92451

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/4/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΝΧ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Ν
  ΤΚΤΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 19 Απριλίου 1912 —ΑΡΙΘ. 25
  Άριΰ. Ιΐρωτ. 1205
  736"
  ί
  βΑΝΟΓ£ΡΑ.ΔΙ£ϊθίΝ2Ι2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  11 Ρ Ο Κ Η Ρ Γ Ξ Ι Σ
  δημοπραθίας έκια.ΐιθΊ3άυεα>ς τ <ΰ φό^οι/ επι των σιτγκομχ- ,^ζομένων θη.μη.Γ(;ιακα)ν π^οιοντιον οια το έτοςΙϊίΓ/ των Οικονομικωσ πε^ι^ΰρδΐυ'ίν τιΊ Έ/ταο^ίίΐϊ ΛαΛ.τιίιου . Ο ΚΠΙ ΓϋΝ ΟΙΚ.ΟΧΟ.ΛΙΚΩΧ ΔΟΙΚΩΜ. ΕΠ1ΓΡΟΠΟ2 Έχων ύυ' όψίΐ την υπ' άριΐ. 56 τής 16 Απριλίου 1912 άποφοσιν τής ΊΪΪ7Εανασίατι*ής Διοικητικώς Έπιτροκής περϊ ίι- αιρ«σεκ»ς των Οικονομικόν περιφεριιώ,ι τής 'Επαρχιΐς Λαση¬ θιου. Διακηρύττει ό'τι: Άναστέλλεται ώς πρός τά% δημοιτρασίας τού φόρου των ΟΊ- κονομικών περιφερειών τής Επαρχίας Λασηθιου ή ίσχϋς τής υ** «ριθ. 841/βιΐ τής 29 Μαρτίου 1912 διακηρυςεως της Ανω¬ τέρας Διευθύνσεως των Οίκονομιχών χαι Έκτιθεται είς φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκ,μίσθωσις τού φορου επί των συγΑθ,λΐζίμίνων 2ημιρριαΑων προϊί»των παντός είδβυς δια το ίχος 1912 των άμϊΐ^ί Λ-.ω- τίρω αναφέρομεν»» Οίιιονομιιιΰν περίφεριΐών τής ,Επαρχίας Λασηθιου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Επαρχίας Λασηθίου 1) Τζερμιάδων όβίζομένης πρώτης προσφορβς δραχ 3790 2) Λαγοϋ ΙΙινίκιανά........................ 730 3) Μαρμα*έτι»)—Φαρσάρω................... 1020 4) "Αγ. Κωνσταντίνος—Κρουσταλλένια......... 2000 5) Μέ»α Λασί|ί)ι—Μίΐα Λαίηθακι—Σ^αΐλΐανά. . . 1800 6) Μέσα καί Ές> ΙΙοτάμι.....-...........
  7) Αγ. Γεώργιος-ΠΛαθιανώ
  κόντες ................
  8) Καμΐνα*»..............
  9) Ψυχρο—Μαγουλα....................... 1;»0
  10) Πλατή—Μετόχι Γερίντομοορί—Βιδανή....... 1 '50
  Διεξαγωγή καί όροι δη,Αοηραοέας
  Αί ανωτέρω προκηρυσσ3μιναι ίημίπρασιαι δΐίςαχθΐ}ϊβνται «ν
  τώ καταστήματι της Νομαρχιας »ν Άγ:ψ Νικίλαψ την 2
  λϊαίου έ. ί. ημέραν Τε αρτην *αί ώραν 8—12 *· μ. ίνώπιο»
  τής έν τώ ϊιπ' άρΐθμ. "'/βΙί ^ 29 Μίρτίοκ 1912 3ια-
  κηρύξει ( ούλ. 19 τευχ. γ'. Ιΐαρ. '-φημ- Κυδιρνήυιως) τής
  Ανωτέρας Δΐίυ'^υνσίως των Οί*5νομΐκών οριζομένης Έπιτρο-
  πιίας καί συμφωνως πρός τοϋς »ν ταύτς άιαφερομένους
  Έν Χανίοις τή 18 Απριλίου Ι9ί2
  Ό 3πί των Οίίον.μιχών Διοικών Έκ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΙΙί
  Αριθ. Πρωτ. 5503
  .ΑΝίΐΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΐΐΡΟΦίΛΑΚΗΐ .(ΑΙ ΤΑΓΜΑΓΰΝ ΙΙΕΖΙΚΟΪ
  Διαιιηρυττει Οτι
  Κατοίΐιν τής Οϊ; αριθ. 1*Μ//783 τής 16 Απριλίου 1912 ίγκρί-
  σεως τής Ανωτέρας Δΐΐ^ΐυνΐιως τή; Δημοσ.ας Άσφχλειχς
  ίνκ)ς έτι των διαταςιω,τ τοϋ αρ((ρο^ 113 τοϋ Ολ'άριβ.
  τοΰ έτους ΙίίΟΊ Διατίγματίς έιίτιΊητιν είς φα/εραν πλιιο-
  ίημοπρασίζν την χωησιν τού1 ίΊτπο,ί τοθ Δημοσίου
  «'ΔςιοΟ».
  _ δημ,,πρασία γβνήσιται κατά την 5ην ίλίυσομ^νου μηνός
  Μαιου ημίρα' Σζόόατο» *αί ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον τοϋ
  ΟίΑθν9μι*οϋ Σ,ιμίουΑΐου τής ΧωροφυΛαλή; και έν τώ Κατβστή-
  μχτι τής Ανωτέρας Διοΐιΐησίως.
  Οί βιυλομβνθί να λάβωσι μιρος εις την προκειμένην δημο¬
  πρασίαν οίον ν* έχωσιν ΰιτ όψί. ότι ό Γ.ττιος ΐίαραδί(»κ(7ίται εις τον
  τίΛε^ταΓ3V πλε οδοτην, α,Λατί; χϊίαόιλή Τ3ϋ τιμή,ιατος α^τ«3,
  και ότι «π' ΐύϊινι λογψ έτϊΐτ^ίΐίταί η «πυτρορη αϋτΐί λογψ πα-
  ροΐ)7:ασ«ως νοσημκτος γ, ο''.^αΙτίτ.οτ.'. αλλης αφορμής.
  Τα κηρυχ.«ια καί λοιπά συμίησομενα Ιςοϊα εχιίαρυνοασι τόν
  τελευταίον πλιι:δότην.
  Έν Χανίοις τί) 17^ Απριλίου 1912.
  Ό Άνώτερος Διοικητής
  Α. Μομφερράτος
  Είς τας
  Λ«ςι
  1 αί
  Αιορθωσις Βαροραμάτων
  «ίπ^φϊαεις το3 Είρηνοϊ./.ίίίκ Χανίων τάς δημο-
  ς είς το -ιπ' αριθ. Ί Ί φ^λλον τοΰ Γ' τιυχους τή;
  οτ,, &*νι«;1ιί9ί Υ"°·ταί α' *ίίί ίιορβωσεις' 1) —:ς την
  ιιθ. 150 απίφασιν λι φρ*αί.» «ηςιω** ίικαιώματα» ϊιορ-
  ι εις «αςιωΐιν ίιιυιιωματίς». ϊ) Εις την ύπ' αρι6. 153 ή
  *11ί3Λην< (ίς «ΐΙυ^ΐ/'" κ·1" 3) Εις την ύπ' αριθ. 156 τας ίρα3»ι; «ΛιΧϊ,'ον «ρη^<)ν τ^ο κατηγίρουμϊνου» προα- *ντ3ίΐ αι ίςής. «Κηρυβίΐι τ;< Λατηγ3ρουμενον»,»,αι ϊιορθοϋνται Λ£ςεις €ΐ1ί»*ΐ]ν, ΚαστελΜ» εις «Ιΐωλάκην, Καστέλλου». [Έ·, χμ ■!(ι!ιψ^(ο^ το^ Δη,^οϊ. Κβτηγορί/υ Χανίω»)