92448

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/4/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν ϋΡΗ Γ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 17 Απριλίου 1912 ΑΡΙΘ. 24
  Αριθ. Πρωτ. 2664
  » Διιχη. Π29
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλληνων
  ΚΑΗΤΗΡ10Ν Ε111ΚΡ1ΜΑ
  ♦Ο Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
  Έιτειδή ό Κωνσταντίνος θ*οχ. Μϊνιυσάκης, κατοικος τοθ
  χωρίου Μεσονήσια Άμα^ιου και ή3η φυγοδικος, κατηγορεϊται ώς
  ύπαίπος τοθ ότι έκ συστάσεως και υπο κίΐνοϋ συμφιρ^ντος κι-
  νούμενος μετ* τοϋ εκ Γερακ,αρι Άμαρίου Νικολάω Γ. Στρα-
  τιδακι η"Γβιτσου, ή"5η προφυλα/υμ$νου, συναπεφάσισαν την εκτέ¬
  λεσιν τής επομένης αςιοποινου πράξεως καί ίνεκα ταύτης συνο-
  μολο·(ήσαντες πρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν και υποστή¬
  ριξιν την νύκτα τής 20 Όκτωορίου 1^*11 άπο την «εσιν αΐΐο-
  λυϊρομο» τής περιφερείας τοϋ χωρίου Κρυάς Βρύσκνς Αγίου
  Βασιλείου έν γνώσει έλαβον είς την κατοχήν των αύτο^ιΐωμονως
  καί άνευ τής συγκατ*θέσεως τού έχοντος οΐΛαιωμα ξενα κινητά
  κτήματα ήτοι ΐ4 προβατα άξίας δραχ- 3οΟ άνηΑοντα είς τους
  ίκ Κρυας Βρύσεως Άγίου Βα3ΐΛ£ι?υ ίίιοκτήμονας Κωνσταν-
  τΤνον Κανακάκην καί "Ιωάννην Ψυχαράκη» ίια να τΛΐχυοΐ παρα-
  νόμως ώς ίδιοχτησίαν των.
  Έπειϊή τό άνόμημα τουτο προβλέπεται καί τιμωρίϊται άπό
  τ' άρθρα 1, 2 έδάφ. γ'. και 1 τβϋ 66ο Νόμ,ου 56 καί 57
  το3 Ιΐοινικοΰ Νόμου, χαρβχτηρίζεται δί ώς ·>τλημμίίηίλα.
  Έπει5η ό κατηγορούμβνος οίκος ιί»αι άπών καί αγνοεΐται
  ό τόιιςς της διαμονής τού.
  Ίίόντες καί τ' άρ9ρα 405 καί 406 τής ΙΙοινΐΛής Δικονο-
  μίας.
  Καλούμεν τόν ϊ'ιρημένον κατηγορού.Αεν3< Εν» ίμφανίαθή αυτο¬ προσώπως ίνώίΐιο^ τοΰ ακροαίηρι,οιι τού ίΐρωςοίι«,ειου ΡίΟ-ιμνης την 17 το3 μηνό; Μαίου τοϋ ί;:υ; 10ι"2 ή·*·ρχ/ ΙΙίμιι-.ην κβϊ ώραν 8 π. μ. ί·» ί.χϊΐυή ω· οπ*-'·ι'-ί ·Ί. '-^ ι>--'Τι-> ~·*
  ξίΐυς, άλλως θ·λει δικαΐίή ίρι^ην υ,Αίων^ς τω 3?<1?ψ 4θ7 ιής ιίοιν,κή; Δι*ονο,ΐ/.χς, συ ,'χρον ο Λ«6^ γνώσιν των ϊ{{γ*ι«α ιής ΈνΧθνί5.ςτή4 Άκριλίου 1912 Ό Είΐαγγιλεύων Ρίθύ,Ανης } "Εγγραφα ; ΑΊ ύπ' αριθ. 23 καί 26 το3 1911 ίλθίσεις νο3 ύποΐτάθ,λου • Βολΐωνών Αααρίου. ι Το ΰπ' άρο. 12 Ί το^ 101 "2 β ;λευμιΐ το3 Δικχ;τικο3 Συμ- 6ου.ΐίυ των Πρωτοδικών Ρίβΰμνι,ς και 1 ΊΙ σχ«τι*η δικογραφία, ! Άρμόϊιος οιχαστικος κλητί;ο ~ χρ*γγέλλετχι όπως εν άντί- τυτον τού παρόντος τοι^χολλήσι; εις τί]ν τ»λ»υταιαν κατοικίαν τοϋ κατηγορουυιένίυ »αί «τιρον Εοιχ3«λλησξΐ είς όΊ]ΐΑΟ;ιχ μίρΐ· | Έν Ριθΰμν^ αυθημερόν. Ό Είσαγγίλιΰων ΛΙ. 1 "Αρθ. Πρωτ. 2665 » Αιεκπ. 1730 ' Έν Όνόιιατι τοθ Βα<ίιλέω^ των Ελλήνων ϊ ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΙνΗΜΑ Ι Ό ΕίόαγελενςΡεθύμνης Έπειδη οί 1) Άστρινός Γεώργ. Νοκτα^ης τ) Νΐίλής καί 2) Άποστ. Νύιςτίρης ή Μπατζϊχας κατουιοι Λίΐδιϊίων οτάμ,ςυ κιΐί ή5η φυγόίιχοι /.ατηγορούνται ώς υπαίτιοι τοθ - Έ":ά>ω Τρι~ο5ω Μολοχ^ταμου και ήΐτ;
  Ν
  Οί κΧηίιίντίς μάρτυ.ίς
  νος Φοαγ. ΚαναΑάλης κά;3!χο;
  Αγ. Βασιλειου οδιχηθίίς.
  Ιωάννης Μ. Ψ^£x?x*.τι^ κάΐοικος Κ?υ5; Β
  Νικόλ. Βασιλ. Χαρ:Α5πος ή Γβρωνμΐς ά;
  νης Άμαρίου.
  ύΐϊυίς α ϊ ι λ γ, 6»'. ς
  ΐ*5ς Παντανασ
  υπό νοιν; · συμφίρ^νιος κινουμινοι συναττιφασισαν την ικτΐλεσιν
  τή; έπομίνης άςιοπ;ίνο^ πράςεως α^ι έ'νεκα ταύτης βυνοΐΑθλογή-
  σαντες ππος άλλήΛους άμϋβΛΐαν συνδρομήν κα{ ύτιουτήριςιν την
  5—6 Ιουλίου 1907 ά πό την (ί£σιν «ΐυι^αρο» τής ιτεριφερειας
  τ^ύ χω^.:υ Βΐλΐχνών Άμαρίου ιν γνώτι. ίΛαδον είς την κατοχήν
  των α ^xο*ί'νω^ι^ν(ΰς χτι ανευ τής σ-ίΎΛ^τΐ' 7ϊως "^3 -Χ^'^^ϊ *·"
  »α ο λ- -,:'ϊ Α'ν»;τα χ.;η^.ατα ήτοι 2Ί πρΐβΐτα, ί άρνι^ καί ί'ν
  ίθ'.}'.ι> άς.άς ϊμζι^ίο'-, .ώ/ τβιραΛ-3ΐ<ι>ν δραχμών ϊνή<ονία ιΐ; τ:!>% ί'ιο ·Γ,λ',<%; Εχιι>/*,τ, Γ^γ6ρ:ν, 'Λχαϊ:
  Μ ^μιτ Μ3υΛα5α-ι.ην, Ν'*5Λ3< ν Άνϊρ;; Ικ^ι, σ'!ί*η' Αιί Γ.ώργΐίν'Εμ,ι. Χϊ?ο/ίπιν, ί:Λ νά ίχουι ι τταοινομως ώς ίίοχτησιαν των. | 'ϋΙϋί'.ίΓ, το άνθ,Α/ίμ.χ Τ5ύ:ο -·; 6λΐΛίΐαι Κϊί τιμωρίίται άπό 1 τ' ϊρΗϊ- Ι 2 ίί. γ. κιί 7 τοϋ υθυ Νο,Α^υ 5*ΐ *αι57 ;^^ 11)1- ' νι ο3 Ν:,λο^, χιρακτηο ζϊται ϊε ώ^ πλημ^ε'ημϊ. ' 'δτ.ιιίη ό χ,ατη-ρρουμ.ΐν3ς ^ύτος έϊνί απων κ%ΐ ΐγν3^ί;ΐι ό τόπ-ς τής ίιαμονή; το^ | Ίϊοντις καί τ' αρθρα 405 χαί 4Ου :ής Πιινοςή; Δ κρο^ϋ>Γ;^ς ^νώτιον τού αχροατηριου ι·ί Ιΐρω-οδ'χε^ου
  -,ι,ν 17 τοθ μηνός Μαί:,* το3 ίτί,ις 1912 ημέραν Πέμπτην κα
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  8 τ. μ· ίνα δικασθή ώς ύπαιτΐος τής «^τεθείσης πράξεως, Άχριδές ατάσπασμα ΐκ τοΰ τταβ' εμ'.ΐ επισήμου άντιγρβφο»,
  άλλως θίλ»ι δικασθή έρήμην συμφώνως τω ίρΰρφ 407 τής ό'περ δίδεται πρός δημοσίευσιν *ίς την Έιίΐημ3ν 1£φΐ)μερί5α τ%
  ΙΙοινίκής Διχονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν όπως λάβφ ίν Κρητχι Έληνική, Κυβερνήσεως δια τοΰς άγνώΐτους ίιαμο-
  γνώσιν των ίγράφων τής ίικογροφιας. | νής έναγομε'νους.
  Έν Ρεθύμν^ τή 5 Απριλίου 1912 } Έν Χανίοις τή 21 Φίδρουαοιου 1912.
  Ό Είσαγγελεύων Ρεθύμνης | ό το3 2αλή Κονταςάκη πληρε^ύσιος
  Ν. Στρατουδάκης ί ^
  Οί κληθέντες μάρτυρες Γ
  Μεχμέτ Χουσ.^Μουλαίάκης χατ. Βολιωνών Ά μαριου αδικηθείς
  Έμμαν. Ν. Γαργερός
  !
  Νικόλαος Στ. Άνίρουλάκης
  Χασάν Αχμέτ Μπούτσης
  Χουσεΐ/ Μοιισά Μ^υσαοαχης
  Άχμί-ι ^υστ. Μ ·ουτοί)ς
  Ρεωργι-ς Ε^-λ. Χοιρολότΐος
  Δημήτριος Χρ. Δραμηΐινος
  1
  Α1Ίϋ__Α_ΜΑ
  Τής ϋπ'βριθμ. 810 τ,ΰ
  οριστιχής άποφάαεως τοΰ
  Χανίων.
  ί^έρου » > Ι
  χάτ. Μύρωνος Άμαρίου ,
  | Δ ι α τ β ί> τ α
  Ή ΰπ αριθ. 12 τοϋ 1911 έκΊεσ-.ς το3 ΰποστάθμου Β:λ1οίνών ί Δίχάζον έρήμην τοΰ ίνα/ομενου καί τής τρίτης.
  μβρ'-ίυ- > 5 Δέχετβι την προκειμένην Οπο χρονολογίαν 12 --------Γ-
  Το ύκ' άριΊμο* 150 «3 ί912 βουλευμα τοΰ ΔιχαΐτικοΟ _ 19)0 αγωγην τού ίναγοντις Χουσείν ή Χουσνή" ΧουρχουδαΛτ,
  Συμδουλΐου των Πρωτςίιχών Ρίθ^μνης καί Ί Σερνταρβκη τή συναινεσει καί τίς αντΐΛηπτορος αύιο.» »υζύγου
  Ή ζ,χετικη δικογραφία. ϊ Ζουλφιντα; Ντουλουφίπουλας χβ.(οιιιθυ Χινίων χατΛ τοΰ ίνα-
  "Αρμ;ίιος ίικαστικος χληΐήρ πα^αγγέ^Χεται όπως έν άντύ- | ,ο^ίν^υ Ρίφατ-Άμπτηαγαδαιιη κάτοικον Χα>ί«»ν κ»ί ηίη Κων)
  τιπον τίύ ταροντας τίΐχοχολλ^στ; ίίς την τϊλϊυταίαν κατοικίαν ? ιυΧ«ω; χΛΐ ΛΛΤα ι^, τριτηϊ Κίντριχής επι των «πίζημιωΐίων
  τβΰ χο-τ ;γορουμ«νου χαι έτερον τοιχίκολλήσο είς δημοσία μέρη. «πιτροπή'ς ϊδρε^ο^σης έν Χανίοις και έκπροσωπουμένης υπό τοϊ
  Έν Ρεθύμνΐβ «ύθ<;μερον. _ _ | Λροέίρου αυτής. Ο Εϊ;αγγίλίόων { Έιιιχυροΐ την είς χείρας τής τριτη; ίτιβληθείσαν ΧΛτάσχεσίν Ύποχρβοί ταύτην (τρίτην) νά %χτ.ο&χλη τώ ίναγοντι παν ποσόν ε χ«Γρ«ς της «ύρΐοχομενον καί ανηχον τψ ίναγσμΐνω δ.α την »ν τή άγωγή αναφερομένην αιτίαν μέχρις «ξοφλησεως τής έν τη Ν. Στρατουδάκης Ι Άρ.θμ. Άττοφ. 103 Γό Δ.ικαϋΤΗοιον των εν Χανίοις ίΐοωτοδικών · "Υ·0"!1^ - ... ν, - 4 -, ,γ ·> ιι γτ * . »ναγο^εν=« «λδραχμών τί;ραχ3ΐιων ίέχα χίΐ 8Ο7ο(416
  Ιυγχε,μενον εχ των Δ,χασίων ΑΙ,χβ,λϋαννακαχ, Προ42ρου ! ΐών ^ ά τβώ „ τθΛων ^^ Μ< χών ",,„ (Κισηγητοΰ), 1 οαννου Κατϊλαγαρΐανοΰ χαι Δρ;στε;3;υ ο.τσι- - χουναχη. Παρόντος χαί τού Ξιναχη. τής παρούσης αποφάσεως έκί.οικαίομενων βκ,ώ (ένάγοντι) εις ., „ ? βαρ^ς τοΰ ϊναγομίνου ίι*αστκών «ςοδων. τω Ι ραμματίΓ ϋιτ.θοθ 1 εωργιου Β. | ·Αποφαίνετ3( προσωρ(νώς Α%' αναλότφ έγγυήσει έχτελεσφ Ι την παρούσαν απόφασιν χαι Ι ΚαΐαόΊχαζει τον ίναγο^ενον ί-.; τα ίιχαστιχ.3 Ιζοδα τοϊ ίΐ~ Κ^ντας^^Λν], Έφίντηζαίΐ Σ Χά νίων. και των «νβγομϊνων 1) Μεχμΐ.ίϊ η φ "■Ι) Άριφ β^η Κασημζϊίε, κατοιχων τέως Χανίων καί νυν αγ¬ νώστου όιαμονης. :! Ο ανωτέρω «ναγων..............,............... Διελ»ΐ5ν την Διχογραφιαν καί κατΐ τον Νομόν 3ι/ :εύς αγνώστου ίιαμονής. Δία ταυτα Διχάζον ερήμην των έναγομένων. Δέχεται την άπό 25 Αύγούστου 1910 άγωγήν τοΰ Σαλή Κονταςαχ,η, κ»Τ3 Μεχμβτ Έφεντηζαϊ* Σουμπιχί} καί Άρίφ ρίη Κοιοιμζαϊί. Κηρΰσσει (ξΐίΐφλημένην την άπβίΐησιν των ίναγομένων την β«- 6αικιμενην δία τοϋ υπ' αριθμ. 6,593 συμβολβίου τοΰ τίως συμίο- λαιογρβφου Χανίων Άρίφ Μπιτσαξάκη. Διατασσει την 4λ των βι'.λίων των υποθηκών ίξαλειψιν τής ύποθηιιης τής ϊ··γεγραμμενΐ,ς κατά τοδ ίναγοντος, ϊυναμει τοϋ ύπ' αριβμ. 6598 τής 28 Ιούνιον 1893 συμίολαιβυ τού τί«ς ΐ '■ *ν Άρίφ Μπιτσ-:ςά/.ΐ]. καί είς βαρος τώ< εναπομένον ΰχίρ τοΰ «νάγοντος τα δικαστΐλά αυτού ίακανήμχτα δραχμάς ίίίομήκοττα (70). Εκρίθη, άπιφασ'.σθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τ- 1·^ Φ*6ρουαρίου 1912. Ό Πρόεδρ;ς Μιχ. Γ2αιννακάχη; Ό Βοηθός Γραμματεύς Γ. Β. Ξενάκης "Ο,τι άκριίές αντίγραφον. Έ» Χανίοις τί) 7 Φεβροιιαρίβυ 1912- Ό Βοηθός Γραμματίως Γ«ώβ. Β. Ξενάχης γον:ος καί την άμϊΐθή,ι τοϋ ττνηρίςο^ιου δικη/ορου τού <3ραχ. 14,00 Δημοσιευθήτω διά τής Έπιοημου Έφηιιερίδος διά τον ιν ) Κων)πολει διαμένοντα Ρ.φατ Άμπτ?)αγαίακην φ Έν Χανίοις τή 6 Μαρ,ίου Ό πληρες,ύσιος δικηγορος τοϋ Χουσειν ή* Χουσνή* Χουρχου- δάκη % Σερνταρακ»} κυΐ τής άντιλήπτορος αύτοΰ Ζίυλφητάς Ντουλονφοπουλας συζυγου τού. Σ. Άγχυαουλάκης Έκ τού Έθνίκου Τυπογραφείου