθωμανΓ/9) Τραπεζτ)
  (Βαη(]αβ Ιΐηρβπαΐ ΟΙΙοιγιλπθ)
  Έν Καιρώ καΐ Άλεξανδοεια. Πχρ :< '\ν~.ί ζή τής Άνατολής Έν Χανίοις τή 1 Μαρτίου 1912 Τράπβζ* Κργ-τνς '<> Δισικητλς
  β. Γ. ΐούκας
  Κ;. - ι - υ Ι :χ / £τ· ν/, σιστάσ;ο>ς μετ" άλλων, ήτοι
  'χο ν <; αψρ^ν.ο, /.ινοόμενς: συν'πιφάσιταν την εκτέλεσιν τ επ 'ένι,ς αςιοπ;ΐ/'^ ραςιως καί ίνικα ταότης συνο,ιολο- γήΐαντ.; τμ δ^ί-χ ποός ά'^ήλου; βοήθειαν καί υποστήριξιν, -ιήν 25 Αΰγ3)στ-υ 190ο -ν τϊ) Οίσίΐ «Μονοχέλ'ΐ» ν.οτι την ό3'ον τ ι, ν ο.· ^. ν 1. Χ^νια)/1 ί'ς Άλικΐανιΰ Κυϊωνίας, ίπ»- *-0η- ' "ν ι ~".α τεύ Σϊατ;5 Μεχμέτ Τσουρ:ι.'άιιη καί αττει- )τ·^αντ-; »ν ζωό τοο «>.α5;ν β'α «ί; την κατοχίιν των ϊν 81-
  /. ν ν /■_νΐΓ(γν;τ /:ν δ λον Ι; δ^κτΛίϊον χρυΐβ^ν καί 4 δραχμάς
  άήχ.^Τα τψ 'ίί'ΐμ' ω Τϊου^^^νάxη, ό'πως ίγωσιν άδίχως τα5τα
  ω ί υ > ησ'""ν τω» ;·ί?ί
  Κα-.-ϊΐ'?ζ ' -οι» /ηοκ/θΐντα Ινοχον είς πρό;χαιρα δεσμα
  έτώ^ ί- α (1'') '7ΐ ι ϊς τα !ξοϊ« τή δ'αίικασια- ε'ισκραιιτέα
  κ^ί ? ά '.ρ:μί;ν ^ τριαο)-:^; αυτού κρατήσεως.
  Έ/;'ΐτ ΐ·π«.ί3ΐ !σθκ) .'.-ί έίηΐΑθΐιΐύθ·) έν Χανίοι; τί) 13 Σ«-
  "■:?μβρίίυ 1911
  » Ί Σΰν-ϊρο!
  Ι. Εαουνχτπος
  Ι. Κ τ^λαγαριανός
  'Κμμ. Σειραδάκης Ό Γραμματεύς
  Σ. Χαρχλαμνκάκης
  Ά/ρ.6ες α^όσπΛσμα
  Εν Χ^ι:^ τή 18 Όχτωδρίου 1911
  Ό Β. Γραμματέως
  Γ. Άνδρουλιϊάκης
  Αριθ. 280
  Τό ΔικαότΑριον των έν Χανίοκ
  Συγκείμβνον κλπ.....................·..........
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρήμην τοΐ Χ3τηγ«ρουμένο, Έμμ«νο^ί;λ Καττ ινα**
  έτών 28, γεν^ηθϊντο: κβϊ χ.ατϊΐχούντος «ϊς Πορι 11-ριίί,νι.ν
  Κι,δωνίας. Χριστι»νο3 Όρθίίίςβα κςϊ ·τολιτου
  δέ *υ
  ΆρΌ 28/ί
  Γό Αικ.πίίήοον των έν Χανίοις ϊννέδρων
  Διά ταυτα.
  Δικα'-'ν έοήαην τ^ϋ Λατηγορουμί'νου Γεωργίου Β.
  .ε<·ζου, :τώ/ 35, χρωην κ*τοΐΛθυ Χανίων νυν % φυγο- δ'.Λθυ, γεννηθίντος έν τώ χωρ'ω Βυσσά<η τής "Ηπείρου, άρ- •το-οιοϋ, έγ^ραμμάτου, Χριστ. Όρθοδόξου πολίτου "Γ" νος. σιι τούτον ενονον δτι παρεμόρφωοι την "έννοιαν τής υπο χρονολ. 9 Φεβροϋαρίου 1903 ιδιώτας άποδιίξιων τος 0τ:ογ;αφ7,ς τοϋ Παναγ. Λάλιου δι' η; ούτος έδόλωσίς ότι ό -7.η/8ςουτίΐο; τοϋ κατηγορουμένου Χρήστος Γαοριήλ Λαλΐος. έυέτρητεν είς τόν έν Κρήτττι πληρεξούσιον τού (τοϋ II. Λχ/'Όυ) Βασ. Οίκονομίδην διά. λογ«ριασμδν τοΰ αΰτοΰ κχτ/ιγορουμίνιυ λιρχς Όθωμ· χρυσας ιίκοσιν .ννΐ"α, .
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σχν πολιτικήν δίκην ενώπιον τού Πρωτοδικείου Χανίων κοιί
  ή ξ (6)
  ν πολιτικήν δκη ε ρ
  Καταδικάζει τόν χηρυχθέντα ϊνοχον είς εΐρ/.τήν εξ (6)
  έτών καί είς τα ϊξοδα τής διαδικασίαν
  Εκρίθη απεφασίσθη καί έδημοσΐίύθη
  Έν Χανίοις τη 16 Σεπτίμβρίου 1911
  Οί Σύνεδροι
  Ί, Σαουνάτσος
  13. Φιωτάκης
  Ά. Βνϊζΐκοννάκης ό Γραμματεύς
  Σ. Χαραλαμπάκης
  Άκριβές Άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τη 18 Όκτωβρίου 1911
  Ό β Γραμματεύς
  Γ. Ανδρουλιδάκη^
  Αριθ. 282
  Χανίοις ϊινέδοων
  υβτχφάκην
  β
  Ιφερον πυροβόλων δπλων αφήρεσαν παρ' αυτών εν ωρολόγιον
  ξ δ 30 ά ό Χλήλ Τδλά 7
  Τό Δικαστήριον των έν
  Συγκείμενον κλπ........................., .
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμένου Άντωνίου Ί.
  Μαρκουλάκ·* γιννηθέντος καί κατοικοΰντος είςΧανία, έγ
  γάμου έγγραμάτου χριστιανοΰ Όρθοδόξου καί πολίτου
  έλληνος νυν δέ «ρυγοδίκου
  Κηρύσσίΐ τούτον ίίνοχον ότι την 15 Απριλίου 1905 ε^ , ^
  δωχίν επί ονόματι τοΰ Κυαριά/.ου Μητσοτάκη ώς νά ήτο - * —ατα«'·^1ΥΙ!Ριανθς
  παρ' αΰτοΰ τούτου έκδεδομένη την υπό την αυτήν χρονο- ·*εΐραοακης
  λογ.'αν απόδειξιν ής καί εποιήσατο χρήσιν, παρα,δοΰς ο·ΰ- £
  την πρός τόν Ρουστέμ Μπιστολάκην, όι' ής έδήλου ότι -
  ό Κυριάκ,ος Μητσοτάκης όφιίλει νά πληρώση υετά παρέ- *
  λευσιν 61 ημέρας άπό τής χρονολογίαν τής άποδείξεως την ί
  αξίαν πέντε χιλιάδων οκάδων έλα,ίου πρός τόν Ρουστέμ ί
  Μπιστολάκην καί. |
  ΚκταδΊκάζβι τούτον είς είρχ,τήν εξ (6) έτών καί ίϊς τα
  δ'ξοδα τής διαδικασίαν. £
  άξίας δρ. 30 άνήκον είς τόν Χαλήλ Τσουρδαλάκην,
  πρόβατα καί εν α (1) κριόν καί μίαν φορβάδα άζίας δρ.
  300, έπιστραφέντων τοΰ κριοΰ καί τής φορβάδος άντί 40
  δραχμήν άνήκοντα είς τόν είρημε'νον καί είς τόν ΣαΑτ
  Χατζή Μονστα,φάκην διά νά τα ϊχωσι παρανόμως ώς
  ΐδιοκτησίαν των καί
  Καταδικάζει τόν κηρυχθέντα Ινοχον είς δέκα (10) ιτών
  πρόσκαιρα δεσιχά κ,αί είς αποζημίωσιν υπέρ τοθ παθόντος
  έκ δρ. τρΐαχοσίων έξήκοντα (360) καί είς τα Ιξοδα τής
  διαδικασίας, είσπρακτέα καί διά προσωπΐΛής αυτών κρα¬
  τήσεως.
  Συγχωνεύει δέ την διά τής παρούσης αποφάσεως ίπιβλη-
  θεΐσαν αύτω ποινήν είς την διά τής ύπ' αριθ. 280 Ι. ϊτ.
  αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τούτου επιβεβλημένον αύτω
  τοιαύτην των δέκα έτών προσκαίρων δίσμων καί έπιτείνιι
  κατά εν έ'τος ήτοι όρίζει την υπό τοΰ κατηγορουμένου έκ-
  τιτέαν ποινήν είς ενδεκα (11) έτών πρόσκαιρα οεσμ,ά, δια-
  τηρουμε'νων των παρεπομένων διατάξεων αμφοτέρων των
  άποφάσίων
  "Εκρίθη απεφασίσθη κ«ί εδημοσιεύθη
  Έν Χανίοις τή 13 ^επτεμβρίου 1911
  * Οί Σύνεδροι
  ϊ._ ί Ι. ΣαουνάτοΌς
  Άκριβές άπόσπασμα.
  Έν Χανίοις τνί 24 8)βρίου 1911
  Ό Γραμματεύς
  Σ. Χαραλαμπάκη;
  Ό Β. Γραμματε'ως
  Γ. Άνδρουλιδάκης
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τ?ϊ 16 Σεπτιμβρίου 1911.
  Οί Σύνιδροι
  Ι. £αοννάτο*ος
  Ά. Βιτϋικοννάκης
  Ο. Φωτάκης 'θ Γραμαατεύς
  Σ. Χαραλαμπά/<ης 'Ακριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τη 18 Όκτ^βρίου 1911 Ό β' Γραμματέως Γ. Άνδρουλιδάκης Άριο. 281. Τό Δτκα<Ιττίοτον των έν Χανίοις Συνέδρων Συγκίίμενον κλπ............................. Διά ταυτα Δικάζον έρήμην τού κατηγορουαε'νου Έμμ. Μιν. Κασ¬ τρινάκη γεννηθέ.τος καί κατοικοΰντος είς Περβόλία Κυδωνίας Χριστιανοΰ Όρθοδόξου καί πολίτου έλληνος, καί ήδη φυγοδίκου. Κηρύσσει αυτόν ενοχον τού ότι μετά άλλων υπο κοινοΰ συμφέροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν την εκτέλεσιν της επομένης άξιο<τοίνου πράξίως καί ένεκα ταύτης συνοΐΛθ- λογήσαντες άΐΑθΐβα,ίαν πρός αλλήλους συνδρομήν έν γνώσει αύτογνωμόνως καί άνευ τής συγκατα,θεσδως των εχόντων Άριβ. 283 Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Συνέδρων Συγκείμ.νον..................................... Διά ταυτα Δικάζον έρήμηί τοϋ λατηγορουμένου Άντωνίου Ι. Μαρκου- λά>η γςννηθε'ντος καί κατοικβϊίντβς είς Χ»νία έγγάμου, ·γγρ«1*"
  μάτοκ, Χριβτιανοΰ Όρθοδόξβυ κ&ί πελίτου Έλληνος νυν δέ
  φυγοϊίκου.
  Κηρύσσει τούτον ίνοχον ότι την 15 Απριλίου 1905 «ν
  Χανοις εξέδωκεν έχ' ονόματι τ:3 Κυρίά/ου Μ^τσοτάκΓ, ώς ν«
  ην5 ίαρ' αύτοΕ τβύτου ίχϊιϊβμένη την ΰπί' την βύτήν χρονο.
  λο-ί«ν άπβίειξιν ής καί εποιήσατο χρήσιν παραϊοΰς ταύτην πρός
  τόν Ρουστεμ Μυΐϋτολάκην δ[' ής έϊήλου δτι ό Κυριάκβς Μ
  ά ό ά λώ ά
  τσοίάχης ό*;ι'.ει νά πληρώση μετά παρέλευσιν 31 ημερών ««ο
  τής χρονολογίας τής άποδείξεως την αξίαν πέντε χιλιάδων οκά¬
  δων ίλαολάϊου πρβς τόν Ροιστέμ Μιτιστολάκην κ«ί
  ΚατβΒικάζίΐ τούτον είς ε;ρ*τήν έ'ς (6) έτών καί είς τα Ιξβϊ«
  τής διαδικασίας.
  'Κκρίδη άπεφϊσίΐθη καί εδημοσιεύθη έν Χανίοις τί) 16 Σε-
  πτεμδρίβυ 1911
  ΟΊ Σύνεδροι
  1. Σαουνάτσος
  Α, Βιτσικουνάκης
  Π, Φ2ωτάκης
  "Οτι άκριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τί) 21
  Σ.
  Ό Γραμματεύς
  Χλά
  1911
  Ό Β. Γραμματεύς
  Γ. Άνϊρβυλιδάκης
  Ι
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»
  'Αριθμ. 175
  Τ ό Δικαστήριον τών.έν Χανίοις ίυνέδρων
  Δ ι έ ιιΐτι
  Διχέζ·ν έ·ήμην τβϋ χατηγ»ροι>μέν·υ Ιωάννου Εηρουχάχη χα-
  τοίκου Άρων· 'Αχρωτηρίου Κοίωνίβς, νυν (ε ·ογο*ϋκον, τέως
  έβίππευ Χ«ρ··ύλ«χ·ς, Χριστιανόν ΌρθοΙοξου χαι πολίται»
  Έλλη>·ς.
  Κηρύσβει τούτον ίνοχον ότι μετ* τβϊ Παώΐου Μχενάχη 6πό
  χβινβΰ συμφέροντας χινούμενθι συνενχεφάσισαν την εκτέλεσιν τής
  έπβμένης έζΐ—οίνου κράξεως χ«1 ένεκα ταύτης βυνομολογ ,βαντες
  αμοιβαίαν πρβ< αλλήλους συνδρομήν βχοκοϋντες νά άναγχάβωσιν είς άβέλγειαν την Ζιΐνεπ Παληκβράχη, επεχείρησα* έξωτβριχήν πρϊ- ϊιν αρχήν εκτελέσεως περιεχούσας, τ|τοι την νύκτα τή; 31 Αύ- γούστοι» 1905, εΐσελθοντες είς την έν Καλβμίω 'Απβχορώνοο κείμε¬ νον β!κί«> τής ειρημένη; *«0ού<~< μετ«χ«ιρίσίησ«ν κειτ' αύτη; απειλάς ϊιέ μαχαίρας ήνωμένως με επικείμενον χίνϊι»νον σώματος ή ζωής «λλ' επέτυχον τοΰ σκοκοΰ των Ινεκα αΐτΐας άνιξαρτήτευ ττς θελήσεως των, ταράξβντες συγχρόνως χ«1 την οΐχιαχήν εΐρή- >ην αυτής χβρΐς νά έχωσι κρός τουτο ·Ίχα(ωμ«. χαι
  ΚατειΙιχέζει τβ» κηρυχβέντα Ινονβν είς ·υλάχι«ιν τ«σσ«ρ«»ν κβ'
  ημίσεως (4 4)2) έτών.
  'Επιδάλλει δ' είς βάρο< αύτοϋ τα Ιξοοα τή« δ(χη« υπέρ τοΰ Δη- ΐιοσίοο $ραχμ«ς δέχα Ιξ (16) Έχρίϊη ά—φασίβί-η χαι έίημοειεύΐ-η. Έν Χανίοις τ^ 42 Σ«χτεμ6ρΐΌ» 1911. Ο( Σύνεϊροι *1· Σαουνάτβος Ί. Καταλιχγαρεανός Ί. Ηλιάκης Ό Γραμματεύς 1. Χβραλαμπάκης 'Αχριβες έ«ί—«σμ«. 'Βν Χανίοις τ% 28 Όχτωβρίο» 1911. Ό Β. Γραμματεύς Γ. Άνϊρουλιϊβχης Αριθ. Πρωτ. 2236 » Διεκ. 1359 Έν όνΟΜατ* τοθ Βασιλέως των ΈλλΑνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ *Ο παρά Πρ»τοδίκα»ς Χανίων Εισαγγελεύς Έπειδή ό Ποιν. Έμ. Σαρεζάκης χριβτιανός όρθόδοξος, πολίτης ϊλλην, κάτοικος τοϋ χωρίου Συρικάρι Κιβάμθυ καί ηδη φυγόοικος κατηγορίϊται ώς ΰπαίτιος τοϋ ίτι έκ <τυστά(Τ6ως μ.ετχ των Εϋστρατίου Βαλαδάκη κα,ί 'Αν- τωνίου Χοχλάκ» καί υπό κοινοϋ βυμφέροντος κινούμενοι συναπεφάβισα,ν την εκτέλεσιν ττίς επομένης άξιοποίνου πρά¬ ξεως καί Ενεκα ταύτης συνομολογήσαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συνδρομήν, έν γνώσει αΰτογνωμόνω; και ίνιυ της συγκατοιίίσεως τοϋ Ιχοντος δικαίωμχ [διοκτήμονος, έλαβον είς την κατοχήν των ζένα κινητά. κτήματα ·<ίτοι δτι την νύκτα της 2—3 Δεκιμβρίου 1911 μεταβάντες είς την έν τ7| θέσίΐ «Λαγκάζι» τϊϊς περιφερίίας τοϋ χωρίου Άζογυρέ Κκΐάμου κειμένην άκατοίκητον οΐκίαν τοϋ Δημ. Κ. Βαρουχάκη αφήρεσαν εκείθεν έΐττά, πρόβατ* άξίας δρ. 140 άνήκοντα είς τόν ιίρημένον Βαρουχάκτ) διά νά τα ϊχωσι παρονόμως ώς ίδιοκτησίαν «των. Έπειδή τόάνόμγιματουτο προβλίπεται καί τιμωρεΐται άπό τ'άρθρ 57 τοΰ Ποινικοϋ, Νόμου, 1 καί 2 τοΰ αριθ, 665 Νόυ.ου ναρακτηρίζεται δέ ώς πλημμέλημα Έπειοή ό κατηγορούμινος ούτος είνε άπών καί άγνοιϊται ό τόπος της διαμονης τθϋ. Ίδόντες καί τ' «ρθρα 405 /αί 406 της Ποινικης Δικο¬ νομίας. Καλούμεν τόν είρημινον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατ-ηρίου τοΰ Πρωτοδικιίου Χανίων την 31 τ&ϋ μηνός Μαιου τοϋ ϊτους 1912 ήμε'ραν Πίμπτην καί ώραν 8 π. μ. ίνα δικασθγί ώς ϋπαίτιος τνίς έκτεθείσης πράξεως άλλως θέλει δκαοθή έρήμην βυμφώ- τώ ίρθφ 407 της Ποινιχης Δικονομίας, συγχρόνως δέ κα- λοϋμεν αυτόν όΊτως λάβνι γνώσιν των εγγράφων της δΊκο- γραφίας Έν Χανίοις τ? 8 Μαρτίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Γ. -κονλας Οί κληθέντες μάρτυρις Δημ. Κ. Βαρουχάκης κατ. Άζογυρί Κισβάρυ Στυλι. Γ. Σκοινάκης 9 Σφηνάρι υ Παντελ. Α. Χοχλάκης » » » Έγγραφα πρός απόδειξιν Ή ΰπ' αριθ. 60)1911 Ικθεσις τοΰ (τταθμοθ Λαρο*α Κι- (ΐάμου Άρμόδιος δικαστικό; κληττιρ παρογγίλλίται δπως εν αντίτυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τού κατηγοροιιμίνου καί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Γ. -κονλβς _^Αριθ. Πρωτ. 535 9 Διε*π. 446 Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλνίνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειδή & Στυλιανός Γ. Γι«χουμ«κης τέως κάτβικος Δ«- ράτβου Κυδωνίας χαΐ ήδη αγνώστου διβμονής κατηγβρεΐται ώς ύχαίτιος ·τι ών εγγεγραμμένος ώς Ιφεορος εν τώ Στρατολβγικδ Μητρώφ καί άκοδημήβας είς Αμερικήν χατά τβ ίτος 1911 δέν ίίήλωσεν έντός τής νομίμου χροθεσμίας την αλλαγήν τής κατοικίας τβυ συμφώνως τοΤς άρΐροις 55 καί 56 τοθ ύπ' αριθ. 42 ψη·ί*ματος. Έχειδή το άνόμημα τουτο κροίλέπεται καί τιμ«*ρ«ΐται άπό τα άρθρα 55, 56 καί 100 υπ' αριθ. 42 ψηβίβματος χβρακτη- ρίζΐται δέ ώς κληαμέλημα Έπ·ι8ή ο κατηγορούμενος βυτος είναι άπών και άγνεεΤται β τ4πος τής διαμονης τού. Ίδόντις καί τ' άρ·ρα 405 καΐ 406 τής Ποινικης Διχονεμίας. Καλοθμεν τβν είβημένβν κ«τηγοροι»μεν9ν ίνα ίμ·ανινθ^ αύ- τοιιροσώπως ενώπιον τοί άχροατηρίου τοθ Είρηνοδικείβυ Χανίων την 13 τοΐΐ μηνός Απριλίου το3 ίτους 1912 ημέραν Παρασ¬ κευήν καί ώραν 8 π. μ. ίνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής ίκτεθεί- σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρψ 407 τής Ποινικής Δικενομίας συγχρόνως «έ καλο9μ·ν αυτόν δπως λά(·ς γνβσιν των εγγράφων τής δικεγρα·ίας. Έν Χανίοις τή 29 Φε«·ου«ρΙου 1912 Ό Δημόσιος Κατήγορος Χ«νίων Κ. Δουνάκης Ή σχετική Ικθεσις τής χωροσυλακής Ά»μβϊιος δικαστικός κλητήρ παραγγέλλεται δπως ίν αντί¬ τυπον τοϋ πβρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τοθ κατηγερουμίνου κ«1 έτερον τοιχοκολλήστς είς δημοσία μέρη. Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Δημόβιος Κεΐτήγο·ος Χανίων Κ. Δουνάκης Αριθ. Πρωτ. 534 » Διεκπ. 445 ♦Εν Όνόματ» τοΰ Βασιλέως των ΈλλΛνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειδή ό Έμμ. Παχαδομανωλάκης έτών 25 τέως κάτβικος Γαλατα Κυδωνίας καί ήϊη αγνώστου ϊιαμονής κατηγορεΤται ώς υπαίτιος ίτι ών εγγεγραμμένος ώς 1·«δρος έν τώ Στρβ- τολογικω Μητρώφ καί άκοδημήσας είς Αμερικήν κατά το Ιτος 1911 δέν ίδήλωσε συμφώνως τοίς άθροις 55 καί 56 τβ3
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΰί „
  ΰπ' άριί. 42 ψηφίσματος ίντός τής νομίμου «ροθεσμίας την
  αλλαγήν τής κατοικίας τού.
  Έπειϊή τό άνόμημα τουτο προβλέπετβι *αί τιμωρεΐται α*ό
  τα ίρθρει 55, 56 χαί 100 τού 42 Ψτ,φίϊματος χαρακτηρί-
  ζεται δέ ώς υλημμέλημα
  Έΐϊϊΐίή δ χατηγορούμενος ούτος εινα'. άπών χαί άγνβεΤται
  ό τόπος τής ϊιαμονής τού.
  Ίϊβντες καί τ' άρθ/>α 405 καί 406 της Ποινικής Λικίν.μΐΑ·
  Καλούμεν ;θν εϊρημένον χατηγορούμενεν ινα έ.-φαν'σΐίΐ)
  αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άχροατηρίου τοΰ ΕΐρηγοΒιΧϊίου Χα¬
  νίων την 13 τοϋ μηνός Απριλίου τεΰ 1%ους 1912 ήμίραν
  Παρασκευήν κβί ώραν 9 π. μ ίνα δικασδϊ) ώς 1.;ι:5; ;ής
  βχτεθείσης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή βρήμην συμφώνως
  τώ όρβρψ 407 τήθ Ποινιχής Δϊλονομίας συγχρόνως δέ καλού¬
  μεν αυτόν όπως λάδφ γνώσιν των εγγράφων τής διχογραφίας
  Έν Χανίοις τή 29 Φεδρουαρίου 1912
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Οί Κληθέντος Μάρτυρες
  1) Ή αχβτική έκθεσις τής Χωροφυλακής.
  'Αρμόϊιος διχαστιχός κλητήρ παραγγελλετ-,ΐ δ'πως ϊν αντί¬
  τυπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση εις την τελευταίαν κατοι¬
  κίαν τοΰ κατηγορουμίνου καί έ'τερ.ν τοιχοκολλήση είς ϊημόβια
  μίρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημόσ. Κατήγορος Χανίων.
  Κ. Δουνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 536
  447
  •Αριθ.
  532
  » Δκκπ. 443
  Έν Όνόματ» τού Βαότλέως των Έλλιίνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ Ε ΟΊΚΗΜΑ
  Έπειδή ό Νικόλαος Θ. Στρογγυλάχη-, κάτοικος Χανίων
  καί ή3η αγνώστου διαμονής καΐηγορβΐται ώς Οπαίτιος Ότ; την
  25 Ίανουαρίςυ 19:2 ίν ττ| θίσει Ι1ελεκα·ίίνα Κυδωνίας ΐπε-
  τέϊη άδίκως διά περιστρόφου καί ^ΐαίοπραγιών κατά τοΰ Νικο-
  λάου Καντηλ3ερϊκη κ*ί δτ{ κατά τόν αυτόν χρόνον κατελήφθη
  έν Χανίοις ύτΐό των όργάνων τής χωροφυλακής φέρων καρα-
  νόμως τό εϊρημένον περίστροφον καί μάχαιραν.
  Έπιιβή τό άνόμημα τεΰτο νροίλε'πεται καί τιμωρεΐςαι ά πό
  τα βρθρα 207 τ^ϋ Ποινικοΰ Νόμου, καί 1 καί 2 των 708
  Νόμου χαρακτηρίζεται δέ ώς πλημμελημα
  Επειδή ό χατηγορούμενος οΰ:ος (ίναι άπών καί άγνοεϊται ο
  τόπος τής ίιαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' ίί^ρα. 405 καί 406 τής Ποινικής Δαονομίας.
  Καλβΰμεν τόν ε'ιρημίνον κατηγοροΰμενον ίνα εμφανισθή α3-
  τοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ ΕΙρηνβδικείου Χανίων
  την 13 τοΰ μηνός Απριλίου τοϋ έτοις 1912 ημέραν Παρασ¬
  κευήν καί ώραν 9 π. μ. Γνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής έχτεθΐί
  βης πράξεως, άλλως θιλει δικασθή έρήμη» συμφώνως τώ άρθρω
  407 τής Ποινικής Δικονομίας συγχρόνως δέ καλοΰμεν «ύτόν
  8πως λά6^ γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα·ίας.
  Έν Χανίοις τί) 29 Φεβρευαρίου 1912
  Ό Δημδβιος Καιήγορβς Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Οί χληθέντες μάρτυρες
  1) Νικβλαος Ι. Καντηλΐεράχης κάτ. Περιίολίων
  2) Ή σχετιχή Ικθεσΐς τής χωροφυλβκής
  Άρμόδιος διχαστιχίς κλητήρ -αρΑγγέλλεται 6τ:ως εν άντί-
  τυ*ον τοϋ πβρόντος τοιχοκολλή*·(ΐ ε'ς την τελει,τβίβν κατοικίαν
  τοϋ κατηγορουμένου χαί έ'τερον τοιχοχολλήσΐβ είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημόσΐος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  "Έν 5ϊ'νόιιατι τον Βασιλέως των Έλλήνων
  'ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΪΚΡΙΜΑ
  Έτΐειϊή & Σταμάτιος Ι. Παπαδάκης τέως κάτοικος Χανίων
  ν! *'η αγνώστου ϊιαμονής κατηγορεΐται ώς ύπβίτιος δτι την
  2 Νοεμβριού ιϋΐί .ν Λανιοι,· κ&ί 1ν '.ω ^.;'ΐρ:0. ίί */αμαι-
  τυπείω ίτ»νε'9η άδικως εχ, συστάσεως μετά των ήδη καταδικαβ-
  Οέντων Δημητρίου Σβμερτζάκη καί Άλή ΙΙλανεδάκη κατά των
  ί:ροδούλων Άνδρομάχης Γεωργίβυ καΐ Καλλιόκης Κωστβίιρ.
  Έπειδή τ3 άνόμημα τουτο προδλέχεται %χ τίμωριϊται άπό
  τα άβθρα 207 τ:ΰ Πβινιχοΰ Νόμου, χαραχτηρίζεται δέ ώς
  πλημμελημα.
  Έπειδή ό χατηγορουμ&νος ούτος είναι άκών καί άγνοβΤται Ό
  τόπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν ίίρημένον χατηγορούμενον ίνα εμφανισθή βύ-
  τοπροΐώπως ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοΰ ΕΊρηνοδιχείου Χανίων
  την 13 τοΰ μηνός Απριλίου τού ίτεος 1912 ήμέββν Παρα·-
  ευήν καί ώραν 9 π. μ. ίνα διχαβθί) ώς ΰπβίτιος τής έχτεθεί-
  κης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρφ
  407 τής Π οινικής Δικονομίας συγχρόνως 3ε καλοΰμεν αύτ.ν
  δυως λάβη γνώσιν των «γγράφων τής ίικογραφίας.
  Έν Χανίοις τί) 29 Φεδρουαρίου 1912
  Ό Δημοσίας Κκτήγιρος Χανίων
  Κ. Δοννάκης
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  1) Άνϊρομάχη Γεωργίου κάτ. Χανίων
  2) Καλλιόπη Κωστούρ » »
  3) Ή σχετιχή ίκθεσΐί τής Χωροφυλ«χή*ς.
  Άρμόδΐος δικαστιχός χλητήρ παραγγέλλεται δπως ίν αντί¬
  τυπον τοΰ παρόντος τοιχολλήση είς την τίλευταίαν κατοικίαν
  τοΰ κϊτηγορουμένου /.αί ϊτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημόοιος Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Έθνικοϋ Τυπογραφείον