92440

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ «Χ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν ΚΡΗΤΜ
  ΤϋΎΧΟ" ΤΡΙΤΟΝ
  Τν Χα^ις τη 7 Απριλίου
  22
  Λ. Πρωτ. 982
  Διεκχ. 589
  ί τχνθησόμε· όν συμβόλαιον μισθ>..σΐΜς. Καί οί «κμισθα-ταΐ, ναΐ οί
  ί έγνυι;ταί οΰτών εισίν άλληλεγ 6ως ύ-εύθυν^ι άτίναντι το3 Δη-
  ι μίσ ου άν«υ δ <αιώμ·*τος ί.χιρί-ίιος ΐ, ίιζι-,σϊως 8ι' όλον τό μί- αθωμ*, μίτά των έ'ίιχοΐι,ίνων -όχ·ι)ν ύΓ,ηρημ,ερίις χαί έςόδ(ι»ν ΔιτκΛονξις δηιιοποασΐας πβοϊ έκ-ωρΛο"βως τοΠ δικαιώματος *" V '"βω· *' *,Γ'ς ° ;.· · · ! " ,;._',. ,;, ;.«, τιϊςκατασκρυΛοκαίένμεταλίη,,ΐΡίοςθ,-ΐλαο-σ^νλοντΛροίν | Α?1» 7 Ο «»»ωτ.(< υοχειτζι «ι. πα«ς τας «ι πλησίον των άκτών Καινον,ργιας Χώρας Χανίων Ι »% βριθμ'ν ."Κ>υ Νομοι» πρσβλεπομ-μ; υκοχρίωϊΐ'ς, *· όσον
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λ™^ ™"«■« «<ς τούς δ,οους τή; α^ρα-ής των 6«ο- Διαχιπρΰττει ότι, ί *Αοήρον 8. Ή συγ-'ρχί>ή τ<3ν ύ^οχ·5ΐώτί»ν ίίναι χβτιτβθει- ιγ-ι ,Λ . » » . » / ν » . - ! μίνη «ις τό Ι οαΐείον τίς ΝοΐΑΛβνΐιχς Χανίων εις την διάθεσιν Εκτίμησιν εις πλποϊοτικτν διτμοιτρϊσΐαν την ίχγωοησιν τού >* Ί' ι '" ' Ύ* , , . ,
  • -«ν. „ ^>· ,, ; των Ά υλομ'ν υν ν« λαίωσι γνώτιν οτυ ής.
  αιτοχλϊΐστΐΜ.ο3 διχαιώματος τής χ^τα-ίχβυίΐς χ-?ι 'κλΐταλλευσε(ι>ς / „ ,κ π π , > ι » *
  «ολασσίων λουτήΡων π>η,ίον τών ίχτων Κ.-νί-ίργ,βς Χώρις Ι ,^^51" ^ Π'?~ ΤρΜ?9/β Ψ1™ ^^,- . -
  11 Αρθρον 10 Τβ χηριΐ'ίΐα ϊιχ>ιω.Λατα χ«ι τα εςοδα τού συνα-
  φθησ^ίνου σι·Λ6ολ^ί^υ ί.πιία«ύν^υσι τόν έχμΐαθωτήν.
  Έν Χ,ν.οι; τή Γ) Ά^ριλί;υ 1912.
  Ό 4τγ' των θϊενΐμιχών Διοκών Έπίτροπος
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Άρθρον 1. 'Η ΙνοΐχΐΛσίί ϊ'«ρ«ίΤ τρείς θίρινάς τεριόϊους,
  τίς πβο',τϊΐί σύτών ά'.'/ομίνης άπό το3 θέβους τοΐ τρέχοντας
  Ιτους 1912.
  "Αοθοον 2. Ή δημοπρασία ένεονγιθήσετϋ Ιν τίί Νομαργία
  Χανίων την 18 Άτ ιλί:υ ·τμ;?αν Τίτάθ'ην > -<ί &οαν 10— 19- π. μ. ενώπιον Έτιτροπείβί, «ποτελουμένη·; *κ τοΰ Νομάρ 7«υ Χανίων, ώ: Πθ'έϊοοι» τοδ Γιαΐίυιατέ·"ί τί'ς Νομβρχίας Χανίων, ή τούτου χ,'.ιλυοΐΛίνου τού ίιπογρα'-ΐματΕΐΛς αύτ*!ς κιί τοΰ Λιιιενάβχου Χανίων, ?,, τούτου χαι'λυομένου, τού Γραμ·λα- τέ«ς «ύτ:ΰ. 'Ατθϊον 3. Ή ϊηαοπρασ'οί 8*« ιϊνι τ«" ειωτκτ). Έπο'·>έν(1>ς
  ΐ»ν ίντός έξ ήϋρών άπο τή; λ^ψ'ως των ποΐχτίχώ ■ τί!« ϊηαο
  Δ Ο'ώ δέ ί
  ρ-θ. Πρωτ. 1792
  » Διεκπ. 1373
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΐνΣ ΑΣΦΑΆΕΙΑ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣυΝ ΕΡΓΩΝ ΛΐΟΙΚΩΝ ώΠΙΤΡθΙΙΟΣ
  Διοιχηρύττει ό'τι :
  π3ασίϊς υπο τί|ςΆν.»τ. Διευθΰνσ*ω- τών Ο'κον^αιχών δέν γίνη | Έκτ Ο«τιι αο ϊιιγωνισμόν μκΐδοτΐχή; τιλίΐωτιχής^ ίημο-
  ιΐί τ·ια< ν-'α πρΐσβθΓ' άνωτέ'7 τ?ς -οί ά α'ηίανθέ^τΐς τελε>- ί ποΐτία; χατά τα ΰΐο τής Ήηθίσίας τώ< ΔηαοίΜον Έργων το·ου τ·λΐ'"ί*τ-·ο, εΓτε 8ι' έ'ά-την -ί?ν ί';«υΑων 6ίτ;ων εΤτβ V ι σ^/τα■/0ίν-Λ χϊί^το τού Δι·υθυηο3τών Δ^οσίων^ 'Ερίο>ν Θε-
  οι^τ"·ί,α^ όαΐΰ τ-ολ'γι^τ^ν 5 ΐ)ο "τί τοΐ ολι«3ϋ ποσΐΐ, ^ντ! | ωρηθε'-τϊ δα;=άμμΐτα μινά το3 -τροϋπίλϊγισμοΰ, σιιγρίφής
  Ι
  το3 ϊποί^υ ίνχΛ οτμίάνκ" τ^τος την ίχ'χίιθωτ'ν, 8ιηίμβ<^ χατά ί ύ-ογοεώσιων χαί τ·.μολ3γίο^ ό κ*τϊτχ'υή τοΰ νέου Τελωνειου την χρί,ν ημών νά ί·τ·χυ"'>β.ο·*ίν ή '<ίκ1;Γ<.σ ,<-*'« ττν ^ημτοΐ-' έν Χ>ν!:ί- -αρά τ--ς άπ^ήν.α; Κιόνα; είς θίτιν Τεροανά.
  -.ί'-ν, ,.',,,«^,ν-.· Οπ· ?ψΕί,ο^μτίρο·'τ,3 8τμο-Γί'υ. Έΐν ίιι .« | Άο'υον 1. Τ/ εργϊ πο-Οτν.ογ.ζονται χα:α τή. λίΐΐτομ,ρή
  «ντϊς τών !ξ τούτων -ίμίρών γί^τ, ι'κ; ?;μϊς τοΐϊϋίη ποίσίορά 'ίά είς το <:·Όν τ·~ν 'οτ/^.ι; όΟΟΟ') —ρ λϊ·Λ4^θ!*-νο^ τ>3 πισ:7)
  άκυϊώϊΐ. α*ν την Βημ'-ρασίβν κ->ί θβ ?ΐϊταςι·ιι*εν την {πανά>ηίι·.ν τώνϊρϊχ· 270 5·.' ϊτ3;όιΐΓ3^; ίϊπΐνας ε? ών 3^'ε' ίικχι-Λ^χ
  ούτής τι">ειωτιχώ'-,. Την ούτω ϊι-ξαίγθίΤτίν ϊηΆΟΐτρϊΐίαν δΓχα:·)"*- ϊχε' ό ί-,'υ^ί'-'-. Η ?*ι;ωΐι; γ-νήτετχι »πι Τ)Γ; ε*α:ον
  ται ό ί-ί των Οίχ^νομ'χιΤν Δίΐινώ' Έ^τρ.—ς νά '^υ^όντ, ·/'»" ι ίίί ά*ερ*ί ζ μΐ.αϊις. _ >
  ρ!ς ίχ τούτου ν' ίτ.ο -α ό τε/ευταίος πλ-οδό-ς ο1ϊένβι«ίω« ί 'Αβθρ-.ν 2 Ή 3ημ-τ:3«'.χ ε«ϊ/Γ,ίο««« εν «Τ; Ι5ρ«ς των
  άχο'ηα«..'»σ·*»- ταοά τοθ Δημ^ί,υ. ! Ν=α<3ν Χ3νί,ο., Ρ-Μ·ι.ν χτί 'Ηϊ^ϊ;^ κ« εν τοίς Κατ»- "Αρβββν 4. Αί πβοσφιοαί 8ιά την πί-αν&βηΐιν τοΰ 5.«Λ.μ- ! στήμαπ των Γ5«ίων Ν-|*«-/(ω* ί> εγνοα^ν χα· ε~ρ>γιν|*ίν»ν
  μα'ο- τού-υ τί>ς "»'χτκ« ^ νΟ! έκΑετΑλ'ύσεω; των Οϊλατ- π- -σβ'ρών ΰπδ ,ζ::?^ή, πρ=εδρ«υομ=.νης ^πο των οι*ειω^ Νο-
  »·». λουτΟΓων ^-εδίλλονται ϊι' έ«σ·ην τούτ»ν χ»ρ·ϊ:ά. ^ ^ώ' ί τ^ ^«,ηρωτώ, αυτών των οΙ«.«·«ν Π-.οδ^ν^ών
  'Αρ'ο-ν 5 Π5- -λε·ιντ- ''π·Κ γ«'ν^ »:χ.τ;ς εί« -τ)* Πίϋ.τί!· όν χα;. ί/'; ΐί.»)χ«νκο3 ή τώ- *νΐ-λη;ωτών αυτών
  ίΓ1αβ«9~ίίν.'ϊέβν να'-ρ5χα,α6άλη είς τ, τα ιεΤ,ν τείί Λτ,ιιο- ώς αελών τή, 2 Μ χ! μ 1912 ημέραν Τετάρτην κ>ί ώραν
  σίυ ι τίς Τοαιτίζης Κρήτης, >όγω ΐγγ-^ϊεΜς δρ/γμάς Μ^. 11 —12 π. ;α. .,,·»-
  "Αρθρον Κ. Ό ,Λΐσθ.-Γτής ?, μ'σθωταί ίέ,ν να Γηοσαγά^ϊ.ν 'ΑρΟρ.ν 3. Π«« προ^ορα θ. σ.νοδ.υηται «*! τής αδείας
  άξιόχρΙων ίγγυητήν, ίχο,ς πΡοτ«βγράψη ώ; τοιούτος το συν- τοΰ επιτηδεύματος τοδ εργολβίου σ»μΤω.ως τώ 811 Νόμφ υπο
  ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοΰ ποοδλεπομένου ύχό τοΰ περί
  καί εκτελέσεως; ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧίΙΡΟΦΥΛΛΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΓίΙΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
  Κρήτης κατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χ.ήαατα ή όμολογία! >^_ Διόικητοΰ τής Χωροφυλακήν κλ*. απενεμήθη πανηγυ,ι-
  τής Τραχεζης Κρή-ης, κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν 5 *< "«αι»* π?3« τον Ανθυπασπιστήν Μαρκουλακ,ν Μιχαήλ ποσοδ ϊρανμών 3000 ι διότι: «Διοικητης ΐΑϊταβαπκοο αποσπασμιτος τυγχανων διέ^ηχ* Είς τόν διαγωνισμόν δύναντα, νά λάδωσ·, μέρος κ*1 άλλο^ατ,ί : καταλλήλ»; τού: ΰπ' αϊτ=ν Ι,ίρβς ώ στε «ατώρθ»» χατόπ ιν συμαορφούμενο- πρός τάς *»τάξεις το3 πεοί ίη,Αοπο,σιών «αί 1 24«*ροι» ε«π6νου υτηοεσιας την σύλληψιν τβιων «ι«*νϊυν«ν ?ϊ- εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νόμβυ χαί λοιπ-)ΰί τοίί Κοάτους. Άρδρον 4. Ή Βημΐπ.ΐϊσία διεςάγ«τα! δηιοσί»ς. Ό ϊτ»ο'ί- ^ ^ και αφ^λ.σμον^ των ίυο « το,,των πριν «?οφ«»ασω« ν« «{η*«ντ« γοήσιν των όπλων καίτο, «πε^ρα- θησβΜ, σπιυϊαΐϊν προσενεγχων υπηρϊσίκν εις την δημοσιαν μεϊ τούς Φαχίλλους κατά τάξιν τή; έγχϋρίσεώς τω··, άποσφραγίζονται οί έξωτερι*οί φάκελλίί, ή δέ ίπιτροπή ση*ειοϊ έφ' εκάστου έσωτερ·.χο3 φακέλλου περι*λ«ίοντο? την εκάστου τό ίνπμα αΰτοϋ χαί τόν αϊςοντ* άιι^μόν τοΰ έξωτβ- ί φακΐλλου καί χβτϊγράφίΐ έν π9<ι)τοχ.όλλω τα «ΐΑπερΐί-χό- μενα κατά τό άιθρον !ν" Ιγνρ-ϋφ-!. 'ΡΙ-ίΐττι ο: ΐν τή αΐθίΰίϊ) τί)ς σ: ν·5ρ:άσεως παρΕυρισχόμινθί άΐ'οσ'-ρίνται, ή δέ ίπιτροπή ΐξε- λέγχουσ* χατ' Ιδίαν τα Ιγγραφα άπΐφϊσίζίι χ^τ' Ονΐμα τούς είς τόν ϊιανων.σμον ^ΐρϊΒίχ-εο^ς σημϊΐοΰτα τού; λόγους 8ι" οδς τυχόν θά ά-τέχλεΐί τίνα των μηοδοτών. Άρθρον 5. Παΐ» χ*τά χαράδϊΐιν των άοθρ >>ν 2, 3 καί 4 προ-
  σφορά είναι άπτρίδε».τος καί «ιτιστρέφ-τϊΐ πο^ς τόν «πιδόντα
  ταύτην χωρίς ν* άνοιχθ' ο περΐχλίίων αυτήν φίκελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή σννεδρίβσις άπθϋΐαθίστα-
  ται έκ νέου ϊημοσία, 5 δέ πρόείρος άπίσφρΐ ίζει τα των τρο-
  σφορώ" ϊελτία κατά την όρ'θιητ'χήν οτύτών σ^ιρ^ν, κιταχωρίζιι
  τί π«ρΐίχό'Λ<νον αΰτ3ν έν τώ τοωιοκόλλψ κ·η άνακηούττΐι τε- Ιργον (Έκ τής Άν. Διοικήσεως τής Χωροφυλακήν) Αριθ. Άποφ. 152 Τό ΔικαΛτήρ'ον των έν Χανίοις Οριοτοδικών Συγ*είαενον.................................... χ ψ λευταΐθι> μειοδότην τόν προσφΐρόμενον νά ίχτεί.έσ'! τό
  εις τιμτν συμφίρωτέραν.
  "Άν πλείονεί των διαγωνιζί^ένων ήθελον ποοσιέρ»! την αυ¬
  τήν συμφίρω-έοαν πρ σ?ορί<ν, ή ίηΛοπααΐίΐ έπαναλαμβάνεται καί παρατρίνετα! ΐτ· ?1ο ώρας ό δι* έσφοαγισυ.έ> ών προσφιρΰν
  ϊιαγωνισμός ιιεταξυ των προσίνεγκόντιβν τάς αύτάς συμ.φ5ρωτέ-
  ρας τιμά,. Άν δέ οΰτο τιιγγάνωΐιν άτί/τε;, τίτε ίπίναλαμίά-
  νεται ή δημ'ποπίΐ χαδ' οο'σ°ησ3μ.ίνη" ·ϊγο -ί1; Ιπιτβοπή; ημέ¬
  ραν, ί,τι; δέν δύνΐται νά'^περίτ) την δϊ*άτην πίμχτην *<ϊο τής πρώτην ί»ΐι/ιοιτραΐ'ας. II ϊευτέρα βο;η ΪΥ)Λθποαίία 6ϊ ί, Ιγκυ- ρος μόνον εάν ό είς των ίιχγωνιζβμένΜν «.ίΐΑτ, Ιχπτωσιν μεγα¬ λιτέραν τής γίν-μένης κϊτά την πρώτην δηΐλοπρϊσίαν. Άρθρον 6. Είς τού; *ατΐ ταν διανωνισαόν άτοτυγόντα; ΐπ·- στρέφοντα1 τα λόγ<ι) ίγγ^ί-,σίως κατατείέγ-α χρήμα-.γ, τ) ΟΑθλο- γίαι ΐντϊς τριών ήμΐρώ·.» άπό τής ίημΐπρασίας τή ΐγγράφω είδοΐΓθΐήϊει τού ιΐ-ροέδροο τής ΐπίτίθΐή; πρός τους ϊημισίους Τίμίας ή δ!^'^θ^ντ^ς των κϊτασίη,ιάτα)' έν ΐΓς κϊτίτέθησϊν. "Αοθρον 7. Ό έργολϊ6θί ΰτ:ό<.β'ται εί.; τάς 5'ϊτάξ.ις τού •πίρί δηυιοπρασιών κ«ί ίκτϊλέ'τεω; δημοτίω* Ιργων ϋπ' αριθ. 356 Νόμου. Άρθρον 8. *.ν χ,ϊί ή αί,ιΛπ'χ τ?Μ-ι)ρ υσιτα: ώς τελίΐω- τι*ή ·ά πρα>ί.τ!«.α αΰ-ής ΰπόκβινται «'.ς ττ;ν ίγχρ'σιν τοΰ επί
  τή; Δημοσίας 'Ασϊαλεία; καί Δηυιοτίων Έογων Δΐίκοίϋντβς
  Έπιτρόπου β'στις ίχεΐ το δικαίωμχ, κατά τό δοκτύ' α^τω, να
  έγκρίνιτ ή1 μή αύτά, χω^ίς Ι; τούτου ν* άτο^τα ό τελβυτϊΤοο
  μειοδότης ουδέν χατά το3 Δημοσίου ϊικίίωμα.
  "Αρθρον 9. Τα δΐϊγοάμ^α-α ι πρ:ϋ^.-λογισμός,τό τιμίλόγιον
  καί οί ό'ροι των σϋΐιφωνιών ^Ίσίν έκτίθειμένΐ είς τα γρα*εϊα των
  άνω Νομαρχιών *'ις την ϊιάθίϊΐν των βουλομένων νά λάδωΐ!
  γνώσιν αυτών.
  "Αρθουν 10 Τ-: χΐ))ί«ι <.ϊί Ιςοϊα το3 συναφθησομένου συμίολαίου έπιδαρΰνουσι τόν έργολάδίν. ΈνΧα,ίοςτη 6 Άπί-.λίο., 1912. Ό έιτί τής Λγ^σίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έρ^ων Διοικών Έπίτροπος Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Σχεφθίν......................................... Δι ά τ α3 τ α Δκάζο» ίβ·?ιι»ην το'1 κίτηνοοουμ^νιυ Γεωργίβυ Έμ. Άγγε · λάιιη, έτών 18, κατοί*ου Έιΐάνω Κβτάλας Κισσάμου καί ή1 δή αγνώστου ίιαμονής Κηοόσσίί το3τον ϊνογον 8τι μϊτ' άλλων υπό κο'νοΡ συμφί- ροντος κΐνούμενοΐ συνβπίϊάσιταν την έκτβίλβκν τής επομένης άξιιποίνου 'ί-οάξίως καί ένεκβ ταΰτηί: συνομολογιίισαντβς άιιοι- 6·»ίαν πρός οΐλ^ήλους συνδοομιήν την νό*.τα τί)ς 3 πρός την 4 *ε<λ5ο!3υ 1910 ι ι πιο«έσε'<»ς καί χαχοδϊυλίχτ κα'έττοεφαν 13 κυψέλλας άξίαε; δρχγ. 5*τώ έκίτ-η« ήτοι έ' όλω 104 ανη- κούτας είς τόν Μάο'θ' Κουκιυρά<Τ|ν κ>ί Μιγιήλ Μ^ελάκιην
  *ύοίσ·ομ:νας είς τόν μελισσόχητον των ττκθόντΐον κ!(αέ«ου *?ς
  α^'ανά Κ'σσίμου '-ΐ 5τι χατά τ'*ν αΐτ'ον τόπον καί ·χοόνον έν
  γνώϊει αΰτογνωμιόνως καί ά>ει> τής συγχ,αταθέσεΜς των εχόν¬
  των δικαί'.ομα Ίϊιυκτημ^νιον Ιλαδον ϊ'ις τήΐ κατονήν των ξ-'να
  κινητα ν.τηιντα γ|τοι δτι άφτ'ίϊσαν μέ>ί άξίις τ.^έην τ·3ν 20
  ί 1χ3βον των 400 δραγ^ιών, άνϊΐκον είς τούς αύτοας πα-
  θόντας, διά »ά τα Ιχ<οσ·ν παΐανόυιως ώ; ίδοκτητίαν των κ»! Καταδΐκάζει τ5ν κηουχθίηα ϊνογον κατϊ)γοοούιι.ϊνον Γεώρ¬ γιον Ελ. Άγγϊλάκην είς «υλάκ,ισ ν ενός ϊτους οΊ τρ ών ήιι«' ρών, είς ίνο' ?τους στίρησιν των πολιτικών αύτοι! δικαιωμά- των μιετ* την Ικτισ'ν τής ρυλοκίΐϊω; ε'ΐς άιτοζη-ΐίιοσιν υπέρ των παθίντων διά την αξίαν 13 κυψϊλλδν, χοος ό·<τώ (8) δραχ"·· εκάστην δοαχ. έν δ'λω 104 είσπρβκτ'ων καί διά μηνιαίας "ρο" ιωπιιής αύτο'3 κοιτήσεως χαί Έπιδά'λλει είς β^ρος οΰτοί τα έ'ξοδα τής δίκης ίραγμάς τβίΤί >αί πεντ^χοντα έχατοστα (3,50) εΐσπρακτέων χαί ίιά
  πο'σωπιχή; αύτοΰ κρατήσεως υπέρ τοθ Δηαοσίου.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαί ί?ημοσΐίΐίθη έν Χανίοις τΐ
  τίου 1912
  Ο προεδρεύων
  Ι. Καταλαγαριανός
  Ότι άκριδές άπόσπασ>α
  Έν Χανίοις 27 Μαρτίου
  191-2
  Ό Β. Γραμαατέως
  Έ. Μπαρνΐδς
  Ό Β.
  Ε.
  Αριθ. 'λποφ. 42
  ΤόΔ. καιίτήαιον των εν Ρίθιίανη Πο'-οτοδικών
  ΣυγΛείμενον χ.τ.λ..........................
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τοϋ κατηγορθϋμέν^υ Νικολάου Μ:χ«λιουδάκη
  ή Βαλιντάκη κα.οίκοο τού χωρίου Όρους Ρεθύμνης κβί
  αγνώστου διαμονήν
  1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κηρύσσει αυτόν Ινογον 8τι την νύκτα 22—23 ΑΊγούστου Κα-α?ιχάζει αυτόν είς φυλάκισ ν ΐ4ο κχ' ήνσϊ*ς μι»ών.
  1910 έκ τής θέσεως «Άγιος Γεώργιος* τής π«ρι»ερίίας το3 > Εκρίθη απεφασίσθη χαί έίημοσιεόθη
  τοΰ χωρίου "Ορους Ρεθύμνης ίν γνώσει ΙΧΐβεν είς την κ*·ό- Ι Έν Ρ·θύμνγ) τί) 16 Φι4ρουαρίου 1912
  χήν τού αΰτογνωμόνως χαί ά^ευτής συγχαταβέσεως τοθ Ιχοντος | Οί Δικασταί
  δκαίωμα ίνα ϊνον άξ'ας δραχιιώ» εκατόν ε!οσι (120) χΊήκοντχ !Φ' Φραντζεσχάχης
  είς τόν ομοχώριον τού Ιωάννην Κ. Ψαροι-δίκην ό'τως Ιχτ |ΙΙ>Ι. Κοκολάκης
  αυτόν παρανόμως ώς ΐϊιοκτησίαν τού επί παραβάσει των ά^ιαν Ν. 'Στρατιιυδά
  1 >ΐί 2 το3 ΰπ' αριθ. 665 νόμου καί.
  Καταίΐχάζ-ι αυτόν είς φυλάκισιν ενός Ιτους, εις στέρησΐν των
  πολιτικών αΰτοΰ διχαιωμάτιαν ί~ί ί·> -ΐ'-ς χαί εις τάς τής δ·κης
  δαπάνας δραχμάς ϊΓλθσι έννέα (29) ε'ισπρακτίας καί διά τριμή
  νού προσωπικής αΰιου κρατησ;ως.
  Εκρίθη, άπιφασίσθη καί εδημοσιεύθη
  Έν Ρεθυμνον*} 16 Φείρουαρίου 1912
  Οί Δικαστβί
  4» ■ Φ ρνντζεβκάκης
  Μ. Κοκολάκης
  Ν. Στρατουδάκης
  β Βοηθός
  Άκριδες
  Έν
  Γ. Ά Πρ*6ελάχης
  ττά 28 Μϊρτίου 1912
  ό Β:ηθός τοθ Γραμματεύς
  Γ Ά" Πριίίλάχης
  Αριθ. Αποφ. 46
  Τό Δικαστήριον των έν Ρεθιίμνη Πρωτοδ κων
  Συγκείμ,ενον κ. τ. λ...........................
  Διά τα3τα
  Διχάζον έρημον τοΰ χατηγορουυ-ίνοιι Γ«ωργίου
  % Κατσουλοΰ χατοίχου Χώρας Σφακίων χ»ι ήδη φυγοϊίχίυ.
  Κηούιΐει αυτόν ϊνογον 5τι »ν γ ώτϊ' κΐί ϊπίτηϊις σνήογη-,εν
  *ΐς τί-ν κατά την έσπί:αν τ*1ί 19 Σ»ιττ«ιιίρΙο^ 1909 ΐν τή
  θέσεΐ « ίΐ5άίΐα» τοϋ όο^υς Β ιύΐινϊ Ρί^Ίμνι; ϊΐϊπρΐγθ Τΐΐν
  παρ' άγνώβτων κΧοιτήν αΐγών τώ* Άλή Άμτουχουρά*η χά!
  Μουσταφά Μαχ9υϊά«η κατο'χων Ρ»θύμνης δεχθε'ς 1ξ ΐδ'οτ*-
  Χείας είς τό ποίμν.όν τού χαί άπίκρΰψΐς μίαν αίγαν έκ των
  χλαπϋσώ» ή*ί άιιΰρΐν κ ,ί χατέσχΐν ίν τώ ποιμνίω
  η γω-
  κατα
  'Στρατουδάχης
  ΆχριΗς απόσπασιια
  Έν Ρϊθΐμν-ο τΫ] 28 Μβρτίου 1912
  Ό Βοηθός
  Γ. Α. Πρ·ίελάχης
  Ό Βοηθος
  Γ. Α. Πρεδελάκης
  Άρ-.θ. Πρωτ. 3059
  » Διεκπ. 1847
  Έν ΌνΛηατ» ■'οθ Βασιλέως Γεωργίον
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜ Α
  "Ρ1—βτ?·>) 4 Κωνσταντίνος Δ Πετράκης, έτώ« 25 ποΧίτης
  Χοιστιανός Όοθόί^ξος, κάτοικος το3 χωβίου Ρόκας
  Κισσάμου χα? ίδη αγνώστου *(«ι»ον?* χατηγοριΐται ώς ύπαίτιος
  το3 8*ι ΐ"' γνώσει αύτογν<βυ.ώνως χαί άνευ τής συγκαταθίσΐως τοΰ ϊχοντοε ϊικαίωμα ίδιοχτ·ίιμονο Ι)α6ιν »!ς ττ,ν χοτογήν τού ζίν& χινητβ χτίΐΑατα ήτ^ι τή» νθχτι τ^ς 16—17 Σεττιιιδοίου 1911 =χ τής αύΧίΙς τϊ)ί ο'ιχίας τί|ί Ελένης γήρος Ν. Πατε- ρά»η νειιιένης είς την σιν^ιΊ^ν Φΐ)ελιΐνα Κισσαμου αφτ,οισε ίώο αίγαί άξία' δοαγιιών 40 άνΌχούΐις »ίς την «ίοηιιένην Έλίνην Ν. Πατεράκη διά νά τάς ίχτ" πορανόα'ος «^ς ΐϊ'οκτη- σίΐν τού. Έιτειϊή τό άνόμημα τοΒτο τρίδ^έττβ-αι χαί τ'μιοριΤται από τ' άοθοα 1 καί 2 τοϋ ύτ' αριθ. Ρ65 Νόαου. γιραχτηοίζεται δέ ς πληΐΛμ^ληι*».
  Έχειδή δ χατγιγορούμενος οΰτο; βϊναι άπών χαί αγνοιΐται ό
  τόπος τίς Λιιμονής τού.
  'ΐ?όντ«ς κϊί τ' άηΛρι 405 χαί 406 τ*ί ΠοινΐχίΙς Διχονομ!α;.
  Κα^οΰμβν τόν εΐρημένον χατηγοοούμϊνιν ίνα εμφανισθή βυτο-
  10 Απριλίου 1910 ίτι παραοασϊΐ των αίθων ι κ »^. Λ^
  γ χτ ' 1 < ο ·? ■ · · δ ««Ε ίίω·· «Χλ«*ς θ^λει '-■■■ χτ------χαι 1 χαί 2 το3 υπ βριθμι. 6οο Π, 72 ΐΐ. 5το5 Ποιν. Νόμου καί Καταΐ'.ίάζϊΐ αΰ:όν είς τεΐράμηνον φυλάκισιν Εκρίθη άτεφϊτίσθη χιί «δημοσιευθή Έν Ρεθύμνη τη 16 Φείρουαρίου 1912 Οί Δικασταί Φ. Φραντζεσκάκης Μ, Κοκολάκης Ν, Στρατουδίκης ΑκριΗς άπόσιτασμα Έν Ρεθΰμ,/ζ, τη νί8 ό Βοηθός Γ. Ά. Πρείελάκης η την 14 τοθ μηνός Ίουνίου τοϋ Ιτους 1912 ήμιέραν Πιμπτην 8 *. ι*. Γν^ δικασθή ώ; ΰταίτ ος τής ΐλ-ϊ'ίε'-ης το-χ~ ί ς ή ερη,Αην υμφι.ινυς τφ αοΗρφ VI Ι τίίς Ποινικής Διχονομία;, συγχοονως δέ καλούμεν αυτόν οποας ά γνώσιν των εγγράφων τής δκίγοιφίας. Έν Χανίοις τή 4 Άπρ.λίου 1912. Ό Ε'.σαγελίϋς Χανίων Γ. Σκουλάς ΟΙ κληθέντίί υάρτυρες Ν. Πχτ*ρί«η χ". Φχλιλ. Κισσάμι. κάτ:ιχος Άστραο » » » » ηχ Μ'.γαήλ Γ. Περάκης ! Γεώργιος Γ. Πεντάρης ΠΙ2 Ό Βοηθ'βς Γ. Ά. Π?ε6ελάκης Πανΐγΐώτης ΊΙΧ. Λΐουϊάχης >' Φα/ελιβνών »
  Άριιόδιος δικϊστικός χλητήο τ»οαπΡίλΧΕΤΐ" ^ωί -· "τι~
  τύπον τ:3 παρόντος τοιγϊχο" λήστ, ν; την τ?λίυτΐίιν να-ι9( (ί«ν
  τοϋ χί-ηγορουμένου κα: ίτιρον τοιγοχολλήστ, είς δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αΰθημιοόν.
  Αριθ. Άποφ. 49
  Τό Λικα Ιτή(3ΐην των έν Ρεθι/ανη Ποωΐθδικών
  Σ^γ·Α^ίμ{νον κ. τ. λ...........................ι
  Διά ταυτα |
  Διχάζον «ρήμην τοΰ κατηγορουΐΑ=νου Έμμΐνουήλ Κ Βϊντα- ',
  ρϊκη κατοίκο^ Άγίου Κων)τίνου Ρί9ύ[Α«·ης κιί ή!η άγνωΐτου ;
  ϊιαμονής. |
  Κηρύσσει αυτόν 'γοχον δτι άπό τοΰ Ά~ριλ'·θ^ μ^χ?! "ίλους
  Ιουλίου 191θέν τή ;ν Ρε^μνη οί«''α 1<βα μΐτά τ'-ΰ συζύγοι* τής κατψχει ή Μαρία σ>'ζυ':ς Ελευθερίου Δρακάκη, έν γνώίει
  ότι αυτή διετέλει έν
  καί συνεχατώχιι μιτ»
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάβ
  2308
  Εν «Ονόματι τοΰ Βασιλέως των 'Κλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των χόριαν 405 *ϊί 405 ΐής Ποινΐ/ή; Λιχον; λίας.
  Κίλοΰμιν τόν επί ζφοκλοπί) κxτηγ^οο^μενεν Ιωάννην Ε.
  α'τα,ι «ρώην κάτΐΐΑον Κρ ταίς Μεραμβέλλου χαί ήϊΐ] ά-;νώσ-
  έν νομίμφ γάμω μετά το3 Έλιυ. Δρακάκη ί τού ίιιμονής ίνα πρβσέλΐκ) αύτοπρθίώπως την 7 Ίουνίου τού
  ίΐ* τούτου, έμοι-/ίυετο μ*τ' αυτής *αι ϊ":ΐ' Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην χαί ώ,;αν 9 π. ι*, ένώτ.ιον τού
  μ /
  παραβάσει τών άρθρων 286 *βί 71 τοϋ Ποιν. Νόμςυ.
  ηρ
  άκροατηρίου το*' Δικαστηρίου των ίντ^θΐ Πρ^τοϊικίίν -ρος
  1ΛΟ
  ΕΦΗΜΡΡΤΣ ΤΗΣ
  «β σιιζήτησ'ν τής ώς ι'ρττα: άξίοποίνβυ πρβξ"·»·; τίς
  άνοφίροιιένης ΐ'ς τό κλττήριον Έπίκριμά ι»ας δτ' άοιθ. ""/^βΐ
  τής 2 Σϊπτεμ6:ίου 1911 άλλως θέλει ϊικϊσδη έρ*μην.
  Έν Αγ. Νικολάω -η 16 Μαβτίοι» 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
  Σ- Παπαντωνάκης
  Αρμόδιος διχαστικός κλητήρ παρϊγ'έλλετβ! 8πως £ν αντί¬
  τυπον τής παριύσης τ:!χοχολ)ήσγι είς τό Ι ;μ σιώ'.ερον μέρ:ς
  τοϋ χωρίου τού χατιτγορουμένου καί έτερον είς την έδραν τοθ
  άκροατηρίου τού Πρωτοδ.χε'ου Λασηθίου
  Δημοσ ϊυθήχα» 8 ά τή, Έπσήμ^υ Εφημερίδος
  Έν Άγίω Νικολάω α'θη^ερό*
  Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
  ~ϊ. Παπαντωνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 2309
  Αριθ. Διεκπ.
  •Εν όνόιιαττ τοϋ Βα ίιλίως των ΈλλΛνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των ϋ^ρω^ 405 κ*ί 406 τής Πο.νικίς Διχονομίας.
  Καλοΰμεν τόν ΐχί εξυβρίσει τί|ς Άργής κατηγοοοΰ.ΐ£νον Νι¬
  κόλαον Γ. Τζεραηαν πρ ^ην κά^οιχ.ν Τζ-.ομιάδων Λασηθίου
  καί ήδη βγνώ—ιυ ϊιαμονής ϊ··α ττροσέλθΓ, αΰ-5ΐΓ3οσώπ,βς την 7
  Ίουνίου τοΰ ίτους 1912 ήαέραν Πεμπτην κ»ί ώραν 9 π. ι*,
  ένώ" ιον τοΰ αχρΰ"ηοίου ·οΰ Δΐλϊστΐ'ϊ'^ου των ενταύθα Πεω-
  τοϊικών πρός περαιτέρω συζήτησ.ν τής ώ; ίΐοηται άξιοποίνβυ
  τράξεΐίς τής αναφερομένη είτ -ο νληΐ'ρ όν Θ'τπσμα δπ'άριθ.
  666Ϊ/?9Λ3 τίϊί 24 Α'γ υστ ο 1911 ά>λω Τϊι δικασθή έρήιιην.
  Έν Αγ. Νικολάω τη 16 Μαβτι.'υ 1912
  Ο Εισαγγελεύς Λασηθίου
  Σ. ΕΙ-Απαντωνάκης
  Άομόδ'.ος ϊικϊττιχ^ς κλητήρ παρϊγγέλλεπίΐ 8~ως εν άντ>-
  τυπ3ν τής π;ρούσης χλ»ιτε(ι»ς τοιχϊχ,ολλήσ/) (Ίί τό δη^ίσιώ-ε-
  ρον μέρος το3 χωρίοο -,:3 χλτ';ιό;-ιλ '5υ *«ί Ι:^ρον είς την
  έ'ρα* τοϋ ακρ5ατηοίοο τιΰ Πί οτίϊινΓηο Λϊ—ίΛ'ΐιι.
  Τό πβρόν δ·'μ33ΐ*Λβήΐ(ί> Εΐϊ τή; Έ'·.£Γ(;-«5υ Έφηϋΐιρίϊις
  Έν Άγίψ Νιχολάψ αΰθτ;μεοόν
  Ό ΕισογΊελβύς Λασηθίου
  Σ. Παπαντωνάκης
  Αριθ Πρ<υτ. 2013 ~ Διεκτ. 1267 Έν Όνόιιατι τοί? Μα·5ιλέως των Έλλην»»*» Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τ?ίς Ποινικής Δ;/.ον>μ·3ς,
  11-ρ χί-ήν, πρώην κάτοικον Καστελλο Άΐίοχ,ορώνϊυ χαί ήϊη
  £-γνωστ υ διαμο^ής ίνα ποοσΐλθγ; αύτ^π^,ΐωπως την 21 Ίο,,νίου
  "ο3 Iτ^^; 191'2 ήαεραν Πίμιπτη» κϊ·. ώραν 8 π. μ. έ»ώπυν τοΰ
  3χροατ< ρίου τοΰ Διχαστηρίευ τ'3ν ίνταΰβ» .ίρωτοίιχών πρός πε¬ ραιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποί»;^ τρας=·ως τής άναφε- ομένης ε'ς τό κλητήοι^ν ίπίχριμα ΰτ' άνΐθ. 7*6 τεμ6ριο 19ί2 άλλως θέλει δικασθή ϊρήμην. Έν ΡίΘύμ,νχι τή 9 Μαρτίου 1912. Ο Εισιϊγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Γ. Αριθ. Πρωτ 3044 ~~«^ Διεκ,τ. 1832" *Εν ονόματι τοϋ 3α.Ιιλ-ίωι; των 'Ελλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Χανίων Πρός τόν επί κλοπη χατηγορουΑβνον Μεχμ,έτ Ά. Κασαπάχην ή" Κ-ΐμτίυραχμΐί.άκην κάτοχον Χανίων καί ΐίϊη αγνώστου ?ιΐ· μονίίς 5 ΚαλεΤσαι όπιβς εμφανισθή αύτοπροσώτω; ενώπιον τοΰ α<ρο- ατηρ·ου τοΰ Δ'καστηίΙο1·) τώ« ίντϊΰθα Πρωτοδικ,ών την 7 τοΰ ! μηνός Ίουνίου τοΰ ίτους 1912 ί^οαν Πέαπτην καί ώραν 8 π. μ. ίπίτί σοζητηθήσεται ή υπό γοονολοΗαν 28 Ί«νου*ρίο» ε.ί. ίφ(σίς σου κατά τής ΰτ' άρ·θ. 42 ι. Ι. αποφάσεως το3 Ειρηνοδ'Κ'ίου Χά ί-ον πρός ύποϋτήοιξιν τής ίφέσεώς σας, άλλως θέλετε δικασθή ίρήμην. Έν Χανίο-ς τί) 5 Άτοιλΐου 1912 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ- Σκουλάς Άρμάδιος διχασπκός κληιήρ π*ραγγ«λλεται 8πως 4ν αντί¬ τυπον τής παρούσης κλήϊεως τοιχθίθλλήτ»; είς τό δηυ.κτίωτε- ρον μέροο τοΰ χωνου τοΰ κϊτηγοριυΑίνου κ»ί έ'τ«'·ον βις την έ"ϊοαν τοΰ Πρωτο?ικείου Χανίων. Έν Χινί-.ις ίύ'ίημερόν Ό Εισαγγελεύς Γ. Σκουλάς Αριθ Πρωτ. 3043 ι Διεκπ. 1831 Έν Όνόματι τ<>?*
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ί· Χανίων
  Ελλϊ.νων
  Ποός τόν ϊφβσείοντίί Αγ έτ ΚΛτατόκΐν ώς βν
  την πίϊτρι Ϋιν έξο,ισίβν τοδ άνηλίκου τβκνου Τ"υ Μ*γ_'.ιέτ Κ«-
  σαπάλη ή Κααποοραχυΐίτη κάΐβινΐν Χανίων κ»ί ήϊη άγνώστ^ιι
  ϊιαιΐΛνϋς
  Καλίϊσαι 8πω; έμφίνιτθ~ς α!)-0"ρ5σώπ»ς ενώπιον το'1 άκρο-
  ατηρϊου το3 Διχαστηρ'.ΐ" τ~>ν ίνταΐθΐί Ποωτοϊιχών τ*ΐν 7 τού
  μη»ός Ίίυνίου τοΰ ϊτους 19!2 ημέραν Πέαττην χα'.ώρα' 8 ι. ν.·
  όπότε συζητηθήΐεται ή δ"* νρ-ινο^ο^ίϊν 28 Ίανουαρίου έ. »·
  ϊφεσίί σου κατά τής υπό αριθ. 42 β. ϊ. άτοτάΐϋω·: τοΰ Ρΐίοη-
  νοϊικείου Χϊν!ων πρός υποστήριξιν τί|ς έ^-'σ.ώς οα;, 5%λωί
  θέλΐτε ίικασθή βρήμην.
  Έν Χανίοις τή 5 Απριλίου 1912
  ; Γ. Σκουλάς
  Άρμόϊιος δικοστικός κλητήο πβιαγγέλλβται δΐίος εν αντί¬
  τυπον τής παρούσης κλήσϊϋ>ς τοίγ.θλθλλήσ^ ε'ι? τό δημ^'α>-5?'''
  Πρωτοδιχείΐυ Χανίων
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Ε'ισαγγελΐύς
  Γ. Σκουλδς
  Άρ'^ίδΐος διχΛΐτικός κλητήρ παρ^ιγγίλλίτα: όπως εν άντίτ'ι
  τ.3* τής παρούσης χλήσίως τοιχ^χολλήιτ; α; τό ϊη^ σιώτερον
  μίρος τιΰ γωρ^υ τοΰ Λατηγ^ρουμενου καί έ'τε^ον είς την Ι3;αν
  τού άκροα-ηρίίυ τού Πρωτοίικιίου Ρίθύμ>·ης.
  Έν Ρ«.θύμντ; βύ6ημΛρόν
  * Ο Ε'ισαγγ»)*5ς Ρίθ^μνης
  -,; Ν. Γ. Παπαδάκης
  'ΕκτοΟ Έβνικοϋ Τυπογραφείον