92404

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑ2.ΑΕΙΟΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΐϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί
  ΕΝ Κ Ρ Η Τ Μ
  Τ«ΥΧΟ_ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 3^ λΐαρτίου 4942 ~ Άρι6. 18
  Αριθ. Δικογο. 1530
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΙΜ)ΣΙΣ .£ΦννΤ.ΙνΣ Κλΐ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ί'ΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΒΙΙΙΤΡΟΠΟ2
  Διακηρύττει ό':ι:
  Έκτίθίται είς διαγω 11 μόν μ-'.οΐ:τι ή; τΐλειωϊΐλή; 3ηχ2-
  κρασΐας κατά τα υπο -.ή, ΰπηοεσίΐς των Λημοΐίων Εργων
  ου/ταχθέντα καί υπο τού Δ'ϊ.ιϋυντεΟ' των Δκίτοτ'.ιβν Έργων
  θ=ωρηΉντα διαγρα,Α,μαϊα μ-.τ» τ^ϋ πρςϋ ΐθΛογισμ.ΐ'ϋ, συγ 'οχ^^ζ
  υποχρεώϊίων καί τιμολογου ή β<.υρρί>στρω:ις τής όδο3 Χανίων
  Άγυιά, Αλυχιανςδ.
  "Αρθρον 1. Τλ Ιρ.α πρ;ϋπ^λογίζονται χα:ά την λΐπτομίρή'
  εκτίμησιν είς το ποσόν τώ' βρ χμΐν 5)00') π«ρ.'αμ%ϊνο.*='νου
  τιϋ ποβοθ ιών ϊραχ. 5"22δι' αχροοιΐους ϊαπάνας ίφ ών ουϊέν
  ϊικα ωμα εχε·. ό ϊργολο.βο;. Η Ικπτωιις γενήιετβι >*1 τΐϊς
  έ»α:όν είς άκεραίας μοναία;.
  "Αρθρον ϊ. Ή δη,Αοπρ«ίϊ ενεργηθήσεται ίν ταίς έ'ίρ3"; των
  Νομ,ών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήρϊκλε'ου καί έν τος Κιτϊ-
  στημσι των ο!*ειων Νομαρχ ών ϊι' ίγγραφίΐν καί >;φρα ΐ3Λεν«ν
  προσφορών ύιτο ιπκροτής πρίεδρευο^ένηί υπό των οϊκίίω; Νο¬
  μαρχίαν ή τώ< άναπλη:ωτώ> αυτών των ί!.κϊ'ο>ν Προ5*Ρ'ι>ν
  των Πρωτοίίϋών καί ενός μηχ^νικοΰ ί, των ανα·» ηρΛτών
  ίύΐαν ώς με/ών την 30 Άπ,/ΐλί'υ 1912 ήμ,εραν Α4^τ-ρϊν
  καί ώραν 4 —5 μ.μ.
  Άρθρον 3. 11»σα προΐφίοά Θ* συ οΐεϋητα υπό τής άί-"ία;
  το3 ίπιτηίεύμίτος τβύ έρΐθλίδου συ .φιΛναι; τω 81 ί Νι.ψ
  υπό τοδ προ6/επομιέίθυ υπό το3 ι«ρ! ϊημοπρατιώχ κχ: «κτε-
  λέυεως Δημοσίων ε^γων Νομ:υ πιστοχ:ιη:ΐ'.ού ναΐ υπό
  ματιου βιέαιοϋντος την είς τι των Ση,ια^ων ταμείον η
  Τραπέζης Κρήτης, καταθϊβιν λί,φ έ'νυήΐΕω: «ί χ
  ή όΐΑθλογίας τής Τραπέζης Κρήτης κατά την επί τή. */.ί5σϊώ;
  των αξίαν ποσίΰ $(α~/μ.ων ^δΟ'Ο.
  Είς τόν διαγιβνυμον ϊ^ναν:« ν^ /αί αν. μί^ος χαί αλλί-
  δαποί συμμβρφ;υμ;νοι πρ;ς τί; ίια:α;ιις τού1 τζι.Ι ίη^ο" ρα-
  σιων κιι ί«.τ»λ4σιω; ίημοσιων ίργων νό^.ου χιι τονς λοΐ'θυς
  τού Κρα-.:·-ς.
  Ή ίηΛίΓ.ρασια δε;ίγ&·αι δΓ,α^σίως. Ό ϊΐφ.α,ΐΐμέ'-; _*ά-
  κελλος, εν φ εί^α. ίγκεΑ^εισμιένη ή «ρβσσφορά, -.ίΊε '■>■'. -->-53
  μετά των ίΥ τω άναΐτίρω άρΐρω μίηϋθεντων έγ-ϊράφ^ν^ ίντός
  ϊευτίρου φ»«λλου, οΐζις παρϊίιίε:*ι ίίφραγισ^ένος είς τόν
  προϊϊρον τ;ς .-αρολή, β-νείρί-ζο^ις. Ό π?:ε>?ος 3? ^μεΐ
  τοϋς φακ£Λ/ους κατα την ταςιν τής έγχίΐρ'σίώ; τον άκολού-
  &ως άπββφραγιζωντα: οί .ς·ΛΤ«ρ κ-.ι φί**λλθ', ή ίί ί'ΐ'-ροτη ση-
  μειοΤ έφέκϊσ:&« έτω ερΐκ^ι φϊ'.ίλλου πιρΐ'/ειοντος τή- εκάστου
  προσφοραι το ό-;μα α.του κ>'. τόν αυ;:ντί ΐ,ίΐβμον >τού «;«-
  λ *α· κα.αγρ^ίΐ «ν πρωτοΟΛλφ τϊ^ ίμπερι-
  το έθ^ν 3 ί(γ?*ϊ* "β*ι1ΐα βί *ν τΐ α!9»ύΐΤ(
  η τή.
  τής συνϊϊρυίσιω; πΐρΐυρϋΛί^ίν^ι ά.τ.σύ^ονΐΐι, ή 5ί ίπΐιρ
  4; λέέχουσα κα;' ί}ιαν τα ίγγρΐφα απ:φαΐίζ«.ι χα;' ο/ο,χα τούς
  ε ; τβν διι/ωνυμίν ηαρΐ3«χτε3^; σηΛΐιοΐσα τ:ύ; λόγους ίι'
  ού; τυχόν ()ί αζίλλϊΐΐ τίνα των μιιβοΌτών.
  Ά,ςΊρον 5. Πάία ια;; παρ^δϊίΐν τϋν άΛρων 5, 3 καί 4
  α «ί'α, αΐταραϊϊ<,:ος «.αί ι—:σ ρϊγι-ζιχ προ τόν ίιΐιδίντα χωρ.ς ν ά/5 χ')ί) 3 πε?'·κ£ΐι«ι< ακην φΐχ.ξλλο;. ά τον ί»γχίν των ίγ^ρά;ω; ί) συ ι5ρ·ασ ς άιο α'ίίΐ- τχ;α ίκ ν,ου Ιηχίι$, Ό 5ί πρί.δ.ο, άΐί;τφ3ΐγίζ(. ι» τώ; προ σφ;ρων ί£;α λΐτα %η' αριΚ,ΑΐΓΛΐν α^τον σί ρίν, κϊ:αχ«>-
  ίι",ϊ- τι τίριιχομΐϊνθν αί).ών έν τζ> -.ρΐιΐτοχολλω χαι άνΐκ>;6υτ:ιι
  τιίυ;Λ{3ν μευϊίιην τόν χροιφΐρί,ΐίνο' νά εκτελεί^ το ίργον
  (ί; τιμήν σ^μφερωτεραν.
  "Α' πλϊι^νις των ί.αγιι>νιζ·ϊμέίων ήθελον προ;φ<ρε; τ',ν οΰτν προ»φ^αν, η 4<]μ5ΐρ^σια ίπΐν*λαμ6ϊνεται καί ιιόυίώ, ι; ό 5ί έ^φ?11''>μ*νων τ.ρ-σ^ ^ρώ< 3τ*- γ ςΰ των προβίνΐγοντων τ> ς αίτίς σ^μφ5ροτέρβς
  τιμ^ς. "Αν ίε ού:β: τ^γχα-ω3.ν άτ5';ίς τό:» >πα/αλί-δ^νεται
  ή όημοπρισια λι6 όρ'.36ί·,ϊ-μ'νΓ,ν ί.πΐ τι",ς ιπιτρ^πής ήαέρΐν,
  ή .ις Ιϊί Ο^νϋίΐ να ύτ-,,6^ τ/;ν ϊ.Ααΐην -ίΑκιτ,* ί.τ,ο τή πρ(ότη,
  θΓ,^οτρασιϊ;;. ΊΙ ίίυτέρΐ «ϊ»:γ( Ιηϋΐοπραΐι: Οϊ ί, εγ«.υρ.ς μονον
  *ζ< ό εί; των διιγω^ιζο,Λίνωι Αί*γ; 1>.ι:;ϋ»ΐ:ν μϊ^αΛίΐτίραν τής
  γ4νομ»<Γ,ς κιτα την πρω:τ,ν ΪΓ,μοπρααίαν. Άρΐρνν 6. Βϊις Τ3α; <.αΐα τον ίϊ,'ω'.ΐΑΟν α"ουχ5ντϊς ΐκι- σ;ρέφ3»τίΐ ;α λόγω »ίγ«>) ει>; αϊ:λΤ* ι»ν-^ χ^ημχτΐ, ή ό,Αϊλ^γ.αι
  ιν;ςς τρ ών ήυ-ίρών άτο ιτ), ί/,^πριΐ α, ττ, ί ,'γρϊρω είϊ^πυ ήτει
  τ3^ Ιΐροίίρθυ τής έπιτρ=πί)ς π/ο; .ου; ίΓ,μ.:ΐ3ος ιαχ'.αςή όιεα-
  0^ν·.»; των καΐασττ,ματων »ν οί; κατετΐ&ηίαν.
  . Ο ϊργίλαίι; ϋποιΐ*ιται είς τα; ίιατάςει τοθ
  3η,ϋπρχ.·.ώ» «.αι έ νβεαάυ·ς δημϊσίων έ?γ*' ϋτ' αριθ.
  8. Άν καΐ'. ή μΐιθϊίίί» προκηρύΐσεΐαι ώ; τιλειω
  υι αρΛΜ.κι αύίή. υπί<ι ν.ΐι * ς τΐ)< ίγκρ σιν τού ίπΐ τής ημ^ιας 'Δσ,-αλϊΐας κϊΐ Λη.οσιων Έ.γ<·ιν Δ'.ίΐιι^Οντος Έΐίΐ- τρ3Γ.ου οτπς ε/ει τό όιχ,α.ω,Αϊ, αι;ϊ το Ο3*ούν αϋ ώ, νλ ίγκρινη ήμη αύυ, χωρ ς έ* τί>ΐ3^ ν ϊλ.λτϊ ό ϋΜ,ταίϊς μειοίότη;
  ούίίν "»τα τού -ΐτΙΓι.3:ι:ν δ'.λΐίο^α.
  "Α-.ί»?5/ 'ί. Ό πρ3υτΐΛ;,'--/ος, τό τι ;; ,υν καί οί 8ροι
  τώ' ^^>ϊ«..ώ. εισ.ν »ΑΤί'ί.:ΙΑ-:νϊ ες τ- Γρχί ·ϊ< των ϋνω Ν^μϊρ" χιώ^ εί; τ^ν ΙιχΗιβι* τώ' ^/λ' >.ι«ύ' να λΐ'^ΐ. γνο>ΐι^ αυτών,
  ίν 10. Τι κηρυ/.ε'α «.« ί;ο3*
  ;υ ίπιέαρυνουσι τον
  Έν Χανι-ις τή 29 Μ*ρτ«υ 1«γ2
  Ό ίτ· τής Αημοσίϊ-, Άί«»λ·ία; κ»1 ΔηΑθβ'.ι*ν Έργων
  Διο'.χών Έιτιτροπος
  ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Ι
  βΦΗΜΕΡΪ- ΤΗΣ
  ,'
  Έργων
  ϋογων
  υ ίγρΐ^ς ϋπο-
  Βα,ο,οο Κχ-
  "Αριθ. Πρωτ. 1532
  » Διικττ. 1247
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙ1ΤΡΟΙ1ΟΣ
  Δ ιακη ρύ τ τβ ι ότι:
  Έκτίθεται «ϊς ϊιε;γω»ισμόν μει.δοχιχής 'ίλειι
  σίβς κατά τα υπό τ9|ς ύπηρισΐ«ς τώ/ Δ^μοσΐων
  χθέντα καί ϋτο τοΰ Διυ'ίο.το") τώ' Δη,Λίΐίον
  θέντα διαγράμματα μιτα τοΰ προ-ιτο>ογυμ.3'3,
  χρεώτεων χαί τιμολογΐου ή σ*υ3?3ίτρωίΐς τής
  λυδών.
  "Αρθρον 1. Τα εργα πρίϋ'π-λογιζ^ται κατά την
  εκτίμησιν ιίς τό ποσόν των ίρ*-/ϋΐών 35003
  τβθ ιτοσοθ1 των δρ»χ. 56'2'ί χαί &"/ΐθί) '1' *π?ο5πτ^υς δαπάνας
  ίφ' ών ούϊέν οΊχαίωμα ίχει ό ϊργοΑα^ί;.
  II
  ίχπτωί ς
  επί τοίς εκατόν είς άχεραίας μονϊδας.
  'ΑρΙρον 2. Ή δηι>οκρασ<α ίνεργ/θήίίτα! %·■ τοίς έ'ϊρϊΐς των Νομών Χανίων Ρεθομης χοί Ηρακλείου χαί ΐν τοίς Κατβστήμασι των ο'ιχβίων Νομαρχίαν ϊι' εγγράφων χαί ίσφρα- γισμίν»»ν τροοφορών υπο έπιτρςιπής «ρο;.2|.4υο^.ίης υπο των οίκείων Νομοφχών ή των άνατλίΐρωτών αίτών των οίχ.ΐίων Προίδρων των Ιΐρωτοϊιχών καί ενός μηχανικόν ή1 των «ναπλη- ρωτών αυτού ώς μϊλών την 30 "Απριλίου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π. μ. "Αρθρον 3. Πάσα προσφορά θα σι>νοδι6ηται όκβ τής «ίίίας
  τοΰ επιτηδεύματος τοϋ ίργο>αδου τυμφώνω; τώ 811 Νομώ υπό
  τοΰ προβλεπομένου 6πό τοϋ πβρΐ δημοπρασιών κεΐ εκτελέσεως
  Δημ. ίργων Νόμου πιστοπίΐητιχοΰ χαί οπό γρβμιιατίου βιδαι-
  οθντος την είς τι των δημςοίων ταμείων ή τής Τραπέζης Κρήτης
  χαταθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρή^ατα ή ό.-ιολογίβς τής Τρα-
  κεζης Κρήτης, κατά την επί τής έκδόσίώ; των αξίαν ποσού
  δραχμών 20ϋ0.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάδωη μέρος καί αλλοδχποί
  συμμορφούμινοι κρός τας διάταξης τοΰ περι ίηαοτρ^σ'ών χαί
  εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νόμου και λοικούς τοΰ Κράτουζ.
  "Αρθρον 4. 'ϋ ϊημοπρασία 8υξϊγετ»ι δ^*ςσΐιι>ς. Ό ίσφρα-
  γισμινος φάχελλος, έν ώ είναι ϊγΑεχλίΐσμένη ή προσφορά, τίθεται
  όμοΰ μετα των ίν τω ακωτίρφ αρθρφ μνηΐθΐντω/ εγγράφων
  έντός δευτέρου φακελλου, δΐτις παραόιίεται έσφραγυμενος είς
  τόν Πρόεδρον τής Έπιτροπής συνίϊρ'αζοΰσης. Ό ΙΙοοείρος
  άριθμίΓτςύς φακέλλους χατά τάξιν τής εγχειρίσεώ; των, ακο¬
  λούθως άποσφραγιζονται οί έςωτερικοί φάκελΛοι, ή ΙΪ ίπιτροπή
  σημιιοΓ ίφ' εκάστου έσωτερικςϋ φα<.:ΛΛου πιρΐχ).£·.ονΐ:ς την εκάστου προσφοράν τδ δνομα αύτο3 καί τόν αοςονΐα αρ.θ/ον τού έξωτερικοθ φακελλου καί κατα-;ράφει έν χρΛτοχολλψ τα ίμ«ε· ριεχάμενα κατά τό άρθρον 3 ίγγραφα. "Έιε τα οί έν τί) αίθοόΐτ, τής .τυνεδριασεως χχρευρισκομενϋ άκο^ρονται, ή δέ Ιττΐ'ροπη έξελίγχουσα κατ'ίδιαν τα ίγγραφα άποφασιζει κυτ' όνεμα τοΰς εις τόν διαγωνισμόν κβραίεχτέους σημειοΰσα τού; λορνς δι'οθς τυχόν θϊ άπεκλειέ τίνα των μει.δοτών. Άρθρον 5. Πάσα κατα πβρά6«;ν τώ* ίρθρ'ον 2 3 κοΊ 4 προ- σφορά είναι άιςαρα!«<.-ος και ίπιστρίφ-ται πρός τόν ;π ίον.α ταύτην χω^ίς ν' ανοιχθή ό περιχ,λειων αυτήν φάχελλος. Μετα τόν έλεγχον των «γγρΐφων ή τ,ινίϊριΐσις άποχ; έκ νεον δημοσία, ό δέ ΙΙρόεδρος άπ^σφραγιζει τα των προσφορών δίλτία κατά την άριθμητιχήν αυτών σειράν, χαταχωρ'ζίΐ τό πε¬ ριεχόμενον αυτών «ν 'φ πρωτοκΐλλω κιί άναΛηρυΐτ«ι τελιυ- τβΤον μειοδοτην τόν προσφ*ρόμίνον νϊ εχτιλέσ1») το Ι^γον ιίς τιμήν συμφεροτέραν. "Αν πλείονες των δΐϊγωνιζομένων ήθελον προσφ:'ρίΐ την σνμφερωτεραν προβφ^ράν, ή δημοκρΐΐΐα ίπανΐλαμίανεται χαΐ παρατίίνεται επί ϋ>3 ώρας ό δι ίσ^ραγισμέ ών προσφορών δια-
  γικνισ^ιός μιταξυ των προοενεγχόντων τις αύτάς συμρερωτίρας
  τιμάς. "Δν δέ ουτ;ι τυγχβνωσιν αποντες τότε έϊΐαναλΐμδανετίΐ
  ή δημοκραβία καθ" όρισθτ,σομένην υπό τής έπ.τροπής ημέραν,
  ήτις δέν δύναται νά υιτίρδί) την ίεκάτην ιτ:μπ;ην άπό τή;
  της δημοπρασιας. Ή δενΐιρα αυτή ίη^πριύι θά ϊ{ έ-,
  μονον εάν δ είς των διαγωνιζομένων κάμιο ίκπτωσιν μεγαλϊΐ-
  τέραν τής γενομένης κατά την πρώ:ην δημοπρατ
  ν. Είς τςύς κατά τβν ϊιαγικνΐσ^όν
  ρφ τα λόγφ εγγυήσεως κατατεθίντα χρτματα, όμο-
  λογίαι έντός τριών ημερών άπό τής δημοπρασιας τί) ίγγρβφω
  είδβποιήσει τοϋ ιτρίίϊροι» τής ίπιτροτΐής πρός τούς δημοσίοιις
  ταμιβς ή" δϋυθυντάς των καταστημάτων έν οι% κατετέθησαν.
  Άρθρον 7. Ό έριολ».6ος ϋπονειται είς τάς διάταξ«ι« τοϋ
  π*ρι δημοπρασιών κ»ί έκτελεσίως δημοσίων ίργων ϋΐ" βριθ.
  356 Νόμου.
  Άρδρον 8. Ά,-» καί ή μειοδοσία προχηρ σσίται τιλείωτΐχή
  τα πρακτικά αυτής ύπόχεινται ιίς την ίγχριβιν τού επί τής
  Δημ. Ασφαλείας κ*ί Δημοσίων "Εργων Δυικούντες Έπιτρόιτου
  όϊτις Ιχει τό δικαίωμα, κβτά τϊ δοκοϋν αυτώ, νά ίγκρίνιο ή1
  μή αντ», χωρίς ίχ, τούτου ν' «ποιτα ό τιλευταίος μεις'άτης
  ουδέν χ«.τβ τοθ δημοσίου διχαία·μα.
  "Αρθρον 9. Ό χρίϋ/ϊολογισμος, τ& τιμ;λ6γιον χαί οί ϊροι
  των συμφωνών είαιν «κτ«Αείμένα είς τα γρα^εΐα των «νω Νο-
  ώ είς την διάθετιν των βουλομίνίβν νά λάβωσι γνώσιν
  10. Τα ληοΰ'ε'α Λαί ϊςο3α τού αυναφθησομένου
  αρύν5υσΐ τόν εργολάβον.
  Εν Χ*ν.3ΐς ν/) ϊ'3 Μαρτ.οΐί 1912
  Ό ίπι τής Δι^μιΐσίας Άΐραλε.ας καί
  Έργα,ν Διοικών Έπιτροπος
  Ε.
  αύ:ων.
  ρρ
  5ΐλϊ ου έ^
  Αριθ Πρωτ. 1535
  » ΔιεΛπ. 1250
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Δια/, ηροττει ότι:
  ϋκτυε αιειςοιαγωνίσ,Α^ν με οίοτικής τελιΐίίΐτικ^ςδκ/ρΐοπρατιας
  κατα τί υτό £<)ς ύηηρίσιας των Δημοσίαν ",-ίργων συνταχθέντα και υπο τ^ύ Δ.ϊ^θ^ντοΰτίθ^ Δημοσιωνίργιον ΟϊωρηΡέντα δ.αγράμ- ματαμ«τα ΐοϋ τροϋχίλογισμοΰ σο/γραφής ύποχρεώσεον καί τιμο- λογιου η σ-μπ «,ηρωαις τής έκβανίιΰ^εως καί τοΰ καίίαριΐμοΰ τοΰ λιμένος Ηρακλείου. Άρθρο/ 1. Γά Ιργα προΰτολογίζονται καΓ« την λεπτομερή ίκτιμ',σιν -Ίς τό πΛσον των δραχ. 90000 περιλαμ6Λνομίνου τοΰ ποσοϋ τώ, ίρχχ. 457 χα·. 5)/,00 δι" ά-ροόπτους δαπάνας έφ'ώ ούίίν ίΐΑαιωμα> Ιχί( ό ίργολαίος. Ή Ικπτωσις γενησεται επί
  τοίς έχ,ατ.νεις άκεραίας μονάδας.
  Αρθρον 2. Ή δη,Λοπρασία ϊνίργηθήτίται «ν τα?ς έ'ίραις των
  Νομων Χανίων, Ρίδ^μνηί καί ΊΙραΛλειοο καί έν τοίς Κατα-
  στηα«ι τΐ,)ν οίχειων Νο,Ααρχιών δι' ϊγγράφων Αΐί ϊσφραγισμίνων
  προσφορώ/ ύτυίπιτροιτήςπρί&δρευομίνης ύτό τώ» οίκί'.ων Ν?-
  μαρχων η τώ/ ανατ*.ηρωτώι> αΰιών των ιίλε'ω; ΙΙροιδρ'ον των
  Πρω,οίΐΛίόν καί ενός μη-χανικού ή των άναπληρωτών «Ιΐών ώς
  μ-:Λών την 2 Μαιου 1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν
  9 —10 π. μ.
  Άρθρον 3. ΙΙϊΐϊ πρ;σ?;ρα θά τυν^δίύητϊ! ϋ-τό :ής αδείας τοΰ
  ίπιτηίίυνατος τοΰ 5ρ^ολαί2^ συμ|ώ/ϋ»;τω8ι1Ν3μφ,ύπό τοϋπρο-
  δλεπομίν^υ ϋτό τοΰ -ερί Δ^μοπρασιών καί ίλτελίσίως ΔηιΑοσ.ων
  έργων Ν:;.ι,ο.; πυτοπιιητιοί χαί ^πό γραμματίίυ ^ίδαιοϋντος την
  *Γς τι των ^ημίΐιων ταμείον ») τή; Τραπίζη; Κρήτης χα:α9ε»ΐν,
  λογφ ^γγ^^]^^ω^) εί; -/οή.Αϊτα ή ό,Λίλογιας τής'Τραπέζης Κρή¬
  της χατα την ίπί τή, ίχ,δ^ΐεώ; τω^ αξίαν ποα:ΰ ϊραχμών4500.
  ίνναν^αι να λαδωσι μίρος Χίί άλλίδαπίί
  πρός τάς δ.ατάς«ις τοϋ «ρι δημοπρασιών κβί
  .51 ών ίργων νόμου χαί Λοιπούς τοΰ Κράτους.
  Η δημ,οτρασια ϊΐίξάγεται δι,μοοίως. Ό έΐφρα-
  3ς, ϊν φ είναι έγκικλϋσμένη ή προσφορά, τί()ε-
  Λ" ΐν τφ άνωτίίΐφ ΐίρθρψ μνησθέντων εγγράφων
  Εΐςτον
  εχτίλίσ«ω;
  Αρθρον
  γι»μεν5ς
  τα: ί,Λου με:β
  φ ρω ΐίρθρψ μνησθέντων εγγράφω
  «νί!.ςδ«υτ5ρου«χκελλου, ό'ΐτις παραδιίεται έσφραγισμένος είς τόν
  ε^ασιου ϊσωτερικοΰ φαχελλου περικλείοντος την έκάστίυ προβφ:-
  ραν το όνομα αύτοΰκβίτόν αδςοντα αριθμόν το<3 έξωτϊρικοί φα- >ι«λΛ9» χκί χατίγράφει έν πρωτβκβλλφ τα ίμιτεριεχόμενα χ«« τβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"
  άρθρον 3 Ιγγρβφα. "Επειτα οί «ν τη αίθοΐιστ; τής σ-ΐνϊϊριάσε ος
  παοευρισχίμενοι άποσΰρονται, ή δέ ϊ*:τρ3ΐτι ';ξίλ:ννουϊα κΐτ'
  ιδίαν τα ϊγγρΐφα αποφασίζίΐ κζτ'όνομχ τού; ύ; ΐον 3 αγωνιταόν
  παραδεκτέους σηαειοΰσα -ούς λόγους δι' ου; τ,ιχόν θά άπί*λειέ
  τίνα των μβιοδΌτών.
  "Αρθρον 5. Παΐα κατά παράδαιιν ών άρθρων 9 3 <αί 4π?3ΐ- φορα εινχι απαρίδκτος καί ϊ7τιστρέφίται πρίς τόν Ι~ ϊόντα ταύ¬ την /ωρίς ν αφιχθή ο πίρικλεία»* αυτήν φίιζΧϊοτ. Μετά τόν Ιλτγχον των εγγράφων ή βκνβϊρίαβ ς άποχϊθίσ;αται ΐκ νίου δημοσία, ό δέ πρόϊϊρος άττιφρϊγίζε! τα των προσ?3ρών δελτία κατά την άοιθ,χητιχήν αυτών σειοάν,καίαχωιίζε' τό τϊοιε- χόμενον αυτών έν τώ ποωτοκόλλω καί ΐνϊ<.ηο6ττει τελευταίον μειοδότην τόνπροσφερόμενον νά εκτελεί»; τό έργον ε'ς τιμήν σ.»,*- φερωτίραν. Αν πλείονες τ όν διαγωνίζομένων ήθελον προσίέρχ) την αυτήν συμρερωτέβαν προσφ^οάν, ή ίηΑοποασία ίπανϊλαμδάνετβι κ>ί
  παοαΐείνεται ΐπί ίΰ: ώ^ας, Ό δι" Ιΐ?ρ%γιτμ.νων π?3σφ33Ϊ>ν δια-
  γωνισμός αίταξύ των π?3ΐεν5γκ5ντω* τα; αό;άς
  τιμάς. Άν δέ οΰ-οι τ.>γχάνω7ΐν άτί^τβς τόϊί έπμ
  ή δημοπραΐία <.α1' όρ ?9ητ3|Αί'ΐην ό,τό -ή; ίΐϊΐτρΜΐγ]; ήΑ*ραν, ήτις ϊέν δύναται νά 'ιχίζίή τ^ν ϊεκ <τιν ·τέ.*πτ/|ν άτό τή; πίώτης δημοκρατίας. Ή δευτέρα αίί:η δτΑίοασ α θ* η Ιγορος μόνον Ιάν ό ϊΓς των ϊΐϊγωνιζθΑένον κά^Τ) ίθΐτωτιν μεγαλϊΐτέοΐν τή; γεν3ϋ^>»ης κατά την ποώϊην ίη Αίπίαπαν.
  "Αρθρον 6. Είς τούς κατα τόν ϊΐ ;γω)ΐΐΑΟν άτοτυγόν-α; ΐπί-
  στοίφονται τα λόγω ίγγ^ήτειιΐς χ,ϊΓατ'θίντα χρήμχτα ή ό ι,οΧογίαι
  έντός τρ'ών ήιιεοών άτό τ·*ς δη'Α^τοατία; τή ΐγγοάφφ ϊί
  το3 ποοίδοου τή; ίτιτοοπής τίος το'ις δηΑίτου; τα;Αΐις ή1
  θ^^τας των κατασΓη^άτιον έν ο[ς κατ .τεθ()τΐ'ν.
  Άρθρο/ 7. Ό έρ^ολίδ->ς ύπόλειτ-ίι εί; τα; δ ατάςε ς το
  δημοπρχΐιών «αί εκτελέσεως δημοτίυν Ιργ'ον 5 ϊ' αριθ. 358
  Νόιι:υ.
  Άρθρον 8. Ά» κϊ1 ή μιιοίοτία ■τοοχ.η^ύτΐετα'. ώ; τίλεΐι·)-
  τιχή τα ποϊΐιτκά αυτή; ύπόιΐϋντχ: ε;ς την ϊγοισιν χον
  έιτϊ τί<ς ΔηΐΑίσ'ας Άτφαλείας κΐί Δ'μισίω' "βογων Διοικούν- τος Έπ-.τρότου ό'ττις Ιχ%ι τό δ:*.ϊία;Αΐ, κατά τό ύ νά έγιΐρίν^ ^ ιιή χ'ίζί, γοη; ι* τοίτου ν'άτ5*τα Ό μ'.'.οδότης οΰϊέν κατά το8 Δημοσίου ϊ'.κ.αίωμα. "Αρθιον9. Τα δ-αγοάΆμαπ, ό ^ο-.ατ5λ-ιγιτμ.ίς. τι -ιμιλό- γ.ιν καί ?! Ο3οι των σ.ι.ΐϊω>:ών εΐΐί' 5χτεθ·:μϊν-ΐ£ είς τ» γραΐεΐι
  των ϊνω ΝίΛαρχιών είς τί;ν ϊιά'ίϊϊΐν των β3υλ:μίνωί να λάβωσι
  γνώσιν αυτών.
  "Αρθρον 10. Τα κηρύκ-:ια κχί ϊξτϊχ τού συνα?θΐ)·,:μ.ΐν3υ ΐυμ-
  ίολοτί;υ έπ'δϊρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τί 29 Μ«τίου 1912.
  Ό επί τής Δή ιοαίας Άβφαλίίχς χαι Δη^οσίων
  Έογω» Διθ'.χώί Έπ'τοοιτος
  ΕΜΜ Τ20ΤΔΕΡΟΪ
  Άοθ.
  . 1531
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Α.ΣΦ1ΛΕΙΑ ΚΑΙ
  ΕΡΓΩΝ· ΔΙ~)1:ν.ΩΜ ^Π1ΓΡΟΙΓ)Σ
  Διακηρό,ττει 6:1 :
  μ, ,
  ή σ·/.ίρότ:ρα)ΐ·ς τής όϊού Σ:ύ5α; Καλ^Λ* καί Μ-γ
  .
  "Α;ΐ3θ^ 1. Ύι Ϊ3·{λ πρ Οτιλογ-ζϊι'πι «χ^ί τ'Ι-' λεττο
  ε'ς τό χο;όν τ όν Ιζχ ·>ΐιν .> )'3Ο ) «) λτιί< ια /^ τ>.5 π
  τ^ν ίοϊ^. 340 ϊι' ττι:3τ:ο;; <ιτ:ϊ/ϊ- :-ν' ών οίίϊν *α.ν. ίχβι ό ίογο^ίβί:. Ή ΙίΛΐωϊ!; γ.ν,τϊτχ. ϊτϊ τ^ϊ, έ'. εις α^εραίας μονάδας. Ά 2 Ή 5>]Αοπ?χΐΛ ίν£5,ηθ·')(τ-:τϊ ΐν τϊΤ; ί5?ΐ'·;
  Άοθριν . Ή
  Νομ,ών Χανίων, Ρεθΰμ<ης κ«ί Ηρακλείου χχΐ ίν τοίς Κατα¬ στήματι τώ» οίκί'ων Ν-μιηχ-,ώ; ίι' εγ/ράρων καί έσφρχγισμ^νων ποοσϊβρών ύπι ιπϊτρίπή; προ«δρ«υομένης ίιπό των οικείω,» Νβ- υαοχών ή των άναπΛηρωτών αυτών των ςίκείων Προέδρων των ΠρωτοΒιχών χαϊ ίνός ΐληχανΐχοδ $5 των άναπληρωτών αυτών ώς μελών την 30 Απριλίου 1912 ημέραν Δευτέραν κβί ώραν 3—4 μ. μ. Άρ^ρ,ν 3. Πατα ποοΐφϊρά θά συνοδεύηται υπο τίίς αδείας τού επιτηδεύματος το3 έργολάδου συμφώ,ως τώ 811 Νομώ υπό τοϋ προδλίπομένου ύιό το3 περί δημοπρασιδ^ καί εκτελέσεως Δηυιοσίων Ιογω' Νοιαο.) πυτοποιητικοΒ καί υπό γρβμματίου 356α'.-·3ντο; τή* {?; τι τ<3ν ϊημοσίων ταμείων ή τ^4 Τραπέζης Κοήτης κατάθεσ.ν, λόγω εγγυήσεως, χρήματα ή όμολογίας τής Τοχπ ζή-, Κοήτη;, κχτά την επί τί!ς Ιχδόσεώς των αξίαν π5σο3 δρβχμώ» 3000. Είς τόν δΐϊγωνισμβν δύνανται νά λάίωτι μέρος κιΙ άλλοίατοΐ σ^ιΑ·Α05φ^ύμεν^· πρός τα; *ιατάξ!ΐς τοΤ πεοί δηΆοττ'ϊτσιών καί Ιργων ν3μ,ιυ χαί λο·πούς το3 Κράτους. ]μ3·τ3ϊσίϊ διεξίγιται ϊημοσίως. Ό «σφρα- . , ς ία«.ελο;, έν φ ίίνα'. ίγκιχλεισμένη ή πρίσφ;ρά, τίθί- τα·. ό'ο.ού μ$τά των έν 'φ ανωτέρω άρθοω μνησθέν.ών εγγράφων έντός ϊί>~.έρυ φΐχέλλου, όστις παρίδίδεται έσφρανΓσμένος είς
  τόν πρό*!ρον τής έπιτοοιιής σ^νεδρυζούσης. Ό *ρίεϊρος άριθ-
  μ,ίΐ τού; ϊϊ<.ίλΧ3υ; κατά τάςΐν τή; β-;"/ιιρίσεώς τω", ακολούθως άτοσφίαγιζ: τΐι οί έ;ωτερ χοί «άκελλοι, ή δέ έιτιτροιτή σηαειοΐ έφ' έ<.^στο^ ϊΐοτίρΐιιοΐ φακέλλου περοιλιίοντος την ίχάστου οίαν -ό Ονμι α!)ΐού χαί τόν »υ;ον:α άοιΐμόν το3 έξωτε- φχλί λ-ο χαί Χϊτϊγράφιι έν πρωτοχόλλψ τα ΐμπεριιχό- χι:ϊ τ3 άρθρον λ ϊ^^ρϊφΐ. Έιΐίίτι ο! έν τη αίθούσγ) τής 'ω; ·τχ3ευ3ΐσ*όμι.νθ! άτοσΐρονται, ή δέ ΐπιτροπή έξ«- ...,, .. ιατ' ιδίαν τα ϊγγοαϊα άποφΐσίζέι κατ' όνομα τού; εί; τϊ' ϊια-'ωνισμον -χραδ·*τέους σημ;ιοΰσα τού; λόγους ϊι' ου; τυχόν θχ ϊΐτέ«.λειβ τίνα των μιιοδοτών. Άρθρον 5 Πατϊ κχτά πχοίβζΐίν των <χ$?μ><> 2, 3 καί 4 προ-
  σ5:33: ίί'.ι ΐπϊρ*δ«*το; κχί έη'.στρέφίτχί πρί:ς τόν έπιδόντα
  ταύτην χωρί, ν* άνοιχθ', ό πε·.νΐ)ΐλ«ίων αυτήν φάκελλβς.
  Μ«τά τόν ίλεγχον αών Ιγνοίφ^ν ή σννεϊρίασις άττοχαθίστα-
  τχι ι* νέΐο ?ηΆ3σ!α, 3 δέ πρόεϊρος άπισφρχγίζίΐ τα των προ-
  σΐο^ών δελτία κατά την άριθοιητιχήν βύτών σϊΐρτν, καταχωρίζει
  τί πϊρ'εχό,Αΐν^ν αυτών έν τω κρωτοκ3λλω κΐί άνακηρύττιι τε-
  λίυταΤο* μβιοϊόΐην τόν ι:ρ3σ^5ρ5μενον νά έχτελέσί) τό Ιργον
  εί; τιμνν συμφερωτέραν.
  "Αν πλείονες των ϊυγωνιζο Αένων ήθελον προσφέρει την αυ¬
  τήν σ^φίρωτέριν πρ σ$3ράν, ή δηΑθκαασία έτταναλαμδίνεΐαι
  καί παρατ^ίνε α·. ΐπϊ δύο ώρας ό δι' έσφριγισμένων προσφίρών
  δΐίγωνισμ'τς μεταξυ των πρίσίνίγχίντΐίν τάς αύτάς συμφερωτέ-
  ρας τ:μί,. "Αν δέ ουτς,ι τυγ/άνωΐςν άπόντβς τότε «πϊναλαμδά-
  νετα: ή δ(]ί1Λπρασία κα6' όρ σθησθμιίνην ϋϊό τής έπιτροπής ήμέ-
  ρϊν, ί,τι: δίν ϊύν»ται νί !ιτιρ5ή την ϊϊχάτην πέμπτην άπό τής
  πρώτη; δΓα,^π^ααίας. Ή δευτέρα αυτή δημοπρασία θά τ) Ιγκυ-
  ρ3ς μόνον ΐάν 9 είς των ΪΊαγωνιζομένων χάμιρ Ιχπτωσιν μεγα-
  λι.τέ3Λν τή; "γινομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  Άρθρον 0 Είς τού, κατΐ τόν διανωνσαίν άττοτυχόντας έπι-
  στρέ?3νται τα λογ'ι) ίγγυήΐεω; κατατείέντα χρήματα, ή όμολο-
  γίχι ίντος τρ'ών ήμ«ρώί άπό τής ϊημοπρασίας τή έγγράφω
  • ■δίϊθ·(;ϊει το'; π?3ίϊρ3» τή; έπιτοοπής πρός τούς δημ3σίους
  τπ'ΐίϊζ ή ΐι^.υθ^ν^^ς των χιτϊΐτη^άτων έν οίς κατίτέθησιν.
  Άι^ριν 7. Ο έ3γολά63ς ύ'όχειται είς τάς δ:ατάςιις τού
  περ'. ίίΐΌ,·)^33(σ.'ον κΐί »χτί·σίΊ>; δημοΐίωκ ίργων ϋπ' αριθ.
  3.'6 Νόμου.
  Ά;(»ρ;ν 8. "Αν *ϊί ή μει.ϊιΐα προληρύσσίτα! ώς τΐλειω-
  ;ι<ί; ·χ π3«4;ΐΛά ού ής ύπό'εινται ε'.ς την ίγχρΐσιν τού επί τή; Δηαβίίΐ; Άσριλεία; χιί ΛΓ,Άοιίων Έργων Διοιχοίίντβς 'Κτι:ρ;ιΐ3^ ϊΐτΐς ίχν τό δικιίωμα, χατά τό δοκοϋν αύτω, νά ί-'χον η μή αίτά, γ.ω^ίς έ* τίύτ,ιυ ν' άιΐί/.τα ό τελευταΤος ;ύ!έν υατά τοΰ Δημοσίου ϊικϋίωμα . 9. Ό πρ;ϋτ:λογισμός, τό τιμολόγιον καί οί 8ροι _________ιιώνΐ'ΐσί» έιτί'ΐίΐΐΑένα είς τα γραφίϊα των άνω Νο- μϊ3/ι£>ν είς την όΊάθϊσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν
  αυτών.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ} ΤΗΣ
  Άρθρον 10. Τί κηρίκει* καί Ι;ο5« τοΟ συναφθησομένβυ
  συμββλαίου ίχιο'αρόνουσΐ τόν έργολάδ:ν. .
  Έν Χα.ίο ς τη "29 Μχρτίου 1912.
  Ό έιιί τής Δημοσίας Άτφ*λ5!ας καί Δημοαίων
  "Εργων Διοικών Έπίτριπίς
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. πρωτ. 1ί)33
  ............» Διεκπ. 1248
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΐΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠύΣ
  Διακηρύττη ϊτι:
  Έκτίθεταιείς διαγωνισμόν α.βιοδίτική'ς τελε'ωτ-κής δημοπρασίας
  χ,ατά τα ύπϊτής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργι*ν ί
  υπό τού1 Διευθυντού" τ<5νΔγϋΐθ!ΐώ'ν ϊργ όν θιωρηβέντα μετά τοΰ προϋιολογισ,Αθ;), σ-νγγρχφή"-; ύποχίεώίεων καί τιμολο- γίουή σχυρρό;τρωσις τίς ό?5'3 Χανίων Καίίέλλι Κισσία,ου μέΐοι Στηια·<ο3 ποτϊμοΰ κζί τρίτίΐτοίηΐις τής οδοί παρά τόν Μακρόν τοϊχ'ν. Άρθρον 1. Τα ίογβ πρϋϋπολογίζονται κα-ά ττ,ν λϊπτ3μερ<{ εκτίμησιν είς τό -3σ';ν τίίν δρ. 10)000 :τεριλαμ$2ομέν{υ τού ποσοθ των ίαιχχ. 434 ϊι' άπροό~τ3υ<; δαπάνας ίφ' ών ούΥέν οΊκαίωμα Ιχει ό έργολάί^ς. II ίκπτωκς γενησεται ίτιί τοΤς εκατόν είς άχεραίϊς μθνάϊας. Αρθρον 2. ΊΙ οημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταΤί ίοραις των Νομών Χανίων, Ρίθάανης κ»ί Ηρακλείου καίέν τοϊς Καταστή¬ ματι των οίκείβν Νομϊρ-/ίών δι" εγγράφων καϊ ίσ^,οΐγιϊμ.ίνων προσ?ορών υπό ΐπιτροπής 1^^ο«ϊ?ί^Ο!1ένης υπό των οίκιίων Νο- μαρχών ή των άκαζληρωτώί αΰ:ών των ο'ιχείων Ποΐίΐρίον των Πρωτϊδιχών κ^ί ενός μ.ηχανικοΰ ή των αναιτληρωτων αυτών ώς μελών, την 30 Απριλίου 1912 ημέραν Δ&υτίραν καί ώρα; 10-11 π. μ. "Αί>"ρον 3.
  συνοδεύηται ύκο τής άδϊϊας τοΰ
  Ν
  ρ ρρ η ή ς
  έπιτηΐεΰμϊτος το·3 ΐργολά6^^ συ.Αφώνως τω 811 ΝόΛ,ω, Ιχϊ τοδ
  προβλεπομένου υπό το3 πβρί ΔηΑοπρισίών κϊί ίχτελέσίως Δη-
  μοσίων ίργων Νόμο^ πιστοποιητιχ,οϋ χαί Ιπό γρα;ΑΐΑί(τίου βίδαι-
  (ΰντος τήνβΓςτι των δημοσίων ταμείον ή Τή; Τρΐπ-:ζη; Κρήτης
  χατάθεσιν λόγψ «('γυήσβως, «Ίςχρήματϊ ή" ό^ιολογίας τής Τρα¬
  πέζης Κρήτης, κατά τήίίπί τής εκδόσεως των άς άς-οσου δραχ¬
  μήν 5000.
  Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάίωσΐ μέρος και άλλοδατΐοί
  συμμορφομενη πρός τάς δί·ατάξ;ις τοθ περϊ ϊημΐίπραΐιώνκα'. 1κ-
  τΐλέσ*ωςδημοσ''ων έργων νόμου καί >οιπούςτο3 Κράτους.
  Άρθρον 4. Ή δημοπρασ α δ'εξάγεται δημοτίωί. Ό έιφρα-
  γισμενος φά*ελλος, έν ώ είναι έγκ*>.λϊ σμένη ή προσφορά, τιθεν
  ται όμοί3 μετά των ίν τώ άνωτέρφ άρθρω μνηϊθέντων ίγγρίίω,ι
  έντός δευτέρου φακίλλοο, ο'στις π'ραδ'.δβτα'. ίβφραγί-'μίνος είς
  τόν πρόεδρον τής ΐπιτροτής συνεϊρ αζούΐης. Ό π?5εϊρος αριθ,**!;
  τοίς φακίλλους χβτά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ά/ΐ;λούθως χκο-
  σφραγίζοντβι οί έςωτερικοί φάχελλοι, ή δέ ί-^τροπή σημϋοί έφ'
  εκάστου ϊσωτ«ρ:κο3 φαχίλλου ιιερίκλιίθντος ττ,ν ίχάϊτϊυπρο-φο-
  ρβν τό ίνομβ αΰτίΰ καί τό» 3·3;οντα αριθμόν τοϋ ίς ύΤίρικοΰ ?ΐ-
  κέλλου καί κατ«γρά?»ι ίν «ρωτοκόλλν τα ίμΐίριεχίμ,ίνα κατά
  τ,ό βρίρον 3 ίγνρα»α. Έ»ε:τα ο! Ιν τή α:.θ20»ο τϋς σ^ν»?ριίΐιιι»ς
  παρευρισκόμενοι βτ3ΐ6ρ9νΜ'., ή 5ΐ ίχΐτριπή ίς*λί^χουϊα κατ'
  Ιδίαν τα ίγγοαφα άτοφασίζίΐ χ.ατ'όνο;.ια το^ς ίϊς τϊν διαγωνι¬
  σμόν παραδικτίΌυς σημΐιούσα τοΰς λόγους ϊι' οΐς τυχόν θά ά-=-
  κλεΐέ τίνα των μευδιτών.
  "Αρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν των &ρ()ρωγ 2, 3 χ,α'ι Ί
  προσφορά είναι απαράδεκτον κα! ϊ-;ττρέφ5τα'. τρός τ;ν ΐπιδίντα
  ν , , · .... προΐφορών
  δελτια κατατήναριθμητίκήν αΐιΐώνΐΐΐρϊν, χαταχωρίζίΐ τ'ο-ίρΐϊχο-
  μενον αυτών έν τω πρωτοκοκόΧλω χαί άϋακηρύττιι τελίΐ*τχΓ3·.·
  μειοδότην τόν τϊροΐφερίχενρν νά έ*τελέϊ^ τό ίργο* =·; τιμήν
  συμφιρωτέραν.
  "Αν πλίίονες των διαγωνιζομένκίν ήΌελον ^ρ;σφίρει την αύτην
  μόνον ΐά^ δ είς των ϊιαγωνΐζο^ίνιον κάμο ί*π5ωσ:ν μεγαλυτέραν
  τής γενομένης κατά την τρώτην δημοπρασίαν
  "Αρθρον 6. Είς τού; κ*τά τόν ίιαγωνισμον άΐθτυχόντας έ-ι-
  στρίφ3νται τα λίγφ ΐγγυήτεως κατατίθέντα χρήματα, <) όμολο- γίαι ίννός τριών ήμίρών άπ5 τής δηαοπρασίας τ^ 5γ-,'ρά?φ εΐϊο- ποιήτει τοΰ προίϊρου τής έπιτοοπής πρός το!>ς δ/)μθϊί5·ος «μίας
  ή1 διευθυντάς των καταστήματι ΐν οΓς κατετε'θησαν.
  : "Κ?§?η 7. Ό ΐργολάίος Ιτόκειται είς τάς ίιατάςεις το3 π«ρ!
  ίημοπραΐιών καί έκτίλέσίως δί);Λ3ΐίι·)ν ίργων Ιπ' αριθ. 356
  Νόμου.
  "Αρθρον 8. Άν *αί ή μ» οΐοΐία τροκηούτβεΐαι ώς τίλειωτιχή
  τα πρα*.τΐχά αΰ:ής ΰπ:Α;·.ντα· »>ς τ^ εγ*,ί:τ:ν τού επί τή;
  Δημοσίας Ασφαλείας κα· των Δηι*3ί ών Έργων
  Έτιτρόπου ό'στις Ιχβί τ3 δΐΑαίωμχ, '.χ'Λ τί Ϊ3κο3»
  ίγ/.ρίνη ή1 μή αΐτά, "/ωρ'ς ϊλ τούτου ν' ά-τοκτα ό τί
  ! ά
  ης ημ μ
  "Αρθρον 9. Ό προ3κολον:τμίς, τό τιμολόγιον καί οί 5ρ:'· τώ
  σομφωνιών εισίν ϊκτεθ»!!Λ*να εις τα γραφ*Γα των α*ια Νομϊοχιώ
  είς ττ;ν διάθεσιν τ<3ν ^ουλομένο)ν νά λάίωσι γνώσιν ίότών. "Αρθρον 10. Τα κηρ>Λίΐϊ κϊ? Ιρία Τ3·3 σ^να»θηΐ3.Αϊ»5υ «μ
  δϊλαίου ΐ-ίίδΐρόνουΐι τόν ίρ·Όλά6ον.
  Έν Χανίοις τη 29^ Μχρτΐΐ» 1912.
  Ό Ιτί τής ΔηΐΛΟΛΐΊς Άϊ?ΐλΐία{ χ»ι των
  'Β'
  ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Άρ-θα. Πρωτ. 1561
  α Διεκπ. 1226
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι,
  Έκτίθίται εις ίιαγωνυ,λόν μΐΐοίοτΐλής τελειωτΐΛής δημι-
  πρασία: κατά τα υπό τής ύτηρ»σίΐς των Δημοτίων Έργω'
  συνταχθέντα καί ύ~ό τ3ύ Δ'.ευθυντοο ιω; Δ/;;Λ3τίων έργων 6: ·<- ρηθε'ντα διαγράμμϊτα μετά το3 προΰπολογισμοθ, σ^γγρϊί'ί; ύ7Γ3·/ρ£ώτεων καί τι;^ι3λ3γί^^ ή σ/τυρρόστρωϊΐς τής ό$3ϋ Β.3λί Χαρά/'. Σλάλας Γωνιας. Άρθρρ^ 1. Τάίργα προυπολβγίζοντϊΐ κατά την λεπτίμερη' έκτίμ<)«ν είς τό ποΐϊν τώ^ δραχ,χών 20000 Ή Ικπτωσι; γενησεται επί τοίς έχατον είς άΛίραίχς μονάδας. Αρθρον 2. Ή ϊ^ιχο-ρατίϊ έν*ργ/;θήΐεται έν ταίς εϊρα'-; των Ν3μ·3ν Χανίων, Ρεθύ|Λνης, -/.αί ΉραΛλίίο^ καί έν τοϊ; καταττήματι των οικείω; Νομαρχιών δι' εγγράφων καί έσφρα- γισμένων πρίτρορώ; ύτο έτιτροτ^; ?:ρ3;ϊρϋ3;Αένης υπό των οι/.ειων Ν:μϊρ/'3ν ή τύ; ά^αζληΐωΐών αότώ; των ο'ικείω' Ειρηνϊϊ'.'Ίών -/.αί ίη; ;Λ(]/_αηο3 ή των άνχ-λ^ρωτών αότύν ώ; μελών την 1 Μαΐ3υ 1912 ήμίραν Τίίιη'ν κ»! ώ?ϊν 10— Ι ι π. μ. Άρθρ5ν 3. ΓΙϊ-α τροτρορά θά τυνο?^/)τα·. ύ-ό τ*ίς άίίίϊ-Τ τ ύ ίτιτηϊϊ^χατος τοί έργολά5υ 7ο;Αρ<,)/ως-ώ 811 Νό,^ω ΰ~; τού Ζ33βε-3;Αϊ'ν3υ ύ "ό τίΰ Ζίρί Δι;;Α37:ρασ·.;όν -/.α! έΛϊίλϊ'ίϊω; Δί-(μ. έργων Νόμ:υ τυτοζοιητι/.35 καί υπο γραμμϊτίου βεόαι- 1000. Εις τϊν διαγωνιτμν/ 3-νανται νά λάβωτι μί:ος κχ! ά συμμορ^ούμενοι πρΟ; τάς ?:α:ά;ίΐς τ>ΰ περϊ δο,χοχρατιών /-»
  ϊκτε'.έσεϋ); ϊημίσίων έργων νόμ:υ καί Λ3ΐΤ3ύς τ3ϋ Κρά·:3υς.
  Άρθρ:ν 4. Ή ίη;χο-ραΐία διεςάγεταιΪΓ,μοσίως. Ό έσ??*-
  γισ/ενος φά/.ελλος, έν ω είναι έγ-λίΛλει-με'νη ή προσφορά, χ';~
  Οίται όμιθμ-τάτώί έν τω άνω:έρω άρθρω μ^ηΐθίντων έγγ?*"
  ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΓΕΩ2
  Ι
  φων έντϊς δευτέρου ?α*£λλο.>, ο;:ις παρχϊίδετζι Εσίθχγιτμε'νο;
  ε;ς τόν πρίεϊρον τής έ^'τροτ/); σ.^εο'ριχζο.ίτκ);. Ό πρίεϊοος
  άριθ,χεΐ τοϋς ?χΛε'λλο->ς κχΐά τάς> τη"; ·γ-/-.'ρ·τ-ω; τω;, άο-
  λούθως άποσφρα^ίζονται οί ές,Λτερ'.Άθί φχλελλοι, ή 5= έπ.τρο~ή
  σημειοΐ εί έλάτΐου εσωτερικόν φχκ.έ'λλιυ ·χιρΐΑλείο;τος ιτή;
  εκάστου προσφοράν τό ονομα αυτού χά! τόν α'ύςοντχ άρ'.Ο,χον τ.)ΰ
  έξωτερίλθύ φα·/.ίλλ;υ καί κχταγρά|ΐΐ'. έν χοωτθλόλλω τα έ;χτε-
  ριεχόμενα κατά το άρθρον 3 έ'γγραφα. Έπειτχ οί έν τή α'030τη
  τής συνεδριάσεως πχρευρισκό,χεοι άχοΐΰρονται, ή 5ε έπιτρο-τή
  ΐξελέγχουΐα κατ' Ίϊίαν τα Ι,'γρχ^χ ίιχογχα ζει /.χτ' όνο,χχ τού;
  είς τϊν ϊιχγωνισμόν παραδεχτέους Τίΐμ,ειοΰσχ τού; λόγίυ; 3·.' ο'ύς
  τ-ιχόν Οϊ άηέΛλειή τίνα των μευδοτών.
  Αρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν των χρ^ραι 2 3 λαί Ί
  προσφορα είναι άπαράδεκτος καί επ στρέφεται χρ^ς τ'ον έ*ι3ο;τχ
  ταύτην χωρίς ν' άνο·χθί) ό περΐΛλείων αυτή; φάλελλος.
  Μετα τόν ?Λεγχον των έγγρίφνθν ή συνεϊρ'χσ.ς άπο/.χθίσ:α-
  ται έ* νεου 3κ];χοσ'α, ό δέ 7τρ;ε3ρ3ς άποτφραγίζε·. τα τώ; πρ3Τ·
  ρορών δελτία κα:ά τί); άριθ,λητΐλί); αό:ώ; σειράν, κχτα/_«ρίζε·.
  τό περιεχόμενον αύτω; έν τώ τ:ρω:ο/.ίιλλω καί ά;αΑί)ρότΓε·. τε¬
  λευταίον μειο33τ/)ν τό; προίρερό.χενο; νά εκτελεί/] το εργρν εις
  τ:;χήν συμφερωτε'ραν.
  Αν πλείονες των ϊΐϊγωνιζομίνων ήθελον ιζροιγίρζι τί]ν
  αυτήν συ;χφ·ρωτέρχ; προσφ^ρ^ν. ή ϊηιχοπραΐια £ζανχλαμ5άνε
  ται καί-αρατείνεναι επί 3ύο ώρας ό 3ι' έτορ γ.σμίνω; ~:
  ρών διαγωνισ^ός μεταςύ τώ; προσςνεγΑΟντω; τχς
  φερωτέρας τιμάς. Αν ίέ ο3τοι τυ--/ίνωΐ'.ν άτόντε; τ:τϊ έπα-
  ναλαμίάνεται ή δ^χοπρατ.α /.αθ' Όρ^^οίί>-(Ί Ιι-—3 τ^- έ-'.τρο-
  πής ημέραν, ή*τι; 3ε; 3ίνχται νά ότερβί) τόν 3ελά:ι]ν ~έ;χττΓ,ν
  α~5 τής πρώτης 3ηιΧ3πραιία;. ΊΙ ίευτε'ρχ αύ:η δημ ποχΐία θά
  η εγχυρ;ς μίν;ν έά; ο ε'ς τώ; διχγ>.ον'.ζομε;ω
  μεγαλειτίραν τής γενομένη; κατά την ·χρώ:/)ν 3η
  Άρθρον 0. Είς τού; κατά τ'ον διχγωΊϊμ,ον άτίτυ/3;τα; έ
  στρε'ρονται τα λόγω εγγυήσεως κχΓχτεθε'ντα χρή,Λαΐχ, δ,χ:)
  γιαι έν τος τρών ή,λ-ρώ; άττο τής δημοκρατίας τ<5 έγγρά^ψ ε'.ίοποιήσει τού προέίρ:υ τής ϊ-ιτρο-ής πρό; τού; 3η;χ;σί3.>;
  ταχίας ή §ι·υθυντάς των κατασ:ημάτων έν οί;
  Αρθρον 7. Ό έργολάόο; ύ~:/.ειται ε'.ς τα; ίιά τοϋ -ερί 3η-
  μοηρασιον χαί έ/.τελέσεω; δη;.3σίω; ί?~{>>' ϋ" αρθ 3οΟ
  Νόμου.
  Άρθρον 8. Άν ή μειοϊοσίχ προληρύττεται ώ; τεΧό'.ωτι/.ή
  τα πραλτι-/.ά αυτή; ϋπόκεινΐαι ε'ς την εγχρισίν τοΰ επί
  τί!ς Δημοσίας Άσ?χλεία; καί Δημοσ.ων Έργων Διοικο3;ταί
  Επιτρόπο^ 5σ:ις εχει το δι*αίω;χα, κχτά το Οθλθίν αύτω, να
  έγλρίνϊ) η μή α!ι:α, χωρ'.ς έ* τούτου ν' ά^3/.τα ό τελευτα:5;
  μειοϊοτης ούοέν κατά τού Δημοσίου 3ι/.αίω[χα.
  Άρθρον 9. Ό προυζολργι-,χός. τό τιμολέγιον καί οί οοοι
  των συμφωνιώ* εισίν έκτεθ.εμίνα ε'·ς τα γραίϊϊα τώ; άνω Νο1·
  μ.αρ-χιών είς τή; διάθεσιν τώ; βουλομίνω; νά λά5ω7ΐ γ;ώτ'.ν
  α υνών
  Αρθρον 10. Τα κηρύ/,εια καί ε'ςοΒα τοΰ σα;αφθησ3χς'/ου
  Έν Χανίο;; τ% 29 Μαρτί^ 1912
  Ό έ~ί τήί Δη,αοσας Άσϊ^λίίας καί
  Δημ:σίων "Εργων Λιοικών Έ-ίτροττος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  είς τβ ποσόν των ίοαγμ^ν 55000
  Τ33 13Τ33 των δραχμήν 5Π7 χαί **(4Ί(> δι' άτ£θόιΐτο«ς δΐ'ίνας
  Ιφ' ώ; ο}ϊέν δίκχίωμχ Ι/ει δ ί^γολαδος. Ή ί*πτωϊΐς γενή-
  3ί·χ ίΐτι τοίς εκατόν είς ά^ιροίας μονά?ας.
  'Λρν> 2. Ή ίημ.2πρΐ3ίτ ίνίθ'ηθήσιται έν ταΤς ίϊι»ς των
  Ν-α-3; Χχήων Ρίθύινη; κιΐ Ηοακλ-ίου κα' ίν τ;ίς Κ<χ- τι-:η^Χ3ΐ τώ* οικείον Νιμοχιδν δι1 1γγρά?ϋ); κϊί ίσ^Βϊγισιιί- νων προΐ53ρών ύτό έ·τίτρς)-ϊί}ς πρίίίρ»;ομίνη: υπό τώ-ί ο'ικΐίων Ν -ΐαβγ υ1; ή των άνΐττληοΐβτών αυτών, των οίχείων Π ίθέδοων τώ; ΙΙρ υ:οδΐών χαί έ'9; μη /ανικοϊ ή των άναπληοωτώ· αυτών ώ; ,ϋνίνν την 3) Απριλίου Ι91"2 ήχέραν Δΐυτίραν καί ώραν 9 -10 τ., μ. "Αρθρΐν 3. Π3ΐα προϊφίοά 6ά συνοδίΰητΐ! ΰιτό τ·)Ι- ί τού ίζ τηϊϊύματος τοί ΐργο^ίδου «υχφώνω; τώ 811 Νίιχω υ Δ ί ΐ Ο ΕΠΙ Τι"1_ ΔΗΙΟΣΙ2 ΑΣΦΑ,ΛλΙΊΣ ΚΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ' ΔΠΙΚΩνΓ ΕΠΙΓΡΟΙΙΟΣ Δι» αυ] ρ ίττϊΐ ότι: Έκιίθεταΐ ε'ς βιε,γωνιθΊον μίΐοδιτιχή; τελί ωτ'χί!ί δηχ:- πρχϊ.-«ς χατ* τα υπο τής ύιηρϊΐίι; των Δηνιοϊίω; Έργω; συν- ταχθίντα κίί υπο τού Δ·.*υΊ>;·;^ΰ των Δ ,,^;;ί',)ν ί1η^:Λΐ 6=α>-
  ι ΐοϋ πό υτολογισμοΰ, συγγ2α5<|, η σ<ίρρ3ΐτρωσι; τής όδ:ϋ Ρ--0ύ;χ;Γ(ς 1. Τϊϊργΐ πρ-ύϊ3^:,'ίζονναι Αΐτά την γ :ί»:ος την »ϊς τι τδ< ϊίΐμ^ϋΐΛν τΐμΐί'ον ή ',:»); κατάθϊσΐν, λόγω έγγ^ΐίιο;, είς χιήχΐΛχτα ή όμολο- ςτιΐ; Τοχπέζης Κοήτο;. κβτά την ΐτΐί τή; ΪΑδ3σ?ώ; των χνποΐοΰ δραχμήν 3000. Ε ς τόν διαγωνισμόν δ^νϊν^αι νά λάίασι ιχ*οις κ»! χ ποος τα; δ:ατά;ίΐ; το3 πβρΐ ( ίικ ϊ^γων νόαου κ« λίΐιτους το3 Κοίτους. , 4. 'Η δημίποιαι δ!£ςχ"τχ'. δηιΧ3?ί«;. Ό έτφοα- γιυιέν:; φά«λλος, έν ώ ·ί'Χ'· ίγ*βκλ»·σμιένη ή πρίσφορά, τί- θε·,α: 5λο3 μετά τώ; έν ιω άνιοτέοω Λ&τφ ιχνητθέντικν εγγρά¬ φων ϊνΐις ^^^τίρο^ φκΑϊ'λλυ, όΐτι; «*οα!ίϊ·τ«: ΐιφρχ-'υιιίνος =Ί; τ'ον πρόεδρον τής ίτιτοοτής σ^ν'ϊρ τζοότ-ος. Ο π?ό=ϊρβς ά :ούς φχ*έλλου; χ.χτΐ τάξ ; τή; ίγγ.« ίίτιως των, α*ο- ^ποΐφραγίζοντίΐ ο! ΐς'ΰτιοιιοί φά*&λ*.0', ή ^ϊ ίπ:τρο·>τή
  έφ' έΛαΐτου ίτα)τεο *ο3 φΐκε'λ"'ου πρ «.λίίοντος την
  ΐϊρο^ορχν τ: ονοχΐ α!το3 λ«! τ'^ν ιί:5ντϊ άοιθΑον το3
  ίςωτε5:κ33 φχ*έ*.λο^ κτιΐκϊταγρχί ι ι" πρωτο'.όΧΧω τα έμ-ιεοιε-
  ■/_ό*ϊνχ κατά τό χρβριν 3 Ιγγρχφα. Έιτε·τα οί ΐν τη ί
  ιή; σ,ι,/εϊρ άΐδω; παρευοισόχϊνοι άτοσίρονται, ή ^ ί
  'ςελέγχθϋσχ κχτ'ΐίίχν τα Ι^γοαρΐ άιυφΐίίζίί κχτ' οκ5·αϊ τοΰ-:
  • ι; τόν διαγω ισμόν πα^αϊιιτέου; σψΐ'Λΐΰιχ τ:υ; λόγους δι
  5'1ί- τυχόν θϊ άπέκλειέ τίνα ιών μΐιοϊοτών.
  Άί'Όθν 5. ΙΙατα κχ:ά παοάδχσιν των άρθρον 2, 3 και 4
  προσφορά εί ·αι άιυαρά^βιςχος κβί ίττιστ^έφετα' τοόί τόν ΐιιιδόντα
  ταύτην χωρΐ ν' ανοιχθή ό πίρικλίίων βΰτήν ςαχ.ελλοί.
  Μϊ-ά τόν Ιλεγ-χον των εγγράφων ή συνεδΡίΐσις απο^αθίττα-
  ται έκ έου δημοσία ό δέ πρόε?ρος άιτοσίρο^ ίΓ·: τα των προσ-
  ϊθ;ών δελιία κατά την άριθυητιχτν βύτών α'.α>, κο-αχωρίζει
  τό πίριεχόμ«νον αυτών ΐν ιω πρωτο>όλ>ψ ν»ϊ ανακτρύττει τε-
  λευταΐ ν μειοϊοτην τόν πρςσφερόμινον νά Ικ-ίλεστ; τό Ιογον εις
  τιμήν συμφερωτέ,ραν.
  Άν πλείονις τώ, διαγωνιζομένων ήθιλον •κρι^ίρα την αυ·
  τί-ν σ.ιμφ»ρωτ^ραν προσφΐράν, ή οημοπρ^σίχ ίπαναλαμβανίτϊΐ
  ■οί παρατεί'ετα: Ιτ.ι ?ύο ώ^ας ό δι* έσφρϊνισμινων ιτρ«σφορών
  5 αγωνισμος ΐΧΕΓας} των προιενεγ*5ντι·<ν τα; «ύτϊς σιι »ερωτέ- οϊ; τιμάς. Άν Ϊ4 ούτοι τ.γχάνω^ιν άπόνς 'ότί ίιΐανα'λαμ- θχνετϊ'- ή ϊημοτί-αίίχ καθ" όρ'σβη-ο'^'νην ύτό τΐ]ί β-ιτροτή; ημέραν, ήτις δέν δύνα"αι νά ά~«ρ€ΐή τή» ίβχ.7ΐη·< ιτέμτΐΓην από τής τρΐΛχης δημ.οπρασ·.ι;. Ή ϊιυτίβα αύ'τη Ϊηαοπρ3;ία Βά η I·■x^ρ^ς μόνον Ιάν ό εις των διαγων ζου.ίνων χά,χ^ ε*πτω5'.ν μ*- γολε'.τί'ραν τής γενομένης κιτά τη; πρώτην ϊϊΐμοπροσί-ΐν. Άοθίον 6. Είς τοϋς κατά τόν ό:χγ(ι) πμόν ά::3τυ-χόντας ϊτ:ι- στβ-φονται τι λό^ω ϊγγ^ή^:ως κα:ατί6εντα -χή γί;ι έντό; τριώ; ημερών άκό τ?ς ϊημοπρασίας τή έ είίο^οιτ-.σετ τοΰ προίϊρο^ τή; έτιτΐο-τής —ρος τοΰ; δημοσίου; τα ·ίΐς ή δκυθυ'τάς των καταΐ:ι;μάτων ίν οίΐ, κατ«τε€ηΐαν. Άρθρον 7 ΌέργοΑ,ϋο; ϋ-ϊό<£ΐτχ είς τάς 3:α τάςεις τού ιτερί δημοτοαΐιώ; κβΐ ί«,τ«λίΐίως δημοσίων ίογων 'υ-κ' αριθ 356 Νομου. "Αρθρονδ. Άν καί ήμιιοϊ.σία π?3Α^ρ;ισετ5ΐώ;τιλί(ωτική τα ΐΓ2τ<τ"ο; αίτής ΰπόκεΐνται είς ττ,ν εΝ·Λ;!σιν τοθ ϊπί τής Δημο¬ σίας 'Ασφ*λείκς κ·ί Δ,ημοοίων Έργων Διοκοθντος Έπιτρόπου Οστι; έχει τό οικαί'Λμχ, /.ατά τό 8>χοϋν οϋ;ώ, νΐ ίγχρίνττί ή μή
  αύτά, γ.ωρί; ΐν. τούτου ν' άχοχτα Ό τελευταίως μβΐϊδότης ούϊέν
  κιτά τοθΔημοβίου δικβίωμα.
  ιοο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρθρον 9. Ό πρ-ϋ-ίλογιΐμδΐ, τό τ'.μΑόγιον, καί ο! δ^ος
  των σ.ιμ»ωνι<3ν εισί/· ί*τε9ΐΛ<να είς τχ γρ*?»Τ* των 5>>ω Νν
  μαοχιών εις την διάθτΐιν τώ· βουλομένων ν» λάίωσι γνώσιν
  αυτών.
  "Άρθρον 10. Τα κηρύχεια χά· Ιξοϊα τού συναφθησομένου
  συμδολαίου 5ΐ:ι6ϊρΰν;υσι τόν ΐργολάίον.
  ΈνΧανίος τή 29 Μάρτιον 1912.
  Ό επί τϊί€ Δημοσίας Ά'Φχν.α; κη Δ
  Έργων Διοι>ών Έπίτροπος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ Πρωτ. 1558
  » Δΐ6*π. 1263
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟ1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοϊοτικής τελειωτικής ϊηα,ο- (
  ιτρυσίας κατά τα υπό τής ύτηρίσίας των Δηαοσίων "Εογων )
  συνταχθέντα καί υπό τού Διευθυντού των Δημοτίων έργων ί
  θεωρηθέντα οΊαγράμματα μετά τού προϋπολογισ'λού, συγγραΐιής }
  υποχρεώσεων καί τΐΜθλογίου ή σκιρρόστρωσις κ»ί πυντήρησ'ς τής ;
  δδού "Ηρακλείου Πεζών Καστελλίου καί τής διακλαο"ώ?;ως .
  Αρχανών. ί
  Άρθρον 1. Τα εργα προυπολογίζΌνται •"ϊτά την λεττο- |
  μερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των ϊρ-»νμών 110,000 περιλαμ-
  βανομένου τού ποσού των δ"ρα·/μών 11 β καί "/^ο δι' άπροόπτους ;
  δαπάνας έφ' ών ουδέν δικα''ωμα Ιχει δ έργολάίος. Ή έκπτωσις
  γενησεται -πί τοίς εκατόν είς άκεοαία; μονάϊας.
  Άρθρον 2.
  II
  ϊηιιοπρασία ενεργηθήσεται έν ταί; είραις των
  Νομών Χανίων. Ρεθύμνης, καί Ήρ'κλείου καί έν τοίς Κα-ι
  τασττ'μαιη των οίκείων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί έστραγισ- |
  "ιδίαν τα ϊγγραφα άχοφασί'ει κατ' 2νομα τοίις εις τόν διαγωνισ¬
  μόν παραϊεκτέΌυς σημειο3σα τοάς λ4γβι»ς ϊι' ούς τυχόν θά ίτ.ί-
  κλειέ τίνα των ιιειοϊοτών.
  Άρθρον 5. Πατα κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4
  προσφορα είναι άταράΒϊχτος και ίιτιστρίφίτα'. ποος τόν έπιδίντα
  ταύτην χωιίς ν' ανοιχθή ό~εοικλείων αύτην φάχελλος.
  Μετά τ-ν έλεγχον τώ< έγγράίω* ή σ^νεϊρίασις άποχαθίτ- ταται Ικ νέου δημοσία, δ ίέ πρόεδοος άποσφραγίζει τα των προσρορών δελτία κατά ήν άριθμητικην α!ιτων σεράν, κατα'/ωοίζει τό χεοιεχίμενον αυτών έν τώ ποωτοκολλω και άνακηρύττει τελευταίον μειοίίτην τόν προΐίερόμενον νά έκτε ■ λέση τό έργον εις τιμήν συμφερωτεραν. "Αν χλε'ονες τώ·' σΐίγω«ζομίμ«ν ήθελον προσφέρει την α^Γην συμϊερωτέραν πρ->σφοράν, ή ^ηαοχρασία έπαναλαμ6α-
  νεται καί ιαρ-ατείνεται έπ? δύο ώρας δ δι' 4σς ραγισμέ^ων ττρο-
  σΐΐρών δ'.αγωνυμ,ός μεταξΰ των προσενεγκόηων τας αυτάς
  συΐΑβερωτέρας τιμάς. "Αν δέ οΖτοι τυγνάνωτιν άπόντες τότε
  έιταναλαμβάνεται ή ϊημοποατία καθ' όρισθ/ισομένην υπό τής έπι-
  τροζής ·Ι)ν.έροιν. ήτις 8έν δύναται νά ύπερίή την δεκατην
  χέμττ:ην άπο τής ποιότης ϊημιποασία;. Ή δευτέρα αό'τη δη-
  μ3ΐ:ρασ!α θά η εγιυρος μόνον εάν ό είς των διαγωνιζομένων
  χάμη εκπτωσιν μεγαλ;ιτέραν τής γενομένης κατά την πρώτην
  δημοπρασ'αν.
  Άρθρον 6. Εις τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντα;
  έπιστοέφονται τα λόγ»ι> Εγγυήσεως κατατεθέντα ς/οήματα, δμο-
  λογίαι έντός τριών ή'λίθών άχό τ^ς δημοπρασίας τή έγγρα^(ι)
  ε'ιΐοιτίΐήσει Το0 ~οθί5ιοη τής έπιτρ.πής ποός τοίι- δη'αοσίους τα-
  μ'ας ή ϊιευθυν-άς των καταστηΐΛατων έν ο'ς κατετέθίΐσαν.
  "Αρθρον 7. Ό Ιργο'λάίο; ύττό'-υιτα· ε'ς τάς διά τού πεοί
  χαί εκτελέσεως ϊημοΐίων έργων ΰτ' αριθ. 3<)Ο μένων προσφορών υπό έπιτρρπής άπϊρ-ιϊοαένης έν μιέν τώ , Νομώ Χανίων ·κ<χρχ τού Προε'Βρου των Έίετών ώς Πρ35§οου ϊ ή τοϋ άναπληρωτοΰ αύτοϋ, τού Νομιχοϋ Συμ5ούλου, τού Νο¬ μάρχου Χανίων, ενός Μϊΐχανΐκοϋ καί τοΰ Δηαάρχου Χανίων, ϊ) των άνατληρωτών αυτών ώς αελών, Ιν Ρ=θύ;.ινη π-τοά τού Νομάρχου Ρεθύμνη;, ώς Προέδρου. τού Πρΐέίρυ κΐί Εισαγ¬ γελέως των έν Ρεθύμνη Πρωτοϊικών, ενός Μηχανικαί καί τού Δημάρχου Ρεθύμνης η των άναπληρ'οτών αυτών ώς μελών έν Ηρακλε'ω ιταρά τού Προε'δρου των Έφε^ών Ηρακλείου ώς Προέδρου ή τού άναπληρωτ'ϋ αϋ-ού,'τού Εισαγγελέως των έν Ηρακλείω Έφετών, τού Νομάργου Ήρακλε'Όυ, ενός Μηχανικού καί τού Δημίογου Ηρακλείου ή των άνατληρωτών αυτών ώς μελών την 30 Απριλίου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 5—6 α. μ. Αρθρον 3. Πασά ΐΓροσφορά θά συνοδεύηται υπό τ*,ς ά?ε''ας τού επιτηδεύματος τού έργολά6ευ συμφιόνως τού 811 Νο¬ μώ υπό τού προβλεπομένου υπό τού περί Δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δηαοσίων ϊργων Νόμου π·ττοιτοιητικού καί υπό νραμματίου βείϊΐούντος την είς τι των ϊημοτίων ταμείων ή τής Τρααέζης Κρή-ηιτ κατάθεσιν. λόγω έγγυή-εωί, είς γοήμα- τα ή δμίλογίας τής Τραπίζης Κρήτας κατά την ίπί τής Ικϊό- σει,'κ των άςι'αν ποσοΰ δρο^μών 5500 Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωτι μέρος καί άλλοδϊ- ποί συμμορ^ούμενοι ποός τάς διατάξεως τού περί δηΑοπρασιών καί^ εκτελέσεως δη'α,οσίων εργων νόμου καί λοιπούς τού Κράτους Η δημοποασία ϊιεςαγεται δημοιί(,):. Ό έσΐραγισιέν;ς οί- κελλος, έν (,) εινΐι έγκεκλε'.σμένγ; ή το:~? ρί, τίθεται όμ:3 μετα των έν τώ ανωτέρω άρθρι,) μνητΐέντων έγνρά^ων έντός ί δευτέρου φακέλλου, όστις παραδίίεται έσίοχγισμένος εί,- τόν | πρόεδρον τίίς έπιτοοπή,· συνεδριαζρύσης. _Ο πρόεϊιος άπ''μεί, ρρ 8. Άν χα!. ή μίΐοϊοσία ποοιηούστεταίώς τελειωτική τα πρϊκ:ικά αυτής ύπίκειντβι είς τή^ έγκρισιν τού επί τής Δημοσ'ας Άΐφαλεία: καί Δη'-Λθσίων Έργων Διοικοϋντος Έττ.τρόζου όστις εγει τό δικϊΪΜμ,α, κχτά τό ϊοκο3ν αύτω, νιχ έγ-λρίνγ; η μή αϋτά, χωρίς εκ τούτου ν' άχοκτα δ τελευταίος μειοϊότης οΰϊέν /.ατά το·3 Δημοΐίου ϊικαίωμα. Άρθρον 8. Ό ■τροϋ-ολογισ'λός τό τιμίλίγιον καί οί οροι των συμφωνών =ίτ'ν ''.τεθειΐΑένα είς τα γραφεία των ά'νω Νομχρ-/ιών είς τη·/ Β'.άθίτιν των ^ο^λ5μένων νά λά5ωσι γνώσιν αυτών. Άρθοον 10 Τα κηρύ/εια καί εϊοΐα τού συναφθησίμένου συμίολαίου έζιδαρύνουτΐ τόν έργολάβαν . Έν Χανίοις τή 29 Μαρτίου 1912. Ό επί τής Δη'υτία: Άτραλείας καί Δηαοσίων Εργων Διοικών Έτίτροχος Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Άοιθ. Πρωτ, 1Π60 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΆΙ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙ^ΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟ^ Διακηρΰχτει ότι: Εκτίθεται είς Βιαγωνιο-μόν μειοδοτικής τελειω τικής πρασιις κατά τ^ υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συν:ανθ;'ντα καί υπό τού Δ'.ευθ,ιντού των Δημβσίων "Εργων θΞωρηΊίντα οιαγράαματα μ=τά τού -ρου.τΐΛογιτμού, συγγρ** φής ϋποχρε.-.'υεων καί τιμολογίου ή σκιρρόστρωσις τής δ?5ύ Ι^ί^μνης Α;/.*ο ου καί κατασκευή γεφύρας είς Σήμα. Αρθρον 1. Τα εργα πρ:υ-ολογίζονται κατά την λ; έκ:ίμησιν είς τό ποσόν των ^ού ποΐού των 5ρα-/. 12 καί ια/1Μ5ι' άπροόπτου §ρΐ·/Λών 43000 περιλαμίανομΐνίυ εφ «ροσφοράν τόονομα αυτού καίτόν αύςονταάρ Ομόν τ·ύ ες.οτερικου φακε'λλουκαί καταγράϊ>ει έν πρωτοκόλλω τα έμπεριε/ο ;.ίνα κατά
  τό αρθρον 3 Ιγγρα?α. Έττειτα οί έν τή αίθ^ύσγ; τής συνεδριάσεως
  παρευρισχόμενοι άποσύρονται, ή δέ έπιτροπή έξελέγχουσα κατ'
  Καταστή Αασι των οί*είων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί εί??*'
  νισμενων προσφορών υπό έπιτροπής προεδρευΐμένης υπό των
  οικείων Νομαρχών ή των άναπληρωτών αυτών των οίκείων
  Πρβέδρων των Πρωτοϊικών καί ενός μηχαναού ή' των άνα-
  ■ΐιιίΓίιΙίΤιιι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ιοΐ
  Μαίου 1912 ημέραν
  πληρωτών αυτού ώς μελών την 1
  Τρίτην καί ώραν 11— 12π. μ.
  Άρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπό τής άδ&ίας
  τοθ επιτηδεύματος τοϋ έργολάίου συμφώνως τώ 811 Νομώ Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  υπό τού προβλεπομένου υπό τού πε; ι Δημοπρασίαν καί έκτε- |
  λέσεως Δημοσίων «Εργων τού Νΐμου πιστοιοιητιχού καί υπό ί
  Άριθμ. Πρωτ. 1562
  » Δυκ-. 1267
  ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟ1ΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  γραμματίου βείαιούντος την είς τι των δημ:σι<ι>ν ταμείων ή Ι
  τής Τραπέζης Κρήτης κατάθεΐιν, λόγω εγγυήσεως, εις γρή- ί
  Διακηρύττει ότι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοϊοταής τελειωτικής δημο-
  Ινρατους. ^ ^ ^ Ι κα£ τ,»ς 2'.αχ.λαό"ώτεως πρός Άγιον Μύρωνα (τμήμα Γεφυρα-
  ΑρΒρον 4. Ή δημοπξασία διεςάγεται ϊημοσ.'ως. Ό έσφρα- | χιων Β3υτών).
  γισμένος φάκελλςς, έν ω είναι έγκεκλεισμένη ή Κροσφ:ρά, τί- ί ·Αρί»ρ;ν 1. Τα έ'ρ-ία -ροΰπολονίζονται κατά την λεπτομερή
  ακολούθως αποσφραγι,,ονται οί εςωτερικοι φάκεΛλοι, ή δέ επι¬
  τραπή σημειοϊ έφ' εκάστου εσωτερικόν φακέλλου περικλείοντος
  την εκάστου προφοράν τό δνομα αυτού /.αί τόν α'ύςοντα άρ·.θμ.
  τού έξωτερικοϋ φακέλλου καϊ καταγράφει έν πρωτοκόλλω τα
  έμπεριε·/όμενα κατά τό αρθρον 8 έ'γγραφα. Έπειτα οί ίν τή
  αιθούση τής συνεδριάσεως χαρευρισκομενίΐ άποσύρΐντ,χι, ή δέ
  έ ξ ' '
  ρ ρρ
  έχιπροπή έξελέγχουσα κατ' Ίδιαν τα έγγραφα ά—ορασΐζΐΐ κατ'
  ονομα τοϋς είς τον δκγωνισμόν παραδελτέΌυς σημειοϋΐα τοΰς
  λόγους δι ούς τυχόν Οά άπέκΛειέ τίνα των μειοδοτών.
  Αρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 *αί 4
  προσφορά είναι άπαράδελτος καϊ έπιστρέφεται πρός τόν έπιδόντα
  ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή ό περΐκλειων αυτήν φάχελλ:·ς.
  Μετα τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίκσις άπο/αθ.στα-
  ται έκ νέου δημοσία: ό δέ πρόείρος άποσφραγιζει τα των προσ-
  φορών δελτια κατα την άριθμηπλήν αυτών σειράν, καταχωρί-
  ζει τό περιεχΐμενον αυτών έν τώ πρωτοκολλ(,) καί άναχηρυ:-
  τει τελευταίον μϊΐοδίτην τό,ν-ροσιερομενον να έκτελέτί] τό ϊργΐν
  είς τιμήν συμφερωτέραν.
  Αν πλείονες των διαγων.ζομέ/ων ήθελον προσφίρει την αύ
  την συμφερωτέραν πρΐσφοράν. ή οημοπρατία έπαναΛαμίάνεται
  και παρατεινεται επί δύο ώρας ό δι' έσφραγισμένων -ροσφορών
  έιαγωνισμός μεταςύ των πρΐσενεγλόντων τάς αύτάς συμφερω-
  τερας τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγ-χάνωσιν άπόντες τότε έπανα-
  λαμβάνεται ή δημοπρασία καθ' δρισθησομένην υπό τής έπιτρ;-
  πής ημέραν, ήτις'δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην
  άπο τής πρώτης δημΐ-ρασιας. Ή έζυτέρα αύτη δημοπρατια
  θά ή εγκυρος μό/ον εάν ό είς των διαγωνιζομενων ά
  ώ
  γρ γ έλ~;ω-
  σιν μεγαλειτέραν τής γενομένης λατά την πρώτην δη;.ιοζρα-ίαν.
  Άρθρον 6'. Εις τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έ~ι-
  στρέφονται τα λόγω εγγυήσεως κατατεθέντα χρήμχτα, £χο?-
  γίαι έντός τριών ημερών άπ^ τής δημο-ρασιας τή έγγράφω
  είόοποιήσίΐ τού προΐίρου τής έπιτροπής πρός τοϋς δη;Αθτ·.5υς
  ταμίοις ή διευθυντάς των Ααταοτημ.ατων έν οίς Λί»£;ίΟ/;ταν.
  Αρθρον 7. Ό έργολά^ΐς ύτόχίΐται είς τάς διά τοϋ ιτερί δημΐ-
  πραΐΐών καί εκτελέσεως δημοσίων έργων ϋπ' αριθ. 3ο6' Νίμου.
  Αρθρον 8. Άν καί ή μειοδ:σία προκηρύσσΐται ώς τελειω-
  τική τα πρακτικα αυτής ύπόκεινται είς την έγκρισιν τού επί τής
  Δημοοιας Ασφαλείας καί Δημοΐίων Έργων Διοικούντος Έπι-
  τροπου όστις εχει τό όΊχ,αιωμα, κατα τό ίοκοθν αύτω, νά
  έγκρίνη ή μή αύτά, χωρίς έκ τούτου ν ά-ιχτα ύ τίλϊυταϊ:ς
  μειοίο-ης ουδέν κατά τού Δημοσίου ΐικαίωμ.α.
  "Αρθρον 9. Ό προύπολομισμός, τό τιμολόγιον καί ίί ϊί5ΐ
  των συμφωνΐών εισίν έκτεθεΐμένα είς τα γραφεία των α'νω Νο-
  μαρχιών ϊ'ις την ίιάθίΐιν των βουλομένων νά λάίωη γνώσιν
  αύ;ών.
  Άρθρον 10 Τα κηρύκεια καί ί^χ τού συνα^θ^ϊ^μί'νου συμ.·
  δολαίου έζιίαρύνουτι τόν εργολάβον.
  ΈνΧαν.οις τί) ·<ί9 Μαρτίου 1912 Ό επί τή; Δημ Ασφαλείας καί Δημ. Έργων Διοικών Έπίτροπος Κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Αρθρον Ί. II υημοττρασίχ ένεργηθήτεται έν ταίς εδραις των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, καί Ήρα/.Λείου καί έν τοίς Κατα- στή;χα3ΐ των ο'ικειων Νομαρχιών δι' εγγράφων καί έσφραγισ- μενων προσφορών υπό έπιτροπής προεϊρευϊμένης υπό των ο'ι- κιων Νομαρχών ή των άνα~ληρωτών αυτών των ο'ικείων Ηρο- έδρων των Ιΐρω;ο3ι/,ών καί ενός μηχανικού ή των ανα~λη- ρωτών αυτών ώς μελών την 1 Μαίου 1ϊ)ΐ2 ημέραν Γρίτήν και ώραν 9 —10 π. μ. "Αρθρον 3. Πάΐα ττροσρορί Οϊ συνοδεύηται υπο τής αδείας τού επιτηδεύματος τοΰ έργολάβίυ συμφώνως τω Ι Ιω Νομώ υπό τού -ροβΛεπομένου υπό τού περί Λημοτρασιών καί έκτεΛέσε ς Δημοσιων έργων Νόμου ιιιστοποιητικοϋ καί υπό γραμματίου βεόαιΐύντος την είς τι των δημοσίων ταμείων ή τής Τραπέζης Κρήτης καταθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα ή δμολο- γιας τής Τραπέζης Κρήτης, κατά την επί τής εκδόσεως των άςΊαν ποσοΰ δραχμών 4,000. Είς τον διαγωνισμόν δύναντΐι νά Λαβωΐι με'ρ^ς καί άλλο- δαποί συμμορφουμενοι πρός τάς διατάςϊΐς τού περί δημοπρα- σιών και εκτελέσεως οημβσιων έργων νόμου κα-ί λοιπους τοϋ Κράτους. 'Α ΊΙ δημοπρα-ία δΐεςάγεται δημοσίως. Ο ρρ ηρ έσφραγισμενος φάκελλΐς, έν (;) ε'ναι έγκεκλειυμε'νη ή προσ- α θ θέ φργ φ φορά, τίθεται ομοϋ μετά των έν τώ ανωτέρω λ ό μνηΐθένΐων φρ μ εγγράφων έντος δευτέρου φακέλλου, όστις παραδίίεται έσφρα- γισμένος είς τον πρόεδρον τιίς έ-ιτρο-ής συνεδριαζούσης. Ο χρίιίρος άρίθμει' τού; φακέλλους κα:ά την τάςιν τής ίγχίΐ" ρυεώς των, άκολούθω; άποσφραγίζονται οί έςωτερ'.κοϊ φακεΛλοι, ή ίέ έπιτροπή σημει:ϊ έφ' έχ,άστου έτωτερ'.κού φαΛελλου περι- λείοντ^ς την έ/,αΐτου προτφοράν τό 5'νομχ αυτού κχί τον αυ- οντα ΐρ'Λ,ΛΪ* το3 έ;ωτ=ρικ5ύ! φα -έ/.λου /.χϊ καταγρ*φΐΐ έν ττρωτθλίλλψ τα έμ-εριεχόμενα κατά τό ά'ρθρΐν 3 εγγραφα. Επειτα οί έν τν) αί')3υτΓ, τής συνεδριάσεως παρευρυκομενοι σΰρννται, γ, ί'ι επιτ^πί, έςΐλέ^χυτα *.%;' Ίδιαν τα έγγραφα ζι κατ' ό'νίμα τούς είς τόν διαγωνισμόν -αραΐεκτεους τΐυς λό(·ους δι' ο'ύς τυχόν θά άπί'.λειί τίνα των μευοΐΐων . Άΐθρ.ν 5. Παΐχ /.ατά τ.τ.ρίί%ι ί των άρθρων 2, 3 καί 4 τ.ρζζ-^ρχ είναι Λ-χρζ5ιν.το; αχΙ έ-ιττρε';ετα'. πρός τον ε,τι- δίντα ταύτην χωρίς ν άνίιχθή ο περι/,λείων αύτί,ν φα*ελλος. Μετα τ:ν έΜ(χο* των έ-;γρζ?Μ' ή συνεϊριατις απ;καίι- σταται έκ νέΐυ όήμΐυια, ό δ'ε ■πρίϊ'ίρις άπίτφρχγιζει τα των πρ-.σφορ'όν ίελτια καςα Την άριθμητικήν αυτών σειράν, /.ατα- χωριζει τό περιεχίμενον αυτών έν τώ πριοτ3κ3Λλω και ανα- κηρύττει τελευταίον μεΐ3δ3τ/·|ν τόν πρ3σΐε,33μίν'ν νά εχτϊλέσ/) τ; έργον εις τιμήν συμφ ροτέραν. "Αν πλείονες των διαγωνιζομε'νων ήθελον προσφέρει την αυτήν συμφ£?ω;έραν πρ3σ?5ράν, ή δήμοπρασία επαναλαμία- νεται καί παρατείνετ.ι επί δύ.5 ώρας Ό δι' έσφρ·χτ'Τ1^νων πρβσ- φορών διαγωνισμός μεταςύ των -ρ5σενεγκ3ντων τάς αύτάς συμ· φάρωτέρϊς τιμάς. Άν οέ βύτοι τυγχάνωτιν άπόνΐϊί τότε «πα- φάρωτε ναλαμίανεται ή τής επ ι ^^Ι^ί
  402
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  *
  τρεττής ημέραν, ήτις 3εν ϊύνχτα-. νά ΰπερίΐ) την δεκάτην πέίλ-τ')ν
  ά-ο τής -ρώτης ίη^-ρατίας. Ή δευτε'ρα αυτή δϊΐ.-ΐοτρατια
  ά ό ί δζέ ά
  ής ρης η^ρ
  Θά η εγ/.υ?ος μόνον εάν ό είς των διαγ.ονιζομένων κά,Αη 5/,-
  τττωσιν μεγαλειτέρον τϊξς γενομένη; κατχ την πρώτην ίψχο-
  ~ρασίαν.
  'Αρθρ;ν 6. Ε.ς τοΐ>; /.ατά :όν διαγωνισμόν ά-οτυχίντας έ.ι-
  στρέφοντϊΐ τα )όγω έγγ^ήσΞ^ς κίτβτίθεντα /ρήμιχτα, όμίλο-
  γιαι έντ:ς τρ'.ώ/· ήαερών άπο τή; Βη,Α^πρκία; τή έγγράφω
  ε'.δο-5ΐή--:ι τού —ροέίρυ τής έ-ιτρ;.τής πρός τούς 3η;Α5τιους
  ταμίΐς ή διευθυντάς τώ/ Λΐταϊτημχ-ων έν οΤς κατετέθησαν.
  ΆοΟρ;ν 7 Ό έργ:/>ά5;: ΰποιειται ε'ς τάς διά τ3θ περι
  ϊημοτ.ρ*: ών καί ίκτεΛίΐε·ος δ/)μοτίων έργων υπ' αριθ, 356
  Νβμου.
  ■^Άρθρον 8. Άν χαί τ μίοϊοτία προκηρύτϊΕται ώ: τελειω-
  τ κή τα -ρχ/. ικά α!>τήί .ιτοκειηχι εις την Ιγχρ'.ΐιν τού
  Ιπί -ί]ς Δημ-- άς Ατφχλίίας κτί Δη,ιοσίων Έργων Δ'.οι-
  κοΰντος ϋπιτροπου όστις έ'^ει τό οΊκα'.ωμχ, κατα το δοκοΰν
  αύτω, ν < έγΑρί'ΐ; ή ο.ή αυτΐ, χωρίς έ* τούτου ν' άπίχ,τά ό τε- λ=υταί:ς 'Λ=ιοϊ::η; ;!ιϊέ< κχτ - το) Δημοσίου δ.καίω'λα. "Άρθρ ν 9. Ο ττροϋτολΐγ'.σμό;, τό τιμολόγιον καί οί όοοι των συ;λ? ονιών εισίν έχ,τεΉΐΑέ/α ε;ς τα γραρεϊα των ά'/ω Νί· μχρχιών ϊ'ι; την 8·άΟ:σιν των βουλομένων νά λάβωσι γ<ώΐ.ν οί ές^τερκο' φά<ίλλ-Η, ή δέ έπ:τ:οπή οηΛεΐ'ΐ ίφ' ικιλλο.) πε5!χΛ(ί5νΐ·ος τ/)ν έιάττου προσ- κΐΐ τόν βίί;οντα άρο>όν τ3Ϊ ίςίοτε;[χ53
  φxxΛλλ^^ κ*ϊ *α;α*ράφί!ίν π;ωτοχϊλλω τϊ έμπερΐϊχόμ,ϊνα κατά
  τό άρθρον 3 έγ^ρΐφα. Έ-τε τα οί £ν τή α'θούσί) τή; σ.ίνβδριί;εω;
  ΧΜσύοοντα , ή οε ίπιτροτΐ) ·ξ
  κατ'Οοαα τ:ύ; εί; τόν
  τού; λόγοις ίι' οα- τυχόν θά άπίκ-
  Άρθρον 10, Τα κηρ)χ5ΐζ κΐί ίς;ο"χ τού
  ιμίολί'.ιυ έπιδχρύνουσι -.όν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τή 29 Μαρτιου 1912.
  Ό επ. τής Λημ·οσ·.*·ς Ασφαλείας χ,αί Δημόσιον
  Έργων Δυιχών Έπιτροπος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 1568
  Ο ΕΠΙ Τ11 ΔΙΕΜΟΣ1ΑΣ 'ΔΪ*ΑλΕ1ΑΣ Κ Ι
  ΔΙΙΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΐυΙΙίΩΝ ΕΙΠΤίΌΙΙΟΪ
  Διαχη.ύ;.ε: ο.ι ; 1-*τιβ«ται εί; ίιαγω ισμόν μειοί^τιιιής
  τελε'ωτΐΛής ίγ,^ιτραβιις Λατα ια <ιτ.ι τή; .ηηΓνβ;ϊις τώ-' σιων ίργιο» σ.ν.αχθϊντα χ.;ι ύτ,ο τού Διεΐ)θ^»τ3υ των έργων (ι^α,ρηθίνΐΛ δ.α~;ρϊ|*μαυ( μί^α τού κρουπύλογιαμοϋ σ.γ- γραφής υποχρίωσεωνκαι τ.,*33γιου ή σΑορρ33τρωσι? τής όδ:ΰ Νιο Xω^[0^ Βρ^ΐών 1 ίΐι.ρ;:θν'θλιως. Άρθρον 1. Τ* Ιργα χρ.υτθΛθγιζ3»τ4ΐ κατα την λ«π:ομερί) έκτι»ησιν εις το π;αθν τώ/ ίραχμών 50ϋθϋ Χϊρ.λϊμί)α»-.μίνου τοϋ ποΐυ των οραχΛων 514 3ί'απ^πτ^^', όϊπανας «φ ών νύόεν δικαΐΜμα εχει ο εργολαβ^. Η ίιιπτωΐις γενηΐίται ϊπί τοίς εκα¬ τόν εις » ίραια, μ^ναοας. 'Δρΰρ^ν Ί. 11 ίη,λβπρ σ.χ ένϊρ^Ίθήσϋαι ϊν ταΓ, έ'ίρζ:ς των Νθμών ΛΛν:ω/, Ρ·.)^^.^^^ι^, κχ'. Ηρακλείου *αί ιν τ^ίς ΐνα;α3- τημισι των οϊχε ών Νο,ϋρ/,ιών ίι' ίγγραφα»ν »,αι προσφΐρ^ν υπο ^τ.ιτρ^πής πρ;·ίρ*υομ.ένΐ)ς υπό των μρ χων ή των αναπΛηρωτών αύ;ών .ών οίιειων ΙΙροέδρων των 11ρι»τ&ό.κ^ν και ενός μ.Γ|^ανι/.ού ή των ανίΤίΛηρωτώ/ αυτών ώς μελών την 1 Μ^ιου ι91^ημ.£ραν Τρίτην κα. ώιαν ο—4 μ. μ. "Άρθρον 3. Ιϋυ προ.φ^ρα ϋ* σ^νιίευηται υπό τής αίειας τοϋ ιπιττ(3εύμιατ3ς το3 «ργΐλαδ^υ συ.Λφωνος '.ώ 811 Νομου υπο ιοϋ ιΐρί6Α.·ιτομΐν3υ ίικ'ο τοο ~*ρί ίΛημ,οπρίσιων ?αι εκτελέσεως Δημοσιων Ιργω. Ν;μ.ου τισϊοτοιητΐ/ΐοθ, καϊ ύ·*ο γραμμ,ατίο^ β.;- δαιβϋντοίττ,νιΐ,τι .ώ'θημ.ϋΐων ταμε.ω^ ή τη.Τραίεζη; Κρήτας χατα(»εσιν λογψ ε,^.,ίε^ς εις χ^η^β.τα ή ο,Αν/.ογιις τής Τρα¬ πέζης Κρήτης αατ» την ίΤΛ τή, εκίΐσίως ΐων αςιιν ποσοΰ ίραχ- μών '2Ε)00. Είς τ.ν βιαγιβν σ^όν δανιντχι νάλάδωίΐ μίρος καί ί συμμβρφ' υμενοι «ρον τας οια;»ςεις τ/ϋ κερί 4ημ.3-ρα εκτίλίσ«ως ϊημου.κιν ερ ;ων νιμο^ καί Λοιπους τοϋ ρ "Αρθρον 4. Η δημοπραίΐα '^βςα-ϊται δημοσίοις. Ό σμένος φακβλλος, έν ψ ίίνα ιγΑεχλεισμϊν») η προτίερϊ, τίθεται ομιοϋ μετ» τώ* «ν -!φίνωτ»(;ψ ϊρΰρφ μνησ· έντων ίγγρ?φων έντος ϊευτέρου φ3ηιε'λ^ο^, ο^ιις «ιραϊιδ»τα; ίσφραγισμϊνος »ίς τίνπρ.ε- δρον τής. *Λΐτρ9Βτ",ς ουνεδριβζουαης. Ό προ»3ρος αριθμ«Τ κ«:α τβςΐιΐ τ^ς ίγχϋρισιώ; των, *.4ΐ ίίίαν τι ίγγραφα μΐν *ΐριίε·.τέ3υ; λίΐί τι-α των "Αρθρον 5 ίΐαΐχ *α:ά π>ρϊ6α^ιντών άρθρων 2 3 καί 4 πρ:σ-
  ^ορ» ίίια: «παρ 'ϊ«<.τος κχί ίπιστο'ςεται πρός τόν επ οοντ* ταύτην χ»ρί; ν'ά/3ΐχθ'] » π;ρικ7»ίίων βότήν Μιτέ τον Ιμ''^ο·' -ών ίγγΐάίΐον ή τατια «* νέου δ»,μ'5.3, ό ϊί πρ:ε?ρ:ς ατ.οσ?ραγιζ-.: τα των π3;σ?ορώί δελ ί« *β:α την άρ'.ομητιχήν «ΰιών σ:ιράν, καταχω- ρζ.ι το -ίριβχίμίν^ν αυτών ίν τω ιρωτοίάλλφ καί άνΛληρυττιι τίΑ«ι;ταϊον μεΐοδότην τόν προσ?·ρΟΑ5»ον νά έκτίλέστι τό Ιργον εί; τιμήν σ.ΐΛφ?ρΐι>τ£ραν.
  "Αν ίςλϊίινίς των ϊια;ω» ζ3;ιίνον ήθίλιν τρ σφίρεί ττ;ν αυτήν
  σ μ»6ρωτιραν τρ σφ·,ρϊν, ή δ(;μοπρ σΐϊ έχαναλκμβΐνιται χ^ί
  πχρΛΤε·Λετ«( ίπί δοο ώρας ό ίι' «σΐριγ σοιένιον πρ^σφ ρ'ϊιν 3:α-
  γ·Λν σμις ιΑϊτ^ς; τώ^ π 5-σ:νίγ/.όν:ω^ τας αύτϊς υ>.φυιοτΐρϊ;
  τΐϋΐΐς. Άν 35 ούτοι τιιγχ>νωσ:ιΐ ατ3ν-ε; τό'ε ίπα.αλα ιόανετοι ή
  δηΑνπρασια χαθ ορ τ!τ,σ;μ"'ν·;ν ^^τ^ τ·^ς ϊκ νροτί,ς ήα'ρ»»», η ι;
  δϊν δύναται ν» ύπςρίγ, την ίεχάτην ηί-χτί'ΐν ά-6 τής π;ω η;
  ϊη'θ,οποκσυς Η !»υ-ϊρααυτη ίΓ^τρτ-ί-χ Θχ τ;, Ιγ/.υρις μίνΐτν
  έ'ζν ό εί; των δ;ϊγ«>νΐζίιΑίνα>ν χ,ά*η έ/.π-ωΐ ν μΐγαλειτϊρΐν τής
  ής κατά την ιιρώ η< δημοπρϊσαν. "Αρδρον 6 Εις τούς κα:ά τόν διαγωνισμόν άτοτ,,γόντας ΐπισ- τρέρονται τα λόγω ιγγ.ήσ:ως >ατ3Τϊ6ίντϊ χρ^ματτ, δ.ιολίγυι
  έντός τριών ήχερών απο τής δημ:π^»σ άς τή «γγρίφω ε'ιίοπο ή-
  σί'. τ;ΰ προί3ρου τής ϊπ'.τροτή; πρός τυύς δηχοΐίους ταμ άς ?,
  ^ιει^θ^ν'ας των κα-αττη'Λχ-ων ίν οίς κα-ετέθ";ΐαν.
  Άρδρον 7. Ό έργοΑΐδΐ; !ι-ο».ίΐτα'. εί; τα; όίά τ'·ΰ πβρ; δη-
  μοπρϊσιών κιί ίΑΐελίσ.ως δή ιΐσ.α»·<Ίργων ύτ' άοιθ. 35(ϊ Νόμου. Άρίρ >ν 8. Ά/ Χίί ή μ«ιο?-σίϊ χροχ,η.-ύΐσίται ώς τελϊί οΊ<η ιά ·η:ραΑτ:ί.ά ίύτής ΰπό<£ΐν-π *ίς την Ιγχρ'ϊΐν τοΰ >π τής Δημο¬
  σίας Άΐφαλϊίας χχ Δημοσω' "εΙοΥων Δι ίΐχτΊντος 'Ε-ι;ρ^■το^
  θ'στις 2^εί το ο·.*πωα.', χατά τό δικοόί αύ-ώ, νά 5γοίνϊ] ή ιιη
  αΰτά, χωρίς έ* τούτου ν' άτοκτ» ό τίλίηαίος μβιιδόίης ουδέν
  κατα το3 Δημοσίου ίιχ,αίωμκ.
  Άρθρον 9. Ό π:οϋτολογ ίμός, τό τιμολόγην καί οί ό'ροι των
  σ-ΐαφω ιών ε'σ ν ϊΛτεΟειΐΑ^α εις τα -<γ ·γ-Λ% των ί μ Ι1 είς ιήν διβδκκ' τώ' β^λ^α,ίνω· να λ/ίωϊ γνώΐιν αύτ Άρθρον 10. Γά κηρ^*5 α χαί Ιξοδα τού σομδολϊίου ίπ;6αρΰν3οσι τϊν έργολιδον. Έν Χαν:οις τή 29 Μαρτίου 1912. Ό επί τής Δ*μι:σί«; Άίφαλίίας κ»ί "Εργων Δΐίί/ών Έπίτρΐπος Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Αριθ. Πρωτ. 1568 » Διεκ. 1272 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δ;αχηρύτ:ει ότι: Έΐΐίθίτα. ε'ς μ·ιοϊ5τι*ή· δή .^τρασ'αν σ^φώ'ως «ρό; τας διαταξεΐς τοϋ ΰτ' άρ.θ. 355 τιερί δημοπρασιών καί έ*^ε- λέσεω; δ^μοσΐων Ιργων νίιου χαί κατά τούς ύ^ό τής υπηρεσίας -ών δί|μοσιων Έργων ο^ταχθίντ^ς χαί ύτό τοΰ Λίί'-Θ^νΐοί τόν Δη- μοσΐων Εογων βεωρηθίντας όρους συμφωνιώ; καί σχίτι*όν προϋ- πολο/.σμόν δατΐάνης ή σορρίβτ-ρ^βις τής όδβθ Άδϊελιάρη Ρ^ύ^τιxα. Άρθρονΐ. Τα Ιργα ταΰτϊ προΰπελογίσ&Γ,σΛν κατά την λε- πτομερή εκτίμησιν ίίς το ποσόν των δραχμών 17»3 κ»ί ί.' «τροοπτα ίί'^Λ δραχ. 17. 'υΐπί το5 π,,σοΰ των ά-ροό- πτων ούϊέν δικαίωμα ϊχει ό έργολίδος. Ή έκπτωσις γινή«τβι Ιτί τοίς % «ίί άκε,:βί«ς μ-.νάϊας.
  ΕΦΗΜΡΤΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΤ?βϊ
  "Αρθρον 2. Ή ϊηιιοιτρασία ίνεογηθήσίτϊΐ έν ταΤ ίίραις των
  Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου κιί ίν τοίς καταστή-
  μασι των οΐχβίιον ΝοΛαρχιών ενώπιον ίτιτροτϊν σ.»γκ3ίμ4νων
  καρά των οί*είων Νομαρχών ώ; πτοίδριιΐ/ή' τώ* άι-ΐπληρωτών
  αυτών, των ο'ικϊίων Είρηνοϊικών κ?ί ενός αηχιτνίκιΰ ή τ~>ν άνα-
  χληρωτών αυτών ώς μελών την 1 Μ νού 1912 ημέραν
  Τρίτην καί &ρ*ν 4—5 μ. μ.
  Άρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέροςκαί
  άλλοδαποί συμιιορφούμίνοι πρός τάς διχτάξεις τοΰ περί δημ,οπρα-
  σιών χαί ΐχτελίσϊως ίημοπων Ιργιον νόμου καί λοιποΰς τοΰ
  Κράτους.
  Αρθρον 4. Πάς έργολάβος ϊχων τα προσόντ» τοΰ «π' βριθμ.
  356 νόμου είναι ϊεκτός εις την δημοπρασ.αν άν προσα<·άγζ την άδειαν τοΰ επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ 811 Νομώ καί γραμμίτιον «ιστοποιοΰν την ε*ς τι Τάχιον τοΰ Δημοσίου ή1 τής Τραπέζης Κρήτης κατάθεσιν, λόγω ίγϊυήΐϊως, ΐραχμών 200. Είς τούς άποτυχόντας κατά τόν δ'αγωνισ^όν έπιστρέφονται τα λόγω ΐγγ^σβως κατβτείΐέντα έντός τριών ημερών άΐό τή; μειο- ϊοσίας. "Αρθρον 5. "Αν καί ή μειοϊοσ'ϊ «ροκηούσσ ται ώ; τελειω- τική τα πρακτικά αυτής ΰπόκεινται είς την ϊγκρισιν τοΰ επί τής Δεμοσίας Ασφαλείας κΐί Δηιιοβίων "Βρνων Δι- χο'ντος Έπιτρόπου ό'στις £/βΐ τϊ ϊίκαίωμα, κατά τό ϊο- κοΰν αυτώ, νά ίγ*οίν^, ή μή, αύτϊ, χωρΐς ΐχ ϊοότου ν' αποκτα ο τελευταΤος μειοδότης ουδέν κατά τού Δημοσίου δικαίωμια. "Αρθρον 6. Τα κηρό*ϊίϊ χαί Ις-ιδα τοΰ συναφθί]ίίομ.ίνου βυμ- δολαίου έπιδαρύνουσι τόν εργολάβον. "Αρθ·>ο« 7. Ό •τοιϋποΧογ'σα.ι; χα· ή υνγριφή των
  ώΐεων ϊ'σί ι έ.ιτϊ'ίϊ'.ϋιέ/α ϊίί'ίι ν»χτν.χ τ&>
  την 5·ά9ϊ»ι» τ'θν 3ο^λο'^ιένων νά λάίΐΛΐι γνΛΐ'.ν α^τώι
  Έν Χανίοις τη 29 Μαατίου 1912
  Ό ίπί τής Δημ-σίας Ασφαλείας κα!
  Έργων Διοιχών Έ β
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  1ΟΛ
  356 νόμου είναι δβχτός εις την δημοπρασίαν άν προσαγάγχι την
  άδειαν τού επιτηδεύματος τού συμ*ών»ς τώ 811 Νομώ κατ'
  γοϊΆμάτιον πιττοποιοΰν την είς τι Ταμΐΐβν τοΰ Δημοσίου ή τής
  Τοαπίζης Κρήτης κατάθεσιν λόγω εγγυήσεως, οραχμδν 400.
  Ε'ς τού; άτοτυγόντας κατά τόν δαγωνισμόν έπιστρέφονται τα
  λόγω εγγυήσεως κα:ατεθέντα ΐντός τριών ημερών άπο τής μειο-
  δοσίας.
  Άρθρον 5. Τα κηούχΐια καί ίξ^δα το3 συναφθησομίνου συμ-
  δολαίου έπιδαρύνουσι τόν εργολάβον
  Άρθρον 6. Ό πρου'πολογισμός χαί ή συγγρο-φή των υποχρε¬
  ώσεων βΐιίν ΐκτίθίΐμϊνα %1ζ τα γρα»«Τα τ^ν άνω Νοααρχιών είς
  την δΐάΐΐσιν τ·3ν βζυλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
  Έν Χανίοις τή 29 Μαρτίου 1912.
  Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
  ί Έργων Διοιχών Έπίτροπος
  : Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ! Αριθ. Πρωτ. 1567
  ϊ Δυκτϊ. 1271
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ.Ι
  ΔΗΜΟΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  βΐ;
  1555
  1259
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣΛΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΟΙΚΩ^Ι 8ΙΙΪΤΡΟΙΙΟ3
  Διακηρύτ«ει ότ.
  Έκτιθεται είς μίΐοδοτικήν τι^ε'.ωτικήν δημ·>·υασίχν συμφώ¬
  νως πρός τάς διατάξεις τού ΰπ αριθ. 356 περί δημιο'ραΐιών *αΐ
  εκτελέσεως δηΐΑοσ'.ων Ιργων νόμο > καί καΐά τοΰ; υπό τής υπη¬
  ρεσίας των ϊη^ο-ΐίων ίο ;ων συν;α/θέ···:ας κ»ί ύτόοϋ1 Δΐίνΐ'ίυντο "< των ΛηιιθιίωνΈρίων θϊωρηίέ^Γα; ορους σ^^τΜΐ^'.ώνκχί σχετικόν ιΐροϋπολογισμόν ϊαιςάϊης τό χατάβρϊγμα καί ό -Ααθίίυ,Αος των όδών Χανίων Χαλέίϊας, ^ΐΗϊσ ηο·.··ι* ^αλέτϊς, Χα,ίυιν Δή -.οτικΐί ^ήπου μίχρ! Κτφφε/είου Βίοντί/.η, ΙΙλΐτϊία; ΔίΑασιηρίω ·, Πλατείΐ; Ββνιζίλου, οδοί υιέγρι οικίας Καλούτιη, ό:οΰ μίχ^ι Φ γ νί;ν λε ϊρϊχ.ιύ» 6837 αιΙ ϊ ' κωθιανών. "Αρθρ'ν 1. Τα ϊργχ ταυτα π ιοϋτί πτοαεΓή ΐκΓίμησιν είς τό ποϊό·> τ'ϊχ
  άπρόοπτα Ιςοϊα ϊρα·/_;Αάς 6'2 κ ·ί "/
  αποοόπτων ουδέν διχαιωμα εχε: ό ΐογ
  Ή ϊκπτωτις γβνήσετΐι ίπί τοΓ; */,> είς ά'.ερα:ας μινάίας.
  Άρθρον 2. Ή ϊημοτρϊτίί ίνϊογηθήΐϊται ίν ταίς ί'5ρα ς των
  Νομών Χανίων Ρε^-ΐνί); κζί Ή3^:<λε.5^ *α. ίν τοΤς Λϊ.ϊστκϊ- μασι των ΐΊλΐίω* Ν;μαρ·χιών ;/ώτ α ίπτρ^ιτώ^ σ,γίΐ'.μίναιν παιά τώ.* οί-χείω* ΝΐΑαρχ^Ίν ώ; τοοίίρω; ή" τ'ο; α/α-ληοω- τών αυτών τώ' οϊ<*·ω/ Εΐρηνοδΐ'ώί ια έκϊς μη/α·:/ϊΰ ή τΤ>ν
  άν «ληρωτώ» βοών ώς μίλών τ'ΐ"'' %0 Ά.^:ρ·'0^ 1912 ήμί-!ϊν
  Παρασκευήν κα! ώρ»ν 10—1 Ι π. μ.
  Αρθρον 3. Κ ς τόν 3 αγ^ισ,Αθ.· 3ύ^α':α; νά λά5(ι»ΐι μίρος
  Κϊί άλλοδατοί συ>μορνού^ΐ!ν9! χρις τα; ϊιατάςίΐς τοΰ ττερί δη-
  μοπρασιών καί εκτελέσεως 3ημ«σίυ>ν Ιργων νιμου χαί Χο>.π-Λ;
  τοϋ Κράτους.
  Άρθρον 4. Π5; *,ογολ»6!ς Ι/ων τα ■κ^ινηο τού ύτ' άρ.Ο.
  ; τπ ε!ς·Αϊ:οΪ3τικον δημοιτοΐιίαν συμφώνως πρός τάς
  ■ ϊιατάξεις τιΰ δτ' αριθ. 35τ περί ϊημοπραιιών καί εκτελέσεως
  | δηαοΐίων ίογιον Νόμου κ.κί χ,ϊτά τούς υπό τής ΰτηρετίας των
  δη'Αοσίί·)" Ιογων συνταχθΞ'ντΐς καί ΰπί τοί3 Διευθυντοί των δη-
  ? μοτίων "Εογων θεωρηθίντ»; ό'οους σκμ,φω«<5ν καΐ τχετικον , πρίϋΐΓθλογυμόν δαπάνης ή τ*υρρόστρωτ ς τή; ό^οθ Διχ*λο- 1 στ(.άτου φάιαγγος Κοτσ.φίϋ. ■ι Άρθ.οον Ι. Τα Ιργα τα^τα προϋτελογίσθηΐαν /ατά την λε- I "τομίρή έκτίαησιν είς τό ποτόν των ϊραχμών 1596 καί δι' 1 άΐϋοόοπ:α Ιςιδα δρ»χ· 4 Επί τοϋ «οσού των άκροόχτο»ν οΰ?έν ϊίκί:ωμα ίχει ό έργολάδος. Ή ϊ^ττωτΐι; γενησεται επί τίΤς "/) είς ακίραίας μονάδας. Άοθοον 2. Ή ϊηΆοπρασία ένεογηθήϊετα; έν ταΤς ίϊραις των Νομών Χανίιον, Ρβθΰμνης καί Ηρακλείου καί έν τοΤς κβ- ταστή'-ΐατι των οίκείων Νοααργιών ίνώπιον ίττιτρο-τών συγκει- μίνων ταρά των οίχιίων Νθϋαρνών ώς προέδρων γ) των άνα- πληρωτών αύ;ώ», των ο'.χίΐων Είρηνοδικών καί ενός μηχανι*οί5 ή των άναπληρωτών αΰτώιΐ ώς μελών, την 1 Μαίου 1912 ήμίοαν Τούτην χαί ώραν 5 — $ μ. μ. Άρθρον 3. Ε!ς τον διΐγωνιΐμον δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοϊατοί συ;Αμιορ3ύ.μΐίνοι πρός τας δια;ά;«ις τοΰ περί δη- αοχρασιών χ,αί έκτϊλέσίω: ϊημοσίων ϊργων νομου καί λοιπούς τοΰ Κράτους. "Αρ'ίοον 4. Πας ίργολά&ος ίχων τα προσόντα τοΰ δπ' αριθ. '{06 νό;Α■^^ ίΐναι δικ-ός είς τόν δι;μοπρασίαν άν πρασαγάγΐ0 την ά'ΐειαν τοϋ ίχΐτηϊίΰμιατός τού *.ατα τόν σχίτιχ-όν Ιπ' αριθ. 811 Νόμον *αί "Όααμάτΐίν πιιτοποιοϊν ττ,ν εΓς τι Ταμΐΐον τοϋ Δημο- τίο,ι ή τής 'Γοαΐίζης Κρήτης χ,ατίθιΐιν, λόγψ εγγυήσεως, δραχ- μώ- 100. Είς τοός άπ:ιτ.ι/ό;-:ας λΐτα τςν διαγωνισμόν «—ιτρέφον- ται τα λόγω ίγ^ήΐεω; /.αΓατίθέντϊ ίντός τριών ημερών άχό τής μει-δυίας. Άοθρον 5. Άν Αίί ή ;Λ:[οίοσία προί.'ΐρύσσιτβι ώς τελειω- Τί α γ, α πρακτικά αΊτίίς !>πόλΐ;ν;αι εις την ίγχ,ρισιν τοΰ έ«ί
  τ·^; Δϊ;;Α-.τΐϊς Άυα·εί*ς λαί των Δημοσίων Έργων Διοιχ,οΰν-
  :^ς Έπιτρότ:ο^ οΐ:ις 6-χίΐ -ό ίιχ,αίωμα, κατα τό δοκοΰν αύτω,
  <χ ίγκρί'Γ), ή μή, α!ιτϊ, "/ωρίς έκ τούτου ν' άποκτά ό τελευ- ταΐος μϊίΐδό-ης ουδέν λατά τίΰ Δημοσίου δικβίωμα. "Άοθϊθ' Ρ). Τί *ηο!ΐΛε ϊ /.χΐ ίςοϊα τοϋ συναίθ',ΐομ^ου συμ- λαίου ΐπιβορύνίυσι τΌν «ργολάβον. Άο0ιο<7. Ό -:οο.ι-ΐ)λογιτ.ί.ό; %η ή συγγραφή των ΰποχρε- ώΐίαα* ί'π' έκτΐθεΐ'λίνα ίίς τα γρα»;Τϊ των ά'ω Νομιρχιΰν »!; τή/δ.άιεπν τώ< β>Λο;*ίν(ι>< ν> λί;ίωτ γ^ώσ.ν αηώ»·.
  'Κν Χανίοις τή 29 Μαρτί;υ 1912.
  Ό επί ίί·,; Δη,λθϊίχς Άΐ?αίΐας κΐί Δημοσίων
  "Εργων Διοιχών Έπίτροπος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ Άποφ. 7
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΤΦΑΛΕΙΛΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ¬
  ΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΜ ΕΠΙΤΡΟΠ"νΣ
  "Εχοντες ΰπ* δψει τό έ-ίΐγον της προμτθβ χς των 1200
  θερινων γιτώνων κκί ίβαρίθμων 6ρ>νί·ν ·—ιλ'χίων χωροουλά-
  κων, περ'ι ών αί ύπ' αριθ. 5 κα' 6 έ. ε'. ημετέρα! οιακηρυ,εις
  μ,Εΐοδοσίας
  ε'.) Είς θέσιν » Ξ?οοσώχωρο» άτρον 5 όχ-ίων μέ 3 ΐλαι-
  όδενϊοα
  στ' ) Είς θ'σ.ν «Κ<»?λι» αγρόν Ε» όοίϊων μέ 1 ίλαιόδινϊρίν. Ζ . Εις θέσιν «Μεοΐ/Υωοι® βυβ πίμιττα ες αοια>εμ.γ1τοι» εξ
  ενός ίλαιοτριίβίου συνιοταμένου άχό οικίαν μίτά των «εριε-
  ■>ομένο>« μυλοπετρών χαί ςυ*λινου 8λαιοιιιεστΐ3£!ου.
  η'. Είς θέσιν «Περίόλα» τό εν ζέαταον ϊξ άδ *νεαήτίυ «
  40 περ'που έλα ίδένδρο>«
  Ίδόντες κ*1· τ6 α:θοον 14 τοΐΓύπ' αρθ. 356 Νύμου. ί «'. Έν τος το3 γ.*ρίου Ροδάκινου κίΐά την σονβιχίβν «Κε-
  Δια>ηούττοι/:ν ?»>·(» μίαν οίχία* άπό χ-μζρόσπιτο όνταλίίικο καί ΐσόγειον
  "Οτι ή μειοδοτική οηΐΛθπο»βί* πρός προμήθειαν των άνω- δωμάτιον μετά τής αΰλής τού. ,,,._, , „
  ίρω ε'δών, Λ οτ,μοσαυθ.Ισα είς τα ΰπ' άρ·θ. 17 (Τεοχος · , _«';.Είς...?*Κν * "^ ** ·λ« «"8Ρ* Ι»™ »»
  θίσιν «Οΐγκαρίν» 6. ελαιόδενδρα
  τβρω
  Γ·)τ%29 Μαρτίο» 1912 «ρ.ρτημ. της
  της Κΐνββρνησεωί, έσεται τελδΐωτικη.
  Έν Χανίοις τί) 31 Μχριίου 1912.
  Ό ?πΙ τής Δημ. Άσφα/ιίας χαΐ τώ/ Δημ.
  Έργων Διθιχών 'Επίτρβπος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Το3 Έλληνικεΰ ΐν Κρήτχ) Δί>5εΐ3ϋ έιιπροϊω-ουμένου «ί
  τοθ Κυρίου επί των Οΐχονομι?ών Έπ-.τεόπου κ»ί τοΰ Δτ,μοσ ευ
  Τ»μίοι» Ρεθύμνης. ^
  ι6 .) » » «Σ*ηλΐάρα» 3. »
  (γ'.) » τ> «Άρακαϊέν» 8 »
  ιϊ'.) » » *Βονάκου«» 3. »
  Ι ιε'.) Είς θέσιν «Πο3λος» αγρόν 10 οκάδων μέ 22 ελίΐο-
  ί«νδρα μικοά καί 1 μεγάλον.
  Ό πλί!στ*ιριασ,Αος των κτημβτων τούτων γενησεται ενώ¬
  πιον τβύ Συαδοβ ογράφβυ Σπήλι Μιγ. Άθβνασιβδου ?,
  τού νομίΐΑθυ αύτοϋ άνβκ^ηβωτοθ χβΐ ίζωθι τοϋ Συμδολαΐο- ρα-
  ίίχοΰ κατίίτίμβτος τή 24 τοϋ μηνός Ίουνίου ί. Ι. η^ίρ«
  Κυρΐί'κ* κα! ώοα 10 π. μ.
  Τό πβρόν ΐΓρόγραμμϊ πλειστηειβσμών δημοσιευθήτω ϊ.α
  τής Έι:ισήι».ου ΈφΤμερίϊος, ίπιδοθήτω 5β αντίτυπον χαύττ^
  Κ- βτα | μ,ετα 3 ήμ*οας άκό τής ϊη ιεσΐίύίεως α3τ#ς «ίς τόν θίΐιλί-
  ΤοΟ οφειλέτΐυ Στυ/ιαν;3 Δημητίαχάχι κοτοίχου Ρςϊβκίνςυ ϊ την, τόνϋπίθηχ,οφύλαχα ΣΓήλι Αγ. Β**ιλε·9ο διά τήνΐγ,:*·
  τοΰ τέως δήμου φο'νιχος ίπιρ-χίας Αγ Βαοιλείου ώ, Ιγγυητ^ϋ ' «ήν τής κ·»τ8σχέΐϊ(βζ τούς τυχόν έν^οθήκου; Ο*ν«ιστας> κβ·
  1λ)ΐιμματί€υ ύπ λόγου Κίβνΐτ. Φ^ράνϊ;υ, ίυνίμεί λοι πρϊς τα τάς δΐατίξκς τοΰ ίοθίου 2 κβί 27 § 6'. Χοϋ ύ* αριθ.
  ίκτέ'λεσιν τής ύπ' όριθ. |ϊ8ν»76 ττ1ζ' αρθ. Έν Ρρθύμντ ττ 27 Ίανουαρί;υ 1912
  196 Νομοβετιχί,ΰ Διατάγματος «τερΐ ί!::πράξεως των ίτ,μοσιων Ό ΐ-Ίσιτεΰδων Δγΐ"-σ·'? Τιμίας
  καί ίημοαχώ^ ΐσοϊων» καίτης ΐιτ' αριθ. !23 χαί χρονο/3- ^|β Παπαδάκης
  νι,ν 23 Ί&υπου 1910 αποφάσεως τ:ΰ Πρωτοδι/ειου Ρεθύ- π· ■ < · > · < · Μ η α~~ 1 ,, , . , . > , * , , . , Οί υ-.οφα:νοαενοι α» εν;ς ο Νί^αϊγης Ρεθομνης
  μνης, οί η; Χ5τ^ϊιχαοθη ν» ηληρωοη το ίοαΐν οχτω χιλια-
  δων πιντακα("'ων όγϊοή*θνια μ·α,
  χ
  (8581) μετα των
  ανός
  Ιτίοου ό Δηαόσιος
  Ρ=θύμνης
  )ος Πϊπι?δάκγ;ς σ^νιλήο»τες οήμβρον ΐν τώ Ν5μ«ργ(«*ΦΧα",
  τασν,,ματί σ-μφώνως ταΤ; ϊιαταξεσι τοΰ αρθρου 28 τού υ·Β
  άρ 'ΐ. 1Ρ6 νίμοι» κ^ί Χα66ντ«ς ύ-π' όψει τα πρός τό Δηα05ΐ;ν
  τόκων αυτών, «πό τής ΰ^ό νΰ Δτ-μοσ ου ϊγέρσεως τ-ής άγω-
  ένώιαον το3 Πρωτο*!*»!! > Ρϊθν·μη:, ήτοι ίνο τή; 11
  1909. μίχρις εξ:ί|λήσ·«ι<ς «βί τό υοχον των ϊρα-χ μών ϊ.αχοίίων ίίίΐ^ή/θντα όχ"ώ κ:ί '%« (278. 40) ϊ:ά 4 "· » ν οε·0. _ , " , _ . .>-.» „,: ί{ί
  Ι > »► » < · /· - ·, " , . , ι ευ ϊρ3νρο·ς «581 αε;« τβν τόχων αυτών νοι ΐξίϊων κ»< ε'ί ο καστιχα εξοδα χαι την αμοιδην το.ι πληρϊϊο^αίου ακηνορου »» ^ ο-το ,η * » »■ » ^ · · 'ΐ > ίί-
  - . - . ι » - , . 1 . · ' ϊρανμβ!: Ζ'Ο 40 δκαίτΐϊιΐ ε^οδϊ κ. λ ήτοι »ν συνόλω 'ί1·
  τού «ναγοντος Δημοτυο, ϊοναι/εΐ τίς αυτής ως ανωτβρω μνη- ,» οογο Ιβ; % ν · ~, «»ί
  & ... λ ΐηο ■ ' * π * ■ γ» ι *ΡΧ· οοθΐ) α* τροσδ'ορ ζομεν ττν χρω·ην -«ροϊ*'?βν *τ"
  μονιυιεισης υπ αρθ. 11'ύ αποφάσεως τού ΙΙρωτΐΐΐχειο. Ρ»- ί ^ % 4 , ^^ , - . ■> / >, ίνϋ>
  ·> ' * των τλειστϊΐριΐοοπσομεναιν χττματων τού οτϊΐλέτου ως 5' Ψ
  Έτίΐϊη ιτροσχ'ίηθιίς να κυταδίλλ^ τότε ποσΐν τοΰ ί^λί'μ-
  ματος μετ* των τόχων αύτο^, κϊ'ώ; Χίί τα ίιχασιικά έςοΐα'
  δυνβμε. τής ΰπ' αριθ. 6 »;διχ?ς τρ σχ>ήσ«ως τοΰ Τΐ,μί υ
  Ρεθύμνης, άτιό 21 Μ:ρ-ίοο τβ3 1')Ι Ι ώς :ξ»γ*τα: «κ το3 ϋπ'
  αριθμόν 16293 τής Ϊ8 Μ^ρτίο^ 19" 1 ,'π ϊο-.ηε.ου τοϋ ίι-«-
  στικοΰ κλητήρος Γεωργ. Έ^ιμ. Νιχςλη*αχη, δέ συνίμορφω- ϊ
  βη πρός αυτήν, ι
  Δ ά ταυτα ?
  Πρός είσπραξιν το3 πισοϋ τοΰ ίΛλΐίμματος ιών τόχων χα'ι ί
  των έξόίων ώ; χά; τοΰ ποσυο των μντ,σθίντω; ίικαστιχών δα- Ι
  πανημάτων, άνερχ^μένων ΐν σινθΛψ είς δραχμάς ο».-ώ χιλι¬
  άδας, ίχτακοσ'ας πεντήχοντα ένν&α χίί τεσσαράχο,τα έ·ατο-
  στά (8859 '<0.) Ικτ.θί^,εθα εί, δημόυ όν ^^ ειστηρ οσμΐν άν^γχα- - οτιχής ίκποιήΐιως τα ές^ς ίν^ποθηxα ά? νητα χτηματα τςΰ ε'ρη^ένου {φειλέτου Σΐΐ/λ. Λημητοανάκη /.ιίμενα γ!; ττ,ν κτηματιχήν περιφέρειαν τοϋ γωάοι Ροδαχίν^^ τςϋ τέως Δήμου Φοίνιχος τής έ*αρχίας αγ. Βχσιλίίο; χ:"> νομ^ΰ Ρ.θύμνης, .
  ήτοι
  α') Είς θέί!> «Σώπατα» «ίρϊν 40 ιτίρίχ:υ ό άδων μίτά !
  50 έλαί-δένϊρων καί 40 μΐίρών καί μιγάλων ήμιανρίων.
  β'.) Είς θέσιν «Ι1:Βλβς* ά-Όθν 60 πβρίπ:υ όχάϊων μετά ?
  23 μεγάλων Ιλαιοϊένϊρων κ^ί 46 μΐχ,ρών χΐί αγμ'ων ί
  γ'.Εϊςθίσιν «Περαματα π«ρ6ίλας» αγρόν 8 οποίων μέ *
  6 έ>αΐ3Ϊ»νϊρα μεγάλα καί 3 μικρά. ί
  δ'.) Είς θέσιν «Σο,χώρα» αγρόν 2 όκίϊων μέ 11 μεγάλα
  ελαιόδενδρα
  -οΌΟντι ιΐρογράμμιτι «βρινρ?'φ3ντα! ώς εξής,
  ΙΙ.ωτη ιιροσφοοα ιις τα ΰτο στοι/εΤον α ντήμ*τα βρ. 0"«
  Α ΑΠΟ
  » 600
  » ' »
  » 100
  Τ
  » » ί' »
  » «00
  »
  )) 9 £ ))
  » 40
  » » στ' »
  » 20
  » 250
  Β
  , (00
  Β
  » ϊ η »
  ν 0 *'
  » 500
  β
  » 50
  » » ια' »
  " )) ί* Λ
  , 80
  » 60
  0
  » » ιγ'^ »
  " » ιδ *
  » 80
  » 30
  »
  » » ιε »
  « 1Μ1
  Έν ]
  Ρ»θ^μ*τ τή 27 Ίϊνίοαρίου 1912
  Ό Νομάργης Ρίθύμνης
  Σ. <1»ωτάκης Ό Ταμίας Ρ«<*ύμ ής Π. Παταδάΐ'ης ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΟρόγραΜϊ,ια
  Τού Έλληνΐκο3 «ν Κοήτΐ(ΐ Δημοσίου ίχ.προσωπουίΐέ'νου ΰ*ο
  τοθ Κυρίου επί των ΟΊκονίμιχών Έπιτρίπί.» καί το3 Δημςσίου
  Ταμιου Ρεθύμνης.
  Κ α τ ά
  ΤοΟ όΐειλέτου Κωνσταντίνου Ε. Φαράνϊου έλλίωματιβυ ΰπο-
  λόγου, ιτρφ'.ν προϊσ-αμένου τοθ Τ^γυδρομείου Σπήλί "Αγ. Β«-
  σιλιίου, νυν αγνώστου δι»μονής, δυνία,ςι καί πρός ίχτβλίσιν
  τής Ι-κ' αριθ. !ΪΜ/576 τής 10 Μαρϊίου 1910 διατ-ηής τής Άν.
  Διευθύνσεως των Οικονομικήν τοθ ΰπ' αριθ. 196 νομοθετικόν
  Διατάγματος «ι«ρί εΐσπράξεως των ίημοσίων καΐ δηαοτιχών
  Ισόϊων, όφείλοντος να πληοώαη τό ποσόν των δραχμών όκτώ
  χιλιάδων «ντακοσίων όγοεήκονα μας (8581) μιτά τώ« τόχων
  κβί Ιξόδων αυτών βεδαιωθεισών ώς δημόσιον Ισοϊον.
  Έπεΐϊή ό βΐρημένος ίλλίΐμματίας ΰπάλορς Κωνστ. Έμμ.
  Φαράνδος άπίδρίσε τυγχάνει δέ αγνώστου διαμονής χαί ένδιαι-
  τήματος.
  Διά χ β δ τ α
  Πρός «ΓσιιρΛξν τοΐ5 ποσαύ το3 έλλίΐμματος των τοχων χαΐ
  ίξίδων, έχτιθέμβθα είς δημόσιον πλειστηριασμόν άναγχαστιχής
  έχπιιήσεως τα εξής ένυχ^ηχα ίκίνττα κ^ματα το3 είρημενου
  όφβιλέτου Κβνστ. Έμμ. Φΐράνδου, ΐϋίμενα είς την χττματιχήν
  περιφέρειαν τι-δ γωρίο^ Σπή'λι το8 τέως Δήμοΐ) Λάμπης τής
  Έπαργίας Αγ. Βασι/είου, ήτοι,
  α . Είς θέσιν «Χαλέχι ή ΜΐΓοτιλοσ-ιλιάρ!» άμπελον 10
  έργατών
  6 . Είς θέσιν «Λΐιίάϊες» τό ·ζμ(συ ΐξ άϊιανίαίτουά- ροΰ 2 '/ι
  χοιλών μέ 34 ελαιόδενδρα χά! β τι άλλο π?ριίχίΐ.
  γ'. Είς θέσι» «Δηοιήτίη ι, Ζ,ιμ-τραγ-ύ » τό 9,μ·<υ (ξ άοια- νεμήτου ενός έλαιοϊένϊρου Ινιος τοθ άγρού των κληρονόμοαν Νικολάου Μιτριλλάχη. δ'. Είς θέσιν «Άΐτοάτηγος» αγρόν 5 ώς Ιγ-Ίστ* όχάδον ποπσΐικόν μέ 6 «λαιόϊίνδροτ. ε'. Έντό; τοΰ χωρίου Σ-^ήλι χαί κατά την σι-νοικίαν «Κΐα- ■ ιαδΐα/ά» οικίαν ΐξ άνωγπρυ. χατωγΐίΐυ, μα·<εΐρ!ίου, ετέρου ΐσογείου συνεγομένου δίίματίου μέ αΰλήν >ίί συνεχό ιενον $σώ-
  χι«ιρον μια; όχας.
  στ'. Εις θίσ.ν «Σωχώρα Μελετογιίννη» άγίΐν^ρό/ηιον 3
  περίπου οκάδων
  ζ'. Ε;ς την αύ-^ν θέσιν 1 μωρϊαν Ιντός τ:"! άγροδ
  ταλλΐάς συζύγου Στίμ»:ί3υ Σx^υλ^ύ^!η.
  η'. Είς θ;σν «Μακρύ-πέ,β μ=?«» αγρόν έ».τάσίως 3 π
  όκάνων μβτΛ 9 έλαιοδένδρων.
  θ'. Είς θίσιν «Λΐιδίδϊΐα» ά'μπελον ενός ΐ?γάτ:υ.
  ι'. Είς θέΐιν «Κατω τροχός» περιίόλι «οτιστινόν 10 όχάδω'
  μέ δ,τι ■περιέ'χε.ι
  Ό πληστηριασμός τβν χτημίτων τοΰτο>ν ^ενήσίτσι ενώπιον
  τοΒ Σ^μ6^λαι^γράφου Σπήλι Μιχ. Άθανασιάίθϋ ή τοί νομίμου
  αύτοΰ βναπληρωτοθ καί ίξ<*θ; τοΐ Σ^μ6-Λαι^γραϊ·κ53 χϊτχΐ^ή ματις τή 17 το3 μηός Ίυν'ου έ. Ι. ήμέρα Κυοιική καί ώ?2 10 π. μ. Τό καρόν πρόγραμμα πλίΐστηριβϊμοδ δηιιοσιευίήτω 8ια τής *Εxιϊήμο·^ Εφημερίδος βπιδ3»ήτω ϊί άϋτιτυπον ταύτης μ«τά 3 ημέρας άπο τής δημοπΜυσεως αυτή; ϊϊς τόν όΐ.ΐΑίτην, τόν ΰποθηκοφύλ-'κα Στήλι 'Λγίου Βϊσΐλείου, διά την ίγ/ραφήν τής κιτασχέσεως, τους τυχόν ένυποθήκαυς δανειστάς χατά τάς 8ο— τόξϋς τοδ αρθρου 1 α ι 27 § 6'. καί γ'. χαί 28 το3 υπ' αριθ. 1% νόμίυ χα· *.ν.~. ο"1" ·κ;θήτω όπου καί 5π«ς ό νόμβς όρίζιΐ. Έν Ρ«6ύμνχι τζ 27 Ίανουαρίου 1912 Ό επ ΐτ:*ύϊων Δημόσιος Ταμίας Ρεθύμνης Π. Ιΐαπαδάκης Οί ϋποφαινίμενβι βφ' ενός ό Νομάρχης Ρεθύμνης Στυλι¬ ανός Φωτάκης κϊί άφ' ετέρου ό Δημϋσ ος Ταμίας Ρϊθύμνης Παΰλος Παζΐοδάνιης, ·ϋνίλ65ν«ς οή^ιιρον «ν τω Νομαρχι¬ ακώ χατ»στήματι συμφώνως ταΤς ίιατάς.σ. τού ά',θρου 28 τοΰ ύπ' άριθμ. 196 Νόμου χαί λαβόντες ύπ' όψει τό «όσον το5 χρίους τού οπλίτου το3 δημοσίου Κωνσταντίνου Έμμ. Φα- ράνδου ανερχόμενον ίίς δραχ. 8581 μετά των τόχων χαί ίξί- δων αυτών μέχρις έξοφλήσεως, προσϊιορίζομεν την πρώτην ιΐρΐσφρα είς χά τλεί-τηριασθησόμΐννα χτήμια-α το3 όφίΐλέ- του τιώτοι»/ ώς έν τώ «2ρο»τι «ρο-ράι*ματι περι γρόφενται, ώ-- έξ*ς, Πίώττ; προσφββά βίς τβ δπο ·το»χ*Τον α'. κτήμα ίραχ 200 — 6'. » » 100— τ'- » » 3- V. » » 150- ι'. » » 500- στ'. » » 15- ζ'. » » 2-- η'. » » 100- β'. » » 50— ι'. » » 100- Έν Ρεθΰμ— τη 27 Ίανουαρίου 1912 Ό Νομάρχης Ρεθύμνης Ό Ταμίας Ρεθύ,.νης ΣΤ. Γ. ΦΩΤΑΚΗΣ Π. Παπαβάκ άς Άοίθ. Ποωτ. » Διεκπ. 41Ϊ Έν Όνό>ατι τοθ Βα<Ιιλέ«? των Έλλ*»ν«»ν ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΚΡΙΜΑ Έιτβιϊη ο'ι Μάρκος Στυλ. Π—«83νικολά*πς ή Στ«λιβι»8βκης 1τ3ν 17 άγϊμος «τγοβιιιιατοί βτρ»τ ώτης γέννησίς καί κατοι- χών ·ΐς Άσίί Γωνίαν Άποκοοώνου χά! Γεώργιος Στ·»ύρ. Δασχα· λημΐ^ίάλης ή1 ΒεΧόνης γ*ννη«*ίς *« χατο-.χών ϊ'ις Άιή Γωνίαν Άζοχορώνου χά» ή!η »υνόδΐχος, γριστιαν Όρθόϊοξοι και κβλι:αι Έλληνες κατηγοοοθνται ώς ύτϊίτίοι το3 δτι. ό-χο κοι»οϋ συμφί- ροντος χινούιιενοι χαί αμοιβαίαν συκομολβγήΐαντ'ς πρός αλλή¬ λους συνίροα,ήν ΐΓρ5έ6ησ*ν ϊ!ς τ*·· βχτίλεσιν τής επομένης αξιο- ποίνου ποάξιως, ήτοι την Π Ίουν^ουΙθΠ, ίκ τής ««ως «Άπογυρί^ες» τής πεοιφιρβίας Μυριο«βά~λων τής Ε :αρ·/ιας Ρεθύμνης ϊλαίον είς την χατοντν τ<«ν ίν *ρό6ατον κερουλιχον, στεΤρίν, άξΐας Ι 5 διαγμών, έν γνώσει τής αλλοτριότητο; αυτο- γνοιμ*νως κοί άνευ τ»Ις'συγκ~β·»σεως τοδ Ίδιοχτήμονθς Ιωάννου Γ. Άγν*λά<η ιβτοίκο·. Μυοιο*«φάλων Ρεθύμνης, Γνα έχωσιν αΰτδ παο»»όι»ωι: αίς την χατογήν των ώς Ριικτ-,σιαν των. ^ Έπε ?ή τό άνόαηαα το3το *ρο6λ4πεται χαί τ.μωρείτ^ι από τβ ά=«ρ* 57, χά! 371 ιο3 Ποιν. Νί,ΐΛου. έν συνδυασμώ τρός^τβ άΛοα 1, 2 χ»ί ίπόμενα το3 ύπ' ά:ιθ. 665 Ν .μο.» και τοί ι»« αρθ. 55 το3 1911 φηφ'σμ*Τ1ί· ·χαοακτη5ίζϊτ-»ι δέ ώ; πλημ- μέλημια. , Έ-ειϊή ό χατηγορούμ«νος ούτος είναι άτώ* και «γνίΐ.ται υ τόης τής δΐαιιονίΐί τού. Ίδόντες χ^ί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Πο·.ν(χ7,ς Αικ:ν μιας. Κϊλ-διεν τόν είρηυ,ίνον χατηγορούιχενον Γνα ίμ««νισθ^ αοτο- σύπ'ος ίνώπιον τού άκροατηρίου τού Πρω-03'*ί1οιί -'ί1*1·** τΓν 5*!ν το3 μηνός Ιουλίου το3 ϊτους 1912 ή*ίρ" Πίμ-τ<|νκαι ύ:αν 8 π. μ. Γνα ίιχαΐθή ώς Ίπαίτ-.ος τής έ«·.θ ίϊΐί ποα^ιως, άλλως θέλει διχαΐθό βι>Α»ώνως τό ά-ιθρον Ί07 τής ΙΙοιν^*ή, Δι-
  «ονομίας συγγοόνως δέ χΐλονιΐν αυτόν οτω; λά60 γνωΐιν των
  ίνγρίίων τής ϊιχογοαΐ'ας.
  Έν Βάαφτή 12 Μΐρχίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Σφ,κίων
  •Ιω. Γενεράλη;
  Οί κΧηθΕντες μάρτυρες κιτηγορίας
  Τύά/νης Γ· Άγγίλάχης χάτοικος Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης
  Ι ,ιήφ Μαν. Τσινίάρης χ»ροφύ>αξ
  Έγγρβφιχ
  Ή ύιι' άριβ. 3 κϊί χρονολογίαν 18 Ίουνίου 19Π Ικθείΐς τής
  -/ω«?.»λίκτ]ςτο3 ατα^ο3 Άσή Γωνίϊς Άποκορώνου κβί όλο-
  χληρος ή σχιτική διχογραφία.
  Λη*θϊΐΐυί>ήτ« έν τ^ Έιτισή^ω Έ—μερίϊι.
  Έν Βάμφ αυθημερόν
  ΌΕί»κγγ·λεύς Σ»ακΙω»
  Ιω. Γενεράλης
  ιοβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την έξ «γωγήν
  ρί συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίοι» 19()> Νόμου καί τφ 6π' αριθ.
  61)7 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νόμψ καί ΙσχυΌυσα 6ιά τί>ν μήνα Απρίλιον 1912, Ήν τοθ &«οβολογοίη»ενα επ» τή §άόζ
  Ιλ αντ» -ημών.
  Α'. πρός 13 τοίς ·/,
  ο........................
  2 Σάκων, κατά την αναλογίαν μόνον τοθ έν
  αΰτδΐΐ(ρι«γομένου ελαίου.Είς 1 γιλιο-
  γραμμον σάπωνος λίγίζονται 0,6392 χι-
  λιόνοαμμα ελαίου. > 0,6392X0,75—
  3 Ελαίαι ιτράσιναι έν έαίω, ή ετέρω έχχυ-
  λΐσματι ξονώ.....................
  4 Ελαίαι μαύραι.....................
  5 Ελαίαι ποίσιναι έν ξη κα καταστάσει... ■
  6 Ελαίαι ίν ξηρακαταβτάοει τ:ρόςάλεσμα. ·
  7 ΈλαΤβι έν δϊατι τ) έ» ά'λμτ] (κολυμπάδες
  8
  9
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  )
  ('ίιΐοπνίυματώδη ποτά, κο^ιάκ, ροίΐΑΐ,ήδύπο
  τα, οίνόπνευμα, μ»στίχα, κατ' αναλογία
  τίΐςιταρανούσης ι^τα ποσότητος οΓνου, ύπο-
  λογιζομένων τριώνχιλιο* ράμμωνοΓνουεΙ
  Ιχαστον γιλιογραμαον αΰ· ών } 3X0,15—
  Ρακτΐτ; σούμα μέχριδεκαέξ βαθμών, κατ'άνα
  λογΐιίν τν]ς ιταραγοΰσης οΰτάς ποσότητο
  •Γνβυ, ΰπολογίζομένου 96ο γιλιο-'ρά'α.μω
  οίνου είςίν χιλιόγραμ ρακής.}2Χθ, 15.—
  Πετμέζι, αναλόγως τής ποσότητος το
  γλεΰκους, εξής παράγεται, ΰπολογιζομί-
  νων τριών γιλιονράμμων ^λ«ύκου« είς £
  χιλ'βγραμμον πετμεζίου. ) 3X0,15.—
  Β'. πρός 11 τοϊν °/ο
  Ηβλανίδι μαδρο 6ρεγκ.έ>Όν..........
  Ρε^ανίδι είς Αρύμματα έκ τρ;στρ:6ής..
  Βαλ<νί?ι....................... Βα> ϊνιϊόκουπα...................
  Κικίίια..........................
  Μίταξα.........................
  Κη.ος
  Μιλό—)ται
  Λϊίκταμος
  Λάδανος
  21 Α'.θίρια ϊλαια καί άποστάγμα;α, καραμπά
  βΐ, δαφνέλΐιον, φασκοαηλίλΐιον
  25 Ρβϊό—αγμα, άνθόνΐρον καί λίΐιτά τοιαΰτι
  ίευτ»ρ«ύοντα προίόντα
  Γ'. πρός 10 τοίς
  28 Σταφιδις εΐϊους σουλτανίνης ςιλυκισμέναι
  *7 » 9 » άξελύκιβτοι.
  28 Στ«·1ο·ς ζανθαΐ ξιλυκισμίνα, (έλενιέ). . .
  29 Στα·ί!·ς ξανθαί άξ
  22
  4
  1
  3
  6
  75
  48
  62
  43
  16
  22
  25
  45
  30
  45
  9
  15
  17
  07
  40
  70
  20
  55
  80
  23
  10
  50
  30
  80
  73
  34
  31
  50
  50
  50
  30 Άποκάθαρα ξανθών σταφίδων........
  31 Σταφίδες μαύραι.................
  32 Κουχουλια ήλιασμένχ..............
  33 Κουχούλια τρυχημίν* «αί οΊτα......
  34 Κουκούλια σκάρτα................
  35 Κουκουλήθρϊκαί ιΐάτοι το3 κο.ζ«νΐ5θ. . .
  36 Χονδράδα μετάξης...............
  37 'Υποστάβμη οίνου .,..............
  38 Ύΐϊοστάκΐμη ρητινήτου...............
  39 'Υγρόπε-ία οίνου.................
  40 "Οξβς.........................
  41 Άμυγδαλόψυνα γλυκεΐα............
  42 Άμυγδαλόψυχα πικρά.............
  43 Άμύγίαλα έν φλοιώ.............
  44 Άμΰγδαλα έν φλοιώ (άφράτα).......
  45 Χαρούπια.....................
  46 Έλαιοπυρήνις...................
  47 Γλυκόρριζα .;...................
  48 Λιμονάδα καί πορτοχ ιλάϊα........
  49 Πορτοΐ'άλια.....................
  50 Μανταρίνια.....................
  51 Κίτρα........................
  52 Κίτρα (χασέρια)...................
  Δ'. πρός τοίς δ ο|ο
  53 Οίνοι..........................
  54 Πυρηνέλαιον, παραγόΐΑενο^ ?ίο. χη.ιΐ'.ής
  55 ^ά
  σίας παραγομενου, χκτά τη» ά>αλοάιν
  μόνον τού έν αυτώ περιιχρμενου τοιούτοι
  Είς 1 χιλιόγραμμον σ ιπωνος /χ πυρη
  νελαίου λογίζονται 0,(392 χιλ ογραμμί
  πυρηνελαίου. ) 0,6393X0,48—■
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Εδη φοοολογούαβνα κατά
  56 Δέρματα αίγοπροβάτων.......
  57 » βοών Ααί μοσχϊρίων. .
  58 » ζουρίδοιν..........
  59 * άρκαλών κ*ί ο'ιλούριιν
  60 "πποι 4 '/ί χατ* έκτίμησ.ν.....
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  ΕΙόηφορολογ >ιταϊνα κατά&ιλιό^ρ ιμμον.
  61 "Ερια καί αϊγότριχ»ς (τρίχα).........
  62 Τυρός, άνθότυρ^ς, άνθςγαλον κιί
  63 Μυζήθρα καί μχλακα.........
  64 Μιζύθρα ξεινή...............
  65 Γιγοθρτι..................
  Έν Χανίοις τί 27 Μαρτίου 1912.
  Ό επί ιω/ ΟίκονβμΐΛδν Έπίτροιτος
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Φόοος
  30
  __
  60
  1


  20
  15
  _-
  10
  05
  10

  02