92428

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ
  ΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ρ Η τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ% 31 Μαρτίου 1912 "
  Τ» Τ Α
  20
  Αριθ. Πρωτ. 1534
  » Διεκ-.
  Ο ΕΠΙ Τ3Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΙΛΕΙΑ^ Κ ΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔιΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΐΙΟΣ
  Διακηρύττει 8τι:
  Έκτιθεται εις δ-.αγα»<ισ^όν μευδβτικής τελΐΐωΓ.κϊ|ς ίίας κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δγ;μ:>ϊίω»Ιογ·ον σ.
  υπό τοΰ Διευθυντού1 των Δημ,οΐίον ϊργων θιωρηΉντα ϊίαγράα-
  ματα μιτά τού πο;ίίτολογίσ.Αθ3, συ^γίαφΐς ύπίχυεώ'ε ι>ν χ·»
  τιμολογίςυ ή σχυρόστροσΐς τμήμϊτος τής όδιΰ Άγιου Ν Λολά^
  Νεαπόλεως.
  Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋτολογίζ-νται χατά τή' λεπτομΐρή
  εκτίμησιν είς τό ποσόν τώ' δοαχυιώ» 13000 περιλκμδϊνοΐλί^ου
  τοϋ ποσοΰ των ίραχ. 49 κ:» β'/100 δι* ί-ρόττους ίαιάνας έρ' ώι
  ούίέν δικαίωμα έχει ό ίργολαδ^ς. Ή έκπτωσις γινήσετα. έτί
  τοίς εκατόν Εί; άχεραίας μονάϊας
  "Αρθρον 9. Ή δημοπρασια ίνεογηθήτετοι έν τΐΐς έδρα:; τώ*
  Νομών Χανίων, Ριουμνης, χμ Ηρακλείου καί «ν τοϊς Κϊταΐ-
  τήμασι των οΊκβίων Νομαρχιών δι" ίγγοάφων χαί ΐί
  νων προσφορών υπό έπιτροπής «ροίίρευομίνης ότο τ<5< Νομαρχών ή των άναπληβωτών αίτών των οικείαι Π των Πρωτοβικών και ενός μηχ.*νΐκο3 ή των άνατλη των ώς μελών την 2 Μαίβυ 1912 ήυι^ραν Τρίτην κϊΐ ώραν 10-11 π. μ. Άρθρον 3. Πάσα προϊφορά θά συνιδιύττηιΐ ίι~ό τής αϊεία? τοθ έπιτηϊευματο; τοΰ ίργολάβου συμφώνως τω 881 Ν^μω, υπό τοϋ προδλεπομένου υπό τού — βρΐ ΔηΑοηραπΰν καί εκτε¬ λέσεως Δημιοσίων έργων Νίμίο ιΐισ-οτοιητιχού καί ΰπ3 γρ^μ- ματίου βεδίΐυϋντος την είς τι τώ; ίηΑ^ΐ'ων τΐμϊ'ω; ή τή; Τριπέζης Κρήτης κχτάθεσιν, λόγω '^^ψΐω;, ?ΐς χρήι*ϊτα ή όμολογιας τής Τραπίζης Κρήτης, κιτ* την ίπί τής έκδοτϊώ; των αξίαν ποσοϋ ϊραχμών 700. Είς ιόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρ ς χαί α/ο5ϊ- ποί συμμ^ρφβύμενοί πρός τάς 3ιατάςεις τοϋ περί ϊηώ ν.αι 5Ατ«λέσειι>ς ϊηΑθσιων Ιργων νΐλου χα' λοιπούς
  Άρθρον4.Ή 3/,μοπ^σια δ.ες^ίεϋΐ δ^μίΐι^; Ο
  σμένος φά*ελλο-, ίν ψ (.Ιιη ίγ'.ί*λε.σί»ένη ή πρϋρίρχ, τίβιται
  βΐΑοδμετα των ίν τώ ανωτέρψ ί:6^ω μνηΐίίντιυν ΐγγρα?'Λ' έηός
  δευτέρου φβκέλλου, ό'ΐτις πχοαδ'.ϊίταΐ ίσφραγιτμίνίς ίίς τόν
  πρόεϊρβν τής 5~τί;τής σ^ίίοιαζούϊης. Ό προείρ^ς άνΐΐμϊΓ
  τοϋς φχκέλλου; κατα τίς.ν τή; έγχ-.ιρισίώ; των, άολο^ω;
  «ποΐφραγι;·;νται οί εξ'θτερΐλθί φά^ελλοι, ή δι έπΐτροπη ση-ΐϊΐϊϊ
  «Υ εκάστου έσΛτ5ρι*οΰ φΐκέλλου χαί καταγράφει «ν πρωτο-
  κόλλψ τα ίμπ*ρΐίχόμί'"χ κατά τό άρθρον 3 ίγγραφϊ.^ Έτειτα
  βί έ» τη αίθούσγ τής σ > :?ριά«ως παρευ^ισ*:μίνί: άϊ:σύρον-
  *βΐ, ή δέ ίπιτρΐπή ίξιλν^βχ *«' ί5'*ν τα ίγγραφ* ά»3-
  <·α;" ό,ι^χ τ:ύς ΐις .;ν ϊιαγκι^.αμ^ν π^ραδόΑΐβους σι|- τούς λόγοις 8ι'οίί; τυχόν θά άπί^λίΐί τίνα των μβι-' οδοτών. Άρθρον 5. ΙΙϊσα χΐ-α πϊράίϊτιν των άρθρ-ΐΐ* 2 3 κϊί 4 τροαφίρά ϊϊνα. άπαρά3«λτος άχι ΐπιστρίφϊται πρός τον «πιδοντα τ»οτΓ(ν χωρις ν' ίνο.χ' ή ό π<ρ κλεί«ν αύΐήΜ φάιελλος. Μετά τον ε^^γχον ΐών 'χ^οιγ-Λι ή υ εϊριβτις άποκαίίστΐί- τϊι ι*. νέ:υ 1^ -ια, ό δ£ ΐΕρΐβορος άπο3?5χγ:ζει τα των προσ- κατά ΐί;ν *ριϊ;ΑΓ(τ χ,η> Λΐτύ·/ σβιράκ, <αΐΛχ οριί,ει ρχον αυτών έν τψ ~.χ.);ο« νλψ κχί ϊν»Ληρύττε. τ=Λ»ιιταΓ3ν μευδότη/ των ^ρ3;3£ρ;>ενον νά ίκτίλ'σίί τό έργον
  είς τιμήν σκμφ£ρωτίρ«ν.
  Ά* ~ϊΐ9ν*ς τώ' 3:χ^ων ζο ιίνων ήί);5ν κρ^^φίρ;1. τϊ]ν α.Ί-
  τ()ν συκφ·ρωτ-ραν προσ^οραν, ή ίημοιτρασια έπαναλαμδϊνιται
  καί πϊρ^Γίΐν«:α! ίπί ^3 ώιυς ο 3 ίτφρα,'υ^ΐϊνων π^ςοφ^ρών
  δς μεναξυ των πριΐενεγ^όντων τας αύτάς
  τιμά'. "Αν δέ οΰ:ο: τυρχανωΐιν άπαντες τότε ίπ
  α'. ή δη,Αίτρασ.α αζΊ ό;ΐ3ι)ητο,Αένην υπο τ^ς έ'τι
  πής ήμέοαν, ήτις ϊέν ϊύνα-βι νά Ο-ίρδ.', την ϊεχάτην τίμπτην
  άχ5 τή; πρωτης ίΓ,μοτραϊΐϊς. Ή δ^ΐίρα αύ'τη ίημιοπρατια
  ον3< <>2> ό είς τώ; ίιαγω<ζ μ:νων κ;μς 2α- ιρΐν τής γ?ν^ένη; χ,ΐτα τ·/(ν ?:ώ ην οημο- 6. Είς τού; κατα τό/ ϊ'.ϊγωνιΐ^ϊν ά-.τυχόντζς ΐπι- τι λόγω έγγ-ιΐτβω; «<:ϊ-ε)ί/τχ χοόί*1"*, ί όμολ)- γιαι ίνϊό; τριών ήμ«ρώ< ατ2 τής ίηΑθ-νρΐΐιχ; τή ί/,οαφο «Ι- 4οπο ήτϋ τοΰ ΐϊροε'^ϊαυ τή; ί-τ.τ-^,τΊ, πρις *ου; ί)Α-σ.;^ς τ'ι- μ·ΐς ή δΐί^βοντας των χατ^στημαΐω» ίν οί; χατϊτέθισ*/. "Αρθρον 7. Ό ίρρλΐίο; 0π3«ιτϊΐ εί; τα; ϊίαταςιις τοΰ περί ^ ϊηΛ;τραΐιών καί ίλτεΛέΐϊως ϊ-μίΐίων έργων ϋπ' αριθ. 35ο Ν:μου. Άρ»^3ν 8. "Λν «.^ι η (Α£ΐο3ΐ-ία πρίιιηρΰϊσειαι ώς τ«λιι- ω.ΐΛ,ΐ) τα πρα«τικί< αυτής Ο-οΛε-ντα: ίίς την ίγκοιαιν τίύ >ιΐι τή, Δημιοΐΐϊς Άϊφχ/.ειας καί Δ γ, ιστίων Έργων Διοι-
  χο.ντος Έτΐίρ:π3ο όστι; ήχ«( το ί./α-.ω.Αϊ, χατά τό ίοκοϋν
  αϋ.ώ, νά έγΛρ'.νΓ) ή μι αύτα, χ »ρίς ϊα το^τ:υ ν' ίτποχ-τα ό τ*-
  ΛΪ.ΙΤΪΪ:;; μι ;1ο:η; ίύϊΐν κΐτα Τ3θ ΛηΑ3ΐ'.?υ ϊικαϊομα.
  "Λριρ3ν 9. Ό ιτρ.ύτβλίγιΤΑθς, το τ·μ:λ3γΐ3ν κχί οί οροι
  ων υμφο-ιών είΐ.ν έχτ^ί'μ'να ε'ς τα γρ^φϊΓα των 5νω Ν3-
  ά 3έ λυ, γνώσιν
  τω
  μΐρ/:.ώ/ «ις
  αυτών.
  ιν 10. Τα
  3ιά*)2τ:ν των
  να
  νιυ σ^μ-
  τόν
  Έν Χανίοις τί) 29 Μΐρτίο.. 1012.
  Ό επί τής ιληΑ. Άφαλείϊ; καί Δημ. Έργω.
  Δ.ίΐχών Έπίτροπος
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ίίβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1805
  » Διεχπ. 528
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙ01ΥΗΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός καθορισμόν των ττεριπτώσίων. δι" άς έφαρμοσθήσον-
  τα,ι αί ο"ι»τάςεις τοΰ διά. τοΰ ύπ' αριθ. 14 τή; 21 Μαρ-
  τίου 1912 Νομοθετ.κ,οΰ Λιατάγματος είσαχθέντων νο-
  μων ΓΩΜ' (ύπ' αριθ. 3840) «περί ά,ναστολής η μετα-
  τροπής των μέχρι τής ϊσχυος τού άναθεωρηθέντος Συντάγ·-
  ματος έπ.βίβλημε'νων ποινών» καί,Γτ>ΝΒ' (ύπ' αριθ. 3952)
  ίπερί τροποποιήσεως τού νόμου , ΓΩΜ' περί άναττολής κ,αί
  μετατροπής των μέχρι τής ίτχι.ος τού άνχθεωρη&έντος συ>-
  τάγμχτο; έττιβεβλημε'νων -ο:νών» γνωστοποιοθι/.εν, ότι αί
  υπό τής ϋ'. Άναθεωρητικής Βουλής των Έλλήνων μεταρ-
  ρυθμισθεϊσαι κα'ι προσπθιίσαι είς τό Σύνταγμα τού 1864 Οι-
  ατάξΐις έτε'θησαν είς ενέργειαν, άμα τή δτμοσΐεύσει αυτών
  είς την Εφημερίδα, τής Κυβερνήσεως, γενομένη συμφώνως
  τω ψηφίσματι τής Ϊ3 Μαίου 1911 έν τω ύπ'αριθ. 127
  τής 1 Ίοονίου 1911 φύλλω τού Α'. Τεύχους. τής Εφη¬
  μερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τή 29 Μαρτίου 1912
  Ό επί τή; Διχαιοσύνης Διοιχών Έπίτροπος
  ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Αριθ. Δικογρ. 533
  » Άποφ. 44
  Συγκείμενςν
  Δίκάζον «ρήμην τοϋ κατηγορουμένου Γεωργίου Ρέμουντάκη
  χατοίκου τέως Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου διαμον?ς.
  Κηρϋσσει τόν κατηγοροΰμενον τοΰτον ίνοχον τοθ δτι την 14
  Φι&ρουαρίου 1911 Ιλα6εν είς την κατοχήν τού ίκ τής ΐν Ήρα-
  κλείφ οικίας το3 Μιχαήλ Σταματίου τα εξής κΐνητά, εν δακιυ-
  λίδιον μέ άδάμαντας εν χρυσουν ωρολόγιον γυνακεΤον κοί μίαν
  χρυσήν άλυσον άξίϊς ανωτέρας των 20 *αί ίλάσσονος των 400
  ίραχμών βνήκοντα εις την σύζυγον βύτ=ϋ Μαρίαν τό γίνος Μαρ-
  κίδου, έν γνώσει τής άλλοτριότητός των αΰτογνωμόν<ι)ς κ?ί άν«υ τής συγκαταθέσεως τήΰ ίχούσης δι*αίωμα, δπως ίχ^ ταυτα παρα- νόμως ώς Ίδιοκτησίαν τού. καί Καταδικάζει αυτόν είς φυλάκισιν όκτώ (8) μηνών. Έχρί6η άπεφοσίβθη καί έδημοσιιΰθη. Έν Ηρακλείω ττ] 27 Ίίνουαρίου 1912. Οϊ Δικασταί Δ. Κατζουράχης Γ. Παλιεράκης Έμμ. Κωνιωτάκης Ό βοχθος τοϋ Γρβμματέως Ίωσ. Χ. Άνδρουλάκης Άκριβές άχόσπασμα. ^Έν Ηρακλείω τϊ| 6 Μβρτίου 1912. Ό Γραμματεύς καί ά. α. 1 βϊηθός Ι. Χ. 'Δνδρουλάκης Αριθ. Δικογ. 225 » Άποφ. 42 Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Ιΐρωτοδικών Συγχιίμινον.........................................# Διά ταυτα Αιοάζον έρήμν τ·5 κβτηγορβυμένου Νικ·λ»οι» Λίμτρβχη χα· τοίχου τέως Κάτω Ασιτών Μβλεβυζίβυ χαί ήδη αγνώστου δι«- μονής, Κηρύσσιι τόν χατηγορού(ΐίνον τούτον Ινοχον τοΰ ότι χατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ μτηνός Αύγουστου 1 ΐ> 10 ϊλαβιν είς την
  <«ιοχήν τού έχ τής ϊξωθι τοΰ χωρίου Σταο.-άχια άμ-ΐίλου τοΰ Μαυστκφα Δονμπκίάχη χατοίχου Ήρκχλείου 550 βχά?«ς στα¬ φίδων αςία; ανωτέρας των 20 χαί έλάσσ,ινος των 400 β»«χμών ιν γνώσΐι τής άλλοτριότητός τω· αϋτογνωμόνως χ«1 άνευ τής σιιγχ»τ«θέσ:α>ς τοΰ ίίρημίνου ίδιοχτήμονος 5πως ίχγι ιαύςας «α-
  ρανόμως ώς ίδιοχτησίαν τού, χαί
  Κα'αδιχάζει αυτών (Ις φυλάκισιν τισσάρων (4) μηνών
  Έίρίίητ) απεφασίσθη χαί εδημοσιεύθη
  Έι ΉοιχχλεΓω τ^| 27 Ίανουαρίου 1912
  Οί Δικασταί
  Δ. Κατζονράκης
  Γ. Παλΐεράκης
  'Κιιη. Κωνιωτάκης
  Ό βοη9ί>ς τοϋ Γρυμαατιβς
  Ίωβ. Κ. 'Ανδρουλάχης
  Έν Ήρβχλιίω τϊ^ 6 Μαρτίου 1912
  Ό Γραμματεύς χ«1 ά. ά. ό
  Ίωβ. Κ. Άνβρσυλάχης
  •Αριθ. 1124
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγχε'μενον..........................................
  Συν ί5ριασΐν.........................................
  Ίνπ διχίοτ) 4-τΙ ιής επομένης υποθέσεως μιταξΰ τοΰ ένάγον-
  τος Ιωάννου '^μμ. Π<ολιοι»δά<η διχηγαρβυ χαί χατοίχου Χανίων. Των έναγομένων Μιχαήλ, Ιωάννου, Εύαγγελίας χαί Αφρο¬ δίτης τό γβν.ς Ν. Καρ6*τάχη ίίρίως χατοίχων τοΰ μέν πρώτον Άλ.ξ«ν8ρε(α;, τοϋ 5έ δευτέριυ χαί τρίττ,ς αγνώστου $ιαμθ»ής χά! τής τελευταίας χατοίχου Αθηνών ώς μόν ών νομίμων χληρονΐίμως τού Ιξ άδιαΐέτου άποίανοντος πατρός της Ν. Καροατάχη, {ερέων ώς όφίΐλετών χαι τοΰ τρ (τού Γ»β>ργίου Τροχα/άχη χαφφιπώλου
  χκί χκτοίχου Χα>ίων....................................
  Δια ταυτα
  Διχάζον ίρήμην των έναγίμένων Ιωάννου χαί Βΰαγγίλίας
  Καρδαταχΐ) χ*ί τιΰ τρΐτου Γ. Τροχαλάχη.
  Άπορρίϋΐίΐ τας ένστάσεις οσαι ε» τβΐς σχέψεσι τής παρούσης
  θίωροϋ.ται άχορριπτίαι.
  Δίχεται τ^ν λϊιο 2 Μϊΐιυ 1906 άγωγήν τοΰ Ιωάννου Πωλιου-
  δάχη χχτά των Μχαήλ, Ίαάννου χαί ΕΰαγγεΑίβς Καροατάχη χαί
  τοΰ τ»ίτου Γίωργΐρυ Τρο^αλάχη.
  Έπΐχυροϊ την είς χείρας τοΰ τρίτου ενεργηθείσαν κατάσχεσιν.
  Ύΐτοχρεοϊ τόν τρίτον νά χαταβχλγ) τώ ίναγοντι Ίωάννη Πω-
  λιουοοίχη χοιϊ δι» κροσωπιχής τού χρ«τήβ»ως διμήνου δραχ(**ς
  τριαχοντβ πίντΐ (35) χαϋπό τής 27 Σϊπτίμ6ρί<.υ 1906 ϊνδεχα 8ρ«χ. χατα μήνβ μ χρ« συμπληρώσεως δραΛ. ίξχχοβίων μιας (601) χαί μέχρις ου ·τ«ρα|ΐϊΐν·ι έν τ$ πΐρΐ η; πρΟ»ε«ται οΐχία. ΚαΙ «πιβαλλίΐ είς βίρος των έναγομέ<ων τα διχασ»ιχά δαπανή- μ,ατα δραχ. τριάχοντα «ίντε (35). ΆΐΓθρρ^ιπτει την βύτήν άγωγήν τρός την Ιναγομίνην Άφροίί- την Κβρδίτάχη. Κα' *π'.6αλλίι είς βίρος τοΰ ίνάγοντος υπέρ τής «ίρημίνης έ·«- γούσης τ«διχ«στιχά «ύίής 8»πα»ήμ«τα δραχμάς δέχα («ριθ. 10). Έχρίβη χαί *πι^ασΙσθη ίν Χανίοις τγ) 6 Όχτω6ρί&υ 1906 χ« έί υ ^ασΙσθη αυθημερόν. Πρόεδρ&ς Μ. Γιανναχ«Α-ης ) χ«1 Βοηβός Γραμματί«βς Έ. Μαρινάχης Ότι άχριβέ. άιτοσπββμα έχδοίέν ίχ τοΰ *ίς χείρας μου εδρι- σχομένου επισήμου άντιγράφςυ Δημοσιικβήτ·» ή παρο·;σα «Γς τίνα έφημιρίδα τή< πρωτευούσης Χΐνίω» ώς χαί είς την Επίσημον Εφημερίδα τής Κρητιχήί Πολιτικάς. Έν Χανίοις τ^ 20 Μαρτίου 1912 Ό έχδοΰ; χαί παραγγίλλων Ι. Ε. Πωλιονδάκης Έκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφείον;