92401

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  :.
  β
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι 6. τ" λ Ο '*. ΤΡΙΤΟΝ
  :-ν,
  ί 29 Μαριου 1912 - ΑΡΙΘ. 17
  Αριθ. Άποφά 6
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό επί τάς Αϊΐξΐοίίιας Ασφαλείας χαί Αη-
  μχίίων "Εργων 'ΑνΛΤϊρος 4ιει/θ./ντης
  με<οί<ηι~ήν ή προ "Οτι Ικτίθϊτ»! είς φζν μήίεια '2θθ9Ερινών χ:τώνων ρ φ νως ιτρός τάς διαταςβις τ«3 ύπ' αριθ. 350 Νόμο. Ή οί;μ5«ρϊ«ία ίνί,ίγηθίΐϊτα'. την 8 Απριλίου 19ΐ2 ή'Λίραν Κυριαχτ.ν καί ώραν 10 —12 χ. μ έν τ«ϊς ε'ί,ίαις τώ* Ν-.,Αών Χανίων ΉραΛΐίου καί Ρ»θύμντ)ς καΐ ίν τίϊς Καΐαΐτ.')μασι των οίκβίων Ν«μ«(:χ:ών ένώπι*ν 'Επιτροπίίς άποτελί-μίν»,; ζπ'ο τον Νίμάργην ώς Πρόεδρον, την 9ΐ**.Τον ΕίρηνοϊΚην, τό/· Οικονο¬ μικόν Αξιωματικόν διά τόν Νο^όν Χανίων *·.αι τού; οικίας Μοΐράρχ?υς διά τ»ύ; λο:π-·ύς Νομούς ή οτ,ί Τίύ; ν,,Λμϊυς αύ- τβν άναπλτιρωτάς καί υπό τούς άκολοί^θνΐς ό^ους: Άρθρον 1. Οί βουλόμενοι να λάβωσι μέρ-ς «ίς την τρο·ιι- μίνην μειιδοοίαν οφείλουσι νά καταΊέσ'Λσι λό-,φ ΐργιΐο ί*ς 3;ϊχ. τετρακβσίοις (400) είς την άρμιδίαν Ε-.ι-ροπ.,ν, ο α ^,-αμ,ΐϊ- τίου τοθ Δημοσίου ή τή; Τρ-ϊ-^έζης Κρήτη; Τό γραΛΐατίΐν τουτο ΐπισ-ρίΊεταί μέν εί^ τούς άτοτυχόντας μίΐο5άτ7; αμ-σως μετά την κατ«<ύρ<Λσ ν, πρ'ϊς ΐέ τόν άναΒειχθησίμ^νον έρ/ολα- δβν (Αϊτά την έκτλή^ωσιν άπίσών των ϋΐνοχ^εώσΕΐίΐν τού. Άρθρον 2. Ό άν*ίει>·Οησόμ{νος ί^γολάδος ΰπιχ-ε-','ται ·.ά
  παρ«ϊώ?η άνυπιρθι'τως κϊί β«υ παρίτάίβως προβίσΑΐας τ'ύ;
  1200 χιτώνας «Ίς τίς αποθήκας τής στρχτΐΛτΐΑ*,ς ά^χή; την
  ε'ικοστήν τίϋ μηνός Μαΐί,υ α. έτ.
  Άρθρον 3. Οί χιτώνες έσονται όμοιοι ώς "ρός τ; σ/ή'μ,α μέ
  τόέπΙση,Αον δεΐγμα, ώς πρός τάς διαΐτίτεις σύ^^ωνα ι-έ τάς ■
  άναφ«ρομέ*<ις *'ις τό άπο 8 Ί;υλί3ΐιΐ90 4 ύπ'άοιθ. ) 1'» Διά- ταγμβκαίώς πρός τό «ίίος καΐ ποιόιητα τή*; όθονης έ; ής οί χιτώνες θά *ρο<ρχω»ται απολύτω; ομοίαν πρός τό ι ιι το3 χι-| τώνος προσερραμμένον τιμάχιΐν Ιποφαίου όθίνης λινής. | Άρθρον 4. 'Ω; άνώτατβν ίροντιμή,- ό,;ιζομ*ν εκάστου χι- » τώνος δραχμάς πέντε. Άρδρον 5. Οί παραδοθησόμενοι -/ιτών«ς θέλουσιν (ςετοισθί) καί παραληφθή χαρά τριμελοθς έ; Άξκο,*ατικ(ΐν Ετιτροποί· άντιπροσωπβυούσης τό Οικονομικόν Σ»»μ6)υλΐ3ν τής Άνωτίρχς ] Διοικήσεως Χωρβφυλαιιής και Π«ζι»οί3, ίϊς ήν θα λαϊτ; μ=ρος | καΐ ό Δΐευθυνΐής τοθ Δημοσίου Χημίίου. | Διά την ϊξέλεγξιν τού ΰφάσματος ίι' ού θ.λίυσι κατασλευίσΒΤ; { οί χιτώντς γενησεται χρήσις υπό των μελών τής Έπιτρ,ζ'ς τ»·>- '
  Τος κβτβλλήλου πρός τούτο μέσου, δυναμένων νά χρησιμο—ι- '
  τριϊς χιτώ^α^ επ. ν-Λ^ °/β, χωρίς ό ΐργολάίος νά ϊχχι
  τί δικαία* νά ι?-ο6άλη οίανϊήιςοτε Ινστακν.
  "Οί).»; ί<. τ±· ι · ■;<·ιγ.3>τ > {·-*'■>! ϋ> «ΰρϊ· ιιν-ι;
  πρ'ς τ^ύ; παρόντος 8,5ους ή Έπιτροίτή, άπορρίπτει διά κρωτο-
  κόλ^-ου οΰ:ινο. άντίγρβφον παρΐδίδβι επί άποϊείξιι είς τόν πα-
  ρυ:άΛ*νον κατά την έξίταΐ:ν ίργ^λίβον ή1 άντΐκλητον βΰτοϋ.
  "Αρβοον 6. Γ^ύς άΐΐ3ορΐί6έν;ας χιτώνας όφείλει νά άντικα-
  τασ'ήογι ό Ιργολάδ ς έντό; 20 ημερών. ΈττΙ τώ* χιτώνωντού·
  των ή Έιητοοπή τίθησι σημεΐιν άχρηστίβς
  "Αρδρον 7. Ρ]ν -η ΐΓϊ.ππτώΐί! ό άργολίδο; 8έν παραδώση
  τίΰς χιτώνας έντός τής ταχθϊίκΐς διά τοθ 2ου άρθρου τν]ς *α-
  ρ-ν.1σ<)ς προθεσμας, ή ^ν δέν ήθελεν άντικχτβσΐήση τοϋς ά*ορ- ριφη5ντας έντός εΓ/.;κν ήΑ«ρών 'χ-κο χ,]ς πίρχλιοίίς τού πρωτο¬ κόλλου τή4 άιορΐίψιω; η ίάν 3ΐν πρθίέλθ^ ίι»τός 48 ώρών 5ιπο ΐή", πρός αυτόν κ-ι«5πίΐή7 «; τής ΐπ' &: ά/ϊπληριΐ «ύτό» κατα την άπουτίαν τού. Απουσιάζοντος
  τού ίργολίίου ή τού άντΆήτ;ο αύτοΰ, αί άνακοινώσεις τΐίί
  Ά/ωτίρας Λΐ:;ι*.ήΐ:ω: τής χί,>ρ3»υΑαιΐής κ»! άλλαι έΐτιΐόσεις,
  πρός δέ λ«ϊ ^υΐνοποιήσΐ ς πρωτ:>-^λ">ν ■,'ίνΓ,33·παι πρός την
  ενταύθα Δημοτικήν Άΐ'/ήν καθυτάαϊναι ίγκυρβι άπό τής έτιϊό-
  σιο'ις των.
  "Α3ί>ρον 10. Ό *?γολά63ς όφ;'λϊΐ νά παρουσιάση 86ο ίγ-
  γ-,ηϊά; ίς ο/ρ»3υς οΓτινΐς νά δηλώσωσι κατά τή' σύνταξιν τθ3
  συμ69Λαί3ΐ> ό'τι «γγυών-αι ύ'ίθ α'^τίϋ άλληλεγγύως καί άδιαι-
  ρέτω; μετ' αύτο3, καΐ ί'ις όλόκλη»:ν ένιχόμινοι κοί τΐαβαιτου-
  μένο^ το> εύιργετήματος τής 3 ζί)ϊ'-ως κΐϊ δια!ρέσ«(ι»ς κ*ί πάσης
  άλλης ίνΐΓβσϊως, διά την άκρίδί χαί άπαράόατον έ*?·λήρωσιν
  αταΐών των ΰκοχρίωΐϊών τού.
  "Δρ'ρον 11. Εάν ό ΐργολάδος «τβδιώσ^ ί) —ωχεύϊΐ)
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μόζονται αί διατβξεις τώ» άρθρων 49 κβί 50 το3 356 Ν«μοιι.
  Άρθρον 12. Ό ίρ^ο'άδος δέν δύναται νά Ικχωοήση είς
  ίτβρον την προκειμένην πρ:μήθίΐαν, ούτε τα έκ ταύτας άπορ
  ρέςντα ϊικαιώματα ή1 ύπ<-.χρεω«ίςτου ίνευ τής τηρή"»"; των έν άρθρω 25 τλ3 356 Νομο-ι ϊιατυπώσεων καί λοιινών τ.-]ς νήσου νίμων. "Αρθρον 13. Οί χατασκευ«σθτ|σόμενοι χιτώνες θά έχωσι τίς εξής άναλογιας ήτο- 40 ο/ο α'. μεγεθίυς καΐ 60 β/0 6' μεγίβοΰς*. Άρθρον 14. 'χΐ πληρωμή πρός τόν έ^γολάδβν τής άξιβς» των χιτωνων γενησεται διά χρη^αΐικοΒ έντ»>ματος τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας επί τη βίσει πρω¬
  τοκόλλου πβραλαδής τής Επιτροπήν κβί γραμματΐβι» είσαγω-
  γί|ς τοδ Ο'ικβνομικοΟ Συμδουλίου τ?,ς Ανωτέρας Δ.ο.χή;ευ»ς.
  "Αρ·ρ«ν 15. Τα ίξοία τού συμδολαίβυ, τα κηρΰκεια καί τέ- '
  λη σηΑάνσεως έπιΐαί.ίνουίτ τ όν εργολάβον.
  "ΑρΛρον ί6. Τα πρϊκτιχά τή; μειοίοσίας ύπίκΕΐνται εις την
  έγκρισιν τ·3 επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κ^ί των Δημ. Έργων
  Διοιχο3ντος 'Επιτρόπου, δστις ϊχ·ι τό οιχαίωμϊ, κατά τό δο-
  «β6ν -"άντφ, νοτέγκρίνφ ^ μί", αΐτά, χ,βρίς ΐκ τούτου ν' βπο-
  κτα ό τε).:ιπαΐ.ς μειοδίτης ουδέν κατά το* δημοσίβυ δικβί-
  πηλήχια επί τοίς '/η οΊτως 6«ο"λιι«.6() ΐ;ν είνε απολύτως ομοιβ
  πρός το 3»ΐ μ: Τί μή πληροΰντα τυχόν τοϋς δρους
  παρβιίαης άπβρρίπτονται διά πρωτοκόλλου έπιϊιδ-μένι
  δπονίεώ <·€ν:ν νά παρ στ*τ-»! κ* ά την ΐξιτβΐΐν -μ » υ εις Τον ——. Έν Χανίοις 28 Μβρτίου 1912 Ό 'ΕπΙ τ?,« Δημ. Άσφ«λβια? χά! Δ"ΙΓι. Έργων Διο[Χών Έ»ί*«η»η<. ι-·Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Αριθ. Άποφ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΗι^ΟΙΙα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ II Ρ ϊ Ξ 1 Σ' V επι τήςΔηαοόιας Ασφαλείας καί Άνώτϊρος Δ'ιακηρ ύσσει "Οτι έκτίθεται είς μ&ιοδοιιχ.,ν δημοπροσίαν ή 1200 θιριγών πηληχίων χωροφυλάχων, συμφωνως πρός τάς διαΐδξίΐς το3 ϋπ' αριθ. 356 Νβμου. Ή δημοπρίσία αύ'τη ίν£ργη9ήσ·ται έν τβΤς είραις των Νβ- μών Χ*νίι·ν, Ηρακλείου κβί Ρβθύμνης την 8 Απριλίου 191Ϊ ημέραν τή, έδδομβδος Κυρ.βχην καί ώ,,αν 10—12 π. μ. έν«κιον Έΐκτροπί',ς αποτελούμενης ά«ό ιόν Νομάρχην ώς ΙΙ(ί4ε>β&ν,%τ&*Είρηγο3ιχην, τόν Οίκονομ'κον Αξιωματικόν τής
  Άϊνωτό^ας Διβιχήσεως ΐ» Χανίοις κοι τους οΐχτίους Μοιράρ-
  χους ίν Ηρακλείω καί Ρεθύμν^ώς μίλη ί) άκι τ.ύς νςμί-
  μ*οις αυτών β»απληρωτ4ς καί δπβ τοδς άκ.^λούθ^^ς δροιις"
  "Αρί^βν 1 Οί βουλόμενοι νά λά6*ασι μέρος »Ίς την μειοδί-
  σΐαν δββν νά π»ρο»σιά4ωοΐ κ»ί κϊταθέσωσ.ν *Ίς την ίπιτρο-
  *τ,ν. γρ«μμιά·ίιον τβΒ Δν)μοσίου ή1 τής Τραπέζης Κρήτης δρβχ-
  μ&ν-·χακ6σίιβν (200)λ6ΐψ έγγυοϊοσιας. Τό γραμμάτιον του¬
  το έκιβίρέφετοκ άμίσως είς Τί-ϋς άποτυχ^ν-βς μειο!οτ»ς είς
  δέ τό* ·προμη·ευτήν μετά την εκπλήρωσιν άπασών των υπο¬
  χρεώσεων τ6». ·
  «'ΔβΟββν 2 Ό άνβδ«ιχ»ησόμενος μειοδίτης έφεΐλεί νά χαΐΛ-
  σκευάσ^'καί παραϊώσζ ιίς την αποθήκην τής Ανωτέρας Δ("οι-
  κί,αεως ανυπερθέτως την 20 Μαίου *. Ι. 1200 πηλήχια θίρινα
  χωρβουλακής ά-»λύτως δμοια πρ^ς τό επισημον βεΤγμα υπό τάς
  ΐτ«θ[ αν*λ8γίίς χαί Ιιαστάσεις. ' '
  200 πηλήχια τ ου άριθμοθ 54
  άν.ιπρβτωτ;ν α^τού νομίμως διοριζόμενον.
  «πίρριπτΟΑΐνα πη'ήκια ΰπ*χρ£ε3τ«ι ό πριμη·ιυτής ν'
  δι* αλ,λοιν πληροώντων τεύς ίρ·υς τί|; π«ρββ·
  σής ίντός 20 Γ,νερώ» άπο τής ημέρας ττ); «χορριψενς. Έχί
  Των «πορριπτομένων πΐ}ληιιίων ή Έπιτροπη τίνηβι τ· σημιΐί»
  ■ϊ1|ς άχεηστίαι,.
  Άρθρ»ν 5 Έν περιπτώσει β έργολάδος Ιέν ιΐαραίώΐη τ«
  πηλήκια έντος τής τετ«· μίνης πρβθεσμίβς ή εάν δι ν άντιχβ-
  ταστήσ-ς τα τυχόν άπορριεθέντ« έντος 20 ημερών ή ίάν ί«ν
  πρ;σίλθ·ζ έντες 48 ώρών άπό ιής κ·(νοποιήβ*ως α τώ τοθ
  ίγγράφου τή; τ,αταχυρώσεω; νέ συντάξγι τό οικείον Συμβόλαιον
  κηρύτσετβι Ιχκτωτος τής έ^γελβδίας, έν τθ'«ύττ|!έ τιεριπτώίίΐ
  τό λόγφ ίγγυοϊοίίας κ«τατ«θέν χρηματικόν ποσεν κατ«πΐ"5ΐ
  ΰπ ρ το3 δημοσίου.
  "ΑρΙρον 6. Τ«2 ίργβλάδο^ χηρυϊΐβμένβυ έχπτώτβ» τό Ιη-
  μίν.ΐν πρ«μηθεύ«υτα[ %β&' οίονΐήποτί Τρόπον κρίνίΐ «άλογον τί
  πηλήικ έν τοιαίτι Ιέ περιπτώ'ει *α»« ζημία ήτις ή·ελε τρι-
  χύιΐιη είς αύτο έπιβαρύνει τόν Ικπτωτον έργελάδον.
  "Αρθρον 7. Ό έργολ«6}ς όφείλει νά διιρίστ^ άντίχλητον οιται;
  αναπληροί αυτόν κατά την άπνυσίαν το.', Ιι« νά παρίστατε
  χατά τάς έξετάσεις των πηληχίων νά λαμΐίν^ τέ «χέσιν ί'/ιν-α
  πρός την προμηθε'βν Ιγγρ<φα ώς κκί πάσαν τχεΐικ^* ανακοί¬ νωσιν. Άπουειάζβντος τού πρ9μηβ«υτβύ ^ τςθ «ντιχλήτου αύ-ο5, πάντα τέ ανωτέρω Ιγγβαφα κοινοπβιοϋνται είς την Δημοτικήν αρχήν Χανίων χαθιυτίμ,να Ιγχοβα άχό τής έιιϊόβεώς των. ΆρΙοον 8 Ο ίργβλ«6ος όεβΐλιι νά πε^ρουσιάσ^ 86ο έγγιι- ητάς άςι«χρέους οΐτινες νά δηλώσωσι κατα την σύνταξιν τ:0 συμδολαίου ίτι εγγυώνται υπέρ αΰτοί αλληλεγγύης κ*ί άδΐβι- ρέτω;, ένιχβμΐνοι είς βλλκληβίν καί πα?ϊΐτ«ΰ>«νοι το9 ιύί:-
  γετήαστος τής ίΐζήοεως κοί διαΐρέσεως.
  Άρθρον 9. '?άν ό ίργολάβ#ς άποδ-ώστ^ ΐ5 π.τωχι ^«η
  μόζονται σ'ι δ'ατίξεις των άρίοων 49 καί 5!) τοθ 55δ ν
  "Αρθρον 10 Η πληρωμη τής άξι«ς των πτιληιί*·»1 γ««ή-
  σεται Ζιά χρηματικο3 έντα>υατος τ,ής Ανωτέρας ΔιβμΑΰντε»;
  επί τής Δημβσ άς Άαφίλιι,ας, εχδ.δΐμ«νθυ έι' όν»ματί ταϋ ίιτι
  τη βάσει πρωτοκόλλου παραλαδής τής Έπΐτροπήί κα! ^ραί^Λ
  τίου είσαγωγής τιϋ οικονομίδου Συ,λδβυλίίυ τής. Ανωτέρα;
  Διοικήσεως.
  "Αρθρον 11. Τα Ιςβϊα Σ^υμβίλαίου κ«ι τα ηρύκ*:* βτίΐία-
  ρύνουσι τόν ίργολβδον.
  Άρθρον 12. Τα π^ίχτικέ τής μ*ιοϊβ»ί«ς ύίη;όκ*ιντ«ι είς την
  Ιγκρισιν το3 επί τής Δημοσίας "Ασφαλείας Κίί των Δημοσιαν
  ( /ήιργων δΐο'κοϋντ^ς Επίτρόπου, ό'σπς Ιχει τ^ δικαίω}**, κβτβ
  Ι τό δίκοΰν α'τώ, νά έγ*ρ,ντ^ ή μ-| ΐ^-ά, χ<·ρίς έκ τούτοι» ν' | αποκΐα ό τελευταΐος μειο!ότη(; ούδϊν κβτα τοθ δημοσίου ίι- | τα'ωμα. Έν Χβνίοις τή 28 Μαρτίου 1912 Ο έΐί τ% Δημ. Ά»φϊλβ(α« κΐ( των Δημ. "Β^γοίν Διοιχων 'Βηίτροπος Ι Β. Ι. 350 » - » 56 310 » » 56 150 » » V 57 ΙΟΟ' » » » 58 30 » 59 "Αρθρον 3 ώς ανώτατον όριον έρίζομεν δι" |κβστον πηλή- νιον ϊρα-/. μίαν κο, δβχβ £χβτοστα. "Λρθρον. 4. Τί πηλίχία έξετασθήσονται χαί παρβληφθήΐον- τ»ι ιτϊρβ τριμίλςςς έξ Άξιωματ,κών Έπττροπής βντ(πρΟσω- *ε.ου-ς ιό Οαβνβμιιιον Συμδ^λΐον τ^ Άνοιτίρας Διοικτ- «-«,«ςη. βάλαί, μέρος/αί όΔιε,Ο,ηή; τοί Δηαοσίόυ Λ^(ου Η Επιτκ ί ίίκβίωμα νά ^