9238

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  διότι
  μας θά τό έκτελέσω
  1
  * Από τόν λόγον τοϋ κ. Τσώρτσιλ είς τάς Αθήνας».
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΓΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ----------------------------
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-0β
  ΕΘΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι & Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετο- α'. περιοδο— β . αριθ. ββ
  II
  ΠΕΜΠΤΗ 28 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΖ ΣΥΝΤΑϊΕίΙΙ
  ΕΝΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗ£ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ενός ογγπου
  λΞΙΟΠΊλΤΙΚΟΥ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Τό κατωτέρω περισπούδαστον αρθρον,
  πού έγράφη ειδικώς διά την «Νίκην»
  δφείλεται είς τόν θερμόν φιλέλληνα
  καί δόκιμον συγγραφέα κ. Ρ&ΓτΐοΙκ
  Μκ&αεΐ 1<6ί;]1ι—ΡβπηοΓ, ό όποΐ ος ώς "Αξιωματικός—Ταγματάρχης τώρα—κατά την διάρκειαν τοΰ πα¬ ρόντος πολέμου έχρημάτισεν επί μα¬ κρόν άντιπρόσωπος τοϋ Συμμαχι- κοΰ Στρατηγείου έν Κρήτη. Ό κ. Λή—Φέρμορ, κατά το διάστημα τής ενταύθα υπηρεσίας τού, συνεμερίσθ-η τίς κακουχίες καί τούς κινδύνους τής Γερμανικής κατοχής μαζί μέ τού άντάρτας μας καί έλαβε την τύκαι ρίαν νά γνωρίστι δσον ολίγοι, τα βου νά, τα λαγκάδια καί τα χωρία τή Κρήτης, άλλά καί την ψυχήν καί τόν χαρακτήρα τοΰ Κρητικού λαοΰ, τθλ οποίον ειλικρινώς άγαπα, καί άπ τόν οποίον έξαιρετικώς αγαπάται. Ή «Νίκη> μέ ιδιαιτέραν χαράν φιλοξε
  νεϊ τάς σκέψεις τού καί θεωρεΐ τι
  μην της την συνεργασίαν τού.
  Ό πόλεμος συνεπάγεται πολλές
  συμφ*>ρές. Έχω την ίδέαν δμως
  πάντοτε, ότι οί υλικές ζημίες, πού
  μπορεΐ νά προξενήση έ"νας έχθρός
  είναι πολύ ολιγώτερον σοβαρές
  άπό τίς ψυχολογικές καί ίδβολογι
  κές. Οί πόλεις, τα χωρία, οί γέ·
  φυρες καί οί έκκλησίες μποφααν,,νά
  ξανακτιστοΰν, άλλά οί άλλες πλη
  γές έπουλώνονται δύσκολα. Γιατϊ
  πυορροοθν, άφήνουν φοβερά σημά-
  δια καί πολλές φορές δηλητηριάζουν
  ολόκληρον τό σώμα τοθ τόπου. Καί
  δέν ύπάρχει παρα £νας γιατρός πού
  μπορεΐ νά θεραπεύση την ασθένειαν
  αύτην. Ή ένιβτα θέλησις καί απόφα¬
  σις δλων των πολιτών—των κυττά-
  ρων αυτών άπό τα όποΐα συντίθε-
  ται 6 όργανισμός πού όνομάτεται
  κράτος—νά νικήσουν τα άποτελέ-
  σματα τοθ δηλητηρίου αύτοΰ καί
  νά έξυγιανθοΰν.
  Μία χώρα έμπόλεμος, ή όποία
  ομως δέν υπέστη την καταστροφήν
  τής- εχθρικήν κατοχής, εχει παρ' δ-
  λες τίς πληγές πού μπορεΐ νά ύπέ
  σττ> έ"να γιατρό ίκανό νά περιποιή-
  θή καί νά άπολυμάντ) τόν πάσχον¬
  τα καί να τοθ δώση τό θάρροςκαί τή
  θέλησι νά ξαναζήση. Καί ό γιατρός
  αύτός είναι τό δι' ελευθέρας ψηφο-
  φορίας έκλεχθέν κοινοβούλιον τού,
  πού άντΐΊτροσωπεύει την θέλησιν
  τοθ Έθναυς,. δηλ. των κυττάρων
  πού τό άπαρτΐζουν.
  Όταν δμως μιά χώρα, χωρίς νά
  πταΙτ| σ' αύτό καί παρά την ήρωϊκήν
  της αντίστασιν, υποστή τό τρομερά
  δυστύχημα τής έχθρικής κατοχής, τό
  σώμα τοΰ εθνους αύτοΰ δέν στερεΐ
  ται μόνον άπό τό γιατρό τού—τό
  κοινοβούλιον— άλλ' υφίσταται, έπι-
  στημονικά κα'ι συστηματικά ένεσι
  Τϊανΐοειδών δηλητηρίων καί μικροβί-
  ων, τα όποΐα μποροΰν νά έπιβραδύ-
  νουν την θεραπείαν καί την ανάκτη¬
  σιν των ζωτικών τού δυνάμεων. Ό
  έχβρός θέλει τό θΰμά τού νά μείνη
  άρρωστο καί δταν άκόμη οί φΐλοι τοθ
  θύματος αύτβθ θά- εχουν διώξει τόν
  δήμιον άπό τό προσκέφαλο τοΰ ά-
  σθβνοΰς.
  Κατά την διάρκειαν των τριών τρα-
  γικών έτών, κατά τα όποΐα ή γεν-
  ναία Έλλάδα έμεινεν είς τό ελεος
  τοϋ βαρβάρου κατακτητοΰ, οί Γερμα-
  νοί καί άλλοι έχθροί της δέν έφεΐ
  σθηοχχν καμμιας προσπαθείας, γιά
  νά παραλύσουν τό πολιτικόν σώμά
  της μέ ένέσεις δηλητηρίου καί νά τό
  μιιολιάσουν μέ τούς βακίλλους τής
  διχονοΐας καί τοΰ έμφυλίου πολέμου,
  πούξεσποϋν σήμερο]|σέ φρικώδεις πλη
  γές. Την έμπόλιασαν μέ τα σπέρμα-
  τα τρομεροϋ άδελφοκτόνου μΐσους,
  τοϋ καταστρεπτικώτερου άπ' δλα τα
  δηλήτήρια πού μποροΰν νά προσβά-
  λουν τό σώμα ενός εθνους. ΤΙ χά-
  Ρά καί τί άγαλλίασι δέν προκαλοΰν
  Ο"τά Βερολΐνο τα γεγονότα των Α¬
  θηνών!
  Ίσως θά ρωτήσετε: Μά γιατί τώ-
  οί "Αγγλοι μάχονται εναντίον
  μερίδος, τοθ ΈλληνικοΟ λα·
  ου; Ή προσωπική μου απάντησις
  είναι αυτή: Διότι ή μερίς αυτή τής
  έλληνικής φυλής, όπλισθεΐσα κατά
  Τό πλείστον άπό μας τούς ί'διους
  γιά νά πολεμήστι τόν κοινόν εχ¬
  θρόν, έπιχειρεΐ τώρα νά κάμη κα-
  τάχρησιν των απλων της διά νά κα
  ταλάβη βιαίως την εξουσίαν καί νά
  εγκαταστήση ένα καθεστώς, χωρίς
  πρωτύτερα νά εκδηλωθή ή θέλησις
  τοΰ λαοϋ μέ έλεύθερες έκλογές, διε-
  ξαγόμενες σ' ειρηνικήν άτμόσφβι-
  ραν. Διότι αίσθάνεται κανείς, δτι
  ή μερίς ^αύτή θέλει νά έκμεταλ
  λευθή τή Έλλάδ η άό
  ηπσ
  ΕΙΣ ΚΜΕΡΛΝ
  Ηράκλειον Τρίττν 27 Λαρίου 1944
  ΜΙΑ ΕΪΙΙ2Τ0ΛΗ ΔΙΑ ΤΟΠ ΚΡΗΤΑΣ
  Ελάβομεν την κατωτέρω έπιστο-
  • λήν την όποΐαν.εύχαρίστως δημο¬
  σιεύομεν.
  Άγαπητή «Νίκη»
  Έδιάβασα καί έγώ μέ κατάπληξιν
  τό άρθρίδιον τής «Έλεύθερης Γνώ
  μης» κατά τό οποίον ουτε λΐγο οϋτε
  πολύ οί Κρητικοί πού ευρέθησαν είς
  την Παλαιάν Έλλάδα δέν είναι τί-
  ποτε άλλο παρά Προδότες. "Ηθελα
  ά
  Ο?(ΘΕΣΙΜΟΣΛΟΓΟΣΤΟΥΤΣΩΡΤΣΙΛ
  νά γνωρίζω
  ς
  εδωσε τίς πληρο
  δ
  ή μερίς ^αύτή θέλει νά έκμεταλ-·ν« χνυκμιι,ω ιιυιυς ιυωοϊ τις
  λευθή στήν Έλλάδα την άτμόσφαι-|φορΙες αύτές στή συνάδελφό
  ρα τής άβεβαιότητος καί ρευστότη- ~
  τος, πού κατ' ανάγκην έρχεται υ-
  στερ' άπό μακρά τυραννία. Διότι
  θέλει νά έκβιάση τό άποτέλεσμα,
  νά κτυπήση τό σίδερον έφ' δσον εΐν'
  άκόμη ζεστό, γιά νά επιβάλη στήν
  Έλλάδα εΤδος διακυβερνήσεως, πσύ
  έ άί
  δέν άνταποκρίνεται καθόλου πρός
  την θέλησιν τοΰ ΈλληνικοΟ λαοΰ.
  Ή βρεττανική επέμβασις δέν εχει
  καμμιά σχέσι μέ τα πολιτικά φρο-
  νήματα των στοιχείων αυτών, άλλά
  μόνον μέ τάς μεθόδους πού μετα·
  χβιρίζονται. ΑΙσθάνεται κανείς, δτι
  τα στοιχεΐα αΰτά άντιπροσωπεύ-
  ουν μιά μικρή μειονότητα πάνοπλη,
  ή όποία, άν ήταν πλειοψη«βία, ώς
  ίσχυρίζονται, δέ.ν θάχαν νά ςοοβη-
  |θαΰν τίποτε άπό μιά γενική ψηφο-
  φορία.
  Άλλ' ή Άθήνα είναι μακρυά άπ'
  έδώ καΐ δέν την έπεσκέφθην μετά
  την απελευθέρωσιν της, δπως ουτε
  σύ, άγαπητέ μου αναγνώστα. Ό
  άντικειμενικός σκοπός τοΰ άρθρου
  τούτου είναι νά ομιλήση γιά την
  Κρήτη καί νά εκφράση, τας άπόψεις
  ενός 'Άγγλου γιαυτήν. Νά εκφράση;
  άς ίδέας ενός Άγγλου, ό οποίος,
  δπως τόσοι άλλοι, γνωρίζει καλά
  την Κρήτη καί την άγαπα. Ό οποί¬
  ος Ιζησεν έδώ καί έλαβε μέρος, ε¬
  πί δυόμισυ καί πλέον χρόνια μαύ·
  ρης κατοχής, στούς άγώνες τής Κρή¬
  της. Ό οποίος εζησε στά Λευκά
  Ορη, στόν Ψηλορεϊτη καί στά Λα·
  σηθιώτικα Βουνά στήν έποχή ποΰ
  μόνες συμμορΐες, πού άνθίσταντο κα
  τα των Γερμανών, ήταν οί συμμο-
  ρίες τοΰ Παντουβά, τού Πετρακο¬
  γιώργη καί τοΰ Σατανα. Ό οποίος
  συνειργάσθη μέ δλες τίς έπιτροπές
  άντιστάσεως στίς πόλεις Χανιά, Ρέ·
  θυμνο καί Ηράκλειον, καθώς καί μέ
  δλες τίς τάξεις τής Κρητικής κοινω-
  ίας.
  Οί πρώτοι μήνες τής έδώ ζωής
  σας.
  Γιατί έγώ πού έζησα στήν Άθήνα
  Κοντά δλο τό διάστημα τής κατοχής
  δχι μονάχα δέν εΤδα Κρητικούς γερ-
  μανοφΐλους άλλά αντιθέτως τούς
  παρηκολούθησα, δπως καί όλος ό
  άλλος κόσμος, πρωτοστατώντας γιά
  την άπελευθερωσι καϊ τα Έθνικά
  Ιδεώδη, δέν είναι δέ λίγοι οί Κρητι-
  κοί τούς όποίους έτουφέκισαν οί γερ-
  μανοί ακριβώς λόγω τηδς Έθνικής
  των δράσεώς.
  Μετά τιμής
  ΠαρεπίδημΛς
  Απαντώμεν είς τόν έτϊΐστολ.ογρώ-
  φον μας δτι κανείς δέν έδωσε τάς
  πληροφορίας περί των οποίων ομιλεί
  οδτος είς την συνάδελφον μας. Ά-
  πλούστατα ή «Όργάνωσι» έλαβεν
  εντολήν άπό τ6 κέντρον νά συκβ-
  φαντίση την Κρήτην καί τούς Κρη-
  τικούς διότι είς την Κρήτην πνέει
  Έθνικιστικόν ρεΰμα λίαν έπικίνδυ
  νόν διά την υγείαν τής «"Οργάνω¬
  σις»! Καί ή «όργάνωσι» έσπευσε νά
  εκτελέση την διαταγήν χωρίς νά λαμ
  βάνη. ύπ' όψιν της τα έπακόλουθα.
  Τα όποΐα ελπίζομεν νά μή βραδύ-
  νουν!
  01 ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ί·11
  Γνωστή κυρία τής πόλεως διηγεΐτο
  δτι άκουσε δλως τυχαίωςέ'να των
  εργατών τοΰ λιμένος μας δστις καλώς
  έργσσθϊΐς είς την έκφόρτωσιν των
  Γήν σύσκεψιν ήνοιξεν δία χαιρε
  τιστηρίου λόγου ό κ. Δαμασκηνός.
  •Μετα δέ όμΐλησεν ό κ. Τσώρτσιλ εί-
  πών μβταξά άλλων:
  Κύριοι,
  Συνήλθομεν σήμερον διά νά συζη.-
  τήαωμεν σπουδαία πρώγματα. Έκ
  των συζηιησεων αυτών πιθανόν ή
  (Ελλάς να αποβή ένα έκ των συμμά-
  χων εθνών διά να βαδίση όμοΰ με¬
  τά των άλλων ηνωμένον εθνών. Αυ¬
  ριον, εάν άποττύχωμεν, εμείς οί βρετ-
  ,ΐανοί θά άναλάβωμεν τό σκληρόν έρ¬
  γον τής άποκαταστάσεως τής τά¬
  σεως καί τής διασώσεως τοθ πληθυ·
  σμοΰ τ_νΆθηνών καίθάέξασφαλίσω·
  ν μίαν ζώνην ασφαλείας εύρείας
  ^λίμακος ώαχε νάύποβοηθήσωμενταν
  λαόν.
  Έπροκαλέσαμε ν αυτήν την σύσκε¬
  ψιν, δχι διότι τό έργον ποώ άντι-
  (μ,ετωπίζομεν είναι πέραν των &υνά
  μεών μας, ουτε διότι διστάζομεν να
  πράξωμεν τό καθήκον μας.
  Ελπίζομεν ώς συναθληταί είς τό
  (οινόν άγώνα κατά των ΝανζΙ δτι θά
  Ευρεθή μία λύοις των δυσκολιών αύ-
  ίών
  πλοίων τοΰ
  ήμείφθη έττίσης κα¬
  Ι
  λώς νά λέγη. «ΕΙμαι τόσον εύχαρι·
  στημένος ώστε έφαγα τό πρώτον Κ.»
  Συμπολίτης μας άκαύσας την διήγη-
  σιν παρβτήρησεν είς την κυρίαν ότι
  οί εργάται μας, κατά την μεγάλην
  αυτών πλειοψηφίαν, άσχέτως τοθ
  άν έργάζονται καί άμεΐβανται καλώς |
  ή δχι άπό τό. Μ 1_, έχουν φάγει
  πολλοΟ δχι μόνον τό πρώτον Κ.
  λά καί τό δεύτερον τοιούτον, είς δέ
  την καρδίαν τους διατηροΰ-ν μόνον
  ΐό Ε. δηλα&ή την Έλλάδα. Διότι
  Φαντάζομαι δτι οί όηαδοί τοϋ Ε.
  Α. Μ δέν θά σχηματίσουν την εντύ¬
  πωσιν δτι παρεξηγήσαμεν τας άπό-
  ψεις των.
  Τα Βρεττανικά στρατεύματα ή"λ·
  θαν είς την Έλλάδα κατόπιν τής
  συγκαταθέσεως των κ κ. Ροΰσβελτ
  καΐ Στάλιν καί κατόπιν προσκλήσε
  ως δλων των Έλλήνων.
  Οί Βρεττανοί θά ζητήσουν δπως
  γίνουν άποδεκτοί οί δροι τοΰ στρα
  τηγοΰ Σκόμπυ.
  Σφοδρόταται ταραχαί άνεφύησαν.
  ΆνεμΙχθημεν διότι έπράξαμεν τό κα
  Β-ήκον μας. Θά τα έκτελέσωμεν δέ
  άκάμπτως καί τιμίως μέχρι τέλους.
  Δέν ζητοΰμεν ουτε μίαν σπιθαμήν
  έδάφους. Δέν θέλομεν οϋτε έμπορι
  κά ουτε έδαφΐκά ώφέλη.
  Δέν θά έπέμβωμεν είς τάς μεθό¬
  δους πού. ή Ελλάς άκολουθεϊ. Ή
  Μοναρχία ή ή Δημοκρατίαν είναι κα
  θαρώς έλληνικά ζητήματα. Ή Με
  γάλη Βρεττανία έλπίζει νά ίδη μίαν
  Ελληνικήν Κυβέρνησιν μέ Ισχυρόν
  λαιά πατρσπαράδστος φ*λ(α μεταξύ·
  των δύο εθνών. Πσρακαλώ νά πιστεύ
  σετε δτι όμιλβ»Ιξόν6ματος ττ)τ; Α.Μ.
  τοθ Βασιλέως καί ολοκλήρου τοθ Αγ
  γλικοΰ λαοϋ δστις έπιθυμεΐ νά
  την Έλλάδα ελθέ ί
  Του
  μοΰ φαίνονται πολύ άπομακρυσμέ-|β£ εργάται μας είναι πάντοτε καί
  /οί κ«ί πολλοί άπο τούς φίλους μου Ι πρό παντός Πατριώται. Ό
  —Κρήτας καί Άγγλους—έσκοτώθη- *' " " · ·-
  <αν έν τώ μεταξύ, μαχόμενοι στά ουνά τ) εξετελέσθησαν στίς φυλα- ές τής Άγυιας ή άλλοθ, Ή ζωή στά ουνά ήταν σκληρή χειμώνα — καλο- <αΐρι. Τα συνεμεριζόμεθα δλα: τούς σπήλιους, τα ροθχα την τροφή, τόν καπνό, τό κρασί (δταν είχαμε) τα τραγούδια, τίς ψεΐρες, τό φορτίο, την ύγρασΐα, τίς λύπες καί τίς χα- ρές Ή ζωή μας ήταν γβμάτη άπό κινδύνους, άλλ' ήταν ώραία, γιατί μδς ή ωνεν άληθινή καί στερεά ά- δελφοσύνη. Είναι πάντοτε ωφέλιμον νά ύπο- χωρή κανείς διανοητικώς γιά μερι- κές στιγμές άπό μίαν οιανδήποτε κατάστασι νά την παρατηρήση ά¬ πό λιγάκι μακρύτερα, γιά νά άνα- καλύψη σ' αυτήν νέες άπόψεις, πού τοΰ ξεφεύγουν δταν είναι πολύ κον τα. "Ας λησμονήσωμε γιά μιά στιγ- μή τα τωρινά δεινά τής Ελλάδος καί άς παρατηρήσωμε την ίστορία τής Κρήτης κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου αύτοΰ άπό τής απόψεως τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Αύτό άξίζει τόν κόπον, δχι μόνον γιατΐ είσθε Κρήτες, άλλ' έπειδή ή Κρήτη εχει δνομα καί θέσιν καί ί- στορίβν είς τόν παρόντα παγκό^ σμιον πόλεμον, πού μποροΰν νά την κατατάξουν, μαζί μέ την Δουγ- κέρκη, τό Στάλιγκραντ καί τό Έλ— Αλαμάιν, ώς εν άπό τα σπουθαιστε· μ ρα σημβΐα Κίτης έχει νομίζομεν απόλυτον δί¬ καιον! ΕΓΧΑΡΙΕΤ0ΓΜΕ8 Ϊπελείπετο ν' ακούσωμεν κι' αύτό καί τό άκούσαμεν. Στήν προχθΐ σινή περιοδεία των «καθοδηγητών» τοθ ΕΑΜ. στόν τέως δήμον Αγ. Παρασκιών, μαζί μέ τάλλα σονθή- ματα ηκούσθη επανειλημμένας καί ή κραυγή: «Ζήτω ό εσωτερικάς πόλε¬ μος!». Όσοι γνωρΐζουν τάς αρχάς τοθ μπολσεβικικοΰ κόμματος δέν εΐχαν ποτέ καμμίαν αμφιβολίαν, δτι ό έμ- φύλιος σπαραγμός είναι τό προσφι· λέστερον μέσον πού μεταχειρίζεται στόν άγώνα τού νά επιβληθή, γιατί μ" αυτόν έξοντώνει τούς άντιπά- λους τού. Έπειδήτ δμως ύττάρχουν άκόμη καί έδώ άνθρωποι πού λένε δτι πιστεύ- ουν πώο δέν^φθάνειώς έκεΐ τό ΕΑΜ. Ιρχονται οί ΓδιοιοΙ «καθοδηγητές» νά τούς βγάλουν άπό την πλάνη. Ευχαριστούμεν τούς «καθοδηγη¬ τές». έλεύθεραι καί τίμιαι έ· είς ολόκληρον την χώραν είς τό Μεγαλύτερον μέρος αυ¬ τής. Έ Έκεΐνο πού ζητοθμε είναι ή πα¬ τήν Έλλάδα ελευθέραν καί εύτυ-χή μεταξύ τοΰ συνόλοο των ήνωμένων Εθνών. Ότι δήποτε καΐ άν συνέβη θά διατηρήσωμεν την φιλίαν μας. θεωρούμεν δέ ζήτημα τιμής νά φέρω¬ μεν είς πέρας τό έργον πού άνβλά- βομεν. Ελπίζομεν δτι ή διάσκεψις αυτή θά έπαναφέρί] την Έλλόδα είς την δόξαν καί την Ισχύν ώστε νά δυ νηθβ νά προστατεύση τα βόρεια ού· νορά της εναντίον πάσης άπειλής άπό βορρσ. Μετά τόν κ. Τσώρτσιλ τόν λόγον* έλαβεν ό Στρατάρχης Αλεξάντερ δατις εξέφρασε την λύπην τού διότι άντικρύζει "Ελληνας καΑ Βρεττανούς νά μάχωντσι μεταξύ των, ένώ θά έ'πρετΐε, άντΐ νά μετα<>έρ>ίϊ στραΐεό-
  ματα ε(ς την Έλλάδο, όϊ "Ελληνες
  νά άποστέλλουν στρστόν είς την Ι¬
  ταλίαν διά συνεχίσουν των πόλεμον
  παρά τό πλευρόν των συμμϋχω·ν
  των. Μετά όμίλησαν οί κ. κ Μάί;ι·
  μος καί Παπανδρέου- δστις ηαχα|Βτ-
  στησαν την Μεγάλην Βρβττανίαν διά
  τα Φΐλικά πρός την Έλλάδα αίσθή-
  ματά της καί υπηρεσίας τάς οποίας
  προσέφερεν τεθείσαι παρά τό πλεν-
  ρόν ενός άόπλου λαοχϊ καΐ τής ε£^.
  ληνικής Κυβερνήσεως.
  Ό κ. Παρ.τσαλίδης έλαβε τόν λό¬
  γον καΐ εξέφρασε τάς ευχαριστίας
  τού πρός τούς Βρεττανούς καί εί¬
  πεν δτι αί προοτρ+βαίΐ αύται δέν πρό
  κείται νά ταράξοον τή>ν φιλίαν μεια
  ξύ των δώο Εθνών. Εζήτησε δέ δν
  πως λάβουν μέρος καΐ άντιπρόοωίΚΗ
  τοΰ ΕΑΜ.
  Ό κ. 'Ηντεν άιτήιν·τηχΓεν δ·τι ή σό-
  σκεψις δέν Ιγινβ διά νά συμμειά-
  ρχουν δλα άνεξαιρέτως τα κόμματσ,
  δύνοντβι δμως νά καλέσουν «αί &-
  πακσυς πολιτικούς άνδρας νομίζο*>ν
  δτι είναι απαραίτητον
  Μετάό κ. Τσώρτσιλ εΤητεν. «Άρ·χί-
  σαμε τάς εργασίας κι/ττάξειε νά τάς
  ϊελειώσετε» καί οί ξένοι έκπρόσβ>-
  |ΐοι άπεσύρθησαν.
  Ή διάσκεψις των Έλλήνων δίήρ
  κεσε μέχρι τής 10ης έσπερινής τής
  χθές. Σήμερον θά σονεχισθβΰν αί
  {ΐυζητήσεις. Ού&βμία έπΐσημος άνα
  εξεδόθη επί των συνομι-
  λιών.
  ΑΤΓΑΙΙΗΙ
  ΒΙΒΒΕΪ ΤΒ1Γ.
  Άπό> την έπίσημη έκθεβη χον Υπουργείον Άεροηορίβις γ»Α
  τίς έντβι,νόμιενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίαν.
  ΒΟΗΘΕΙΑΓΤΗΡΩΣΣΙΑ
  τσθ
  ΓΙΑΝΙΝΓΗ (ντΠΊΖΑΚΜ·
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθμεν τούς μβτά τής εφη¬
  μερίδος μας συναλλασσσμενους δτι
  τό δικαίωμα είσπράξβως παντός
  λογαριασμοθ Ιχει ό κ. Μιχ. 'Ανδρβ
  αδόκης λογιστής καί διαχβιριστής
  τής εφημερίδος
  ' Όταν, μαζί μ' άλλα βομβαρδιστι-
  Κά, βγήκαμ-ε άττ/ τό μεταλλεΐο συ·
  ναντήσαμε καταδιωκτικά, «Φαίνβται
  6^τι τότε κτυπήθηκε ό πυροβολητής
  τής ούρδς γιατί παύσαμε πιά νά τόν
  άκόθμε Μέ έλιγού<ί προσπάθησα νά ξεφύγω καί μιά σφαΐρα πέρασε πί σω άπ' τό κεφώλι μου καί έσπασε τό γυάλινο σκέπασμα, ένώ μιά άλ λη κτύπησε τό θωρακισμό κα4 μέ τράνταξε λίγο». Στήν προσπαθεία τού νά ξεφόγη τα καταδιωκτΐκά 6 πιλότος τοΰ Μπλένεμ έσπασε μιά ακρη τής ελικος επάνω σέ τηλεγρα φικό στύλο καί κτύπησε ένα δένδρσ μέ τό άριστερό τού φτερό Έξακο- λούθησε δμως την πτήοχ τού. «Έδωσα στόν παρατ,ηρητή ένα έ- «Ιδεσμο καί κατώρθωσε νά φθάση τόν πυροβολητή τής ούρδς καί νά Ιτοΰ δέστ} τό τραΰμα. Περάσαμε άπό δύο κατταεγίδες καί πετάξαμΐ πρός τή βάσι. Τό ύποκατασκεόασμα δέν δοΰλευε καί γιαυτό ό τταρατηρητής ξαναπή- γε στήν οΰρά γιά νά ββστάξτ] τόν πυροβολήση έπειδή θά κάναμε πρ^σ γείωσι μέ την κοιλιά τοθ άεροπλ«ί· νου*. Πρίν γίνει ή έΐϊΐδρομήν στό Κνάπ- σακ. ένα «Ίπτάμενο φρούριο* εΐχε- ρ)μβαρ61σει τή-ν άπορά-θρχχ τβΰ Κν· έλου στΐς 2 Αύγούστου άπό παλύ>
  μεγάλο ΰψος μέ τό Φώς τής ήμέρβτς.
  Την 31 Αύγούστου £να άλλο «ίτττόί-
  μενο φρούρι>ο»έβομάροισεν τι^ Βρέμη
  μέ τόν ΐδιο τρόπο^ καί έπανίλαβ»
  την έτΐίθεσι στίς 2 Σεπτεμβρίου. ΟΙ
  έπιθέσεις αύτές εΤχαν σοβάρή έπτ-
  δρασι στό ήθικό των Γερμανών,
  γιατί οί βόμβες μόνο άνήγγελλαν
  την παροοσία μας.
  Χρησιμβποιήθηκαν «φροόρτα**1 γ»ά·
  έπίθεση σέ πλοΐα στό Ρβττερνταμ
  στίς 4 ΣΓετττεμβρίου καί το Όσλο*
  στίς 6 καί πάλι σιίς9, δτσν δώο άπ*
  αύτά έ"πεσαν θύματ«τκαταδιωκτικτ3ν.
  "Επειδή δμως άπό τόσο μεγάλο ΰ¬
  ψος δέν μποροθσαν νά γίνουν άρ-
  κετά βαρειές καί μΐγάλες επιθέσεις
  πού νά δικαιολογοΰν την ένδεχομέ»
  νχ άπώλβια πληοωμάτων τόσο κο>
  : γυμνασμένων, οί έπιθέσεις αύ-
  ιές τής ημέρας άπό την στρατόβφαι·
  στα^ιάτησσν.
  Ις τού
  | κράτου
  »ν ίχΦρ
  ίπευε/
  »«?

  ολμα ό·*
  οτρατο
  -οιδί των
  ίίΌί γο-
  1 μέ την
  ηναρίοϋ
  νρβφίαν
  ΐ«ά οπο
  ή γλώσ- )
  , Καί άλλοτε εΐχΐ στρ4ι|»»«αρ|
  ι -,>α/. τα« νώοα αύττΐ, εις " ·
  ιιυνν γνν* ». ιι ν ------,-------, .- - ...
  πολύ νά εΐχα, μαζύ μου τίςΐκαΐ τούς άντιδρώντας έλαχιστοτά-
  έ^ημερΐδες τοθ έξωτερικοϋ,' τους γνωστούς «παρανονχας» τοθ
  άνταποκρίσεών της. Είμεθα βέβαι-|τοΰ διαβόλου μέ τόν οποίον
  οι π©ς θά τό πράξη εύχαρΐστωςί'παράγονπς σχε 'ζΓνται
  ΟλΟΙ ΟΙ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ.
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΓΙΤΗ 26 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕ! Α
  ΤΟ ΕΡΓΟΠ ΤΗΣ ΗΠΟΜΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤ,ΙΟΣΥΠΗΣ
  Ό είδικός'Επίτροπος τοϋΐέκτάκτου
  Στρατοδικείου Ηρακλείου κ. Εύσ.
  Κονδύλης προέβη είς τάς κάτωθι ά-
  νακοινώσεις πρός συντάκτην μας:
  Διάφορα πρόσωπα συγγενεΐς ή
  ένδιαφερόμενοι των διωκομένων καί
  κρατουμένων διά προδοτικάς πρά-
  ξεις ή επί οίκονομική συνεργασιαι
  μετά τοθ έχθροθ ύποβάλλουν ψευ-
  δώς είς τάς διαφόρους όργανώσεις
  την ιδέαν ότι ή εύμενής λύσις των
  ύποθέσεων έξαρτδται άπό την επί
  σης εύμενή" ή δυσμενή είσήγησιν των
  όργανώσεων τούτων πρός την ύπη·
  ρεσίαν μας.
  Εδηλώθη προφορικώς καί καθΐστα
  ται καί πάλιν γνωστόν,'είς τόν κύ¬
  κλον των είς ταυτα έλπιζόντων προ
  σώπων δτι είς τό Ιργον τής άπονο-
  μής τής δικαιοσύνης δέν πρόκειτσι
  νά έχωμεν ώς γνώμονα κρίσεως ου¬
  δεμίαν έξ ούδεμιδς παρατάξεως υ¬
  πόδειξιν ή είσήγησιν καί δτι τό ά·
  νακριτικόν υλικόν καί μόνον είς την
  συλλογήν τοϋ δποίου άσχολοϋνται
  οί νομίμως παρ' έμοϋ διθρισμένοι
  άνακριτικοί ύπάλληλοι αποτελεί την
  βάσιν είς την κατεύθυνσιν των υπο
  θέσεων ώς^δ σχετικός νόμος καθο
  ρΐζει.
  Μέ την άποψιν δτι έξυπηρετεϊται
  τό τόσον βαρύ καί λεπτόν έ'ργον
  τής δικαιοσύνης παρακαλοϋνται οί
  πρός οδς καταφεύγουσιν οί ανωτέρω
  άναφερόμενοι νά άποπέμπωσιν αύ·
  τούς.
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Δι* αποφάσεως τής Διοικούσης Έ
  πιτροπής τοθ Δήμου ωρίσθησαν τα
  καταβλητέα υπό των ποιουμένων
  χρήσιν τοθ ίχθυοπωλείου δικαιώμα-
  τα είς δραχμήν μίαν έφ' έκάστης
  όκθς των πωλουμένων έν αυτώ ί-
  χθύων καί αστρακων παντός εΐδους
  Τό ώς άνω τιμολόγιον θά ισχύση ά
  πό τής 20ης πρ. μηνός Νοεμβριού
  άφ' ής όφείλονται τοιαϋτα δικαιωμα
  τα παρά των ύποχρέων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό κείμενον τοθ διαγγέλματος
  πρός τόν λαόν τοϋ Νομοϋ Ηρακλεί¬
  ου τό οποίον υπέγραψαν την 5ην λή
  γοντος έν Ηρακλείω ό Στρατ. Δ)τής
  Κρήτης, ό Στρατ. Δ)κής Νομοϋ Η¬
  ρακλείου, οί έκπρόσωποι των έν τώ
  ώς άνω Νομώ όργανώσεων Ε. Ο. Κ.
  καί Ε. Α. Μ. καί οί έκεΐ Άρχηγοί
  των άνταρτικών όμάδων, εξεδόθη
  καί διενεμήθη υπό τής "Οργανώσε¬
  ως τού Ε. Α. Μ. είς προκηρύξεις πρός
  τόν Κρητικόν λαόν, συγκεκομένον
  καί έλλειπές κστά τοιοϋτον τρόπον,
  ώστε νά καθίσταται έμφανής ή προ¬
  σπαθεία πολιτικάς εκμεταλλεύσεως
  τοθ κειμένου τοΰ έν λόγω διαγγέλμα
  τος δπερ εξεδόθη διά τόν κατευ-
  νασμόν των πνευμάτων των ύπερε-
  ξημένων τότε έν τή περιοχή έκεί-
  νη έξ άφορμής τοϋ έν Παλαιά Ελ¬
  λάδι έμφυλίου πολέμου.
  Πρός αποκατάστασιν τής αληθεί¬
  ας παραθέτομεν κατωτέρω τό πσ-
  ραλειφθέν έν τή μνημονευομένη προ-
  κηρύξει τμήμα τοθ κειμένου τοθ διαγ-
  γέλματος έχον οϋτω:
  ............... ή έπιβολής οί-
  ασδήποτε δικτατορΐας. Καθήκον δ-
  λων είναι νά είμεθα ηνωμένοι διά
  νά δυνηθώμεν νά συμβάλωμεν δσο
  μάς έπιτρέπουν αί δυνάμεις μας διά
  την απελευθέρωσιν των Χανίων άπό
  τόν βάρβαρον κατακτητήν.
  Ό λαός άς εχει εμπιστοσύνην δτι
  θά περιφρουρηθοϋν αί έλευθερίαι
  τού.
  Ηράκλειον τρ 5)12)44.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ύποστράτηγος
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έλληνική ΎπηρεσΙα Συμμα·
  χικής Βοηθείας ανακοινοί δτι αί Κοι
  νότητες δύνανται νά προσκομΐζουν
  Ιλαιον διά την εξόφλησιν τροφίμων
  μέ την κάτωθι βάσιν τιμών.
  Μέχρι βαθμοϋ 6 δραχ. 66 κατ' ο¬
  κάν δι" ϊκβστον δέ βαθμόν επί πλέ¬
  ον δραχμαΐ δόο επί έλλατον κατ' ό-
  καν.
  Τό άνω Ιλαιον προσωρινώς δύ¬
  νανται αί Κοινότητες νά παραδίδουν
  είς τό ενταύθα εργοστάσιον «Τά·
  λως» λαμβάνοντες σχετικήν απόδει¬
  ξιν παραλαβής όξυμετρήσεως καί
  την οποίαν ΘΑ προσκομίζουν είς την
  Υπηρεσίαν μας πρός τακτοποίησίν
  των.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Δεκεμβριού
  1944-
  ('Ε κτοϋ Γραφείου τής Ε.Υ.Σ.Β.)
  ΚΟ1ΝΩΝ1ΚΑ
  ΕΟΡΤΑ1
  Ή διεύθυνσις, ή σύνταξις καί τό
  προσωπικόν τοθ τυπογραφείου τής
  «Νίκης» εϋχεται χρόνια πολλά καί
  εύτυχισμένα είς τόν έορτάσαντα
  προχθές διευθυντήν τής συντάξεως
  τής «Νίκης» κ. Έμμ. Πετράκην.
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ό κ. "Ανδρέας Γ. Καλοκαι-
  ρινός, προσέφερεν είς τό Πανάνειον Δη¬
  μοτικόν Νοσοκομείον "Ηρακλείου, εκατόν
  (100) όκάδ. έ'λαιον, επί τή έηετείω τού
  θανάτου τοΰ αειμνήστου Άνδρέου Λ. Κα-
  λοκαιρινοΰ·
  Προιστάμενος Τυπογραοείου
  ΕΜΜΛΝ. Δ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΧ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΓΙροκειμένου αυριον νά αρχίση δευτέ
  ρα διανομή τροφίμων τής Ε.Υ.Σ.Β. εί
  δοποιοΰνται οί Πολίται όπως προσερχό-
  μενοι είς τούς Παντοπώλας μέ τό ύπ'
  αριθ. 12 Κουπόνι λάβουσι μίαν οκάν
  άλεύρου κατ' .άτομον καί 50 δράμια
  ζακχάρεως. Οί Δικαιοΰχοι δέον νά έ¬
  χουσιν ύπ' ό'ψιν την κάτωθι απόφασιν
  τής Γενικής Έπιτροπής Τροφίμων.
  Α) Αί Οικογένειαι Πόλεως καί Ύ-
  παίθρου των θυμάτων πολέμου τής πε-
  ριόδου 1940—1944 αί μή λαμβάνουσαι
  σύνταξιν παρά τοΰ Κράτους δικαιοΰν-
  ται νά λαμβάνωσιν ά'παντα τα τρόφιμα
  των υπό τής Ε.Υ.Σ.Β. διανεμούμενα
  δωρεάν.
  Είς την κατηγορίαν ταύτην ύπάγον-
  ται αί Οί κ ιγένειαι των οποίων (άρρενα
  ή θήλεα) έθανατώθησαν παρά τοΰ έχ-
  θροΰ, ή απέθανον έν φυλακαΐς κρα¬
  τούμενοι υπό τού εχθρού. Τοΰ αυτού
  εύεργετήματος δικαιοΰνται καί αί οίκο
  γένειαι των κρατουμένων εισέτι υπό τοϋ
  έχθροϋ έν φυλακαΐς ή ίν έξορία: ή αίχ-
  ,αλωσίςι.
  Τονίζεται ότι τού εύεργετήματος τού¬
  του δέν δικαιοΰνται τέκνα ή άδελφοί ή"
  ά'λλοι συγγενεΐς άπαρτίζοντες χωριστήν
  οικογένειαν άπό εκείνην είς ήν άνήκει
  τό θΰμα ή ό έν αίχμαλωσία ή έν φυλα-
  ί ή έξορία.
  Β) Οί κάτοικοι των καέντων ή τελεί¬
  ως κατεδαφισθέντων υπό τοΰ έχθροΰ
  χωρίων έφ' όσον κατά τόν χρόνον τής
  καταστροφής εΐχαν μόνιμον κατοικίαν
  είς τα έν λόγω Χωρία, δικαιοΰνται τής
  δωρεάν παραλαβής των τροφίμων παν¬
  τός εΐδους. Τού αύτοϋ δικαιώματος άπο
  λαμβάνουν καί έκεΐνοι των οποίων αί
  οικίαι κατεδαφίσθησαν μεμονωμένως είς
  οιονδήποτε χωρίον ύπαίθρου μετά την
  31)5)41 καί έφ' εξής.
  Ώς δικαιολογητικά διά την ώς άνω
  δωρεάν διανομήν τροφίμων δέον νά ύ-
  ποβάλωνται πιστοποιητικά των αρμοδί¬
  ων Δημοτικών καί Κοινοτικών Άρχών.
  Τα ανωτέρα) άναφερόμενα πιστοποιη¬
  τικά θά προσκομίζωνται υπό των εν¬
  διαφερομένων είς την Υπηρεσίαν μας
  όπως εφοδιασθώσι δι* εϊδικοϋ δελτίου
  οί δικαιοΰχοι παροχής Τροφίμων δω¬
  ρεάν.
  Βάσει των δελτίων αυτών θά συντα¬
  χθή κατάλογος όστις θά παραδοθή είς
  είδ. Παντοπώλην άπό όπου καί θά λαμ
  βάνουν τα τρόφιμά των.
  Τα Κοατικά δελτία των ώς άνω θά
  κατατεθχδσι παρ' ημίν.
  Τιμαί καθωρίσθησαν ώς κάτωθι
  "Αλευρον 10 Δραχμαί κατ' οκάν
  Ζάκχαρις 25 > » »
  Έν Ηρακλείω τή 27 Δεκεμβριού 1944
  Έκ τού Γραφείου τής Ε.Υ.Σ.Β.
  ΚΙΠΗΜΛΤΟΓΡΗΦΟΙ
  ΗΛΕΚΤΡΑ (Πρώην Πουλακάκη)
  Σήμερον 6—8 μ. μ. πανηγυρικήν έναρξις.
  Μ" £να υπέροχον καί Θαυμάσιον Αγγλι¬
  κόν Μργον μ" έλληνικούς τΐτλους. Έκτός
  προγράμματος πιθανώτατα τΐολεμικό
  ζουρνάλ.
  ΕΛΚΙΟΛΒΔΟΝΡΒΦΙΝΕ
  Την Πέμπτην Παρασκευήν καί
  Σάββατον θά πωληθη άπό τό ερ¬
  γοστάσιον ΤΑΛΩΣ μικρά ποσό¬
  της έλαιολάδου ραφινέ διά τάς
  εορτάς πρός 100 δραχ. κατ' οκάν
  ή δι' άνταλλαγής 10 οκάδων κοι-
  νοΰ ελαίου πρός 7 οκάδας ραφινέ.
  ΥΠΟΚΑΜΙΣΣΑ—ΠΙΖΑΜΑΙ
  "Η δεσποινΐς "Αθηνά Μαγριπλη έπανέ-
  λαβε τάς εργασίας της καΐ δέχεται πα¬
  ραγγελίας Οτΐοκαμίσσων—ττυτζαμών κ. λ,
  ι», είς την οικίαν της, δδός "Αγ. Τίτου.
  ΖΗΤεΙΤΑΙ τΐιάνο είς αρίστην κατάστα¬
  σιν πρός αγοράν. Πληροφορίαι παρ'
  ΐ
  ΤΤΡΩΤΐνΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Συνεπληρώθη ή κύκλωοις τής Βουδαπέστης.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ. — Κατόπιν τοΰ χαιρετι-
  σμοϋ τής συνδιασκέψεως υπό τοϋ κ.
  ΔαμασκηνοΟ ό Πρωθυπουργός τής
  Μ. Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ προσε-
  φώνησε την διάσκεψιν των "Αθηνών
  καί είπεν:
  «Δέν εκαλέσαμεν την Διάσκεψιν
  αυτήν οΰτε διότι τό έργον ποΰ άντι-
  μετωπίζομεν είναι πέραν των δυνά-
  μεων μας οΰτε διότι δέν δυνάμεθα
  νά τό φέρωμεν είς πέρας.
  "Ελπίζομεν, ώς συναθληταί είς τόν
  κοινόν άγώνα εναντίον των Νανζί,
  δτι θά ευρεθή κάποια λύσις των
  δυσκολιών. "Ελπίζομεν δτι οί όπαδοΐ
  τοϋ ΕΛΑΣ δέν αίσθάνονται δτι κα¬
  κώς αντελήφθημεν τάς άπόψειςτων».
  Μετά ταυτα ό κ Τσώρτσιλ ύπέ-
  μνησεν δτι τα Βρεττανικα Στρατεΰ-
  ματα ήλθαν είς την Έλλάδα κατό¬
  πιν τής γνωστοποιήσεως τής άποφ«
  σεως αυτής καί κατόπιν τής συγκα
  ταθέσεως των κ. κ. ΡοΟζβελτ καί
  Στάλιν, καί κατόπιν προσκλήσεως 8-
  λων των Έλλήνων, συμπεριλαμβανο
  μένου καί τοθ ΕΛΑΣ, κατά την διά¬
  σκεψιν τής Καζέρτας. Καί εσυνέχι¬
  σεν:
  «Διατί δέν άναχωροϋμεν;
  Σφοδρόταται ταραχαί άνεφύησαν.
  Άνεμίχθημεν διότι έπράξαμεν τό
  καθήκον μας καΐ θά τό έκτελέσωμεν
  άδιστάκτως. Δέν θέλομεν ώφέλη.
  Οΰτε μίαν σπιθαμήν έδάφους σας.
  Δέν ζητοϋμε ουτε οίκονομικά οΰτε έ-
  δαφικά ώφέλη- Δέν θά έπέμβωμεν
  είς τάς μεθόδους πού ή Ελλάς άκο-
  λουθεϊ. Ή Μοναρχία, ή Δημοκρα-
  τία, ή όποιοδήιΐοτε άλλο καθεστώς
  είναι ζήτημα τοθ Έλληνικοϋ λαοϋ.
  Ή "Ελπίς τής Μεγάλης Βρεττα-
  'νίας είναι νά ϊδ— είς την Έλλάδα
  μίαν Κυβέρνησιν άντιπροσωπευτικήν,
  μέ αρκετάς ένόπλους δυνάμεις, μέ¬
  χρις ότου γίνουν γενικαί εκλογαί. Έ¬
  κεΐ νο πού ζητοΰμε είναι ή παλαιά
  μας φιλία.
  Έλπίζω δτι αυτή ή διάσκεψις θά
  έπαναφέρη την Έλλάδα είς την δό¬
  ξαν καί την ισχύν ώστε νά είναι ί·
  κάνη νά προστατεύση, τα βόρεια σύ-
  νορά της άπό τοΰς έκ βορρά κινδύ·
  νους».
  Μετά ταυτα οί ξένοι έκπρόσωποι
  άπεχώρησαν καί ήρχισεν ή διάσκε¬
  ψις μεταξύτών Έλλήνων άντιπροσώ-
  πων.Έντώμεταξύκατά την παρελθοΰ
  σαν ημέραν Ισυνεχίσθησαν αί συμ
  πλοκαί. Οί Άγγλοι έξεκαθάρισαν
  περαιτέρω την οδόν Αθηνών—Πει¬
  ραιώς καί άπέχουν 400 μέτρα άπό
  την πλατείαν τής Όμονοίας. Σκλη-
  ραι μαχαι διεξήχθησαν είς τό βιο-
  μηχανικόν τμήμα τοθ Πειραιώς δπου
  οί επαναστάται έξετοπίσθησαν άπό
  ολόκληρον σχεδόν την περιοχήν. Τό
  1)2 τοΰ Πειραιώς ευρίσκεται τώρα υ¬
  πό αγγλικόν έλεγχον.
  Είς την βορειοδυτικήν Έλλάδα αί
  δυνάμεις τοθ στρατηγοϋ Ζερβά έγ-
  κατέλειψαν την πόλιν των Ιωαννί¬
  νων καί εγκατεστήσαν γραμμήν α¬
  μύνης δυτικώς τής πόλεως προασπί
  ζουσαν την Πρέβεζαν καί την παρα¬
  λίαν.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Οί Γερμα-
  νοί έσυνέχισαν τάς έπιθέσεις των
  είς τό κέντρον τοϋ μετώπου καί κα
  τώρθωσαν νά προελάσουν πρός τόν
  Μόζαν άφοΰ κατέλαβον τό Ντυνόν.
  Είς την βορείαν πτέρυγα οί Γερμα-
  νοί άνεχαιτίσθησαν, είς; δέ την νοτί¬
  αν καί παρά την Μπαστόν οί άμερι-
  κανοί άντεπιτεθέντες εσημείωσαν
  έδαφικά κέρδη.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Συνεπληρώθη ή κύ-
  κλωσιςτής Βουοαπέστης διά τής κα-
  ταλήψεως τοθ κόμβου Έστεργκομ.
  Τα δυτικά προάστεια τής πόλεως
  ευρίσκονται ήδη είς Ρωσικάς χείρας.
  Είς άλλους τομεΐς εσημειώθη περαι¬
  τέρω πρόοδος.
  ΙΤΑΛΙΑ. —ΉδηΣτρατιά προελαύ-
  νουσα κατέλαβε την Ροζέτα. Οί Νεο·
  ζηλανδοί κατέλαβον τόΚαστέλ Μπο-
  λονέζε καί προήλασαν 2 χιλ. πέραν
  αύτοϋ.Τα καναδικά στρατεύματα 'ή-
  νώθηθησαν μέ τούς προελαύνοντάς
  άμερικανούς βορβίως τής Φαέντσα
  ΣΥΝΤΟιΜΟΙ ΔΙΗΤΗΓΗ! ΕΠ.,ΧΕΙΡΗΣΕΩΙΊ
  ΕΚΔΟΘΕΙΣΗΙ ΠΆΡΆ ΤΟΥ ΣΤΡΗΤΗΓΟΥ
  ΔΙΟΙΚΟΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜ ΕΛΛΑΔΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Βον
  Όσον άφθρδ τάς έν Ελλάδι δρώ·
  σας σήμερον δυνάμεις ή Στρατιωτική
  των οργάνωσις θέλει είναι ή κάτωθι:
  α) Ό Στρατηγός Ζέρβας θά συνεχί
  ση νά δρά έντός των έδαφικών όρίων
  τής Συμφωνίας τί|ς Πλάκκας καΐ θά
  συνεργάζεται μετά τοθ ΣτρατηγοΟ
  Σαράφη διά την παρενόχλησιν τής
  "ερμανίκης ύποχωρήσεως έντός τής
  περιοχί]ς μεταξύ των βορείων όρίων
  τής Συμφωνίας τής Πλάκκας καί τής
  Αλβανίας.
  β) Ό Στρατηγός Σαράφης θά συ¬
  νεχίση νά δρα είς την υπόλοιπον Έλ-
  λάδα, εξαιρέσει:
  1) Περιφερείας 'Αττικής. Όλα τα
  στρατεύματα είς την περιφέρειαν
  ταύτην θά διοικώνται υπό τοϋ Στρα¬
  τηγοϋ Σπηλιοτοπούλου δρώντα έν
  στενή συνεργασία μετά τοθ έν Αθή¬
  ναις άντιπροσώπου τής Κυβερνήσε¬
  ως, καί βοηθουμένου υπό τινος άξιω-
  ματικοϋ Συνδέσμου όνομασθησομέ-
  νου παρά τοθ ΣτρατηγοΟ Σαράφη.
  Θά είναι υπό τάς διαταγάς τής Δυ¬
  νάμεως 140.
  2) Πελοποννήσου. Στρατεύματα
  είς την περιφέρειαν ταύτην θά διβι-
  κωνται παρά τινος άξιωματικοθ ύπο-
  δειχθησομένου υπό τοθ Στρατηγοϋ
  Σαράφη τή έγκρίσει τής Έλληνικής
  Κυβερνήσεως, καί δστις θά βοηθεΐται
  υπό Άγγλικής Αποστολάς Συνδέ-
  σμου. Θά εΤναι υπό τάς διαταγάς
  τής Δυνάμεως 140
  3) Βραδύτερον ή Θράκη, (συμπε-
  ριλαμβανομένης καί τής θεσσαλονί¬
  κης) θά είναι υπό την διοίκησιν ενός
  άξιωματικοθ όνομασθησομένου υπό
  τής Έλληνικής Κυβερνήσεως.
  α) Σκοποί. Αμφότεροι οί Διοική¬
  ται θά παρενοχλοΰν την Γερμανικήν
  ύποχώρησιν καί θά έξουδετερώνουν
  τάς Γερμανικάς Φρουράς. β) Καθ" δν
  χρόνον θά άπελευθεροϋται τό έδα-
  φός, αμφότεροι οί Διοικήται θά εί¬
  ναι ύπεύθυνοι προσωπικώς είς τόν
  Διοικητήν τής Δυνάμεως 140, διά:
  1) Την τήρησιν τοϋ νόμου καί τής τά¬
  ξεως είς τα έδάφη δπου δροΰν αί
  δυνάμεις των. 2) Την αποφυγήν έμφυ¬
  λίου πολέμου καί των φόνων Έλλή¬
  νων παρ' Έλλήνων. 3) Την πρόλη¬
  ψιν έπιβολής οίασδήποτε ποινής κα-
  θώς καί αδικαιολόγητος συλλήψεων,
  καί προχείρου διαδικασίας. 4) Την
  συνδρομήν των είς την αποκατάστα¬
  σιν τής πολιτικής έξουσίας καί την
  διανομήν περιθάλψεως. Χάρτης δει-
  κνύων τα δρια των έπιχειρήσεων εδό¬
  θη είς αμφοτέρους τοΰς Διοικητάς.
  Χ. Μαιήτλαντ Ουΐλσων, Στρατη¬
  γός Άνώτατος Συμμ. Άρχιστράτη-
  γος τοθ Θεάτρου τής ΜεσογεΙου.
  Χ. Μ. Μάκμιλλαν Βρεττανός Ύπουρ-
  γός "Εκπρόσωπος παρά τώ Άρχη-
  γείω ΜεσογεΙου Γ. Παπανδρέου Πρω
  θυπουργός τής "Ελλάδος. Σ. Σαρά
  Ν. Ζέρβας.
  26 Σεπτεμβρίου 1944.
  Έκτός των ανωτέρω ύπογραψάν-
  των παρευρέθησαν καί οί έξΜς:
  Ό Άντιστράτηγος Ρ. Μ. Σκόμπυ
  οί κ. κ. Σβώλος καί Ζεΰγος.
  Αφίχθησαν άεροπορικώς είς τάς Αθήνας
  οί κ. κ. Τσώρτσιλ καί 'Ηντεν.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβρίου.—Προχθές
  τό άπόγευμα αφιχθη είς τάς Αθήνας
  συνοδευόμενος υπό τοθ 'ΥπουργοΟ
  των Εξωτερικών κ. 'Ήντεν, ό πρω¬
  θυπουργός τής Μεγάλης Βρεττανίας
  κ. Τσώρτσιλ. Μετά την άφιξίν τού έ¬
  σχεν μακράν συνομιλΐαν μετά τοϋ
  Στρατάρχου Αλεξάντερ. Μετά επε¬
  σκέφθη τόν Μητροπολίτην Αθηνών
  κ. Δαμασκηνόν δπου συνεζήτησαν
  επί 3ωρον Ό κ. Τσώρτσιλ συνοδευό¬
  μενος άπό τόν κ. ΤΗντεν επεσκέφθη¬
  σαν τόν κ. Παπανδρέου καί συνεκά-
  λεσαν σύσκεψιν άντιπροσωπευτικήν
  ολων των κομμάτων.
  Ό τόπος τής συσκέψεως κρατεΐ-
  ται τελείως μυστικάς. Είς την σύ¬
  σκεψιν προσεκλήθησαν δπως παρα·
  στοϋν οί κ. κ. Παπανδρέου, Πλαστή
  ρας, Σοφούλης, Καφαντάρης, Μάξι-
  μος, Δραγούμης. Έκ μέρους τοθ Ε.
  Λ. Α. Σ. οί κ. κ. Σιδντος, Μάντα-
  κας καί ΠαρτσαλΙδης,
  Τής συσκέψεως θά προεδρεύση 6
  κ. Δαμασκηνός. Έπίσης θά παρί-
  στανται ό πρωθυπουργός κ. Τσώρ¬
  τσιλ, ό ύπουργός των εξωτερικών
  κ.'Ήντεν, δ Στρατάρχης Αλεξάντερ,
  ό Στρατηγός·Σκόμΐτυ, ό κ. Μάκ·Μ(
  λάν καΐ 6 κ. Λΰπερ.
  'Επίσηςό πρεσβευτής των Ήνωμέ
  νων Πολιτειών κ. Μάκ—Βή, ό άντι
  πρόσωπος τής σοβιετικής ενώσεως
  συνταγματάρχης Ποπώφ καί ό Γάλ
  λος πρεσβευτής κ. Μπαλάν.
  Είς τόν συνεχόμενον ύπόνομον τοθ
  ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρετανίας,
  δπου εχει την Μδραν τού τό άρχηγεΐον
  τοθ Στρατηγοϋ Σκόμπυ, καί τό Άρχη
  γεΐον τήςΆστυνομίας, ευρέθησαν υπό
  Βρεττανικής περιπόλου δυναμΐτες
  βάρους ενός τόννου καίμηχάνημα έκ
  πυρσοκροτήσεως συνδεδεμένου μετ"
  ήλεκτρικοθ καλωδίου. Άπαντα τα
  ανωτέρω έφερον Γιρμανικά σήματα
  καΐ είναι κατασκευάς 1943.
  Νέαι πρόοδοι
  είς ΤσεχοσΛοβακίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δεκεμβρίου. -
  Είς την Τσεχοσλοβακίαν εσημειώθη¬
  σαν καί νέαι πρόοδοι. Άπηλευθερώ-
  θησαν πολλαί περιοχαί. Συνελήφθη¬
  σαν 1755 αίχμάλωτοι καί κατεστρά-
  φησαν 101 τάνκςκαίΐδθ άεροπλάνα.
  Κατελήφθη τό 'Αλφο-
  σίνε υπό Συμμάχων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δεκεμβριού.-Είς
  την Ιταλίαν οί Γερμανοί άπωθήθησαν
  άπό τόν Σένιο Στρατεύματα τής 8ης
  Στρατιδς κατέλαβον τό Άλφοσίνε
  καί προήλασαν 3 χιλ πέραν αύτοθ,
  ευρισκόμενοι ήδη 4 χιλ Β. Δ. τΛς Ρα
  βένα.
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  1800 συμμαχικά άερο-
  πλάνα εναντίον στρα¬
  τιωτικών στόχων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δεκεμβρίου —1800
  Συμμαχικά άεροπλάνα επετεθησαν
  εναντίον στόχων είς την ζώνην των
  έπιχειρήσεων καί των μετόπισθεν. Έ
  πληξαν σιδηροδρομικά καί όδικά κέν
  τρα παρά την Κομπολέντς καί μετα¬
  ξύ Κομπολέντς καί Μπόν. "Λλλα άε
  ποπλάνα έξ Ίταλικών βάσεων έπε
  τέθησαν εναντίον τοθ "Ισμπουργκ
  καί των στενων τοϋ Μπρένερ καθώς
  καΐ διϋλιστηρίων πετρελαίου είς Σι
  λεσίαν.
  Οί 'Αμερικανοί ανεκα¬
  τελαβον τό Λαγκλέΐ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δεκεμβριού. —
  ΟΙ Γερμανοί εσημείωσαν καί νέα
  πρόοδον παρά τό ΣαΙν—ΒΙκ δπου οί
  Άμερικανοί ηναγκάσθησαν νά έγκα
  ταλεΐψουν την πόλιν. Είς την περιο
  χήν τοθ Στανβελώ οί Άμερικανοί
  άντετατεθέντες ανεκατελαβον τό
  Λαγκλέΐ καί έξακολουθεΓ νά παρα
  μένη είς χείρας των Είς την περιοχήν
  αυτήν οί Γερμανοί έχρησιμοποίησαν
  καί πάλιν άλεξιπτωτιστάς χωρίς νά
  κατωρθώσουν τίποτε. Όλοι οί άλεξι
  πτωτισταί εφονεύθησαν ή συνελήφθη
  σαν αίχμάλωτοι.
  ΕΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δ)βρίου.— Είς την
  ανατολικήν Πρωσσίαν καί Πολωνί
  αν Ιχουν παγώσει πολλοί ποταμοί
  καί διευκολύνεται οΰτω ή διάβασις
  των Ρώσσων διά των μηχανοκινήτων
  μονάδων.

  «ΐν