92389

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/3/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΙΑΓΑΠΠΒΑ ϋΐΣ -ΨΠΗίΡΐΔΙΐΣ 1 ΗΣ ΐ(ΥΒΕΡΐϊΗΖ_12
  ΗΝ ΗΡΗΤΗ
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έ
  ν
  20 Μαρτί,- 1912
  Αριθ. Πρωτ. 1575
  431
  1911
  ΑΚΩΤϋΡΑ ΔΙ£Υ9ίΝΣΙ£ ΔΐΚΑΙο/.Ι^Η/.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  *Ο επι της Δίκαια άννης Αιπικών *
  Λαβόντες ϋπ' όφιν:
  α'.) Τους δια των ύπ' αρ·). 7<*98/48οβ ' *7ϊ79 τ*; 19 Ίανουαριςυ 1912 κα< ι14*/785 *<« : εγγράφων τού Γβ«κου Εισαγγελέως Χανίων, .ι π πινακα; δημευθίνϊωι» πίΐστί)31 ι>ν ϊια τελβσιδί*. όν άκοφάσιω^ τοΰ
  ΕΊρηνοϊιχείου Χανΐιβν καί ευρισκομένων έν τί) ά-τοθήκ-ζ τοο Εί-
  ρηιΐοδΐΑϊίου τούτου.
  β'.) Τίοιάτοΰΰπ'άρ'θ. 7ι78/ΐ86?^55 Νο*μδ?ίου 191' ίγ-
  γράφ»υ της Γεν. Εΐσαγγελιας Χ «ν μ» ύποδληθ;» ή .ι» π νιι}
  7<6/58β «Ο 1911 «γ,ραφον τοί Δημοσία Κατηγοοου Κανίάνου Σελινου αναφέρ,;ντ·ος, Οτι ή διά τής ΰπ' αριθ. 5691/ϊοιο **; ^ Όκτιίδρου 1911 προκηρύςεως τής Ανωτ. Δ ευί)υνστιι>ς τής
  Δικαιοσύίης πρίκηρυχθιΐία πλίΐοδ3:ική ϊηαοπρϊσια, διά την πώ¬
  λησιν των εν τώ Είρηνοϊικίίφ Κανϊά'ψ Σ=λινο^ ε1ρικομί.νων
  πειστηρία>ν, δη,Αε.ιθί'ντ υ,ι ί.ά 'Λεη'',ον, άπιφάτϊΜν το3 1^ ρη-
  νοδικιιουτούτου, έμϊταιώθι], μη γενίμ'.νη διά τους έν τώ ρηθβντι ί
  ίγγράφω άναφερομίνους λ&γοο,·.
  γ'.) Τώ δια τοΰ ύπ'άρ.θ. ""'/ωπ τ*/ί δ Νοι^δ^ιο^ 1911 ίγ- |
  γράφου τοΰ Είΐαγγίλίως τίΰ Πριοτοϊΐ/ 5ΐ'ου Ρεθύμνης ύττο6 '.ηθεν ,
  ημίν ΰπ'άριθ. 1β16/8ι3 τοΰ 1911 Ιγγ^αφον τοΰ Είρην3δί*:« Στήλι
  Αγ. Βϊσιλειου, άναφέροντος, δτι β".ατϊ!·ό1η ή 8ι» τ?ς υ π' άριΐ.
  Κ91]«00 ι°3 1911 προιιηουξεως τήο Α. Δ τή, Δ'.χα·.ο:ΐύ;ης π ο-
  »ηρυχ0υΪ3απΑεΐίΪ3τικη Οημοπραοια δι» την-ιΐώΛηΐιν πειστηριων
  δι^μευΐιέντων διά τελεΐιδίκωνάτοφάΐιων τού ΰΐρηθ!ιχ*;ου Ιπτλ'.
  και εύρισιιομϊνων είς την α-οθή<.ην τοϋ Ε: τελείΐδ'.Λων αΐΌρασεων τ«ΰ Είρηνίϊιχειυ Ίβρ^πίερίΐς και »ύρι- σκομΐνων ·ν τ γ, α,τ-Οηχτ, τού Ειρηνοδικείου τούτου. !, .) Γ* δι* τ;ύ υ .' αριθ. '4)1/889 τΊί 1ϋ Φεδρουαρίου 1912 4"ί"ϊΡβ?ου '·°'·' ^ίσαγγ.Αίως τώ; ιΙρυιτοόΊιΐών Ηρακλείου ύπο- δληΐίντα ημίν έγγραφα: ι] 'Γπυ χρ^νοΛο^ιο<* λθ Ί'ίδρο^ίρΐουι. ί. πινακα τοΰΕϊσαγ- Ίε/ν^ως των Ιΐρωτοοΐλω^'ϋρ ικ^αΐου ί^φα'.νο.τα κεισΐήρια 8η- δια ϊλϊΐιδικων άπ&φασεων τ<·>ν ΐΐιρισκ.ομ:ν«εν έντήαπο-
  τής Είΐαγγίλιας των Ιΐρωτοοικων Ίΐρακλείθυ.
  α
  '*/■
  |373
  τοϊ5
  ρί^υ Χερσονησου Ιΐιίιαίίς εν ώ αναφΐρθιΐται οιαφορα
  τ.ϊ σ.ι-(ρια 3ημ·ϋΟ£ντα δια τϊΛισιο'ικων τοκ Ειρ/ινοίΐΛίιου Χερσο-
  ν/)σου και εύρ.σκ^μενα έν τή
  3) 'Γιΐ'άρ:(). 579/317 τού 1
  τοΰ Ιί:ρηνο3ικειου Βορριον
  τηΐις των .ν τψ έγγρα^ψ
  υ. 2-,^ΐΐ:(ι)ντοϋ Ειρη^οδ
  ευρ.σΑθ,^ένων έν ή λ ΐί
  αριθ.
  ή
  88< %7ί) τής 9 η Τον διά το3 ύ-' ίγ,ραφου τοϋ Ε.σαγγελς , η θίντα ήμΓν πΐναιια πεΐστηριων, δημϊ^θίνΐων διά τ«λιτ!?.*ω απο- φάσειον κ/ίε!ιρισκο,λένων έν τω γραφίίφ τής Ε'ΐα^,ελία, Ρε¬ θήμνης. ·'.) Τόυπ'άριΟ. 86"/5Γ6 τού 19|1 ίγγρΐφον τ:3 Ειτ-·γ- γ.λ.ως των Π,υωοϊΐΑώ' Ήία/.'.εου, άνϊφ?ρον:3ς λ«-:τ:λερώς ότι ϋιαρχουσινέί -.ίί άποθήΐΓ, τί|ί Είσιγνελίας των Πρ-Λτοίινιών Ηρακλείου πϊΐΐτήοια, δημ5υθίντα ίι» τελεσιδικιβν αποφασεων ών ζητιΐ την δημοκράτησιν. στ1.) Τον διά τίΰ ίκ'άριθ. 3ίΙϋ έ' ι· έγγράφου τοΰ Γεν; Εισαγγελέως ΊIραxλε£ο^ ύπίίληθεντα ή^Γν σ^νημμίνον τώ 1λ "Ριθ· ΧΊι&α τού 1911 έγγρά'ψτού Γραμματίως το3 Ε'ιρηνοδι- κε.ου Ίεραπέτοας πινακα διαφόρων πειστηρΐων ίημ·«&έ»τ»ν ϊι« τού Ει,οηνοίΐιΐΕΐιυ τούτου, ίγγ^α^ον τού Ιαμμα·:ε(ος 13ης, δι' ού ζητ,ειτζι ή δί)- ανχφερομιίνων λαί ίιατι- Β^ρρων δημιυ'ΐεηων πίΐ- τού Ειρηνίίιχειου τούτου. •Ί) 'Γ^ο χρονολογίαν 1(3 Νοε,ιδρ'.ο.) υΐΐ πινακ,α Τ9θ Γραμ- |Αθΐτ^ω; τού 11·'ρη»οδ.1ι«ιο^ Ι^ογου ίμ^αινοντα τα παρα τί] απο- (?ί|<.^ τού Ειρι,,οοΊκβι^ Π^ιγ^ ί^^ι^x,3^*Ενα πιιστ/)ριχ, δη[*ευ- β;ντα διά τελεΐιίικων ϊ-:^ιI^.ων το> ϋΐΓην-,οΊχ.· ου τίυτου-
  5] 1'ίό χρί/32^ίαν ο Ν/ε*6ρ.ου 1 (ΐΐ πιναιια ιοϋ Γραμ-
  ματιως τοϋ ϋ,'.ρ^νοίικειου Αί. ΛΙ^ρωνβς, ίμφαινοντα τα δια τ*-
  λΐ3.ό /.όν ^πο?^ΐΐ.ναν ·υ ίν.,/ΐ,-όν.ι.ιι^^ 'Α{·. Μ^ρι»νος ίηΜίυ-
  ο>#ια πειβτηρ α, βυρισκο^ενβ .ν τή »^;·)(]ιιτι τοΰ ΕίρΓ(νο5ιι<.«ίου τίύ.ου. 0) Υπό χρονολογίαν 25 Ν^ε,Αίρίο.) 1911 πίνακα τοΰ γραμ- μ.τ ως τοο ^όγ(ο5''.ιιί ΙΙραλΛίΐθυ «,Λφαινοντα διαφορα π«ι- σ;Γ(ρια, δηΑϊ^^ι».α ίιχ .-Λ σ 5ΐΛωιΐ άπίφασεων τού Είρηνο- ίίρζ>.Κ:ΐ.υ Λαι ε^ριαλο^ενων ίν τή αποθηιις τοΰ Ειρη-
  }; του;9^.
  <π' «ριίί. 11ύ$)1ή'ί :<ίς 22 Δ,«ΐίμ6ρίου 1911 ίγγρ*- ύ Ρρχμ.,λατκος '.^'» Ι'^.ρηνΐίίχειο^ Μο.ρών άναφίρθ'τος ύ.χγι-,χ Π5.ΐ:ΐ,ρ;α, ώ; ζη.εΐ ΐ^ν ίημοπρατησιν. Ζιχ .ί/.ϊ^ϋ.<,ιι)ιΐ αχοφισϊων τοΰ ΕίρηνοίΐΑϊίου Μοι- ι ι >;μϊνων τια^α ιω Ιι>ιρΓι/;ί:*.αψ τούτω.
  3ΐΐ. 790)148 τή; 30 Νο^δρΐίυ 1911 ίγγραφον
  ς τοϋ Ε^<;ν;: ιίί·* Καί:εΛ/.ιου 1ι*θίάδος, ανα- φΐρ:ντ:ς ότι ! α?ορα πίυτΓ,^.-ι ι!ιρ:"Α;μ.ίνα παρα τή ά τβλεσιίκων ρών Κ ς ημ β.ο^ Τίΰτου διον νά έκ- ~9) ύπ'άρ'.θ. 18)9 τής 16 ·Ι«3υϊ?ί3^ 1912 ίγγραφον το3 Εΐρην9Ϊ'.κίίου "Αρχϊνών, περιγράφοντος λεπτομιρώς ϊιάφορα κιΐστήρια ευρισκόμενα πρός ϊη^ο-ράτηι.ν ίν τή άποθήκ^ τοθ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  5
  Ι
  ν.
  Είρηνοίικίίου Άρχ<χ*ώ*, ϊημευθεντα δια «λίσοί/.ων ά*οφά- οεων κ«ί η'.) Την 5π' αριθ. 76/βΐ8 σ-Ίκήί Έκιτρ,πής. Έιιτιθε,Λβν «'.ς φα.βρόν ίημίσιβν πλΐυτί,ρΐασμίν π.ός τώ- >ησ.ν τα κάτωθι λεζτομβΓβί άν?^ιι?;:Λίν£ί ϊιάφορα κντ,τά π«ι-
  ο,ήριβ, Ϊ^;μ5^6έντα διά τελεσιθ'.χων άπτφΐσίων υπό διαφόρων
  Ερηνοϊαίίων, είιρισκόμε-α ϊέ είς τάς αποθήκας των Είρηνοοι-
  »είων τούτων, ήτοι.
  Ι Τοϋ Ε;£τινοδ:ι:είον Χανίων
  1) 1 ίπλον «Μάλινχιρ».
  2) 6 6τλα «Γ/ρα».
  3) 2"2 περιστροφβ 4ιαί>ορον
  4) 68 μαχαΐραι Οιάφοροι.
  5) 1 δπλον μ.>νόκ*ν;ν κυ'
  6) 1 τεμάχιον ϋφασ"αΐος.
  7) 3 στβθμά (2 */ϊ όκβίων).
  8) 1 τρακέζι
  9) 2 φυσεκλικΐα
  10) 50 φυσίγγια περιστρόψου.
  11) 21 » «Γκρ3».
  12) Μία ζυγαρΐά καί
  13) ίν δοχείον περιέχον μίαν ό*αν πυρίπόος.
  II
  Ι ου" Ι.ί{>ιΐνοδ»κειου Κανοάνον Σελίνοι;.
  1) 39 μάχβιραι ί.αφαροι
  2) 2 δίκανα /.υ>η-|*τιχα
  3) 2 μονάκανα χυνηγβτιχά
  4) 15 ηεριστρβφα άΊαφορα
  5) 2 δπλα συσιήματος «Γκρα» βραχύκανα
  6) '2 όπλα αυβτήματος «Γκρά» μαχριΐλανα καί
  7) Ιν δ,τλον «Γ/ρα» μέτριον.
  111 ΤοΟ Είρηνοδικϊίοιτ ^πηλι Αγ.
  3) 2 όπλα (τυστιήμίτος «Γ?{α»
  4) 1 ειτοΛίς κίί
  τής Έκτ·λ«- 5) 5 φϋσιπ'α
  Χ Τοίτ Ειρηνΰίίΐκείου Αγ.
  1) 78 μά-χαιρϊί 8·αΐ?ρών είϊών
  2) 5 π ριστροίρα όιά^ορα
  3) 3 υισβνίδες
  4) 1 π σϊέλΐον
  5) 25 φυβίγγ1.! τ:ερ·στ;όφου ναΐ
  9} 2 φ^βίγγια αΓχρα».
  XI
  ΤοΟ Ε{ο*>νοδικείου
  1) 214 μάχί,ιρζι £:άφοοε!
  2) μία ίήχη μα-Ζίίρίς
  3) 1 1 Ίΐ'ρ'στοΐφχ ίια^οριον συσ'ηαβτων
  4) 1 νουυιτοϋρι
  5) Δ.>ο όπ*α β'. σ:ή. ατο; «Γ^α» ών τΌ εν
  τό έ'-ερον ι/^>5ά>ανιν
  6)
  7)
  >ιΐί
  XI
  Ύοΰ Κίρπνοδιν.είου Μοιρών
  Καινονρίον.
  ) χρ
  2) 6 τ ρίστροφα
  ?, ί 1 ί Ύ(ϋ Είοηνοδικϊίου Κ
  ΙΙεδτάδυς
  1) ί: 4 μ ίχαιραι
  1) έ'ν ΟπΛθν «Ρ/.ρά·> μ·.τά τριών φυσιγγίων ψελλΐων κιί
  φυιγγίων.
  2) ΐ[ία περιστροφα ίιάφορα καί
  3) έ'ν ό'πλον ουστήματος «Γρ».
  ΐγ ΓΛς Είιίαγγελίας χον
  θ
  37 ι
  1) 27 μβχαιρβι διάφοροί
  2) 3 μονόκανα κυνογίτικά
  3) 4 δίκανα κυνηγετικά χαί
  5) 2 πΐστόλΐα.
  γ ΓΛς Είϋαγγελί'ας τοίί Πρωτοδικείον
  ΙΙ^ακλείον.
  1) 57 μάχαιραι δ.&γορ:ι
  2) 15 π«ρίστρ-;φα §{ τφορα «αί
  3) 7 όπλα σ-στή*ατος «Ιράο
  γ| ΤοΟ Είρηνοδικείου 'ίεριι ^.έ
  1 19 μάχαΐίθί! ϊιάφοροι
  2) 4 περίσ;ρ;φ7 ϊ άφο:ϊ
  3) ίύο δίκΐνα κυνηγετΐχά
  4
  Ι
  )
  4)
  5)
  1)
  2)
  3
  6ι;κ£ν.
  2 μονόχίνα τίΐκχΧα ωμένα
  1 περίστροφον μαυρο&ουνΐώ
  ΙΙ Γον ΐίρηνοδικείο»; Α ιρόοχήύου
  ϋεόιάδοι.
  1 δπλον συσιή,ιατος «Ρκρα»
  ) 1 π«ρίστρο?;ν καί
  3) 20
  VIII
  ίϊνογιωτίιίόης.
  1) 1 τερίσΓ^οίεν !<αί 2) 4 μάχΐιραι διίφΐρ:1.. IX ΤοΟ Ετυηιοΰτκιτου Ηΰογου 1) 5 περίΐτρςφΐ διάφορα 2) 22 μίχαιραι διάφοροί Ι 2) ρρ 3) 1 30 δράμια 4) | α < ·:σμ/; π->ι·) ν-οχάρτων
  5) οο ϊδ.ί
  6) * ια ιιγκϋλη
  7) έ > ί ιον
  8) - ίο ?«σ·γγ .
  ^) ' Ι ργγ μ ρ
  10) '2 ; ίλυκες σ^σ ή ΐΐτος «Γκρα>
  11) '.Ο ι υσίγγια «εριστρόίυυ διάφορα
  12) Οί λίΐδες διβφοροι καί
  13) ,.'α κατβ^η. καί
  XIV
  Ύοϋ Ειρηνοδικείοι,' Άοχανών
  1) ,8 | άχβιρβι διαφίροι
  2) ί ρ βίο^
  3) > > κα
  4) ' μ νό-Αΐνον πιστόλιον.
  11 ;λί οίο.ικ^, αθ':η ίημι-ρ^σ'α θά ίιιξχ,βή κατατούς έχο-
  μίνΐυ; όρ.' ς.
  α ) Η τηιςοιΐα γ·»τ·σίτ*ι τη·' 8ην Άπρϊλιτυ 1912 ημέ¬
  ραν ττ,; έίτμαίος Κυρ ακην καί ώραν 9 —ί2 π. μ.
  δ'.) Τ. ,τ:ς πρός ί ;ςα ω ;ν,ν τής πλειοίοσίας όρίζ»τ«( ή
  έ'ίρα > <.λ; ο^ Ε!;ην:2ι .«.ο^, ώ; πρός την 3»;μοτίί*ιαν ιών «ν τή ο'·"/->'α χ.-.ιθτ,'.τ, εύρ ΐΑ5Λ·νων πί στηριιο.', ώ ανωτέρω λε¬
  πτομερώς ΐναφίρβται.
  Τα ιν :ζ άτΕ.Οήιιϊ) των Είίαγγΐλΐών τώ Πρω οϊικών Ρ«-
  Οΰμνη: χο; Ή,ία*>ίίο.· ειρισΛθμίνα πίΐστ-ρα θίλουσΐ δημο"
  '··ίΛ·ν (ι * τ5^ί Ιρ-Ί-ίνΐς ΐώί Εΐύίΐγ ιλιών τούτων
  γ ., Ή ΐΜΐο'βΊβ ϊΐΕςαχ&τ,σίτϊΐ '-·,ω^:5/ έπι-.ροτ.ή; ^τ;ο*ε-
  λεο'η ;μ5νης ϊ». τού Ειρηνοίίχου ή :«ο νομυ.ο.1 αύτϊύ άναπ η-
  ρω-ου. ώ; προεορΰυ τοΰ ιτρς{ΐτ»μένβυ τι|ς Χωροφυλαχτίς 5ν τή
  ίίρβ ε.«:τίυ ΕΊί^ιν.έ.^«'6^ καί τ.ο Διμοαίίυ Κατηγόρο.ώ,
  μι/,ών.
  II
  ..πι ;οτ.εί- αί-.; όί-ν άφορα .ήν Γ.α»λητιν τ^ν έν -.ή άπο-
  Οήκτ; -.οο Ε;ρην.'ίΐκ-:ί3^ Υαν.ων «ό, ι./.ομίνων πει?τηρ·.ι.>ν θίλ«ι
  ίκ τ;ΰ Ηί^ηνούίΑ3υ Χανίων, έ/ός Άνθ^πομθ'ρζρ"
  ϊ&ΐ-,ίί^ί'.ίυ ύ~ϊ τ;; 'Λνι1τί;9^ Λ:; λητ&: τή, Χ^«ί-ι-
  αι -.ών Ια^ϊΤϋίΐτ ίΚ^:»,;. ,ν »'ν^ί]'.·^ υ«ο την πριε-
  ίαν τοί. Γρσμματ·ω: τή; καθ' ήμϊς Άνωε'ρας Δι«υ6ύν3εως.
  Ή αΰ:ή έπιτρ:^β.α ό'σς,ν άφοροί -.ήν πώλησιν των ίν ταίς ά-
  δή των ΕΊ}»γγελιών των Πρωτοίιχών Ρίθύμνης κ,βΐ Ή-
  ΕΦΗΜΡΡΤ.5 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρϊκλείΌ'ΐ >αί το3 Είρηνοίικείου Ήρακλί'ϋ β'>= σχ-α-νι,ϋ πε:- 6. — Πά; π"1 β;ο*5της, 8^'λ; γίνχι ίεκτός είς χον διαγωνισμόν,
  στηρίων άκοτε>«σθή«χαι «κ των «««1ων ΕΊσ?νν.ΐίω» ώ; , δέ;» ** ποο/,αχιίάΧγ, ίί; τι ταμείον τού Δημοσίου ή χί|τ Τρα-
  προέίρων^κϊί των οίκείων Εΐρηνοϊικων Ρίθν»ϊ; *« ΉοαΛείου } π=ζη; Κρήΐ-ης, λόγω ίγγυήυε·» , ϊραγμάς εκατόν είκοσιν (120).
  καί ενός άνβυ*6'*ο(βάρνου, υπό τού" Άνωτέο'-υ Δΐίκητοϊ τί); | Ε ; τοΰς άποτυγόντας κιτα χον συνϊ^ωνίσμόν ίπιστρέφεται τό
  Χωοο^υλαχή; καί Ταγμάτων Πεζΐκοΰ όρ'ΐ^σο-ΐίνυΐι, ώ; μιλίό . | λόγω έγγυήΐειβς καταΐεθέν χοη,Λατικόν ποσόν κατόπιν προφορι-
  δ'.) Λιά νά νί«·ΐβ τις δτκ-ός εί- τ'^-ι -!λ.ι·3*5-'αι -·Λπ·' ν'χ ; /,ής αί'-ήΐεώςτων ποο; τόν πί'ΐείοί* τ!|ς ίτι:ροΐ;»ίσς Ι^τός τριών
  καταθέση εΓ: τι ΤαΐΑίΐιν τοΰ Δημοσ'υυ η τίς
  1 έ Έ
  'ζις Κρή¬
  μ η ίς ζις ρ
  της ή1 κβ.1 ένώτιον τής Έπιτοοπής ενώπιον τή; ότοίϊς κα-ά
  ό'δ
  άπό τής ϊημοπροΌΐας.
  ".—Τό ,Μαθωμ,α καταβληθήσίτα! είς τό Δημόσιον Ταμείον
  τόνγ'. δρον τής παρούσης θά γίν^ ψ> «λειοϊοσία, ί'ις μίΐρηχά, *!, ες ΤσΛι, δίσιις ώςέςίς:
  λέγφ έγγ,ιή-^ως, τό πέμπ-ον τής ά|'τ;, ε'ς ^ι ζεοΰτ^"1ογ- Ή ΐΓβΛ-ν 5ό··ς ν3τ!?5λ*θήσ·-αι την 15 Ί'ΐυλί'»« 1912 ή 6'.
  ζονχαι, υπό τής εΪΓημένης Ιπΐτροπείαί, τ» άντίχεί^ΐ.α δ·.ϊ τα ; ττν 31 Αΐιγ-ύττ υ 1912, ή γ'. την 15 Ιουλίου 1913. ή δ'.τήν
  όποΐ<χ θέλει ν« πλε ήο ε'.) Τα είς ·κε οϊοτΐΐίν άντΐκε'υιενα 9α π'ολ^ΐντ*: ? χατά μ3- νά^ας, γ) τμηματικώς τα 2>ι*ο·βγενή ή κ*1 ο'λ* ό*ο3, τής ποοτι-
  μήσβως ώί π:ός τή» εφαρμογήν Ινν-ς τώ» τπών τούτων
  φμγ
  κατα την τώ^νιτιν ϊφ'.εμίνης «Ίς την κ ίσιν τής πρός »πί$ίψιν
  λί ε
  άν?γ-
  ν τβ·
  ττ'ς ρς
  στ'.) Τϊ-ν ϊναοξ'νν.αί χ^νλήξν τ*ς
  γ*λλΐι *ή3υξ, * δέ επιτροπεία θίλί'
  λευταΤον Ίτλ-.ιηδότην τα 5-'αυτού τγ">6 ο?οτιθ€<»-ϊ, ίά ) συιιφίοουσίν την Ίπ' *'τ:3 ττροσφϊ-θε^σϊΜ τ'ΐιίιν, πϊρ·"^'.*^'Λεν3 «ΰτώ ·'ιΐ3 τ«5ς -π'.τ-ΐοπίίας !π! τ* άμί-ω 'ατ;6:"'.7) τ;ΰ άν-ι :ΐΛ"υ. ζ ) Τϊϋχό τώ" κι-ά τόν τρ'το» ίο~» τ·*ί πιοοΰσης επ το;- πειών εΐσποΐγθοσόμΐνα γρήα^τα ΐκ των >.·."τά στ' όρον κ^:**2-
  λών θϊπ
  31 Α^ού^.-υ Π13 ήε'. ιήν 15 Ιουλίου 1914 κ»ί ή ς'. την
  31 Αΰγ?ύσ-ου Ι94
  Ο μισ">ω:ής
  άψ Λς τοιοίτος τί σ^να■?9η^ό^ι.εν'5ν συνί,δί"1 αιον μι-
  η
  ΐ.ως. Κϊί έ μίΐθυίτής χαί ό 1■·γ^ητής αύτοΰ είίίν α
  γίως ι-ιΆη3ΐ 'τε'ναντι τοό Δημ.σίου άνευ δικΐιώμϊτ ς διαιρέ-
  ή !!ζή-£'ι)
  V
  όλον -ό μίιθωι*, μετά των ίνδϊγομένων
  1"·»τ. ι:; ΐς κιΐ ίξιιδων *·«« ε'ΐε'ιΐς ΐΑ«γρις όλοσχ*ρ3Ϊ3ς
  ίξ
  είς τόν Πίί'.ίρίν τ^ς ΐπιτροτε· <-, ί;τΐς χατ>·θΐ'»ίΐ **-α ε?ς τι Τ'Άϊίιν χ- '· Δη'X2τί^^ ή" ν· τί .τϊι- |
  γιΐχά ΰποτε'ί'λίιΤϊ, ίνδιϊοΑίνου ί-ΐΐ τούτφ γ3«μμ/«τ· ιυ ~.ι
  λιοής, το σπόρον ι^ετα τ^ν τϊο^κτϊΑ'ον τίς τλε·35^τίϊς Ητ ί
  δλιοθή χοί>ς ίξίλίγξ-ν κίς τ/]ν Α. Δ. τής Λικΐ:?σ6νης.
  η' ) Ή πλ=:ο5ο-ΐίϊ α!ίτη είναι τ;λε 4>π<.ή. Θ'ν Τι * , # ι > * '
  ) 1α χηρυχΐια ο^ρϋνου^ τον ανοίΐσ-ην.
  Χανία τή 16 Μαοτί->υ 1912,
  Ό επί τής Δινΐ'οσ'ιντΐί· Δοιχΐόν '
  ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Αριθ. Ποωτ. 153
  8. — Ή ?ιΐί ό·χμ ϊέν ίίν;ι τε)ίΐωτι*ή' ίπομένως ίάν ίντβς
  ΐ ήουρΰν ίτ'' τής >τψίυ; τον -ο^.τινθν τίΐί δηαοπροσίας
  τό τής ' .ν· Διευςύνσεοι- τ·^ν Ο'νινιμικών ϊέν ·'[>'■») νέα
  '·οά ά■'οτέ α τής τοϋ άνα>ηρυ 'ΐέντοί τ·Λε^τοίίου πλειοδό-
  5 'ά λ Οϊώ
  ή ηρ
  τευ <.αττ 5 ο'' τουλάχιστον ϋνα-αι ό ίχλ· τ^ν Οϊχονοιιιχ,ών ά » Δ·εκ-. 449 ΙΜΤΕΡ* ΑΙΕΥΘΥίίΣΙΣ ΟϊΚΟίΙΟΜϋΙΟΙ Ιιακήανξις πε!ο5 »τι»«ης δηιιοποαί'ας θ θλ Ηρακλειον Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕίΙΙΤΡΟϋθΣ Διακηρΰττει ότι, Εκτίθετκ1 ε|; φϊνοΐάν πλειοϊίτι/.ην ϊι χίπβΛσίι^, ^^^.7_1^.>ς
  το Ίκ' ίριΚ 3"55 Νΐ) .ψ, τ, ί«*·.·4 τ ; ι3; έν ό: >Ί κ *■·. ;ς
  ΗΧ ά
  κον Ιτό τοο; ά/.ο'ούίί^ς δρους :
  1. — Ήμ,ίσΐύΤί; ό ι ζ.τχ νίΐ τό αι > τΐ'ς ήμέρα τή; <.ατ !· ίιις μ-χ?ι 3ι Ο .τω3,ιιί:υ 19ΐι χρι- 2. — Ό ΐΛ·σ3ωτ ις ύ*ο (ρεοΰτα: νά Ι- '.ϊν οάΐΛ, τα λο^Τ5ά "α" ·α δι''ιϊίοιν ίξϋιον κ°ί ά»υ οΐιϊεμια, εϋ'Ι-ι'»!: τού ίηΑΐΐόικ 3. — Τα πρίσόψΐα ν « 3ΐνϊ:ν α ώ. χ.ΐί-, χντα τα λο πϊ νρΐΐώ !η τ ύν αιθουσΰν κ^ί των λ;υΐί)->!,>ν ί-ο να ώΐ. πτ το;» κ ί)α?ί.
  1'άν τρίς ό «
  Ός ίατίίς
  κ <ί .εί: ^ .α,:.., ·χ ΐί; εί αν-ά 'ιττε:! πτω-ον χον *ργολ?6ιν, σ μΐώ; »; τιΐ, δ!α-:^ε ι ι:. α 356 ύτ' αριθ. 356 νό^ου. χ Έ·π :3' τος νά 'ί'β'ΐ'ίΊσ·· ή ά τ! την ϊημοπρα- . Εάν 8 σί«ν λκμιίάνον ϋ :' όψ*ι τό ΐντός τ<3ν ε- ή ΐ3<3κ γίντη τοι?.> ■%
  αύϊΐΰ ' ϊ.',μ .-? ιλ καί θΐ δ:«α ·θή ή ϊ τίνίληψ'-; αϋΐίΐ; τελιιωτ
  ικ^·. Κ*! την 'ϋ'-ι* διεξΐγθΐίται δημοποϊϊίαν ΐι^ιΐίίται ό επί
  τώ.· 0ϊ·5·ο ΚΜΐ' ν ?όια(5' Επί γ οπ.; νϊ **.<*■> Λ·»η ■χΐύ^ι; έκ τού-
  το^ νά ά πό :α ό τελε^τ■«Το; πλε ίδϊΤίΐς'>υ?ϊν ϊ'.χι'ωΑϊ άποζη-
  μΐ'όσΐ'ος τοι> πό :ά τοϋ Δημοσίου.
  9 —Γϊαώ-η π:οί·ριά Όο'^.ΐτι'. τ>> π^σϊν των δραγμών 600.
  10. — Τα ■/.ηο/ Ίίΐα χ,ϊί '^'11 το3 σ)ντ αχθησοί«.ένου μισθΐΛτηρίου
  ι 3χρ -νουσ! τόν μ'αθω:όν.
  Εν Χανίοις η19Μαρτίου 1912.
  "Ο επ! των ΟΙονομιχών ίιοι>ο>< Έπίτροπος Σ. ΜΑΛλΤΑΚΗΣ Άβ-.Θ. Ηρο-τ. 448 »Τ'ΤΙβΙ " 0ΙΚ010ΜΙΚΟΚ Δκικ'<ο τξι διι ιοττρα}ία" π ι; τ '.χχωοή }ε(ος τοϋ δικαιώματος της κιτα1""1 τζ κ 11 Λιαιεταλν.ύ<ΐΓ.ως θαλασσΐων λοντη- ο.ον λΙ ηό >ν τιον α^Γιο; Τιπχανά (Χανίων, καί έν
  Χαλέΐτι.ι
  Ο ΕΊΙ Τί)Ν ^Ι,ζΟΜθνΐΙΚΩΝ Μ0ΙΚΟ>ϊ Ε ΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακιρύ~τ«ι ότι,
  εί ·τλΐ!οΪ5Τΐ'./;ν ϊημ.· ιτραϊίαν την ΐκγώοησιν χο·ϊ
  χ ϋ 2 Λ,βιιό^ατο; 'ή; ■.α-αΐχε.ιή; καί Ι*'Λ»τΐλλε <τιω; 0ϊλϊΐ3Ϊω« ·»ι·ήο<.>ν «ΐς -ι- 'Λ'-ί: , τα; πληΐίον των ά
  (
  πιριόϊο^ς,
  τρέχοντος
  Γον Ι 'ΤΙ ίν-"·*'ϊσ'ς ί·33·ϊΙ τρίΤς θί,ρ
  τής πρώτη; ο)τ.ϊΊ)ΐ Λρχ^μένης '" .ό τοΰ Οίρ;υς
  12
  Άρΐ,.ον ? Ή 5 χ^ι-.-.χζ'λ > ,,νηθΓ,
  1 Δ
  τιι-'ΐΊΐν Δ·υτέρϊν κι!
  10—
  4.—Έν τΐΤς λουτροΤς δέο^ νά τη /ήτ ι ό πρ9^ήxο^^3 ε Χ3-| 12 π. α ί'·ί*τ όν Έτιτ""τ:ία·, ;'-·οτ«λουαένηζ ίχ
  αι'ΐ, θά δ'.ϊτελώιι 2ί τα"ταύιόκ)ν χπιο' εψιν τή; άΐΓυν ,^ι» -,ς | γ_βυ Χανίων, ώ; Πρίίΐρου. τοΰ Ροα^ματέως τή; Ν:|
  βογ^ί καί θί; ϋ :5κϋνται εις *αΐα, τ ς .<ΐτ./ν::μ. χίς ϊ.α.αςϊ ,. Ι ,ία*ι!ων, η :3ύο^ ·*ω υ-μΐίιΐου το'■> '/ΐΐο-τρ/ιιματέϋΐς αυτής και
  5. = '!Ι 3ιι. πρ^σί; ίν= . ·)οί,σ·.τα. ιί νο Νο ^ χά»·) ιΐ;ν ■ ΰ Λυ?νά ■/' > Χανίων, ϊ), τ^ύτ:υ χωλ,'μένου, τοθ Γραμμα-
  σ:ημα Ήοαχλβυυ την 9ην Άπρι/'.ο^ ήμ ραν Δϊυτέρ; * χαί | τέως αύτοί
  ώραν 11—12 π. μ. ίνω^ΐΐν Έπιτρ:πί α;, ίπίτ λίυα.ϊ.ης :χ *Α?%?3ν 3 Ή δηαΐπρΐσία ϊέν «ϊνε τβλειωτιχή. Έπομένω;
  τού Νομάρχου Ηρακλείου ώ; Πρΐέδ,^ΐ^, τοΰ Γριμμ,ιτϊιβ- τής | έά^ ίντβς έ; ήΛε5'Τ»ν «πό τί}ς λήφϊως τώ/ποα/,τιχών τής δ/)μο-
  ΝθΛαρχία; καί το3 Λ'.μενάρχου Ήίακλιί^ ή των νομίμων αϋ- 5 πραΐίΐς ύτό τής Άν«τ. Δ'ίυθϋνσεως των Ο'.*ονομικών δέ γί
  των άναπληρωτών. ' ε!ς ήμα; νέα πρβσφΐρά ανωτέρα τής το5 άνίκ^ροχθίνΓος τιλ«
  τιλ«υ-
  8 «Λ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ί ι .
  ;υ, ιΓτεΪι' εκάστην των ε'ρτ^νων βίσεων εΓε ?'-'
  ύ τουλάχιστον 5 ο^ο «τί τού όλι»ο3 ποΐίδ, αν, ι
  π>ειοδ6τ;
  «■μφοτέοας ομού τουλάχιστον 5 ο
  τοθ όποίου άναλίμδίνίΐ ούτος την ίχαίΐΛωσιν, ϊυνα·χ;θα
  ττν κρίσιν ήιιών νά έ-ινυοώσ'»ιΐίν ή »νυ'ώ·"ι>μί« τ'ν ^η'ΐο^οΐ-
  σί»ν>, >αμίάν=ντβς ύτ:' ό'1«ι το συμ«έρ;ν τοδ !ι-μο«'υ. Ε?ν οιι-β·;
  ϊντός των ε? τούτων ήμεοΰν γίνιτ είς ήιιας το αύτη προστοβα, θ
  άχυρώσωμ.Γν την ϊημοπρασίαν κ»ί θά διατάξβμεν ττν έπαναληψ'.'
  «ύτ·3Ιί τελε'ωτινώς. Την ούτω ίιεςΐνθι'ταν δνμΑθ-τθίίσ'αν ϊ ·
  καιοΰται ό ΐπί των ΟΝονοι*ι»βν Δ ο'χών Έΐϊ'ΤΓοπος ί
  γωρΐζ «κ τούτ5υ ν' ά·π?χτ5 Ό τϊλβυτοΤος ϊλίΐι-ϊόττ.- '^δεν
  ό ά
  1·ε ?.' Άρ:·> Ηοωτ. 45
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ώ», ίΐοόε^οος τοίτ «Άοζλ'^ήτ ιυ τηϋ Ο»ιντνείο%'
  Νο»ίοκ ιιιείον»
  ότι,
  οί έ
  Άρθοον 4. Αί προσφοραί Ϊιϊ την παραγώρητιν τοί
  ματοί ταύτου τής καταστή; χαί ίχμεταλ>εύσεως των θ
  λομτήοων ι'πΐιίάλλονταιδι' εκάστην τούτων χωριστα.
  Άρδρον 5. Πας π'ληοδοτΐ'Κ, ίπω; γεί'η ϊβκτός ί'ε
  ϊημοΕρβ'σ!»ν, δέβν νά τ-οηχΐτοιδί^ϊ! ε'ς τ' τατυΐ'Τον τοί; Δ
  σ'Όυ 9, τ?ο Τριπέζης Κρήιηί, λόγ<,> {γγυήρεως ϊοαχιιάς μΐ'
  έ*ατόν ((00) ίάν πλίΐ-δο-' χοί ! * τ?: δ^ο θεσ-- ς, ίο ϊέ ΓιΟ
  αν ΐϊ7ΐΐοδοτή μόνον ?:ά ττ;ν ιιίαν ίξ αυτών.
  "Αίθο-.ν 6. Ο μισθω'ήί ή μυ^ωτϊί *£τ> νά προσαγάγΜΐ-
  σιν θίίιόχοϊων ίγγυνιττν, δτως -ροσυιτογοάφ-τ ώί τοιούτος τ*
  σ^ντί1χ1η^όμενβν συαδό'λϊί:ν μΐσθώσεως. Καί ο! ;»μιθο-=ϊ, χ:ι
  νιτϊί αυτών ε'ισ'ν *?ληλεγγύι·: ύ-ρύΐυνοΐ άιτ^ντντι τ,3 1*;-
  άνευ δ κϊιώματος δια'ρ?'σ£ως ή ϊ'ζ-τσεω; ϊι' όλον χ- ■α.ι-
  μΐτί των ί«ϊ;γ ι ιίνο ν τό"ον ϋπιη^-ρίτΐ; χ '■ ίϊόί ■>*>
  ιιίχρις όλοσγίοο"ς ΐξ'φληαεως.
  7. Ο μ:σ·;^τγ;ς ύπ4<ίΐται είς πάτχς τάς υπό το3 ύπ' άριβιιόν 356 νόμου πίοίλεπομένας ΰποχρβώϊεΐς, ίφ' ίσον αυται 8έν άντίκειντβι είς τους ορ·»υς τής σ,Γ'γρϊφής των υπο¬ χρεώσεων. "Αρθρον 8. Ή συγγΐϊφ!; των ϊποχοϊώσεων είνε κατ»τεθιιμένη εις τϊ Γρ3φ·ΐον τής Ν-,μαοχί'Χ'· Χανίων ίίς την δ'ίθϊΐιν των β υλομίνων νά λά5ωσ[ γνώΐιν α'-ιτί'ί. Αρθρον 9. Πγ('»τ»ι πίοσφοοά ό:ίίεται ?ια ιχέν τα Λ"υ-ρά Τοπ-Χανά δρ. 900. ίιάίέ τα τή; Χϊλε^ϊ; δο. 500. Αρθρον 10. Τα κηρύκιια δ.καιώματ- ν,ιί τ» ί;ο5α τού σονα- φ1ησομέου ΐϋμδολαίου έπβϊρΰνουϊΐ τον ίχμιοθωτήν Έν Χ«νίοιςτη ΙΒΜαρτίου 1912. Ό *πί των ΟΊ*ον-ι>>ικ<5ν ^ΐ-ϋνοίν ' Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ ■ κατ^ τι,ν Ολ·ι τ9ί-/3;Γ5ς ττς «.ς >
  ι> δ»ορη );13λ; οι<.'*ίς τ-]ς "υ "5 ^ -ίντ; ώ.)*ΐιι>τ.; ϊο./'ας
  λιϊάχη, ϊι'ή: πί3-φ5?ϊ' Λ ος 3ια τΐν ί·/ λι ιρ » > ϊ*"-1/,·
  4300 ητν. 3 0 3ραχι*ας ίτί -ΐλί:ν τοϋ ίαταττν ϊηιοπρίσ'αν
  'τ-οσφρρ'ίίντϊς ποιοΰ ύυό τοΰ τλ.εΐ5δ3ΐθ-> Ι. Σαιλχμπχ/ά .η, το
  Άΐελφατο ■ ατίφίσισε την ίΐίν ληψ:·'τϊ|, ϊημςτ.ρααίας, σ.ιμίώ-
  νω: τΐ'-ς ού 533.·; τίς ύ-' «■!?. *'
  ; τή; ίπ'άί·δ
  7
  ή
  Ή =παν<)ηττ:<ή ίΰ'τη ϊη χοιοασία Ινεργηθήτϊττι τ;;ν 2»ν Ά- πβιλίου 2. Ι. ή^5")νν ·:ηίΐα» κ μ ώ^ν 10 — Π π. ια εί; :3 Ν"ΐ ΐΒΐχιΐ- εν Κα-ίστη ια ΙΙια^λϊίυ έ^ώ-'θ'τΐί', ν;ιμ υ 'Κτ ■ τ3;τί5ς ν0!ί συμτώ-ως ττ-ϊ' ;ού = . Ι ?ιΐ*η;6ς·ωτ ή·4.-3ν, ί». ό; τοΰδ::υ τ-ς τ'».ή; ι.γ /)ϊ6ο;, ('πιτρεζ:·; ν .υ νϊΐ^ί > ϊ' πρ3τ<*τι»ή ίγγϋ/)ΐ Έν Ηρακλείω τί", 14 ο ->1ϊ.«ί^ 191-2.
  Ό Πρ.εϊοος
  Σ.
  Αριθ. Πρωτ. 1337
  ιι*. 883
  ΚΛΗΤίΙΡΤΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  παοίι το'ς έν
  >νιο ."»{
  Γενικάς Εΐ<ίαγν«λενς Αριθ. Πρωτ. 333 » ΔαοΓ ~0 Πρός τοΰς νπαλλήλονς εν γι:νει της Γε- ωργικής ν Νί ίμο>
  ρ οί κ. κ. Έτπ;<.εληταί ά^χιε γά'αι *χ λοιποί διαχειρισταί της πωλήσεως σπόρου έττί άποίίόσε'. λογ^ριατμοϋ χρηαχτ/.ύ κ.λ.π. όπως συα,αορφούμενοι ττρός τόν λογιστικόν καΐ τό ύπ' αριθ. 1230 Διά-χγμ.* τ:ρΙ ελτγο -τέως §ενδρ>/' -
  λίων κανονίσωσιν άαέτκίς τοΰς έκρίμμίϊς λογαρ:χτί/ονς των
  καί άχοστίίλωσιν είς την υφ' 'όυ.ϊς Δ'εύ9.·νσ ν τα σ/ιτ'./.ζ
  δΐΛχιολί·;/ιτικά με'χοι τελος Μχρτ όν.
  Μετχ ττ,ν πχ;έλε.·σ.ν της π^ Οεΐαίχς ίθ
  ριίσχντδς έκ των ανωτέρω ύζολόγων
  είς την Διεύθυνσιν τοϋ ~^ρ ήαϊν Γ$ν.
  περαιτέρω.
  Χανίχ 14 Μαρτίου 1912
  Ό Διευθυντάς
  Ι. Ι.
  οί/•.χθυιτ--
  ~χ«χζί;Λ00/;
  ρίο/ ο·ά τχ
  : Λι6ών ύπ' όψί· τό απδ 8 Ν <»'>νοι 1910 6τ' «ι^ 228
  λ,.
  .VI,
  λ. ^, -νι . ΤΊ »~·*·ΤΛ?
  ρ^^λε^^ι^ί τ^υ —ι,ιϊλ ο.» ϊο.> το)' »ν ^ιϊ^Λ',ο'ς ιΐοΐϋτ.ο'.λών "ι °^ ο¬
  ί) Κυριάκος ΤχΑπακάιΐ'% ιίτοιν,οί Σο-ίλ: Κυ^ω»ία;2) Νικό"
  : λαος Βίί>3ου'λά'Υ;ς νάτοιπος τού χωο'ου Άνύ*ρ^^ς τής ΐπαργ «ί
  ' Σελίνου χοθ Νο,ιού Χαήον π"ί-τ^Αφθησαν 5νώτιον τ3θ Κιχ-
  κουρ^ίΰδ'.κίΐου Χανίων ;,.ά νά 5'χΧ"β3τιν ώ; ·1-ΐΙτΌΐ τοΰ ό'τ'. την
  νύχτα τής 16—17 Φίϊίθ ιαρί.υ 1 910 *> μέ^ *ρώχο;Κυρ'άκος Τ»μ-
  _ π2χί<τ;ς τνολ τοτύλοΐς μετά τώ.» κχταδίλαιν Σταΰρου Βχοδουλα/η καί Ίωίν.Λ-υπασάλη άπηλ3^θί'ρωσαν ίλ των φϋλακών Καλα^ί'-' τόν Ιΐύχίρον Ν·*ςλ. Β·:ρδτολί<.ην κρατοΰμϊνον ϊιά δύο ?5νους, , καί συμ,ιετε'τχί καί υ- ις ίμίιως -ήί ίκτελίσιως πρός ά)^ελε^- θέίωτίν τού, ή*τοι κ**ίΐογι^|ΛΧ·.ο: τροδλε^ομ,έ ο» ν*ί τιμωίβυιΐ'" νοα ά·3 των «θρ 5ς ΐδ' 1, 57, 181 έϊ' 1 κ^ί 182 τοϊί Π=!- ι νιχ-3 Νίμαυ βεΐίρήΐα- την άτ^ 2ί Δε>.εμ6;ίο 1910 κχτηγορίβν μου.
  ! Έτί ίή :{ μ·.ηΐ9=/:«ς εί^αι φί/όϊιχοι -'ϊί άγνοιΓται ό τόπ-;
  Δύναμαι των άΌθρον 408, 406 καί 409 τής Ποινικής Διχί"
  , ΙΙ;οΐκαλώ τ:ύς ίί; ,ιένΐυς Κυριακήν Τα :ηχ άχην καί Νικολ.
  Β'ρΊ,λά ύ{> νά έα-χνιτ'ίώϊΐ/ βΰτοπρΐΐώπως έΝώπιον τ0·)
  '· 3 ροατηρ·-:υ τοΰ Κχ<ου3γ οδ:«εί;υ Χανίων την 15 Μώι» 191* τ,Λϊριν ΤρίΐΓ,νχαίώ; ν 8 π μ ίτί πχρϊλίΰΐεται καί ή παρϊ το3 Ν.-μου βοιζ-μέ.ι, τρ.αηι·:, π;ίθϊυ.ίϊ λθνΊζομίνη αφ ηί ίγ"ν«το ή τ»<.;υτ*ί3ΐ -'Τ>' πρ-; -ο γ ,κ:λλη«ι> καί δηαοσίίυσΐν τ~-ν
  παρόντος υπο τοΰ Νομ-υ ϊΐατίταγμ'νων πράξεως Γνα 8ικχϊγ'1!1
  κατ' οΰτήν, ά '·λα>ς μή : ιφΐνιζόμενο: <ατά την ρηθεϊσαν 8ιχ«' σιμον τοΰ Καίο^ργι ϊι *ί^^, θέλουσι χατά τόν Νόμον διχα^θτ] ίρήμην. Δ^μισΐΕυθήτ'ο τό ΊΤϊρόν δια τής Έιτισήμου Έφημίρίδβς· ΈνΧα/οις ττ, 13 Μαρτίου 19'2. Ό Εισαγγελεύς τώι/ Έφβ-ών Χανίων Ν. Ζουρίδης
  ΦΗΜΡ,ΡΐΕ ΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1289)911
  » Άποφ. 495
  Τί» Δικαστήριον των έν Χανίοις
  δ
  κ λ.
  Διά ταυτα
  Δικάζον βοήυ,ην τοο κατηγορίυ «'νυ Έκ.·ιανουήλ Ξ
  χατοίχου Δάφνης Σητείας ή?η δ' άγνώττου δυμοντ'ς
  ϊΐ τόν κιτΐΓ'θρϊύΊιεν-,ν τούτον γ*Γν*η<>ίντα είς Χουδέτσι
  έτών 40, Ι'5·χον τού ο'τι την νΰχ,τα τής 6 — 7 Μαίου
  1908 *αί έκ τοΰ &ίς θέσιν «Κε?άα» Άγίου Μίμαντ;ς Ση-
  ΐΰρΐσχομέν-υ ποιμνΐου τοΠ Μ-υστΐΐα Καπνιττά*η /.ατοί-
  κ~υ Άγίου ΜάΐΛΐντ-ς άϊήίεσεν «ν γνώτει τή; άλλ»τριότητος
  αηογνωυιό ως κβί άνευ τής συ(·καταθ£σ«ως το3 «ίρηαίνΐυ ίϊ^-
  ά
  ο τήμινος έ'ξ άοί* διαφόρων γρωυιά-ων κυί ιιέ βΐιιάν άλλιχ
  τή* 6 Φέβ3·5ϋ»ρ(οο 1910, βίλο^τε'; ν' ά·αγκάβωσ! τοΰς χ
  χαί Μι/ϊή) Μι/ϊ'»ά"·ην χ·χί 'Κιιυιοίϊουήλ νΤιτο' ο^ίλήν νϊ
  λΐίψωσι π:α;ιν «ναγομ'νην εί; τή" δ-ηίίβ'βν των ·ί!το« να
  λ'ψ την 'ί^λτ,ψιν «-ου έχ τώ» κ»·Ίίΐγοοοι»ι^'<ι>ν Ιι,>ίν»ου Ν.
  άχ^ Ιν'ίλαατίοο επί «ποττείργ <5^ν ο, ήτϊ'^Λ,ΐα* 5ι« γίΐρο- χά! φ(ι>α>ν χ«1 των υ;άτΐων « νά φύγετ» ί;·< 'γ·»3τιι. · τον, ΎΙωΐΥ1»", ·πολ(τη» "Ελ¬ λην!, αϋώον λιίγψ άμφ.ί.λιύ' τή; ά<<* '?)Τ|Τϊ! -.^οποίνου πρά- ! !;6<ικ" τ χ}· νην Ν. Μχ·ο»βϊθ|ν, "Ανναν σ^ζι>γ - Ν
  ΐ- 4ν«5/-!»ϊ χατηγοοουχίνβϋ: Ιωάν¬
  Ν ί Κλάθ
  Γ. Μινιυιΐάχτ), Α!χ»τ·ο'ντ(
  ( η
  ιτον χβΐ αίς τ» εξτία της ? »η; "ι-εί -ου Δτιι.Ετ'ου χ
  ('ΊΙ είσποακτία; ίΧΧιτιλεγγό «; χϊΙ ϊ ' »'■ <οιΐ!ημέρου ά Τ Χΐν'οι; Ό Π σ9η χΐ! έ·τ|ΐχβ<τι» 1 Μα%τ(ου {91 ΐ η, Κλάνθην Αντ(»ν(ου Μανου- ι άλλα *έ τ',"ώΐτίοο)' ά'-ίϊς ί* - σιχ71> θϊθβίνγρι Ι, Άνΐιιανί'η', Μζ^ίχν Ν. Μιχηυνα'Τ) χαΐ
  ζ·>νος των 40 χαι ίλβσσο^ος τον 400 δ^αχ,ιων ι.α ε -ϊ, ταυτα ---- . . ν ' ' .
  νΐρανόμωβ είς την ν,ατοχήν -'-υ ώ» ΐίιο'.'ησίαν τευ κατα πχ;άίι-
  βικ των άοθρων 371 λϊι 373 τοΰ Ποΐνΐκοΰ Νό|*ου ϊ, σονϊ.-
  οτμώ πρός τόν ΰπ' άρ'θ. 665 Ν'μον.
  Έ"ίΐβά).λει ·ω χη-ιιχθεντι ϊνόγφ φ νό'ΐσιν ενός ίτους.
  εεΐ αυτόν είς άποζημίωιΐν ΰτ:έο τιΰ ϊϊικηθίντος Ιλ
  έξήχοντ. (αριθ. 60) ήτοι ϊρ^μά, δε',α 8ι' ϊχα,τον , Μχ^ ΑαΛκαλάκης
  ■Μν αρνίω» και υπίί τού μαρτυ-ος τή; κατ»;-]θριοις ;„_,.,
  Μουτταφα Μπϊϊλίράκη δραγΛΛς ^ί<ιτ5σσΐοας (άρ:9. 14) <*: - { έτνα ήμίραρ^ίαο ίί-ύτονί χρός «νϊκϊλιψ'.ν των ϋλ^ιΐΐΐίάτων »αί Έχιτίθηΐίν ί- βάρος αύτοϊ5 κ*ί &—έρ το3 Δήμ^σίοι τα δ.- | Κϊστικά έ'ξοϊα ίκ δραγμών τριάχ-ντα τριών (αριθ. 33) είσπρα- " κτέων άπάηων ια ϊ ά μηνιαίαις ·προσωι:.κής κρ^νί)«'ύς Έχρίθη άτΐεφαβίαθη κα'ι έίη^οσΐϊύθιπ Έν Άγίω Νικολάφ τή 8 Δε*-μ6ρίοο 1911 Οί Δικασταί ΊΙ'χχήλ Καψάλης Άντ. Δαφνο|».ήλης Έμμ. ΗαδθΊδας Ό Γο^μμζ-εύς Γ, Ε Ακρ'6ίς «ποσπισμα Έν Άγίφ Νίχολάψ τή 6 Φί5ρίυα?!.ου 1912 >,ήν των γυναιχ άν.
  Ό Β Γρ«μματιϋ;
  Έμ. Μ"ρν;5ς
  Ό Β Γρε(μ.ματ(ΰς
  Α. Ν Λιονχχης
  518
  ν των εν α<Ιί»0είω ΙΙοθ)-:οοιι:ών Συγκείμενον κ.λ.π......................... Αριθ. Πρωτ. 568)910 Τ6 Ό 'Υ)γραμιμβτβυς το3 Πρ Μ Γ. Άλ:ςΓ(ς τω -Λ παρόν διά ιής Έτιοήμου Έ?ημερίΪ5ς. Έν Άγίφ Νιχολίφ τξ " Μαριου 1912 Ό Ε'ιυγ·>«Ά·ύ;
  Σ. Παπαν-ΐωνάχης
  ά*ην ■?, Π
  λ Ν Γερο
  ^χΐ ;ί; ΈΐΓ'.ΐλοπή»
  ίτώ ■ ίβ, ίγγαμ^ν,
  Ε
  Άριθμ. Άποφ. 135
  Διά ταυτα
  Δικ,άζ^ν έρτΐλην τοΰ κπη ν·ορουι*^·»ι
  τόν χϊ-η 'ορο!ιιι«νο
  ι ,εν'.ηίίντα ',αι χα'!
  καί ηίη ά' ωτΐου δια ι,ον
  γεωργόν, Χριστιανόν Όρ^όϊίξ^ν χαί πολίτη* Έλ-
  ' ληνα ν.ιτ'ίδικισθέν α κ?ί ά λ:τ-- επί τρα'-'μχτυμω είς φυλακι-
  ' σιν 5 */2 μηνών ι-—ι τώ όϊ τή; /ύ·ίΐ« τίς 3—4 Απριλίου
  ; 1910 εϊ:ελβώ 8'Λ ρις^αΐ; τ5ΰ παιαθύιρο ί'ς ττν έν Κατω
  ' ΧιΛ3ΐω 'ΐείϊ'τέ-ρίι χ.»'μ-ν(;ν άχοιτοί-ητςν -Ί ιαν ΐ,,ς Ελένης
  ί γή'31^ Νικολάου Π-τάση άφτρισ'.ν ΐξ Οϋΐής τί »;ή; ξϋα χι-
  νη·ϊ ίτί 3. ) "ο ο-α;ϊν;ι ο-.νε),'" :ος ^ς ν ί^ϊΐ,Ή
  Διά τ * Ο τ α
  Ι 40 ;<.άδα- τί-οο άς α- ?3-;-/.Αίν 14, γ'. 2^ ό·α5ας χυάμον. Τό Δικαότήο^οντών εν Χανίοι. Παω^ο^κών '^',^^Ι %1'^),^^]^Υ:^;^^^ ............ νΐί άνευ ;ής συ-ΐ*"ταθέ- ω- αυτή:, ·'«?/_/) τζίτα ταρ'ίό,. .......... ξ!ς την χατοχήν τού ώς ΐϊιβλτησα* τοο . » , , . . ·τ ■ π μ ' Έκΐίθη άχείϊσίϊθη χοί «?η'ΐθ3ΐι^θη Λιχιζον ερτμτιν των χ*τηγορ:υκ "»ων 1,*>ν,νου Ι . Λΐινουϊΐ η ■ ' „. .
  ^ε «,ύΗ'"<,~.ο; χαί χττο·χ.3»·Ί»; εί; ΙΙίο^ν Φυνέ Κυ"».·'α;, ήϊη ' Έν Χανΐις τή 1. Δε/ε 6νου 1.ΜΙ Φυγοδί»· α, Ία)ίν<αυ Ν Μανιυβ·τχ·η ί'ΰ- ^', -γγϊΐιιυ, άγραμ- ] ματου, γεννΐ>βένΐος χά. »α(το1xο^ν-ος £1 Λΐχχους, "Αν<ης συζυ- | γου Ν Καχλινάχη γιννιτιθί.σκΐ. χά! χα:οιχ3ύίΓΐ; £Ϊ? Φουρνέ, ίτών ·| 20, ά'ρΐμμάτου, Κλεί>θης συζύ'ίυ Γεορ^ί'υ Μ*νου·ΐά<η. γ«ν- ! ρί·νη; τυζ*γου Άντωνίου Μινουΐϊ η γΐννΐ)^! ττιί χ»! «ί-ίΐίΐΰιη ί'κ Μ«σχλά έτών 25, άγρβμμάτων χα'ι Μΐ^Ιας Ν. Μαχρυνά<η | έτώ» 19, ^ινντέ6ίίαη; χ«ϊ χοιτοι-ούϊηί ι!; Φ,υ9>£ έγγ·^«αμϊτω<, ! πολιώ» Έλλιηνίδων χαι Χριιτια-ώ/ Όίθο<·ό;ων. ) Ιΐ*ι τούτους χαΐ τόν θείφάνην Ι. Ά/ϊοι»νά<ην, γεν-η- ί ·)^ι[~ΙΛ* }^0 μηνών ιί >«τοιχοϋντα εί: Λάχχους Κι>5βνίις έτ·ό» 3), Γ
  ΐίγχτιχόν, «υλ ττ,ν "Ε^ληΊ χχι Χί'.βπ»»!*
  ν. ενό/ουζ ο?ι υκο χ^ΐΌυ τι*Α9$33ντί
  Οί Δι,<α3Τσί Αντώνιος Α-χφνοι.ί ήλ/]« Έμμ. ΠαοΌυβάς Ίωά«. ί Ο Τ)·ραμματ«ύς Μ -/3·Γλ Γ. Άλες-ς γγ ί τή; ί τ.6 η ς ή ; πρ-τείνιτνττς την έπιόίλην Σ κ ε φ β ε ν Έιΐ5'δή ή -ρ5ς ς ή; ί^χος ί ό Λχ:ηγ;?ούμιν3; προ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ίδ. 7 καί 9 τοΰ
  τΐΑωοεΐτ»! ύ
  ινικοϋ
  Νόμου.
  άρθρων 371, 3(3 και 37ο
  ιά ταυτα
  Έπ.δάλλ'ΐ είς τόν κηρυχθή* Ινοχον φυλάκισιν δε**πίντε
  (15) ήυιερών καί τί Ιςοϊα τής ϊ·'χης ϊραχμϊ- τίτσζρϊς ('») βίο-
  πρα* έας κα! δα τριηι,-ίρου «ρο.ωτ:*)}; το.» κ.ατήσ*«ις υπέρ
  τοΰ Δημοσίου
  Εκρίθη απεφασίσθη καί «δημοσιευθή.
  Έν Άγίω Νινολίω αυθημερόν
  Οί Δικ»στϊί
  Α- Α%β>νομήλης
  Ε. Π«?>ουβας
  χήλ Γ. Άλεξΐς
  Έν Άγίω Νικολάω τή 30 Ίιοοαο-υ 1912
  Ό Ύ)γριμμβΓβυ· τού ΓΙ'ωτο^ιχε.Γυ Λϊσηθθ)
  Μ. Γ Άλίξης
  Δη'Λβτιευθή'Γ<α νό παίόν ?ιά τί!ς Έτιττϋ.".) ' Έν Άγίω Νικολάω τη 7 Μ*:τίου 19'2 Ό Εισαγγελίαν Ποωτ. 1319)911 Τό Δικαιΐτήονον των έν Λαόηθίω Ιϊοωτοδικών λ. π. Δια τίϊτ ι Δ("άίθν €3ΐί«7|ν ΤθΤ * Κηούισιι ϊνη^ιν τλν γεννη'ί'Τ« ντ! χιτιικ'ΰ'τα Χαι<ΐτ!ΐν>) Ό^ί>ί5ίο?-ιν χ*1 »οΜ~ν "Έίληντ, ίττ' τώ 5"ΐ χαΐϊ την
  18 ΊίμΜ χ) 1909 >αί έ< τή< 5ι'σεω: «Άϊοιαύ''οο- » ττίί^ ττβθ!- μυήλ Εύϊ". 3 Λ·9·'νε: Ση-«ία;, νυν ζίνον χινητίιν έϊάσβίνο: τ^ν 400 .ιΐναΤκ ϊνη<-να Ίωίννην Ρ. Πι-ιενζ·ί-ην, έν γ»ώτεΐ τ ννο)ιι.■!νω^ »α' ί»ΐυ τη^ τ .ν^ατΐΐίτίω- τ-·ΰ *!»η ? οί */γ· αΰ-ον ΐΓ')5'«ν(!ιι<,>Γ >.(ε!μένη^ συ-
  ζηΓΐτ'β5(.·^ ιτεί' τ?ί έιιζλητέ»ί τώ κτρυ/θ ν ι ενι'/ω ποινΤ(?.
  ί'Αχ-,ΰβα. τοΰ Εϊϊΐγγελέω; ποιτβ'ν«ντος τή^ επιβολήν ιρυλ*-
  χίβιω; »Λς ϊτ·-υ-.
  Σ χ ε Φ Α « ν
  'ΑοιΟ. Πρωτ. 12^0)911
  » Άποφ. 496
  Τ ό
  ΔίΚαΟΤίίρΐθν των έν Λασΐϊβίω ΠρωτθδΐΚών ' Έιίίΐϊή τ, ι^ϊξΐ: η- ϊ.οχος 4«-Π5ϋ /<)»ι δ χατηγοθ'-ύιχϊνθί ν ν-.ι,,.Μ-. „ ι _ ϊ €λέ"β-αι χ«ι τΐι»ω'εΐ'*ι δητβ των άοθρ,,ν 371 χβί 373 τοϋ ^^^τx^^^Αινον κ·Α 7ϊ.........··.··. ..·■....... _τ , ^ „ , , ( ,» . .». »». 5 νιχου Νοιχου εν συ··δυϊ<χμ.ω λοο; ϊο· υπ χειΐμον 003 1ιο(Μν. ειιικ'αοίκης 5 Διά ηθη "{ Δ , α τ α ΰ τ α^ ίιιην τού κατηγορουιι^ου Λ'ωνίίΐ Γ. Μανΐαίίκη Λ Κα-·ΐι*·»ζί( βύτόν^ίς <ρυλά»ι-"ν έ.6« ίτους χ«> ^
  Κηρύσσβι τόν κΐτηγορού'Αίνον τρίτον γενντθίντα είς Β^α- > 4 ΥΤς "Χ· ίιχϊε· («ί"·* "5) »«ποϊΐτ άς χ^
  κ»ι η3η αγνωστοο οιαυιονή;, «των 1, α 'ααιν εγγρΐμ- .,_,,', , , '
  » ^ . „., » , ,, « , » » Ρχι'6η, απεΦϊίίσθη χά!
  μβτον, αεογον ·χ-ριστίο·νον ο?θ3Ϊοξ3« και τολ!την 1>ληνα ϊνο-* >■& .^ / Ν χ"
  •/όν πβραίάσεως τοο αρθ ου '59το3 ΠοιμκοΟ Ν:μ:υ, ήτοι] Οί Δι*αστα>
  6τι την 28 Δ?χίμβ;ίοο 1^08 περί ώ;οιν 5 ι*, μ. ΙΕωθι τοΰ , Άντ. ΛαάνομίιλϊΚ
  έν τώ γωρ'ω Βρτιγάσι κα^φενίίου τ:3 Γεωρίοο Έ. Πετράκη Ίοι ϊν. Κά'ειιικΐαοί
  καθύ'ρίτεν ϊκ πρ:θίίεως την τιμτν τοΰ Δηαάογου Βραχα.σ'ου ΚωνΛτ.
  Εμμ. Λεμ-ΐιϊάχη ταοό'των τολλών ?ά τΐρας'ν άναγομίλη'» ; 'Α»ϋΐ6ε:
  ιι; τα καθήκΐντά τού, ήτοι δ·ότ- ή νίΓτο εί, α^:ϊν πιστοπβι }
  ττικον κα?ή; ϊίαγωγής διά "ών έςή: ό^ειίιστι/.ών καϊ άπει-|
  λιτιτικών φρά;«ων χτοτών σιινά;*» ?;ά τίς γ*'ρ:ς 4πι τι/ος '
  ;>.αθιο*μ0τος «^Ιαντί μωρέ δέν (Λ-ΐϊ ΰ^ογοάί?£'ς τό πιστ^ζοι^τι- .
  χον, κερΐιτα κλίο-η ■γι'ϊ^ουοαρϊ, μασ'α-5; θα ιιοΰ τό 5«ογ-ά-
  ψης ίιότι κάθωμαι είς τό ιτέρ»μα κ-ί άν ϊέν τι ΙΐΛθγίάΛης θι ■
  σ» οιορΐωαω» με'α 1 */ι ωοαν δέ 6ο?ϊυτερον ίν ιω αυτώ
  έξύ6οι;ε χαι αΐ^ις αΐτόν ?ιά τη1
  ε!ς τάς αύτάς, έςυ5ρ[σ-!"άς *αί άτ=ιλη
  της
  Ό Τΐγίΐμματεΰς
  Μιχ. Γ. Άλέξης
  Έν Άγ'ω Ν χολάω τη 6 Φίβρ^υβρίου * 912.
  Ό Ύ)· ρα/ματίΰ' τώ» Ποω'-ιϊιχών Λασηθί υ
  Μ. Γ. Άνξ-ί
  -ιι-οΐιβυθηΓω τό πουόν *ιά τϊ,ί 'Βίί-τή-.ου
  Έν Ά( Νιχολίω τ^ 7 Μα:-'ου191?.
  Ό ΕΕί^γγελ«ΰ;
  ω
  αιτίαν ]
  ΐ Πρωτ. 1288)911
  τώ κτ,ρυγθέ-τι ΐνΌγ<ύ φυλάκισιν τριών έ6δομα?ων " Αποο. καίτά?ξοδα τής δίχη; Ϊι3£ζχμίς ό «ώ {άρ "μ. 8) είΐΓοαχτεις Τό Ακοιί ί»ριο V των έν Λαόίΐθίω Ποωτοδΐκών χαιοίβ τοιημέρου προΐωπ χής '-οΰ χρατήσεω; ΰτέρ τυΰ Δημοσΐΐιΐ* Εκρίθη απεφασίσθη χαΐ ϋτ,ΆθπεΜτ, -υγ»ειμ νόν κ τ λ.............................. Τ ν Άγίω Νικολάω τη 8 Δεκεμβριού 1911 ■ Διάταθτα Μ. Καψάλης Άν. Δοιφνοΐί.- Έμμ. ΕΙαΠο·ιβας ό Ρρα^α. .τ«^ (6 γ,βος) Γ. Έ Ζαγρα*ί.ης '/κρ'ίές άπόστασμα Έν Ά-ιω Νικολάφ τί, 6 φ< 6ρ:υ^'^ίο^ 19 "2 Ό *ν ^- ,---·* Μ. Γ. '·ΑΛ4;ης ' Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Έπυήαβυ Έφημε. ΪΓς Έν Άγίω Νικολάω τή 7 Μαρτίου 1912 Ό Ιιίσαγ-,ελευς Σ. Παπαντω/νκης ι ί.^ΐΛ^ν τ^^ νατίιγορϊυ1-ενυ Κ-^ρ'σ-ΐ· Ινϊχοντϊ/ <.αττ;γ?ρ"5αενον 'Ρν^αν υήλ Α. Κϊ-α- ρϊν ίΐών 37 γεννηθενχα καί κ*τοι*ΐ'^ντ ι ΐν τή κωμ->πόλίΐ Ί*"
  ρατετρου, /αί ήϊη άγνώΐτου 8ιαμονΐ]ς Ιγ-α^.ν ί ■■ ν,ο',ΛμΛτον
  χριστιανόν βρθϊ!.ξον κα1 πολίτην "Ε Λην* ίτΐ τώ ίτ· καθ' όν
  "/;; 3ν ϊατεΛί! ΡρΐμμϊΤίύς -Τ»,α χ* τού Δ/,μςυ Ί
  χα:ά;ά ϊτη 1903—1908 «^ΐκοτω 1·ι-ώιζΧιίχς ή1 '
  των λαμίάνί.ν δ., φίρυς άνϊΐμ:;'»·.ας /£>ί άθ.α π:σά έκ συλλή
  π:?ων καί-ροατ;μι«»ν, ΐΓ5θέ6η πςλλά* ς το ».ο!νά καί τα ίϊ'αί-
  τίρίχαθήχ,οντ-χτής έπ'τετραμΐί,ένης αΐτώ δημοσί-χς ΰπηίίσίας ήτοι
  άονεΐται άδΐΛα'.ολογήτως ώς Τιυιίί'ς την πληίωμήν των έιιί τοΰ
  Δήμςυ όφε:λομέ'ών είς αυτοίς ποσών ίξανχ-κάζ'ον 50':α> βΰ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΩΣ
  τους ά πρ-Εξ:φ^ήσωσ'ν ή ίά Ιχ^ωρήσωσιν ε'ς αυτόν τον Γ'(ον
  ή* είς τρίτον·; τας αηαιτήαιίς αυτών ^.νιί ι/αχι;το.ι κ,σού.
  Οΰ'τω ο αγροφύλαξ Αχμέτ ΙΙατναν-,,σοφυΛί ς είΐύίθίΐς ιΐς την
  ώς εΓρητα: άνά-γχην ιξϊ-χώρησίν είς &ΰτ:ν λ~-« τί Ι'.ος 1904
  καί 1905 ;:ντϊ 40 μ;νον " ->χμων τας ά, ίϊ/^ λαα6α<εΐν< τ.α.α τοϋ Δί^ου Ιίραπ-τρ-ΐς «ραχ. 70, ο ί^ρ^Λας Μήνας Χανιω- ταχης *α-α τ.ρόιβοΐν τοϋ ίίιο^ τιεριε/Ι,ών ωσαύτος είς την ανάγκην τω «ξεχώ,ησε ,<α-<ά τα άνω ίτη τα ΐύ έν 4-ΐ'ς οικαιω- ματα αύτοϋ ίίς δραχμάς 2ϋ0ίν.ί δθ μόνο ίρΐχμων. Ό Αγ- μήτριος Χανΐωτάκης αγρβφΰλας ιταρητηθη ί'-ίτι κα0.ιο--5ρί! επί- ττ,δϊς *ας ^'.σβοδ^σιις τού ό χανηγςρ' 6μ«νος ΐνατόν ίς^ναγλάτη ιίς ίχχώρη^ι». Ό *γρι.φ'.ΐΛ»ς; ί αχηρ Ταχη.εφ4ϊτα>ης ή>α·*κά-
  έλχωεησας εις ιόν Γίωο.
  ον έγγράμματον, ύτ:ο3τ;ματ-π«ον καί 2) Άαάν Ίίραήμ
  Κα7ϊ*ταναχην γεν.ηθιντα κα. χ^τοιχ.5ΰντί είς Λιμένα Σητιίας,
  ίτών 16, ϊγα,λον έγγράμ,λμβτ; , ΐζ?{ο> καί ήδη αγνώστου δια-
  μθ/ής α,,φ^τ.ρους Μΐυσθνλ,Αϊνους τό θρήσκευμα καί πολίτας
  Έλληνας ίνό>^ ίπί τώ δτ'. χαΐά παραδΐσιν τω«ι άρθρων 57,
  371, 373, 376 ίοα.φι.ν 9 χαΐ 377 ίίαφιον 4 οϋ Πο.Ί'.οϋ
  Ν ς καί υπο κοινο3 σ^μ?έρ5ν.2ς κινου^ε;οι
  ϊκ,ΐίΛισι* τ',, ϊπςμίνης άςΐςπ.ίνου %ιά-
  ξ (ογ συνϊμολογήσαντες έ»ε>ε* τ^^1η^ πρός αλλήλους «μο βοίαν
  συνϊρομήν -/.αί ύχοσ.ηριςιν, ήτοι άπό το3 μηνός Φϊ6ρου«ρίο^ μέ-
  7 ΰ Ι ά
  σ&η δια ττ,ν οιΰτήν αιτ'ίν νά
  ά ά ί
  η , ή ,ή χης
  Φαφουτά>.ην τάϋ ά, ίίχε Λιμ6_ν*ΐν 6.x. σολλήπτρων ή πρασιιμω
  200 δραχ. άντι 30 μόνον δΓαχ^ών. Τρείς ί' ε:ι άγ^!Ο»^λ5κες
  ά ά '
  Λ, . ή, 7 Αΰγο.ίστο.> 1'Λθίί .<·φ/|;βσ.χν έκ τής κα:ά την βίσιν « Αγ άς Λίί.ατίρ.ντ,ς» τής κωμοπόλεως Λιμένος Σητείας κ.'μί- νη; ά-,ο!)ή/.η; τού λίσαν Άδοιυρα·/μα·.ά)ίη (οΐίσης χτιρίου άχα- το[κ.ί]";υ), ή; ~,ίι ^Γ,ρ ·ν ή εωςζν ί.' ήτ-ι διακίσιας πίριπου ό*α<5ας , τι ες )ς λ.νητα καί ίχατον όκαίας σιτου ίςΓ(ναγκάσθησαν ούτω νά «Λ.ωρί,σο-σι τα ποσά ά'τίρ εΐιχαιο'το άς ΐς έν 6 φ ,Αειζονος τώς "ίθ γ αι ϊλϊσ,ΐ:νο; των 400 ϊραχμών λβμίανε.ν ϊίς τόν ίύτόν Γεα)ΐ. ΦαφουταχΐΊν ,%ρός δέ ο β'ροφυ-- ι» γνώΐϊ: τής αλλο:ρίόΐη.ος ίύτογνω^οναι; χλι α'νί^ τής συ- λαξ Γβωρ. Μ. Δτλημ,παΛταία'ης «ξεχί,,ρησίν ώ^2^τ·^>ι; να-.' ] ιχαχαθςσεως τοΰ ίίρη^ίνου 'υυκτήΑ-νος ινα Ι/(».σ.ν αύ;α πΐρα-
  ΆτιρΪΑυν τοϋ 1908 το 1)5 των δ!<αΐωματων άπϊρ έβΊ>3!οβντο ] νομως είς ;τν κιτοχήν ιω- ώς Ίδίίκτησ *ν τ^ιν χαί
  λαμβάνειν ίξ άγρςζημιών δρχ. "0. έκ ι.υλ,^πτρω' ίρχ. 10 και ] 'Εχ 6ϊ λίί φιΧαγ. σιν έκαΐ:ρψ των Λίΐρ^νίίίντων '.'ι·/<<)> πέντΐ
  οραχ, υ »ς αποι,τ,μ ωσ··ω; /αταΐτροφ/Ί», μϊΛσ'ών ιιιιο αγ^ω- ι |«η<ων *αι τα εςνίΛ ιη; οι.,ης ϊ'σπ^αλ'.ί'ϊ π<ρ αυταίν αλλη- στων, εί; όν Άν}. 1. Γιαννικίκην περιελίιών είς την ά ϊιά την ώς »Γρη-3ΐ αιτίαν. Εκρίθη απεφασίσθη κ^ί ΐ?ηΛ;σι=.6θη. Έν Αγ. Νικολαφτή 8 Λί,χ-^ίϊυ 1911. Οί Α'καΐιαΙ Μιχαήλ Καψάλης Έμμ. Ηαδουβΐ^ Ό Ίο>αν. Ζωγραφάκης Μιχαήλ Άλέξης
  Μετβτ*. άν,ΐγγϊ^αν τής α/α»τρω άηοφασεω; «ροτε'μέ
  αυζ·»(τησ·-ως πιρι τή, «ιτιίλτ,τϊ^, τοινής.
  λεγγύως
  Εκρίθη απίφασίί'/η και ίοημ σιεύ()η
  Έν Άγιω Νι«λάφ τί) 8 Δεκεμίρίου 1911.
  Οί Δΐί,ασταί
  ^ί . Καψάλης
  Α. Ααιφνομήληί
  ,. ΐ.1αοΌυ6άς Ό Γριμματε^ (β τ,ΗΙς)
  Γεωργιος Ε. Ζ")
  Άκριβές ^π-σ,τ«σ,*α
  Ό Τ^γραμΑ«:ΰ; τοΰ ΙΙρωτοϊί<ίί υ Λ Μ. Γ. Άλιξος ίΆΐ τού Εισαγγελέως πρ5^^τ»ς την ίπιίοΛην χοη- ! Δΐ)>οσι.υθή ω τό ηχ?>* ίά τί, Επ σ μ:υ Ε-^αερί^,.
  ματικής πς;νης ι*, ϊρα/μών ίαΛ^ΐιω.. ? 1Π, ,. , ,., - (Ι κιιο
  ν αί ί Εν Αγιφ ΝικθΛ,αψ τ;, 7 Μαρτιου 191/.
  'ει ϊ ι * -»- γ » ■ λ ' ' ! Ο Είσαγγελίύς
  ϋκβιδγ, ή πράξις ής !ν.χ·ς ί η?^χθι) ό κ αηγορο^ίΑΐνος ποο- '
  έλέπεται κΐί τιμω;ήται ύϊϊΐ τώ/ α'ρΒρ. 487 ίί. 1 »αί 2ί τοΰ
  Ποινιχίΰ Νόμου. ι
  Διά τ^·ο ί Άρ 'ί Δ·<ογο 147 Κατ»ϊι-/α;ει τϊν κη5υχ(ϋι-τα ίνοχ^ν είς χρημϊτιχήν ποινήν Ρ*λ· 1*Ό είσποαχ.τί.ι)ν >,αί δι* ,Λην.,ιας τροτιοπ «.ής *ρα;η
  *. ιρ:ν ίνι/.ανί:η-α είς α
  γγς
  Σ. ΚΙαηαντωνάκης
  ϊ Άρ 3 Δ·<ογρ 6-έί τού ή' ά'λλη- ?ηΑ5σι?ς ίϋηρίσ'-ας δύί &:ς ΐα Ις;δα ιια Το Δι<-αο'ΐΛοιο· των έν "Τρ κλείω ϋ(ϋωτοίιικών. ρήϊως ύπίρ ττΰ ΔηΛθ Εκρίθη άπεφασίοθ/) καί έϊη ( ί Καψάλη, Ιαο<>-αβας
  Ζωγραφάκης
  Μ
  Γ,
  Έ
  Λ
  ίίφ ΝΑθλάΜ τ γ, 10 Ψί'ρ ,χρίυ 1Μ2.
  Ό Υ;γ.α.'.'α·ε'ις :-<: Γ1ρ ο-·:*! ; Μιχΐήλ Άλ ξης Γ,μοσι ϋ8ήτ·->< -': ι-αρ'ον ίιϊ -ή; Έπ.σ^ο; Έφη,ϋ,νΐϊ^ς. Έν Ά -ω Νικολαφ τα 7 Μχρ.ιο-ι Ιϊΐ '. Ό Είΐανε ίύ, Σ. Ιϊαπαντωνάκης Δια ταυτα Δικ:<ζ5ν ίρηΛην τ'δ ίνϊ^ομένου. Δέ'/ε- ι -',ν ι·"> χρ νο/. γ·αν 5 Φ-β ->>··ρ'·>. Ι ΜΟ άγι.'/;ν
  τ-ϋ Ί.α'ν3^ Γ. Κα,ΛΤυϋρ;«.η χ,ίτκλυ Μ^ιοών Κα'νο^5ίοι^ Α^ΐα
  Μΐ'/α λ Ί . ύχ~ί>*.. // 4/), κα νΐ ου ΙΙ;^ι:ί,ίς .νΛινουρη^
  χαι ήίη ^γνωσ■^ου ίιαμ-.νήν,.
  'Υπΐ/,θίοΐ :ο·3να ίμεν^ν νά ΤΛίΐρώτζ ίίς τ'ον Ινάγοντα δραχ.
  μϊ, χ λ.ας τςτ,.α'.ςαίαί (Ι '*30) »-τοκω, τ.ρ^ς 8 % ^π· ^ίί «
  Άοιθ. ΙΙρωτ. 1303/911
  * Λποφ. 494
  Τό Αικαϋτήαιον των έν χ
  _θ·'Χβψ 8νθν Κ. λ. 1Γ
  ίω Λρω .οό
  την πα30^^αν τρ-σωρΐνως
  Έ·τι62ΑΑΐι ϊΐ*; τον »ναγομ·:ν5ν την τληρ'>μΐ;ν τώι ο.λαστικών
  ιε/ών >αι λ'ΐ'ώ* ν-;μ ιΐ,ϋΐι θ2τανηαα;ων το:> έναγοντο; έκ δραχ.
  όγο τ,νοντα ε; κζι 5ςί)«.θντα
  'Ειιρΐ'η Άπίφ3ιοΐ5(ίη καί
  Έν Ήϋ /.".ω ή ί ο.^ τ.ΐΐζ, Δεχεμδρίου τοΰ χιλιοστο3
  ;ου έ.ούς.
  Ό 'Υ)γρ«μμβτεΰς
  Άριστ Άν8;θυλά*ης
  ϊ ινεαΑ03ιο<το^ Ι Ό Πράίδος 'Κμμ. Πανηγυρχκης Διά ταύτα Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων •Γ εωργίου τοΰ Α Κ -ΐ·Α α·), το Ιγ· ρ.·φ;ν τού ο κ;ί έλλ Δ;καζ-ν έρήμην ιών χοτηνορςυ-μ.νωί. Κ,ρυσσ<.ι ί ..... . . γ;ν/τ;θ£ν:α εις μϊν πρός -.<·■>, Είίαγινϊς -ρ'ος τυς^Ας'ωματικους τής Χω-
  τϊ'χς ίτών 17, ρίίΐιλ,κ^ς προ; τού; κλτ,-ήρΐς καί κρός πάν;* ϊη,λόσιιν ιίπάλ-
  Γ.ήν ιοϊ χατοιχονντα είς Λιμίν* Σητΐ'
  «Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΙϋΡΝΗΣΕΟΣ
  ^'«—'ί^·^^
  ληλον να ένερ-,ήσωσι συμφώνως πρός τα χαθή^ΐντά τ5^ πάκτα μ*σι Ζαχ*ρίου Καψ.ιλάχ.η, ίκ οι'·ο μιρών, Νικολάω
  α ό ϊέ ΐίρίμψ καί
  τα πρό; ϊκτέΛ«ϊΐν.
  Έν Ήραχ.λί!ψ τή 4 Ίχνου«·>ο> !9!2.
  Ό Πρόεϊρος των έ/ Ηρακλείω 11ρω;;.διχ£ν
  Έμμ. Πχνηγυρά*ης
  Άχριίές αντίγραφον *ρώτ3ν έχτιλεστόν.
  Έν Ηρακλείω τή 4 Ίανου*ρίου 1912.
  κζΐίρίμψ, καί
  )
  Ό Γραμματεύς
  'Λν.ίγρ^^^7 ίι*βγ·3*τ»«> Δβ. 1,90
  λ «ρΐόυημον........ » 0.40
  Έν δλψ........... Δρ. 2,00
  Χ1
  V
  γ ι
  "Ο.'; άκριδέ, άΓ.οτπατμα έ* τ*0 ςίς χίΐρί, μου »ϋριο·«σ,λ»'νοιι
  αγ-οΰ ενός μουζίυρίου συνορβύονΐος κτή-
  μ^σι Μιχαήλ Μ τΛβτάχι;, Ιωάννου Τζωρτζάκη, Νικίλάου Ψυλ-
  λομαν5υΐα/.η κΐι Κωντΐαν-,ί.ίιί Σ;ι6ΐχ.τα«.η, ά'-ινβ κΐΐάσχιβ ϊιλ
  τής παρούσης μ'.υ.
  Έν Ηρακλείω τί) 5 Ίαν;υαρίου 1912.
  Ο πληρϊςούσΐίς ϊ^ηγόρος τοΰ επιτάσσοντος
  Έμ.μ. Κωνιωτάκης
  Δημισιε.θήΐω ή παρ.ΰσι ίν τη Επισήμω Έφηαερίδ: διά τύ;
  «ιΐιτασιόμΐνίν ά-;νώστί>» δυμ-νής Μιχαήλ Ιω.
  Έν Ηρακλείω αϋίημερον.
  Ό πληρϊξούίΐο; ό"ΐΑηγ-/ρος τοϊ παραγγϊλλονΐος
  Έμμ. Κων:ωτάκης
  οιά
  τής Έτυήιου Έφημεριδίς δια τόν αγνώίτου ϊια^ονής ιναγίμε- Άρ:θ. ιΐρωτ.
  νόν Μ'.χϊηλ Ιω. Βιμίικοκην τβ^ς κά.οιχίν Ι1ομ~ΐ(,ας Καινου¬
  ρίου.
  Έν Ηρανλίίω -τί 5 Ί^,ννυα,,ίου 1912.
  Ό πληρεςΐασΐος διχηγόρος τού καραγγέλλον ος
  Ίυ*3ν. Γ. Κα,ΛΤΐ^,ρα.'.Γ, >οιγ. Μοιρών Καινουρίου
  ι. Κωνιωτάκης
  Ιωάννου Ι .
  ΕΠΙ Τ ΑΓΗ
  ά κατο:κ;υ Μιΐΐών
  Κ α τ α
  » Αποφ. 358
  "Εν ό.όματι τοϋ Ιαΰιλέω^ των Έλλήνων
  Γϊ». «γίοξ τοί Α'.
  1ό Εΐ<3ΐι οδικεϊ «ν Ίζοαηέτροχ' Σ.γχβίμ.ν«ν χ.ν λ.................................... Δ ιχ ταυτα Ίΐον χαΐ ϊά ά/^α 181 >λ'ι 212
  Δι<«.αζο< έριΐμΐι,ν χώ» έ ί Δικ^.ο(^ίϊς. τ«'ω; κατοί,νθΐ) Πόμπηας Καινου- ριο^ Κΐί ήίη ά,'ώσ.ου ό λ,, ονής. Δ^ν,μ.ι καί πΓος »Λτ.λεαΐν ιή; ύ^' ίρ.θ. 1529 -Ψ& 13 Δέ- βθΑοαογρϊφοι χεμδριθυ 1911 όρκτικής >αί πρ;ϊικρι ώς κε.ηρυ (·μΐκ); έ<τελί- 'Τποχοε-ϊ όπως έ»«ς τής ν>μιμ:υ π,,οθί-ίμιΐς μοί πληοώΐτ,ςιά €ξή; νοη ' ά^ΐϊ ιξοφλττ,σεως.
  ματΐΛβ ποσά. ' Επ^υ^ϊ ττ.ν ίΐ
  1) ίΐί >»φαλαιον τή^ ίΛτελ.υ,λ;νι,ς άΐθφά^ία»,
  2) ΪΙΧ τοκους τούιων τιρόΐ, 8 °/0 άπο τής αγω
  γής ^5 Φ.6.ο«αρ·..υ Ι9ιθ, με'χρι
  2'ά Ι ^λίου
  Μ «τι«?ι'ά χ'ί'-η
  ί* 18 4 οθ ι-ΐθίΜί
  Μ .υ-
  -η;
  Επι*υροϊ την ίίς χεΐρ ; τρίΐου Μ»/. Π τρ γ, έ ί-.^λ,', ΕΪίαν
  ^ θ
  ί ,400,—
  3) ίι' έκΐί:'αζομενα μοί ίίχαστι α ί;οοα. . . »
  4) 4ι* το ά.-.ογραφον.................
  Ι}) ου 3 α<-.ίγρα«α τ.υιού εΛΪοΟϊν.ων ύ~ » 119,70 /.! χ; τιυ 6) διά ίη οεως ϊν τή Ίνκισ/ΐι-ψ 'Εφηαερίίι...... » 4,οΟ 7) ίια δημίσιιυοιν χ^ς αϋιή; άτ.ςφίσ«ως 8) ϊια σΰνταςιν τής :.^<:;.σί(ς............ » 5 __ 9) 8.* χαρ.οσί,μίν λιι 2 επιο;σει; αύ:ί)ς » 1,20 10) δα ϊημο.ίί.ο;^ τ^ιυ'η. ίν ττ, Εφημερίδι » ^,— Ή 3ΐ-ν δ>φ................ Δρ. Ι,υ-,9,.0
  Καί τιύ«ς ίιτοκ,ως ίπο σ/,μυςν με'χρ.ς εξ^λήσ^ως, 8.ο·ι
  86,00 γής χαΐ των ιςοόων,
  '2,50 ; Ιίκι,,υσΐίΐ την ·π»ρ',Ϊ3,
  9 8) ες ·Λ τίθ ένχ/·ον γ« $χ
  αύ.ών
  τής
  ΐ|» α ,'
  ν.υ ό^£ίλ>- υ
  άλλως Ζίρίλθ-ύίης Λ'ρ^κτιυ τής ν?μιμοϋ χρος πληρωμήν προ-
  βισμιας Οα προί,ώ εις τ,τ,ν ίι' ο,ωι τώ» νςμ·μων μ^σων αναγ¬
  καστικήν εια-ραξ ν αυτώ* καί ί;α κατασχίσίως κοί ίκποιή
  ρ | φη } )
  Έ< Ιιραπέτρω τγ) 11 Ί υνιβυ ι911. Ο Ειρϊΐνθδί*η« Γ. Βλαστός Ά^ιθ. Άιτονρ. 8ϊ. <ν 21 "Ο ^μ Γ. Δημά·.τ,ς ,ρ πρό; τού, ίςι υ.- ; πρό; εχτ » χ<.υ, V-* Έ>
  Γ. Βλαστός
  ·,)., π.ώ,ον έχτελ^3τ ν ιπό < «»3 οί ο 5 πβσης^ινηΐής Α4ι αΛΐ»ητ.υ τ.εριουσίος σΐς, 19-α 8ί δ;' έ*—ιή- ίντι^ϊ^ν Λ«*Ε* ϋ·8ΰ· σεως ίν ίημίο^φ-:Λιΐσιτ,ρ:ασμω των ες<;ς ί^ποθι;*^^ μ ι ά< νή- 'ίί' Ι.ραΐ.τρω .? 24 Ίΐ< η, ικ?!- Άχριβές ϊ μί>«ως
  τωιί χτη^ατων χεμ--/ιο; $ν τγ, τερ ϊίρΐ'α ι;ϋ χωρ'υ
  τυϋ τεω, Δημ:υ 11 /. "αν;^ |αΐνο.ιρι;υ τή; εί,ίτ;
  φερείας Μοιρών >αί ίν τρϊ, υί:ι
  ΐ) «Ιΐλατ.. Ιΐορον» άγροϊ δ^:
  Βενδρα, ουνο^ίνίντος κτημασι Εύγίνείις νυλλομίνΐυΐάκη, Ί<λ ■ ^ίίυσ ν πίραγνίί,/ω ί1ς -ή. 'ϋ.τια αννου Στϊφανα.η, 1'ίωρνι. , Δ.νίραΛΐίη καί όρομφ. " ' '"'"~ " ~...... 2) «Ρημαμπ.Λ,» ά/ρ&Ο ίυο μου^υριων με ίνν'ία ίλΐ όϊεν- δρα, συνορβώοντος κτήμχσ.ν Έλίνκ Κχραμηινοτού/ας Αί» ρινης, ΒΛμ6α*ίλη, Λίσποΐν ά Βαμοακαχη κιί δρόμφ. Νικολάω Κου^αντβλη, Κ ρ ^οΛχς ΆδραμακΓ,, Εί'^ή.ης Ν *" λιαϊαχη χαι Αικλϊ»,,.·,^; ΒΛ,λ6α>ια·.η.
  4] «Κον:ο·49Ϊν;» άγροίϋ Ϊ6,
  1311.
  Ο Γ.
  Ό
  ργ
  Μιχαήλ Κ ο θ ρ ιϊ ς
  ΚΕ«-
  '/ώκ
  Όον.χοι*