92431

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ Κ Ι* Η ΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 6 'ΔπριΙίου 1912 ΑΡΙΘ. 2ί
  ΑϋΙΤΕΡ* &ΙΕΤ3ΪΙ1ΠΣ Τ3ί 9.1313 31(21
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΞΣΙΑ
  Αριθ. Ποωτ. 23 Δελτίον ύνε&ενής |
  » Δ'.εκιτ. 13 Μην Μαρτιος 1912
  "11 ΰγιεινή κατάΐιασΐς των ζφβν ίν τοίς ΝΐΑθίς Χϊ';α»ν,
  ΡίΘύμνης, Ηρακλείου χ,ιί Λχτ/^'-ο-' ^τήο;» *α'» τ;ν πχιελ-
  03ντα μήνα Μάρτιον αρίστη.
  Κιτι τί δΐ,Κορίν δι*ίπ.νθ() 4ί3ονν :ο; ϋΐ3υ μην3ς βι; την:
  ~3ΐ^ινΐ3υ τ,)ύ Ρεορ.ιο^ Λΐΐΐγιάννη ϊνέϊ*ηψΐν ή λΐ:μ,>ϊ^; ζω ν3
  σος εϋλ,ογίϊ (θΐθ,νβΐββ). Ή λϊην·.ϊΓ3·.κι ϋτί);.ΐϊ ίΜδε π*ν:α
  τα καΐαλληλχ μ-τρχ π.33ς π 3133·3,αο< πχτ»); -πι>.τίΐ-.οι τής '
  νοσου.
  Έν Χανίοις τί) 3 Απριλίου 1912.
  Ό
  ΧΡ. «
  'Ρ-ν Χανίοις αϋ
  Α. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Αριθ. Διεκπ. 181
  11ΡΟ-ΗΡΓΞΙ; ΕίΙΛΝΑΑίυΤΙ-112
  11ΛΕ1ΟΑΟΣΙΑΣ
  'ΙΙ Κοητικη Συνενδια "νεοοαένη Αι -ύθυνόις
  τοθ Μονοπωλίοΐ' τοθ άλατος
  Διαληΐύτιει ό"!
  Έπειδη διά δηλώσίών των, έίΛΐοοΉσ,ιωί κχΐατί'ίϊ'.ίών
  ινωπιον των αρμοδίων αρχών, οί /.χυτα^ αναφϊ33Λΐ*οι
  π^σα ανωτέρα τώ^ ΰτ^ των τβλεοταιαίν π*ιοο3-
  Τ_____ τι3 ϊ./.α ώ'[Α>:τ3; σ.ιλ:γή; β .χτ>ς ταρανων,
  ήτ3ΐ ό Αντώνιος 1Ιρ3υΛΐ)ΐη; 5 3)3 »πι π'>£3ν :3^ ^τ^ τ:;Ν.
  Ρυΐϊιιη προϊίίρθϊνΐος έκ ίίϊχαών 42)0 ί:ι τϊ -ΐαοίλ α Κί-
  δωνιας, ό Ιωσηφ Πχπχμινου}3<ης 5 ώ»υτ<ο; ο)3 ϊ :ί ~λϊ3ν 3 Γ. ΜίΑχ-,ϊ/./;; 5.)^ ί-'.σΓ,ς έ—ι Μόν φχτίίου ίεν τρ3ΐήλυον ηλϊΐοδόται κιτβ την ίνώιτιον των άραβίίων >πιτροτ'ί>» ίΐίςΐχθαΐχν Εφιτιινην πλειίϊοσίαν.
  II
  :>.ΜκΡΛ3«ι νϊαν τλ·.ΐ3?ντια^ ύτο τοΰς ό'ρους τής ύπ'αριθ.
  ι'ιΐ *χί χ33"Μογ ίν '2.5 Φίδ33^α^ί3υ ι. ε. προx.ηρ^ξεως ίη-
  μοσ ΐ^ήϊιϊ^,ς εί; τ3 ΰι ϊοι1. 10 (ΐευχος γ'.) έ. Ι, φύλλον της
  'ί^πυήϋθ., Έφΐ)«ρίΐ^ς διεξαχθηαομίνην τ Τ) 1 ' Άιτριλίου *. ί.
  ήα.ί,α Σϊ6ίατ;ν */ι ώρα 10 — 1 *2 π. μ ίιά μέν τβ παραλια
  Κυ^νιας, Κισσάιιυ, Σελινθυ κοί Σφακιων «ν Χανίοις καί «ν
  ιψ Ααταστπμΐτΐ τή; Διε^Όν^ι^ι^ς τί} ΜονοπωΛΐου το^ β/.ατος
  ίίωτον *-ιτ,33τί)ς άΐυΐί/νείΐΐ^ϊβμίνης «α τοΰ Νομαρχου χαί
  Ι^ιρηοϊίκΐ^ Χϊνιβν ή τϋν νι.ιι.Λι*ν ^ΰ:ών ανατ'ηρωτώ» κ^ί
  τ^^ Δι:^υ/το3 ·'ΰλ«γ>ιτ33 τ;ύ Μονοτ^ ■ ιου τοΰ άλατος, ϊια τα
  πΐράΚια Ρίθ^^ι'η;·Μι^λ^π3ϊϊ^ι.■;^ ιν ω Νομαρχιαχ.ω καΐαοτο-
  μχτι Ρίΐ·)μνη, κ*ϊ έ'ώτι^ν ί-::ρ;-·ι5; απ;:&/-6σ(1ηΐομ4νης ικ των
  κα· ΕίίηΌ3ι*υ ΡίθυΑ.ης ή τώ» ν=μιιμ<«.ν αναπλη- ρν ιχί τυ ϊι τη -3λ: <*''·',> ι1ρ^>ιΓ3^ος τού Μονοπω-
  λ.>3^ ά'λΐτος, διά δι τα πχράλ χ Κ/ιι3^3ι3υ
  II
  υργιωτίσαης καί
  1Μ3/^φIτσ.ο^ »ν τφ Νβ,ια ^'.ϊ«.ω κχ:ϊσ:ήμ*τι ΊΙοακλϊΐου ιιαί
  ένώτιον ιπιτροτής χλ3τβλ.ΕΐΊτ)73,*ίνί)ς ίκ των Νομαρχου χαί
  ^'.ρηνοΪιλον Ή,^α>ι*.!ί^^ ή των νομίμων ούτών ανα'Ληρωτών
  καί ι* τού ίν ;ή π3λιι τα^τη 11ρα«.τορος τού Μονοπωλίου τ<-.ϋ αλατοι, Όρι.ζιι π;ώ:ι;ν π3θτ?;ραν ίια μέν τα πιραλ'.α Κισΐαι*ου ιό ποσόν των Ιιχ(.ί.ύι 0 (00, Σϊλινου 2100 Ρ*<»υμ-ης-Μυλοπο- τάμ3υ 150 χι: ^I3ν3φIII3^ Ι 200, δΐϊ Ϊ5 τι των Αΐιτ.ών ανω- τ-ρυ> α»α;ε33Αί'ιυν ϊτ^ρχιων, ια 5ιο: των σχετικών ίη/ώσϊων
  τ^ί ειρηΐΑ.^ι* πΚίη$οτ^>* πρ οσφιρομίνα 7,οοα.
  Ε» Χανίοις τί 3 Άπ?ι>·.ου 1912
  Ο Δι«.,&.,ντής—'Ελεγκτής
  Άλ. Ίερομνήμων
  Ο έ ιι τώ > Οι*ο<3αιχώ< Λιοιχώ» Έπίτροπος Λ ΛΙΩΝΑΚΙΙΣ οτ. 474 ρχμ ρφ, ϊρο^ Πίΐηράλη βιχ τα παρίΛΐ* Ιίΐ!νο^'.5υ-Π^3γ'α»τΐϊΐης υθωματος καί Έπειϊή, ώ; ι* ίςί,ι:*, 5·ΐ την τώ; » Ι:/.: 2'3ό ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕιΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήμαον^ος Χανίων Δι* κηρυ-.τει ότι Έ*τι (ΐίΐοι *!«, τ. Αειιθί,ο.&ν Ι.ί Ιι,μισίευ ουο';ω>ισμίΰ ή ένο1"
  κιατςό".* 4 έτη των έ;ής Δ^ι./.ών .αναζειων, χε.μενων ι'.ς
  Οέΐ'.ν «Κ.α% ε^α-.ηΐ'ι» της τ.ολεως,
  1) τ30 τ:ρώ: ο υ άρ(οτ«ρ? ιω ίξ·ρχ:μινω τής τολιως.
  ίί "2) Τ33 πρωτ ου, ίευτιρου κοί πέμπτου διξια τω ίξ*ρ*
  ί τής πόλεως.
  Σ ΎϊΐΖ
  Ή δημοπραΐια ενεργηθήσεται έν τί) Νο,ΛΛρχια Χανίων την 3ι' ου ό Άλέίανδρος Λαμχρϋης κάτβικος Χανίων τΐ;ς
  14 Απριλίου 1914 ή,ϋρα»! Σίβοατον καί ώΐΛ*· ΐθ —11 ιζ. μ. ' χί*ς Κυδ»»ί3>; τού Νίμοΰ Χανίων παρεΊΕΐμφθη ένωΐΊον τού Κα-
  ίνώπιον Επ τροπής αποτε.Ν3.»,ιέ*ης εκ τοΰ Νομαρχου Χανίων ' κβυργιοϊΐκίίο.) Χανίων δια τα ίικβσδή ώς ύπίΐτιος τοδ ό;ι κατ«
  ώς ΙΙροίδρου, ίίύ Δημα^χβυ αι. τού Ε.ρηνοίικου Λα»>ων ώς Φϊ&ρουαρην τού 1908 ιςέίωχε πιστοπο.ητικίν τοΰ
  με/ών ή των νομιμων αϋίών άνχκΜ-ρωΤίίν. . 11,-ιμανΐυίν τί;ς Ά^της ώς να ήτο παρ αυτού τούτου ί
  Πάς πλϊΐοοονης ίνα γεινφ ό"ί <,τά·; ίϊον ν» .ιαίΛθϊσο ϊίς τί : τού πιστ.ιΐ-θί'ίτ.χ^ϋ δέ τούτου Ιιιαμϊ χρήσιν παρουϊίβσας τοδ:ο Δημοτικόν Τα,ΛΐΓον λόγω ίγγυΓ(ιεω; δραχμάς 5 οε το «ι, Τί,ν Χ,ΐι »γ/·υητΐ) κρΐνει η Ίΐιπΐτροπτ], όΐτις «ΑειοΙΌίίας καί το χρ«ως δια πασάς τϊ, ταί,ιυ πλειοδότου α^ευ οΊαιρ.σιΐος ή Τα ΐίρα<.τι*ϊ τής πλϊίοίίΐιας Δημοτικού —'υμδ.υλίου >) τής Έ
  ή μη αύ:α χωρις ϊκ του;ου ν' 5
  ούϋεν κατά τοϋ Δημου ί'.Χλ'Μγ.χ.
  Οί οροι τή; ένοίκιασΐως είνε χαϊίτϊοϋ,Αενοι είς το
  τής Δημαρχίας είς την διάθεσιν παντός ^:υ.
  Γ α κηρυλεια συμίολαίυγρα^ικι «,αι λοι^^
  τόν τελευταίον πλειοίοιην.
  Έν Χανίοις τή 3 "Απριλίου 1912.
  Ό
  Αριθ
  »
  Ποίον. 1593
  "ΔΪεκπ'!........ϊ Ο (5 4
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕίίΙΚϊ'ίΑΙΑ
  Ό παρά τοις έν Χανίοις Κακοιτον;ιοαικαις
  Γβνικός ϋίααγγελεϋς
  Λαίών ύτ'όψιι τό άπό 9 Μαρτίου 1911 ύπ'άριθ. 115 ^ού
  λευμα τού Συμβουλιου των ίν Χανίοις ΙΙρωτοόΊκώΊι δι' ού 6 {
  Στυλιανός Ρ. Κουμάκης κατ-ι*ες τϊΰ χωρίου Α1αλα;ών ~
  ματων τής επαρχίας Κισσάμου τοϋ Ν^^ίϋ Χανίων παρεπ
  ενώπιον τού (ν&κουργιοβικείου Χανίων ΐια να ίι*.αιϊ)$ ώς
  τίος τού ότι την 1ύ Δίιΐεμόριου 1910 έν ίτ} ΰίΐα
  ΒαροΊα» τ>)ς π«ριφερΐι.ας τοΰ χωρίου ΐΐαλ^ιών Ρου,*ατων
  .σάμου ακιπΐΐραθη να άναιρ^σ^ τον ομοχώριον τοτ.
  Μιχ. Αιωνακη ήτοι *α*ουργ/)ματος προόΛίΒομίνου και
  ρουμΐνου από των άρθρων 49 τοϋ 11;:νΐ/,οϋ Νΐ,Λθσ.
  Οεωρησας την άπο κατηγορίαν μου.
  'ϋπειδη ό μνησθιίς «ίναι φυγοίικϊς και »γν«ϊΓ;ϋΐι ο τοτός τη»
  ϊιαμονής τού.
  Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καί Ίί)9
  "« , ■ ι ......
  τα (80) ; ίίς τον τ-Λωνην Χανίων 6π«ς τω ίπιτρΐψι;) την εΐσα,ωγην γιω-
  ςλοχρεον | μηΛων, καϊ 3τι *α·;θί τον αυτόν το«ον καί χρόνον π*ρεσττ,σιν
  •.όν τής | γνωση ψευ3ίς εις τον τ«λώνην Χανίων ότι τα γεώμη'-α τα ό
  !>α ίί ε 3 υπί- | βίχβ φθρτώιη »ίς το ατμόπλοιον «11'λ.οπίνησος» ήίαν πβραγω-
  υμίνο^ ·;5βυ- | γ-ζς Έλλι^χ,ής ϊ/ ώ ή*αν *χ, Τίργίστης όπδβεν ημποδίζετο ή
  ί «,ιαίγω ;·η τούςων ίνα μη μίταίοθ») ή φ.ιΛλοςήρα ήτοι κακθϋργί;-
  τοΰ | μΐτ;ς π^ςόλεπομΐν3υ και τιμωρθυμίνο^ άπό των βρθρ. 247, 249,
  3, 399 ί'3. 10 τού ΙΙβινχοΟ Νομου.
  την άπο 20 Ψίίρουαρίοκ ΚΌ9 κατιτ,γορίαν μου.
  'ϋίϊϊιδή ο μνη^ίίίς είναι φ>|οδι».ος καί άγνοεΐταί ο τοϋος
  τής διαμονής τού.
  Δυνάμει τώϋ άρθρϋΐν 408, 4θδ χαί 409 τή^ Ποινικής Δι-
  κονομίζς.
  Ι1ρο;κζλίϊ ΐόν «ϊ,-ϊΐμίνον Άλίξχνδρον Λαμπρί2ην νά έμφα-
  αύτβιτροσώπως ένωυιον τοΰ ακρβατηρίου τοΰ Κακοοργιο-
  Χανίων την 14 Μαίου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  8 ~. μ. Οτε παρελευο-εται καί ή π,χρα τοΰ Νομου όριζΐμΐνη
  τριμηΌς τρΐθίτμια λογιζομενη άφ' ής ίγένετο ή τίλϊυιαια των
  πρός τ3ΐχο*ολλησ;ν καΐ ίη;λθσί·υσιν τοϋ «αρον:ος υπό τοΰ Νο¬
  μόν ί'.ίΤοϊαγμένω^ πράςεων, ινα ϊι*ασθή κατ' αυτήν, άλλως
  μη ίμφ^ν.ζομίνος κατ» την ρηθεΓσαν δικααιμϊν τοϋ Καχουργι-
  ο^ικε.ου, θίλίί κα-α τόν Νομόν 3ικασ^ έρήμην.
  Δημ:σι^θ(]'.α> τό παρον διά τής Έτίσήμΐυ Έφ^ιΑβρίίος
  Έν Χανίοις τξ 22 Μάρτιον 1912
  Ό Άντεισαγγελευ; των Έφβτών Χανίων
  Ν. Ζουρίδης
  τιμαί-
  ΙΙροοΆαλώ τόν είρη,Λ^νον — ;υλιανον Γ. Κο^μάν,;]ννα ·μφχ-
  νισθξ) αύτοπρο»ώπαϋς, ενώπιον τοϋ άχροαίηριοο τοΰ Κ, ιΛ,ο^1^ (υ-
  δίλίΐου Χανίων την 19 Λΐϊ^ 1912 ^^ίρ^ν 2ΐχϋχ;ον λϊϊ ώραν
  τρΐμ>ΐ]ν?ς προθϊΐ^ια Αογιζ^ϊΐΐ] λ% ή; *(ΐ*κ3 ί) τίΛϊ.κα..ΐ
  των πρός τοιχοΛΟΛΛηΐιν Ααί ΟΓ,^ΐΐίυιιν το;
  Νομου διατε.'αγμΐνων π^αςί'α^, ινα ί,ιι.ϊΊ?ί /.:
  μη εμφίνιζό,Αενος κατά την
  βιχιιου, ΒΙΛίΐ χ,Λτα τον Νόμον
  Έν Χανίοις τή 29 Μαρτιο., 1912.
  Ό Άντ'ΐσΐγγΐλΐϋς των Έί»;ώ,ι Χανίων
  Λί. Ζουρίδης
  Αριθ. ΙΙοωτ. 1524
  Λ Δΐί*π· 1015
  ΚΛΙΙΤίΙΡΙΟΝ ΕιΙΙΚι'ίΑίΛ
  'ν> παοά τοίς εν Λανίοις Κακοιτ^γ-ιοΐί.-<αις Γενικός Ει<ϊαγγελει>ν
  ΰυ' ό{ι·ι το απο 30 Δί/ς^μ5;ί5^ Ιΐί(>8 ϊχ' αριθμόν
  » τώ/ »ν
  1595
  Ϊ066
  ΚΛΙ1ΤΗΡΙΟΧ Ε ΙΙΚΡΙΑΙΑ
  '*3 πά )ά τοίς έν Α.ηνίοις ϋακονογ ιο&ίκαις
  Γενικάς Είσαγγελενς
  Λι6ών Ογ.' ϊψϊΐ τό άπό 7 Αύγούστου 1908 ϋπ' αριθ 786
  $)·ΛΜ.),ίχ ;ο3 Συ,Αδουλιου τόίν ίν Χανίοις ίΐρωτοδικων 2ι ού οί
  , ν?,,~('>ριζϊ Ι. Λΐϊ.ρογίΐαλη; καϊοικος Άγιας Μαρίνης Κυίο)-
  ' νιχς νυί Σιτυ >ιδίι>ν Ι Μαλινίρίτος κατοικος τοϋ χωρίου Λα**ων
  τή; έπα,.χια; Κυίωνιας τού Νιιμοϋ Χανίων -Εαρϊπέμφθ^σ«ν
  ένωτΐον τ-ΰ ιίί<ιθιιργιοίΐ)ΐϊίου Χανίων διά νβ δικασϋώσιν ώς υπαι- ίΐο: τοΰ οϊι την νύκτα τής 18—19 Ίουνιου Ι9ϋ# ίν Κούμ-Καπ>)
  Χ.Χ/1&* ά τϊτιιραο ,σαν ν» αναιρεσωσι τόν Άνδρί^ν Ιΐωλθ^ιωργα"
  χηνήςοι Λα^ο^ρΐ'ΐμχτο, πρίβλεπομΐ'νου καί τιμωρουμενου απο
  των Λρ'ίρνν Ί), 07 κχί 293 τοΰ Π^ινίΐιΐϋ Νομου.
  βί^ρΓΐΐς τηνάιΐό 13 Αϋγ^υστου 1908 κατηγορίαν μου·
  Έτειϊη οί μνηΐθίντις «ίναι φυγόδΐΑθΐ καί βγνβίΓται ο τοπβς
  ί τής διαμονής των.
  ί Δυναμιι τώ/ άρθρων 408, 406 καί 409 τής ΙΙβινιχής
  Διχ,ονομίας.
  Ι ΐΙροτΑχλο) τού; «ιρηι*ίνίΛς Γρηγ. Μαυρογε/άκην καΐ Σπύρ.
  (Ι. Μ*ν.ν3ρίτον ν» έμφανΐαθϋϊΐΐν αυτοπροσώπως ένωπίβν τοΰ
  ϊ ά'^οαΐηο.ου τοΰ Κί*3υργ(ο3ι<*ιου Χανίων την ίϊί Μ»ίυυ 191* ; ή>ϊραν Σί65<τον *α£ ώρΐν 2 |Α. μ. ότε παρϊλεύσεται κ«ΐ ή Ι παρί τοΰ Νομοο όριζί,Αΐνη τρίμηνος πρ^θίσμία λογιζι<μ*νί| β? : ή; ίγίκίϊο ή τ^λϊυταια των τ,ρας τοιχςκόλλησιν *αι δη,Αοσιϊυσ'ν | τοϋ ιυιρό/;ος ϋιο τοΰ Νομου διατϊτβγμίνων -ιραςεων ίνα ίι* χ,^ίθώτί κίτ'*ύΤκ!'» άλλως μη ϊμφανιζομενθί κ· ίιχατι,Αθντοΐ Κχλουρ^ίο3ί*ει9^, θέλουσι χατά τόν Νομόν ίρημν- Δι},Α03ίίυ)ήτω το πχρόν διά τή*ς Επισήμου Ί Έ; Χα/ίοις τή 29Μ*ρτίου 1912 Ό Ά/;ϊυα('γίλΐύ; τώ· Έ?ϊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1590
  • Διεκπ. 1601
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΐΜΑ
  *Ο παρά τοίς έν Χανίοις Κακόν
  Γενικάς Εισαγγελεύς ϊ
  Λαίών δ*·?ψΐ! τό «πό 29 Αύγουστ-υ 1 °Ό6 δ*1 αριθ. 159 Ι
  βοιΛίυιια τοβ Συμίου^ίου τώς έν Σϊ?*ίοις Πρ'ικοίικών δι" ου )
  ό Ι) Γεώργιος Ποεϊολόγος κάτοικος Άσ*ύφ:υ Σφακίων 9) Άν- !
  τώνιος Έιιμ. Καπετανάκης *άτο·κος τού γιβρίου Κ->οζ')ιχν<&'> |
  τίς ίπαργίας Κισσάι*"» τ^ο Νίμ-)·1 Χαν!ών πα'ΐ'^'^ιϊθησΐν νί>- 5
  πιον το3 Κακουίνιοϊίκε'θυ Χβυίωι* ϊιά νά δ'*3·θώΐ'ν ώί δτιίτιο'.
  το3 ό'τι την 6 Όιτωίιίου 1905 Ιξ οθι χιΛ γωιίοι Μΐγίλωι» >4
  Άτοχοοώνου χιρν τ»ιν θέην «Καοέ;» ΐχ
  Δηιιοσιευθήτω τό *«ρον δια τής Επισήμου 'Εφηυ·ρίοΌς τί|ς
  Κυίεονίισπας ·>
  Έν Χανίοις τί 28 Μ*ρτίοι> 1912
  Ό Άντ«σατΎ«λΐί>ς τ«ν Έ
  Ν.
  Αριθ Πρωτ. 1527
  » Δ·.ε*.' 1017
  ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΓΠΚΡΪΜΑ.
  παοα ταίς έν Χανίοις Κα<·ονργηο{»:αις Γκνικό*· Εισαγγελεύς >«ών &-:' δ·!τ» τβ 4τΛ 95 'Τ^ουαοίου 1912
  V
  άρ(Λ;
  & τοΐ Σ;μ«-Άί:υ των *ν Χανίοις Π'Λτο^ών δι*
  ρ - Ι οδ οί Ν·κολ. Έιια. Κχ*ιι:>τ%·ιΐ'. καί ' *οστ. Ί^ Κβ,ΧβΐΛβ-
  αης συν«—φίσισαν καΐ ΐσκίΐλΐιένβί άτ^κτε. «3ν διΐ Ίΐυοΐϊ6ό"λων ' οίκη; κ'τ^ιο· τού γωνου Ποΐνέ τί)« Ιπίΐργί»ί -«λ.νού «0
  ' ?.ήοων -υοίτίδο; *αί σ»α!ρδν τΌ» «χ τα3 αΰτοϋ γωοίθ) , Ντλο3 Χι-ν'ω» -χιρ'.τίέι,^ηταν Ινώπι ν τ:3 Κϊκο«·:(οϊ *«ίου
  Σα«ανίήν ί-οι κ><ϊυογ%ατοί ΐίροδλίτοα-'-οΐ) ν,ί τ'- ' Χι^ίων ?ι» νά δ^σ^'ν ώτ 1τϊ·'τΐ5ΐ όΙ «τι τΊν 9 Νο«ϋίριθτ» Αί των άρθρων 57 κ·>ϊ ?88 τ?1 Πιινικοΰ Νόιι:υ. 191 ' Ιν τώ γ-οϊ'ω Πιχνε Σ'Λίνιυ *«1 έν τώ χ·»φ5'ΐ(ω -ηη
  Θίω^σαο την άτβ Π Δ»«Α6νου 19^6 -α ϊΐν;5ίτ; ·ο.ί). Δη.η-ο'ιυ Λο,τταίίχη ά——(-.«^«ν ν» αναιοίσουν τον Νικ4-
  Έιτ-ιιίϊ) ό μνη,θϊίς ■[««■ φα^δ-ζς «ί αγνο«Τται ό τοτός | >»« Έ·α·*. Π-ωτοτ«»»4«- Κ* »«*Μονίαα«β
  ς δίίαονής τού, - (*<ν/)- Μ'< τ·ιι·.οιι>α'νου «-ο τίν α;θ:ων (7, 49, .>7, *«ί
  Δυνάαει των ά'θρων 408, 406, κΐί 409 τής Ποινιχής Δ- ; τοΐ Πο·νΐ"ού Νοιιο·..
  ί Θς -ή« ^ 21 Μΐοποο 1^12 κ«ηνοί(»ν μ·ι».
  β' ^νη-Βίντ'ί ιϊ«ι φυνό>!ικοι κβΐ αννο*Ττ3ίΐ ί>
  Προσνιαλώ τού;νρ»!μ<νο·.·« κ*την53ουαίνους νά αΰτοιτ.ροσώ»·ωο Ινώπιον τ'ΰ '«<ρ·>ατη->ίθϋ τού Κ
  Χανίων την '8 Μ,ίου 1912 ή.^ο~ Π«ο-Μυήν
  π. α. 8Τί 1ταρίλ«6«τΛί ναί ή κ-α "Ο Νό·αου Ϊ
  ιιηνος *ροΟ·τμ(χ λογιζομί,η ^φ' ή; ίγέ^βτβ τδν «ρ
  >τσ·.ν κα'ι 3ν*»(«ι.<ην το3 παοόντος ύπ' μένων μενοι ; τής ·*αον·?ς των ·νίμ«· τ.7·* »οή Ποιν ς ν 8 Α ·νίμ«· τ.7·* »οήΛ<.»ν 408 40Ρ) κ«> 409.
  τοί- ,' Πμ«Αμ -9)ς .'«ιιΛ'-υ.- Ν-«. Εμ. ^^
  λ 'Α. 'Τ Κνλβ»«9ά«ην νά ^,,ν.σίώσ-ν αυτ"βββ...^ς εν«-
  ν γ 3 ««· τ^ου -οί Κβκοι·"Ύΐίϊ«·«3» Χανίων την 1 · ΜβΤοο
  άΒΜν, Γ« 8(*"*/5« κ,τ' -δτί,· "δλλ-ς μη »·*Μ.ιζ4- ! 1912 «μ',ιν Σίί^το, χ^ί Λ-αν 2 (1 μ ότε ηα£(>εον*τ«ι
  ά την βηβη^ν ϊι-άτιμ,ν τού Κα«ουρί<οϊ«είο;, Ο'λουβι , «Ι ή τββ^ - 3 Ν:μ)> όοιζ-μίνη -ρίμηνος προβεααί^ λτο
  νιοτά τόν Νίιχον ϊιχϊΐθή ΐο+ιιην
  Δηϋΐοΐιευθήτω τό π»ρόν ί'ά τ~ς Έτυήΐίου 'Ρβημερίϊο;
  Έν Χανίϊ(ί -ή 28 Μϊρττου 19'?
  Ό Άντκσαγγελεύς των Έφετώ'
  Ν. Ζουρίδης
  ΐΑ=ν»ι -νφ'ηί Ι ■(■*·■"> ή τΐλί
  *η;* σ'ευ7·ν τ-1 παρίντο- "ι—*»
  ω«, Γ α *ι·κσι'Τ)τι /ατ' ίΰ'ί,ν, ά)Λωί μή ίγ
  θ'ίεΤΐϊ^ ϊικ^τ'μθί το5 Κα«.ο-ιιγιοϊι·ιιΙου, θέλουσι
  το·γο.ι»6λ^>ΐ3!ν
  Λν ττρ
  Κατ'»
  Ι
  'Α-Οΐθ. Πρωτ. 1588
  » Διεχπ. 1059
  ΚΑΗΤΗΡ10Ν ΕΠΙΚΡΙ^λ
  ΙΓί παοα τοΤο έν Χανίοΐ'· Κακονογιοδίκαις |
  ΓενικΟΓ Είσαγγελε ς Ι
  Λαδών δτ'όψιι τό ά-ο 8 Αύγούιτου 1907 δ** *οΛ. ^ 559 >
  3·>ίΓ»*ι»α* τι1 5!·ιιι6:Ά·Ό^ τ>Τ>> ?ν Χϊν^ίί Π.ωτ^»^^ ϊι' ού ο
  Δτμ-σιε>Λ#τω τ
  Έν Χϊνίος τ^ 2'2 Μιοτίου 1912
  Ό Ά 'τευΐγ- ελϊΰί τ3ν 'Κϊετων
  Ν.
  1 'Αριθα. 'Ατοί». 33_
  ξ Τό ΑικαίίτΛοιον των εν Ρεθίανη
  Σ^γχ«''οΐ5ν5' κ.τ. *>.
  Δΐκίζ-.ν
  Διά
  Αντωνιοσ %
  καί ήϊη
  ?-- -τ,ν έν Τϊ-ο'·θ!ς Κ·τ-άίθΐ> »»ϊ<οκϊΐ^ν»)ν άτοΐήκ-ν -«"ι Ό«-..6->· = , 19Ό «τ"- έντΰν-βο'φ Χί^,αβνα,τ^ι Ρ.ί,ύμνν,ς
  Στ-ί'νου Μτ-.ντο^ί ι >^-τι- ^ ϊΐΐί!. Γ>0 έ'ίΐα; ?λ>·ϊυ ';·:ϊ= τ"^ ^'^'-·> Ρι«=υ ι-.ίνκπ, ό γνώϊ£ΐ Ι^ίον »!ς την
  τ,ν .Ιοηαίνίν Δ^',τοη, Γ Λ
  ντθή αΐ-ι-,οιώτως ίνώ-ί'ν τοΐ «Μ^η'
  *·«ί9υ Χανίων τή· 15 Μχίου 1912 ήα'οβ
  8 π. ιι. ο'τε -α ελε,σϊται «αί ή π-,ά τ-0
  τ-χην- -,,Ιε™·, Ϊ9/«--μ<ν«- ^' V «—>ε
  πρός το.χ9ώλλτι«ν -αί ϊηυ^υ™ το-Ι παρ
  μου δ..,τ.τα-τμ<νων «άξεων. ί« 8'*«Θ» κ,τ' *>
  μή Ιμφανΐζόμενος κατά ττν ρηθεϊταν ϊιχάϊ-μον το3
  οδικείου, Θέλη κϊτα τόν Νόμον 3ικ*ϊΘί| ίρή>ην.
  νά ί·««-
  τοί Κτ«υίγ·ο-
  Έν Ρ ^, τ ? 9 'Μ,,υ^ίο,
  «. Κθλοκ^θας
  Μ. Κοκθλ »κης
  -ος 1» τοϊ Νό-
  •ο
  Γ. Α.
  Ό βοτ)»ός
  Γ. Α. Ι1ρε6·Χάχη«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Άποφά. 32
  Τό Λτκαόττίο* ν των έν Ρβθι/μνη Τϊρωτοδικών
  Συγχιίμινον χ. τ, λ.
  Διά ταυτα
  Διχοίζβν έρηιιην τού χατηγοοουαίνου Μοσχάχι Στ. Μιβνονδ
  νβτοΙχ'Ό Μίρωνο; Άμϊοίου χ«' 'ΐΡ'Ί ίγνώιτοι», διαιιοντι;.
  ΚηοιΊησϊΐ αυτόν ενο'/ον ο*~ι την 7 Απριλίου 1910 τνΐότ'.ον τού
  Πρωτοδιχίί'ου Ρεθύμνης δημοσία έττ? ττολιτΐχών ΰποβέσεων ιτυνε-
  ίριο'ζοντο; εί; την μίταξϋ ϊΰ-οΰ χβί τού 6μο/ω?'ου τού Γί«ο-
  "»ίου Τζαγχαοουλη δ'χην 1ν γνώσει ώοχίσθτι Ί/ευ'ώί ότι ίφ-ήΌϊσεν
  ολίγουί «ονθν λίβου; έχ τοΰ έπΐδ'-Όυ ζηοοτι(νου δ·ά νά ιξισώπη
  όαω; δ τοΓ/ο< ούτος νά εΰρ'σ»τη*·«ι <5κ χα' ιτοϊν χ*ϊ ΙχπληοοΓ Γ?>ν
  «ύτόν ίν χά! τρ^Γϊρον ποοορ!βμ(!ν, 4νώ τΊ άληθΐ; ε?ν«ι 3τι
  Τό υπό χοονολογίο.ν 2 Φεβρβναβ'βυ 1912 Ιγγρα«ον τοδ Δ.
  σάνη 6οηθο3 Ίϊτροί τβί ΙντβΟΟα πολιτίκοθ Νίσοντμείοϋ.
  Άρμόϊιος διχαστιχ,ός κληΐήρ παί«>'γέ'λ«τΐΐ 8πως Ι« 2ντί-
  τύπον τ-ΰ παρόντος τοιχοκο) λήστ είς την τελευταίαν κατοι¬
  κίαν το3 κ*τηγορου»ε'νου χβι έ'τϊρον τθίχοκολλ-. ση είί ϊημόσίϊ
  ρη
  Έ Χανίοις αυθημερόν.
  Ό
  ς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  'Λοιθ
  2926
  κ«1
  καΐ
  4 άρχιχός «ότου
  ΰ
  ρ ί
  οοόλη ίποιιισιν 6*άοχουσα χαΐ
  Π Ν έ
  τοθ^ίιΐτκ ή
  ίνΤ'ί'χίυ Γ?ω»γ'ου Τζα-·
  π«ο"6άΐίί τοΰ 5-βοου '66
  χ
  ϋ Ν<ίυιου ω: έτ3οπ·)ΐο>ιόβ·η διά τον δτ'ίρι11. 408
  φυλά
  'ί'.ϊιν
  Κατ ϊιχίζί- αθτί>ν «Ι
  ίίς τα; τττϊς ίίκη-ϊχιτίνΐΓ
  μηνι«ία< προσωττιχϊι; αύτι Έχρ'βη «τεϊϊσ'σίη κ«1 Έν Ρίθόμνγι τ7 9 Φ'.ζοουχοίου 1912 Οί ΛιχαστχΙ Σ. Κολοκνθας Μ. Κοκολάκης Π. Σπανδαγάκης (10) »γα7ί 'πτχ (7) είβτιαΐίτέαίί χά) ?ιά χοατγτειο; Ό Έν Ρεθύμνη τή 28 Μ»ρτ(οΐ> 1912
  Γ. Α.
  Ό βθΥ|βθί
  Γ. Α. Πρεβίλάχηί
  Γεωογίον
  Αριθ. πρωτ. 2764
  » Διεκπ. 1660
  Έν'ΟνόματιτοΟ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜα
  Ό παρά Πρωτοδίκαιο Χανίων
  Έπειίή δ Κωνσταντίνος Ά. Γιγανάκης πολίτηί "Ελλην
  Χριστΐανός όρθίιδοξος καί κά:οΐχ.ος Νί«ς Χώοας Χανίων κ*ΐ
  ίϊη α-(ιώστθίί ϊίϊ-ΐον^ς κατηγιρεΐται ώί ύπαί'-ίίς τού δτι την
  22 Ίίνουαρίου 1912 έντός τής «ν Ν='α Χώ-α ο'κίας τθ'3
  ί έξ «ιτοησεξίίς τού έξεπυοσΐχοάτητε 'ό περί-
  Διεχττ. 1758
  ον ΒαίΙιλ^ωί·>υ 1912
  Ό
  Γ. Σκουλάς
  Άομόίιοί ϊιχαστικος χλητήο πΐοαγγέλλ*τα· οτως έ'ν όν:
  ξ τής ιτϊρούΐης χλήσίως τοιχοκολλήση *ίς το ίημοσΐώτερον
  ! τοΰ γω;ίου τού κατηγίρουμίνου καί έτερον είς την ?8ρϊν
  { Πβωτοϊίκιίου Χανίων
  Έν Χανίοι; αυθημερόν.
  Ό Εί'ταγγελεΰς
  Γ. Σκουλάς
  ίυ ν.»τϊ
  *Δ'καιτηρίΛυ,
  ίίίκα ύπέο τοΰ
  Αριθ. Πρωι
  2926
  1758
  Έν Όνόματ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ό Εισαγγελεύς τδν ίν Χαίίίς Πρωτοϊ'χδν
  Ποός τόν λ'ποαάοτυία Δπιιότίΐον Μ«χο?!ν κάτιΐκον
  οΊϊας κϊί ήδη αγνώστου ?!αμονής.
  Κα(ΐται βχως έμΐ'κνίσθη; αύτοποοσώπως την 31 τοθ
  , ,, , , *.Λ . , . . ' , . . Ι Καλείται όπως «μ^νίσθη; αυτοποοσώπως την 31 τού
  στροφον τού, οττερ ΐχρατει αν* 7 = ·.ρας κ-1 απίκτεινε τον βπβ- ι > »«· λ * , ιηια ϊ , π, < « ο . - , . , , . ο ·-, ·«- ·,- Ι ν°ί Μ «ου τού ίτου; 1912 ^ΐχίοαν Πίστην και ώί»ν 8 π. ναντι τού ιστβ^ιενον εντος τής οι«--α« Βασίλειον Σκου^αν, |«λ-,λ» ,„« Α---------ν,, ,λ.. ί..-.«Λ- γτ.....ν...-*., ΐ-ί- Έπειδή τό άνόΐΑηΜ* το^τι πρ;6λίτίτΐϋ κΐί τ'.μ,ωοβΐται λχο Ινώκιον το3 ΔικΐστηρΌυ των ίντ*Γ59ϊ ΠοωτοίικΛν ότότε »υ- Τ.' καί αγνοειται ϊ ■ ν . ολλ - π , ντ' ' <ν &. ■ ^ ζητηθήτίτ*! ή ϋτβ γ^ν-Λπγ·.ίν 12 Όιτωίί'οιιΐ911 'άν*χοπ*ι τ _«ρβ?3ΟΟ«υ Π.ιν:κβ3 Ν^ου, χ,ρακ.-ηρ,ζ"* ί, ως πλημ- | ^ ^ ^ ^.^, «^^ .,,,^. το3 ^, £?οηΤϊ, Δ,Μ. | δττξο τού Δγμ,θιτίοΰ. Έν Χανίοις τή 2 Απριλίου 1912 ! Ό Εΐσαγ^β^εΰς είν μέλημα Έπίΐδή ό κατΥΐγ;ρ.·>ύμ£νος οθτος είνε
  τάπος τής οΊαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' ίρβοχ Ί05 κα! 406 τής Ποΐνΐκής Δ·κ;νομία'.
  Καλούμεν τόν ε'ιρη,χένον κατηγορούμενον ίνα ίμΐανπίη αύτο-'
  προσώπως ενώπιον τού άχροατηίίου τίΰ ΠοΌ'θδίχείο^ Χ^νίωιί
  την 31 τοΰ μηνός Μαί'υ τοό Ιτους 1912 ή^ίραν Π'ιπτη
  ώραν 8 π. μ. Γνα δικα-θί1 ώς 'π ίτΐος τής έχτεθϊίσης η
  άλλως θέλίΐ δικασθή «ρήμην συμφώνως τώ άοβ-φ 4(
  χαι
  ιΗ« ] τυπ3ν '^'
  χ$. ' μ-ο^ί τοϊϊ ^'οοίου
  .ός κλη-ήρ ΐΓ23'ϊνγίχχτϊ[ δ^ν,,ς Ιν άν-ί-
  ; ν.λήσειο- τθ!-/3*ολλ·?ι-'τη »?- τϊ *ηχοσ''ί>τ£3"
  ^____ _ ____ 07 τ9(<- | μ·*β-"Γ τοθ-/ίοοίου ^-οΐ κατηγοο·} ιιιτνο,ι χΐΐ ετεοον είς τ^ν ίϊραν Ποΐνιχής Δΐκονομίας', συγχρόνως" δέ καλοίμ,ν αυτόν όπως | τ'" Πίωτοϊικίίου Χανίων λαδτι γνώσιν των ϊγγράιων τής δικογραφίας. Έν Χανίοις τή 28 Μαρτίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί χλη&ε'ντες μβρτυρες Β.χσιλ*ίου Σκουλα κάτΐικος Χ ΐνίων » Ν=ας Χώρας Μαρία χήρα Ηρϊκλής Κ. Σηβάχης Έγγραφα πρός άπΐίειξ!1 Ή ΰπ' αριθ, 11 έ. Ι. !*θ£σ:ς τού σταθμού Νέΐς Ήύχ'άρ. 307)912 άνακριτί».ή Ικθίσις τοί χα6; Σκουλα. Ό Είσβγγβλευ ί Γ. Σκουλάς Άοιθ. Πρωτ. 2305 •Εν ονόματι τοί? Β ΐίίιλέως των 'Κλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Χώρας '° Εισαγγελεύς των σοίοτοδικών Λασηθίου Β. { Έπ*ιδη οί κατίτρρούμενοι 1) Μιχαήλ Χ'' Ί Πάγκαλος καί 2) Έμμ. Ί. Κλώντζας ιςρώην κάτοικοι Κρητσάς Μεραμβέλλου
  ΡΦΗΜΤ.ΡΠ! ΤΠΣ
  καί ί)ίγ) αγνώστου
  χατηγοο^ντ-ίΐ ώ- Ιπϊίτιοι τοΰ 8τι
  η
  Ι* συττάσεως υιϊτά το" ϊκΐ3Η£>το<; $ίΐηΝ-«λ. Χ " Ί γ υπό κο!ν·:1 συαΐΐοιν'ος κΐνού'ΐίΌ· σ,ινΐτίφίτίταν την |·/.-έ- 'εσ'ν τίς έποιιέν-ις άϊΐοποίνο.) ποάξί'ίί χ*ί Ιν*χα ταύτας 3υνο - > α ά
  αο>.ογήσ·ίντβί -ο^ς αλλήλους
  σινδίομήν γ>τοι
  Έπίΐδή ο κ»τηγοοούμενος ούτος είναι άπών καΐ άνν3*Τται
  ό τίπος τίς δ(αμονη"ς τού.
  4
  ς μ
  κα' τ' άοθρα 405 κβί 406 τίς Πί'νινίς
  Καλούμεν τόν ε'οηιΛ'νον κατηνοροόιΐίνβν ίνα ΐιιφανισθτ αίτο-
  ποο->ώπως ενώπιον τοθ άχροαττιρΐου τοΰ ΓΤοωτοδ'ϊ'είου
  2 Ίϊνουαο^ου 1911 έν ώ οί γω305δ<.«χ«ς Κ ιοι-ήιος Σ66ά»ης Ι "ί·ν 7 το3 μηΛς Ίουνίου τοΰ ?του« 1912 ημέραν Πέιιτ-ην χαί κα? "ιωάννης Στα'α.ιτάΛης τιΰ Σ'-κθ'.ι-ΰ Κοττσα- ώ'ήνι.ν ΐ'ς Λίαν 9 - μ. ΐνχ δικασθή ώ; ΰπ»ίτ·ος τ·?ί<Γ ίχ·"θ ίτηί κιί*κ»ζ, τοδ χωρίου Κο(τσ3ς είς τόν Σ-ϊΘ^» '—ο<—-»β*σ»ντ,ς ν^ 4-β- <0 Είσαγγβλ.ύς Λασηθίου σπάσιχσίν ίκ των γειοδν "·βν ίν λόγω ·χωροΐυ/.ά«ων Χιά τή*; —'· "απαντωνίκης έ5?!ς ό'πε-λττικϊ'ς ββάΐεως ιτο^ς τού- ■/ωϊοφΆαχϊς «ΐϊώ είνϊΐ Ο! κλη^ϊντει; ιιάρτι ρες Κρτιτσβ νά πίθίΜετε ϊέν θάτον πάρβτε». ] 1) 'Κνιιι Ν. Πϊροσιιά»η;'(ά'δ(χηθεί;) κάτ. 'Επειϊη τό άνόατΐιια το3το ιτρο5>,έπ£ταΐ κιιΙ τιμωο·Τται «πό ) 2) Νι«6'λιος Ε. Πϊθ'σκάης »
  τ'άοθρβ 57 κβί 169 τοΰ ΠίΐνιχοΟ Νόιιου, γα5α·/.:γίρ!ζετΊΐ ϊί 3) Ιωάννης » β »
  ώς
  ουτ")ΐ ϊΐνε άτόντ?ς κ»ί »γν?εΐται ό
  Έ—ιίνι οί
  τοτός την δί^ιιονίΐί των·
  'Βόντίς χαί τ' άοθΐία 405 κιί 40ΐ τίς ΤΤο'.νχίί Δικινί ιίας
  Καλοΰαεν τού; ϊίρημένους χατηγορου'ΐίνους Γνα ί'
  βντοπροσώπως ενΛπον το3 άχροβτηβ'οι· -οί Πρωτοδκε^ου Λιση
  "Εγγραφα
  ο'.) Ή δβ' άοιθ. β/ςΜ Γθΐσίς τοΰ Σταθμοΰ
  6'.) Τό ϋπ* άβιθ. 3β5/9κ βούλευαα τ-0 Δικαστικού Συμίου-
  /ν'Όυ των ΐν Λοσηθίω Πρω-οϊ'.κών.
  ·''.) "Λπασα ή σγβτι*ή ϊικογραίία.
  Άομοϊιος δι*αστι*ός κλητί-ρ τποαγγίλλϊτα' ό'πωί ίν άντίτυ-
  τοΐ παρόντος τ2:-/οκ5λληΐϊ, εις οήν τιλίυταιαν κατοικίαν τού
  θίου την 7 τ5υ αηνός 'ΐ·>υ'·ίτ>το"! Ι-οι; 19'2 ?;>4οϊν Π'α-την '
  ν»! ώοαν 8 π. ια. Γνι δικασθή ώ· ΰ*α'τ[·»ς τίς Ιχτεθείση- τρά- Ι , < . ,., , · >
  6 "ιι *« » «... ι · , «Λ» »η-, - κ«ηγο6ουιιενίυ και Ιτεοον τοιχοκολλήση εις δημοσία μ :ρη
  &*(.»< αλλωί ΘΑίΐ ίικασΛή ίοήιην'συΐΑΦώνως τώ άοθοφ 407 τίς Α ο' » ' λ ·Γ? ι ·Ι? « Π- α / , » ^ - . < β % » ϊ Δηαοσίϊυθήτω διατί; τπισήαου Κϊηαερίδος. -!ν(ΐι9!ΰ αιχβνοιιίας, συγγοονο- ίε καλ^ΰ',ιεν αυτού; όπως λα- ί γνώσιν Τών ΐννράφων τίς τ?16Μ3Οτίου 1912 Ό Ε'ταγγβλρύς Λαΐηθ'ου ~3. Ηαπαντωνάκης Έν Αγ. μ^βτυοες 1) Κυοιάν.Ίί Σο'ίΛϊ-ίηί γΐήβοιδλ^ί 2) Γίώογιος 'Τ Συυ.Εών νάτ. Κιη-σας Μεραμβέλλου 3) Ιωάννης Μ » » » » Έν Άγίφ Νικολάω αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου 'Σ. Παπαντωνάκης Άοιθ. Πρωτ. 2Ρ06 «') Ή ΰ-' βοιβ. 6') Τό δ-' -νο' τ«3ν {ν ΛαστθΌ) Πρωι· ν') "Αιτασα ή σγ*τι*ή 83)911 βούλ«υνια τοΰ Δι«αστ. τυιτιν τοΰπαρόνίς τίΐΐγο«ο"*λή»τι ε'ς την τε τού χατηγορ*5υΐλ*νοϋ χαι ν α·- κατο-ν 3ν Αγ. Νιχολά<|) Ποωτ. 2304 Ό Σ. Παπαντωνάκης ΕΠΤΚΡΤΜΑ Ό ΕίηΓανγελείν τ^ν Πο'οτοδικείον α<Ιηθίον Γυτίΐοη ο ν.-χττνοοουμ-νοί ιι<ιχι. ι . Λ^νίωτχκ^ς πρωην κα- τοικος Δωογΐών Μ»οαα6'λλου ήϊη ίέ αγνώΐτου 8 ίμ'^Ψ,· κ,ατη- νοορΤ-αΐ ώί ύπα!-ιος τοΰ 8τι την νύ^τα τής 14—15 "Ιουλίου έ. ?. τϊ>ί &■}->'> 12 τ Ά ι *ήν πρώτην μετ* το μίσονύκτιον χ"ί 1
  τοΰ
  τοΰ '
  » Διεκπ.
  % Έν Όνόιιατι τοθ Βα<ίιλέ"ως των 'ΕλλΛνων ΚλΗΤΗΡΪΟΝ ΕΓΠΚΡΙΜΑ Ό Εΐίίαγγελβίτς των Πρωτοοικώ ν Λασηθίου Έκεΐϊή δ κατηνορούιιενος Μπα'ίράιι. Μεμίγ Ρε?σάχη<, ιΐρώην Ι κάτοΓκος Δίφνης καΐ ?,δη αγνώττου ϊιαμονίς κατηγορίϊται α^ * ύ-τβίτΐοί τοΰδτι ίκ προθί'σεως παρείίνηϊε τού; ϊ'.κασθέντις ήδη ι ϊΉ·ϊ ώιυϊίρ'ία αύτοι,ογο'ϊς Έιμ. Δ. Μανουτάχην, Νικόλ. Δ. καί Ρίώρ. Δ. νΐινουσίκην Αατοί<-ο; Δϊίνης γο- τύ&ζσιοΑς λλ!ν^τ'ον κβίΐαλλων πρός ΐχτέ'ίεσιν τί" ΐτξΐοποίνου ταΰ- ώ: αληθή ΐξίταζόαενθ! Ινόρχως είς πολιτικήν διαίθ- νιαένο') ϊνώπιον τίΰ Ε'.οηνοϊικϊίου Σητίΐΐί'; την 2 Μαοτίου 19Π9 η-3ΐ ότι ««.ϊτά την γενοΛέν·^·, τυ Η97 τιί 'ην τ<Λν Μου- σουλμάνων «ν Δίφντ, Τιτΐίας ό ΡιυαΙ Χϊλήλ Ρΐσά*^; ίπί- ζητ" -ίς'Λη-οίς τυ κϊτ-ζ τον -<ιΐτ'-ν τόιΐιν «.?'. γ-όνον ανηΐεθιί- σης Ταληαπές Σκβντζουροπούλας ί-ώ τό άληθές ητοό'τι Ιπέζησε Γ3)-ου ή ε'ρηιιένη μήτηο τού» $■>%■>* Γ)6 'ϊ. 3 καί 26") τοΐ Πο·νιχ3ΐ Νίαου έν ιτϋνϊοΐσχώ ποός
  τόν 408 Νομόν -/««τηρίζίτ*! ϊέ ώ" -λτχμ'λη ια.
  'Ηΐτίΐΐή ό κΐτηγοοίύμινος ούτος ιϊνΐ άιτ-ώ- κα' α-νο*Ττ» ό
  πρβγμίτων
  ίν-.>- τώ άοθοω 407 τήΐ
  ή τ5,»^*η« τ,ΰτ. πρ,ίλίπ.τ». χαί τ,μ^εϊτ,ι ίχί
  ·^ ....
  371 κκί 373
  δέ Ι
  ώς πλημμέλημα.
  -<ν των ένοαφων τής Έν Άγίφ Νΐκολάφ τη 16 Μϊρτίου 1912. Ό Εισαγγελεύς Σ. Παπαντωνάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  !?
  Οί κληΜντες μάοτυίες Άοιθ. Πρωτ. 629
  1) Χουσιίν Α Άρναουτάκη: κίτοιιιος Δάφνης Σ/)ΐβ'3ς
  *2) Αχμέτ ΜπιΧβλ Κουκλάχης » Κρι;γ(ά » ;
  3) Έκμαν. Ι Γ3λ«νάχης » » » ;
  4) ΣϊΙϊ Α. Μ'ΐζ«νά«ης » Ματ,ί » ;
  φ
  β) Ή υπό ·χ-ρονο>ο-'!αν 10 ΝοπΑδρηυ 1910 μήνυσις -ο3 'Αρ<( Δεαάχϊΐ. 6) Τό ϊγετικόν *μϊ/τι <>>■.> ν,α'. ή σ·'*τιχή ?τ;φ·'τι^ το3 Εί:η-
  νοδιχείου Σητίία; ίπΐ τί!ς πολ'τίκτς ΐγω-'ή':.
  γ) Το δι' ίι·Λ. ι ίΐ >{ϊ! Ι οΐΛϊυ'Αΐ -ιΐ ΔιωσϊΐκβΟ Σ-,μ.-
  Ι» άντύ
  » Διεκπ. 520
  Έν ·Ον«5ηατι τοθ !?αιί»λίως Γεωογίον
  ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ϊΐ ό Μιγϊ^λ Μ Σ<->υλάχ·»7ς, κάτοΐνιος Λάκκων
  ) ώ* δπτίτΐιί δ'τι,
  την '3 'ΐοανίου 1910, ίκ συττάτεω: μετ" όίλλϋ»ν διχ^έντων ή*η
  8( "Ατασα τ σγε"ΐχή
  '4ρι
  -τον το3
  έξ δ' Λ?ϊν τα ·τ5!ΐινια τί5ν ά:ϊ^λφών
  Μανωλ1ου>ιά*ιϊων %ϊ
  ι'ς τή/ τ*λϊυτ·;ίαν κατοικίαν τοθ
  'οκΛλ-ττ είς
  Β·ί τ5|ς ' ίΗ'π'σ?; »■ Ε^ι.ιερ;
  Έ» ΊγίφΝί'θλ-'ω ϊ'θηαβϊίί
  Ο Ε'-γγΛεδς Λασηθίου τ·τ0(. τί,ς >(βμ5νί),. „„.
  Σ. ^ϊχπαντωνα·*ης | -ί4 ..ς *,} τ· *.·„ 405 <α' 5 Κτ'λοΟΊχεν τον ε'ι 5 τΌ ά.όα'Ίΐτιϋ·") -'ρϊδΧ'τίτβ' *ν τΐϋωοεΤται β·—1) τ' άοθρα 5"7 κ« 205 τού Πιινκοϋ Κόιχο), γαρζνπρί'ζετϊΐ ϊε ώ: τλγιαμ^λτμα. Έτίΐϊή ό καττίνοροί Αβν;ς ο5-οί ίί'ΐί' άτώ' καί αγνοεΤται ο Ποΐν.κίίς Δικονοιιίαί- ">ι ί·ΐφ»νίσθ?ϊ αύτο-
  Έν Όνόαατ» τοθ
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Ό Εί<ίαγγε^ειτς Λασηθίου τ«·ν 17 ^οΒ ιιννίΐι: Μηαι τοθ "^τους 191? ή ί4οιν ΠϊΛΤΓη" κ«ι των *Ελλ*»νων ώραν 9 χ. «. Γνκ ϊ·κ-»ϊί'ή ώς δταίτιοί τ*; ί.ιτ'θίίτη- ΐίϊ4?·π»ς, άλλοις θέλει δικχιθή ίοήαην τ^^ιϊών(ι): τφ άο^-ιω '»07 της Π ιι- νι·ί9|ς Δ'κοναίΐς, »ι·γγι4'«οί δέ κ^λοΊυΐΐν α"ιΛν όϊ:»: λάδη γνώ¬ σιν τϋν Ινγρί^ν τήί "ικοναϊίϊΓ. Ποο τονέ-1τνρ»νόμ.ο βήβ κ«-Υ«βν»νβν Γ. ΉΛ,-; Έν Χ^ί,ΐς τή 7 Μιρΐί-υ 1912. Γ«ην ποωην κατ,ι,ον ΚΛ=1 χω,ΐο; και^η αγν^του δι*μο- - Ό Δηα03(0ί Κ.τήγβρος Χ,νίων Κ. Δουνάκης το3 ακοο- ! βτηρίου τΓύ Δ-καστ-οί-υ των ίντ^ϋ^α Π- ,>-Γ<5·*ί> τ-ν 7 τ:3 Οί Κληθέντος μάοτυίες
  μηνός'Ιίΐνίου το3 ετου- < 91 2 *μί-«ν Πίμπτην χαί ώραν 8 1) Τβ δ«» «?(*). 21^"» το^ 'ίΙ'Ο ΐιοιν. π?ακ. τοί Είο. Χανίων τ., μ. πρ'ς συζήτησιν τ ς δπί νρηνϊλ· ·''·ι·> Μαοτίου 1911 2) Τό δπ' » ^^2 τοΰ 1^11 » » » »
  «φέσεώς σου. κΐτά τί|ς ύπ' αριθ. 49 τής 4 Μϊρτοο 1911 3Ν Τί ,π' » 849 -ο" 1911 » » » »
  άπθίάβίως τεθ Είρηνο8ίκ«ίοι> ΆγΝκ3>άου άλλως θίλετε ϊι-; 4) Ή σχίτική εχθϊσις τής γωροφυλαχϋς.
  κσσβή ίρήμην ; Αρ^όδιο; δΐΛίΐστΐΑθς κλητήο παραγγέλλεται βπως ίν αντύτΐ-
  Έ» Αγ Νικβλβφ τί 16 Μϊρτίου 1912 : τον το3 παρόντος τβιχικολλήση είς την τβλε^τΐίίαν κατοικίαν τοϋ
  Ο Τ?'πΓ·5!γγί>·-ίς . χατηνοβουΰΐίνδυ καί ίπριν τίιχϋθλλήτίΐ είς δηΊΐ4σια ιχίρη.
  Σ. ΙΙαπαντωνάκης % Έν Χανίοις αϋθημϊρόν.
  Δημοσιευθήτω ίίά τής Έιΐ'στμοο Έφτμβο'.ϊος ; Ό Δημόσιος Κατήγορ3< Χβνίων Ι Κ. Δουνάκης ημή ής μ Έν Αγ. Νιχο>άφ αΰθημερίν.
  Ο
  Σ. Παπαντωνάκης
  •Αριθ. Πρωτ. 2307
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ΆοιΟ. Πρωτ. 630
  ϊ Διεχ,π. 521
  Έν *Ονόαατι τοΡ Βασιλέως των 'ΕλλΛνων | *Εν ονόιιατϊ το^ *1*<$ι7.{ως των 'ΨΛ Δυνάμει των άρθρων Ί05 κα' Ί06 :ϊΛ Πϊ'.ν.λής Δικονο- ! Κ Λ Η Σ Ι Σ Κί^"'ιι ν -λν 1 Λ ·λ - ~~Ψι - /·«' ν» '? ' Δυνάμει των άρΐβ(*ν 405 καί 406 τή- Π^ινκ^ς Δ:·«ο»ο·«Ι*ς. ι γνασ:*. δ·2μ:νής ινα ^3σ·:λΟο αύτ^χσώ'.ος τϊΐν 7 Ίβ« ο» · Ανε,α,η* κρ^ην χ»οικον Λ«χων ΚϋΊ»νΙ»<: «ι ήΐη *γν >ττ8 .
  -..ϋ έτο,ς 191-2 ήαεραν Π£,*~',ν . α! ώ>*ν 9. π. ν», ίνώπιωο* ^=ν^ς 1* ^3^Π ί«ο«9σ«κ»ς την 17 Μ^ίου «3 Ι««ς
  το3 ά<ρ )*ΓΓί ο.ι τ->ί3 Διοττ' ί^υ τ ν .'νταΐθα Προ-ο?ί<ϊν* ημεοαν ΙΙίΐΑπτην κτι ώραν V) π. μ. Ενώπιον τοϋ ακροατη- -·:ός π£:«τεοω συζήτσ ν τ*ς"ώς εΤ:ητ -/άςιοτ-.ίν·^ * = ΐ**!·( ρ'1™ '°> Δικασ~ρίθυ το3 ενταύθα Είρ*ινοβι«ί.ι» π3ος πι?*Μ?ο>
  ϊί; τό χηχί;-όν ίτ κ ιμΐ δ :'
  1911 άλλος θ·λ::
  Έ- Αγ. Ν./.ίλάφτΛ, 10 Μαρτ-ο^ 1912
  Ό Εισίν'ίλεύ; Λαί θ'ο>
  Σ. ι ίτιπχντων-ίκηΐ
  Α;μ^5ΐ3ς ό*'.*α7:!χ.ός χΛητί,ρ ιαρα γ-/,λίτα: 5π ·>ς Ιν
  τ-ι-ον τ<Ί; παρ^^σ'(; χ,λήσεω; το'.^οκ.;λλ-3/; ι ς ϊη,Αΐσ ο 135 «χροϊ-ηριο.1 οΰ Πρωτ^δικπου Α.xζ^)ιί■:^ Δημοϊΐευβπτω ή π^ροΰϊα 5ι* τ-)ς 'ϋ^ι^().ίΟ^ Έί»;μ.ε3ΐ Εν "Αγ Νικολάφ αύϊημερόν Ό Ε';σαγγ«λε5ς Λαΐτ,θιυ Σ. Παπαντωνίχης σ^ηΐι,,ΐΐν .ή; ώ; «Γίηταί ά■;■.3π·)ινί>^ τΐΐάς; <ς τής άν^.« . εί; το κλητήριον θίϊπυ,λά μας ολ' άρ.θ. 3*6β/3§51 '^ί ^ Δε*εα- > 6ριου 19^ άλλως θέλί- ϊικΐσθή έοήμην.
  ? Έ Χ ,·■»-, ^ 7 Μβρτίίυ 191-2.
  Ό Δημόσ'-ος Κοτήγοΐος Χανίων
  ι- ι Κ. Δουνάκης
  :ον "Αρ,ιόϊιος ίικαστικν:ς κλητήρ τταραγγέλλεται οτως Ιν ά«τίτυ-
  :α* πον τής παρο,υη; κλήσεω; τοϊχοκολ ,ήσ-ζ ιΐς τό ϊηαΐσίώτερον
  «Αέρος τοϋ χοιοιου τοΰ κατη-Όρ^υμένο^ καί ετίρον ί'ις την έ"*^ν
  ' το3 ακροατηβιου τοΰ Πρ^τοί.κείου Χανίων.
  Έν Χανίεις αυθημερόν.
  Ό Δημόβιος Κβίήγορος Χανίβν
  Κ. Δουνάκης
  Τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Β Μ 1649
  * Άποφ. 14 υ
  Γο Ετ^ηνοο.κϊΤον Χανίων Λπιίαλ/>*ι αυτοίς τα εςοοα της
  Συγκείμενος κ. λ. π................... ---- , '^ρ^ ««ί»»^ «·#·8ηΐ«>««>
  Α!β ταύτα ........ Ι .^ *™οις τη 8 Μαρτίου 1912
  Δΐλάζον έρήμην τής κατηγορουμινης νΑννα; Φλ«μιτάιιη ή ' »«· « '^9^ "ΧΤ|*
  Ντ.υλαδϊροπουλας, *αίοίκου Χανίων καί ήδη αγνώΐΐουίιαμονής' ί " " '
  Κηρΰιβίΐ την ίίρημίνον Άννβν Φλίμετακη ή Ν:ουλ ·δβρο- Ι « ι · »
  ' ι - ι/ .,. . ι^ι ακ^ιυές α7ΐ3^πασ^λα
  πουΛαν ίνοχ^ν τού Ο:ι νην 24 Α^γ^^ίτ3^ 1911 *ν Χ ΐνιο',ς ί Μ1 ν " , ;>ι «Γ , ι ,ι
  • εί. ,:, ■■ ^ ν - ^ τ ϊι ' Ι^ν Χανιο.ς τή 21 Μαρτίου 19ι
  εςυϊρ.σε εα οργανα τής Λ<«ίρ3?υΑ3ΐ*τ)ς Ιιβαν. ΣΓα^ρ!Iν5^^ά^η . ·ν·ν τού Κωνστανϊίνου Ί Φωτακη '«ετέθησαν κατ' αυτού άίίκως 14 ημερών καί Ό Τ)γραμματεΰς Γ.Κ. Πρΐνταχης ή ρή ^η πιστήν *αί Νικόλαον Μαρκουλάκην Ύ)π«νο)μ5τ-<ρχην' ιόν μ*ν πρώτον δια των φρατεων ρουιΐΐνί γα.3/ρ« -^λ-, τιν δέ ουτίρον ίια τώ* φρχΐίω* «ίΐι·ς δέ" ιίΐθί ίνΐρωτ;: μι,δέ ίντρέπετβε, χαρατα, ά'τιμ», γεδεντισ^,ένε». ΚαταίΐΛΛζίΐ α/κ^ν εις φυλαΛισ.ν ««ντε (5) η,ι,ράιν *αί επι¬ βάλλει αυτής τα =.^οϊλ τής οΐλης Εκρίθη απε^ασ.σΰΐ] καί έίηΛθ?ι«ΐιθη Έν Χανίοις τή 8 Μάρκου 1912 Ο Είρηνοδικης Ί Β&νέτικθς Ό 'Γΐίγραμψ,ατευς Γ. Κ. Μπρ-.νταιιης "Οτι ακριβώς άπόσπασμα Έν Χανίοις ιγ) 21 Λΐα^τςου 1912 Ό ϊ')γραμματ*ΰς Γ. Κ-.Μαριντάιΐης Αριθ. Β. Μ 1500 » Άποφ. ΙοΟ Ιο Είμηνοί>»κ<;ΐο >· Χανίων
  Συγκε μενον α.λ.π.
  Δια ταυτα
  Δ,κάζον έρή^,ην τ ου κατηγορου*^νου
  Κ Χ
  ρήη ηγρ
  ΐ τ.>* κ^τη ^ροο,Αϊν^ν Χ.ί3ΐ* 1Ιρικά«.η κάτοικον Χα¬
  νίων καί ήίη άγνωσου ίυμονή,, Ι^οχ.ν ιο^ο:- την 12 Μΐίοι,
  911
  ήη γ μή χ
  1911 ίπετίθη άΐιχως κατα τής Νϊχιγΐές ΜΙιρολχχζπυΚας ίν-
  τός τής ίν Χανίοις οίχΐίς τής κίΐ ήΑ.ΐε ;ΐύτι]^ *:.; ίιάφορβ
  μίρη ιοΰ σωμϊτ:ς της, και ότι χατα τον αυτόν τόπον αοι χρό¬
  νον <>έργων αύιςγνωμονως ήςΐωΐϊ δικα ωματα επί μιας ραπ-
  τ'Μ/'ν^ς έλάιν ςα^Iη^ **τή. ΑίΤίχής ίί)ς αυτής πϊΗιύ,ΐη;
  Κχταίιχ,αζϊΐ α!»τ:ν εις φυλαχίσιν 2 :%δομάδιι>ν '.χ..
  Επιβάλλει αύωτίίςοία τής οικης.
  Εκρίθη άπεφΐσίσθη καί ίίη^^σΐίύθη
  Έν Χανίοις τή 8 Μ αρτ; ου Ι9ΐ2
  Ό ΕίρηνοόΊκης
  Ί. Βενέτίκος Ό Τ)γρ2μμΐτεΰς
  Γ. Κ. Μπρ.ντΐιιης
  "Οτι άλρ.δές χτόιππιχχ
  ΈνΧβ»,οιςτ0 21 Λΐαρτιου 191^
  Ό 'Υ)γρϊμμΐ·:ίύς
  Γ. Κ. ύΐπρ.νιαχτ,ς
  )γραμ,Α3ΐτίϋς
  Γ. Κ. ΛΙ ΐρι»τ2Αϊ}ς
  'Αριβ. Β. Μ. 1587
  » Άκοφ. 153
  ίό ΕίοηνοόιΚϊ^,^ν Χανίων
  Συγ*»ίμϊνον κ. λ. π......................
  Δια ταΰ-.α
  Λ.ιαζον έρήυιην τοΰ κατηι ,-ίυμ,ϊν.ν
  Κ,^ύσσει τον ><ατηίο.>ού|*ί. -/ ια> ■)!)·) ΙΙοολήν
  Χανίων χαί ί)5η άγν<ύσ:οϋ ϊια*-,^· ?ν3χ>ν τοθ ότι τ/;ν 11 Αύ¬
  γουστον 11)11 εις Κουμ Κα/ΐι Χ ι ι·ο/ ς-ΐδρισ» τα όργΐνα τής
  χω^υφκΛακή» Κωνστ Σ:αμπυΛα«.'ΐ^ *αι Έμμ. Μίτά/ΐην
  Λω^φολακας οιά των φρχσεων '.ΐ-ΐ^. «σεΓς καΐ μοί! χανΐχ»
  παρατήρησιν όίν σας γνω-ίζω ;ι.ι. «^ χιι Οτ: κατα τον αύ;όν
  χρο<:ν, κΐθ' ό3ον κϊϊ ίντθς τοΰ στρχ.ϋ/ος τ^ο Κΐν Σταθμοΰ Χ.ιν.ω' ίςυδριαε τού; αυτους χοιρο^λζχας σία των φρασΐων ποιιστη3ες γαμ.η,Λίνοι, πριίου,ι οιατί ()χ μέ δαλΐτί έν τή έ*τΐι*σ*ι των καΐηκοντιον των Καίαδικάζ»! αυτόν «'ς φολα,υΐϋ ^.α, (1^ έόϊομάδος Επιβάλλει αύτώτάί,οδα τής δικης. 'ί^Γ ιί απΐφασίσίη και έϊί'μισ.ι >§< Ήν Χανίοις τή 8 Μαρτίου 1912. Ό Είρηνοίικης Ί Ιεενέτικος Ό., ί.,,,.δές άπόσ- Έ Ο 'Υ)γραμματ«ϋς Ρ. Κ. Μ;ΐριντά*ης Έν Χανίοις τή 21 Λΐαρτίου Ι9ΐ2 Ο 'Υ)γρη»μα-*0ς Ρ. Κ.. Μπριντακης .?Γ)'χ. Β. Μ. 1567 » 'Αποιρ. 156 Γο Είοηνοοικεϊον Χανίων Συγν. ί,Λίνίν κ λ.-.................... ΔΐΑ^ΐι,ίν ίρτ,μ-,ν τΐ^ κατη^ο.ν^μϊν3υ 1'ρηγόριον ΙΙαλάι ,ν, κζτοΐλον ΚαστίλΜ Άπΐλθρωνου χή ήίη άγοωστου διαμονι^ς ένν/;> .^^ ΐ:ι ην 10 Α^γουσ:ιυ 1911 «ν Χανίοις απρο^ε-
  λετοτ«; εις ίρασμόν φ;/ΐ)ΐής όρμή; άιΐεφάσιΐί και ίτρϊυμά. ϊ«
  δι' ίγχΐι^ιϊί:υ (ΐυγιβ), ».α;α '.Όι ίί;ΐίν μηριν τον Γεώργιον
  •Αριθ*. Β. Μ. 1280
  » 'Αποφ. 152
  Τό Εί^ηναόικεΐον Χανίων
  ιμενον κ λ. π...................
  Δΐκάζςν ΐΐή,ιην τοϋ
  Κ
  Δια ταυτα
  τρ ζχοντα ημερών.
  Κ ταϊι»ά;ΐι αυτόν είς φ/λάκισι. >.άς Ι) έδϊΐμάδος καί.
  Ε.τιοαλλιι αυτώ τα ίς;3α τής 4ι*ης
  Ίίιφιϋκΐ ά.-.εφασυθΐ) κ^ί ίίημ^σιΐύ η
  £α Χανίοις τή 8 Μί.ρτίου 1912
  Ό Είρτ,νοϊίκης
  Β&νέτικος
  Ό'Υ)γραμματ«ύς
  ΐάχης
  υιχαι,ςν ίΐη,ιην τού καίηγορΐυμενου Ι ,„ ,ν>
  Κη;6σσει τ-.υς κα.ηγβρου^ένους Μανοΰσον καί Γεώο Καρά- ί Ί. Βδνέτΐκθς Ο 1 )γραμμ
  6ίτη κατοίκυς Χΐνίων ίθΐήϊη ά^νώσ:ου ϊιΐμβν/|ς έν3χου τοθ > 1· Κ. Μπριν
  δτι Ιπο «οινίθ συμφϊρ;ντ5ς χινούμ. νοι συν-πεφίσιταν μ«τ' «λλω/ "Οτι ϊχριδϊς «πισίζσμα
  δίο άγ»ώΐτων, τι,ν *Ατελεσιν της επομένης αςιοποίνο^ιΐρβςεως Ι Έν Χανίοις τή 21 Μαρτίου Ι91Ζ
  ΚλΪ ϊι*«·**ε — *Λ-_- _,...- ,. -Λ .»_-_.,«·. - Λ ι * ι%*.ί*/> —·λΧ/- /ϊ λ Δ*γ,λ.ιίΐί ν ^ ΐγρθΙΑ1Λ£*ΤΙ -^ζ
  γ, , ης μη
  καί ένεκα ταύτης αυνομολογήσαντίς ά,-Αΐιδαίαν πρός αλλήλους
  «υνίρομήν, την 30 Μβίου Ι9ΐθ ίνΐος τοΰ ίν Χανίοις ζί
  Ύ)γραμματιΰς
  Γ. Κ. Μχρΐντάκης
  Ι2Ο
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣΐ
  'Λρ·θμ. Ιΐρωτ. 171
  Ι Όριζιι χρ4ν..ν τού βανατου τού χατα το «τος 1878
  5 ΈκιβΐΑΑΧι ίΚ βκ,ρος της τίΐριαιχΐιας αύ:οΰ τα τιλη, ίςοδχ χαΐ
  Το Δικαστήριον των έν Ρεθι/μνη ίΐρωτο&ικών
  Σι>γχε μ«»ο» ίχ των Λιχχυτών Φρίνίζη ΦραντζεϊίΧχ.1 ΙΙ,ίιθ^ου,
  Μιχαήλ ίίίκίλϊχι ει^ηγητοϋ, χκί ΝιχΜΐου Σ ίραιου,,χχι ΙΙλ-
  ρον.ος λ*ι τού Γρ.'μμιτίω, Ευίταϋιου ίΐίτρχχι
  η.ίοσα Ι» ώ «χ^οοΐϊηρΐω αύίθϋ *ή[" ° Γή» **
  1·α οιχιο;-, ί*1 τη·, &;<Ί< «ιτηβΐ··;, τού ιν ΐ£λΑ·η·»ιχ. ϋ Δτυ-ΐοίιου, 46ε·υοντος ε* Χανίοις χειΐ έ νο» πά, χ τού »πι ιω» ι_)ιχ·νομιχώ/ 'ΰπι·ρόπβυ Το α; ύν 'ϋ,/λΓ,νΐϊθ/ ύί,ΐίθίιο. «ι» τη ύκ.ν χρΐ/νΐΛβγια» 8 ΐίου 1ΰΙΙ «υ το.ι Λι ιβτηριου ο;ι, ι/ Μ ΐΤΓϊυΙυ»ομί» »)■. «ιτΐ)- η. »γχ«- , μ/ ρ π3ν ι*. Ινυί ,ρ^» ί»τχ, ,}*«»-<, χά; δια τ^υ"0 ϊ·Άε.ψ*ι ΐΓ!ρ«·ν ΚΜ-,ρ^ι-ιώ» γε.ιιώς =.ττ .ν-ιμ.ίζΟ,Αίϊ'θν «Τίΐριγάϊης Βλ«/τη,» δπ»ρ αυτόθι εΐ£«» »*ι»ί,ΐί» τ.νχ τ£»,ι,,υσι*ν. Κ«τχ την χατα τδ ίτος τουτο (χ χγίίοα* ρε^χΑην Ηρη.ιχ.Γ,ν επι χσ.αιιν χ«τ» τού τοτ» Βΐϊ Λιο ότου . *,, 1..ητη<, ο ϊΐοη,.,ν.ίς «Γαιριγοπις Βχ»τ-η;» ά^ω» τ, χ αν ο& ί ώ, 3πε;-ι:χη34< ιχ ΚνητΓ)ί εγχχταλΐΊων την α<£,Γ,τ^. ιοιοχ'ητΐίν τού, ε*.οτβ δί, -ύίβΛΐιχ ύτ^ςρχβι ιϊίησις 7ΐιρί αυ,.υ ίν ^^ργα^ιτχς χαι ε< γένει «ν τώ Ιίρχΐε:, ώ, οε έχ τήε ήΐΛΐα< τού ια^χ^,ώ, τις βυ<χτχι να ειχισ/] σημερον οεν 6πα χει εν τ χα-»α νο^ον τουΐου τυ>χινει 6 μ,όνις εξ &δι«βέτου χλη-
  ρονόμος *«ο6ιωσχ»τος &·/% Διχίτ-,χης χχί ά»»υ ουθΐνός ιΐυγγ«»οΰς
  έ
  φέρον νι <ίΐ)Ρυχ')ίί 20 ασ Ν προ, ΰκχίΐχηΐιν της χητρθνομΐχς τ»υΐηί έ/;»ι συμ¬ μ μ οί χ> Λ <■* ιιρημένα χαι το χρβρ ή αΐλΐ)ΐ«ιχ των « Ρ1ι*'~ νων -|εγο/ότων β.βιιθυτ^ιι πρ^αηχό/.ω; 6ιΐ τού σΐ).τ1(Α^.Ι»·.,υ υπ' αριθ. 11,.»>τ. 33 χαι Λ ι·π. 15 της 31 Ίινουχρίου 1ΐΙ( εγγρχ-
  φου τού Δημο^ &/·υθυ/χ α), ποο, τη- Νθ)ΐχρχ(α« Ρί^υ^νης
  ίίον να θίχταχ»^ α..το|.λ^»ι τού Διχχστι^ρ.βυ τ^υτ^υ, η 6ν
  ληψίΐ ΟΓ(-οσιιυ3.ς τη, .ταρνυΐη; ·:^ί χ.ηρυζε<ι>; ταϋ
  «Τ^ιριγοτη Β ί,τί.» νβχροϋ ώς αφιντοκ χαι 6 οιορ.ι^υ; ίί-
  βηγηταΰ οι> τ,-ί εν6ρ;ίΐιν ιών .Ολι.ιο» ό.α υτώΐιω»
  Δια ταυτα
  'Ητήσ*το >ά 7ινί1 ε*τη η αί ηοΐς τού αύτη
  Μα χτ, υχί)γ( >»<ρο» ω; άφιντίς Ο ΓσιριγοΓη, Β«ντ^, χχϊ^ι- χώι ίν Μ-ο (ος^ι.αι; ΜνΛοποοχμοιι ^-'·/^η ι8οΰ κ>ο τριχιο,τα-
  ετίβ,, >α αποοη|<ι.ιας Ιχ:οτ& της Κρήτης Ν» δριϊ&η ε 3, τού ΟχνΧΓου τ,ιυ το ε-υς 1878 Ν» όιορ σ β ί·.ίηγΤ| γ(, εί, ζώ» ο.ΐΛβ.ώ τ^υ οιχισ-ηρ.οκ τού¬ του Οί ι ιην ε*.ρ;€ χ των ναμιμω^ χ*ι Νχ %ο «/·><ί η νό.ϋ^.^·, θί]_οσίίυΐίς Νχ εκιβλΐ^ώΐι τι ε;.ιΰχ »1ς |3 ι^ος τή χθησο|*ε.οο >εχρΐ,ϋ Γβιρ.γότη Βλανίη
  ϋυζι,τ ·,αε-α>; γενομ-ε^η, πί^ι της
  δοθη η κ' αριΐ 788 -ου ^
  του οι' <■» ιτ»ιΜ/·19ηιΐχ» Λΐτβιε.ς ις τώ χί £υνί~>ι τη., χό^χί α>; τα^τη; ί
  μου ·~(. ο; χυζιί ')^ » τη, «3 Λίυ.-< βρ(ου ΐ91ι Οιχ πρχ;ΐα>, τού Γρχμμ^.Ε<ι>;
  'Κ'ψω Γ.ϋΐ'.αη; .η, υιχαΗΐ^ιβ; &».αλ^ τού [Ίρο^ίρθυ υπο τού εν
  τω ά>ροζ'Τ|Ι'ί<ι> τ^υ Αιχκσΐηρ ου τ^υ^0υ ύ
  χληι ήρος
  II
  ζ ρ έ α τ -η
  ; χαί
  η; 6τοΘισιω; ε;ί-
  -ΐι<.*ίΐ/)ρ^υ τού¬ χχΐ χυΐι, , ;η, 14 ρ η ρ Γ-ιχηρριχην ιμαι&η< τού 'ΐληοβζοοσιου τού αΐτοϋντας, οριζομεο εν δ Α ΐ)» εις όρκχμας τέ&βμηχονΐα (70) την ο ιτίριλ))ψ.ι όη^^σκ,χιΐ) τη; παρνυϊης οια χα- ; ιΐι την ί^πΐβι^ον '^^ημιρι6χ χαί εις τη» «ν Ρ*- {] εχΐθθαένην έφη^.ρ.οχ «Θχ^ροςο Κ ο 9η ϊΐί»«;ίΐΚη χ*ι ΐοη^οσιιυθη έν Ρί.0ύΐλνΤ| τϊ| 23 Δε- β Ό Γρμμ Κ. 11ετρ«χις Ό 11Γο·5ρος Φ· ΦοαντζεοΊίάκις " )τι αχριβε αντίγραφον Ε« φ τί} 3 Μα^τί&υ 15,1 ^ τό μ γ ρ αι π«ρ' εμοι εί, το Ιΐαρΐρτημα της Κυίίρνί|αιω,ο τυΰ ' Έν '^ το^ ' Ι. Μχ.ι,ι>ό»χις
  ■/, ου ιπιοη^ον οιυυταν *^-
  Έ^ι,μ,ερ.όος τη;
  ιχου Βχοΐ/ε.^υ, χαι εις την εν Ρβϊυ-
  ρΙθΛ αΘιρρος»
  Μχρτίου 191^
  1104 έν Κρητϊ) Διχηγορος
  Ι. .
  »« ί^ » ^ . ι ' Λ Πρωτ. 'ό'όΊ ,
  Περίληψις τής υ- αριθ. ,-τ—-;-----— «. Ι.
  τού Ίεροίικείο,) Ιΐραχλε.ο^.
  Αριθ. Μεταφράσεως 10947
  Τό 'ίεροοΊκίίον Ηρακλείου
  λ. τ. λ..........................
  τοΰ Χαφιζ Μ«χμίτ Κιαζήμ Έφ«.νδ&υ
  τω*
  Χχ
  νος
  Να*ηπ 'ιΙ/Λ Έχιρα^ζαίε ΛΙβυφιΤ) Ααι τοποτηρητου τού Ίϊρο-
  Χ-ιΊ 1>ρ)θ1λ>'-3υ ΗίαχΛί 44 ιίΧΙ ΧΟΰ
  ; τώ/ Λΐΐ^σουΛμανΐχών θρηακϊυτ.)
  Χα;ζή Δϊ^οι; Ζ<οε Αχμέτ ΐνυμή Έφινίου νού τ^'ί επι ιω ν ΐ;8.χιπκ.ι)ν 11ρ.ζ|ΛιΑΛί£ωί ;ο^ ΙεροοΊλίιςυ, ίκφω- νη[)ίν:α)ν των 3ο,*α:ων τώ/ οα5ΐλωιΐ δια τού κ^ηΐή^ος η γ>=->
  συζυγος Σιλημ ΧαΑαΐσαΛη καΐοικος
  ; όικηγορο.» ·* δέ
  Τείφηκ και Χβασϊΐ» κίαλατσ*Αη ο Γείφη*
  κατοιχος Ίί:11*.ι.£ι^^ αύτο>τρ39ΐι>π<»ς ο 2β Λϊτοικβι *ίς την ουμφα>ΐ>«>ς τώ Νομώ και το
  τ»ς»ι λ. τ. λ......·.......................
  Δια ταυτα
  . τη» ανωτέρω αΓ;ησιν χρονολογιας ΙΟης'ΙουΛΐου 1911
  τής είρημί-ης Γζίμιλβς Τζ,ΐγΛΐροποιιλας μήτρος αυτών. Προσ-
  δ.ορ.ζκ 3ια τον .ντΛϋιΙα οΐαμϊνοντα υϊόν της ειρημίνον Τιδ^ηκ
  λα/να,σαχην κΛφφΐΐτ^Αην δραχμάς Οϊλ» μηνιαιως και ου τον &ις
  την κω,ΑθΤΐαΛ,ι»1 Μ,ιη^ί-χι, όα^ϊΐίνχιχ έτερον υϊόν της είρημίνον
  Xο^^ιι* Χαλ,αΐί,ζκ,η,ν τρια,οντα ύρζ/,μ.ζξ μηνΐα^ως ήτβι *ν θΛψ
  οραχμ.2; τεΜΐρακοντί. μη^ιαιως χ.^ι καταθικαζει τοος ιίρη,Α»"
  νους ιναγίμε^οος ν* ΐΛηραίΐ^ΐ ν αϊ^' εΆαΐΐον μή»α λογιζ<.μ5" ν^υ ατο Τκ)ί χρϊν^Λίγιχς τής βΛίφαίεαίς ταύτης ώς »ϊρητ»ι πρις την ίΐρίΐ,Αϊνην Γζι,ιΐΑε/ το π^σ^ν Τίΰ'ο. Ομοίως δραχ. Α χ ο υ σ β ν ^ , }ίΑα »(1 ίι*ί)ρρι*/]ιΐ αμ,ιι^ν *»ι έςοία τΛς όιχ,ης δραχμάς ίεχα τού xιτ^ιί#το^ ΛΤςι6ζ^ο*τος ΟϊΧ ε^ τώ ϊ/6- __ ». ^,. 4'>/ λ ' ν .ίθ / .
  ■· ■. . - » / ' *■ τρ»ι, και »ηη ήτοι ίν ΟΛω ιαραν. λο,ΊΟ.
  τιχω πρχ«τιχω Δη^ασχ; ου<ί4,»ιχσΐ(ΐ»; τού Δ.χχΐτηρίιυ τουτοα ·ί, ι, ι> α ί
  1 ι _ _ ' ηχ,ρι^η, απϊφασυοη χαι εοη^ίίΐίυ'ν»/) την Οΐ]ν Μάρτιον
  Ί^6» την Λιί^γ λ,·1·/ ^χε^Οΐν χχνχ τον Νόμ3ν 5 /191Ι νΙβν "■* 1-ρ^3>κευυ ΗραχΑε.θυ ο Λΐίυφτης τής κι
  Έτειδΐ) ώς δϊ ,.-ΐ.! *<. .ώ, ι/ τΛ δ(«^ρ*?ι* 8ίγρί*α)ν, εττι- ] ^ίωί αρχ^ίΐ9Ό λχι Γβΐϊ^ΐ,ρηΐΛ,ς τού Ί·ροοΊ*ου — Ελ — οοτηρίων χαι ε^η,αιριο-ς, ετΐίη&ηΐχ» πίΐα. αί υπο τ^υ Νόμου ! "*Τ1Ι—Χαφιζ Μεχμετ 1ιίαζ<Η. ές ό,ιΐματος τοϋ ά<αι:ουμ.ί«αι οιαιυ^ώΐεις χχι προβισμΐαι { τοό Ιιροίικειβο ό υπβγραμματεϋς τω/ ΟρΤ|σχβυ:ικων ■Ετβι6ϊΐ ** τώ< συνεπι » *χι ί".ι..;ΐ|Αΐι της ύτ χριί 7ίΗ ί.ί 3( Ήρΐχλειου Χατζή Διρδ'ις Ζϊ5ες Αχμέτ Κιαμής. αποφισεω. τοΰ αιχχστη^ιου του:οι>^προβομισίειβύ. «ιΐοδ.ιξ.βιν ". ΛηΛθΤίβ^ηιω , παροΰαα «χριθης π'·ριΑηψις ίκ τοΰ είς χ*'"
  α«βοειχν»εται πΑΐ]^ω; το »1, το βίΐίύι Λημοσο» επ.βι,ηΐί» θε,ι», < ρϊς μ,οι> β^ι3χ3ιΑεν0υ (πισομυυ πρωιου «πογραφου
  έ«βμενως διον νχ γενητίΐ δ: «.τη ή ίικο χ^ισιν αίίτισις ΐ _,-. η.,-,.^. _, . . , . .
  α - ■ * · ^"Ρ'Ρ'ΐ'ίί*31^· της ιΐιρΓ),Αίρι5 3^ ττ)ς
  •Ιϊβ, χ*?* τ, 53Ϊ« υ,1Γϋ,τ"βΙ! 2* χ«130 τού Ά,τ,χοΟ χώ- ' ^Μ# δ·β "„' Ιν, ΜϊΑ·Ι*·*Τ1 ~« -^ί τής Μικρά; ^
  6ΙΧΟς ί τή» 1ουρ*«ς οιαμενοντα Λουαιΐιι ώελημ Χ«λατσ«Αη».
  λι6 8 ΜΛρ:ο« 19 11 αίΐητ:» τού ε/ Κρή(ηΈ>- ι ,'-' ΗραΑλεΐψ τή 20 Μαρτιου 1ϊ>12.
  ου εδ^ίΐίο/ ο; 8/ Χχ.ιοι; χχΐ ίκκΐΛΐιο-τοο^ναχ) Ο πληρ€ςυσιθς ϊιχ,ηγορος τίς παραγγβΛλβυίης Τ
  καρά ΐο,ι «αι τώ/ Οχο.ο,ιιχώ< Έπιτρόη-υ Τζα^καροπουλας. Κτ)ρύ"*ι τον Τίιριγότην Βλΐντή» νιχρο* ώ; ά^βντον ) Ηαύλθί Ιΐαλίδης ϊνπογ^αφείον