92454

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Τη* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡ4ΡΓΗΜΑ Μ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤ8ΕΡΝΗΣΕΟΙ

  ΤΡΙΤΟΝ
  Έ
  21
  1912 —
  26
  Αριθ. Πρωτ 41
  Διατί. "28
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
  •υ
  ΔιαχΐΓ)ρΰττ:ι ότι
  Έ*τίθενται είς
  τής Κοι ότητος Κίητΐα; Τα δρ.ζ(ί*ενα
  4 Μαοτίου 1912 ά ε.*χϊε«>. ..ύ ής 5< ρ η ώ*, σ'.αφυλών, οΓνοο, νβω^ηλων, μήλω*, χαι χυθΛ,νίω» χαί ι-τ! Γω- έ ·ω '0->ο »νω
  ί ω
  οττρ βχ
  τω', χειρών,
  3 τί;,
  ενυ>/ α -
  ϊιί ;ην
  αί
  οίιΐίή
  τλ τή; Κ:ι«ο·
  ί|λ'.*'χ; λεττχ
  1 (!)
  ι χαί τώ ω , π η
  ... ./ώνζώ
  τού; επομίνου; ο .-ο >ς ητ5ΐ
  Α'.) Τ» εις ;ψ
  τητος Κρητσας εί-«ι
  α) Δι
  πέντ» (5).
  β) Δι'
  πα>;»γ<ο· έων /ε*τΐ ιϊ .σι (ΪΟ) γ) Δ;' έχάΐ ην όίδν ο?*.ιυ Α=πΐΟ ο) Δι' λώ«, |ΐή)ω/, ή' ουο ηκ«ϋ «κί -οί; έ<»τον (2 1)2 οιν τού ένοιχιαστον. ε) "Αιτ/τα ή επ χι»ρπί* τώ. χτ!ω Β'. ΊΙ εί- τι χτ'Χ π; ,'ε*οίΐί·ι χιαιτή', ή δέ εις τχς χτ.ο χ; <χ'. τη< Κοινότητος Κίησα; χχι ού ίν 5ι τα,ιτη; ή< βάειτπβχττιτ) ή τοας έχ ζημιωτών. Γ'. II «νοι ίασι ά χε αι ά λ 6 τί,ς *ρώ η; Ι Μ-ίίυ 1912 α αν Ν^εμέρ ου ϊ1» ου ίτους. Λ'. Τδ μ σθΛ^α 6» «« ·α5λη·1β εί, τΡ«ϊ, Γ/», 3βσ«ι? εξ ώι /] 5:<χιώ.αχ-α α}:ί|; χχτχ βιάλησ ν πΓδ, τδ συμφέρον της Κοοόττ,- τί:, ή θχ ίπ* αλχβ() ττ,< πλεΐ'δοσίαν ταύτην ί»'ό< ϊ; ημερών. «') Ν' χπ^δώτιΐ) το χτήμχ χαί τα δένδρα είς ιήν Άντιπρ^σο)- κεΐαν εύίύ: μ:τα τή- λήξιν τή, μ.ιο,ώαιω; ού/1 είς οίαν χχτα· 1ΤΧ71. ειρ: αύτϊ ά'λά είς χαΑυτεβχν χωα), νά χειίωτιρίΰοη χϋτχ, όρ'.ίλίΐ νχ άΐΌ Όϊ γι τι,ΰ; ξηροί>; χ^οΊνους ιών απιδεών καΐ
  νΧ ΧΑ^χ.ίζ*/) θίύτ^; χαί ά τή* ουλΑοι'Γ,ν των χτϊ ών.
  αλ'. τή, ήμ£?έ-α; Κ'.ινότητυν >α Αΰ7ΐτ<ΐ/7. ςυ/είαν π^δ; στέγ>9Γ#
  οΚιώ^ ί) τ^ό χχταχευήν οίχιβχώ» έπίπλω» εχτός Αά< λάβν) *Ιδι- «ή· άΐειχ' πχοά τήί Άντι-τρο<ωττιί»ς. γ'.) Λέν 5'.<χιοήαι^ά ';ττιτίεπ/| εί; μ&λ*η ξ.νων Κοι»ο:ιζτων νά χιΐπτωσι ό<χ οΰτε Τής μχγιι^ί^',ς οί-ε άλ/ης χρΓ|Ί4«>ί διίτι 4»
  ./χν ;α πιριπ ώ;ει 8ά εύθύνεται δ μιεθιοιής.
  δ' ) Ό^ (λιι νχ ίίΊοτί (() τή» Ά>τιιιρβ5ωηε(χν κιρί των έχάβτο-
  γ
  Λίν
  ιΓ< τ« -:ά Ιγρι» χαί δ μιτβ:»τή,- νά έπιτρ ιρ« δ£ ί| ιί< μ -ώ< ί!->ΐ/θη'<ΐ .μενά»/ ζώον ή έτίρα; έχτός '.*0( ν ί. ω ίχ χ»^φ ρ/) ιον αριθμόν χ: τχς ().σ-.ις εί% άς θα β(ίϊ·|) τβϋτα Οχ τ«/). »ι' »ϊ5.·ήί αδείας το« χρη*»Γΐ» ου ΐΌσοϋ σ ■ ) Ό^ί λί ι ν δ τη. ι ?ς δ ήδϊ,λε αυτόν Λ τίι« ργ,εΐςτον μισβωτήν. ► ύθυ.η. τού ά, μοϊίως 9)3 ζηα ι?33υ:. <.»η<ιι ρ ως είς χ<τ ΙΓ.) Ό έ»οι- η ^ ? ου; ν, ά'λ' 8 ίνίτιι επί των ·η*φ:Αθν'χ· «ίμενω. μι- ^^ζό ττ,ς Κοινότητος Κ^ητοϊ. .>αι ι:.·
  ή ΚυνοΊ-ς ίύ'·ών·τα ίί, »ποζηα(ω-
  >ί>χ ζ<)^ * :ν1ιί'· ίί; ' »■» ούτον. ίχϊΐ δ ίνυιχιχΐ-ης έΐιΐ ι β'.Ι Λ ιά τά< ΐχ 6ε<μην/α{ ζημ!7< ή Κοινίητΐί ού..μ α» υπέχει τή; Ιίι.νΟΓητ)ς Κρη- | εύ'ίιίνη . 'ι'-Ι^ί η»/_δν ά3μ·>*·ίω; έτ.βίηβηϋ^ίνθι ν4μι,Α0ΐ φΐί^ι οΰϊ^ως
  »! ; Ίκ β/ουνουιι. τή ΚθΗ<ίτητα. ι» νΐίϊ, Έτί 4 πο'ων ι'ύ παρον οέν προ- ρ γ[μΐ «ί πΐ^ηγα^ε.αι χανονί«τ:χ«1 ^χκο^ίαεις τής ραν Κυριχχήν χαί ώο»ν 3—6 μ ι* έ<ώ"υν 'Κτι:,οτε'α; /ϊ^τε 1-:5χ;8θ"ίται >ά τιράι/;ι>ι τώ Ι'ερψ ω. ποι>ιχτ^ ρτ,τβα» δραχμάς
  λθϋ,χενής έ< τοϋ Δη^άΐχ υ Κίηπχϊ ώ. ΙΙρ^ι ί υ, 'ώ; 'Α·τ:- τ?.χ<2»!χ; ·3 -Ο, εί, :η .χτΛβΜ^- -η; δτοίιις εί μ.ρ^υ; τή; 'ϋπς- «ροβώι·»» τή. Κΐ'νίτη'Ό. Κ η σϊ: ώ μί'Ί . ^ΰί'ον ίε ω'·ι'· ' Γριτ*Λς ίΰ'5ΰ»ε-χι μό.ο» τδ »ρνούμε»ο» την σύ-τχξ!» μίλο;., -·-·-- - " ιγ' ) ·ι ,ΐ γίνη τι; δεχτός ίί; ή» τλειο5οσ.'χν ο^εΪΛίΐ. χξιίχρ-.ΐν 8χ έγχρί- μ υΐίιυυυ τδ μισ- μίνω 'ώ μ.οπΟΜ(ι>;
  ομιλών άναπληρα»-^» χύτ ίί εν τ^ πλχ-ε β ή Κ ο-
  σα; Ινΐϊ ιΐ3.ΐ^ΐλ33»τιι οί β)ΑίΑ--!>·. 4 πλειοϋ-
  β') ΝΓχ πΐοιχγί γι χςο/ρε >' ί,γ^^Γ,νου
  ν τ, 'Βτιτ; π-:!ΐ όιτ.ς Ίχ 4^^,-ρχ}1!! μετχ τ.
  ,
  βτ') Ή Ιγχ;ιι: τή
  εί; τί), επί -αυτή- δι ζ
  αχυρώ^υ
  τής έ^-
  ιί-ΐι
  Κοι-
  ί; τη, επι -αυτή. δί ζ Λ«"1' 'ϋττ^π^ χ η·; ;χ< χ ίν ., ϊι»-- σ^νυΐΐειίθυνος με ά τ.ϋμι»θω-;ΰ «ρδς ττ,ν Κοι,όττ,τα. 'ίί3υ)α/ τή* Λ5Οιβ*?')ιϊτχ' τιμή' ^* σι-τχξι τδ Αΐΐΐω-ιρ ΐ' ?'.) Νιπρο^α/άγπ πυτοπ.ιηη .δν «πό τού τιιμιου της Κοι- ΠΡ«?ον εί; τίν α.σβωτή , έχ, δ; χ,ί π ^^?«-ν πί-^ 6χ νοτητ,; Κ=ητίϊ; χαίϋπδ τοϋ ταμίου τής Έ.ορι»ή« Έπ,τροπείχς ικυρώαϋ τβ~α«τ.κ& τ ν μισνώιιω: δβοτί η 1» δ.«/ϊ7«'*δ "» Κρητσϊ; «τι >»» ο,είϊει ιΐε τ» «υ» ™«:α ταμΐι*. Η Λρςσ.γεε-
  ^βρ^*ν
  ι:**
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  α*(ι) νο;Λΐχων προσωχων
  γ') Ν* ίί-»ι κΐΓοχις δΐπΐπ'χί το3 ιιιτ'ϊώΛϊτο;
  χϊγ* έΑΓ.μΓ|σι^ της επί τ^ί «Λμ;<ϊ<ία>3ίο>ί Έτετ
  ρ»ς π»«Γ0« προσωπικόν ή πραγματικαί όζρίυς
  ι6'
  γη βέ τώ< τοιούτων -»ΐίτίποιητκών όίν αΛαιχϊϊ:*ι δταν είν« ι τβχήν των ξένα κινητά κτηματα ήτοι δτι την νύκτα τής 17—ί8 γνωΐ-ίν «ι; τ« μίλη τίος 'ΒτΐΓροπή< ότι οί» είναι δ?ε·λέ η< των 5 Σ!*-ε·μι6ρί3ΐ> 1911 εκ τής θέσ.ως «Μβδια» τής περιφερείας
  ~ ....."......'" -"""■—·■"■ Πατεριανών Κισσαμου άφήρισαν 23 προδατα »ξιβς 400 ίραχ-
  '?* | μών αν/}κοντα *ΐς τον Δημητριον Κϊλογερακην δια νβ τα έχωσι
  παρανόμω; ώς ίοΊ«χιησίαν των.
  χη^ει* κ«( «»|ΐ6ολ>>ογρ>φικ& *;^α ϊχιβ»ύνου« τί,, '&™-Η '° «4,*ημ» τουτο πρΛλέπεται καί «μωρεΐται βχί
  | τ «ρ»ρ* 57 τού Ιΐοικκοϋ Νόμ3υ 1, 112 τού ά— αριθ. 6ο5
  Έν Κρητός τϊ| 9 Απριλίου 1912. : Νόμου χαραιιτηριζίται δέ ώς πλημμέλημα.
  "υ προΈδρος τής Κϊΐνότητος Κρτ,τβας. ί Έπιιόή ό κατηιο,οού^βνος ούτος είν»ι άλών καί αγνοεϊται ό
  ' τόπος τής διαμονής τού.
  ϋ Ίίόνχεςκαί τ' αρθρα 405 κΐί 406 τής Ιΐ3ΐνικής ΔΐΑονβμίας.
  | Καλούμεν τί ν .ίρη^ένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αύϊθ-
  I
  πρβσώπι»; ινώπιον τοϋ άκροατηριου ιοΰ Πρωτοδικείου Χανίων
  ! την 7 τϊθ μηνό^ Ιούνιον τού έτιυ; 1912 ήμΐρβν Πέμπτην
  | χ,αί ώραν 8 π. μ. ίνα ίιχαΐθή ώς ΰπαίτιος τ·]ς έκτεθείαης
  * πρας^ως, άλ/ω; (ίίλε: διχ,οσθί) ίρημην συμφωνως τφ άρθρω
  '· 407 τΊ, Ιΐ3ΐνι«,ής Δικονομιας σ-ιγχρονω, 4ε καΛθϋμεν αϋτςν
  Ι.
  Αριβ. ΙΙρωτ. 3434
  ..........*.......ΔιεκπΓ'206»"
  Έν Όνοματν τ»ΰ Βαιίιλέ ^>ς των Έ
  _ι11λ.ΡιΜΑ.
  Ό πά α α 11αα>5υ5κί<ιιι; Λανιων *ι,-. ΊΐΤίΐίη ό ΙΙαναμώοϊς Λίι/;. Ιίίίσ,κ,ϊ/ταρί'.η; £Γα>^ 2ο», < οπω; λβιδϊ) γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα^ίας τ.,,φτ,ν Λ^.βΐΛ,ΐς 2^^ρ.x.αριν^ Κυσαμ^υ κχί ήΐί) ^1'να)^.5^ μςνής κα,ηγορέϊται ώί υιαιτιο, τού ότι «ν μονως, καί &ιΐ> τής 3^· ί
  κτη.ονο, ΐκχα: »ι; ΐ^ι
  τη" 4 πρός την δ Φ;δρουαρι.3ι; 1^12ί< τής περιφερείας τού χωρίου 'Εκανω ι α^ηρεσε μίαν αιγχ αςιας 20 δραχμών α γιωτην Νικ. Λβυκακην δια να την έχ^ σιαν τού. ΈχίΐόΊ] τό άνόμημα τουτο προ6/επεται άρ6,;α 1 καί 2 τού υπ' αρι(ί. 6όο Νομου, χαρακ,τηριζϊται δέ ώς Χανίοις τχ) 4 Απριλίου Ό Είσ*γγελϊϋς Χανίων Γ. Οί κληΡεντες μάρτυ.'·-, ^/.ή'.Α Δημήτριος .Σε. Κ,αλογίρακης *«τοικος Ζυ/,δραγβϋ Κισυαμου (* ί Κωνστ^ντϊνίΐ, Μ. '*-------- ^ | Ίω^ννΐ)ς 'Κ^μ. εις τόν ίΐανα- ^ £ϋ>ργΐ3ς Α'ναγ
  - ώς ίόιοκτί;- ί Παναγιώτης Λ3υκά·<.';ς » ΕπάνωΠαλαιοκάστρ. Έγγραφα " ; άκό τ' . Η λ' αριθ. 2ι7/βιι ^κ,θβ^ις τού 2ίταθμο3 Καστελλίου Κυ- σΐμου. Αρμόίος δικαΐτικός κλητήρ καρά/γέλλεται ό'π<*ς εν άντί- Έκίιδη ο κβϊηγορούίΑβνος ούτ^ς ίί^ϊ άπω» καί άγνθίίται ό . τυτίν Τ3« παρόντος τοι/,θΛο^λήτζ) είς την τ«λι..τΛΐαν κατοικίαν τόκος τής ίιαμονή, τού. '* τοί καΐηγορου,Αίνβυ καί έΐερ,ίν τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη. Ιίονιβς και τ' αρθρα 405 και Ί06 τ<); ίΐ3.ν(Αί)ς Λ;κ'^ν^μίας. | '—» Χανίοις αυθημερόν. ΚβΛΐ,.μεν τον είρημένθν ΚΛχηγορουμϊνον ίνα εμφανισθή αΰτο- ] Ό Εισαγγελεύς Χανίων προσώπω; ενώπιον το^ ακροατήριον τού 1Ιρα>Τ30ιχ.εΐ9υ Χανίων Γ. Σκουλάς
  την 14 τού μην^ς Ιβυνιου τού έτους 1^12 ΐ~^
  χ» 8 π. μ. ίνα δΐΑ,Λσ&ο ώς ύϋαιτιος ι,ής έκτεΙ>*ισης πραςεως, ! Αριθ. ΙΙρωτ. 103 (1ΈΌ9)
  >ρήμην συ,ΑφωνΐΛί τώ α^ϋ,-ω 40 < τ/]ς ΐΐοι- ! * Α,κοο 76 νίκης Διχ,ονομίας, συγχρόνως έε καΛθϋμ«ν αύϊθν όπως γνώσιν των εγγράφων της δοιογραφίας. Έν Χανίοις τή 1ΰ Απριλίου 1912. Ο Εί7αγγ*λίΰς Χανίων ΐο Κίρηνοδικεϊον Χανίων Οί κληθίντες ρ Παναγιώτης Ν. Λϊυκακης κατ. Έ-;ανι«ι11αλα;ο>νάσ^ρο^
  Ιωάννης Ν. ΚαταικανταραΑ,ης
  Έμμανουη/ν Π. Κ.αταΐλανταρ«Λης
  Έγγραφα πρός
  'Δρμο3ιθς ίι*αΐτι*3ς «,ΛκϊΓ
  πον τού πβρίκτίς Τ3ΐ/5χ&λλΥ)ΐΓ( ί'.ς
  Ι Δια ταυτα
  ■ Δικαζον *ρή,*ην τοϋ έναγομεν3υ Σοφοκλε'ους Α. Κατΐ^ούζου
  τέως κ3[ι,^^Κ3^ λανιων νυν δ αγνώστου ίιαμονης.
  3 γρονθΛ. 1 Φ«6ρ^υαρΐ3υ 19υα
  της ίναγΐυΐκΚ ίν Χανίοις ϊ5ρ^^^^^κ3■. ετίρ-
  υ *«ί ΑνΤίθ.ΐίς Νις«>ιης4> παρισιβμϊνης καί ίι*υί»υνομβνης
  μΐΛΐιΐν Άνΐωνΐο^ Νας2<.ΐ] κιί Κ^' *>λ: ότω; ε·> αν;ί;υ- Τ·αΡ «'■·*.»ρο'των ομ.,
  «.αι ί:*ρ3ν τίΐχ3ΑίΛΛ()σ5 ιις θημ3σΐί μί?η· 1 ■■ ^/ϊίθΐ τ3ν .ν^,^^^νΐν τούίνν ως
  Εν λανίοις αυθημερόν. Λίτςυ Ι^^νή ΜαζοΛκκαΛ») συνεναχθϊνίθς να καιαδίλ^ τφ *ν»"
  Ό Είσαγγ=λεύς Χανίων "ί0¥τι 1ιβ Ιγΐνίν τ0 ^ϊωϊΤΐ «ναφερομ*νην αίιίαν οραχμας τρι"-
  Ι'. Σκουλάς κίΐιας ίννενηΑθνια χαι τεσσαραιςοντα έ*ατοσΐα (390, 40) έντο-
  λΙιΙϊ αιτ3 .η,·ίΐγι*ΐ'|ής μέχρις 4ν^·Λους $ςοΦΛήσ&ϋ>ς και δια ι*Τ<νι- αιας προσωπΐΑής χ.ρατησ*ως τού (έναγομβνου^. προσωρινώς ανευ ίγ^υησεως ί*-;*λ*στήν την 'Αί>:0.
  . 3026
  . 1824
  '_ν Όνόααϊΐ -τού
  Γα.ωι»γιοιτ
  εί,-
  Ό ηαρόΐ υ^ωτοδίκαις Χανίων
  Έπ*ιδη ο .νΐίχαΓ,/ λ. λ1τ^νI^^ρα)<.ί^ί, Χριστιβνος Ό^Οβθ^ςο^ καΐ *^υι«.ο, ι^;,*»/ σαμου. Κατηγορ»ΐίαι ώ; ίιπαι,ιος Χ3Ϊ ό;ι, ί* Στυλιανοϋ Κ., ^ν^υν£ νοι σ^να, ξειβς καί Αθυς συνίρομην, 4ν γνωΐίΐ, τ»(»ίαεως τβιί ίχονυς ίΐ/ΐαιωχι ϋ>.οχ.;ημοος
  ' Κ;σ-
  ; μετα τοί
  και "^^ (αριθ.
  άσ^
  :,» 4.α ;
  «ΐς
  η γΡ φ
  2 Ακ(.ιαιο^ 1912
  Ο ΙΙλΓ,ρδς. Δικηγ;ρ3ς τής β>»γ-υσης
  '_μμ. Α.
  τού
  Τυπογραφ6ίου
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΫΒΕΡΝΗΣΕϋΣΐ
  ΙΛ'Λ
  Αριθ. 'Αποφ. 93
  Τό Κακουογιοδικεϊον Χανίων
  Συγχ.ιί.ιινίν κ τ. λ...............................
  Διά ταυτα
  Κηρύνκι τον Αντώνιον Κϊραμο.>τΐα»ά,νΐ]ν γεννηθέντα χά
  χατοικοΰντα είς τό χωρίον 'Έλος τής Κισσά,Αου καί ή'η Τ^ί;"
  ίικον ίνοχον το3 δ'τι ι.9~λ την 25 Φ-βί^υαρ ,υ 190' &^<χ>
  2 μ μ. έντ'ος τού έν ιω χωριω Ελους Κισσά-ΐιου κΐφφ^νει.Λ
  τοΰ Νιχολάου Άναστασίκη επετέθη άίί'ως *ατά το3 Μιχαήλ
  Π. Κυριτβάχη μετα μι/,οο3 ΐΛαχαΊθίου τ5ν δέ Νι<ό'.α3ν Μ Καραμουτσανάχην γεννηθίντα καί χατοχϊΰντα ϊί; τό χΐιοήν "Ελος τής Κισσβμου και ήδη φ.γόίιχ,ον Ινο-χ^ ότι χχτα τον αυτόν τόπον καί χρόνον ϊρεΊισ'ίεις καί πα:ορ; σθίίς Ίό:ι 'ίί. τον αδελφόν τού σϋμίΐ4πλίγμ:νον μέ τϊ/ Μιχαήλ Κ^ρι σ^ν.ην απρομελίτη ω; είς ^ρασ,α,ον ψ>-χ.«.ής όρμ^ς απεφάτι-ε Λα οιά
  μιϊ; φαλτσέτας ή/ Ιψερί,ν υτό την χάτταν %ου έ'πΑηξε αυτόν κατα
  τό δεξιόν ήμιϋωραχ,^ν ν.ν. τ .ι ν ά
  Αριθ. άποφ. 764
  Τα Αι* κϊτΓιοι ,ν των έν ϊανίοις
  ον κ. τ. λ
  είς μέν τον Άν.ώνΐίν Κχίϊ,α.ϊ.ίττανίΐ'.ην φ
  κ'σιν έξ μηνϋν ε;ς ϊί τον Νμίμ* Καοϊμο.ιτσχνά.'.ην -?οσ-
  καιρα ίεσμά ίεχ,ατριύΊι ίτών κχί τα Ιςοδα το3 λημοΐιου δ;αχ
  «ξηκοντα ούο και ημίσ»:α' (62 '/ι) είΐποανΐΓίχ; αλλη^εγγ^ω;
  χ,αι διά προσωτικής αυτών κρατήσεως τριώ'
  Εκρίθη αιτεφαήΐθη κΐϊ έίηιοσΐίυθη.
  Έν Χά ίοις τϊί ΐ6 ΐλεχεμβριου 1903.
  Οί Δικασταί
  Έ. Καράκαλος
  Ι. Βούλγαρης
  Π. Φούμης
  Β. Ταμπακόπουλος
  Ν. <1>αρφουρ»χης
  Διά ταυτα
  ;ν ΐίήμην τού κατηγ3ρο^μίν^υ Μιχαήλ Άρ »:.
  ::ιχου Χανίων
  ; τούτον Ινοχον ό'τ'. τ^ν 17 Ίο;νΪ3υ 1911 έχ τή; έν
  Λαιοοις Κυί^νιας οϊκ,ίας τού Ματΐλί'ου Ε. Μαυρογέ»η έν γνώ¬
  σει αύνογνωΛθνως κ^ί άνευ τή; σ^γχαταθίσϊ'ος τίς ίχο^σης δι-
  χαιωμα Αιχατερινης συζυγ^υ Βχσλτιου Μαϋρι^ενΐ) ε/ϊ6ιν ι'ις
  την κΐτοχτ,ν τ»υ Ιν χρ^^3^ν ϊϊιοΐί^ρα,κον Ααί 5ύ3 τουρκιχϊ εί-
  χοσα^ΐϊ αξυς έν ολψ 2ραχ. 30 ο.α ν* τα ίχζ παρανόμω; ώ,
  !5 ^ΛΤΓ,.ία. ·.^^ %* θίί χι>ρ ς α -.>χ. ίΐ'ιΐρ.ΐμί^; ?ιιασ;ι*ος
  κληχ ,ρ άκΐεπο είεο έν τώ Ν μ.ώ ίανιω; τό ας'.ωμα τοδ κλη-
  τήρος άπό το3 λIα^τιο^ 191) αιΙ ,ντιΰθ:; μίχοι ιοί Ίουοιου
  τού 1911 ϊναλα,Λδάνων ίαφο^α 5ι*ογραφα πρός ,πί?οσιν καί
  έ*.τίλΕσιν καί ι·.3.ιιώς την υπο ι .^ν .ί^ιαν 1 'ί Φ.6ρΐ.ΐρίου 1911
  ιπιτα^ήν 11α/αν·. Κατΐα ίδ^κ,ί] λλ.3 Ρίωργ ου Ιΐϊτουτσή, τό
  ύτ.' αρθ. 9862 σ.ιμ5ολ.<.::ν ικ.;ε :··:ον τού Ίωαίν,ιυ Κ.ντα- ϊακη καί την υπ' «ρθ.*. 1636 το,-'ΐιν μιχροϊ'χρρών κατα Κμχ. Άκριβές άπόσπασμα Έν Χανυις τή 6 Απριλίου 1912 Ό 'Υπογραμματεύ; Κ. Κονταξάκης Ό Γραμματεύς Σ. Φυλλαϊιτάκης "Αριθ. 51 ί Γό Κακοΐ'ογιοδικεϊον Χανίων Συγκείμενβν κ.τ.λ............................. Διά ιαΰΐα Διχαζον «ρήμην τοΰ καχηγορουμΐνοιι Βαΐ.λείου ά Ά Δημ;υ Γεωρ-]!θυπολεως Άτοκορωνςυ, έτών 28, έργα;ιχού, χριστιαν^ϋ όρ6;δοςου χαι πολιτβυ Κρητός νόν δ* φυΐΌίίχου Κηρυτχει βΰιόν ενοχΐν ότι την 22 Ν^ιμδρίου 1901 ίν τή &ίσιι «Μουοταφα ΙΙρΓνον» τή; ^«ριφίρειας τού /α)?ίυ Άλικϊμ-.5υ Ακοκορωνου, απρο^ελετητως άπιφάΐια: χαι *ν δρασυώ ψ^/ι*ής όρμής ιξιτίΛεσε την ανθρωπΐκτονιαν το^ Γρηγιριο^ Άγ^ελα- κη πυροδίΛηοας κατ'αυτού Χ2Ϊ τρα^ματισας αΰ:ον κατα την ήπατικην χώραν δια τοί όπερ έφΐρε μεθ' εα^ίο^ ίαάννου ^^ρο· δολου όπλου πλήρους ιυρ»τ.Ϊ3ς καί σφαι/.ϊ ών. Κ*ταδιχαζει νόν χηρ^χθιντα Ιν^χϊν είς π^θίκϊΐρ» δεΐμ» "ών εΐχοοι (20) Έχριθη ατϋ|αοισ(1η χ«ι εδημοσιεύθη Έν Χα>ι^ς τή 10 ^επτε,λδριυ 1903.
  Οί Δικασταί
  Β. Ταμπα»όπουλος
  11. «1>ούμης
  Κ. Ιΐαπαοακΐϊς
  Ν. Φαρφουρακηι
  Κ,αταδιχαζίΐ τόν κτ,ρυχθέν-ΐ ./οχον κατηγοροκαίνον είς φυ¬
  λάκισιν τριώ' μην «ν, α^χ.μ:νι, α:; τ/); πρ3φ^Λ^ιxισ«ως την
  21 Ι3.νί;υ 1911 καί ίίςχρη*α: -.ην π.ι ην ίιτίρ Χί3 Δημο¬
  σίου δραχ,λών εκατόν (10)) ί!ΐ::ρα'.; = ων χαι 5ιϊ μη<ιαιας προ- αωπικής αΰτοΰ κρατήσ:ως. Έπιδά^λί; ε'ς βίρος α^τοό ά Ιςο5α τής διχης ύτέο τοθ Δη¬ μοσίου δραχ. 3,90 εισπρακ,τέϊ; δ ϊ τής αώΐής π,ιοσωτ'.χής χρα- τήοεως. Διαίαασϋ την απόδοσιν των χΐ-;ασχεθίντων χρημ^τιον ( έξή- κοντα λεπτών) είς τον σ^υ.θιΐ τί,ι. παβο^ση; Δίκατΐρίνης Μ. Μαντακα. Εκρίθη, απεφασίσθη κΐί έδημοαιε^θη. 'ϋ,ν Χανίοις τή 1 5 Δίχ«μ6ριου 1911. Οί Λΐλασταϊ Μ.χ. Δασκαλάκης Ιωαν. Καταλαγαριανός Νι«όλ. Παπαδάκης Ό 'Υτογρα/ματίύς Έμμ. Κα/.λιτεράιιΐ]ς "Ο, τι άκριδέ; άπόσπασμα. 'υν Χανίοις τή 4 Άπρΐ'.ίΐυ 1912. Ό Β Γραμματεύς Ί. Μαναρολης Δτμοσιιυθήχω διί τί); Έπΐίί,μ.υ "^(ΐ,Αεριδος διά τό» άγ^ωΐτου δΐίμοντ,ς Μιχαήλ Άρ Βΐρουία«ην Εν Χανιο ς τή Ί Απρ λιο,ι 1912 Ό ?] -^γγελιΰων Χανίων Γ. Σκουλάς Σ. ό 'Υ)γρομματιΰς Κ. Άκρ.6ές μ Έν Χαν,οις τή 13 Απριλίου 1912, ό 'Υ)γραμματεύς Σ- Φνλλαδιτάκης Άο 0. Ά-ϋ?. 112 Γο Ειρηνοδικείον Ι·εθύν;νης Σ^1/ίμι«ν έκ τοθ Ε'οηνιϊίλείοντο; Δημοσίου Κατηγόρου Ρί^υμνης Κω^τχντινου Ι15-ιρη π»ροντο; Ααι τού ΓραμΐΛατέαις Γ.ωρ.ίΐυ Λϊρ^;^ Σ^νϊ^θ:ν έν τώ ι;ιΐιτ5'ρω ό .ιΑίτιψ-'^ν δι^ΐΑεψ.ο)/ αύτο^ την 31 Μα,;:ι3. 1 V* 1. χαι Δχδον ν-χ' δψε. τα λ-Λιχ II Τίι/'ί 149 τ5ΰ ΌργανΐτΛθ^ τ Ί' Δ κ.αΐ:ηρ ών τί αρ')ρα 1 ,, 15, 1·ϊ, «αί 17 Τί3 ύπ' αριθ. 1 14 Ν/ΐιυ ώ; χϊί το α'.Ορ. όθ το^ έ*;(/ισ:ΐ/ΐ5ο Διαταγ,Αχτος ·■:^ 19,)9 »ν συν5^ασΡιιώ πρός τό ϊρΊρί/ 1 τοδ Ιπ' άριθ^,. 137 τ., ί. Νομιθετΐχοί Διιταγματος 'Απϊφασιζίΐ ■>) ΌρΙζίΐ ταχτΐίάς ϊικ!Iσιμο^; ή,ιέοας των μέν πολιτιχώ»
  ι Π 7■)Iτ«.*^ην, τώ' δέ ποΐνΐ».ών τί Σά66ατον έχίστης ίί,ϊί-
  ^.ιίος >.« των μΐλροοιχφορών α)
  'ϋιν τή έ'!ρα τού Είρηνο3ιχ«ίου την 16 και 50 Απριλίου 1.1.,
  ν 14 χαι 28 Μαίου, την 11 καί 25 Ίουνίου, την 16καί3θ
  την
  .-ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ς Γ»ϋ>ργυυ
  II
  ΚαλιιΐαΛΐ; ιατρςυ χατοικου
  Ιουλίου, ;ην ΐ3 *αι 27 Δυγβ-υτθϋ καί την 10 *αι Ί* 2Λ>ττ»μ-
  1>Γΐ3» 1Μ12, ώραν θε ίναρςεως .ών συ»ε4ρ ω» τη» '3 π. μ. νιων .
  β) Έν τή ίό*ρα τοο Λτ,,κυ 11<;γ<|; τη» 23 Δτοΐλιου, την Γών βναρΑίνω; Αν3ρς'α Μχιτρ*κα ίμιΐόρου κατοίκου Χανίων 20 Μ.ϊιο.1, την 25 Ι^ν.ου, τΓ,ν 30 1-υΛΐΐ.ι, τςν "27 Δύγου- *χί ή3η Κωνσταντ.νου;;ολι»ί και στςυ, και την 10 —ίτΐτ* αδριο ε. έ. ' 2) ΐ£^ιχ4,ϋ Θ Λη;3ι.Λ·λ.<) ϊΛΤθρου χ,α.οΐιΐου Χανίων. -,) Έν τη έ5ρα τού Δη,»3υ Αμ,νατου την 'Ζί Απριλίου, την ι Τώ» τρίτον 1) Δ':.ι>/....» Βλ.ϊ»ιι<.τ) χ,ατοικου Χαλ«πας 2) 21 Μίίου, την 26 Ίουνιο,ι, την 31 Ιο.μι3.ι, τ<)» 28 ΑΙ- ' Δήμητρα.) λίχ-ρ^ ■χχη*τζ<Λ)ϋ Λ) Ήρα. -ο^ς ΜτζΛή κατοι- γουστοο και τη» 11 ΣεΐΓτ€ρ.βρΐ3υ υΐ2. ι x.ο^ Χαν.ων κλι ί) το^ ϊ» Χανί3.; ε5.-·ϊυονςος *.ιί υ«9 τού ιπί δ) ϋΐν τή εϊ,,α τού Δημυ Λ,θΛΐνοο'την Π Απριλίου την των ϋι*ονομιλών Έτ χροχοί ίλπροσΛτουμς'νου Έλληνικοϋ Δη- 9 Μαΐϊ^, την ο Ιουνι^, την 4 Ιουλίου, τη» Ι Αυγοοστου μοτιου ώ; Λ αϊ^χου τοο ΛηΑ.σιου τ-,ς τεω, Κοιιτι*·»!; Πομ- καί την 3 Σε-ίτ«Η·6?ΐ9υ 1^12. 5 τ*ιχς καί ο) Νινας ΓζανΐΛη η Ρ.:3ίΜ} ^τί1-(.Ο3^ 'Καλιϊο; Σ <ο- ε) Ι^ν ττ/, είρα τού Δη*3υ Χρ«ρ.3ναΐΐ;ηριου -<·,* 4 Άπρι ( όας Κυϊοινιας και. λιου, τι ν 2 Μϋο-ι, την 8 Iο^>ιο^, τη» ^ Ι^μ&ο, τη* 8 Α.υ· ϊ Τή; παρ»,ΑΟαινουΐ(); Κχλλιοιη; Θ. Μ(]Γ3θΤ3<.η /αίτάΊΟ.» γουατιυ Ααι τ ,,ν υ Σι-ίτΐ,ιδριου IV) 12 και | Χανίων. β) "Ω^ζς μ)' α, το Γρ^ίίον εοι> ΔΐΑαττηρ'^υ τούτου θΐλει * Δια ταύτα
  είΐϋε ^ν.ΐχ,τον α); και :3 ~αρ' αυτώ 1'ΐθΙιη^^φυλΧΑ,εΐον κα;α ι Δκαζον «ρη^ιην ;ϋν ϊ/αγομΐναι/ καί τού τριτου Άνΐωνι&υ
  μίν τ», « γα,ιμ^; /)*-ρΐ; τ^ν ο — 1 2 τ. μ χχ. 3—6 μ μ. | Βλατακη.
  κατα 06 τις «ς*.ρεσ μ2^, την ^ — 11 π. μ. ! Άπεχίΐ τ30 ν' αΐυοϊανίίΓ, ώ; κρζ- ;ην τρ -η< Νιν^ν Τζανίλη. -ϋσ»ΐι>ς είς |
  Η ιτχυς ΐι), /ταουΐη; αρχιτχΐ ατο τή, ί,ιμοσι*
  την Έ ηΛΐριίι τής ΚυΟΕρνί]ΐ€^, μϊχρι λοο Σ£ττ^μο^,.ί^ ί. ί.
  ΐΐα αιγϊΛλΐΐ ία την έν αΐ/ΐ-ίϊΐμι^ δηΑθΐιεοσιν και τοι-
  χοκοΛΑησιν ταο.ης ϊΐς τα υτο τού Νομ:υ ορίζθμενα μ>ρη.
  Έν ^*(ί^^Αντ^ τι) 31 Μαρα-υ 1^12
  Ό Ε,ρηνοίικιυων Ό Γρα^ματευ^
  Κω#σ. Ιΐΐλεύρη; Γεωργιος Λχριος
  Άκ(. οες αντΐΊραφίν
  αυθημερόν
  II.
  Ό Β?ηθος ρ
  Ευάγγ«Λθς Μπρ.τζΐκης
  Αριθ. Α-οφ. 31
  ΐο Εί^ηνοΟικεϊον ϊ'οι,στίκων
  Συγκείμενον...................................
  Δια ταυτα
  Δικάζον ίρη,Αην τοοτε ίναιΌ,Λενο.»· όρίΐλετοο κχι τού τ,.ι:ου.
  Δεχΐται την υχο Α,ρυι» α/α),τ,ν τού *να^3ν.ος Ι'β^ρ/ιου Ι.
  " κατοικου "Α/*> βΐρϋμονερου Ρί&υ^ιιης κατ* τού ΐνα-
  ι όφε:λέ;ου Αχμιτ Σαΐμ.ΐθ.ανακΐ} ;ί^, χαιοιχου Δνα)
  ,ίνεροκ Ρεϋυμνη, νόν δ' α^ναίστου οιαμονή;, κιι τού τρι-
  ,ου Χασάν ΡουστιχιαναΑκ; τε.», κατοΐΛου "Α/αΐ Βαρΐ2μο»ερ
  νυν ό" αγνώστου διαμονήν
  Επι».υρ3ΐ τί,ν «ις χειρ^, τοί τριτοο έτι6λτ,θί!:αν κατϊσχεσ ν.
  'ΓποχρεοΤ τοντριτΐ,ν τούτον οπω; >κ τού » ς/ιΐραςαοτοϋ Λατ.
  τί)» κ^.α τοθ ,1^.·(ο>.^^^ ο^Λ^
  ίΐΛ^ΐσυς *ν»ϊνη<,οντα τ^-ι, /. εν:ο-.ως απο τη; 2ο Οιΐτΐϋδ^ι Ινατ^ψηφιζε. *ις ^ϊρ^ς I3^ τήι, ο./.ής υιΐερ τού »ναγ-ντ5, ϊ0 χχζ.ιηι.ω, αύ.^ι» ^ τα »ς «ν ΟΛψ «,ις ίραχμας ακο2Ί ^ε,τ.ί^όρ.. ^ 1'ο( ιθ αγω^η» τοΰ Γεωρ ;ι ω; π.ο; ττ(ν κζΐααχ»ϊ(» «α; εί; χιι,οας τοο τριτου το τρ.το> Δΐ)^3ΐ.ον >α πληρώση εί; τον ,ναγοντα
  ς οραχμα; εΪΛ,ίπ τεστϊρΐι, (2^) λλ: χή, 7
  6ριου
  ή
  κ«ι 4φίξ(]; ε'^ς οί π,,.ΐΓται χρ<5ΐ.ν τή; περί ής προ- , τού ίχ. των ίνα(·ο,λΐνω/ Κ^ρ■α)<ϊ^ Μητσοτακη. την αιΐο ι4 Ό^ΐω4?ιου ΐ9ιϋ παίεμίαί ν τής Καλ- λιοπης Μητσοτακη. Διορρικτει την αοτην άγο»γΐ)ν όσον άφιρα την κατίσχίϊΐν ω/ τρΐ;ω» Λΐ)μητρι;υ Μικρή και Ήρί**.80υ; Μαα ή Τί)ν ίνίργηΊεισαν Λΐχιασχεσ.ν βις χεΓρχς των ϊ νων τριτων. εί; 6*?3; τού ένάγοντος υπέρ τή; ρμ καί τω/ αυτών τριτων ταοΐλασΐιχα αο;ω/ δαπανή,Λχτα ύ οτοο οραχ. τρίϊκοκτα (30). Έ αίς 6ζρος τώ* ιν,χγβμένων υΐτΐρ τοϋ »»αγοντος τα αϋτ-ου δαπανη,Αΐτα δραχμάς ίςηκ,οντα (όθ). Και αναδίλΛον ΐη» ορικιχην ϊβυ α-ίοραϊ.ν ω; πρός τον τρι- το» Αντώνιον ΒλατϊΑη». ϊΊ οότίν να 3λιιγ τον έςής έ δ' ι»; «ς τ/)< ψ ^ίο^Α'.*» ίπ χρ «όμνυω ε:ίω, ; ο:ι ουΐίν όφ-ΐυ» ϊις τον Κ ^ιν τής (ν Χά απόϊ ο.κια, ..υ πα:ρο, Λ1^(τσ^τοιΑη ως Άλι; Ζ ου γο.ι τίος αι.ΐϊ»} ,αοι ό θ.3ς όιχ'.ι^λ?·ϊ ■>>
  8> (<); —ρ-]ΐη; 1)^ κ^ί το 1>ρον
  άντό-
  ει προθ.ΐμιαν προ, ίηλωΐιν μς,ν τής ά
  τού όρΛβυ ιντ^^ εν»; μΐ)νις αιτο της
  τη^ ΐίχ^ο^^Γ^ αρχ^μΐ?ην πρός δοσ.ν όι' αύ'.οι» ·νΐος
  της αυ,ή, π^ο&.σ^,ι.ς άχι -*ωιΐΐ3ι( τοο Ϊ.Α^σίηοΐοο τούτου 3(|-
  |.33.α »ν τώ αιΐροχΕκίριψ ι ο../ *π ποΛΐ.ΐΊ^ν ίικων συνΐδρΐαίον-
  τος και ΐις ^ι>ν των σ^ν^ίρι^ν αυτού ήν τ,ΗΚζν ορισει ο βρκιΐ*
  Έ/ ριθη κ^ι άπεφασ σβη.
  Εν Ρυυστικοις τή Ο Μϊρτ.οο 1912 χ.ι »ί
  τοθι τ.., 14 ιβιοί) μηνός καί ίτους.
  Ό Είρηνοίικης Ό Γραμμ^ατεύς
  Γ. _. Κιαυρτσακης Σ. Σ.
  αύ¬
  Αριθ. Άποφ. 345
  Γυ Ακαίτιίοχον τΛν έν Χανίοις ιίοα>τοόικό>ν
  εκ των Δικασΐών Μιχαή*.
  Ίωχννου Καταλαγαριινού χαι Άρ σι
  ρ(
  Β,τσι-
  ς *αί τοΰ παρά τω γραμματ«Γ βοηθοί Γ. Ξ:νάχη.
  ^ δημοσία ί» τη δι* ακροατήριον ώρισμεν^ αιθη
  την 7 λΐαρτιου 1*12 ιν« ϊΐκ.ββ|) επί τή; έίίμίνης Οποβέ-
  ξ
  βεως
  α %ε |>ασ·.::»η χΛ(;
  Εν λανιοι; τη 20 Λίαρτιου 11ίΐ2."
  'υ Πρόεδρ.ς "Ο ΰ,φο, ΓρΜΜ(τίως
  ■· *"'*ννακχκης Γ. Ξ&να*ης
  Οτι βΑρ.βί, αντίγραφον
  Έν Χα-νΐίΐςτή ·2ϋ Μαρτΐου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Ν στερακη;
  ι τ^^ »ν χΐρσι μ.ου «πΐίίιΐλθί τοιού-
  τ»υ όπερ ίη,Αίΐιε)ίΓ(τω $α -,να. τώ, £ν Χαν οις ίκίίδορ-ενων
  «φημερίίβ,ν και δα τής Έπ.στμο., έφ^μϊρ^^ 3(4 τον Άνόρέαν
  Λ1αστρ«/<.αν κατοιιον Κ*ν _^Εν Χ.νιοι; τή 5 Απριλίου Ό Πληΐεςβ^ιος Δι/.η ^ο^ος τού Γ€α)ρν 0^ [1. Α. Κατζουραχης Έκ τοθ 'ΈθνΣχοΟ Τυπογραφείον