9241

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (Άπό τάς δηλώσεις τοθ κ. Τσώρτσιλ είς Αθήνας)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΓΪΓν ΓΡΑΦΕίΩΝ &ρ' *~55
  ------------------------------------------------------- ιιΐΜΐ_νμ_ηη. ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ
  V
  Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. 59
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Δεκεμβρίου 1944
  ΛΙΕΥ·ΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΛΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  —=
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΗΧ
  £ΚΕΟ)ΕΙΣ ΕΝΟΣ Ρ1ΓΓΠΟΥ
  Ρ)ΞΙ9ΓΠΠΤ1Κ0ν ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Τό κατωτέρω περισπούδαστον άρθρον
  πού έγράφη ειδικώς διά την «Νίκην>:
  όφείλεται είς τον θερμόν φιλέλληνα
  καί δόκιμον συγγραφέα κ. Ραττΐθΐε
  ΜίεΗαεΙ Ι/6Ϊ;ί1ι—ΡβηηοΓ, ό όποϊ
  ος ώς ΆςΊωματικύς—Ταγματάρχης
  τώρα—κατά την διάρκειαν τού πα¬
  ρόντος πολέμου έχρημάτισεν επί μα¬
  κρόν άντιπρόσωπος τοΰ Συμμαχι-
  κοΰ Στρατηγείου έν Κρήτχ). Ό κ.
  Λή—Φέρμορ, κατά τό διάστημα τής
  ενταύθα υπηρεσίας τού, συνεμερίσθη
  τίς κακουχίες καί τούς κινδύνου
  τής Γερμανικής κατοχής μαζί μέ τούς
  άντάρτας μας καί έλαβε την ευκαι¬
  ρίαν νά γνωρίση δσον ολίγοι, τα βου
  νά, τα λαγκάδια καί τα χωρία τής
  Κρήτης, άλλά καί την ψυχήν καί τόν
  χαρακτήρα τοΰ Κρητικού λαοΰ, τόν
  απόϊ >ν ειλικρινώς άγαπα, καί άπό
  τόν οποίον έξαιρετικώς «γαπάται. Ή
  «Νίκη* μέ ιδιαιτέραν χαράν φιλοξε-
  νεϊ τάς σκέψεις τού καί θεωρεΐ τι¬
  μήν της την συνεργασίαν τού.
  Β'.
  Πρώτα-πρώτα ή Μεραρχία Κρήτης
  έπαιξεν υπέροχον ρόλον κατά την
  ήρωϊκήν αντίστασιν πού προέβαλεν
  ή Ελλάς—ή πρώτη μας σύμμαχος—
  εναντίον των Ίταλώνστήν Άλβανία.
  (Τούς εΤδα τούς Κρητικούς, ώς άξιω-
  ματικός—σύνδεσμος,στήν Τρεμπεσί-
  να. στό Μποντάν-Όβί καί στά Γρία
  Αύγά). "Υστερ' άπό την πτώσιν τής
  Ελλάδος οί Κρήτες στήν Άθήνα καί
  στά Έλληνικά βουνά άπέκτησαν την
  ύπόληψιν τιμίων καί γενναΐων άνθρώ
  πων. Κατά την μάχην τής Κρήτης ή
  άνδρεΐα καί τό πνεΰμα των κρητι-
  κων συμπεριλαμβανομένων των γε-
  ροντων, των γυναικών καΐ των παι-
  διών, εγέμισαν τίς στήλες τοθ παγ¬
  κοσμίου τύπου. Ή μάχη αυτή έγινε
  θρϋλος καΐ είς τα μάτια ολοκλήρου
  τού κόσμου ή λέξις «Κρητικός» εγινε
  συνώνυμος μέ τίς λέξεις «πολεμιστής»
  καί «ήρωας».
  Μετά την πτώσιν τής Κρήτης, ώς
  είναι γνωστόν σ' δλον τόν κόσμο, έ-
  κατοντάδες "Αγγλων, Αύστραλών
  καί Νεοζηλανδών, πού δέν ήθελαν
  νά παραδοθοθν στούς Γερμανούς, έ-
  κρύφτηκαν στά βουνά καί τα χωρία
  καί Ιζησαν μαζύ σας ντυνόμενοι
  καΐ τρεφόμενοι άπό σδς, £ως δτου
  διέφυγαν — μέ τή βοηθεία σας—σέ ύ-
  ποβρΰχια ή καΐκια άπό τίς έρημες
  παραλίες στήν Αίγυπτο. Καί αύτά,
  παρ' δλες τίς έκτελέσεις καί τα κα·
  τεστραμμένα χωρία, πού άφηναν πί-
  σω των οί βάρβαροι κάθε φορά πού
  σας άνεκάλυπταν.
  Δέν μας έπροδώσετε ποτέ
  Τή βοηθεία, πού μάς έδώκετε τό·
  τε, τίς άντάρτικες δυνάμεις των
  βουνών πού έ'καμαν τούς Γερμα¬
  νούς νά καταλάβουν δτι (παρά τό
  γεγονός δτι ή Νήσος ήταν γεμάτη
  άηό Οϋννους ποΰχαν απάνω σας δι-
  κβιώματα ζωής καί θανάτου) οί Κρη-
  τικοί δέν ηνέχθησαν τό ζυγό ουτε
  μιά στιγμή· την ένίσχυσι πού έκαμε
  τε σέ μας τούς άξιωματικούς καί
  στρατιώτες—συνδέσμους, άπεσταλ-
  μένους τοθ Στρατηγείου· τίς όμάδες
  κσί έπιτροπές άντιστάσεως στίς πό¬
  λεις-τίς μυστικές έφημερίδες.-ή
  Βρεττανική ΑύτοκρατορΙα δέν θά ζε-
  χάση ποτέ. Δέν θά ξεχάστ) ποτέ τα
  ήρωϊκά αύτά χρό ια καί τόν υπέρο-
  χο τρόπο μέ τόν οποίον έμείνετε πι-
  στοί είς την συμμαχίαν, πού μάς
  ήνωνε καί μάς ένώνει.
  Ή Κρήτη §χει Μνα μεγάλο δνο-
  μα. Ό κόσμος όλόκληρος την γνω-
  ρΐζει καΐ τα μάτια τού εΐν' έστραμ-
  μένα πρός αυτήν. ,
  Τό γόητρον είναι πραγμα πολυ-
  τιμο καΐ άνυπολόγιστο. Γιά τό γόη
  τρο καί την έθνική τιμή άγωνίζεται
  6 κώθε λαός καί άφοθ την κερδίση
  την διαφυλάττει σάν Θτοα^ πολυ
  τιμότατον, άλλά εδθραυστο. Στά μ ά-
  τΐα πολλών "Αγγλων ή Γαλλία η
  μεγάλη αυτή στρατιωτική δύναμις
  κοτά τό παρελθόν εΐχε χάσει δλο
  της τό γόητρον Οστερ' βπό τη
  Δουγκέρκη. Μάς εφαίνετο σάπια,
  ένεκα τής έσωτερικής πολιτικής
  της καί τής πέμπτης φάλσγγος καί
  πολλοί άμφέβαλλαν άν θά μπθροΰ-
  σε ποτέ νά άνορθωθή. Καΐ δμως ά-
  νορθώθηκεν. "Υστερ' άπό τή νεκρο·
  φάνειαν, αί δυνάμεις άντιστάσεως
  της ήσαν στήν άρχή διηρημένβς σέ
  «δεξιούς», «άριστερούς» καί «τοθ
  κέντρου». Άλλά κατάλαβαν, δτι αύ·
  τό τοΰς έξασθενοΰσε καί συνηνώ-
  θησαν γιά ν' άποτελέσουν τό Φ.Φ.Ι.
  δηλ. την δύναμιν π·ύ άντιπροσώ
  πευεν όλην την Γαλλίαν. Ό Στρα-
  τάρχης Μογκόμερι είπεν δτι ή βοή
  θεια τής δυνάμεως αυτής κατά την
  δευτέραν μάχην τής Γσλλίας ίσο-
  δυναμοθσε πρός ΙΟμεραρχΙες φίρμέ
  νες άπό τό έξωτερικό. Σέ διάστηαα
  λιγώτερον άπό 4 μήνες ΰστερ' άπό
  την άπελευθέρωσί της ή Γαλλία έβα
  λε στήν πρώτη γραμμή— στήν Άλ-
  σατία —Λωραίνη μίανόλόκληρη στρα
  τιά, πού μάχεται, καθώς ξέρετε
  θαυμασία. Μέ τό υπέροχον αύτό κα
  τόρθωμα ή Γαλλία άνέκτησε στά
  μάτια τού κόσμου τό χαμένο γόη¬
  τρόν της. Έξ άλλου εμείς οί "Αγ
  γλοι ελπίζομεν, 8τι έξασφαλίσαμε
  τό γόητρόν μας μέ την άντίστασι
  τής Μ. Βρεττανίας δταν ήταν άπο-
  μονωμένη Οστερ' άπό τή Δουγκέρ
  κη' μέ την πρόκλησι τοθ Τσώρτσιλ
  πρός την Γερμανίαν δταν ε¬
  φαίνετο δτι παν εΤχε χαθή" μέ
  τό Έλ Άλαμάϊν, μέ την "Ερημο,
  μέ την Ιταλία καΐ μέ τή Νορμανδία.
  Καί μεταξύ των Έλλήνων, ελπίζο¬
  μεν δ π έχομεν έξασφαλίσει τό γόη
  τρόν μας άπό τό γεγονός δτι έστεί
  λαμεν τό ήμισυ τής τότε πολύ μι¬
  κράς στρατιας μας τής Άφρικής νά
  σας βοηθήση δταν έμπήκατε στόν πό
  λεμον ώς μοναδικός σύμμαχος μας.
  Έξ αίτίας αύτοθ εχάσαμεν τότε
  δύο μάχες —τή μάχη τής Έλλάδτς
  καί τή μάχη τής Άφρικής. Ό χρό
  νος δμως απέδειξεν δτι είχαμεν ένερ
  γήσει πολύ καλά.
  Ή Κρήτη μέ τούς ύπερόχους άγο
  νας τής Μεραρχίας της στήν Άλβα-
  νΐα, μέ την θρυλικήν πάλην της έ
  ναντίον των Γερμανών άλεξιπτωτι-
  στών είς τό έδαφός της, μέ την ήρωϊ¬
  κήν άντίστασίν της στά κρητικά βου¬
  κατά των Κατακτητών, μέ την α¬
  κλόνητον τιμιότητα καί νομιμοφρο
  σύνην της άπέναντι των Συμμάχων
  καΐ πρό παντός διά την πρόσφατον
  τελείαν άπουσίσν άπό την Νήσον ώ
  πλισμένης πολιτικής διαφωνίας, έδω¬
  κεν είς τόν κόσμον φωτεινό παρά-
  δειγμα τοθ τί μπορεϊ νά κατορθώση
  £νας λαός, δταν είναι ηνωμένος
  πραγματικά, πατριώτης καί άνδρεϊ
  ος. Τώρα πού ό πόλεμος τείνει πρός
  τό τέλος τού διά την Έλλάδα, τώρα
  πού οί έκ τοΰ πολέμου πληγές της ε-
  πρεπε νά βαίνουν πρός την έπούλω·
  σίν των, κσί θά έπρεπε νά εύρίσκε
  ται είς άνάρρωσιν άπό την μακράν
  αγωνίαν της, χαροΰμενη άπό τίς δα
  φνες τής νίκης καί τούς καρπούς τής
  είρήνης' τώρα πού πλησιάζει ή στιγ
  μή γιαύτήν νά άνεββ μέ τή βοηθεία
  των Συμμάχων της στήν ύψηλή θέσι
  πού τής άνήκει, σάν νικήτρια πού εΐ
  ναι καΐ πιστός σύμμαχος, τώρα άκρι
  βώς είναι υπέρ ποτε ούσιώδες νά
  μείνη φίλη άνάμεσά των. Κανείς δέν
  μπορεϊ νά προείπτ) μέχρι τ(νος βαθ-
  μοθ ό διχασμός μπορεϊ νά επιβαρύνη
  τό τόσον εύκτέον αύτό άποτέλεσμα.
  Είναι τραγικον νά χαλά κβί νά χά
  νεται έ"να τόσον ωραίον παρελθόν
  την τελευταία στιγμή.
  Οί ένέργειες των άνθρώπων δέν
  περιορΐζονται μόνον είς τόν χρόνον
  καί τόν τόπον δπσυ γίνονται. Καμ¬
  μιά ενεργεια δέν έχει άποτέλεσμα
  καθαρώς τοπικά καί περιωρισμένο
  καί είναι αδύνατον νά προδικάζη
  κανείς έκ των προτέρων ποία θά εί¬
  ναι τα άποτελέσματα των πράξεών
  σας. "Οίαν ρίξτι, κανείς μιά πέτρα
  στό νερό προκαλεΐ τόν σχηματισμόν
  έκατοντάδων κύκλων, πού άπλώνον
  ται στήν έπιφάνεισ κι' έξαφανίζονται
  άπομακρυνόμενοι άπό τό βλέμμα
  μας.
  'Έως τώρα ή ίστορία τής Κρήτης έ"
  μεινεν άκηλίδωτος. Δέν θάπρεπε νά
  χρησιμεύσηώςπαράδειγμα καί ένθάρ
  ρυνσι στά άλλαχοϋ άδέλφια της (δ
  πως έγινε καθ" δλην την διάρκειαν
  τοθ πολέμου) σταθερότητος, άξιοπρε
  πείας καίτιμιότητος;
  Έπαναλαμβάνω άκόμη μιά φορά,
  δτι, γιά δλους τούς συμμάχους τής
  Ελλάδος καί γιά δλο τόν κόσμο, ή
  Κρήτη έκέρδισεν έ"να μεγάλο δνομα
  καΐ δτι τα μάτια τοθ κόσμου είναι
  στυλωμένα απάνω της.
  "Αν ή'μουν Κρητικός ή μβγαλύτερη
  μου φιλοδοξία θαταν νά διατηρήση
  η Κρήτη την ύψηλή καΐ ύπερήφανη
  θέσι πού 'κέρδισε μέ τόσα καϋμένα
  χωρία καί μέ τό αΐμα τόσων ήρώ-
  ών.
  Ξέρω δμως δτι αύτό είναι ή θέλη¬
  σις δλης τής Κρήτης. Πρέπει νά ά-
  νακύψη άπό την μακράν καί σκληρά
  κατάκτησιν, δχι μόνον ζωντανή, άλ·
  λά, σάν σώμα ύγιές πού είναι, κα
  θαρτ) άπό τό έσωτβρικό μΐσος. Εΐθε
  ή δόξα τής Κρήτης νά μείνη πάντο
  τε είς τό σημερινό Οψος της, καί
  εΐθε ή πολεμική της ίστορία, χώρα
  πού ό πόλεμος στήν Εύρώπη πλησιά
  ζει στό τέλος τού, νά αποτελέση μέ-
  ρος τοθ τόμου των μεγάλων γεγονό
  των, σάν σελίδα χρυσή πού μένει
  μέχρι τέλους άκηλίδωτη καί άκτινο-
  βόλος.
  Κ. Α. Γη1. η
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΕΡΟΠΟΡ1Α ΜΙΠΒΙ ΠΗ. ΙΙΟΙΙ
  ΒΟΜΒΕΧ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοϋ 'Υπουργείου Άεροπορίας γιά
  τις έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερματίας.
  •Υπό τοθ κ.
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ
  Ηρακλειον Παρασκευή 29 Δ)βρίου 1944
  ΓΙΑΤΙ 0X1-
  Γδιαβάσετε την άνσκοΐνωσι τοϋ
  ε» Στρατ. ΔιοικητοΟ Κρήτης τή σχε·
  τική μέ τό διάγγελμα πρός τ,όν λαόν
  τοθ Ν. Ηρακλείου, πού υπεγράφη
  άπό τόν Ιδιον τόν Στρατηγόν καΐ ά>ν-
  τιπροσώπους των όργσνώσβων ΕΟΚ.
  καί ΕΑΜ την 5 τρέχοντος^ Άν δέν
  την έπροσέξετε, μελετήσετέ την τώρα
  προσεκτικά.
  «Τό κείμενον—-λέγε ή ανακοίνω¬
  σις τοθ ΣτρατηγοΟ—εκδοθή- καΐ διε
  νεμήθη υπό τοΰ ΕΑΜ. βίς προκηρύ
  ξεις πρός τόν Κρητ. λαόν,^συγκεκομ
  μένον καί έλλιπβς κατά τοιούτον
  τρόπον, ώστε νά καθίσταται έμψα-
  νής ή προσπαθεία πολιτικής έκμεταλ
  λΐύσβως αύτοθ».
  Άλλά έκεΐνοι πού μεταχειρίζον
  ται τόν έμφύλιο σποροτγμό καΐ
  τίς δολοφονίες γκ* νά έπιβάλουν τή
  δικτατσρία των, γιατί τάχα δέν θά
  μεταχειρισθοΰν καΐ την ααραχάραξι
  των επισήμων κείμενον, καί εκείνον
  άκόμη πού υπέγραψαν οί ϊδιοι;
  Ο ΙΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΈΕΑ
  Αλλως τε ξέρετε γιατί κυρίως έπλα
  στογράφησαν τό κείμενον τοθ
  διαγγέλματος; Άπλούστατα διότι σ'
  αύτόέβεβαίωναν κι' αύτοι (οί έπίσημοι
  άντιπρόσωποι τοθ ΕΑΜ. Ηρακλεί¬
  ου) δτι άντιτάσσονται στήν επιβολήν
  οίασδήποτε δικτατορίας».
  Άλλ αύτό μποροθν νά τό βεβαιώ
  νούν καΐ μέ την υπογραφήν των δ¬
  ταν πρόκειται νά έξαπατήσουν τούς
  άλλους. Στούς δικούς των δμως πού
  ψανατίζουν συνεχώς μέ την ίδέα καί
  την ύπόσχεσι τής κομμουνιστάς ή
  τάχα προλεταριακής δικτατορίας,
  δέν τούς έρχεται νά ποθν τέτοια
  ιτραγματα.
  Έκαταλάβετε τώρσ καί γιά ποιό
  λόγο ύπογράφουν συμφωνίες μέ τδνα
  χέρι καΐ τίς ξεσκίζουν μέ τάλλο;
  Άπό τό Σεπτέμβριο ώς τα τέλη
  τοθ Ίανουαρίου έγιναν έπιθέσεις σέ
  διαφόρους στόχους τής βορειοδυτικής
  Γερμανίας καί τοϋ Ρούρ, ώς τό Στά-
  τιν στή Βαλτική. Όλες βεβαία δέν
  είχαν τό ϊδιο βάρος καΐ την ιδία έπι-
  τυχία. Την μεγαλύτερη έπιτυχία εί-
  χαν οί έπιδρομές τής Κολωνίας κοίί
  τοθ Έσσεν σιίς 10] 11 Όκτωβρίου,
  τοΰ Έμντεν στίς 20]21, τής Βρέμης
  την έπομένη νύκτα, τοΰΜάνχαίμ καί
  Κολωνίας στίς 7]8 Νοεμβρίου. τοϋ
  Ντούσελντορφ στίς 27]28, τοθ Έμ¬
  ντεν καί Άμβούργου στίς 30 Νοεμ¬
  βρίου] 1 Δεκεμβρίου καί τοΰ "Ββλχε-
  σχάψεν στίς 28]29 Δεκεμβρίου. Ή
  έπιδρομή στή Νυρεμβέργη στίς 14] 15
  Όκτωβρίου δέν ήτσν πολύ άποτελε-
  σματική έπειδή ό καιρός ήταν κακάς.
  Σ'αύτή την έπιδρομή £να Ούέλ-
  λινγκτον επέστρεψε στή βάση τού
  μέ μιά μόνθ μηχανή—πρός έπαινο
  τού πιλόΓου, τοθ πληρώμστος καί ε¬
  κείνον πού έφτιασαν τή μηχανή
  Τό Βερολΐνο κτυπήθηκε πέντε φο-
  ρές πρό τοΰ τέλους τοθ 1941 οί δυό
  πιό βαρειές έπιδρομές έγιναν στίς
  7]8 ΣβπτεμβρΙου κ«ί στίς 7)8 Νοεμ¬
  βρίου.
  Ή πτήσι ώς τό Βερολϊνο μέ επι
  στροφή είναι κάπου 1200μίλλια. τό
  ΓΙΑΝΝΗ
  περισσότερο πάνω άΐτό έχθαικό εδά
  φός. Γύρω τού εχει συγκεντρώσει
  φυσικά ό έχθρός δυνατή άμυνα καί
  πολλές φορές άνάβει ψεύτικες φω-
  τιές γιά νά παραπλανήση τούς άε
  ροπόρους, πραμα πού τό κάνει καί
  σ' άλλα μέρη. Οί φωτιές αύΐές δ-
  δέν ξεγελοθν τόν παρατηρητή
  άή
  γ ρηρητή
  πού έ'χει άρκετή πεΐρα γιά νά ξβ
  χωρΐση την άληθινή άπό την ψεύτικη
  φωτία. Γνωστό είναι τό γερμανικό
  σύστημα άπόζώνες προβολέων. Που
  θενά άλλοΌ οί προβολεΐς δέν είναι
  τόσο πυκνά συγκεντρωμένοι δσο
  στό Βερολΐνο δπσυ ή άντιαεροπορι
  κή άμυνα είναι πάνΐα πολύ δυνατή.
  «Συνεχίσβίμε την πτήσι μας ώς πού
  φθάσαμε στό Βερολΐνο, δπου βρή
  καμε άλλα βομβαρδιστικά πού τα
  κυνηγοθσε τό κανονίδι καί οί προβο
  λεϊς.Τά βλήματσ ΙπεφτΛν μέσα στά
  χουνιά πού σχημάτιζαν οί άκτΐνες
  των προβολέων», λέγει ή άνσφορ-α
  τοθ κυβερνήτη ενός Στέρλινγκ.
  «Φαινόταν σάν νάχαν συγκεν-
  τρίθθεΐ πενήντα προβολεΐς μαζί σ'
  έ"να μι«ρό σημεϊο», λέγει ό παρατη-
  ρητής ενός Χάλιφαξ. «Οί όβίδες έ-
  σκαναν ή μιά κοντά στήν άλλη κβΐ
  άφιναν φοθσκες καιτνοϋ πού στό
  σκοτάδι φαινόταν σάν άερόστατα».
  Ι^ΠΏΠΙΚΗΣ
  Ο ΩΡΛΙΟΤΡ.ΡΟΣ ΥΜΜΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΚΚΕΝ
  ΩΣ ΤΩΡΗ ΠΗ ΤΗ ΜΛΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
  Παρακαλοθνται θερμώς οί κ. κ.
  συνδρομηταί των έπαρχιών δπως
  μάς αποστείλωσι μέχρι τής 23 τρέ¬
  χοντος μηνός την αξίαν των άπό
  τής 21ης Νοεμβριού μέχρι 31 Δεκεμ¬
  βρίου έ. ί. φύλλων τής «Νίκης» ά·
  νβρχομβνων είς δραχ. 165.
  "Ολίγους μήνας μ€τ« την μάχην
  τί,ς Κρήτης οί «Τάϊμς» τής Ν.'Υόρ
  κης έγραψαν τα κάτωθι:
  Είχαμε δημοσιεύσει πρό καιροθ
  την πληροφορίαν, δτι Ίαπωνική έ
  φτγμερίς έπρότβινε την ϊδρυσι στήν
  Ίαπωνία παρασήμου μέ τόνομα:
  «Τάγμα των Ίπποτών τής Κρήτης».
  Ή πρότασις αυτή έκαμε βαθείαν έν
  τύπωσιν, Άκόμη δμως βαθυτέραν
  εντύπωσιν προκαλεΐ τό κείμενον τοΰ
  άρθρου, μέ τό οποίον ό «Χρόνος»—
  αύτός εΤναι ό τίτλος τής Ίαπωνικής
  εφημερίδος—εισηγηθή την πρότασιν
  είς τούς όμθφύλους της. Ιδού τό κεί
  μενον αύτό«
  Πρθτείνομεν, ώς ζήτημα υπερτάτου
  » καθήκβντος τιμής, νά δημιουρ¬
  γηθή £να έκτακτον «Τάγμα των
  Ίπποτών τής Κρήτης» διά νά
  τιμηθή μέ ειδικόν παράσημον
  κάθε πολίτης, κάθε στρατιώτης,
  κάθβ Άξιωματικός, πού έλαβε
  » μέρος είς την παραδοξοτέραν
  » καί ένδοξοτέρον μάχην τής
  I-
  στορίας—την «Μάχην τής Κρή¬
  της.
  » ΟΙ "Αγγλοι καΐ οί Έλληνες στρα¬
  τιώται, οί άνδρες καί αί γυναΐ-
  κες τής Κρήτης, πού έλαβον μέ
  ρος είς την θρυλικήν αυτήν μά
  χην, πρέπει νά καταταχθοΰν ό
  » νομασΐί είς Ινα είδικόν Τάγμα
  » ύπερανθρώπων. Χωρίς ένισχύ-
  » σεις καΐ έφόδια, χωρίς τροφήν,
  » άξύριστοι, άϋπνοι καί άπλυτοι,
  » χωρίς ανάπαυσιν, χάσαντες τούς
  » άρχηγούς των στήν τρομερή σύγ
  » χυσι τής μάχης, πούγινόταν την
  » ιδία στιγμή στόν άέρα, στή Θά
  » λασσα καί στήν ξηρά, χωρίς άν
  » τιαεροπορικά τηλεβόλα,
  » ζοντες τα αδύνατον τής
  » των, μή έχοντες- κανένα νά δέ-
  » σχ τίς πληγές των, μέ τούς νε-
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ειδοποιούμεν τούς μετά τής εφη¬
  μερίδος μας συναλλασσομένους δτι
  τό δικαίωμα εΐσπράξβως παντός
  λογαρια-σμοθ έχειόκ. ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕ-
  ΔΑΚΗΣ λογιστής καΐ διαχειριστής
  τής εφημερίδος μας.
  > κρούς άταφόυς κοντά σΐόύς ζων-
  » τανούς, βομβαρδιζόμενοι άκθίτά·
  » παυτα, έξηντλημένοι, μέ τ"άμά·
  » τια κατακόκκινα, λιπόσαρκοι &-
  » νάμεσα· στή μανία τής τρθ^ιερτ)ς
  » μάχης, εγνώριζον, δτι ή τύχη των,
  » ή ζωή ή ό θ*άνοίτός των1 ίξήρΐδτο
  » άπό την έκ ΐόθ συθτάδην μάχην.
  » Μέσα είς τό δαιμονιώδες μαρτύ·
  » ριον τής άγρΐας πάλης έγνώρΐ-
  » ζαν, δτι εμάχοντό κατά Άρμα-
  » γεδδώνος. Αύτά εΤνβτι τα άπί-
  * » στβυτα γεγονότα, πού άντιμε-
  » -τώπισαν οί γενναΐοι, οί ύπέράν-
  » θρωποι αύίοΐ μοΓχήταί τής φο-
  » βέρας μάχης της κόλάοΈως, τϊού
  » μόνον ένας Δα ν της θά μτίοροθ-
  » σε νά περιγράψη. Σάν έγνώρι-
  » σαν οί έπικοί αότοί πολεμισται
  » τόν κατακλυσμό τής ανθρωπίνης
  » αγριότητος κι' αντιμετώπισεν
  » μ<αν κόλαοιν άπά φλόγες, αϊ- » ματα καί θάνατο, εΤνο,ι ζήτημα » άν θά μπορέσουν νά1 γνωρΐσουν » πλειά τή γαλήνη τής ζωής. » Πρεπει δμως νά δεχσΌΟν τή λα- » τρεία καί την εύλάβειαν δλων ή- » μών των άλλων, των μικροτέ- » ρων άνθρώπων, πού τΐαρακολου » θήσσμε την ένδθξη" μάχη των » καίδέν μάς μένει τίποτ' άλλο, » παρά νά τούς σΤολίσωμε μέ 66- » φνας. Αύτό δμως πρέπει νά γ{- » νη δταν θά έχωμε ψυχΐκή γαλή- » νη γιά νά μποροθμε ν' άτίονΐμω- » μέν ωραίας τιμάς. Πρέπβι ν* γί- » νη μετά την κατάπαυσι των βθΐ'- » νήσβων καί τής μβΓνΙαΓς τοθ πυ- » ρός καΐ μετά τόν τέρματισμό » τής αιματηράς άγωνίσς. Καΐ Λό- » τοΐ άκόμη οί Γερμανοί θά· σηκώ- * σουν τό χέρι των, θά> σΐάθόΰν
  » είς προσοχήν καΐ θά χαιρετίσοκν
  » εύλαβικά τίς δαφνοστεφανωμέ-
  » νες κεφαλές των γβνναίων, τίς
  » κεφαλές, πού, καΐ αίμόφ'υρτοι ά-
  » κόμη, έκρο—ήθηκαν ύψηλά
  * δέν ίπεσοίν»,
  Ε·Λ·Γ(·
  '4
  Α
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ.
  —-Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 29 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ! ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  "Απόφασις τής Έπιτροπής διατιμή-
  σεων ϊσχύουσα άπό 28 Δ)βρίου 1944.
  "Αρτος έκ σίτου δρ. 44 άρτος έκ κρι-
  θής δρ. ;54. Ή παρασκευή άρτου μι-
  κτοί άπαγορεύεται. Άρτεργατικά 3.80
  κατ' οκάν. Τό έλαιον λόγφ μεγάλης
  προσφοράς άφίεται άδιατίμητον. Πρά-
  σα, φυλάδες, σέλινα, σπανάκια χονδρι¬
  κώς δρ. 10 λιανικώς δρ. 12. Κουνου-
  πίδια χονδρικώς 20 δρ. λιανικώς 24
  (μέ 2 σειρές φύλλα). Λάχανα χονδρικώς
  δρ. 14 λιανικώς δρ. 16, ραδίκια ήμρ'ΐα
  δρ. χονδρικώς 10 λιανικώς δρ. 12 ρα
  δίκια άγρια δρ. χονδρικώς 14 λιανικώς
  δρ. 17 κρεμύδια ξηρά δρ. χονδρικώς 15
  λιανικώς δρ. 18, λεμόνια δρ. χονδρικώς
  15 λιανικώς 18, μαρούλια ραπάνια κ
  τά μάτσο δρ 5, πορτοκάλια σουλτανιά
  καί μυρωδάτα χονδρικώς δρ. 17, λιανι
  κώς δρ. 20, πορτοκάλια σουλτανιά καί
  μυροδάτα δευτέρα χονδρικώς δρ. 13,
  λιανικώς δρ. 16, πορτοκάλια σεκέρια
  χονδρικώς δρ. 14, λιανικώς δρ. 16, πορ-
  το/άλια κοινά α' ποιότητος άνω των
  70 δραμίων 'εκαστον χονδρικώς Ίδρ.
  14 καί λιανικώς δρ. 16, πορτοκάλια
  κοινά δευτέρας ποιότητος χονδρικώς
  δρ. 12, καί λιανικώς δρ. 14, μανδαρίνια
  έξαΐρετικά (άνω των 30 δραμίοιν έκα¬
  στον) χονδρικώς δρ. 17, λιανικώς δρ. 20
  μανδαρίνια κοινά α' ποιότητος δρ. χον¬
  δρικώς 13 καί λιανικώς δρ. 16, μανδα¬
  ρίνια κοινά β' ποιότητος δρ. χονδρικώς
  10 καί λιανικώς δρ. 12, πατάτβς χονδρι¬
  κώς δρ. 22 καί λιανικώς δρ. 24, αύγά
  καστον χονδρικώς δρ. 9, λιανικώς δρ.
  10, άμνός, έρίφιον, μόσχος, γάλακτος
  (μέ όλ >υς τούς οδόντας γάλακτος) α'
  ποιότητος δρ. 140, β' ποιότητος δρ. Ι.'Μ),
  ζυγούρι, δαμάλι (έφ' όσον φέρουν άκό-
  μη οδόντας γάλακτος) α' ποιότητος δρ.
  120, β' ποιότητος δρ. 110, αΐγες, πρό-
  βατα, βόδια, άγελάδες (άνευ ουδενός
  όδόντος γάλακτος) α' ποιότητος 110 δρ.
  β' ποιότητος δρ. 100, χοιρίδιον μέχρι
  15 οκάδων α' ποιότητος δρ. 140 καί
  β' ποιότητος δρ. 130, κάπρος γδαρτός
  καί χοΐρος άνω των 15 οκάδων α' ποι¬
  ότητος 120 δρ, β' ποιότητος δρ. 110,
  γουρούνα γεννημένη α' ποιότητος δρ.
  90, β' ποιότητος δρ. 80. Ό τεμαχισμός
  των κεφαλών άπαγορεύεται πλήν των
  άμνών, έριφίων γάλακτος (βυζαστάρια),
  μπαρμποννια, λιθρίνια, μπακαλιάροι,
  καλαμόβουπες δρ. 100 κατ' οκάν, μαρί·
  ιδα, σουπιές, καλαμάρια κλπ. δρ. 80
  κατ' οκάν, φραγάλια, γοβγοί, χταπο-
  δάκια κλπ. δρ, 50 κατ' οκάν, ξύλα χον-
  δρά άσκηστα δρ. 5 κατ' οκάν, ψηλά σχη
  σμένα δρ. 6 κατ' οκάν, κάρβουνα δρ.12
  κατ' οκάν, ψηστικάάρτου δρ. 5 κατ'όκάν
  μικρά ταψιά(γκουβέντσια) δρ. 7 μέτρια
  ταψιά ψητόν, μεγάλα ταψιά γλυκοΰ καί
  λαμαρίνες γλυκισμάτων δρ. 9 μεγάλα
  ταψιά καί λαμαρίνες ψητών δρ. 12, ξύ·
  ρισμα δρ. 15 κούρευμα δρ. 25, κούρε-
  μα καί ξύρισμα )δρ. 35, τσιγάρα έγχω-
  ρίας βιομηχανίας δρ 20 κατά κυτίον
  20 σιγαρέττων, τσιγάρα Άθηναίκά δρ.
  25 κατά κυτίον 20 σιγαρέττων, τσιγάρα
  έγγλέζικα δρ. 30 κατά κυτίον 20 σιγα¬
  ρέττων, καφές άγνός είς α'παντα τα κα·
  φενεΐα δρ. 12, καφές νοθευμένος είς
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Άμερικανική φάλαγξ αντεπιτεδείοα
  εξηνάγκασε τούς Γερμανούς είς ύποχώρηοιν.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ: Είς συγκέντρωσιν άντι
  ιτροσώπων τοθ τύπου ό Βρεττανός
  Πρωθυπουργός είπεν δτι έλπίζει νά
  συναντηθή μετά τοΰ Προέδρου Ροϋ-
  σβελτ καί τοϋ Στρατάρχου Στάλιν
  είς δχι πολΰ άπομεμακρυσμένον διά-
  στημα καί θά συζητήσουν επί τοΰ έλ
  ληνικοϋ ζητήματος.
  Όταν δέ καταστή δυνατόν νά ε¬
  ξευρεθή μ(α δημοκρατική βάσις δια-
  κυβερνήσεως τής χώρας, ϊσως συοια-
  θή διεθνής κηδεμονία επί τής "Ελλά¬
  δος. Καί μετά ταυτα άνεφέρθη είς
  την άφιξιν των Βρεττανικών Στρατευ
  μάτων είς την Έλλάδα. Αποτόμως,
  εσυνέχισεν ό κ. Τσώρτσιλ έλαβον χώ¬
  ραν ταραχαί. Εάν δέν είχομεν επέμ¬
  βη θά γινόταν σφαγή. Όσον άφορά
  την φιλίαν μας, μία απόδειξις είναι
  καί τό 8τι έγώ καί ό κ. Ήντεν διανύ-
  σαμεν τόσον διάστημα διά νά ελθω-
  καφενεΐα α'κατηγορίας δρ. 8, φασκό-[μεν έδω καί ένώ ή κατάστασις είς
  μηλο δρ. 8, καφές νοθευμένος είς κα
  φενεΐα β' κατηγορίας δρ. 6, φασκόμη-
  λο δρ. 6, κονιάκ, δραχμάς 5, οίζο δρ.
  4, τσικουδιά δρ. 3 είς καφενεϊα α' κα¬
  τηγορίας κονιάκ δραχμάς 4 οίζο δρ, 2,
  τσικουδιά δρ. 2 είς καφενεϊα β' κατη¬
  γορίας.
  Ή Έπιτροπή έπιφυλάι. σεται νά δια
  τιμήση τα ύφάσματα, δέρματα α' άνάγ-
  κης ώς καί γαλακτομικά προϊόντα είς
  την προσέχη συνεδρίασιν τής Παρα
  σκευής (29—12—1944.)
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗ
  Ό κυβερνητ. άντιπρόσωπος κ. Πά
  παδογιάννης εδήλωσεν είς συντά¬
  κτην μας τα κάτωθι: -' ν
  —Ευχαρίστως δύναμαι, νά ,,φέρω
  είς την δημοσιότητα δτι εντός των
  προσεχών ημερών, μερίμνη τής εν¬
  ταύθα Διοικήσεως τής Συμμαχικής
  βοηθείας, καταφθάνουν είς την Κρή¬
  την αρκεταί ποσότητες σπόρων.
  Συγκεκριμένως έρχονται σπόροι σί¬
  του, άρακά καί διαφόρων λαχανι-
  κών. Ποιοθμαι έκκλησιν των άγρο
  των τής Κρήτης δπως σπεύσουν νά
  σπείρουν δσον τό δυνατόν περισ-
  διαθέτοντες τα πρός
  των οίκογενειών των
  είτε δανειζόμενοι ά·
  διαθέτοντας σιτόσπο-
  έν τή βεβαιότητι δτι έκ
  τής συμμαχικής βοηθείας θά δυνη-
  θωσι νά άναπληρώσουν δσα διαθέ-
  σουν έκ των προοριζομένων διά τάς
  βιοτικάς των ανάγκας ή νά άποδώ-
  σουν δσα θά δανεισθοΰν. Έπανα-
  λαμβάνω δτι ή άπελευθέρωσις συνέ
  πεσεν είς την αρχήν τοΰ γεωργικοϋ
  Ιτους καί οί Σΰμμαχοι δέν ήτο δυ¬
  νατόν νά προσκομίσουν ενωρίτερον
  τούς σπόρους. Ή προθυμία των δ·
  σότερον,
  διατροφήν
  Βισθέσιμα
  πό τοΰς
  ρον κ.λ.π.,
  μως νά βοηθήσουν τόν Κρητικόν λα¬
  όν είναι εκδηλος καί οφείλομεν νά
  πράξωμεν παν τό δυνατόν διά νά
  γίνη πλήρης σπορά χάριν τού συμ¬
  φέροντας τοΰ τόπου.
  , /,., Η.·ΔΙΑΛΕΞΙΣ. .
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣΪ
  Την πρωΐαν τής παρελθούσης Τρί-
  της είς την αίθουσαν τής Στρατιω-
  νικής Λέσχης "Ηρακλείου εδόθη διά¬
  λεξις υπέρ τοϋ ταμείου τής «Έθνι-
  κης Αλληλεγγύης» όμιλητής ήτο ό
  γνωστάς ίστβρικός συγγραφεύς καί
  δημοσιογράφος κ. Ιωάννης Μουρέλ-
  λος μέ θέμα «Ή γυναϊκα στή περί-
  οδο τής σκλαβιδς». Ό κ. Μουρέλλος
  ενώπιον πυκνοτάτου άκροατηρίου
  διεχειρίσθη μέ τόσην δεξιοτεχνίαν
  καί γλαφυρότητα τό θέμα τού ώστε
  κατεχειροκροτήθη έπανειλημμένως
  υπό των άκροατών άποσπάσας συ·
  νάμα καίθερμότατα συγχαρητήρια.
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ ΣΙΤΟΥ
  Πληροφορούμεθα έξ έγκύρου πηγής
  δτι έντός ολίγων ημερών καταφθά¬
  νουν νέαι ποσότητες σίτου καί| α¬
  λεύρων τής Συμμαχικής βοηθείας
  πρός διανομήν είς τόν πληθυσμόν τής
  νήσου μας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις Έργοσταβίου Ζυμαρικών
  «Καρούζου—Καστελλάκη» έν τη έπιθυμία
  της δπως εξυπηρετήση τό κοινόν1, θά δέ-
  χηται άπό αυριον μέχρι τής 7ης Ίανουα-
  ρίου δλευρα λευκά Αύστραλίας διά κα¬
  τασκευήν ζυμαρικών μέ αναλογίαν 1 1)2
  οκά άλεόρι 1 όκα μακαρόνια.
  Ή μικροτέρα ποσότης άλεύρου την ο¬
  ποίαν θά δέχηται θά είναι τουλάχιστον
  οκάδες 5—1
  ΚΓΓΕΛ1ΛΙ
  ΔΑΚΤΥΛΟΓρΑΦΗΣΕΙΣ
  Συντάσσομεν καί άντιγράφομεν διά
  Γραφομηχανήν: ΑΙτήσεις, άναφοράς, ΰ
  πομνήματα, άπολογίας, καταστάσεις,
  συμφωνητικά κλπ. παντός είδους £γγρα
  φσ (άπόλυτος έχεμύθεια των γραφομέ-
  νων).
  Άναλαμβάνομεν την έκμάθησιν γραφΘ
  μηχανής είς άρχαρίους. Έκτελοθμεν με-
  ταφράσεις.
  Πληροφορίαι Γραφείον Άδελφών Γ. καί
  Μ. |. Παντουβάκη, όδός Μιχελιδάκη 20.
  τηλεφ. 3—87 (όπισθεν Γεωργαντά).
  Τιμαί Λ ο γ ι κ α Ι.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρΐα δελτία τροφί-
  μων τοΰ Έρυθροΰ ΣταυροΟ άνήκον-
  τα είς την Χρυσή χήρα Νικ. Θλαχάκη. Ό
  ευρών άς τα προσκομίσπ είς τα γραφεΐα
  μας.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ματογυάλια άτιό Βι-
  κΐλαίαν Βιβλιοθήκην, Μεϊντάνι, Πλα
  τύ-σοκκάκι, μέχρι τής όδοΰ Δοίράνης. Ό
  ευρών τιαρακαλεΐται νά τα παραδώση
  είς τόν Στρατηγόν κ. Άλεξάκην καί θά
  ώμειφθη.
  ΚΑθΗΓΗΤΗΣ Άγγλικής άναλαμβά
  νει τταροιδόσεις κατ' οίκον. "Εκμάθη-
  σις τελεία τής Άγγλικής έντός 6 μηνών.
  Σύστημα ΒΑ51Ο (Ίνστιτούτου Αγγλικών
  Σιτουδών, Αθηνών). Πληροφορίαι παρά
  Ιψ Κατ)τι κ. Δημ. Χανδάνου, Καμαράκι.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοϋ δτΐ
  θέλει ενεργηθή διανομή είς τόν πλη¬
  θυσμόν τής πόλεως Ηρακλείου μέσω
  των παντοπωλών καί δυνάμει χοΟ
  ΰπ* αριθ. 16 κουπονίου των άτομι-
  κών δελτίων Δ.Ε.Σ. μιδς όκδς σίτου
  καί μιάς κονσέρβας κρέατος κατ' ά¬
  τομον άντΐ τής τιμής των δραχμών
  εΐκοσι (20) κατ' άτομον. Ήμέρα ένάρ
  ξεως τής διανομής ή 31 Δεκεμβριού
  1944 καί λήξεως ή 7η Ίανουαρίου
  1945 μετά την παρέλευσιν τής οποί¬
  ας χάνεται τό δικαίωμα τής παραλα
  βή"ς·
  Διά τοθ αύτοθ ώς άνω ύπ' αριθ.
  16 κουπονίου των άτομικών δβλτΐων
  Δ.Ε.Σ. θά ένιργήται ταυτοχρόνως
  υπό των παντοπωλών διανομή δω-
  ρεάν 50 δραμίων όρύζης κατ' άτο¬
  μον. Ή ορυζα αυτή προέρχεται έκ
  τής ποσότητος την όποιαν ' απέστειλε
  ή Κρητική Αδελφότης Άλεξανδρείας
  είς τόν Πρωτοσύγκελον Ίερδς Μη¬
  τροπόλεως Κρήτης Πανοσιολογιώτα-
  τον κ. Εύγένιον Ψαλιδάκην.
  (Ε.Δ.Β.Ε. Γραφιΐον Ηρακλείου)
  ΚΟ1ΝΩΝ1ΚΑ
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό κ. Μιχ· Τζουλάκης κατέ-
  θηκεν μέσω τής εφημερίδος μας είς τό
  Βρεφοκομεΐον δρχ. 500 είς μνήμην τοΰ έ-
  ξαδέλφου τού Μιχ ^©αλασσινοΰ·
  —Ή οΐκογένεια Γεωργ. Χ. Λιατΐάκη κα-
  τέθηκε δραχμάς χιλίαςπεντακοσίας (1500)
  είς μνήμην τοθ πατρός της Γ, Χ. Λιοπά¬
  κη υπέρ τοθ Βρεψοκομείου.
  τα Βελγικά καί Όλλανδικά σύνορα
  δέν ήτο καθόλου ευχάριστος.
  Άναφερόμενος είς τόν Βασιλέα
  των Έλλήνων ό κ. Τσώρτσιλ είπεν
  δτι δέν θά επιστρέψη είς την Έλλάδα
  έκτός άν ό λαός έκφράσει την έπιθυ
  μίαν τού διά δημοψηφίσματος.
  Ή συσκεψις των Έλλήνων άντι-
  προσώπων κατέληξε χθές είς όμόφω-
  νον απόφασιν συστάσεως άντιβασι-
  λείας. "Υπήρξαν διαφοραί γνώμης ώς
  πρός τόν χρόνον τής συστάσεως
  άλλ' ή πλειοψηφία των άντιπροσώ·
  πων έπρότεινε την άμεσον σύστασιν
  τής άντιβασιλείας.
  Ό^ κ. Παπανδρέου επρότεινεν είς
  τό συνέδριον την παϋσιν τής κυβερ-
  ■ Γ "ί» ■ ■■ ■ *........ - Γ ■
  νήσεως τού εάν τοθτο συνέτεινε είς
  την αποκατάστασιν τής είρήνης
  Οί άντιπρόσωποι τοθ ΕΑΜ έπρό-
  τειναν τάς έξήο αξιώσεις 1) Οί ύ-
  πουργοί των νά καταλάβουν τα 2)5—
  1)2 των Υπουργείων. "Ητοι τα ύ-
  πουργεΐα Δικαιοσύνης, 'Εσωτερικών,
  'Υφυπουργεΐον Στρατιωτικών καί Ύ-
  φυπουργεϊον "Εξωτερικών.
  2) Ή Άστυνομία, ό Ίερός Λόχος,
  ή ΌρεινήΤαξιαρχία καί ή'Εθνοφρου-
  ρά νά άφοπλισθοΰν.
  3) Νά γίνη Δημοψήφισμα διά την
  επαναφοράν τού Βασιλέως τόν Φε¬
  βρουάριον καί ενεργεια έκλογών κα¬
  τά τόν Απρίλιον.
  Ό Άρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ά-
  νέβαλε τ* συνέδριον καί θά συγκαλέ
  ση νέαν σύσκεψιν δταν παραστή ά-
  νάγκη.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Μία άμερι¬
  κανική φάλαγξ άντεπιτεθεΐσα είς
  τόν τομέα τής Γερμανικήν έπιθέσεως
  εξηνάγκασε τούς Γερμανούς νά ύπο-
  χωρήσουν καΐ κατώρθωσε νά συ-
  νενωθή μέ την φρουράν τής Μπα-
  στόν. Καθ" δλην την νοτίαν πλευρόν
  εσημειώθη καί νέα πρόοδος των ά-
  μερικανών.
  Είς το κέντρον δπου οί Γερμανοί
  εϊχαν φθάσει μέχρι 6 χιλ. άπό τόν
  Μόζαν καί ιταράτό Ντυράν, δι" άν-
  τεπιθέσεως άπωθήθησαν 18 χιλ. πέ¬
  ραν τού ποταμου.
  Εύνοϊκαίκαιρικαί συνθήκαι έπέτρε
  ψαν είς την ΡΑΦ νά εκτελέση υπέρ
  δισχιλίας πτήσεις είς τα μετόπισθεν
  καί την ζώνην των έπιχειρήσεων.
  1000 βαρέα βομβαρδισακά επετεθη¬
  σαν εναντίον όδικών καί σιδηρο
  δρομικών κεντρων είς εύρεΐαν περιο
  χήν τής νοτίας καί νοτιοδυτικής Γερ
  μανίας.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Ό Έρυθρός Στρα-
  τός έχώρισε είς 2 τάς Γερμανοουγ-
  γρικάς δυνάμεις πού ύπερασπίζουν
  την Βουδαπέστην καί κατέλαβον ήδη
  τα περισσότερα προάστεια.
  Τα στρατεύματα τοΰ στρατάρχου
  Μαλινόφσκυ διεπέρασαν τόν Δούνα
  βιν πρός Β. τής Βουδαπέστης καί
  ήνώθησαν μέ τα στρατεύματα τοϋ
  Στρατάρχου Τολμποθκιν. Κατόπιν
  τής ενώσεως των δύο στρατιών τό
  £ν μέρος των Γερμανικών δυνάμεων
  άπωθήθη πρός βορράν τής Βουδαπέ¬
  στης καί τό άλλο έντός τής πόλεως.
  "Εσημειώθη καί νέα προέλασις Ν.
  Δ, τής Βουδαπέστης καί κατέλαβον
  τόν σιδηροδρομικόν κόμβον Φελεγκι-
  άτσα 38 χιλ. άπό την πόλιν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Είς τό Μέτωπον τής 5ης
  Στρατιάς καί κατά μήκος τοθ ποτα-
  μοΟ Σέρκιο είς την ;Δ. Ιταλίαν οί
  Γερμανοί άντεπετέθησαν καί οί Ά-
  μερικανοί ηναγκάσθησαν νά ύποχω-
  ρήσουν είς την κυρίαν άμυντικήν των
  γραμμήν. Είς τόν τομέα τής Άδρια·
  τικής Βρεττανικά, Καναδικά καί Πο-
  λωνικά στρατιυματα τής 8ης Στρα-
  τιδς έπεκτείνουν την κατοχήν των
  επί τοΰ ποταμοϋ Σένιο.
  Άεροπλάνα έξ Ίταλικών βάσεων
  έπληξαν σιδηροδρομικά καί όδικά
  κέντρα είς τα μετόπισθεν των επι-
  χειρήσεων.
  ΤΩΜ ΕΜ ΕΛΛΗΔΙ ΚΗΤΗ ΞΗΡΑιΊ
  ΔΙΗ ΚΕΜΤΡΙΚΗΜ ΕΠΙΤΡΟΠΗΜ
  ΤΟΥ ΣΤΡΗΤΗΓΕΙΟΥ-.">.
  ΔΥΜΑΜΕΩΠ
  Ε.Λ.Η.Σ.
  Ό Άρχιστράτηγος των κατά Ξη¬
  ράν έν "Ελλάδι Δυνάμεων,Άντιστρά-
  τηγος Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΥ έλαβε σήμε¬
  ρον 16 Δεκεμβριού, ύπόμνημα τής
  Κεντρικής Έπιτροπής τοΰ ΕΛΑΣ υπό
  ήμερομηνίαν 14 Δεκεμβριού. Παρατη
  ρεΐ μεθ' ικανοποιήσεως δτι διά ^τοΰ
  πρώτου Άρθρου τοΰ ώς άνω ύπομνή
  ματος γίνευαι άποδβκτός ό πρώτος
  δρος δν έθεσεν είς την πρός τόν κ.
  Πορφυρογένην δήλωσιν τού τής 12ης
  Δεκεμβριού, ήτοι, δπως οί Σχηματι-
  σμοί τού ΕΛΑΣ άποσυρθοθν έκ τής
  Άττικής είς την Γενικήν γραμμήν την
  καθορισθείσαν είς τό ύπόμνημα τοθ
  3ου Σώματος Στρατοΰ τής 3ης Δε-
  κεμβρίβυ. Δέον δμως νά τονίση δτι
  δέν γΐνεται μνεία περί τοϋ δευτέρου
  έκ των δρων τού, ήτοι, δπως άπαν¬
  τες οί όπαδοί τοθ ΕΛΑΣ είς τάς Α¬
  θήνας καί τόν Πειραια δέον νά παύ-
  σουν την αντίστασιν καί νά παραδώ
  σουν τα δπλα των. Είναι ύποχρεω
  μένος νά εξακολουθήση επιμένων επί
  τής ίκανοποιητικής έκπληρώσεως τοΰ
  δρου τούτου.
  ΠροτοΟ άσχοληθή μέ τα άλλα έκ
  τοΰ ύπομνήματος προκύπτοντα ζητή-
  ματα, ό Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ, θέλει
  ύποδείξη δτι ό "Ελληνικάς Ίερός Λό¬
  χος δέν ευρίσκεται έν τή περιφέρειαι
  Άττικής. Επί πλέον, ή δήλωσις τοϋ
  τρίτου "Αρθρου τοΰ ύπομνήματος ή
  άφορώσα τα πρώην Τάγματα Ράλλη
  είναι έξ ολοκλήρου άνακριβής. Πάν-
  τα τα Τάγματα ταυτα ήδη άφωπλί-
  σθησαν, ουδείς δέ άφέθη έλεύθερος
  έκ των Αξιωματικών καί Όπλιτών
  οί όποϊοι έκρατοΰντο υπό φυλάκισιν
  ώς αίχμάλωτοι τού Κράτους κατά
  την έναρξιν των έχθροπραξιών.
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ παρατηρεϊ
  μεθ' Ικανοποιήσεως δτι είς τό άρθρον
  4 τοθ ύπομνήματος γίνεται μνεία
  περί τής Συμφωνίας τής Καζέρτας.
  Θά δημοσιευθή χωριστά τό πλήρες
  κείμενον τής Συμφωνίας ταύτης έκ
  τοθ όποίου φαίνεται ή άκριβής τή-
  ρησις των δρων της έκ μέρους των
  Βρεττανικών έν Ελλάδι δυνάμεων.
  Σύμφωνα μέ την δήλωσιν τού τής
  12ης Δεκεμβριού, ό Στρατηγός Σκόμ¬
  πυ έπαναλαμβάνει δτι είς ήν περί¬
  πτωσιν έκπληρωθοθν ίκανοποιητι-
  κώς οί δύο πρώτοι δροι τού θέλει
  άναφερθή άμέσως είς τόν Στρατάρ
  χην Αλεξάντερ, Ανώτατον Σύμμα
  χον Διοικητήν Μεσογείου, καί δέν
  πιστεύει δτι θά υπάρξη οιαδήποτε
  δυσκβλία είς τό νά δυνηθή ό Στρα
  τάρχης νά αρχίση λαμβάνων τα ά-
  ναγκαΐα μέτρα διά τόν τερματισμόν
  τοθ άναβρασμοϋ|καΙ ίνα αποκατα¬
  στήση είς άπαντας τούς "Ελληνας,
  άδιακρίτως φρονημάτων, την από¬
  λαυσιν των δημοκρατικόν των ελευ¬
  θεριών. Καθώς εδήλωσε προηγουμέ
  νως καί καθώς μεθ' Ικανοποιήσεως
  παρατηρεϊ αναφερόμενον έν τώ αρ-
  θρω 5 τοθ ύπομνήματος. £ν των
  πρώτων άνσγκαίων μέτρων δέον νά
  είναι ή άποστράτευσις πασών των
  άτάκτων δυνάμεων οίωνδήποτε πο¬
  λιτικών πεποιθήσεων, μέ σκοπόν την
  άνασυγκρότησιν των μονίμων Έθνι-
  κών Δυνάμεων. Ή άναδιοργάνωσις
  τής Χωροφυλακής δέον νά συμπερι-
  ληφθή είς τό τελευταίον τουτο ζή-
  τημα. Όσον άφορφ την Ελληνικήν
  Όρεινήν Ταξιαρχίαν ό Στρατηγός
  Σκόμπυ θά είναι διατεθειμένος νά
  διατάξη την Ταξιαρχίαν να επιστρέ¬
  ψη είς τούς Στρατώνας δπου ευρί¬
  σκετο αυτή πρό τής ενάρξεως των
  έχθροπραξιών, έφ' δσον αί δύο άπαι
  τήσεις τού έκπληρωθοϋν τελείως.
  Π. ΤΖ ΣΠΡΙΓΧΑΛ
  'Εττιτελάρχης
  Ανεβλήθη ή ουνδιάοκεψις
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού. — Ιβον μέρος την πρώτην ημέραν είς
  Η συνδιάσκεψις των Αθηνών άνε
  βλήθη έπ' άόριστον. Ό Μακαριώτα-
  τος κ. Δαμασκηνός έπεψύλαξεν είς
  αυτόν τό δικαίωμα νέας συσκέψεως.
  Η άναβολή προήλθε λόγφ των άπαι
  :ήσεων τών|άντιπροσώπων τοΰ ΕΑΜ.
  Έκτός των άντιπροσώπων πού 6λα
  την σύσκεψιν έλαβον χθές μέρος καί
  7 νέα πρόσωπα των οποίων τα όνό-
  ματα δέν εγνώσθησαν εισέτι. ΑΙ ά·
  παιτήσεις ήσαν Ιον είς την νέαν κυ¬
  βέρνησιν νά λάβουν μέρος καί υπουρ
  γοί τής άκρας άριστερδς. 2ον τα 2)5
  ί) τό 1)2 των υπουργείων, μεταξύ των
  οποίων τα ύπουγεία/Εσωτερικών καί
  οικαιοσύνης, νά δοθοϋν είς άντιτΐρο,-
  ΰώπόυς ΐοθ ΕΑΜ. 3ον Ή άστυνσμία
  ή όρεινή ταξιαρχία, ό ίΐρός λόχος
  καί ή νεοσυσταθεΐσα έθνοφυλακή
  νά άφοπλισθοΰν καί 4ον Νά γίνη δη¬
  μοψήφισμα διά την επαναφοράν τοΰ
  Βασιλέως την πρώτην Κυριακήν τοΰ
  Φεβρουαρίου καί εκλογαί κατά τόν
  Απρίλιον καί δτι οί δροι αύτοι πρέπει
  νά έκπληρωθοθν πλήρως προτβθ δια-
  λυθοϋν αί δυνάμεις των.
  Ό Στρατηγός Πλαστήρας είπεν δ-
  τι οί δροι αύτοι δέν είναι δυνατόν
  νά γίνουν άποδεκτοί καί απεσύρθη
  τής συσκέψεως καθώς καΐ τα λαϊκά
  κόμματα. Μετά εγνώσθη δτι καί τό
  Φιλελεύθερον κόμμα θεωριΐ ώς άπα-
  ραδέκτους τούς δρους.
  ΥΣΤΛΤιΊ ΣΤΙΓΜΗ
  Εισήλθον [οί ρώσοι
  είς την Βουδαπέστην
  ■ ■ ^»—
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δεκεμβριού.—Τό
  νυκτερινόν επίσημον ανακοινωθέν
  τής Μόσχας άναφέρει δτι τα Ρωσικά
  στρατεύματα εισήλθον έντός τής πό¬
  λεως τής Βουδαπέστης καί διεξάγουν
  όδομαχίας. Μεγάλαι πυρκαϊαί καλύ-
  πτουν την πόλιν. Ανταποκριταί τηλε
  γραφοΰν δτι οί Γερμανοί άνατινά-
  σουν τα κτίρια καί τούς σιδηροδρομι-
  κούς σταθμούς διά νά μή περιέλθουν
  είς χείρας των Ρώσων.
  —Είς τόν τομέα Μονσάου—Μαλ-
  μέντι ή κατάστασις παραμενει άμε-
  τάβλητθι πλήν τής δράσεώς περιπο-
  λιών. Παρά τάς πόλεις Γράν Μενί
  καί Μανέ άνεχαιτΐσθησαν Γερμανι¬
  καί άντεπιθέσεις. Σκληραί μαχαι
  έξακολουθοϋν νά διεξάγονται παρά
  τό Ίμέν καί Άβραί· Άπό τό Ροσφόρ
  πρός τό Σέλσί Γερμανοί εσχον τε¬
  ραστίας απωλείας.
  ΟΙ Άμερικανθί κατά την προέλα-
  σΐν των είς τόν τομέα τής Γερμανι
  κης άντεπιθέσεως ανεκατελαβον τό
  Μπορνάν καί Ίνσμόρ καί διέβησαν
  τόν ποταμόν Σίρ είς πβλλά σημεΐα.
  Αλλαι δυνάμεις περιεκύκλωσαν τό
  Μποφόρ.
  —Είς τα σύνορα Βελγίου—Λουξεμ
  βούργου οί Γερμανοί ηναγκάσθησαν
  νά ύπθχωρήσουν είς τα μόνιμα όχυ-
  ρά ΐων,
  η
  ι-'