92398

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΙ^ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κ
  Η Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη -1 Μαρτίοα 1912 — Αριθ. 16
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΑΟΣΙΑΣ
  τής
  κ«ϊ την
  ο3 αίτ:>3
  σις τοΰ
  Ό 4ή«αοχο^ τής πίλεω^·
  ις ύβ'Ζψΐι τή· ύπ'ϊ,χθ. ί38 γο3 911
  μς τού Λη,ΑθΓίού Σ>'ιι.ί>)<^>.^^ Ριθ^μ.ν(]
  *ρι9. 30 ί. Ι. ίοοφκΐιν τί]ς Επιτροπείας
  Συμδουλίου νομίμως κυρωθβΐβχς
  Προκηρύττομεν δ τ ι,
  'Εΐτίίίτοί! είς •κλί'.οδίτιχην δήμητρα* αν ή φ
  καρά τώ κρεοτΐΜλείφ Ρεθύμνης προμαχώνο; ίφ' ου κεϊνται τα
  ίημόσ.α άροδευτήριχ, κτ; τοΰ θόλο.; το* υνϊχομ,ίνβ..· μετά των
  οίκοίβμών Τ»!7*ίχά*η χαί Χιτζή 'ί6:»ιμ Λ«55, .>πό τού; έ'ής
  ο'ρους.
  1) Ή κ»τ3δά|!σις τίϊ πβεμζχώνος κ«ί το3 βόλου τής τΰλης
  τοΰ ϊυνΐχοΛένου μ«τά τώύ ο'ιχοϊ;μών Τ»ΐίσεχ.ά<.η κ*ί Χχτζή Ίέρϊΐ.Α Λαϊϊ, 9ά γίνΐβ ύτό τοδ τελειιτβίου πλϊίθϊότου, 6ϊΤ(ς υπο · χεεβϋται νέ πρ^οίεΐ) κ«ί ποσόν τ, πρός ορϊλος τοΰ Δήιου, χαθ' ότι αί π«λ«κηταί πέτρχι /.οί ή λοικη οΪΛβδομήβιμος υλη, ή έκ τής κχτεϊ«·ισεω; τούτων προελίυσομίνη, θάμείνοιτιν είς αυτόν, ώς άντάλλαγμ* ίιά την ίργαΐιαν τού ταύτην. 2) Ή δημοτρασια ένεργηθήσετβι φ%νε»ά έν τφ Κβταβτήματι Ρίθύμνης τί,ν 7 Απριλίου έ ί. ήμέεα,ι χαί ώ3«ν 10 — II π. μ. ένώτιο; Έικτρ5)τ5]ς άτθϊίλουμίνης υπο τοϋ Νομάρχου Ρ«9ύ;Λνης ώ; Πρ:έϊρου, τού Δημάρχίυ Ρΐθόμνης Χαί τοί Είρηνοδίχου Ρ»$)μνης, ή τώ' νομί.Λων αυτών άνατλη- ρωτών. 3) Είς την δημοπρασίαν ταύτην δύναται νά λάδτ^ μέρος, ό'ΐ:ίς προσαγάγε! άχόίβίξιν χαταθέσεως εις το Τ*μεϊο» το3 Δήμιου Ρε¬ θύμνης ίραχμάς ογδοήκοντα (αριθ. 80), λόγ<ρ έγΐ·υήτ£ω;, ή'-ις έπιετραφήσεΐαι *ίς τού; ίπ^τ^χ5ντας κατά τόν διαγωνυμίν, έ - τος τρ Ον ημερών άπό τής ϊημοπρασίας. 4) Εις τόν διαγωνισμόν ίύνίντα; νά λάδωΐι μΐρ^ς κ.αί άλλο- ϊ«οί σομμορφοΰμϊνοι κρός τάς δια:άςεις τ^ΰ 356 Νίμ,οι. 5) Ό τελευταϊος πλ=ιοδότης ύπιχρίοΰτϊ', έκτός τής <ϊτ5- δαφίσεω; τοΰ προμαχωνΐς, νά ϊσοπεδώΐζ χαι τό μέρος τό 1>τ αύ-
  τοθ κατεχόμενον,
  6) Είς τή» κατίδάφισΐν τοί3 βόλου τής πυλης τς>3 τυίίχομένου
  μέ τάς οΐκοδομάς Τσιτσ;κά*η καί Χατζ-ί} Ήρ>ΐΑ Λαΐα θά ΐϊροβί}
  μ^χρι τού Τμήμίτος, τό οποίον άτυοτϊλ«Τ μΐτά τής προΐόψιως
  τής κυρίας πύλης, ίν σώμβ δηλαδη τό μέρος τής τ.ροσόψ'ως
  τής κυρίας πΰλης θά μείν»! ανέπαφον, διά νά μή ϋποΐτώσιν αί
  βυνεχεχόμΐναι μέ την πύλην τβυτην βΊκοϊομ,αί των είρη,χίνίβν
  Τσιτσεκάκη καί Χατζή '16ρ»ί> Λαδα βλάβην τινά.
  7) Τάς άχρήστους ΰλϊς, τάς έκ τή; χατεδαφίσεως τ«ΰ τ-:
  *ρ)χ£5νος καί τοθ βόλου προελευσομίνας, ϋΐτςχρεοίται ό τίλεο-
  ταΤος πλεΐίίότης νά μ»τβφ»ργ) καί ρίψ/; είς την παραλίαν την
  νχιαθεν τοΰ ΈβραΐκοΟ νεκροταφείον.
  8) Ή δημοτρϊϊίϊ δέχ είναι τελεκβτιχή, ώστε εάν «ντ^ς ίς
  }[Α5:ών, άπό τή; πρ:ΐω.3νή; χ,αταιιυρώτεω;, γ£ν—; είς τον Δή-
  μαίχον |νίϊ πρϊσφορά 5 °/ο *π' πλέον το3 κεσοϋ τοθ κ«τά τή»
  πρ5ΐωρ:νήν κ»τα*ύρΛσν ύτό το3 τελευταίου *λ«ιοϊότ:ι» -ροσ-
  φϊ:·Οίντος. ή Ιημο-χριΑχ έπζνζληφθήσεται έκ νέου είς τό «ύτό
  μέ;ος καί ενώπιον τής αυτή; Επιτροπείας, χαΐ τού; «ΰτβύς
  δρ=υς, έν:ός 15 ήμ,ΐρώ/, καί & προκαλέσας την νέαν ταύτην
  πλε οδοσίαν άναΛηρύΐϊ,τϊ! οριστικώς πλεΐοδ&της, εάν κατβ ταύ¬
  την δέν προσφερ^ή προσφορά άνωΓβρΐ τής ϋπ' αύτο3 χροσ·ερ-
  Οείσης.
  9) Γά πρακτιχά τής πλΐίοδοσ'α; ύχόκΐίνται είς την 1(%ρ βιψ
  τής ΈτιτροπεΙχς το3 Δημοτικοΰ Σ^μδ;υλίου ΡΜ^ιια, ή;ις
  Ιχει τό δικαίωια νά έγχρίνη ή μή α!ιτί, χαιρίς έκ τούτου νά
  άπο/.:α 9 τελευταΐος πλΐιοδΐτ^ς ού Ην χχιχ το3 Δήμου δικαίωμα.
  10) Τχ κηίύιιεια καί έςοδ* το3 σ^νϊφθ/)^ομίνβυ συ^β
  κλπ. έπι6*ρόνο^ι τόν τελε^τύ[Τ5ν πλειοδότην.
  Έν Ρίθίμνη τ ο 19 Μϊ,ο;ίου 1912.
  Ό Δήιιβρχος
  Χ. Βαχογλάκης
  Αριθ. Ποωτ. 805)903
  » Άποφ. 493
  Τό Δικαστήριον χών έν Λαϋηθίω
  ΙΙρωτοδικών
  Σ^γ*είμενον κ.τ.λ.................................
  Διά ταθ τ α
  Δικάζον έρήιιην των λαΐηγορουμίνων Χαραλάμιτους Γαλβνί-
  κη κ*ί Μϊρίας ΧαραΛοπουλας.
  Κητύίΐΐ: τόν μέν ί*. των κατηγορουμένων Χυεάλβμχον Γ«-
  λανά*ην γεννη^έντα κ»ί χατίΐχοίντϊ «ν Ίιρανέτρφ χαί ήδΐ]
  άγνώΐτοο διαμονής, ίτών 43, Ιγγ:νο*, έγγράμματον, χριβ-
  πώλην, Χριστιανόν Ό,,θόϊοςον καί «ολίτην "Ελληνα Ινβχον
  παραδάτε·.); των άρθρων 371 χαί 373 τοδ ΙΙοινικοίί Νβμου,
  ή:οι Ό:ι άιβ πολλοο χοόνου κχί Ίϊίως άπό τοϊ Όκτωδρίου
  19)5 ά^τριτίν ΐξΐκ5λου9<)τικ(3ς έ* τ;3 ίι Ίεραπίτρψ καϊ κατά την 5^«»ικ'αν όδ3ς «Πβίγ'.η«ς Ρίωργιου» Κϋμίνου μαγ«ζε!ου τ;0 Έμμβνουήλ Έ^ευ9ΐ?:ά55υ τα εξής ;ίν« κίνητά ήτοι μαν- ίύλ'ά τίνα, κον3άχ, χαΐέδες χαΐ ίι ολόκληρον τοικ λ«υκίθ βι- μ()του ύΐάΐμιιτος άςία; ϊ> ό'λψ μείζονο; των 90 κ»1 έλάσσονος
  τίν 500 δραχμήν ίν γνώίίΐ τή; άλλοτριότητος αΐτογνωμόνως
  κχί άνϊυ τής σ^γκϊταθέσίω; τβϋ ε'φημένον ίίιεχτήμονος ?να τ*
  1^0 παρονίμιας είς την κατοχήν το.) ώς ίδ.οχτησίαν τού, αθώβν
  δέ τή* Μϊρίαν Χαρ**οπ;ύλαν γεννηΟεΤΐαν καί κατοικοϋσαν ίν
  Ίεραΐιίτρφ καί ί|δη άγνώτΐου ϊι*,Αθνΐ)ς, έϊών 30, ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  άγρόμματον, τα οίχιακά εργαζομένων, Χριστιανόν Όρθόϊοξον
  καί πολίτιδα Έλληνίδα ΐτ.ί τϊί ΛΟτζώς άνω πρά;*ι.
  καί Επιβάλλει είς τόν -/.ηουχθε'ντβ ίνοχον <ατηγορ3>?νον
  φυλάκισιν τριίν (αριθ. 3) μηνών.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαί εδημοσιεύθη
  Έν Άγίω Νικολάω τή 8 Δεκέμβριον ί9Π
  Οί Δικασταί
  Μιχαήλ Καψάλης
  Αντώνιος Δαφνομήλης
  Εμμανουήλ ΠαοΌυβας
  Ό Γραμματεύς (βοηθός)
  Γεώργιος Ε. Ζωγραφάκης
  Άχρι6·ς άπόσπασμα
  Έν Άγίψ Νικολάω τ-ο 10 Φεδροοαρίου 1^12
  Ό 'Υ)γραμματεύς τοϋ Πρΐίτοίικείου Λαση^ηυ
  Μ. Γ. Άλιίξης
  Δγ-,μοσιιυθήτω τό παρόν ίιΐ τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Άγίω Νικ5>άω τη 7 Μαρτίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  Σ. Παπαντωνάκης
  Αριθ. Π<·ωτ. 2453 .......χΓ"~Δ!ε*π. 1452 Έν ονόματι τού Βασιλέως των ΚΛΙΙΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΡΙλη Ό παρά Ποωτοδίκαις Χανίων Εισ Έβειϊί) ό Κυριάκος Κ. Πίτράλη; ίτων 2) 'ργχπκό; χο:- . στιανός όρθόϊοξος πολίτης έλλην έκ Κλαδ^ριβνώ'ν Κισΐαμΐυ χάτοικος προσωρινώς τής κωμοπ6λ·(); ΧΐΛέτις Χανίων χαί ήϊη αγνώστου διαμονής χιτηγορεΙ:αι ώ; ϋϊα'τ'ος το3 ο:! «ώ κατεδικάσθη διά τή; ύπ' αριθ. 12 Τ33 1907 ά * 5 φ ά-ε ως χο3 Καχουργιοϊιχεΐοι, Χανίων είς άΐτυν;μικην ίΐτ'.τή^ησ ν ΐέ/ίχ έχων, ώς τόχος δέ δ αμχνή; τυ ώο σθη είς αυτόν ϊΊΐ τή; ΰ ·' άριθμ, ' ?3 ι. Ιτους άποφάΐίωί τοΰ Νομάρχου Χα-ίο)·^ ή χΜμ^χοΧΐς Χαλέπας Χανίων παρέδη ουτβς τοΰ; ίρβυς τής άϊτ;νύμικ1)ς ' ειΐιτηρήσεως καί άνεχώρησκν άνευ αδείας τής αρμοδίας άρχής ΐκ τής κωμοπόλεως Χβλέπας Χανίων την 15 Φ.ίροοαρίίυ 1912 ί^α διέμενεν ά-ό τής 2'ι Ίτνουαρίου τ. ϊ. ΐχτί>>ν την άΐτυνο- '
  μιχήν έιτίτήρησΐν, λαίών άγνωστον δΐβύθ,ινσιν 1
  Έπ«ιδή τό άνόμημα τουτο προδλέπίται καί τιμωιιεΐτα'. «πό
  τ' άρ^ρα 188 το3 Ιΐοινίχ,οΰ Νομοο, τροτοΤίΐηθίντίς υπο τοΰ
  ύπ'άριθ. 37™ Νομυυ χαραχτηρίζϊται 3» ώς πλη^ιμέΧημα ·
  Έή ΐ
  Αριθ. Πρωτ. 630
  » Διεχπ. 412
  Έν ονόματι το0 ΙΙαόΐΛέως τώ/
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή οί Μάρκος Στυλ. Πιζχβϊονιχολάκης ή ΣτελιβςΙά-
  χης έτών 17 «γαμος ίγγράμματος στρβτιώτης, Εμμανουήλ
  'Ιωάνν. Δ«καλθ|*ΐρ*άχης έτών 25 άγβμος ΐγγράμματο; π-ι·
  μην καί Γεώργιος Στβύρίυ Δβυχαλομαρκάκηϊ ή Βιλόνης γ»/·
  ντ,Οίντϊς κβί καΐβιχοθντες *ϊ; Άσή Γ·ν3αν Άπεχορώνο.) ι οί
  τελευταία φυγ,,οικίΰντος ήΐν;, χριστιονοί βρβέίιξίΐ καί ζςλΐτίΐ
  ελ,λη/ΐς, κατ/ΐγορδΰνται ώς ΰκχίτιοι το3 βτι, υπό κοινβδ συμφί-
  ριντςτς χιν^ύ,ιενίΐ χιί άμί 6*ίΐν συνομολίγήΐανΐες πρΌς αλλή¬
  λους συνδρομήν κροίβησβν είς την έ/,τίλεσιν τής έκομίνη;
  άς'ουοίνου ίράξίως ή:οι ότι. τή» νύκτα τής 3 — 4 Φ«ίρ*ιι»ριο»
  19.1, έκ τή; έν τω χωρίφ Φ^λακή Άπεκορώνου «■ϋίριφρΛχτο»
  »ύλής τή; οικίας τ^ύ "Ιωάννου Ν'-κ:λ. Μυγι«·ί.η ή Δίίμίνάο]
  Ιλαδ;ν ί;ς την κατβχήν των τρία π^βδ&τα άςίας έν ί'^ω άνι» τώ*
  40 λβί Ιλβττον των 400 δραχμω' έν γνώϊ«ι τής «λλετρ:9τη-
  τας αύίογν^μόνως κ«ί άνευ τής συγκατάθεσις των έχο των
  δικαίω,ιε: ίϊ'.ο<τημ4νων Έμμβνευήλ Ιωάν. Ζυμδραγουίάκη »ιι Ίωάννίυ Ν. Ιΐυγιάκη ή Δαμκνακη ίνϊ Ιχω.ι·» βύϊά π^; μ,ω; εις τγ,ν κατοχήν τ«ν ώ; ίδιοκτηβίίν τ«βν. Έ.εΐή τό άνόμημι το3το ιρ^δλιπετα! κ«1 τιμωρεΤυαι τ' άϋθρ* 57, 371 ».ε!ί 373 τ;ϊ Πίΐν.κοΰ Νόμου, 1, 2 κ«ί μινα το3 Οτ' αριθ. 665 Νά ιου κ«ι τ»3 ΰ*' αριθ. 55 τού ψί!ίΙΐμ*τος τής Σ^ν(λεόν«ως χ«?α<;τη«ίζ«τ«ι δι ώς π' λιμα Έΐϊειϋ] ό κιτηγίρο μιν»ς οί ?ς εΐ'Ί άχώ"' χ«ί β1 ό τόπος τή; ϊΐϊμοής τβυ, Ίϊόντι; χϊΙ τ' όρβρ« 405 κχί 406 ίή; Π»ΐνι/-ίίς Δικο ιν τόν εΐρημίνϊν κατηγίρ3^μ=ν.ν ϊ/χ «μνα ι>
  εΐρη,νϊν κτηγίρ3^μ.ν μ
  ϊνώπ όν τοΰ «κρθϊτηριου τοΰ Ιΐίωτοδικιίίυ Σ>»
  κίων τ·ν 5 .οί ;*ηίό; Ί> λ 'υ Τ3Ϊ ίτ3.; 19'"? ή-ίρχν
  II
  ,μτεττ,
  κ«ί &ρχ* 8 χ. μ. Γνϊ ϊκαΐθό ώ; Οπ άτιος τής ίκτιθειβη . πρί
  ξ*ιι>;, άλλ^ς θ·λει ίιχΐ.θί| Ιρή,ιην σ^»φί^.·ω; τώ άρθρω 401
  τής Ι1οιν.χ||ς Δι<:ν3μ!,«ς σ<.'χρ5 ως Βέ χαλοΰμίν «ύιον οτ«·{ λάδχι γνώΐιν τ«ν εγγράφων τής ίικο-,ραφί^ς. χρρ ημημ Έπειδή ό κχτη (ορούμενος ούτος ιΐ/ϊ άίώ; καί άγνοιΤται ό τόχος τής ίιαμονής τού. Ίίόντες καί τ' άοθρα 405 κα'ι 406 τή; Ποινικής Διχονομίίς. Καλοίμιν τόν ε ρημένον κατηγ:ρού;,ίν·3ν '(>λ έμ^ανιβθή αύ-
  τοπροσώτως ΐνώπιον το3 άχροατηρίου τ:ΰ ΙΙαωτ:ϊ:κ»ιου Χανίων
  την ΙΟτοϋ μηνός Μ»(^υ τοΰ Ιίίυς 1912 ήμίρ^ν Πίμπτην χα·
  ώραν 8 π. μ. ίνα δ.χασθ7, ώς ϋιταίτυς τή> ϊκ,ΐε^.ίτης πραςίοί;,
  άλλας θέλει δικαΐθή έρήμην συμφωνως τω 5ρβ-ω 407 τή.. Π οι¬
  νικής Διχονομίΐς, συγχρόνως ίέ καλούμεν οίον οχι,>ς >ά6η
  γνώσιν των εγγράφων τή; δ:χ5γρϊ7Ϊ:ς.
  Έν Χανίοις τή 14 Μαριου 1912
  Ό Εϊΐανν,ίλεύς Χανίων
  Ρ. 3Γκουλα:
  "Έγγραφα πρό; όπόϊί:ξιν
  ΊΙ ' α
  γνώΐιν τ«ν εγγράφων τής ,ρφς
  Έν Βάμω τη 12 Μχρτίου 1912
  "Ο Είσ*γγελευ;
  Ι* Γενεράλης
  Ο! κληθίντΐς μβρτ^ρϊς κατηγορίβς
  Ίι»ά.νη; Ν. Μυγάχης ή Δαμανά*ης χάτοικ»ς ΦΛ4κ1}ςΆ«5
  κορώνου άδικτ,θ ίς
  Εμμανουήλ Ίωίν. Ζ ,μδ,33γουίάκ',ς κάτ;ΐ<ος Κιυρνά 'Α«' ορώνου ά1ιχτ,θ·:ις Στυλιανός ΣταυροΛάχης κάτο'.κος ΦΛβκ^ς Άπ κ:ρΊ·ν!υ Άλίξανίρος 'ΙΙλ. Πίπιϊά^ης ή Δχμα^Λης κάτ5(χ=ς "Α·" Ή IV άρ.θ. 19 κχί χ3:«λβγ:χ* 15 Μ«η!οο 1911 ί& σ!^ τή" γωο-φυλίκή; Τ3ά σταθ «ΰ Κουρνά Ά-;ο*ο,;ών5.> "
  οόθ.ηοος ή σχί-,ΐχτ, δ χογρ,ζφ'α
  Δημοΐ'ε^γ-τω ν-μίμως έν τζ Έπισή ·ω Έ»ημΓ?ίϊ.·
  Έν Βάμ<ύ αΐιίημεοίν. Ό Εΐίταγγί') «ύς Σφϊ*ί">»
  Ι. ί
  γγρφ ρ ξ
  ΊΙ ύπ' αριθ. 3 ) έ. Ι. Ιλ^σις τ;3 Σ:αθαοϋ Χαλέπτς Χϊν
  Ή ύπ'άριθ. '* ςο7 απόφασις τίΐ Κ^χς^ργ ςΐιx8ίο^ Χανί
  Η ΰ—" αριθ. 23 ι Ι. άπόνϊΐις τοϋ Νο^β£χ:υ Χαϊίων
  Άόί ϊό
  ων
  ανίων
  6-ω; Ιν αντί¬
  ρ
  Άρμόίιος ϊιχα;τιχός νλητ^ρ ργγ
  τυπον το3 παρόντ:; τ5'.χ:κ;λλτ,ϊ!; ε;ς την τελευτα.αν χατί'χ·αν
  τοθ κατηγοριυμ'ν: χβί |;(ρον τίΐχοχολλή^τ ύζϊτ,χίσιοι μ^ρη.
  Έν Χανίοις αϋθ^μίρίν.
  Ο Εϊσαγγίλϊϋ; Χτν'ων
  Γ. Σκουλάς
  Ίκ τοι7