92376

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/3/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΪΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μ Μ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ3 14 Μαρτίου 1912 — ΑΡΙΘ. 14
  Άριθμ. Πρωτ. 634
  » 'Αποφ. 9
  Ο ΙΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ
  Λα6 όντες ύπ' όψιν
  α) Τί,ν υπο χρονολογίαν 31 Ί,χνουοφίου 1912 αίτησιν τής ιν
  ΒθΓΤθη-θΐι-Τΐθηί" τής Αγγλίας εδρϊ,,ούση; Άγγλικής Εται¬
  ρίαι υπό τή* επιθυμίαν «Βα53 Καίοΐιΐί' & θΓβίίοη Ι^ϊιιΐίΙ«(1»
  ά-οδ-ηθίΤσϊν υπό τού κ. Γεωργίου Α- Σάο λούδη Κ3τ·ί»ου Χα¬
  νίων ώςπληρεξουτ'ου αυτής δικηγόρου, διωρυμενου το<'ύτ*υ δ >-
  νίμει τοΰ συνημμένου τ^ αίτήσ«ι υπό χ'ονίλιγΐΛν 1 Ια ου«-
  (ιου 1912 πληρεξουιίου εγγρ&φου νομίμως Αβκυρωμέ,ευ, 4ΐ'ής
  α'ιτ«ΐτ;αι την κατβ νόμ^ν αναγνώρισιν τώ.* συν τ¥, ααή:ε! τ.-υτ-ζ
  ύζοία'/λομΕων τεσσά(.ΐιίν εις διπλούν > αί έ, ι ίϊιαιτίρου χϊατΐυ
  ααεικονιζομένων βιο,μηχανιχών κοί ίμκ;ρικών σι,μάτων ουτ1»;;,
  ώς ταύτα έν τή αίτκίσει ΐϋριγρά^ονται, επιτιθεμένων ϊέ έτίτών
  διχ^'ων καί των περι/αλυμμάτων ούτώ^ τ ΰ υπό τής εΐρ/μενης
  Έταιρΐίϊς παραγομένου ζύθου,
  6) Τό ΰπ' αριθ. 1910 τής 31 Ίανου«ΐίυ 1912 γρνΗ»^6*
  •κβραλαβής τβϋ Κ«ντρικοϋ Ταμ&ιου, ίξ ού ίμφ-ή-.εται ότι ό 7ΐλη·
  ρεςοΰΐ'ος τής εϊρτΐμδνης Έχα ρ^ιας Γεώ,,γος Α. Σ/ίυλ.ομϊης
  κατέδαλεν είς τό Δημόσιον Ταμείον τό νόμίμ-ςν τ.αρ»6ο/ον.
  γ) Τάς συν τή αίτήεει κατατεθε'σβς τίσσβρβς στίρεοτυπους
  πλαχας, άπεικονιζοΰαας τα π«ρί ών προκειται βΐΐμηχανικα *αι
  εμτ.ορίκά βΰτής σήματα συνισταμ&να ώς ίξής :
  Τό πρώτον σήμα άποτίλιΐτκι ίξ
  ενός ίοοσχελ&ΰς τρι^ώνίυ χρώμ.ατος
  ϊρυθροΰ ή οιουδήποτε άλλου, φίρον-
  τος βνωθι τής πλευρας τής φάσεως
  δ.α μελαίνης μελάνης καί χεφαλαιων
  γε(·ραμμ*νας τάς λεςεις «Τΐ'αάβ
  Μΐ
  'Γο ϊεύτερον σήμα άποτελεϊϊβι έκ
  6ου χρωματος ίρυθροΰ ή οί-.υϊτ,ποτε
  έντός τής κατωτέρω γωνίας τςθ όπςίου
  είναι ίγγϊγραμμέ^η ή αυτή έπιγρα^ή.
  Τό τρίτον αήμα άποτελεΐταΐ εκ τριώ^ ώ;»}ών καμπΆών, /αί
  μεχβξΰ μέν τής πρώνης κοί !ίατ=ρας αυτών εϊΐΐ γειρϊμμί^αι ν.ϊτά
  μ<» τόβνωμέρςς αυτών αίλφις ε,ΤΙΐί^ 1&1)β1 13 ίΐ3υβι1 οιιΐγ Ιογ Βα8 Κα,ΙθΙιΙΙ (τΓ«ίίοη Ι_."πηϊίο<1» κατά ίέ τό κάται αί λέξ«ις«Βΐ(ίνϋ[ΐ3ΒυΓΪυΐι υροιι Τι-ΰΐιΙ» τοϋ λοιπού χώρου μ«- ταξύ των αυτών γραμ;λών *ατ ναμδ/νομενου υπό άπειχονίσΐως μικρών κύκλων υ.λχ ίσα ί Λς-.ή^ιτχ" τό με-αξύ ίέ τή; ϊευτίρας Κ'·ί τρίτης γραμμή; διάσ:ημϊ Αα-ώπτιτΐί ό-ό γραμμ'ον έγκ,αρσίων, εφ'ών άτ.ϊΐιιονειζίτΑΐ ό κόμδοςτής δΙίΐΙΙοΐ'ΐΝΙιΪΓϋ ό επι τής ανω¬ τέρας %ραμμής ζ«; ικλϊΐίμενος ώ'.ε'θ^ς χώρος άποτελιΐται ίΛ παραλλήλων σΐΐρώ* έφαπτομένων κύχλων καί καθέτων «πί τού¬ των άτρακτοιιδίιν σ>ηματων χρώμΐτος έρ^^)ροΟ κατά τό άνω
  ή*ισυ Οπάρχκ ά■:^■:»τ^πιϋ^έ^^ν τό ύπ αρι'ί. 1 τριγοινοόν σή*α
  υ,έ την ΐπι^ραίην /.ίτω() τ?,ς βαΐεως αύτοθ Ι3?ΐί4^> λ. 0° περι-
  δϊΛλόμενιν /.ατϊ τ~ς άλ/α; Ι!)) πλευρϊς ύχο τής έκ κεφαλαίων
  μίλανώ' ψηίίων άποτελουΛε,ης έπιγρ^^ή; Β.ΐνΐ & ϋ' Ρ<ιΙθ ΑΙβ», αί λ'ξίΐς αΐ'.ιΐο ΛΙυ» δύνανται νά άνηκατασταθώΐι ϊι' άλλων λίξε^ν ϊη'ακικϊν τ-_ϋ χρώματος τ:3 ζύθου, δύνατοι οε »αΐ νά μετ-ϊ'ληθ- τ ο ·/:£>>» -ού ΐήμ,ατος τούτου.
  Το τίτβρτον οήμα εΐιαι =μ; όν τρός τό προηγούμενον μέ τάς
  εξής διαίΐρί,: ίτι άντί τον ίιτ.' 3.ρώ. 1 τριγωνιχ,ο^ αήμΐχος φί-
  ρει ο ΰκ* αριθ. 2 ρ5|λ6οειίές τί·^Οτ;,ή έ~ί ίίΰτου έπιγραφή είναι
  ).ει;-η 1; ϊέ έπιγρφη Β<1ί>^ ύ>. Ο" σιμτΐ/,τιρ^^ται αναλόγως τοΰ
  είϊυς τοΰ ζύθιυ διά των φρασεων ΒυΐΊθΐι ΑΙβ, 8ΐυυΙ ΑΙβ
  ίιΪ£ΓΐΙ ΒίΐίθΓ Αΐθ κ.τ,λ. Τό χρα'·μα δέ τιθ σήματος τθν>τ:υ ποι-
  κίλλε: αναλόγως των ίι^ίρΐιίν ιίίών τςϋ ζι^θου, Ούτω <: β τ»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤηΕΡΝΗΤ6Ω_
  Γδος 8ίοαί τε .«ιτιθέμενον έν ταίς φιάλαις οήμ« είναι χβώμα- μάτων αυτής, ώς ταυτα λεπτομερώς έν τ υ, αίτήσίΐ περι-
  __φ_____ __ γράοοντχι, προωρισμένων είς προστασίαν των ΰπ' αυτής διχ-
  ' σκεΐ'αζομένων ίίς άπχντα τα ειδή καπνών: -ίίτοι ίίς καπνόν,
  σιγαρέττα, σιγάρα, ποΰρα κ.τ."λ.
  | β) Τό ύ-'άριθ. 2045 τής 18 Φίβρουαρΐ'ου 1912 γραμμα¬
  ί τιον παραλαβής τοΰ Κεντρικςΰ Τχμίίου Χανίων, έξ ού δεί—
  ! κνυται δτι ό πληρεξούτιος τής Έταιρίας αυτής κ. Γεώργ.
  Ι Α. ϊ<ουλουδης, δικτ-,γόρος, κΐλτε'βχλεν ίίς τδ Δημόσιον Τα¬ ι μεϊον τό κχτά τόν Νόμο^1 απαιτούμενον διά. την καταχώρη- ! σιν κ··1 αναγνώρισιν των σηματων αυτών απαιτούμενον • τέλ^ς. ! γ) Τάς συν τή α.'ττ,'ϋ· κχτατεθίίσας τρίϊς στερϊθτύπσυς | πλάκχς τοΰ άττε'κ,ονίίτματος των έν λόγω σηματων τίς Έταιρίας ταύτης δυναμένων νά ώσιν είς πάντα, τα χρώματα κχί μεγιθη καί αυνιστχμί'νων έ< των έξ^ς : ιό πρώτον αυτών άτοτίλεΐται έκ. δύο παραλληλογράμμων, ύπερκίΐαίνωνάλλόλων, δ.αμερΐσαάτων καί είςυέν την κορυ- φήν τοΰ ά^ωτερου αυτών άπεικονίζεται ταινί», Ιντός τής όποίαί εισί γεγραμμένχι αί λέξεις «ΤΙΐ6 ΤπΓ68 ΟαδίΙβδ Τθ- Ιόαθθθ», υπό τή/ ταινίαν δέ καί έν τώ μέσφ άπεικονίζεταιΰυ- τοςσοκολάταςώςκαίτότο!3 ρόμ6:υ" δ'ά τόείϊος β Ι_ιί§;11τ.ί ΒϊίΐβΓ &β~» τό χρώμβ τού σήματος είναι μέλαν κοί έρυθρον, ίςοϋρίσει τοθ ρίμδου, όστις Ινβι χρώμα φαιον, χαΐ δια τό ιίίο,ς «ΒϋΓίοη 3ΐβ» τό χρΰμα τοΰ βηματος είναι μιλαν καί ίριιίρίν τοϋ δ« ρόμδου σταθ»ρόν ίρυθρόν. Έκτών σηματων τίύτων τοΰ μέν πρώ- του καί δευτέρου γίνεται χρήσις επί των περι6ληι*άτων ϋίΐρδΐ!- Ιβδ χοί πωματων φελών κ.ν.λ. α ά ϊε τρίτον καΐ τίταρτ-.ν έπι- χολλώνται επί των περιεχουσών τόν ζ3&ο> ίΐαλών.
  Ίδόη«ς κ&ί τάάρθρα 4. 5. 6. 7. 8. 9 καί έτ^μενί! το3 ΰπ'
  άριί. 759 Νόμου συμφώνως πρός τάς ϊιατάξιις το3 όποιου ϊίον
  νβ παρασχεθή τή αττοΰοτ; έταιρί» ή άναγνώρισις των ώς είρη¬
  ται σηματων καί ή κατά τό αρθρον 15 τοθ αΰτοϋ Νο^ου προστα-
  σία αυτών.
  ' Απ οφασ ίζομε ν
  Άναγνωρίζομίν τα διά τϊ{ς άν»;ίρω οίιήσεως ύπςβλτ,θέντα
  καί ίπί τοΰ συνημμΐνου αύτη χάρτου ώς ανωτέρω εΐχονιζόμενα
  καί λεπτομερώς περιγραφόμενα β-.ομηχανΐ/ά καί
  Β Τΐ
  καί λεπτομερώς περιγραφόμενα β.ομηχανΐ/ά καί ίμπίρΐλά ίή
  ματα τής εν ΒΐΐΓΐθη οη ΤΓβηΐ τής "Αγγλίας έϊρε^ουσης έ:αι-
  ρίας ΰ«ό την ίπωνυμίαν «Βαίοΐίίί ά Ογθϊτοπ ^^^η^ΐβυ;» βρ-
  ρεό: έντός τοΰ όποίου ύπ^ρχει γωνιόμετρον κχί τρίϊς πύργοι'
  πρός τό εν μερίς τοΰ θυρεοΰ αύτοΰ εισί γεγραμμέ^α τα ονό-
  ματα «Ν. ϋ. & Η. Ο νΥιΙΓδβ, πρός δέ τό έτερον αί λέξεις
  «Βπ8ΐθ1 & £θη(1θη», ήτοι ή όνομχσία καί ή Δ εύθυνσις των
  πρηκχτο'χων τής Βιο,ι/ΐ"χχνίχς ταύτης Υπό τόν πρ
  τόν θυρίςν κχί τάς λές$ ς αύτάς γώρον άπεΐΛΟ -ίζετα1.
  (ρερουσχ γεγρχμμε'νχ ιά εξής: αΐΙΐβΓθ'ί ΠΟ 3νββΐ6Γ Τθ-
  1>3.οοο οοαΐΘί ίϊοπι νΐΓ^ΐηίίΐ & ηο ΙοβΙΙβΓ ΙθΓαηιΙ Ιιιαπ Ιΐιβ
  ΐΙ)Γ6β Οί18ΐΙβ5». Έν τφ μέσω τοΰ δδυτε'ρου παρχλλχλο-
  γ
  χομένης τή; βναγνωρίσεως ταύτης άπό τής ημέρας έφ' ψ. ίπρω-
  τοκολληθη'πλήρης ή προΜΐμένη υπό χρονολο ,άαν 31
  μου 19ΐ2 οίτησις α^τής.
  Παρέγομβν τί ίταίρία ταϋτιο την κατά τό άρθρον 15 το3 Οπ' ί "'" , . . ,
  αριθ. 759Ν4μ,υ προστασίαν τώ, ώς ανωτέρω υποβληθέντων Ή *£'"" *« *°ν.,εται αστηρ με ο/.τω «κτινας.
  βιομηχανικών 'κ«ί ίμποριχών σηματων, ήτις προστααία χατά τό } 1ο πεΡ' τα *ημ*τα ταυτα κχί το εντός αυτών δ:άστημα
  άρθρον 9 τοθ ίϊίβυ Νομου ά^χβται μετά παρέλευσιν δίκα (10) ή- Ι κ*ταλ*μοάνεται άπό άπε:*ονίσ6ΐς φυλλωμάτων.
  μερών άπό τής έν τή Εφημερίδι τής Κυδβρνήσίως δημ:σίεύσίως | Τό δεύτερον σήμα άπιικον.ζ;: είς μέν τ,ήν κορυφήν ται
  τής παρούσης άπο?άσ€ως καί μόνον εναντίον καταχρίμεων δ.α- . ν'αν κχμπυλην, έν γ, εισί γεγρχμμε'ναι "Ι λέξεις αΤΙΐβ ΤΐΊΓββ
  πραχθεισών μετά την δεκα^ΐρον ταύτην προθεσμίαν. | 0α8ΐ|β34ι ύπότί)ν τα!νίαν δέ ταύτ'ην ύτάρχ61 ίτίρχ κ6νί)) χρη.
  '|£ν Χανίοις τξ 7 Μαρτίου 1912. | σμίύο,σα είς τό νά. γρά^ηται έν αυτή το ιίδ'ος τοΰ Καπνοΰ'
  Ό ίπϊ των θ(χονομ«χών ϊιοιχών 'Ε-ττίτροιτος ' 6πά την δευτβραν αυτήν ταινίαν άπίΐκονίζε-χ! έπίγραμμα,
  ϊ. ΜΑΛΑΤΑΚΗ^; ! αποτελούμενον κατά μέν τα ανω με'ρος άπό ταινίαν καμπυ-
  ^---------------- ( χην) έντόςτής οποίας εισί γεγρχμμίνχι αί λέξεις : ΤΙιβ ΤιΐΓΘΘ
  Άριθμ. Πρωτ. 696 Ο;ΐ5ΐ1θ3 ΤθΙκΐιΧΟ», ΰπ' αυτήν, δέ, έν τψ μέσω θυρίός, έν φ
  | άπεικονίζετχι γωνιόμετρον κχί τρείς πύργοΐ' τράς τό εν
  10
  0121 ΤΩΝ 01Ε.Μ1Μ ΛΙΟΙ^Ν
  Λαβόντεςύιτ'δψιν Ι
  χ) Την υπό χρονολογίαν 18 Φεβρουαρίου 1912 αίτησιν '
  τής έν Λονδίνω έδρίυούσης "Άγγλ'.κής Βιομηχανικήν πρός
  οιασκευήν καπνοϋ άνωνυαου Ιταιρίας υπό την έπωνυαίαν
  γμ ρ ργ
  ρ τοΰ θυρεοΰ εισί γεγρααμένα τα όνομχτα νΥ
  Η. 0. Ψϋΐδ κχί πρός τό έτερον αί λέξίΐς ΒπίΙθΙ &1
  «Γτειται την κατά τόν νόμον αναγνώρισιν των συν τή αίτή-
  σει ταύτη ΰποβαλλομένων είς διπλούν κχί επι ιδιαίτερον
  άΐϊεικονζομίνων βιομηχανικών καί έμποριχών ση- ήτοι τό δνομχ κχί ή διεύθυνσις των προκατόχων τής
  ΦΗΜΕΡΤί ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χανίας ταύτης· υπό τδν θυρεόν καΐ τάς λέξεις αύτάς άζεικο-
  νίζεται ταινία φέρουσα τάς λέξεις «ΤΐιβΓβ'δ ηο δννβΙβΓ Το-
  Ιο,ιοοο οοΐηβδ Γγο νϊΓσΐηΪΕΐ & ηο ΙόβΙΙβΓ 1)Γ£ΐηά ΐΓΐαη «ΤΙιβ
  ΤίΐΓβθ ('.αδΐΐβδ». Υπό την ταινίαν αύτην άπεικονίζεται έτερα
  φέρουσα έν τω μέσω παράστασιν μετα'λλ'Όυ άξίας χ ί>.ν.
  τέρώθίν άστε'ρας μέ οκτώ άκ,τίνας Κατωτέρω τούτων είσ'
  εισί γεγραμμε'να τό δνομα καί ή ο εύθυνσις των προκχτόγω
  της Βιομηχανίας ταύτης ητυΐ αΥ". ϋ. & Η. Ο. ΥΊ11
  ΒπδίοΙ & ίοηάοη».
  Τό τρίτον σημα άποτδλίΐτ*ι έχ.τεσσχρωνόριζοντίων παραλ-
  ληλογράμα,ων, 'ών τό μέν ανώτατον, στδνόν χά- κενόν, χρη-
  σιμεύει πρός αναγράφων τού παρεχομένου εϊδους τοΰ Κχπνεΰ
  τό δεύτερον περιέχει εν είσχγωγικ,οϊς την (ζ^
  τό τρίτον τάς Ίέζε'ί Νανν ΟπΙ καί τό τε'ταρτον τό δνομα
  ν. ϋ. & Η. 0. νί!1δ ΒΚδΙθΙ & ίθΓΐάθΠ, ήτοι τό δνομα
  καί την διεύθυνσιν των προκ,χτόχων της βιομηχανίαν
  ταύτης.
  Ίδόντες τα αρθοα 4. 5 6. 7. 8 9. κχϊ επ τοΰ οΐ-
  κείου δ π' αριθ. 759 Νόαου συμφώνως τοίς όττοίοις δέον νά
  παρασχεθή τη αίτούσγ) έταιοΐ'α ή αναγνωρίση ΐία! προστα-
  σία των είρη'ζένων βιομηχανικήν καί εμπθίΐκών υη;χά'ων της
  κα! ήκατά τό αρθρον 15 τοΰ αΰτοΰ Νόαου προστασίαν τούτων,
  Αποφασίζομεν
  Αναγνωρίζομεν τα διά της προκε'μ5νης αίτήσ-ως ύποβλη-
  θέντα καί επί τοΰ ΐπισυνημμένου χάρτου, ώς ανωτέρω Ιξε-
  τε'θη, άπεικονιζόμίνα καϊ λεπτομδρώς περ.γραφ'ίμενχ β:ομη-
  χα,ν.κά κχΐ -'μιτορικά. σήματα της έν Λονδίνω έδρίυούτης
  Άγγλιχης Β:θ(/γ'χανικης πρός διασκευην κχπνοδ Ά'-ωνύμου
  'Ετχ'.ρίχς, ύτό τ))ν έπω;υιι·'χν «ΒΓΐΐίδ!ΐ-Δΐη3Γίθ3,η Τθ1) ΙΟΟΟ
  Οθΐΐΐρ ιην ίϊΐΙΙΪΙθά'), τα όπιϊα. δύνανται νά ώσιν είς ό'λα τα
  /ρώμ,ατχ κα'ι μεγίθη, άρχομ-'νγις της άνχγνωρίιτεως ταύτης
  από της ημέρας καθ" ην ή ποοκε'-ΐΛε'νν) αίτησις έτρωτοκολ-
  λήθη πλήρτς, ήτοι άπό της 13 Φίβρουχρίου έ. ετ.
  Παρέχομεν τνί Έταιρίκ ταύτνι την κατά τό άρθρ. 15
  τού ΰπ' αριθ. 759 Νόιχοτ προστασίαν των ώ; ανωτέρω ύτο-
  οληθί'ντων βιομηχανικών κχ! Ιμπορικων σημάτων αυτής, ή'τ:ς
  προστασία κατά τό άρθρον 9 τοΰ ίδι'ου Νόμου άρχεται μετί
  παρέλευσιν δέχα (10) ήαίρών άπό τής εν τνί Έφημε.ίδι της
  Κυβερνήσεως δημοσιεύίΐεως της παρούσης άτος»άσ6ωι; κχί μό¬
  νον εναντίον κχτχχρησεων διαττρχχδεισών μ=τά την δή
  ρος ταύτην προθίσμίχν.
  Έν Χανίοις τη 13 Μχρτίου 1912.
  Ό έπϊ των θίκονομιχών Οΐοιχώ» Έ
  Σ. ΜΑΑΑΤΑΚΗΣ
  Αριθ. Ποωτ. 346
  κ-. ·ίΓΤ
  Δ Ι Α Κ
  II
  Ρ Γ Ξ=Ι Σ
  Έπαναληπτικης τε'.ειωτικης μειοδοσίας
  Λ~.βόν:ες ύχ' όψίΐ τή' ϋ.τ' άρ:θ. π^ωτ. 3Ίο χιί χρο ολο-
  γίαν οηλερΐνήν δήλωσιν τού Νι*ολ. Κο.φ^κη ίμπ5ρ3^ καί χα-
  τοίκου Χανίων ε!Απ?οθέσμ'ι>ς κατατιθεΤταν δι* ή; δηλοί οτ: πρ^σ-
  φέρβι 5°/0 έπϊ έλαττον τής υπό τοΰ τελευυί.υ μειβϊϊτου Μ.
  ί Μάρκαντί(>νί*η πβοβ-ενεχθίίσης ιτροσφορας κατα την
  | σ-ν την 6 Μ"?ρτίου Ι. Ι. μϊΐοϊοσίαν διά την «ίς το.ν
  ■ Χά ίων πο-μήβειαν τϋς άναγκκιούσης ποσότητος. άνήρ^ικ^Αθί5
  όςίωί ήτοι άντί ίραχμών 17, 90 δραχμάς 17 κα:ά κιλΐνίρον
  χββτα. νωρητΐϊότητος 10 χιλιογράμ,μων.
  Ίδ:ν-«ς »αί τό άρθρον 14 Γθΰ ΰπ' αριθ. 356 Νομοιι ,
  Άϋυροϋμεν τα πρακτιχϊ τής ώς ά»ω ένε,ργηθείσης μειοϊβ-
  σίας.
  Καί διατάσσοιΐίν την ΐπανάληψ ν αηής ?ιεξαχθησομίνης τ»(»^
  16 Μαρτίου £ Ι. ημέραν ΠαΛασ»ευτ!ν κϊί ώραν 10—11 π. μ.
  έν τφ Νομαρχιακώ Καταστήμιτι, ενώπιον τής νοιιίμοκ Έιςι-
  τροπής καί συμτώνω; ποός τα; ίν τ^ ΰ«' άοιθ. 263)164 ί έ
  ϊια«·,ρ6ξΜ ημών καί τϊ) ύττ' άρ.θ. ιΐρ'βτ. 269 Ι. Ι.
  άναγρααίομέ.ους ίρους χαί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τί) 9 Μβρτίοο 1912.
  Ό Δήμ»ρχος Χανίων
  Ε, ΑΙουντάκης
  έ.
  Αριθ. Πρωτ. 24
  » Διεκπ. 19
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Ποόεδρος τΛς Κοινότητος Κριτο"ας
  Διακηρύττει ό'τι
  Έχ.τίθεντ3ΐ εις βανερβν πλΐίοϊίτ'κή» ίκμίσθωσιν τα ίιχβι-
  ώματα τΫ*ς Κυΐνίτ^τος Κριτσας τα όριζόμινα διά τής ύ—* αριθ.
  3 τής 4 Μαρτίου 1912 αποφάσεως αυτής έκ των έν τώ έ/τΐ-
  κίίνφ Όροπεϊ'ω τού Κχΐαροϋ ορ3ΐις τής Κοΐιότητος Κριτσάς
  παρΐγομένων οηαητρΐαχών χαρπι^ν, σταφολών, οΓνου, γ*ι·-
  μήλον, μήλων άμ^γδάλων καρύων, νιαί κυδωνίων καί έιτί
  τώνίν-ώ Όροπεϊίω υούτφ νεμομβνων αϊγοχροδάτων χοίρω»
  μοσχαρίων καί πώλα»·" τ.λήν των διά την χρήσιν τώ; παρα¬
  γωγέων Οί α'.τκρίττη ή Άντιπροσωτεία τής
  ί έ* των ζημ:ωτών.
  3) Ή έν ικίπίς 5ρν-τα· άπό ποώτης Μ^{■>^ 1912 καί
  ή'ει Τήν τελε^ΐίίίν Ν^ϊμδΐίου Ίδίου ετους.
  4) Το μ[σ1^υ.Λ θά *α-α5ληθ<ί ι'ις τρίϊς ίσας δόσ*ις ε; ών ή μέν πριότη θά κατιβληίη την τελευταίαν Αύγούστου ή ^ε^τϊρα χήν τελ<ιιτϊΐαν Σ«ττεμ6ρίου καί ή τρίτη την τελευ ■ τϊίαν Ό*τω6ρί:0 1919. Εάν δι δόσις τις ή καί μέρος αυτής δίν κατιβληθή Ι^τρίθίσμως κΐϊ^ίσταται τοκοφόρος 9°/0 5) Ή έκμίΐθωτις Ινεκγτ,θΓ,σίται την 1 Απριλίου 1912 ημέραν Κυριακήν κχί ώραν 3—5 μ. μ. ενώπιον Επιτροπείας ίποτίλο.μί'νης έκ τίθ Δ^μάρχο^ Κριτσα,·, ώς Προίδρου, των Άντιι;ρ:σώπω' τής Κ:,νότη»ς Κρ;-σάς ώς μελών, τούτων 5έ κωλ-ομίνων των νομιίμων άναιληρωτών απών, ίν ττ] .ατίΙα τής κ)π5εω; Κριτΐάς ένθα προσκαλοανται οί 6ου- όμε.οι νά τ.λΐϋδοτήσωσιν. 6) Ή Ιγ/.ρυι-, ιή^· /.»τχλ^ρώΐΕ«ς τή; ΙκΛσθώσ^ω; βφίεται ;Ίς τή/ ίπί ταύνην οριζομένην Έπ.τρο-τείον ήτις εάν μέν κρίνη ιυμφέρευσιχν την πρίαφίρθίΤΐαν τιμήν θά σύνταξις ->ό μισθι*τή-
  ριον ϊγγραφ:·* είς τΐτν μ:σθ^ΐήν ίάν δέ κρίντ; άσύμφορον ταό-
  την Θΐάκυ;ώ-Γ| τ» πρακτιχά τής μ'.σθώσιως όπό^ε ή θά δια-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χειρΐσθή τα δικαιώματα αΐτίίί κατά δούλητν τ-ρβς το συμ- ,
  ©έρον τί|ί Κοινότητ-ς 3 θά επαναλάβη την πλειοδοσίαν έντος
  όκτώ ημερών.
  7) Ό μισθωτής ύποχρεοΰταί
  α') Νά αποδώση τό κτήμα καί τα *ε'νδρα είς την Αντι¬
  προσωπείαν ευθύς μετά την λήξιν τής μ'σθώΐπος ουχί είς οίαν
  κατάστασιν εύρε βότά άλλά είς ναλυτέραν χωρίς νά νειρω-
  τερβύβ·-) αΰτά, όφείλει νά άποχόπτη τους ξη«υς κλώνους τ5ν
  άπιδεών καί νά χαθαρίζτ αύτάς Κί.τά ττ,ν συλλογήν των '
  Αριθ. Πρωτ. 23
  18"
  απιων.
  6) Δέν ίίχίΐοδται νά έπτρέτχι είς μέλη ίλλων Κοινοτή- ;
  των ί καί τήςήμετέρας Κοινόνητοίνά κόπτωσ! ξυλϊίαν ιτίος στέ- |
  γαΐιν ο'<ιών 9) ττρος κατασκευήν οίχ.ιι·λών έπίπλων έ*τός εάν | λάίη ε'ιίικήν άίκαν παράτής Άντιπροσωτΐείβς. * γ) Δ;ν ϊιχαιοΰτιη νά ίπιτρέπγ, είς μέλη ξένων Κοινοτήτων | νά κ:πτα)ϊ! ξύλα οΰτε τής μαγ«ιρικί!ς οΰτε άλλης χρήσεως διότι έναντία περιπτοισει θά εϋθύνηται ό μ,ισθώτής. 8) Όφείλίΐ νά είοοπαη τί;ν Αντιπροσωπείαν πεεί ι ών εκάστοτε γιγνομένωνζημιών είς τε τα «γρΐϊ χαί ήμ^ρα ίενδρα, ε) Δέν δ'λα οδτα' ό μ,ισθωτής νά Ιπιτρίψτ, εις 'ϋΐέλος ετέ¬ ρας Κοινότητος την ι'σβγωγτ,ν ζώ'ΐΐν έντος τοΰ Καθαροΰ "Ορους έχ,τός ϋν όχεβάλη λίκτ-μερή κατάλογον ίν ψ θά άναφ-οτ, τόν αριθμόν των είϊϊγ .,σοαένον ζώ'ον ϊ'ς τις βίσεις είς αίς θά βόσκιτ) τ»3τα όίέτε ή Άντιτροϊω-εία έαν κρίνχ) εδλογον αυτόν θά ι—"τρέψη την βίσκήν 2ι' ε'ιϊικής ίίϊίίας μή έπιρεαζομένης τής Άντιπρίσω-τίίαί: έκ τοΰ χρημαΐικοθ πο- σοθ 8 ήθελε προσ?έρη είς τόν μ'σθωΐήν. στ) Όφείλιι νά ίΐϊτηρί) άγρίφύλαχ,ας Ιπ' ευθύνην τού αρμο¬ δίως διορ ζομένους καί ύπίϋίίινους κκθ' ϊλιν τό διάστημα τής μισθώτεως είς απόδειξιν των ζ-^μιών αΓτινες τυχόν ήθελον προξενηθΫ]. 8) Ό μισθωτνϊς δέν είθϋνίται επί των διαφίλονι/ουμένων μερών τοϋ Καθΐρο3 όρους με-αξύ τήί Κοινότητος Κρ:ΐσ2; καί έτέρων Κοινοτήτων άλλ' ουδέ ή Κοινότης «ύθύνεται εις αποζημίωσιν αύτοϊ3. 9) Διά τάς έκ θεομηνίας ζημίας ή Κοινίτης οΰϊίμίαν ύτέ- χει ευθύνην. 10) Οί τυχόν αρμοδίως ίπι6λτ,θ(]30μενοι νόμιμοι φόροι οΐ- ίόλως ίπιδαρύνουσι την Κοινότητα. 11) Επί θιμάτων των όπΐίων τό πο·ρΐν πρίγραμμα δέν προνοεΤ §α ίσχίουσιν α! πρΐηγοΰ;χενα! κβνονίστικαί άποφάτεις τής Κοινότητος τα σ^ετικά Ιθιμα καί ζ'ι Νόμοι τίς Πολιτείας. 12) Ή έν τώ ονόματι τού τελευτιίου πλειοδότου γειΌμένη καταχυρικτίκή πραξ ς θά ίσχύτ; ώς «ττίιημον συμβολιιβγραφίκΌν Ιγγραφΐν μίχρι τής σ.-ντάςεω; τοιούτου ό !έ «ρνοίμενος νά συμμετάσχη τ;ύ τελεΐιταίου τούτου ίγγοόφΐυ καίπερ -ροσ- καλούμβνος ΰ—ογρεοίότα: νά ταοάυγη τω ίτέΐ-φ ώς πιινιχήν ρήτρβν δρα·/μίς τριακοσίας (ϊρι'·. 300) είς την »αταδϊλήν τής οποίας ι χ. μέροκς τής Επιτροπείας «ΰθύνεται μόνον τό άρνού- μενον την σΰντοξιν μέλος. 13) Διά νά γίνη τις δεκτός είς την πλειοδοσίαν όίείλει ι α ) Νά «ροσαγάγη άξιό·/ρ€(ον έγγιιητήν ου τό άξ:ό-;ρεον 0α (γκρίνϊ) ή Επιτροπεία όστις 6ά ΰιΐονράψγ] μετά τοΰ μ-σ- «ωτοθ τό μισθωτήριον ίγγρα{:ΐν χαί τα πρακτικά τή; πλειοδο¬ σίαν και θα είναι συνυπεύθυνος μ*τβ τοδ μΐσθυΐτοΰ πρός την Κοινίτητα. 6) Νά προσαγάγιο πκΐτοποι^τιιιόν υπό τοΰ Ταμίου τή; Κοι¬ νότητος Κριτσας καί υπό τοϋ ΤααίΌυ τής Ένορικκής Έ~ι- τροπείοις Κριτσας δτι δέν όφείλει εις τα δύο ταυτα ταιι.ΐα. γ')Νά«ίνε κάτοχος δ.πλασίας πίριουΐίίς καί ελευθέρας τού μισθώματος. 14) Τα κηρ}χ«ια καί συμ5ολαιογρα? κά εςοία έπι6αρ';νουσ: τόν μισθωτήν. Έν Κριτσαττ] 4 Μάρτιον 1912 Ό Πίόεδ,οος τής Κοινότητος Κριτσας Ιωάννης Κ. Άλέξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ •Ο ΙΙρόεδρος της Κοινότητος Κοιταας Διακηρύττει δ τ ε, Έ&τίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν ίκμίσβωσιν τα έκ τοΰ Ιν Λακωνίοις Λειδΐδίου τής Κοινότητος Κειτσας δικαιώματα αυ¬ τής ά'τίνχ όρίζονται διά τής ύπ' αριθμόν 2. τής 4 Μαρτίου 1912 αποφάσεως της ϊα των «ν τω Λειδαδ'φ τούτω έσπαρμένων δ«- μητριακων καρ~ών έκ των ποστανίων σταφυλών, οίνου κ»ί τής έναπίλειπθίλίνης βοσιιής έκ τής αποξηοανθείσης γ'λίιΐί *&1 τού 6ερισμο3 των 8ημητριακών καριΐών (καλαμΐας) υπο τοΐις ξ ρ 1) Τα β'ϋ την πλειοδοσίαν τής ίκμισθώιεως, εκτιθέαβνα ϊικαιώματα τής Κοινότητος Κριτσας έκ τού ΐν Λακωνίοις Λ«ι- δίδίΐυ ίί«ε τα εξής. α'.) Έ* των δτ,μητριακδν προΐόντων ποστανίων σταφυλών, εΓνου, τό Ιν τρίτον (αριθ. 4/3) β) "Απασα ή έκ τού θερισμοΰ τΰν δηυιητριβκών κβρπών χαί τής άποξηρανθείσης χλόης 8ναιτολ«πομίνη βοσκή. 2) Ό μυθωιής ουδέν ϊιχαίωμα Ιχ<ί! ί«Ί των Ιν τω Λ«ι6«· δίφ τούτφ ύ-αιρχουσών λιγϊών. 3) Δ:ά τάς έ* θεομηνίβς ζημίας τ} επί των δ:αφιλονικουμ.έ- νω« μερών ύ—ο τρίτου ή1 Κοινότητος ουδεμίαν υπέχει ευθύνην. 4) Οί άίμοδίως ΐπιδαλλόμενοι νίμιμοι φόροΐ ουδόλως ΐπι6«- ρύνοαΐ! την Κοινότητα τουναντίον ««ιβαρύνουσι τόν ίνοικιαστήν. 5) Ίίπί θεμάτων των οποίων ή παροϋσα δι»>(ήρυξις δέν προ-
  νε«Τ θά ίσχύωσιν αί κροηγούμεναι ««νονιστικαί αποφαΐεις τής
  Κοινότητος τα σχετικά Ιθιμοι χαί οί Νόμοι τί]ς Πολιτείας.
  6) Διά νά γίνη τίς δικτός είς την πλειοδοσίαν όφίίλει να
  ϊροσανά·ΐΐΓ) έξίόχρειν έγγυητήν όστις θά συνυπογράψ^ τό συν-
  ταχθησόμενον συ'ΐδόλαιον καί τα σ-/ϊτικά τής πλίΐοϊοσίοις
  πρακτικά. Έν η ϊέ περιπτώσει ό μισθωτής ή1 ό ΐγγυητίίς
  άρηήΰ>σι την σύνταξιν επισήμου ένοιχιαστηοίου βγγρίφου, τΐτ*
  ούτοι θά είναι άαφότίρΐι συνυπεύθονοι πρός την Κοινότ*]τα δ.^ι
  παιαν τυχόν ζημίαν έκ τής Ιι/ΐκεν τούτου έπχναληφθησομέντίς
  ιτλειοϊοσίας επί ϊλαττον τοϋ άρχικοΰ μισθώματβς.
  7) Ουδείς γίνετίΐ δεκτός είς την πλειοδοσίαν ουΐ« ώς πλεΐ-
  οδοτης οΰτβ ώς έγγυητνΐς εάν δέν έχωσι διχλασίαν περιουσίαν
  τού ϋΐσθώματος κ^ί έλ«ι.θέραν.
  8) Άίίεται τό δίκ^ίωμα είς την επί τϊύτιτι Έπιτροπείαν ιτερι
  το3 συμφέροντος η μή τής μισθώσβως ήτις Ιάν μΐν κρίνΥ) συμ¬
  φέρουσαν την μίϊθα.σίν θέλει καταχυρώση αύτ};ν είς τόν μΐϊθω-
  τήν /αί συντβξη τό μισθωτήριίν έγγραφον. Εάν δέ κρίνη την
  ύτό τού μισθα>τοί3 προσφιρθίΤσσαν τιμήν άΊτύμ^ρον θ' βΛυ?ώσυ
  τα πρακτκά.τήςαιΐθώσεως ό-τότίθά ηδίίχκρισθο τα δικαιώμίτα
  αυτής καΐά βούλητΐν δ:ά τό συμφέρον τής Κοινότητος ή* θά επα¬
  ναλάβη την πλειοδοσίαν ίντός όλτώ ημερών.
  Ρ) Έν η πΐοιπτώσιι ένοίκιασθί ή Κοινότης ίέν ΐπιτρέπί! εις
  τόν μισθωτ*ν νά 5Α-:μήσϊ) την Ικ χλόης καϊ 4λ το3 θερισαοΰ των
  ϊημητοιαχών ίναπομείνασαν νομήν εάν δ£ν είϊοποιήση ίπ! τοΰτΐ|>
  την Κοινόιη'α ήτις θά δώσιτ, είς αυτόν την άπαίΤΛαμένην άϊ'ΐ*ν
  τή; έκτ'μήσεως έν «αιρφ τω ίίοντι όπότε θά άκολουθί) μΛος
  τι αυτής ίχΐτοζ'ως ή όλλο πρόσωπον ό'ίερ θ'? ΰποδείξ/, «ΐς ι-ν
  μΐϊθωτόν ή Άνιιπρϊσωκεία.
  10) Ή ίνΐίχίϊαις άο-χεται την πρώτην (1) Μχίοο 1912 κ»ί
  λήγει την 31 Όχτωίρίου 1912.
  χωλυομένων των νομίμων άναπληρωτών αυτών χατά την
  Άποιλίοο 1912 τ&έραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ·· «ν
  τή χλατ=ί'α τής νωμοπόλεως Κριτσας.
  12) Η έν τώ ονόματι τοΰ τελεοτα'.οο πλϊίοϊότου γενίμεν1/
  κατακυρωτίκή πρας·ς 0ά ίσχύη ώς επισημον συμδολαΐίγραφ'*0*
  εγνΟα?ον μέχρι τής συντάξεως τοιούτου.
  13) Τό μίσθωμα θά κκταβληθή ε?ς δΰο Τσας ϊίσεις έξ ών Ά
  μέν πρώτη καταβληθήσεται ττν 30 Ιουλίου 1912 ή ί* δί""
  τέρα την 31 Όκτωδρίβι» 1912.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  14) Εκάστη ϊίσις ί) μερίς αυτήί μή ίμπροθέσ/.ως καταδλη- ί
  Λοθί'σταταΐ τοκοφόρος πρός 9 %. |
  15) Δία νά γίνη τι; δεκτός δ^'ον νά προσαγάιη πιστοποιη- ι
  τικόν υπό τοΰ Ταμίου τής Κοινότητος Κριτσα; κΐί υπό τοΰ ί
  Ταμίου τής Ένορίακής Επιτροπείας Κρητσα; ό'τι δέ» ό?είλει
  είς τα ίύο ταυτα ταμεΐα.
  16) Νά είναι κχτοχος ϊιιτλασίας περιουσίας καί ελευθέρας
  τοϋ μισθώματος.
  17) Τα κηρύκεια καί σιιμβολαιογραφΐκά Ιξοδα ίπιδαρύνουιι
  τόν ίνοικΐίστήν.
  Ό Πρόιϊρος τής Κοινότητος Κριτίβς
  Ιωάν. Άλέξης
  ΔιόρθωσΊς Παροοαιιάτων
  Είς το ΰπ' αριθ. 98 τής 14 Σεπτεμδρίου 1911 Τεΰγους
  τρίτου φύλλον τής Επισήμου Εφημερίδος καί β'ο τάς έν αύτω
  δημοσιεύομεν άς ί-κοψάσικ τε3 Κβνουογιοδικείΐυ Χανίων, ήτοι:
  Ιον) είς -.ήν ύπ' αριθ. 162 τού 1911 άντί «υπό χ*ινο3 συμ-
  Φίροντος μετ αλλήλων» γρχχτέον «υπό κοινου συμφέροντος μετ'
  αλ)ων», άντί τής φράσεως «Ικπρομελέττκ απεφάσισαν άνθρω-
  πόκτονίαν» γρ«πτ5Όν «ίκπρομ.λέτης απεφάσισαν καί ίσχ.μμένως
  εξετέλεσαν ανθρωποκτοηβν» χαί άντί τής βράσεως «Ικπρ;μϊλε'της
  απεφάσισαν το8τ?» γραπτέον «ίκ προμβλίτη'ί άπίφάασαν καί ΐσκεμ-
  Ι*^ω« επεγείρησαν πρός τοδτο».—2ον) Είς την ΰπ' άριβ. 109
  τοΒ 1911 άντί τοϋ όόματος «Ιωάννου Μιχ. τ) Κωσταντ. Σεΐ-
  μβνακη» γραπτέον «Ιωάννου Μιχ. ή" Κανδ. Σεϊμενάλη» άντί
  τής φράσεως « έκπρομελέτης καί έσκεμμένως άτέκτειναν »
  γραπτέον «έκ προμελ^της ά-ΐεφάσισβν καί έσχεμμένως άπέκτει-
  ναν». —
  Είς το ΰπ'αριθ. 98 τής 3 Όκτωδρίου 1911 Τεΰχους τρί-
  του φύλλον τής Επισήμου Εφημερίδος καί ?!ς τάς έν αυτώ
  δημοσιεύομεν^ άιτο«άσκ€ τοϋ Καχουργιβϊιχείβι» Χανίων, ήτοι :
  •ίς την ότε* αριθ. 107 τοΰ 1906 άντί τής φράσεως « τ)νοι-
  οιζχν βΰτο». αντί τής οράσεως «δι'
  ίυν αζ -[ην υπ αριαμ;ν ιυυ τού ι »υυ αντι της ι
  σϊως« τόν μ.=ν Γ£ώργιον Τζηλανάκην» γραπτέον «τόν μέν
  ?θν'·°ν '^';ουΥαν^ν)) καϊά.τί τής φράσεως ««« είρκτήν ΐκτώ
  (Ο) ετών άρχομε'νων άπό τής 18 Φ46?ουαρίου 1906» γραπτέον
  «εις είοκτ^ν ίχτώ (8) ίτών αρχομένην διά τόν Ιωσήφ Λέ5αν
  οπότής 1 Μαίου 1906 ήαέρας τής ιτροοΛίΐχίσίώς τού. τβν δέ
  Γεώργιον Τζουνανάκην εις φυλάκισιν τριών (3) ΐτών άρχομέ-
  νων βτί'ο τής 18 Φ.δρουαρίου 1906»·—
  μίνας άποφάσεΐς τού _....,.
  ϊμίνην πρώτην ΰπ* «ί·ιθ. 18 τήν αφορώσαν τόν κατηγο-
  Γεώργιον Ψωνιστάχην άντί τής χρονολογίας τής 5η-
  το ετος 1901 μίγοι 29 Ίουνίου 1ϊυ4» γραπτέον «απο το ίτος
  1901 μίχρι 29 'ίΐυλίου 190Ί».— 3ον) Είς ττ.ν ΰπ' άριθμίν 14
  τοϋ 1936 όντί τής φράσίως «νά έκτϊλίση τήν άνθρωποκτονίαν
  ταΰττ.ν» γεατ.τέαν «να έκτελέστ, την άνθρωποκτονίαν τούτου».—
  ταύτην» γραζτέον «νά εκτελέστ;.
  άντί τής φράσίως «ρΊκετα άσπρα άςιας» γρ β
  άΐπρη άξας»—χαί ά»τί τής «ράσειβς «ήναγ>ασίΙη οίτος μετϊ
  τοΰ λοιπόν άιτοσπά3;Λατος» γραπτέίν «ήν^γ,χαθί) ούτος μετά
  τοϋ λοιποΰ άποσπάσματος».—
  Έν Χανίοις τί) 9 Μβρτίβι» 1912
  Ό 'Υ)Γραμματευς τοΰ Έφίτείου Χανίων
  Σ. Έ. 4^υλλαδιτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1249
  » Διεκπ. 836
  Ενώπιον τοϋ Δικαστήριον των έν Χανίοις
  Έφετών
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ ι
  Τοϋ παρ* Έφέταις Γενικοίί ΕίΛα γελέως
  Πρός τόν επί θακατ. τραΰματ'. ϊ* άμελείας χατηγορούυενον
  Ανδρέαν Γεωργ. Μανουσέλην πρφην κάτοικον τβϋ χωρίου Καλ¬
  λικράτους τής Επαρχίας Σΐακίων το3 Νομ«ύ Σφβχίων καί ήϊη
  φυγοίίχου
  Καλεΐναι νά ΐμφανισ(7ς αΰτοπροσώχως ενώπιον τοϋ ά/ροα-
  τηρίου τοΰ ΐνω Δικαστηρίου την 25 ιοΰ μηνός Άχβιλίου τοΰ
  ετους 1912 ήμίραν Τετάρτην καί ώραν 8 χ. μ. όπότε καρι-
  ύίϊται καί ή υπό τοΰ Νόμου όριζομένη τρίμηνι>ς ιτροθ<σμί?, πρ:ς συζήτησιν τΛς Ιγίσιώς σου ΰτό χρονολογίαν 59 Φιίρου- αρίου 1912 κατά τής ύπ' αριθ. 184 τοΰ Ιτους 1911 αποφά¬ σεως τοΰ Πρ«»τοδιχείου Στα>.ίων, άλλως μή ίμφανιζίμενος Θέ-
  λεις δικασθή έρήμην.
  Δημοσιευ9ήτω τό παρόν ϊιά τής Επισήμου Έεημιρίϊος.
  Έν Χανίοις τί 1 Μϊρτίου 19' 2
  Ό 'Λντεΐσαγγελιύς των Έφιτών
  Ν. ΖουρίΠης
  :'Αριβ. 294
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Σι/νέδρι·: ν
  Λ ι ά
  ταυτα
  Δικάζον ϋρήμην τοΰ χατηγβρουμίνου Δημ. Βι>υτετίχΤ|, γεννη-
  «ί; Κεβ>«Αα Άποχορώνου »α! χαΐοιχοΰντος «ί? Χαν'α, άγά-
  ά Χ Όθδζ ί "λ
  ρ
  μου, έγγρ«μάοι>, Χροιστιανθυ Όρθοδόζο» χαΐ πολίτου "
  Κηούσσΐι τοϋτβν ενοχον ίτι έν τω ΰπ' αριθ. 102 τής 10
  Όχτωβρίου' 1908 ·ύλλω τής έν Χανίοις έχδιοομί'.ης Έφημίρίδος
  ι Σύναγμα » όπερ έχυχλοφ:Ό/ άνίχανον νά
  εχτελ7| ΐνελλιπώ; τα χαθήχοντοι ιου>" «ροσίίαλβ ιή< ίςω-είΐχτ,ν τ·μή^ τοΰ Γεωρ Μ«ραθοΒιό?ο« ίν σχίβι πρός τα χαθήχον·:! χαΐ ώ; διϊαυχάλου τ->Ζ Δηαοσίου. χα>
  Κατ«5ιχοιζί! τό»· χηίυ/θέντα 5.οχ»ν χατηγορούμενον «!ς φυλά¬
  κισιν ίίιοσιν ημερών τήν ποινήν συγ/ωνίύει πρός την έπιβΑΤ,^εί-
  β«ν αύτω 5ιά τής ΰπ' αριθ. 293 έ. ε. άποφάΐίωί <-ΐ§χτι?νον τ«ύ- τ·",ν χαΤά α'αν ήμέΒαν ΥιΓοι 6ρΙζ«! την ίχτιτ^αν κοινήν (ίς ί?/οι χοιΐ μια^ (21) ήμϊΐών φυλάχιΐιν χαΐ ιϊς τα Ϊζο5« τής ϊιβοι ιτσ'α;. Έχρ 6η, ίπιφασίσθί) χ«1 έϊημοσ:«ύ8η. Έν Χβνίοις τ?, 17 Σ«πτ»ερίου 1911. Οί Σϋνιϊροι Ι. ϊαοννάτόος Ι. Καταλαγαοιανός Ε. Σειοαόάκης Ό ΰ Ί. "Οτι άχριβές άχόσπχσμα. Έν Χανκχς τ}] 24 Όχτω6ρ(Γυ 1911. Ό Β. Γραμματεύς Γ. ά Αριθ. 293 Τό Λικαότήοιον των έν Χανίοις Σι/ν'δρων Συγκείμενον κ.λ.π................................ Διά ταυτα Αιχάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμένου Ιω. Βϊυτετάκη γίννη- θεντος «ίς Κϊφαλα Άποκορώνου καί χατοιχοΰντος εις Χχνία, άγάμου. ίγγρπμμάτου, Χρΐστιανοΰ Όρθίίόςου καί πολίτου Έλληνος νυν δέ φυγοδίχου. Ι
  ΤΗ8
  ν
  'Ί '
  τβϋτον Ινβ^βν &τι διά ί(ατ«<ίίΙι; υπό τόν τίτλον «Διά τΗ Κύοιον $πί τ^ς Ται*:'ιίζ Έιτίτροτον δημοτΐίυ^έί ϊίς τό ύ-' αριθ. 109 τ*ς 10 Ό*τ·»6β(οι> 1908
  ενυτογΓάί'ος ί'ς τό ΰπ' αριθ- 109 τ*ς 10 Όιτ«6β!ου 1
  βύ'λλ ιν τής έν Υβνίοίΐ 4χϊιϊομέ«ης ΈφηιιεβίΛος «Σόντα
  ?τ«ο ίχυχλοφόίητε, πί'σέδϊλε την ΙΗω-Γερική" τ'Μην τού
  '/ίλάϊυ Κυ5"»χάκη ώς ϊ'?:ΐσχΐ')·ου τ;3 ΔνιΐΑΓΐίου Ϊ!» τϊ
  :ίϊ<: αου προσεκά^ησε ν' αναγκάση ϊι' απει¬ λών την αρχήν β'ι<" π»ράλειφ:ν χρίξίως άναγο'.λένης είς ιήν υπη¬ ρεσίαν ττς, ήτοι ήπείλησί διά μαγαίοας τόν χωροφάλαχα Γεώρ¬ γιον Τζανά·ην καί τούς σΐία:ι<ι')τ3ίς Νι«.όλ. Κατρία^θίκη« κτι Γεώργ. Στρατά/.Τ)ν, καθ* ό'ν γκόνον προσεπάθουν νά έχτελέσωσι την διαταίήν'τοϋ Νομάργου Ηρακλείου χ.αί αετί-φίρωσΐν οώτόν ϊ'ις Ήρίκίειον χαϊ βϋ,ΕΪθίν είς τό λεπροχοΛΐίον, /.ϊθ' ο λε- πρόν κοί Καταίι«άζ(ί τεν κηρυχθέντα Ινοχον είς φυλάχισι·; τριών (3) μηνών. Εκρίθη άπεβτσίσθη καί έϊηαςσΐίύθη ίν Ήρ»χ7ε'ω τϊ] 23 Φεβρουαοίο*) 1912 Οί ΔίλΐσΓβί Έμμ. Ηινηγυράκης Κωνστ. Τβαϊ-καοάκης Γεώργ. ΙΧαλιεράκης Ό β:ηθός τού Γρϊ-υιματίως Δημ. Καλ;ΐτζά/ης Άχριδϊς ίπόσπατμα Έν Ή.ιαχλϊίψ τη 6 Μαρτίου 19' 2 Ο Γραμματεύς κοί ά. α. ό βι,ηθός Δ. Καλαϊτζάκης _ 'ΑοιΟ».. Άποφ. 60 Γ6 Αικαο*τιίριον των «ν Χανίοις Ορωτοδικών Διά ταί3τα Αι·άζ:ν ,'ρήμην τού κατηίοροομένου Έμμ. Ίγγλΐζάκη, π;ώ ,ν κατίίκοο Χανίων Ααί ·?,!>) άγνώΐτου δίαμονής.
  Κη-ύοσει τούτον ϊνοχον ότι ί'αχατίχαίν Ιν Χανίοις κατά τόν
  'ΐ3ν:υβρις^ 1911 τριάκίντα (30) δραχμάς άνηχςΰΐας *'ις τόν
  «ν ταίς Σωφρονΐστιχαϊς φ^λακαϊς Σ^γγρο3 >ρατοόμενο» Δή-
  μη·ρ. Αναγνώστου, άντίτιμον τριών χ«ίρ5τεχνη^άτυ·ν
  εστειλε πρός αυτόν δια νά τα πωλήση καί τω άπ^στϊίλη τό
  άντίτιμον χατεκράτησε καί κατηνάλωσε ταύτας επί σκοπώ ο'τω;
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τϊΰτω' τό; !8ΐ3*τή,Α>να ζη> τρ,ί) ρ^μένης άπο-
  ζημιώαβως
  Κχταδιχ,άζε! το/ κη3.ιχ3ίν α ίνοχ;ν
  Ίγγλίίακην εις φυλά<ισ.ν έ/ο; (1) μηνός Εκρίθη άπεφΐσ ~%ΐ) καί έϊη^οτίείοτη Έν Χανίοις τ?| 2 Φεδρίυαρίου 1912 Οί Δικαστβί Μ. Δασκαλάκης Ί. Καταλαγαρ2ανός Ν. Σαββάκης Ό Β Γριμματέως Ί«ίάν. Μαναρόλ<;ς Ότι άκριδές «πόστο'σμα Έν Χανίοις τη 14 Φϊδρουαρίου 1912 1 Ό Β Γρα(*μιτέ«ς ; Ί. Μοναρόλης ι ^ε^ε^ιεΒΗΠΒειει^εΒ^εΒΒεΐΜ 1 Άρ.θ. Ά-ο?. 58 ί Τό Αΐκαίίαήοιον των έν Χανίοις 1Ιρα>ΐο5ΐΐ:ών
  Δία ταυτα ;
  Δΐκάζον έρήμ-ν τοΰ καΐί) ·ορο^μίνο^ Μ χ. Γ. Βαΐιλά.η
  έτών 23 ύ7ϊθδ"][<.-:5ποίθΰ, πίλίτου έ'λληνος, Χριστίχνου Όρ9ο 8οξου χατοίκου τρώην Χανίων ήϊκ] αγνώστου διαμονής. Κηρύσσει τοϋτιν Ινοχον ότι την 10 Ίουνΐου 1911 πεοί ώραν 8) 1)2 μ.μ. έν τι) συνοικια Κάτι» Κ,ϋμ Καπί Χκν,ων, ι*. προΐΑϊ- λΐτης απεφάσισε ν.Λ έσ^εμ,λίνυς ετραομάτισε 3ια ρί(>5ο) κατά
  την κϊφαλήν τ^ϋ Άν. Β. Καραμϊλή κί: είς ίικφορα ά'λα
  τοϋ σώματος τού μ-ρη έξ ών τραυ/άτων ούτος ένοσ/ΐβε καί
  άνίκονος πρός έρ-ασιαν κατέβτη πλέον τ^ν τρ:ών χαί Ιλασσον
  των 30 ήμίρών,
  Καταϊιχοζϊΐ τόιΐ κι,ρ><χ9:'ντα ε'ν:χ'ν χατηγορίόμδνον Μ. Γ. Βασ'λά/.ην ε'; φυλάκισιν ϊξ (6; μηνών. Έχοιθη άτ.^α,ίαθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τν) 2 Φίδρουαρίου 1912 Οί Δικασταί ΑΙ. Δασκαλάκης Ί. Καταλαγαρ2ανός ΛΓ. Σαββάκης Ό Β. Γρ«μ*ατέ»ς Ιωαν. Μ&ναρόλης "Οτι «κριβές άτόσ^ασκια Έν Χανίοις τη 11 Φ.δροοαρίου 1912 Ό Β. Γραμματε'ως Ί. Μαν*ρόλης τής δί·η; &«? το3 3ημ-.σίου ίκ δραχμών ζέντε ιΐσπρακτέων Γ.αρ' αίτ>3 κα! ίι' έδδομαδιαίας ίτροσι»π:κής τ:υ »ρατήσ»ως.
  'ί^κριθη, απεφασίσθη καϊ ίδημοσίίΰθΐ).
  Έν .Ήρακλϊίφ τί) 8 Δ€?ε>6ρίου 1911
  Οί Δικασταί
  Κ. Τσαγκαράκης
  Ι"1. Ιΐαλιερ κης
  Δ. Χαλκιαδάκης
  Ό Βοτ,θϊς τού Γραμμιτίως
  Ίωσ. Κ. Άνορουλάκη;
  Άκρ.δές άπίσπαΐμα
  Έν Ήρα*>ίίω τη 19 Ίανουϊρίου 19'2.
  Ό ΓρμΐΛΐιατεύ·; >βί ά. ά. ό
  Ίωσ. Άνδρουλάλης
  Αριθ.
  2888
  » Αποφ.
  Τό ΑικαΛΐΓιριον των έν Ηρακλείω
  Ιΐρωτοοικω,.
  ■·..···...■«....···......·......·.,.........
  Διά ταυτα
  Δικάζον ϊρήι»ην το3 κατηγορ^υμΐνου Γεωργίου Λ
  ν}
  • Κηρύσΐει τόν κατηγορ ιύμενίν τ:ΰτον Γί.όρ Λΐτζουράκην
  | έΐών 2"2 κϊΐςικοντε^), μ:ν Κλ-ίμα Πυργιωτι-ϊης και ήίη
  [ άρώσιου διαμονής Ινοχο, τοΰ ότι έν ψ 6ια τής ύπ' αριθμόν
  < 187 Τοϋ 19)9 ά Έ Ί1 φ φ . χ υθη είς δ^ο «των άσίυνομΐλην ίπίτήρηΐίν χαί 2ιχ τής | ύπ* αρι&μ. 379 π. ί. α«οφ»:ςως τή; Νομάρχας Ήρα»ι λειου * είχεν ορισ9(5 τοπΐς πρός έ'χτισιν τής αστυνομικάς ταύτης έπι- τηρήΐεως το χωρίον Δαφναίς Τ«μίν-υς ούτος πα.εόια^εν την άσΐυνομικην ταύτην ίΐτίτ^ρησιν αναχωρησας 3ια το έξω- τερ.κον άνυ αίειας τής ά^μοέιας άρχής καΐ Καταδικαι αυτόν ΐίς φυλάκισιν τισσάραιν (Ί) μηνών. Εκρίθη άπαφαιισ&η καί ίδημοσιευθη Έν Ή,-αΛλιΐΐ)) τί) 1 Δϊχε^οριου 19)1 Οί Δ Αριθ. Πρωτ. 908 (1910) » Άποφ. 728 Τό Δικαστήριον των έν ΊΙοακλείω Ιΐοωτοόικών Συγκεΐμενον.................................... Διά τ α 0 τ α Διχάζον ίρήμην τοϋ κατηγ^ροιιμένου. Κηρυνσιι τόν κΐτηγοροομίνον Ιωϊννην Γ. Τζανουδάχην τ) Ντρανταγόν έτών 21 γεννηι)$ντα «Ίς Σλα'ωτίν Σφαχιιβν κΐί κατοικοΰντα είς Άμπελο.ζον, ά/αμον αγρά,ιματον, γί^ρ/·όν Χρ[- στιανό» καί πολίτην "Ελληνα, νΐν άγνώΐτου διαμονή:, ί':χ:ν τοϋ δτι την 14 Ίανουαρ'ου 1910 =ν τίΐ έν Άγΐ3ΐς Δί*α οΐ- κία τοϋ Χρΐίτςδουλου Άληγιζακη ίς άμελείας απεκ·.€ΐνε τόν Ευάγγελον Ν.κολουδάχην τραυματίσας ούτον ί;α περιστρίφου πεπληρα,μίνου διά τής σκνήθί^ς φινιχής γομώΐίω;, ίιελθιύσης τί,ς σφαίρας έκ τής διςί; παριιας, ές ού τραύματςς άπε- ίίωσεν ούτος μετά είκοσιν οκ'ώ (28) ημέρας *;ί Καταδΐχΐζει τόν 7.ηρυχ6έντα Ι»οχιν Ιωάννην Γ. Τζινουϊά- κην ή Ντρανταγόν «ίς φυκζκισιν δυο (2) έτών, επί «αραβζσει το3 άρθροιι 300 ΐδάφ. 2 τοϋ *βιν:κοϋ Νομαυ, καί είς τα Ιςοδβ Ά. Ιϊερακίκης Δ. Κατ^ουρακης Δ. Χαλκιαοακη·} Ό β:—0ος τοϋ Γρ«μματΐ<·ς Μ. Χ, θαλασσινός Άκριίές άπόσπααμα Έν "Ηρακλείω τΌ 12 Ίινουαρίοι, 1912 Ό Γραμματεύς καϊ ά. ά. Μ. Χ. Θαλασσινός _]Αριθ_Ι]ρωτ._9Ο3_(191Ο_; 9 Ά~ορ. 723 Ιΐοιν. Τό Δικαστήριον των έν ϋρωτοόικών Συγ Διά τ χ ϋ τ χ -,ν έρήμτ,ν τοϋ χα-|)γο;ουί»ένου Τιμοθέου Ι. Βχρ5ά/η ίτ 22 γΐννηίέν-οί ι.ί; Α^/χνϊ ί, 3ι^^α^ο^, έ,'γ.α^μΐΓθυ, Χ^ιιτΐίνο πολίτου ΒΛΛη«ο; χαταΐχου τίω; ΗρχχΛεΐαιι χαι (]ΐη ά^ώ διαμονης. Κ<)θύσ3ΐι τϊν χατη'ορούμενον τοϊνον ϊνοχίν τ ΰ ότι τυ/χάνων οκπτιχος χλητήρ τη; πίρΐίί^ιας τού Πριϋτοαιχι(οο Ηρχ«Α«ίοι>,
  ώ; τοιούτος χχΐ £ΐ)»ϊ(ΐει τι,ϋ έη,αοΐίου <υτιι χαραχτήί<>; τού χα-
  τώνβωσί *ά Α»6γ) £<ί την ίΐ.>τία.ι τού 8ρβ/μϊς 76 ουνϊμκ τής
  ϋπ' αριθ- &84 τής 11 Αύ/θυστίιο 1910 «χϋεσιως χατισ/έσβως
  αΰτοϋ τταρά τού Μουχ»ρέμ Μιϊμχχΐ], άνηκουσχς ιί^ τ6ν βωμϊν
  Χζ.ιΐον χΐ'Όΐχαν ΗραχΑΐίου, χαι χατη.αλωσι ταύτα; ίπί σχοχω
  τοϋ ν' άχθ9τ·ρΐ)9|) τούτων τό» ίοιθχτημονα άνιυ άκεζημιώσεως
  χαί χ·ρί« νά Ϊ£-β πρό^ιιρα τα πρός άντιχαιτάσταΐιν μέσα, γινοο
  '/ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  μένη; δ' ίπαιτή'σιω; οίίτι «κέίωχι τέ ΰπίξΐιρίθέντ», ου τε ίχανο-
  ιτοίησε τβλ.ίβς παραχρήμα τί>ν άϊιχηθίνΐα χά!
  Κ«ταϊιχίζ«ι τόν χηίυχ'ΐέντ» ενοχ»ν Τιμό'ϋογ Βίρϊάχη-ι εί; «ρυ-
  λάχ.ϊ'ν τριύν (3) μτινώ», επ! «ϊραζίσίΐ τού ά^Ορϊυ 394 45. 1
  τού ΙΙο νιχοϋ Νόμον.
  Ε/ρί&η απεφασίσθη χαί έδηιιι.σ!εύθϊ).
  Έν Ήρκλΐ'Ίο ττ 8 Αικδ,αβρίου 191 (.
  Οί Δικασταί
  Έμμ. Πανηγυρνχης
  Γ. ΙΙαλιεράκης
  Κ. Τσαγκαράκης
  Ό ΒοηΙόςτοΰ Γραμιΐατίως
  Ίωσ. Κ. Άνδρουιάχης
  ρ
  Έν Ήία
  19 Ία,ουαρίοο 1912,
  Ό Γραμματεύς χ«1 ά. ά. δ
  Ί. Κ. Άνδρουλάχης
  Αριθ. Δικογ. 1072
  » Άποφ. 698
  Γό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω
  Ιίρωτο&ικών
  Διά ταυτα
  Δ κάζον έρ^μην τού κατηγορουμένου Νικολάου Βασιλογαμ-
  βραχη
  Κηρύΐσει τον χατίΐγορούμ=.ν3ν τούτον Νικόλαον Βασιλογαμ-
  βράκην κάτοικον τέ"ω. μέν Ηρζκλ&ίου καί ήίη άρώΐτου βια-
  μονής Ινοχον τού ότι την 30 Σεπτεμίρίου πρός την 1 Όλ-
  τωβριου 1^10 έ* τή"; θ-σεοις «Γιοφυράχ,ια» Ιλαίε* έν γνώσει
  είς την *ατοχϊ;ν τ^υ αύτογνω,ΑΟνιος καί άνε^ συγ/.αταθ£σίως Τϊϋ
  έχοντος ίικαιωμα ξίνον χινητόν κτή,ια ήΐοι ε'να βο3ν αςία;
  δραχμών διαιυσίων (αριθ. 200) άνήκοντα ?ις τον Γεωργ.όν Μα-
  03ουδα>ιην κάτοικον Βουτών ό'ποις ίχ-ζ το3τον παρανόμως ώς
  ίδιοχτηοιαν τού ν.αί
  Καταϊικάζίΐ τοΰτϊν είς φυλάκισιν ενός ετους καί είς τα Ιςοϊα
  τής ίίχης ίκ δραχμήν έννία (9) είσπρα/.ιεων δι" έδίομαδςαιας
  πρι.σωπι/.ής τςυ κρατήσεως.
  Εκρίθη άπε^ασισθί) καί εδημοσιεύθη
  Έν Ήρικλείω τ^ 1 Δεχεμβρίΐυ 1911
  Οί Δικασταί
  Άνιώνιος Ηερακάκης
  Δημήτριος Κατζουοακης
  Δημήτριος Χαλκιαδάκης
  Ό ΒοηΘός τοϋ Γραμματεύς
  Μιχαήλ Χ. Θ/λασσινός
  Άκριβίς άτόσπασρια
  ,Εν ΙΙραΑλείψ τί 13 Ίανιυαρίου 1912
  Ό Γραμμχτεύς καί ά. ά.
  Μ. Χ. θαλασσινός
  Καταδικάζεί αυτόν είς φυλάκισιν τ,ϋών (3) μη>ών
  ΈκριΙ; απεφασίσθη καί ίδημοδΐεϋη έν Ήρακλεί<|» τϊ$ 15 Δεκεμβριού 1911 Ο: Δικασταί Έ. ΙΙανυγηράκης Κ. Τσαγκαράκης Ά. Ηερακάκης Ό βοηθ^ς τοϋ γραμματέως Δ. Ν. Κ«λαϊτζάκης Ά»;ρι6ες άπόσ'ΐασμα Έν Ήρακλίίφ τ/] 23 Ιανουβρίου 1912 Ό Γραμματεύς καί ά. ά. Δ. Ν. Καλαϊτζάκης Αριθ. Πρωτ. 113 (1910) » Άπο». 729 Γό Δικαστήριον των έν "Ηρακλείω Ιίρωτοδικών Διά τ α ΰ τα Αριθ. Δικογ. 606 » 'Αποφ. 745 Τ ό Δικαστήριον των έν 'ίϊ{>ακλείω ΐΊυωτοοικών
  Διά ταυτα
  Δ κίζον έ?ήα.ην τοΰ κατηγορουμίνο^ 'Ιβρΐήμ Ρίμανταν
  Κουτσαλάχη, έΐών '25, γεννη^ινίος εν τώ μ«τ3χίψ Τσαλι ·
  κά<η καί κΐτο χοθντος είς ΔοαοΛιάρη, γεωρνοο, ίγγάμ5^, άγραμμάΐου, Μουσο^μάνου, ή"5η άγνώIτο^ δ.α,αονής. Κηρύστει αΐτον ίνοχον βτι διαμέν^ν έν τί) αύτη οϊχί» μετά τοθ πενθίοοϋ Ρ^τζέτ Γ«νουτάχη ύφ^οίσ. ττ;ν 11 Φ·5ρουα- ρίου 1909 (*·.αν ό Λάν μϊτάςης αςιας 'ίραχμ, 43 άνήκουσαν είς τβότον, έν γνωΐει α^γνωμίνω; *« ανε^ τής σϋγκαταβίσίως το3 Ιχιντος ίικαίω*ΐ, δπ«; ίχη «Ιτην πχ?ϊνίμ.ω; ώ; ίοι- οκτησίαν τού καί. Δικάζον ίρήμην των κατηγορουμένων Κηρυσσει τβυς κατηγορο^ένους Θιοχάρην Γ. Καλαθά ΐών Ιί καραγωγέα, καϊ Νι*όβον Γ. Κασ>6ίταΑην ίτών 19
  γεωργον, αμφοτέρους χρυτιβνίός και ποΛίνας Έλληνας, γβ,ν-
  νηδίνΐβ; ει^ Αρχαναις, κατοιχ,ους τέως Άρχανώ» κ·«ι ή?η
  αγνώστου ίιαμονής, &νοχ}υς τού ότι υπό χοινοΰ συμφέροντος
  /.ιν9^μενοι μετα των ή'5η καταδ'.Αασθίντων Έ*.βυΰεριου Μπου-
  νβκϊ) καϊ Σταΰρου Καλομοιράχη, συναπ»φά3ΐΐχν την έκΐέλείΐν
  τής έίΐομϊνης αςιοποινου πράξεως σ^νομολογΓ,σαντες Ινε<» ταύ¬ της αμοιδ^ΐΑν πρός αλλήλους ςυνδρομίΐν, ήτοι τοΤ ό'τΐ τ«ν 10 οΐρΐίυ !9ιΟ περι ώρ^ν 7 1/% μ. μ. εν ~·Λ «γορ? 'Λρ- χανώ» πρίσϊΐΐΛίίηΐαν οι' απειλών νί αναγχασωσ. -ο3 χωροφυ- Λαχ,α Έμ,Αβνουη^ Μανΐδϊκην «κιιροσΛΐποϋνΐοι τ<]ν α^χην εις πα¬ ράλειψιν τΐραςε ,,ς ά'αγομίνης εις την ύπηρίΐιαν τοι», ί,τοι να σιΑλαδβ τον βς' αυτών Έλϊι>«5ρΐίν ιΜτου/αχην ί-ιεθέντα αδι·
  κως <.ατα τίνων ομοχωρίων :βυ ϊχόντων άντιθ^τα πθΛ;τι-.α φρβ- νη.^ατα, πρός 3ϊ καθυδρ.σαντα τον είρημένον Χωροφύλακα δι» των Λ^ςιων «μασκάρα, κερατά, πρασ;υχε» και ΚαιαόΊκαζει τ5ϋς κί^ρ^χθ^ντ^ς ενοχΐ^ς Θΐοχάρην Γ. Καλα- θάκην. καί Νικόλαον Γ. Κ>σαίετο:Λην είς φυλακΐσ ν ίέκβ πένΐε
  (ιο; ημερών βκϊτβρο*. και είς χά έςοί» τής δΐλης υπέρ τοϋ
  δημοσίου ·κ δρ^χμών δ:Λα ΟΑΐω (18) *ίσϊΕρα)ΐτ:ων παρ'αύτώιΐ
  αλληλβγγύως και 8.α ίεκαημίρίυ εκάστου πρίσΐΛίτΐΑής κραϊθ"
  σεως.
  'Ελριθη ά-εφασίσ9η καί εδημοσιεύθη
  Έν Ηρχλλβιφ ττ] 8 Δεκεμβριού 1911
  Οί Δικασταί
  Κ. Τσαγκαράκης
  *". Ιΐαλιε /ακης
  Δ. Χαλκιαδάκης Ό βοηίός Χ3ί> Γραμματεύς
  Ίωσ. Κ. Άνδρουλάλης
  Άκριδ.ς άπόαπασμα
  Έν Ήραλλείφ τ^ 19 Ίανουαρίου 1912
  Ό Γραμματεύς καί ά. ά. ό βοηθός
  Ίωσ. Άνδρουλάκης
  Άριθμ. Δικογ. 492
  » Άποφ. 744
  Δικαστήριον των έν Ηρακλείω
  Διά.
  ταυτα
  ΔΐΛάζον έρήχην τού κχτν,γορουίΛ,ένου Άντ. Ν. Γρη"/ϊ"
  ράκτ), έτών 43, γεωργοΰ, χριστιανοΰ, κχτοίκου
  Φχραγκιανών Μονορχτσίου ·!^δη δ' αγνώστου δια(χον/3ί·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τί*
  Κηρύσσε: αυτόν ϊνοχον ότι την 24 Ίχνουαρίου
  άνιυ συνενοήσεως μετα —χρχχαρά/.του η κιβδο^ο—οι
  δωκεν έν γνώσει μίαν κίβδηλον αγγλικήν λίραν δόσχς
  πρός πληρωμήν είς την Μαρίαν σύζυγον Ίωα,ν,
  δάκη καί
  ΚαταοΊκάζει αυτόν είς φυλάκισιν τριών (3) μηνών
  είς τα ΐξοδει τής δίκης υπέρ τού Δημοσίου έκ δρχ
  εΐκοσι τεσσάρων (24) εϊσπρακτέων καί δ.ά τροσΛ
  τοθ κρατήσεως δεκά πέντε(15) ημερών.
  Εκρίθη άπεφεισίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Ηρακλείω ι% 15 Δεκεμβριού 1911
  Οί Δικασταί
  Ε. Πανηγηράκης
  Κ, Τόαγαράκης
  Δ. Περακάκης
  Ό βοηθός τού γραμματ<' Δ. Καλαϊτζάκης 'Ακριβες άπόσπασμ,α Έ Ηρακλείω τί) 26 Ίχνουαρίου 1912 Ό Γραμματεύς καί ά. Δ. Καλαϊτζάκης 1ΗΟ9 έξέ- ά. Άριθ. Πρωτ. 737 )) Α.7τό<ρ. 59 Τό Δικαστήριον των έν Ι1η>ακλ> ϋοωτοδικών
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμη,) τ:ΰ ·<.xτηγ^ρο·^41έν^^ Έ,·.,;.-.>;.ίήλ Ι. Μπε-
  λιμπασάχη, έτών 30 γεννηθένιος καί κ.χΐοικο3νες «Ίς Κασι»/-
  λι Πεδιάδος ήδη δ' αγνώστου διαμονής, ϋπίΐηματοποιοΰ, άγά-
  μου, έγγρβμμάτβυ, χριστιανοΰ.
  Κηρύσσει αυτόν Ινοχον ότι την 31 Αύγουστου 1910 έν θίσει
  Πετρχδάχΐα ή Γυραμπελιές, τής περιφερείας τού χωρίου Κα-
  στελλίου Π«διάδος αιτρομίλετήτως καί «ΐς βρασμόν φυχικής
  όρ^ής έτρβυμάτισβ τόν ομοχώριον τού Άθανάσιον Μαθ'ουϊί-
  κην, πλήξας αυτόν δια ράδδοι» κατά τί)ν κίφαλήν Ιφ' ού τραύ-
  ματος ένόσησε καί άνίκανος -ττρός εργασίαν κατέστη κλέον των
  τριών καί ίλαττον των τριάκοντα ημερών χαί
  ΚαταοΊχάζ«ι χον χηρυχθϊντα Ινοχον «Ίς φυλάκισιν όέκα (10)
  ημερών.
  ΈκρίΙη άπϊφασίσβη καί εδημοσιεύθη
  Έν Ηρακλείω τί) 2 Φ«6ρςυ«ρίου 1912.
  Οί Δικασταί
  Έμμ. Πανηγυράκη-,
  Κωνστ. Τσαγκαράκης
  Άντ. Περακάκης
  Ό ^οηθός τού Γραμματέως
  Δ. Ν. Καλαϊτζάκης
  Άκριίές άιΐόσπασμα
  Ηράκλειον τϊ) 9 Φεβρουάριον 191ΐ
  Ό Γραμματεύς καί ά α.
  Δ. Ν. Καλαϊτζάκης
  Αριθ. 'Απόφ. 10
  Τό Δικαστήριον των Πρωτοδι^ών Σφακίων
  Συγκ«ίμ«νον κ. λ. π............................
  Συνείριάσαν δημοσία κ. λ. π......................
  Ίδον την δικογραφίαν καί,
  Σχεφθϊν κατά τόν Νόμον
  Έπειδή κατά τ»0 χατηγορουμένοι», φυγοδιχοϋντος, εξεδόθη
  ή υπό χρονολογίαν 6. Ό*τωδρίου 1911 κλήσις τοΰ κ. Εισαγ¬
  γελέως Σφακίων, πρός εμφάνισιν, ετοιχοκολλήθη είς τό ?ημϊ-
  σιώτερον μέρος τοδ χωρίου τής τελευταίας αυτού κατοικίας,
  χαϊ «ίς τό δημοσιώτερον τής ί*,-^ς τοΰ Δικαστήριον τούτου
  μέρος, ώς ίβίκνυται έκ των υπό χρονολογίαν 7 χβί 9. Όχτω-
  δρίου 1911 δΰο «ποδειχτιχών το3 άγροτιχ«ύ διανομέως Ά.
  Βαρδάκη, χαί εδημοσιεύθη εις τό ύ*' αριθμόν 101 τής 15.
  Όκτ·»6ρΙου 1911 τ«ύχου; Γ. φύλλον τής Εφημερίδος τής
  Κυβερνήσεως έν Κρήτ^, έτηρήθησβν δέ καί αί ϊόμιμοι πρός
  ίμφάνΐσΐν αύτοι), κατ* την έν τ?, άρχη" τής παρούσης νομ,ίμως
  όρίσθϊΤ,ταν δικάσΐμον προθεσμίαι, 6θεν μή έμφαν.σίείς διχασ-
  τέο; εστίν έρήμην.
  Έπε'δή, ώς τρός τί)ν άιτοδοθϊΤσαν τώ κατηγορουμένω ένί
  τραομ,ατισ^ω κατά τοϋ πϊθόντος Ιωάννου Άντ. Λβκάκη, κα-
  τηγορ.αν, προσΐλθών σήμερον ενώπιον τοΰ, Δικαστηρίου τούτου
  δημοσία συνεδριάζοντοί' ό πατήρ αΰτοϋ Άντώνιο; Αύθ. Λε¬
  κάκης κάτβικος Β^ρέ Άπίχορώνοο, ώς ένασκώι/ την κατριχήν
  έξιυσίαν επί τοΰ άνηλίκου υίο3 τού Ιωάννου Άντ. Λεκάκη
  (παθόντος) κϊί κατιθείς τό ΰπ'άριθμ. 10,346 τής 21 Ίανου-
  αρίου 1912 Συμβόλαιον τοΰ Συμδολαιο (-ράφου Χανίων Ιωάν¬
  νου Βολδβράκη εδήλωσεν, υπό την ίκτεΐεΐσαν ίδιάτητά τού, δτι
  ώ; έξζγίται έ* το3 Συμβόλαιον τούτου συνείίβάΐθηΐαν καί
  παραιτεΐΐα! άπό τής κατά το3 κατηγβρουμέ»ου προκειμένην
  π:ίνΐλής δίκης, καθώς χαί πάσης πολιτικής τοιαύτης, διά τόν
  τραυματισμόν τ.3 υίο3 τθϋ'Ιωάν. Άντ. Λεκάκη ύτό την πατρι¬
  κήν ΐξοοσίαν τοϋ όιιοίιυ, ώς άνηλίχου, διατελεί. Τής ίηλω-
  σεως δέ ταύτης νΐμίμου οΐ3ΐης καί προκε·μένου Ινταΰβα περί
  βπρομϊλετήτίυ τραυματισμοΰ, δέον νά γένηται δεχτή ή παρα'τησις
  αδτη, συμφώνως τώ ά'ρθρψ 317 τοϋ Ποινικοδ Νόμ}υ καίνά
  απαλλ^αχθϊ) ό λατηγοροΰμινος πάσης ποινής διά τόν τρα,ι,Λατισ-
  μόν τού π·-θόνΐος Ίωίννουο Άντ. Λε*άκη, συνετίία τής γε¬
  νομένης παραιτήσεως.
  'Επειδή, ό'σον άφορα την άποϊοθ»Τ«αν τώ αύτω καιηγο-
  ρουμένφ έτέραν χατηγορ;αν, άκρομετήτω τραυματιΐ^ώ κατά τοΰ
  ά Νικολ. Μαρινάκη, έ< τής ενώπιον τςϋ Διχ.αστηρίου ί'.εξαχθίίσης ' άποίειχτικής ίιαϊιιιασία,·, άπε2είχθη καί τό Δικασοήρΐον ΐιΐείσθη δΐΐ ό κατηγορούμενος οοτος κατά τόν έν τώ κατηγορητηρίφ άναφΕράμενον τόπον κοιί χοόνον εξε¬ τέλεσε την αποδοθιΐσαν «ϋτώ άξΐόποινον τα^ην πράξιν, έπο- μένως δέον νά κηρυχθή Ινοχο·;, συμφώνως τφ αοθρω 308 έϊαφ. 4'τοΰ Ποινικοΰ Νόμου. Έπβιδή ή χροκειΐλένη άξιόποινος πράξις προδλέπεητι καί τιμιο^εΐται υπό τοδ άρθρον 308 ίδαφ. 4. τοΰ Ποινικο3 Ν^μου. Διά ταυτα Δικάζον ίρήμην τού «ατηγορουμένου Άκοσιόλο» Γ. Στ»θ5υ- δάκη κατοίνου Έμπροσνέρου Άποχορώνου καί ήϊη φ^γοϊίx^υ Δέχεται την, υπό τοΰ Άντωνίου Εύθ' Λέκ,άκη, ώς ΐνα- σκοΰντος την πατρικήν εξουσίαν επί τοΰ άνηλίκου υιού τού Ίωάνου Άντ. Αΐκάκη, παθόντος γενομένην παραίτησιν άπό τής ίγκλήσεώς τού, ώς νόμιρεν. Άπαλλάεσει τόν κατηγερίύμετον Απόστολον Γ. Σταθβυ- δάκη κάτο'κον Έμπροσνί'ρου Άποκορώνου καί ήϊη φυγόίκον, πάσης ποινής ίπί τω 8τι την 8 Αύγοΰστου 1910, ι; τί, θίτβι «Βρύσα'-ς1» τής περιφερείας Βαφέ Άποκορώνου, άι:(.ομελετή· τως είς δρασμόν ψοχική; όρμής ίτραυμάτισΕ δ.ά πυροδβλου ό'λο.' «Γκρα» τόν Ίωάκνην Άν. Λιχάχη κάτο'.χον Βαφέ Άποκορώνου, χατά τόν άριΐ;ερόν άκρον ποία, νοσήταντ» Ιχ. το- τραύματος χίί άνίχανο» %ρος εργασίαν καταστά'ντα υπέρ τους τρείς μήνας. Κηρύσσίΐ δέ τόν χατηγορουμβνον, Απόστολον Γ. Στθουδάκην κάτοικον Έιιπροσνίρου Άποκορώνου καί ήδη φυγόϊικβν, ?ν:- χον τοΰ ότι, κατά τόν αυτόν, ώς ανωτέρω, τόπον καί χρό ;τν, άπρομελετήτως εις βρασ;.ι.όν ψ-ΐχικής όρμής ί^ρx^μίτ!σI διά πυροδάλου όIXο^ «Γκρα» τοΰ Ιωάννην Νικολ. Μαρυάχη κά¬ τοικον Βχφέ ΆπθΛορώνου, κατά την ϊεξιάν χείρα, έκ τού τοαύματ^ς τούτου χαί ανίκανον πρός πλέΐν των τριών καί ?λαττον των τριάκοντα ήμιρών. καί, Κατίδιχάζει αυτόν «ίς φυλάκισιν δύο (2) μηνών. Εκρίθη Απεφασίσθη καί ΐϊημοσιεύθη. Έν Β»μω ττ] 26 Ίανουαρίου 1912. Ο! Δικασταί Ί. Καψάλης Δ. Κατααράκης Ί. Δυαλυν >
  •ου '
  Ότι άχριίές άηόσπασμα
  Έν Βάμω τξ 1 Μαρΐίου 1912
  Ό 'Υ)γρϊμμιτ£υς
  Έμμ. Μ.
  Ό 'Υ) /■ρα,.ιματεύς
  Έμμ. Μ. Δασκαλάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  ■■Ι
  1
  Αριθ. Πρωτ. 1323)911
  » Άποφά. 51
  Τ 6
  Δικαστήριον των έν Λαο5ηθίω ΙΙρωτο&ικών
  κ. λ. π..........,................
  Αριθ Άποφ. 12
  Τ6 Δικαστήριον των ίΐρωτοδικών -φα
  Συγχβίμεον λ.λ.π................................
  Συνεδρίασιν δημοσία κ.λ.π...................- · ·
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρημον των έκ των κατηγορ3υμ«-ων Γβαιργίου Στ.
  Παπαϊονικολάχη χατοίχου Άαή Γωνΐας Ά~ο<ορώνου χαί ήδη φυγοδι/οϋντοζ, Αικατερίνης συζνγου Ιωάννου Μπλιμκ η *«ί Μβρίας χήρ?ς Στυλ'αν;0' Πακϊόν,ικολάκη χστοίχων '.ισή Γω- »1ας 'Αηκορώνοι. λ,^ Κηρύσσε! τόν ί« τώς κατηγορουμένων 1 ·ω;γιον 2^λ. Πά- |γγα,Λαν) ■ ,ράμμ4.τον. χ.1ϊί(ανόν ορθόδοξον καί πολίτην ίλ- γοϊονικολακην κάτοικον Αοή Ι ω.ΐα; Ατ.οκΐρώνου χ« η'.η ?.»- ^,^ Διά ταυτα Δι>ιάζον ϊρήμην τού κατηγορουμενου
  Κηρύσσίί Ινογ,ον τόν καΐηγορού|Αενον Εμμανουήλ Χουσειν
  Μο?>»νόν ή Γΐβλίρην έτών 40 ,'ϊνντ,βέντα είς Μώίι Κυϊ
  ν, ϊνοχον μέν τ:0 ο'τι υπό κίι·»:ϋ σ
  δ' αγνώστου διαμονής, β—ι τώ ο'τι Ινώ κατεδιχά-
  ενβ·:τ?, αστυνομικον έπιτήρ<;σιν ϊιά τής ύπ' άρ.θμ. Ιργα τής ϊ*".ηρεϊΐ«ς των, ο!νίλα6ον ει·το· , τ;λ'·τί '- 6 κοϊ ιτροσειτοθοον α ιϊν όϊηγτ,σ^αιν ίΐς ιό/ σταθμόν 'ΐον, Γ·.τ:ς άντέσΛη δι' άττίΐλΰν >ατ' αύτώ'., >*η σο<ανίσχς '.* τ:ύ- α,ο— λουθήοτ£) έx^ι)σίω^; πρςσπαθήσ?ς ούτω νά ίξ.ναγχασγ) τούς χω- ροφύλαχας τύύτους ό'πως παρα'· ειψωσι πρας.ν άν^γ;μέν.,ν *ίς τα Ιργα τής ι—τ;, ίίίας το>ν άθώον ϊέ λογφ άμ5:6:λ:ώ'' τί" ο.ι,
  νατά τόν αυτόν, ώς είρηται, τόπον χαί χρον:ν ϊξύδρυ^ "ήν
  τιμήν των είρτ.μ£»ων χω*οφυλάχ!,ν ?ιά τ/;- φράσ;ω: « '.ιαβ*
  Τοϋρχςι» καί,
  Καταδ.χάζει τ·-ν κηρ^χθ.ν'α τ^0;ςν έ'νοχ^ν κατη[θρο>μΐνον,
  Γεώργιον Στυλ Πα-αϊονιχολάχην, χίτο ν.;ν Άοή Ι'ων'ας
  Άποχοροίντο Χι>ί ήδη φυγοϊκον, εί-, φυλάκυιν τρ ι .ν (3) μη¬
  νών, χαί »ί; τα νόμ>« ίξοδα ;ής ίίχης ίχ ίρϊγμώ; πό· τε (5),
  ΐιιτέρ τοϋ Δημοσίου Ί ^μείου, είσπρακτέων καί ίίά ϊεχαπενθη-
  μέρου προοω'ΐχί^ς αύιο3 κρατήσεως.
  Τοΰς ϊέ λοΐποΰς χίϊηγίρουμένους Μάρχον Στυλ ΙΙαίΛΪ^-
  νιχςλάχηνή Στιλΐανίυιάλην γ«ΐνηθένταχαί χα-,εΐχοΰ-.τΐ ε'.ς'Α-ή
  Γωνΐά Άκεχορώνου, διαμένοντα ήδη πρ:σω:ΐ.ώς ε'ς Χανί.ϊ,
  έτών 18, άγαμον, ίιγρίμματον, στρατιώτην Χριστιανόν Όρ-
  βόδοξον χίί "Ελληνα, ϊ'.τη ,ορηθέντα /αί άΆλθ'.ϊ ί-ί ζωο-.-Λ-τΐΤ,
  Αικατερίνην σύζυγιν Ιωάννου Μτλιμά'η ν.ϊί Μαραι χήο^ν
  Στυλιανοϋ Παιιαδονιχολάχη χατοίί.ους Άσί; ΓνΛ!χ,; Άπ,χ.-
  ρώνου.
  Κηρύσβει άθώο^ς λό>ω άμφιίολιών -,οί ότι, '.π3 χ; νού" ϊομ-
  φέροντος κινοόμίνο", μπα -:ύ είρημένου Σ:Αυνςΰ ίϊα'ϊ!α-
  νιχολάχη, συναπεφάσισαν τ5·ν ΐχτίλίσιν τώ; έπΐμ'.νων άξιικοί-
  νων πράςίαν καί ενεχα τοΰ:ων ΐυνομο/ονήίαντες ς·μ;ι6ιίαν
  ιιρος αλλήλους σ-νίρομήν, ήτοι ι ήν 8 Ί:υνιου 1909, έντΐς
  το3 χωρίου Άσή Γι^νΐας Άποχορώ'.ίυ, ένω ύ χίορ-ίύλΐλ-.ς τού
  Σταθμοϋ ΆσήΡωνΙα; Άνο-.ε.-ς Βοτζάϊη;'Εν^>;χ5-ά,·:χης, Ι'αχ>
  λος Βοτζά«τ,ς χϊί Ανδρέας Αρχίλά;;/;ς έχτίλςθ'ντες τα ϊ ;< τής ΰπηεεσίας των, συνέλαδον τόν Γεώρ-(ΐ3ν ^τυ. Ιΐατ.^δον - ιολάκη, ί'-τιλμα-ΐίαν ίντα χά! πρ;σ«."ά')ο^ν νά όόηγήοωσΐν .·ΰ-;ν είς τόν σταθμόν των, ίπετβθίΐεαν μιτά τού^ο, ά.θυΐα λ'νς.·, Οπως αποστ.ασωσι τςν συλληφθίντίτ, μή ϊυ'αινοΰντα "2 ό.ο- λουθήση τούτων έΛουσίως, ίκ των χϊΐρών των, π.-^σπ^θ^-ΐΛντίς ούτω ϊι' απειλών νά «ςαναγχάσωσι τού; χωροίύλ.α/.ας τοΰτΐυς νά παραλείψωσι πράξιν αναγόμενον είς τα ίργα τής ύνη.ίίίας τ»ν, χβί δτι χατά τόν αυτόν τόπον καί χρόνον ϊςύίρισκν τ.<· ΐΐμήν των ιίρηαένων χωροφυλάκων διά τής φρό;ρως « Τοίρκοι». Εκρίθη Ά~εφίσίσθη κβί ϊδημοσιεύθη. Οί Δικασταί Ιωάν. Γ. Καψάλης Δημήτ. Κατσ^ρ-κης Ιωάν. Χαρ. Διαλ ινάχης Ό 'ΥΐΓρϊμμι-.ε:; Έμμ. Μ Δϊ:χαλάκ.ης "Οτι άχριδ'.ς ά«.όσ-ασμ.α Έν Βίμφ τή 1 Μΐρτίου 1912 Ό Υ)Γρ?:ιματίΰς Ε. Μ. Δ*σχαλάχης τοΰ μ',νΐς Άπρίλίίΐ» 1910 Ινθα συνελήφθη υπό των ό;.γάνων τ^ς χΌρςφι,λϊκής την ί'Ί ΐδίου μηνός. 'Κηρ'Ίτ, ΐ'-Εφασίσθη ϊ.31 ϊϊημοσιεύθη Έν '·)ί<ο Νικολάω τή 15 Δίχεΐλβρίου 1911 Οί Δ·καστα'ί Ά. — αφνομήλης Εμμ, Ηαδουβάς 1. Καλ£μικ2αράκης ό 'Υπογραμματίΰς Μ. Γ. Άλέξης Μετά τ',ν άπαγγελίαν τ?ίς ανωτέρω αποφάσεως προχειμέ- νςς σ^^ητήιΐω, περί τ^ς έ/ιιδλητέας π;ινής. Άκοΰσαν Ά Ει'σα'-,γελδύοντος ΙΙροτείν-ντος την έϋΐίθΛην φυλαχίσεως τρΐ'3ν μηνών. Σ ν. ε φ θε ν Έπειϊή ή τρϊξις ή; Ινιχος εκηρύχθη Ό καιηγοροόμενος ιτροδλέπεία! ν.ιι τιαωρεΤται υπό των βρθρων 188 χαί 35—37 το3 Π;ινικο3 Νόμου. Διά ταυτα ΚαταΒι/,ίϊζει αυτόν είς φυλάκισιν τριών μηνών καί χρόσβι- τον άστυνοίΐικήν ίϊϋτήρησΐν ενός ίτους. Εκρίθη ά·ίεφ2·σίσθη χιί «δημοσιευθή Έν Άγίφ Νικολάω αΰθημϊρόν. Οί Διχασιαί Ά. Δαφνομήλης Έ. Ηαδουβάς 'Ι. Καλ«μΐΜ2αράκης ό 'Υ)πογραμμ«τεύς Μ. Γ. Άλέξης Άχριίές όιζόζτ.ιαμ Έν Ά',ίω Νι<:λ,ψ τ?1 30 Ί*νουβρίβ» 1912 Ό Ύπογραι>.μ:ΐτ«ύςτο.ι Π,-ωτο3ικ*ίου Λίσηθίου
  Μ. Γ. 'Αλεξης
  Δημοσιευθήτω τ-> ιΐΐρόν διά τής Έΐίβήμου Εφημερίδος
  Εν Άγίφ Νι/.ολάω τη 7 Μ«ρπ'ου 1912
  Ό Είβαγγελεύς
  Σ. απαντωνάκης
  Αριθ. Β. Μ. 795 1910
  » Λΐτοφ. 564
  Το Είοη^οδικεΐον Χανίων
  /.
  Χ«'
  Α ( ά ταυτα
  Διχάζεν ίρήμην τοΰ χατηγορουμένου.
  Κηίύασεί τΐν «ΛΤί,γορβΰμε^ον Χαϊάν ΙΙ.έ^α κάτίΐκον
  νίων (ήδη .γ»ώστου ϊυαονή- Ινοχον τοΰ ότι την 6
  19Ό ϊι' άξιούμενα ττ^ράπΐνα τα όπο;« είχεν κατά τής Δ»Γ
  μον.ίί-ς Άρ-χής, σννΑκεφάίΐϊϊ μ-τ' ά^λων καϊ<χ5ιχασΛ|βντο)Ϋ ' την τταύδΐν β—ο των εργασιών αύ;ίθ, όντος σφαγέως.
  εφημερισ: της κύβερνβεεωσ
  . ---- — .
  Καταδιχάζει αυτόν βίς φυλάκισιν δκτώ (8) ημερών καί
  Επιβάλλει αύΐω τα ίξοδα τής δίκης.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τχ) 9 Ίουνίου 1911
  Ό Ε'ιρηνοδίκης
  Ι. Βενέτικος
  Έν Χανίοις τη 9 Μαρτίου 1912
  Ό 'ΐπογραμματεύς
  Γ. Κ. Μπριντάκης
  Ό 'Υπογραμματεύς
  Γ. Κ. Μπριντάκης
  •Αριθ. Πράξ. 26
  Ό Εΐρηνοδικης Ηρακλειον
  Λαβών ΰχ'όψιν τα άρθρα 76 καί 149 τοΰ Όργανιυμοΰ τών
  Δικαστηρίων.
  Όρίζει τακτικάς διχασίμςυς ημέρας πρός έΊιϊίνιαβΐν μέν των
  πολιτικών ΰιιρθέσεων την Τρίτην, πρό, έλδίχασιν δ* τών ποινι-
  κών το Σάββατον έχάΐτης έδίομάδος καί &?Λ'» ενάρξεως των
  συνεδριάσεως διά μέν τάς πολιτικάς ΰποθκϊΐ; την 4ην μ. μ.
  διά δέ τάς ποινικάς την 9 π. μ. ώραν.
  "Ωρβς δέ καθ* 5; το Γραφείον θά μένη άνοικνόν κατά μέν
  τάς εργασίμους ημέρας άπό τής 7—12 π. μ. καί άπό τής
  3—6 */» μ· μ. κατά δέ τάς εορτάς άπό τής 9—12 π. μ.
  Τό παρόν θά ισχύση άπό 1ης προσεχοϋς μηνός Απριλίου
  1912 μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου 19121 καϊ
  Διατάσσει την δημοσίευΐιν *αί τοιχοκόλλησιν το3 παρόντος.
  Εγίνετο έν Ηρακλείω τζ 7 Μαρτίου 1912.
  Ό Είρηνοδ κης Ό Γραμματεύς
  Έμμ. Ζ. Αναγνωστάκης Κωνστ. Γ. Αναγνωστάκης
  Άκριβές αντίγραφον έν "Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Γραμματεύς
  Κωνστ. Γ. Αναγνωστάκης
  •Αριθ. Πρωτ. 173
  » Διεκπ. 152
  Έν "Ονόματι τοβ Βασιλέως τών Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπβιίή ό Γεώργιος Ν. Θ»μα2)άκης γεννηθίίς >.αΐ κατοιχώ
  είς Φρέ Άποκορώνοΐ), κ«ί ήδη αγνώστου διααονής κατηγορεΐται
  ώς ύπαίτιος 6τι συνάψας ερωτικάς σχέσεις, κρό ενός περίπσυ
  ίτους, μετά τής όμοχωρίου τού Εΰθαλίας Έμμ. Άνδρουλάκη,
  όρφανής πατρός, έτών 22, κόρης άμέ,μπτων ήθών, συχνάζων δέ
  είς την 4ν Φρβ κατοικίαν της ά'τε ύπθσ"/όμβνος αύττ} γάμον, άπε-
  πλάνησεν αυτήν είς άσέλγειαν ΐπί τή τοιαύτη ύποσχέσει. διακο-
  ρεύσας αύτην την νύκτα τής 13—14 ΣεπτΓμδρίου 1911 χαθ'
  βδόν, μεταξύ των χωρίων Φρε-Καλυ6ών, καθ*ήν νύχτατήν παρε-
  κίνησε καί τόν ηκολούθησεν έκ Φρέ μέχρι τής ίν Μοντ3 Χρυσο¬
  πηγής Χανίων οικίας τοΰ θ*ίου της Ιωάν. Καλογριδάχη πρός
  σύναψιν 8ν)θεν τής ίεροτελεστίας τοΰ μετ* αυτής γάμου.
  Έπειίή τό άνόμημα τοθτο προδλέπεται καί τιμωρεϊται άπό
  τό άρθρον 279 εί. 2 τοΰ Ποινικοΰ Νόμου, χαρακτηριζεται δέ ώς
  πλημμέλημα.
  Έπειίή ό κατηγορούμενος οΐτος είνε άπών καί άγνοεΐται ο τό-
  τος τής διαμονής τού.
  Ίίόντες καί τ' ά'ρθρβ 405 καί 406 ιής Ποινιχής Δικονομίις.
  Καλοΰμεν τόν είρημένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή «ύτο-
  ποοσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ Είρηνοϊίχ.είου Βάμου την
  26 τοθ μη.ός Ίουνίου τοϋ ϊτους 1912 ημέραν Τρίτην καί ώραν
  9 ιτ. μ. ίνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής έκτεθείσης πράξεως, άλλως
  θέλει δικασθή «ρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τής Ποινικής
  Δικονομίας, συγχρόνως δέ *αλοΰμ»ν αύτο» όπως λάδι; γνώσιν
  τών εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Βάμω τί) 21 Φ«6ρμαριου 1912.
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Ν. Αστρινός
  Ι
  Κληθέντις μάρτυρες
  Εΰθαλία Έιιμ. Άνδρουλάκη
  "Αννα Έμμ, 'Δνϊρουλάχη
  Ιωσήφ Ι. Τσιοκάκης
  Αίχατ. σύζυγος Ιω. Τσουράκη
  "Ιωαν. Γιακουμινάκης
  Ιωάννης Καλογριδάνης έκ Χρυσοπηγϋς Χανίων
  Ιω, Ε. Τσουράκης
  Έραζμία χήρα Ε. Γ}-.*ου;.Ίνάκη
  Έγγραφα
  Ή άπό 4 Όχ,τωδρίου 1911 μήνυσις
  » » 11 » » Ίατροδ. "Εκθεσις
  Άρμόϊίος 3ιχαστικός κλητήρ παραγγελίαι άπ*»ς έν αντίτυ¬
  πον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τοδ
  χαί ε'τερΐν τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Ν. Αστρινός
  "Αριθ. Πράξ. 133
  Ό ΛημόόΊος Κατήγορος Άγιον Μύρωνος
  Λαβόντες ύπ' όψ ν τα αρθρα 50 κ«ί Ε>7 τοθ ΰπ' αριθ. 80
  τοΰ 1911 ΝομοθετΐΛθύ Διατάγματος καί τό άρθρον 17 το3 ύπ'
  αριθ. 144 Νόμαι>.
  Τρο.οποιοΰμο ;τ,ν ύπ' ΐριθ. 1147 π. Ι. πράξιν ή,λών καί
  Όρίζομεν
  Τά"ΐ^ μέν έκϊ'.κάΐίω; των «γροζημιών τοΰ Δήμου Αύγενικής
  ϊό Δημ. εύτοΰ Κατάοτημα.
  Τοΰ Δήμου Κεράΐχ τό Δημ. »ύτοϊ Κατάστημα τού Δημου
  Λουτραχίου ν ι Καμάρι τό Δημ.. Κατάστημα Κορφών κ»ί των
  Δίμ.ω; Ρω ιών χά; Μονή.; τό Δημ. Κατάσΐημα Μονής.
  Ήμέοας δ. κ--0' άς θι ίκοί/άζωνται αίχαι.
  Αον Τοά Δήμΐυ Αύγενικής την 20 Μαρτίςυ, 10 Απριλίου,
  2-Αϊί 29 Μαίου, 21 Ίουνί-.υ, 16 Ιουλίου, 1 καί 20 Αΰγού-
  σ'.ου, 11 Σεπτε^ίρίου, 13 Όκτωδρίου, 19 Νοεμβριού καί 11
  Δεκεμβριού ν.ύ ώρ^ν ένάρςεΐιΐς τώ; συνεδριον τ γ. ν 10 π. μ.
  Β ο ν Το'; Δήμ^υ Κεράσσα τάς αύτάς ώ; άνω ημέρας καί
  ώραν ίνάρξεως τών συνεϊριών την 9 π. μ.
  Γον Τών Δήμιον Λουτρΐχίου καί ΚαμαρΙου τάς συνήθίΐς
  τμίραζ ιής ίχίιχάΐεως των άγροτκών τού Δήμου Κορφών κσί
  Λο, Των Δήμων Γωνιών ^ι Μονής τάς αύτάς ημέρας ώς καί
  το5Λήμ.υ ΚθΓφών καίώρχ< έ*άρςεως τών συ;ιδριών την 9 .π. μ. "Ωρχ/ ϊέ ίνάρξίω; τών σ^ν8Ϊριών ΐών ϊ.ιίίχβζομέ'νων έν Κορ- φές την 2 μ. μ. Δημοσιευθήτω ή παρο^σα διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Αγ. Μύρωνι τξ 23 Φεβρουαρίβυ 1912. Ό Δημόσιος Κατήγορος Ν. Στραιάκης Αριθ. Πρωτ 64 » Δ'.ικττ. 50 Ό ΑημόοΊθΓ Κατήγορος Νενς Άμαρίον. Λαίών ύ-' όψει τα άρθρα 50 κ^ί 57 τοϋ ϋπ' αριθ. 80 Νομο^ϊτκού Διατάγματςς τής Έκτελεστικής Έπιτροπής, Τροποποιούντις την ύπ' αριθ. *"ΐ38ΐ τής 22 Δεκεμβριού 1911 πράξιν ημών Όρίζομεν ήμέ;ας πρόςί/ϊίκασιν άγροζηαιών τής περιφερείας τ:3 Ε'·ρη·Ό?ι*ε-'ου τής Έτν. Άμβρίου τοΰ ι ούς 1912. 1) Διατόιΐ Λ^Λίν Β;ζα5ίοιι την 12 καί 26 Μαρτίου την 2 καί 16 Απριλίου τή/ 7 κιί 21 Μαίου την 4 καί 18 Ίουνίου την 2 χά! 16 Ιουλίου την 13 καί 27 Αύγούστου την 3 καί 17 _Ί6ρίοι> την 1 /.-ι 15 Όχτωδρίιυ την 5 ναί 19 Νοεμ-
  ίγ.Ζί τ·ν 3x3.! 17 Δεχε,ιίρίου 1>θα ύπάγεντοι τα χωρία
  Βυζά,;ι Φ:υρ:;-ρα; Π)ατάν3α Άι:οσί:!κβί Λομπΐώας
  2) Διά τόν Δήμΐν Ν'.9αύρ£(θ; την 13 κ»ί 27 Μαρτϊίυ την
  3 καί 17 Απριλίου την 8 καί 22 Μαίου την Ο κ»1 19 Ίβυ-
  νίου την 3 *αί 17 Ίουλί-υ την 14 καί 28 Αύγούστου τή» 4
  82
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΏΌΞΡΝΗΣΕΟΣ
  καί ΙδΣίπτεαβο-,ου την 2 καί 16 Όχτωδρ.ου την 6 ».« 20· Γον) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Κάτω Βιάν-
  Νοεμδρίου την 4 ναί 18 Δεκεμβριού ένθα ϋ*άγονΐαι τα χω - > νού καί Χόνϊρου τόπο,* μέν τό Δημοτικόν Κατάτιημα τού Δή-
  ρία Νίθ*υρος Αγ. Ιωάννης κβί Κουροθτες μου Κάτ» Βιάννου, δ'.α δέ την άγροτιχήν περιφέρειαν τού Δή-
  3) Διά τόν Δήμον Άποδούλου την 14 τής 28 Μαρτίου την μου "Ανω Βιάννου τόπον μίν τό Δημοτικόγ Κατάστημιχ τοΰ
  4 καί 18 Απριλίου την 9 χαί 23 Μαίου την β καί 20 Ίο- ίμωνύμου Δήμου ημέρας δέ δί' άμφοτ^χς τάς Ιδρας βκάίτην
  νίου την 4 καί 18 Ιουλίου την 15 /αί 29 Αύγούτΐου την 5
  χαί 19 Σεπτέμβριον την 3 «αί 17 Όχτωβρίου την 7 κϊΐ 21
  Νοεμβριού την 5 καί 19 Δεκεμβριού Ινθα ΰπάγοντατ τα χω¬
  ρία Άποίοιιλου Πλάταϋΐς Αγ. Π«ρ«σ/,ευ^ Βαθΐακβ Β'ζικας
  Άρίακτος Σάτα καί Λοχρΐά
  4) Διά τον Δήμον Άνω Μέρονς την 15χ« 99 Μαρτίου
  την 5 κ»ί19 Απριλίου την 10 καί 24 Μβΐου την 7 καί 21 Ίου¬
  νίου την 5 καί 19 Ιουλίου την 16 κιί 30 Αύγούσΐου την
  6 καί 20 Σεπτί,ιδρ ου την 4 καί 18 Όκτβίίδρίου την 8 κΐί22
  Νοεμδρίοο την 6 χαί 20 Δεκίμδρίου ενδα ϋπάγοντα'. τα χω¬
  ρία "Ανω Μερος Δρυγαΐς και Χορϊάκη
  5) Διά τόν Δήμον Γεραχάρί την 5 χβί 19 Μαρτίου την
  9 καί 23 Απριλίου χήν 14 καί 28 Μβίου την 11 καί 25
  Ίουνίου ττ;ν 9 και 23 Ιουλίου την 6 καί 20 Αΰγοΰστου την
  10 καί 24 Σίπτεμίρίου την 8 καί 22 Όλτωδρίου την 12 γ.α.
  26 Νοεμβριού χαί την 10 χαί 24 Δεκεμβριού ϊν6« ύπάγον
  ταΐ τ« Χωρία Γίρακάρι Σμυλές Γουργοΐίβίΐ Βρύσαις Καρϊά*.!
  Μισονήία καί 'Ελέναις.
  6) Διά τόν ΔήμονΜίρωνβς τήνβ καί 20 Μαρτίου την 10 χαί 24
  Απριλίου την 15 καί 29 Μαίου την 12 καί 26 Ίουνίου την 10
  καί 24 Ιουλίου την 7κλΊ 21 Αΰγούστουτήν 11κ*ί 25 Σεπτεμβρίου
  την 9 καί 23 Όχτωδρίϊυ την 13 χαί 27 Νοεμβριού -.ήν 11
  χαί 25 Δεκεμβρίευ ϊ»θ« ύπάγονται τα χωρία Άποστόλοι Γέννα
  7) Διά τβν Δήμον Βισταγής την 7 Κϊί21 Μαρτίου την 11
  καί 25 Απριλίου την 16 καί 30 Μαίου την 13 /αί 27 Ίου¬
  νίου την 11 χαί 25 Ιουλίου την 8 *ατ 22 Αΰγοΰστου την 12
  χαί 26 Σεπτεμδρίου την 10 χαί 24 Όχτωβρίου την 14 καί
  28 Ν;εμβρίου την 12 καί 26 Δεκεμβριού ένθα ύπάγοντΐΐ τα
  χωρία Βισταγής Καλόγερος θρόνος καί Κλεισίίι
  8) Διά τβν Δήμον Μοναστηραχίου την 8 ·<αί 22 Μβρτίου την 12 καί 26 'Απριλίοιι την 3 χαί 17 Μαίου την 14 κ«ί 28 Ίουνίευ την 12 κβί 26 Ίουλίβυ την 2 κβί 23 Αΰγοΰστου την 13 καί 27 Σ«*τεμ6ρίου την 11 καί 25 Όκΐωδρίου την 15 χαί 29 Νοεμβριού την 13 χαί 27 Δεκεμβριού, ίνθα ίιχάγον ται τα χωρία Νευς Άμάρι Μοναστηράκη καί ίψ;γ3ας 9) Διά τόν Δήμον Παντανάσσης την 16 κπί 30 Μαρτίου την 13 χαί 27 Άπριλίβυ την 11 καί 25 Μαίου την 8 καί 22 Ίουνίου την 6 καί 20 Ιουλίου την ΐθ καί 24 Αΰγοΰστου την 7 χαί 21 Σετεμδρίου την 12 καί 26 Όχ.τωδί.ί.,υ την 9 καί 23 Νοεμβριού την 7 καί 21 Δεκεμβριού Ινθα τα χωρία Πατσός Βολΐάνες καί Πβντάνασσα Ώραν δέ ενάρξεως των συνεδριών την 9 %. μ. Παρασκευήν τής 2ηςχαΐ 4ης εβδομάδος εκάστου Μτ;μός Δόν) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Βαχου, Αμηρών, νΐϊΊ Κΐφαλοβρυΐίο;, τόπον μέν τό Δημοτικόν Κατάσ- τημα τοΰ Δήμου Άμηρών ημέρας 3* ίκάττην Πίμκτην τής 1ης χαί 3ης εβδομάδος εκάστου μηνός. κ*ί Εον) Διά τάς *γρο;ικάς περ'φϊρείας των Δήμ,ων Άγίου Βχσιλίίου καί Κρε66«τα τόπον μέν το Δημοτικόν Κατάστημα τοΰ Δήμοι, Άγίου Βασιλείου, ημέρας δέ εκάστην Τετάρτην τή; 2ης Κϊί 4η; εβδομάδος εκάστου μηνός. Ώρχν δέ ενάρξει; νών συνεδριών ϊ-ά μέν τας έν τω Δή- μω Άνω Βιάννου την 2 μ. μ διά δέ τάς έν τοϊς λοιποΓς Δήμοις την 10 π. μ. Παραγγέλλω όπως αντίγραφον τής παρ:όβης τοιχοκόλλησις οκου χαί δπως ο Νομ.ος όριζει κχΐ ϊημοσιευθ^ έν τφ Έπι- σήμφ Έ·ημβρί)ι τής Κυβερνήσεως. Έν Πβύκω τ?, 28 Φ.βρουχρίου 1912 Ό Δημόσΐος Κατήγορος Πεύκου Α. Α. Μετοχιαννάκης Άριθμ. Πρ*ξ. 109 Ό Δημ. Κα.ήγορος Καότελλίου Κχόόά}ΐον άριΙ. 80 Λαβόντες ύττ' όψει τα άρθρα 50 κ*ί 57 τοΰ ΰπ' ττ]ς 14 Μαίου 1911 Νομοθετικοΰ Διατάγματος. Όριζει "Εδρας μέν πρ-ς έκδίκασί* «γροζημιών, τάς ίιά τής «—* άριίμ.. 23 τής 1 Ίί^ίίου 1911 πράξεως τού όρισθιίσας τοιαύτας, Πλήν των Δημ*»» Τοπολίων Άγίου Κύρ Ιωάννου Καλα- θαινών Βουλγάρο χ.: ι Κουκουναρας ών την £δραν μετατίθησιν έξ Άγίου Κύρ Ίωάννευ ε'ς Βουργάρο (Κερά Τρουλ*»τή), "Ημέρας δέ. Ιον. Διά μΐ; την έ'ϊραν τοΰ Δήμου Κχστελλίου την πρώτην χ«ί τρίτην Δευτέραν εκάστου μηνός. 2ον. Διά την ίδραν των Δήμων Μεσογείων έν Α,αρίφ την κρώτην καί τρίτην Τρίτην έχάστου μηνός. 3. Διά την έδραν τοΰ Δήμου Βουργάρου την πρώτην χαί τρί¬ την Τετάρτην έχάστου μηνός. 4ον. Διά την Ιδραν τοΰ Δήμου Κεφάλι την ϊευτέραν Τρίτην ύπάγβνται ί εκάστου μηνός. ', 5ον. Διά την ίϊραν τοΰ Δήμου Πολλυρηνίας την τελευταίαν Δευτέραν εκάστου μηνός, κβί Αντίγραφον τήσϊε δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Έφη ξ 6ον. Τό Σάββατον έχάστης εβδομάδος είς άντιχατάστατιν τυ- μ«»ίδος ίτερον δέ αντίγραφον τοιχοκολληθήτω οπου ό Νόμος | χουση; ημέρας τινός εξαιρεσίμου, εκ των όριζομένων ανωτέρω '. τ) ματαιωθείσης τινός έξ αυτών. Ή ΐσχύς τής παρούσης ά'ρχεται άκό 1ης Μαρτίου 1912. Εγένετο ίν Καστ*λλείω Κισσάμου τί) 1 Φεβρουαρίου 1912. Ό Δημόσ. Κβτήγορος Ιωάννης Ά. Μαρμάτος Ότι άκριδές άντίγρβφον. Έν Καστελλίω Κισσάμου τη 18 Φεδρουβρίου 1912. Έν Νϊθς Άμαρίω τή 1 Αριθ. Πρωτ. 21 Μαρτίου 1912 Ό Δημόσιος Κατήγβρος Μ. Βολανάκης > Διικ. 15
  Ό Δηιιόόιος Κατήγορος Πεύκου
  Λαβών ΰπ' δψει τα χρΰρχ 50 καί 57 τοΰ ΰιτ' αριθ.
  Νομοθ»τιχο0 Διατάγματο» τής Έκτϊλεβτιχής Έπιτροπής
  Όρίζει πρός ίκδίκασΐν των ά'ροζημιών τής Είρηνοίιχε
  Ό Δημ.
  Ί. Α.
  80
  Κατήγορος
  Μαρμάτος
  1912
  Είρηνοίιχειαχής
  «εριφιρείας Πεΰχου Βιάννου διά τό ίτος
  Αον) Διά τάς αγροτικάς περιφ«ρείας των Δήμων Πεύκου, ·
  Κάτω Σνμης Καλαμίου κχί Σικολό]Όυ τόχον αέν τό Δημο- ;
  τικόν Κατάστημ· τοΰ Δήμου Πευχου, ημέρας δέ εκάστην ]
  τετάρτην τής 1 καί 3ης εβδομάδος εκάστου μηνός
  Βον) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμων Ρίζη; Γδο-
  χίων, Μύθων, Μουρνιών καί Μύρτου τόπον μέν τό Δημοτικόν
  Κατάβτημΐ τού Δήμου Μουρνιών ημέρας δέ εκάστην Παρασ¬
  κευήν τής 1ης %λ 3ης εβδομάδος εκάστου μηνός.
  Έκτον