92445

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -•4.1
  '". ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗιΥΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη >6 Απριλίου 1912 ΑΡΙΘ. 23
  Αριθ. Ι1?ωτ. 1161
  ί> .Ιιε/.π. 7 02
  .ΙΟΤΕΡΑΔΙΕΥθΜΙΙΣΟ'ΧαΐΚΙΙΙ^'ί
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ν^ας ττροσωοινης πλϋΐοδοτικης δημοπρασίας μ
  των λουτρόν Ηρακλείου χαι Χαλέπας.
  Ό έίΐί των ί'ΐκονομικών Διοικών Έ
  τϊΐ ότι,
  των
  ΆριΟ,ΐΛ. Λιε/.χ. 196
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΕΙΙΑΝΑΑΗΠΤΙ'ίΗΣ ΙΙΛΕΙΟΛΟΣίΑ..
  Ή Κρητική ϊννενδια^θϊοηένη Λιείτθυκίίς
  "!θί? Λΐονοπωλιον τοΐτ δλβτος
  Διακηρύττη ότι
  Έτ,ειδή, ώ; 5α των σχετικών πρ :»τιχών ε'ςάγ&τΛ!, διά τίιν
  μισ-'ωΐίν τ;3 ΙΐΑαιώΓατος ακλνογήί ά'λα.ος έκ των παρ^λίων
  Σητίία; κ;ί Ί;·απϊτρ3ς δέν τ:ρί ήλθ^ν π,.5ΐ&Σό;ϋ 'θ-'ΐ τ ν
  »νώττιον των άρμοϊίω; ϊ-.τροινών ϊΐίξαχβϊΐΐαν ϊίιτεΐ ήν -τλει-
  ϊί
  ρηρ νέαν τοιαύτην ΰτ.ο τ ούς ϊρους τής ΰ- -?'9μ
  144 οί χρονολογίαν 23 Φί6;5ϋ·<ρ·.3υ έ. Ι. ττρο/.ηρ«ςεως τής ϊημοοιει,6είσης ίΐς τό «-' βριθμ 10 (τεϊχος γ' ) ί. Ι. φύλλον τής Επισήμου Έφημερίί ,ς διά μέν τάττ7ρ:/·α Σητείας διε- ςιχθησομέ'νην έν τώ Τελωνειαχω Καταστίΐματι Σητνίίς -?, 20 είκοστη ΆΓριλίου 1912 ήμϊρα Παρασκει,τί χαί ώρα !θ—12 ε ά Ϊ Εί ρ μ. ενώπιον ίΐίτρ^ής άτΐοτελ^σθησομέ.ης Ϊα τώ; Είρί,νο- καί 'ΥττοτελωνΓυ Σητείας τ) των νΐμ-.μων α> ών άνϊπλη-
  ρωτών κσί 'ίβϋ πρός τουτο ίξβΐνθ!',δοτη8ϊ·,<;ομίν^ άπαλλήλου Δΰ τοίί Μονοτωλίο,ι τοθ άλατος, ϊι- δέ ιά παρά' ι:τής ή ς μ πρ /ΐΑ9 19 Μαρχίου ι. Ι. (τ. γ'. φύλ 15 Έρημ. Κυ6ερνή3£ω;) η ρύξεων διεξϊχδείσΐχς δημοπρασίας 2ιά την ΐχμίσθωΐιν των θα- λασσίων λοοτρών Ηρακλείου καί Χαλέ;'ας ςύϊϊίς παρουσιάσθη λί Δια ταυτα Όρίζ?τ«ι ήμ:ρ« κ»ός δ,εξαγωγήν νε'βς προσωρινής οημοπρα- βίας 3ιά την ίκμίσθωσιν των βίρηιιένων λθι»τρών ή 58 Απριλίου έ. Ι. ήμέρ Σάββατον καί ώρα 11—12 π. μ. ΰ—ο τούς ό'ρςυς τ"ΐν ανωτέρω 2;α>ιηρυξεων χαί ενώπιον των αύ-ών Επιτροπών·
  Έν Χα^ίοκ. ΐα Απριλίου 1912.
  Ο Διο·Λών 'ΐ,χΐ^.τ.ο^
  Λ ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Καταετήμ-τι Ίε^χτ: τιί·ι:ς τί)
  ?■' Άπρ· ί.υ 19-2 ,-μέρα Κιρ'ΐνή /αί ώ;α 10 -12 π. .>.'.
  ..ωΓ.ι»ν ϊπιτριπής αιοτελίσβησκμένης άκ των Ε'ιρηνοδίκου καΐ
  Ύποτελών»υ Ιεραπέτρας ή των γβμίμων αύτω» ^ν»Λλϊ,ρω: ά;
  κιι τοϋ πρός τουτο άξουσιοδίίηθησομέ.ου υπαλλήλου τοο Μ^
  νβπω'λίου τοΰ ά ατίς.
  Όρίζε'. πρώ.η^ -:ροσφοράν ίιά μίσθωμα τ όν μέν παραλίαν
  Σίτί άς .ό ".-ςσον των δραχμήν 3003 τώκ ίέ τής Ίίραϊΐέτρας
  ,ό π, εν των δραννμώ'ν 800
  Έν Χανίοις τή 10 'Λπρΐλιοι 191 "2
  Ό Δ·ε,,0υν;ης—Έλ- -τ'ς
  Άλ. Ίερωμνήμων
  Εθεωρήθη αΰθΐξμΐρϊν
  Ό !πί των Οίκονομικών Δι: κων Έπίτροτος
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  'Αποφ. 362
  'ΙΛτχλ
  ταΆλι.-/2ν
  Κυϊω.ίϊς
  όρ:'>τ;υ-
  Ό ΙΤο«ιάρχιις Χανίων
  Λιιίόντες !)■%' οψε;:
  α') Την 5-.Ϊ χρονοΐ.γίαν 1 1 Νοεμδ,-ιΐ, 19!. ϊί,/,ΐύ-ιν τ=3
  Ιωαν ;- Γεκιργακά/.η ί.τρΓΰ : α.βίκβυ Λί/./ω/ ■/αι Μάρχ9-> Δή¬
  μητρα α/.η 5ΐ;Του καιοί'θυ Χανίων ν«μ·μ.ως Κ'
  Ϋ,μΤν κ-ί Ηΐτ^χωρηθ;ϊσ^ν ίν τί» ίΊϊί.-ώ β 6λ ψ των
  της <-'; "·,Ί*«:; Νομαρχία, ύπ αΰς:νια αριθμόν ί~ ννέ. (ά.ιθ. 62',Ι) ΪΓ ή ίηλοίβίν ότι ά.ί,ά'υψχν χωρο/ εις την τ.ιρι·ί ίίαν τ:ύ Δήϋ)ο Μ-.σχ-Α· τερΐϊ'χίντα -/'λ/ο* λ*ι α.λας μβΐαΛ'. κ; όσί· μενον πό ιω; ,ί^ίων Ά','ίΧ ΆννΛ, Σχάλε, Ζ;ύρίας, Πό- ρςς θερίΐσ υ, 1Ιυργ;ς Θιίίαου, Φουντί.ν^, Μεί'λ? '/5ΐ αι- τςΰνται δτΐως τ:ΐς ■/θί.ηΐηίθ ή νομ[μ5ς άίίΐα α νεργΓ,ίο/Π μετα/λευτ.ίί ; «ρί.νϋς ΐπ' α!<τ(υ. β) Τό ζ'/^-,'./,αί υπο χροναλογ αν 12 Νοε«6ρ'.ο^ ι. ϊ. σ"/-- διαγρΐμμα τούτιχρόνω; χά αΐϊθέν , ετά τής ώς άν* 3ι)λώ- σ^ως ΐχτ; ηθέν υπό το3 Μτ,/% ικου /. Άνΐ. Μουντίιΐη »ν τφ ςττοίψ βΛριβΐϊ'ίρϊν ό:ίζ;:αι ο δηλα.'ΐιί; μετΛλλίίχος χωρος οδνινςς ή έκτασις ίν=»χεται *.ς όχ,τώ ·χι/ιάδας ζε^τ στρΐμματχ »α έςακοσια μΐ'τρα (8.509.600). γ') Την ΰτο χοον;λ. -4 Νοε-δρίου ι. Ι. Ικ'ίεσιν τι μηχα»ικοΰ τής πρώτης περ φίρείας των Δημοσία Έργων κ. Γ. Κζριωταη 2Γ ής γνωριζίΐ ήο,ϊν ότι τό ώς άνω εΓρηται σγεδιάγρ^μνιζ ·ςελ;γχβ5ν εϋρ-Οη ακρίδΐς, ΐύδ:μία ?£ επί το8 ζρο/.ε:μί·ο^ .υντρεχει πΐρίπτωσις των ίν άρθρΐχί 7 τΐϋ Νόμοι>
  389 ϊνα·;ρΐφομϊνι*ν καί ότι δύνανται καΐ' άι-.βλουΟίαννά χο-
  ρηγηθή ή α'ιτουμένη αδεία μεταλλευτικών ίρΐυνών.
  ι:* ~
  Εΐ-ϋ^Π 1Σ ΤΗΣ Κΐ'ΒΕΡΝίϊΣί-Λϋ
  :..ντϊΐ :.α; ν* αρθβϊ 2—12 τςύ υ ίμθ. 389 τ.ί{ι μετ*Λ- ; 'Λ,ν&ρ/α- Χοηζιϊά.ο,ς κη Έ,, μ. Σ;αγάκη. π?ςέ6ϊ«
  ΰ Ά
  λείων Νό;-·θΰ.
  Ά ■" ο φ ο» σ ί ζ :■ ;.· ε ■
  Νόαου &-.;*γ.ι...·~··ϊ. ο.;.;, ο-ιο; χ^ί-Γί'τ,^', ι, ϊ·.Μ'--[>·νίΓι Λ.ν.χ ^>-;--,"^ ".'ή,ο'"'" 'δ "°" "■■ χ,· '- · ^ '.4 ",'' "■ ·
  -- .. ~ Ιανΰ'ο^ίΐου 1 ό 1 -£ εν ΤΟ) νΐίϊρ'.ω £ι;. '.;;ω ι^,;Λΐτ:οτο:^ο^ '.τρ.,-^-
  υιβ'ϊελ Αευ^ικων ίευνΐύν. , . , · , ," -- ',.
  . _ παθ.'ίαν να «ναγκασΜίΐ την α=ν·ϊ,ν ?ις ττα,ίϊλείώ ν ^ραςϊί,ις
  Γ. < » τ « ?ι - ί ,, '«>». .
  3γομ.εν)]ς εις "?;ν υπηίεσίθί'. νΐ',ς Ό τ ο. ι εν ω οί χωοθίυλι,νϊς
  .αγά/.η~ ■.■τ,ρςέβϊ,ιΐαν εί; γ>
  ε'.'λκηψιν τ;ΰ ές ου", ών Άντ&ν;;:.. :'ν-';'· ΒΛ'σα-.Γυ ■/αν-ν:1·1;»
  είί 0ίΛ'π-νδήμ6·;:ν γυ' ά ,σ,ν ο:;- 'ής ύπ' αριθ. 340 τιλ 1911
  Μ. Δημ.τ,τ,ΐίΎ.ςί,ην ·;ήν "Ίτ ·ι;μέ·, -ν. ■ άϊε'.ί.ν :>: ;"■ερ~ί,ζΐί·ΐ'. ;.'. τα-,- χωριφυ,-.α^ων τ:ύΐ' ν μ. ε ν ?·;-ΐ/χ:ν -/.αι α ·:λ·:ι·0:.*ο):. ν 'ωκ
  λε·.ν;α ί --'.'>: ·, ί ί τοϋ ϊνω·:;·^ " ρ:γ;35 μ.;ν-ι·) ϊ.ϊ·. κ^ϋο χ&'-ρί-ν των τί-ν εί^μ.ένο- ■;.-■:■;■;■/;>,' Ά^.ιώνΐίν Έ|·.·μ, Ρίοί-Λ-ν,
  ν-Ε''·- ·■ '89 Νό'Λςυ. ^ ■ ' *Ρ"-:.-*·· '6ϋ -: 2?. '■', 5"!7. 56 ν,ιι 57 ;ο3 ΤΤ. -',) Ν;.:·.·,
  'Ορ^ι,μ ν την ν ?-.- 6/,ητίαν " ν-Ίίτ,πν '-ΐΙ' α~ ζ :;·-'ω-.1.ν τΓ:·/ ./.·■?"■ -"ν'ζίν: ■ ίε ώ: τ. ..:;μίλημ:'.
  ί ν. τ: / έίΐϊ.νων ;,-£.. ίυΐίί-έ-.ιον ζ-'/.ιών «ίς -γ-, υ.- ίί.θΛ~;.ΐίΤς -ών '',τ.:.< )'■'; ο ί ,'ζ "■?'-'*·- ί" ζ ^ύ;ςί ςι-. γ ^τω; >'.ϋ ίί"ί ν. ε ί '- ί
  κ ■λ.;. ^ τί-..-ν είς ίί-£;> '■. ^00) ίΊ "'■'■■> ' ". ■':-'■"-.■..
  ΙΙα -( ,ελ.Λ:; 3ν τί.ν '.· .Ρ-'ί'Ρ 2,; . ■; . ~: ~.
  ε^ν,Ί-.-ΐχ ,ν /.α
  ιο:ν ε. ν;α; " .· ■■ :
  ρ·. ι. · ι;". ν ■ * . ■ - -' .'. ν
  : - Ι ί .■'·■, ■
  ,; ,-.ν :ν- μο
  .Λ -ν-,
  .·.· ί'· . >,:λ', ■■■-.
  Ό
  Κ . ..,;.,,
  Άλ> Ναϊπ'ζα-:
  Ά
  ρβέ ά ■.·.■.·?,=..,
  Έν
  Χ
  Ό
  ιΐο.·. Δ. 11-ν/,υχρονϋη-. ·= . -,. ;- , ' ' Τ' , ,1*1· . '„ ■ ', Γ ' .-
  τη; :. '/νΐ *,:; ώ:- ^.'θ^ινς. σι»;;ρθ'ωί ■'.? -..ο:.*,.·κμ.ν αοι^ν ο. ως
  ■ '6- ννίοτν -ών ;■"·.'■'άϊών Τ': "ι-'.γ.- 3; διίς
  , Λ ,Τ , '.ν Ρ.Ούμντ ιή 8 Ά-τί.ίλ'^ 191νί'
  ιι- ■!■?,- Νγ!ι". ϊίΐϊΐ! ' - · ' Π ( ■
  ,'^Λ ' '.- ϋι!.Γαγγ6ί.ευιυν "ίο.τ'.'κΐ'
  '"' Ν. Ψκ, ίί,-·.χ ΊΧϊιΜούχΥί'-
  Ά-ϊρι'-ς Γ Χατζ ϊίν.τ;; » » Λξ Λ-ϊ' ω-; Μυλο-
  Ι'-ί.-ε: -«■/:. ·«. · ΙΉ'-.ΐί-ύπ' ίΓΐί. ■'ίΐ.'. Νίμ,ίυ Έ; ρ:ίο
  ί *;,·-■·-:;.. "■ ;ι* .ΐ).-ι.' ν,: ϋ ίλποίν ^ν έν;, ίΐιΐοϊΐιϊ-. μ,-- Ή ' ■. ί.-ιί). ; ι:ΐ ίθΐ',' ε Ο ί - ί ·; ϋ :: : ;ί) οθ Λ?·.''α;ίί.;- ■
  7.· ·ΐι ι'. :·■:■·: ε. -;ν κ ό ■-.τώ - ε."Λρ!.··,μ:νων >ζ-·- Τ. ;■. ' κί:*ί 1 51 όϊ 1912 Βούλ- υ; :·. .-.3 Α··ϊϊ7,ιλ'1 -- ■
  τήτων, ν.-.ι ό-ι"?'. ή ; ?■■'ίτ,* τ: σ κϊ ούιων -ην Γ» Μ:ί:^ !91 2 ίο .'■::·> .ι» Ιίρϋ.τ=ί'.κών ν»ί
  ημέραν Κ'^ρ -:'·!-; ν χ. ί ώ :<■ ΐθ—:2π. μ τό~:ν α ■.:. ,ίω εί- Ή -: :τ'..ή 5:;.ο -'-θίίί:·■. α>όνΚ"ΐο · <ί-.'. 'ί-Λτε .. Α; ■ - - ϋΐία.·;·'.:; χλ^τήρ ':ατ.;:■'-.ν λ··τ·-' όκ" ■■: έ ·"■■*'·" Α· Γ. Γ '»>λ-ί. ής Ρν ρ £-ό|ΐ γ. αύΟημΕ-έν.
  ;..'... ; : ο'
  Προσ.- /
  V
  Ό Γίί;
  *!. Κ.
  .. γ ■■■■ : ίΐ ρ υ ξ ι >:
  ήϊ',ίί^. _;<-■ .τ3ι·ι;ρν;ών Βιά1--ν.ΐϊ. •Λο:0·. Πρνξ. 13 ■■.·; · ι. Οίτίν «ϊκ;.; γ* ε/- πύ- Λ:ίΓ ϊ··> ?; νοο ι ■>. β ,'ων
  'ίίϊ ■ ■ ά ■' 2Λ 7 .
  : 0 Ο:·
  ρισΐ'Λτ; "■ ■, ■ ' η
  ,,ντος - £·.
  ■■"ι)
  ρω ■ α-,-
  /υριο-η: - . -.;-; χ-
  τ:·, τίς ύτ.' . ; ;τς '
  Έν Μ.^ρνι;^ Τ
  ■(Χ ?.ςΐ'ς:.. τ
  Ο Λή
  /.αί ;ι-1;. ·>, ;-:-(,)-
  , · οί-~",:: ής ω
  ν.α-
  τών -,ο·"Ιλ
  •■ 7Τ.(-Ι-
  Αριθ. Πρι-ίτ. 2750
  » λΤΖ Γ~ο
  ΚΛ11ΤΙΙΡ1ΟΝ ΕίΐίίνΡΒίΛ
  ■όν :. ν Π .-:ί;ν ϊ·.?.(Γ-;ης έέ.ίμε-- -
  ν-π- τον -αρ:> τί
  IV-
  α ■. ΰ Ε:·.η ,οί'χ^--. ...'·..■ -..-5-:.· Τ;-ο3" -.-''
  ". ':■><: = ν,αθ' άς -': ΓΛτφΓ -. Ο ά μ: , «μϊι,ϊ ν.:-, τ* :'ίν ·': Τ; "ΤΙΙί,Γ.ν -ο;^5,:Μ ί ί-.ε, 0-"ΐς τ ς (3 '<)>τ'·.φ . τ"
  Ί'γε·:τ5 καϊ ϊξίδίίίη ,ν Κί).^1
  Ό Εΐρ>,νο-θ!/ε.υν
  Ι * !£ ωνσταντουλ-ί'κτ.:
  19 ί 2.
  τί;; ί 'Λ-;··-'-1"
  Ό
  IV
  -Μ-·:."ί--;
  Ν. Σν·..?'.μί?*;
  ιΐ~'ί·εί τ;
  >66ου Μυλςποτάμιθυ -.-.αί ΐ,δτ; φ^-όδ;κος
  '-'.: ς ιν:. -
  ,η φς ηγςρεΤτϋ ώ; ϋπαΐ
  τιος τοθ ό'τι «κ οιιστβσϊως μετά τών ομοχωρίων τςυ Άντωνίου
  Έμμ, Βϊσάλςΐ', Ιωάν ου Μ. Κοί,ορώνη, 'Δκοστίλίυ Σαπ8
  σουδάχη. ήϊη ΐ!?ο·υλαχισμένων, Νίχολάου Ι. Μανωλΐ5υ?άϋη καί
  Άντκνί:. Γ. Κςζ»ρώνη, *Μ 5ίο κ'ΐνοά συμΤέθ5,·;5ς χιν;ύμινοι
  Ό
  Ν. Σγ^ρίΓ'-ό^ί