92459

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ7
  ΤΙΥΧΓΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 24 Άπριλ ου ^012 — ΑΡΙΘ. 27
  'Λριθιχ. Ποωτ. 621
  » Διεχπ. 389
  ΔΗΜΑΡΧΙΑ. ΧΑΝΙΩΝ
  έπαναλΐιπτικϋς πλειοδθίίΐας
  Λαβόντες ΰπ' 2ψιν 1) την ύπ' αριθ. 2 Ι. Ι. απόφασιν τής
  Επιτροπείας τςυ Δημοτοοΰ Συμδουλίου δι' ή; άκ'ροΐ ώς αι.,*
  φόρους τάς κχτΐ την έ τί τ;ύ:ω ενεργηθείσαν την 14 Άπ;ι/*ίο.ι
  έ. Ι. ϊημοπρτσίχν προσεδίχθϊίσϊς προσφορά; 3ια την Ιτ τ σ-
  σαρα Ιτη ίκμίσίωιιν των «;ς Καλϊκαπΐσ. α' ,<ΐΐ ΐ δϊςια τω ίξερχομένφ δημοτικήν υιαγαζίίων καί 2) δΐι *ϊτ* την α^τη< δημοπρασίαν οΰδίίς ίνεφανιιιθη -λιιοδόϊης διά» Ξΐερα 3ύο εί; την αυτήν θ;σ:ν κείμενα καί έπισης διά τέσσαρα 1-.ι ϊκμισθού- μενα μαγαζεΐα τού Δήμου ήτοι Τίΰ πρώτου άριΐτίρα καί δευ¬ τέρου δεζια τώ έξερχομένω. Ίδόντες κ»ί τό άρθρου 14 τΛ ΰπ' άρ·θ. 355 Ν'μου. ι Προκηρϋσσομεν &ν διά την 5<μίοθωσιν των ίίρημένων τεσοά- ' ρων ϊημοτικών μαΐίαζβίων έν;ργηθη3ϊϊα ίΐϊανιληπτΐΑη 8η *3- πρβσΐα την 28 Απριλίου ί. ε ημέραν Σάοδίτί^ /αί ώραν 10 — 11 π. μ. «ν τφ Νομϊρχι.·>φ Καταυτήμα.ι 5/ίόπιοντής ν^ί^υ
  Επιτροπείας καί συμφώνως κρόςτούς έν τ? ύπ' αβιΗ. 477ί95'·
  ϊ. διακηρύξη ή^ών /αί τή ΐχ«τι«.ή υ ό χρΐνς^ί'.αν Ο Ά~ ι-
  λίου έ. Ι. σ^γγραφή ά^αγρ^φ^μΐν^υς οοου', *.Λ σο>φων·.α;.
  Έν Χανίοις τή 21 ΆΐρΓ/ίου 1912.
  Ό Δή;λαρ"/ς; Χανίων
  Ε. Μουντάκης
  Καιταϊιχάζει Ην χηρυχ(Ηντα Ινιχον βίς φυλάκισιν τριών *«1 ήμί-
  σεω;(3 1)2) έτϋ-.
  Έί,ί'ϊη άϊΓείίΐσίσΟη χα' έ^,μοΐιεύβη.
  Έν Χα/'ΐί τ? '6Δΐχϊμβρ!ου 1903.
  Οί Δικασταί
  Κ. Καο'ίκαλι,ς
  Π. ΦοΪΓαΜί;
  Ι. Πονλγαοης
  Ιί. ΤαιιχακόττοΛος
  Ν. ΦαοΑοΐΓο <κηο Άχοιβί; άιτίσπασμ» Έ< Χ/ν'οις τή 6 Απριλίου 1912. Ό Ύ)γρ«μΜ.ατ«ϋς Κ. Κονταξάχτ,ί Ό γ Σ. Ε. Φυλλαδιτάχης Αριθ. 90 'Αοιθ 87 Τό Κακουργιο^ιν;εΤ.ον Χανίων Τό Και:ουογιοΓ)ΧκεΤον Χανίων ίι^ε/ον χτλ..........."... .τ ................... Διά ΐ«ίτ ι Κηοΰττει τοΰί χατηγοοουμίνυς Γεώργιον Π. ΣίΐιΛίνά^ην ίτών 23 χΐ' Σπυ^ίοωνα Β Σπυ3ΐ5ά<τι< ■») Βοτζάχην όμφοτίο'υς ποΐμί- ν«Γ χ«1 χα-'ί ο.ι- Κι>τ-Ίΐ,χ5- Κ»ϊ ονίαϊ »ν^/ου; -ου ί"ΐ την 20
  Άποιλ'ο^ 1')02 ιΐ5ο! ί'όοατν 7 1^2 ιι ϋ. &ϊ; τ6 «ν τω ^ωρ'ω Κυοτο-
  μά^ο Κυ5(ον'ΐκς χαφφβνβΐ^ν τού 'Ι-,ζννου Κκνε/ά^η ^-το νοινοΰ 3'ίϋ-
  φ='οο 'Τος X'νο^^ίνο! σ«.»··εφίιΐϊ ν την ►κτεϊϊΐι. ττι, ίποαίνηί;
  ϊξ' π-ιί<ου-"θί5ΐ(θ< χα' Ι^ε'» τ^υ:ιη< βονομολο τ'σΐντες πρ^ί όλ- λ/λου, ί·χ· '^'^ν 3υ ?;ομτν =« •ΤΓ,οιι.ί'λίτ-ης ϊΐΓίφιιισϊν χχΐ ϊι' ω' έφερον οά'ί'ιν ϊπληξΐν τό/ 'Κα^ανουΥιλ Γιικο-ιε5ά"Τ|ν 4«Ι ττς νβφαλ^ι, *τ·(ΐν8νχ<4νες βύ"ώ χά-»γ(ΐα τού >^αν'ου ϊ όν Ιπτ/Οε
  οιά,ε β'ί τΓ' 4 Ί,ίφάΑου χϊ! την επ ι ιένην ό θ-ίνα-ο..
  Κ'ί- χ'ΐχίζ'.· τ"ϋ: ■/τ,οο/0έ(-α; ίνί/ου; έ<ά ειον είΐ χοινή< ποοσΊΐ'Βΐο'ϊοτιΐ ΰ/ -Γ*3»ιν ί~(ϊ>/ Ί1) <χΙ »'.; τα 1·ο5ϊ τοΰ οτιαοι ιυ Χρϊ/αίς ίΐ5 είτπρ/χτέϊς <ΐ! ί ι π303ωπ·.χη; ϊύ ίάι χ ςνϊ-ς ιιτ (!ί. χτλ. ταϊτ« αι Κηούττίΐ τον χατηγθίοΰαενο. Αντώνιον Τακεινάχην θ€=ιόν γενντβέντα χαί χΐτοίχοΰνΓ» «5;Χχν'<, /3ΐ»γ.* >>« ό -ίον.ξον, ~ α·-
  τιην Κυίίτα »α' ηίτ βογιίί'^ον ε έχον ότι τό- Ρ—13 Ά-τ:·>^·»
  190? π«ρί ωοαν 8 1)2 πο'—υ τής νυ<τ>.,· !ξ.*ν -ου έ^ "ή ^ο ω
  Μιτιτ<τνξ(ξιχ« ττκ πόλεως Χΐν'ων οίν, πωλβίου -3ϋ, ί-*οοαελετΚ| «ο; χαι βΐί βιχιιι,ο< ψί,ιχή: ί>Ρ*ή: »-*1 -«*33 ήιίθ.^κ ϊΰ·<" ό μ ω- 'Ηλή- Βο^ντί*η< διά /ϊΠκώ' όνίΐίιι ιών ««Ι δεινώ- ίιοοίο»» -Ύΐ-ϊϊνεξω-ε'κήν πιϊ'ιν ϊοχή' βχτ-λ--Τ€.ο; πίβΐίχίυσα/ η-ο- η χΐτ'«ύ-οΰ (το5 *Η>» -Ό'>ί Βο-νττ^η1 1*1 σχοτω ϊνβ^-
  Ν-ίο αα/ϊ'οα: χα' τ-,ν ?τ'-η;ι< ε' 5 χϊο.χ <χε3η τού »«·- ιαμο; ίξί- ΤΜΐαχτίβ» ί'ίίητί ί ί''«*ο τ-ό; "γ" Χν χα - - στη έ*1 τβεΤί μή'ίί, 4πέ-υ/εν ίαος τοϋ βκτπιν τ υ τούτου ίνί*α λόγων άνεξαρτητων της θίλήαεώς τού. Έχρίθη Ϊ7 Έ. Χΐν Τί -7, 16 Δελεμβρ''.υ 1903. Οί Δ-χιττα! 1 Ι! Ταα^ηκόίΐουλος Ν. Φαιΐ'ϊον ,«Ίκης Ά<.'6ί; ά όυτασμζ Έ- Χΐν ις -;ΐ 6 Άποιλίου 1 <Ι2. Ό Τ)*ρ»μμιΐτ»ύ; Κ Κοντβξά«η; Ό 'Τ)γρΐμματεΰ: Σ. Κ Φυλλα$ιτά*ης
  141Ό
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  £
  έν Χα>ίοις Συνέδριον
  "Αριθ. 261
  Τό
  Συγκείμενον κ. τ. λ...............................
  Δ ι ά τ α δ τ α >
  Δικόζον Ιρίμην τ:3 κβτηγιιροιμέ'νοι». "
  Κηρύοσειτόνχβ'η'Ό-οό ΐίνον Ιωάν. Κωντ. Φουφθυ^άχ** ν*ννη
  θί»τα χοί κατπκοδντα *< Φινέν Ά'ϊοχορώνου Χρ'σ-ιανόν Όρθόϊο- ξον »βί πο>ίττν "Ε"*ληνβ ή-η δέ φυνό*ι»ον ϊνογίτν δτι ',π *οινο·3
  συμφίροντος υετ' άλλου άγνώττΐυ κίνΐύμενοΐ συν»—ϊάσ'σχν την
  εκτέλεσιν τής έτομίντι- άξιοιτοί'θυ -^άίς5!,)- κκ Ι εκα ταύτας συνο
  μολογήσΐντες αμοιβαίαν ττρίς αλλήλους ϊΐΛδίίμίν, την 22 Αΰγού-
  βτου 1909 έν ττ θέσι: «Πωρίς» τής περΐϊε?είας τ^ς νω'^οπόλεως
  Βάμου Ά"·ίχορώ*ου σχοτοίντις νά ΐκτϊλ^σωσΐ» άνΟρωτοκτΓν'βν
  κατά το3 Ματθο"'ου Μιαρ. Ρίζάχη άποομιλετΐτως είς βρΐσμόν
  ύυγιχτΐί οΓ^^ς κ·1 ά»ι3 ττρ·;τγουΐι«νως ήοίθίσθ'σαν χοί παρωο-
  γίσίησαν υπό τούτου 8'ά δ ινής ΰβοχως απεφάσισαν χαι ΐΊτεγίί-
  ρησαν πρός τοίτο έϊιβτίρικΫν τραςιν τΐερ'έγουσαν αογήν έ/τε-
  λίσεωί ή"τοι ΐπί τω ΐΐβηιιένω σκο-τώ έπυβίίολτβον κοιτά τούτου
  δ'ά των π'Χι^ρων πυί>ίτιϊο^ κ«' σβ·»(;(7)ν πυροβόλων 8*λων τ»ον
  Γ<ρ5, άλΧ' ί* τύγης καί άπό τινεξαοτη'·* τής θ«λή«ώς των πιριβτατικά βπέτυ'χε τ>-3 οτνθρωτο/τέν-υ σ»οποϋ του' να'
  Κοτίδιναζει τοΰ'ΐνείς φυ^ά'ΐσιν δύο χαί ημίσεως (5. ι/^ ίτ«2ν.
  Εκρίθη άπ€φϊσίσθη καί Ιϊηαθϊΐε^θη.
  Έν Χανίοις τ? ?8 Ίουν'οο 19 Μ.
  Οί Σύνείρθί
  Π. Ταταράκης
  ΑΙ. Δασκαλάκης
  Έμμ. Θεοδωρίδης Ό Γραμματεύς
  Σ. Ε. Φυλλαίιτάκης
  Αριθ. 71
  Τό ΚακονογιθδικειΌν Χανίων
  Συγχΐίμενον κ. τ. λ...............................
  Διά τ α 3 τ α
  ει τόν κατηγοβούμβνβν Γεώργιον Έ'Λα. Σ>ι·»λι*άχτν
  Ύ?ν τιηϊ'ντα νβ' κα-οΐνηθντ* ε'ί τό γωτ'ον "Ρΐ^ρς Κισσΐμοι,
  ίτΰν ^3, γοιστιανόν όίΐό^-ςον κΐ! ιτοΧίτην Κρή-α νθν δέ »ι»νί-
  § χον, ί»ογον δτι την 26 Ί ιυνίβ ι 1 Ρ02 ?ντβ€ τού ι1» τώ χίοο'ω
  "Ελος Κιιτσάςΐου μαγίζείου το3 Ζϊχοτρίου Π. Τοΐίοτζΐνάχη έχ
  «ρομελΓττς ά'εφάσισ* «αί ίσκεΐΛΐΛένως ίξίτέλίσίν ττν ανθρωιτο
  κτονίσν "θ3 Ν κολάοιι Φελεσά«η Δτιιάογου Ίνν*γωρίων, τρ«υΐΛ«-
  τίσας «διον Ιχ τώ« ό"'σΛεν ϊι' άμφιστ^μου μ·χγαίο»ς ίντα τό
  δεξ'όν -ρίτον μ'σόπλίυοίον ϊίάσΤ*)Ά* τοθ στίρνοι» ΐξ οδ τρ»3μ«-
  τθ( ίτρώί1η ό ϊίξ ός πν=ύΊ*ων κο·ϊ ή 3*ϊν λεπτών.
  Άκριίες ά
  Έν Χβνίοις τη 7 Άχριλίου 1912.
  Ό 'Υΐγρσμματεΰς
  Σ. Ε. Φυλλαδιτάκης
  Κτταδί'ίάζει τ^ν κηΛυ%θί"ΐα ένογ_ον Γεώργιον Έαα
  ' νιην ϊ'ο ττν το'.ν)-ν το'ί Οανίτ'ΐι ίχτελί3θτ,σ:ιιίνην κα-ά τόν δ'ρβ τ*»
  , Νόαου οο'ίό ·ενον τΐ'ό'το" ν.'όνον χϊΊ -ότον χαί ·ί; τα ίζηΐα
  | -οί Δηαοΐίου ^ριγυιάς δε<ιΐ3κτώ (1 8) ί!σπρϊκτ·ας και διά πρβσω- ^ χ ν$!ί »υτο3 χιαιήίίως Τ^χρίίη αΐϊίΦασίσθιο »■»! Ιδιυιοΐιειΐβτι. Έν Χανίοις τ* 11 Νο»ι*6ρίου 1903. Ο! Δικασταί Ό 'Υ)γραι»·ματ*ύ; Κ. Κοντϊξάκης Β. Ταμ·η«κόπουλος Κ. Ϊ1ι»π»δάκης Αριθ. 171 Τό Α»κα<ίτ*ί£>ιον των εν Χανίοις Συνέδριον
  Συ·|κείμενον κ. τ. λ..............................
  Διά τ α 3 τ α
  Δικάζον έρίμη* το3 κα-ηγορουιχένοο.
  Κηρύσσει τρν χΐτηγοροΰμενον Μϊνοΰί'ν Μίγ. Μαρκάχην τ)
  Τσιλέν γεννηή'ντα «αί κατοικοδντα είς 'Ρμτοίσνερον Άτγοκ')-
  ρώνου καί ΐ5*η ίυγό^ιχον, Ινογον 5τι την Ο Σϊπτίμδρ'ου 1910
  ίν τφ γωρίφ ΈμττΓοσνέίω Άποχοοών^. 7προ^=λ=τήτως είς
  βρβσμόν ψυχιχή; όραής »-:ε?ίσισε κ ί ίξετ»λίσίν άνθοωτο/.το-
  νίαν χατά τίίς Δ-σποιν:ας τό γίνο; Ά"οττο">άκη τΐ)ο:δ;λ'ϊας
  χατ αυτής διά το3 πλήοους πυοίτιϊο: /αί ?φκ'ρ(ϊ)ν *υοε6ίλου
  ο'χλου τού πεοιστρό?3υ %α 'λήξκς αΰττΐν χιτά τό στίθ-ς" χ*ί
  Καταδΐχάζει το3τον ε'ς «ρ:«αιοα ϊεσμο δίχΐπέντϊ (15) ίτώ«
  καί είς τα Ιξ^ϊβ τής δ-κης ίιπέο το3 Δημίτίϊυ δραχ*·>ί
  π'ντε (25) ε!σπρΐ*τίϊς <ΐί δ ά προσωπκής ιότοΰ έ/οί μηνός. Εκρίθη απΐϊΐσί'θη χαί έϊη·Αοΐ:»ύ9η ίν Χανίοις τη 21 1911. Οί Σύνεδροι Κ. Γεωργιάδης Ι. Καταλαγαριανός Π. 4»ιωτάκης Ό Γ Σ. Ε. Φυλλαδιτάκης Άχριίές άπόσκασμα Έν Χανίοις τί) 7 Απριλίου 1912. Ό 'Υ)γί;αμμα-εΰς Σ. Ε. Φυλλαδιΐάχτ-ς Ε. Παπαγιαννάκης Έν Χανίοις τ? 6 Απριλίου 1912, Ό *Υ)γρ3ΐαι*ατεύί Σ. Ε. Φυλλαϊιτάχης Άοιθ. 368 Τό Δικαίίτιίριον των έν Χανίοις Σννέδρων Συγχιίμενον κ τ.λ................................. Διά τι 3τα Διχάζον Ιο^ιιην το3 κα'ηγοβοομ^ν^υ Ά"τω 'ϊιι Ίΐυάν *Α0ΐ~ νβσάχη, ϊτών 23. γεννηΛί ι-"-οο είς Περιδόλΐα ΚισσίΜοο κ"! **' τοικο3·τ-ς εί- ΣίσΛον Κισιίμου. όγίμου, έ'οααμάτου, νί" ω3"-οΰ, χριστιανόν δοθοδόξοι» χβί πολίτου "Έλληνος !5?η ^ Κηοόσσει τ-δτον ϊ"·?γον ϊτι την νύκτα τή; 29 -?0 Ίο'^λίο^ ^910 ίν τή •'ε'σιι «Ρίχι» τϊ)ί πϊοΐίερείαί τηύ γωυίου Σ»σά- ίν'ιττΐίζ σΐύΐχτ^ίχτ,ν βλάίη-' (τραϋιια) Κ"τά τοΰ π»»"1» ιίου Μπϊλαίά*η ~λήξας τοΰ-ο* δι? οά^ϊο ι μέν εϊί τν. *ιά τήί ϊχπυ-σ'χϊοτήσεω; δέ τού πλήονς πυ. χ'ΐ σφϊΐρδν ·κ>οοί4λοο ϊπλου τού ιτί·5υτρόφ5ο ε'ς ττ,ν
  ώαοπλάτη», =ξώ« τοβυιιάτων ό π"·θών '^πέπεσ^ν είς νόσον *ϊι
  ανχανίτητα Ιργασίαί ΐΐΛρ-ίίπβχν υπέρ τα- τρίάκ ντα γ) · ΐρΤί
  «λλ' δγι καί 1-ερ τους τοιΤς μήνας κ»{ δέν φϊίνεται δτι τό
  δ αστηιιβ το^το ποίοήλθε μόνον ίξ αίτιών μή δ"ν«μένων να κ«-
  τα^ ιγιτθώσιν εις τόν κατηγοροόμενον καί
  Κατΐϊιχίζί! τοΰτΐν είς φ^λάxισιν τβ'5■σάρω^ (4^ {των κ«! ιιί
  τα Ιξοϊβ τί|- δίκτις υπέρ το3 Δηιχοσίου δομχαάς ««α'όν »"*°~
  σιν ένν^β (129) *'σΐΓϊα*τίας καί διά ποοσωπιχί|ς «ότου *?"'
  τήσεως τριών μηνών.
  Δίχε-βί έν μιέρε! την 'λχο χρονολογίαν 4 Όκτωίρί-ι» '"'"
  όγωνήν το3 πίλιτικώο «νάγοντος Γεωργίου Μπαλι*άχη χ«'01'
  κου ΆΛυγδαλοκείάλι Κισσίαιυ χατα τού ανωτέρω κβτηγοοου-
  μένου όν ύπογρεοΤ όπως πληρώτ-(ΐ τώ ε'βημιίνω πολιτικώς *να-
  •χοντι δια τη» έν τω ιστοοι*ώ τής παοιύσης αναφερομένην αΐτι**
  δοαχμΐς δΐαχοσίας (200) «ντόχως άπό τής άγωγής ινέχρ'ς *ϊ°"
  φλήσεως καί ϊιά τριμήνου προσωπικάς αύτοΰ κρατήσεως καί
  ι
  **.-*.- ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΪ ΚΤΒΕΡΝΗΕ!!ΟίΤ
  ·Ρ?-βίλλει ·Ιβ βά-ςηβ «5?ο3 χατηγίρσυμέν,υ ,} ίξδϊα τή,' ' τέ«·οα< (24) «Ίσχ,ακτ^ς κ*ί ίά πίθσωπικής αυτο3 κοατή- ί·«Τί «6 «8>[τικώ« ενο-γοντβς δραχμάς πεντήκοντα (50). σίω{ ενός μηνός.
  Εκρίθη απεφασίσθη χχ! εδημοσιεύθη *ν Χανίοις τή 28 Όχ- > Δε'γεται ίν μέ.-ε τ*ν υπό -/«νοτίαν 25 '(
  τωορίου 1911 | άγωγην τή; πϊλιτικδί ίνΐγοίσης Γίίύογίτττ· ..
  Οί Σύνείρ-ι νανουϊάχη ή1 Πρϊκατζάκη χήραί Δηυ,ητρΙου Π.
  Κ. Παπαδάκης κατοίχου Β<τ'<λάχχ'3υ Κυϊωνί«ς ϊι* *<ϊυ*ήν κ»ί ώ: Μ. Αασ*α>άκης
  Α. Καρδαμάκης
  141
  19Ό
  •'ίνος Πα-
  Άκρίίές βχοσπϊσιια
  Έν Χανίοις τη 6 Απριλίου 1912
  Ό Γ*αμμ*τ€υς
  Σ. Ε. ΦΛλαδιτάχης
  ή φ
  ) τρόιτου τί»; άνηλίου θι»ν·«τον-ς τού όοφϊνής πατείς Σ
  | Χ2τά τοΰ α
  Ό 'Υίγροψιμοτϊϋς
  Σ. Ε. Φυλ}β?ιτάκης
  Άο'-θα. 315
  χϊτ»)-| ορίύμινον τοθτον οΤω- π'ληβώστι τη
  ώς είρηται πολ'τχδ; 5ΐαγ·.6ίΤ, ϊά νρηΐΑ^τΐ'ήν ίχανοττβίνσίν
  της, ϊι" Ι-»»τήν <«! Οτό -ήν ώ" ανω !δι5-η ί της, λέγω | ίθ ς βλά^η- ί« τι·"! θΐνάτου τού ς (500), κίνρις τ:ιώ< μηνών. χατα τττ τής ϊιά Τό ΔικαΛτΑρην τΦν έν Χανίοις Συν5δο όν Συγχε'μενον κτλ.................................. Διά ταυτα ϊια ΐΌλίτικά Σ^ΐΛ τ;κ-ίίο ώί αξυ τδ' την 7*τήν ά-ωνγ» είς χά άρμό- -ον ναί τα ϊϊιΊ« τή τκρού;ης τ Δ'.χάζιν ίρήιι,ην των κοττη/οοουμέ·ων 'Τω?ννου Μιχ. Κ«μη- ' >άχΐ) 2) Στ«φάν υ Χ'' Κιμηλίχη χατοί<ων Στρίδλ'^ν ΣΑ νού ί?τ) ίέ Φυγοϊ'Κ',)» χριστιανών οο·)οδό|ων χιί πολιτών Κρ^'ών. { Κηούσσει τόν μέν Ιχ τοΰτοιν ΊωίννηνΜιχ. Καμηλάχην Ινιχον ίτι δπό χαινίϋ συϋφέροντοί μετ* άλ^ων χίνούϋ.·νοί συναπβράσι- ; σαν την εκτέλεσιν τής έτου,ίνης άξιιποί<Όΐ) τίάξϊω; χαί έ'νεκι " ταύτης συνομολονήιΐϊντίς α .ο 6αίαν πρός αλλήλους σονδρομηι" ί την 20 Όχτωδρίου 1905 έν τί θεσει «Κίμάοί'ΠαλχΌχάστρου» ; τίς τβριΐερείας Συρ'κιρίου Κυσάμου έχ προμελέττι: άπβφάσί- , σαν χαί ίσκ*μυιένως ΙξετΙλίσϊν άνθοωπίκτονί'«ν χατά τοΰ Γβωι- | γίου Βακάχη πυροίολήσ/>ντ*ς χβτά τού ου ϊια των πλήί'ον πυ- ί
  ρίτιϊος καί σ?ο«οών πυοεδό'.ων ό'πλων των χ*ί πλή'κντβς τούτον ι
  είς τόν πόϊα ϊζ ου τραΰυ.'ϊτο; ίπή'λθεν αύτω ό θίνατος. χαί ;
  Κατ«δικ(ίζ8! τΐΰτον είς τί;ν τοινήν τοΰ θ^νάτου ίχτελισθησο-
  με'νην δ'πως ό νόαος «ρίζιι χαί εις τα ?ξοϊ» τής ϊίχης υπέρ τοϋ
  ίηιησίου ϊο-γμάς Ϊ!"'Χ5σίϊς πιντήκον-α έ'ζ.
  Τόν >β Στίφΐ· όν Χ" Κα'χηλά*ην άθώιν λόγφ άμφίδολιών
  τί?ς βυτί'ς ώί ανωτέοω
  χαί ίϊη'ΐ'ίσιβύθη έν Χαν^ις τη 18 Όκτω-
  : δρίου 1911.
  Οί Σίνΐίίθβ!
  Κ. Παπ·».7ί·ί*τ'·ς
  Μ.
  Α.
  Έν Χά ίοις τώ 7
  1912
  Ό
  Σ. Ε. Φυλ)αδιτάχης
  Ο 'Υ)γρα·ιιιατιυ<: Σ Ε Φυλλαίιτάχης άτΓίΐϊτί-θη 'ϊί ίϊτμ,οΐΐίΰθη έν Χΐνίοις τί) 30 Σϊ- βτεμβΐί'ϊΐι 1911. Οί Σύνίϊροι Π. Ταταοάκηβ Αριθ 370 Τδ Δΐκα«(τήοίθν των έν Χανίοις Συνέδριον Δ ( ά ταύτα τοΰ >ια:ί)γ3:ο;μ.ϊνου Ίιοάυ ο.ι Ρ^παρ:xηγ^ν■
  θΜτος εί: Άτή Ρΐί,ν'άιΐ Άχο<:ριον:υ Χρι- Δ'.χάζον 5 3 νηθίντος η 19(0 Π. 4»ιωτ/κης Ό Γραμματεύς Σ. ΦΛλαδιτά»ης Άχριδές άτ.άστασμα Έν Χανίοις τή 7 ΆπριλΌο 1912. Ό 'Υ^ρ^μ ιατ^υς Σ. ΦΛλαδ τίχης ό|ΐθο Αξθυ χοί -ολίτςυ Έλληνος, ;: τούτον ίνοχον ό'-.ι χ-'τα τιτ,ν νύκτα τήί Ϊ8 Οχΐωδρί υ ■ου χΐΛ-ίο.1 Άα', Γωνία; Άποχορω^ιυ αχΐπών να )?'·ιποχτ5νίαν χα-α τοί Γ€(^ργιο^ Γ^ Κουτιντά*η ίχ πρ5!Α6λέΤτ,; άτίφίσισε ίΛ ίΐ/.ίμμ.ένιι»; ϊπενΐί-ητί πρός τούτο ΐς καί :γ Αριθ. Άττοφά. 341 Τό Α.καότήοκ» των έν Χανίοις Σινεδρων ΣυγκεΙμίνθν κ. τ. λ............................. Δ ι ά τ α Ο τ α ] Διχάζον ϊοήυιην τοΰ χϊτηγορ-υ^ίνοι» Έμ'Λ^νοιιήλ Παναγιώ- | τού Μαρχου^άχη ίτών 50, γιννηθί'ντος χαί χατοιχοίντο:; ν-, | Βχτόλακ»ον Κυδωνίας, '/οιιτιαν^ύ 03 οδ^ςου καί ιολίτου Έλ- | ληνος, ή*ίη δέ φυγοϊίχου. ' Κηρύσσει τόν κ,ατηγοροόυιενον τούτον Ινο-χον δτι την 19 Ί;υ- ( λίου 1910 ΐν τί, θβσβι «Π'λ3;ανί?ΐϊ» τή; χτηαατίΐής περι»ε· | ρείας τοϋ χωρίου Βΐτολάκκου Κυϊωνίας ά-ρομελϊτήτως ε-'ς | βρβσμόν φΐί-/'χτ1ς όροιϊίς «αί άφίΰ προηνι,υα^νως ήρίθισθη και Χ'χοωργίτθη υπό τΐΰ παθόνίί Δ-μητρ'Όυ Π. Μ*ρ«ουλϊκ/; ΐπί- φάβισε καί ίξίτέλίσε την άν^ρωιτοχτονίΐν τούτου πλήξΐς αυτόν διά μαχαίρας *ατά τϊ:ν άρΐστίρόν μαστόν χαί την ώμοπλϊτην κοί Καταδιχίζϊΐ τί1τ:ν είς πρότχα'-ρΐ ϊεσμι δώϊίχι (12) ίτών | καί «ίς τα Ιξοϊα τ<}? 3ί*ης υπέρ τοΰ Δημϊσίου δραχμάς εί*ο8ι ήΐαι ίπί χΰ>
  πλήρους π ί^ϊΐς
  άλλ' ί«. τ>/<): νΛ ίπο τι<·ά άπίταν= τού άνθρωπ ΚαταίίχυΓε: τουτο; <ίς έ/ος μη/ο', * ί ι'ς τα ?ς?. έξηχοντα 5.ο (62) ϊίσπΐϊ τήαεως ϊύο (2) μηνών ) Έ<ριθ'! ά ι τωίρίου 1911 . .ή, Οί Σ^ Κ. Α. Α. Καρδαμ ιχη; Ά*ρ 6ίς οπόσπασμ» Έν Χανι-ΐς τή 6 χατοτ τού ο^ ο>α τίυ
  > ^^ρο6^λ3ϋ ό'ιτ'υ ι 3 Γχρα
  ητχ τής θϊλήσεώ; τυ τ. ριστα-
  ^ σιοποϋ τού >α'
  % Ο-ι. 163ΛΪ ί Χϊ Ι ΙΙ'^ % (ι>' Α21
  ϊί'.Γ,ς ύπΐρ τ3 3 ΛηΐΑ^σιο^ ϊρ*Χ·
  χαί ίΐα πρόσω— »ής α;^-33 χρα
  Χαν;.3ΐς τη 29 Όκ-
  Ό
  1. Ε. ΦΛλαδιτίχης
  1912
  Ό 'Υ)γρ%μμϊτ*ύς
  Σ. Ε. Φυλλα?ιτάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άοιθ. 354
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Συν'δοων
  ~υγχ«(μινον κ.τ.λ
  Διά ταύτα
  Διχάζον ϊοή,ιην τοΰ κϊτηγορουμ,ίνου Διονυσίου Β.Χ«αλαμ·
  π'ϊου έτών 25, γεννηθέντος οί κατο'κούντος ε!; Χιτν?ϊ, χριστι-
  ανοΰ όοθοίόξου κ*ϊ πολίτη ΙΝη·ΐί. ·!}Ϊ1 δέ φυγίϊί«ου.
  Κ τούτον Ικ^γο' ό'τ τ>|ν 18 Μ*οτ!τ,> 1910 ίν τη Τί-
  νο κ·'α
  τής
  σκ.ο-ΐών νά =/,τβ-
  ζηζ ής
  λέστ; ανβρωπο*τον'»ν *.ατά -οί Άνδοίο'.) Σταματάκη, ιτοοίϊ-
  λ·τΐιτ<·ς εί; β θίσθη χ^'ι ψ.>7!*·ϊ!ς δοατ]; καί άΐοΐ πθ2·/ι·'5υ«.ένΊ>; ήρ«-
  τούτου *ιά γαλίπώ» ό 'Τΐ
  ιω/
  ίίτοι <-«ι«ί ξί-ιτητα τί! τοΰ ^ΐζ'.ο'1 τού πλήοίυ; πορ'.τιδος *αι σίαιοΰν πυοηδίλου οιτλοιι τού π*ρι- | τοις»·*"· ε' πιριστατίκά ϊπέτυγί τοΰ άνΐρ'οτοχτό'θο τκοποΰ του' η γ ίεινίΐς ΰβοβως άπίϊάτιτε κΐί Ιτιγίίρτυ-. πρός τούτο ίξωτερικήν ΐΓρ3ξινπεο·έγ_:>.υ:£> χοχή*· Ι*τ·:λέτ μ-, ήτο Ιχΐ τώ ί'ιρηΐΛένΐ;) «ά
  ξγ_ χή ή η;
  πω ίπ>οι6ίλη»« κ.'ϊτϊ τούτο1.) =5 ί^γυτάτης ·»π5στασϊ'βς ϊ'β
  |τών 28 κατοίκου Μΐραθοκεφάλβς Κιβσάμου καί ήδη
  φυ
  Κηούσσϊΐ τόν «ιτηγοοίύμΐϊνιν τβθτον ϊνογον ίτΐ δπο
  σ«>"·*ί
  28
  ιιετ' 5λ"λ'·>ν χινούυ,βνοι συνατββίτΐσ-ϊν ττιν
  - κ,ιί ?ν»·κα τ*"ότη- συν
  συ«?ορα·>ιν την νίιιτβ τίς 27—
  «Χ-ϊλίτ»1· τ*]ς πεβίΦίο'ίας τοβ
  Κίΐσάαοϋ σκ.ιΐΓοΰντβς νβ ίκτιλέσωσιν
  -ίβ'νη: Μαο'»(ί*Ό «-ο/5·ΐϊ">ϊΤ·ί)'·ι»ς
  άιτ*ϊΐίτιτ'ϊν κϊι ΐ
  τί!
  ΐίωτίθ'ΐιήν ιτοαϊ ν
  Ι*τϊέσί(.κ
  τούτον ε!ς
  'Κκοί^η άπε?/χσί.ϊ')ν) κ^ η
  ΈνΧ»νί,·οτη ^ Όκτωίοίου 19Η
  Οί Σϋνβϊοοι
  Κ. Παπ δάκης
  ίΰο *ΐ· ήιιίσεω; 2*]) Ιτών.
  Ά. Καρδαμάκης
  Άκριδές Άπόσπασμα
  Έν Χανίοις 7 Ά-ρίλΐΓθ 1915
  "Ο Γο3μματεϋς
  Σ.
  Ό 'Υ)γρβι»ματεύς
  Σ. ΦΛλΐδιτάχης
  Αριθ. 339
  Τό ΔικαΛτήοιον των έν Χανίοις Σιτνέδοων
  Συγκείμΐνιν κ.τ.λ.............................
  Διά ταυτα
  Διχάζον έρή »ην το3 κατη~' ροομίνου
  V·.
  <->λάου Ιωάν. Σ*ορ-
  ϊυλάκη έτών 30, κατοίκου Έμπροσνέοου, β·>φίως, γριστιανοί
  ερθοδοξου κβί πολίτου έ'λληνος ή"ίη ϊέ «υγιδί*ου.
  Κηρυΐσει τό» κατηγΐοΐύμίνον τθ'ίτον Ινοχον ό'« την νύκτα τί|ς
  91—22 Μαίου 1909 ΐν τ7, θίΐ*ι «Βύΐη» τή; περιφερείας το·5
  >ωρίου,Ειιτροσνέρου Άποκορώνου άπίθ',Μλετή-ως καί έν 6ρασ-
  μ'3 ψυχικήν όρ·*·?); άτίβάιπε καί ίξιτέλ'σϊν άνθοωτοκτονίαν
  Ρ Σ
  χ ρξ
  κιτα τού Ροίΐου Σ. Κλαιοκι κατΐίχ-.υ Μάζης Άπο*.ορώνου
  πυρίτιδ-ς
  ς ('· τ<5ν χ'λήοιο 'Λ-' 'όττ'ΪΜν των ν*ο3, «"λλ* ^< τύγητ κβί οπ'ί ανι- των πειι-τΐ'·ΐ''ά άχ*'τ^γον τ«3 άνθ5ω*ι- ««, «7τνξ-χν 8ιι.>ς τα'ττν *ΐί την ο»νω μοίραν
  , ϊιατίλ^ΰντϊς κατ» την «κτΛίσιν τί!ς ανωτέρω
  αετρίας αέθηί *!ς κ»τά'τ»5[ν αχτιτίου συγγύ-
  τ'ον **·>' ^ν ϊίν ^το υέν ϊντ«-
  »ϊ ή
  βυ.(·>< ^θ ιον οΰΐίίοϊω αΐτίΐ'' ταύ-η- λ»ίπουν τα π*>ό; ίιιαομογήν τ"- χ?ι(ί" χτί κιοα
  τ·>~) ΝοΜου ϊ'ατετκγμίνΥ'ί -,9'νήΊ: ποο'ϊΐταΐτοίυ.'οα" «!»ί
  Κ>»■"»?ικίζίΐ τοΰ<·βν βΊί ποίισκ.ΐϋ'5* ϊίτιι.3 ϊέκι (10ι Ιτδν ν.-»ί είί τα ϊζο^οι τίς ίίκης υπέρ τοΰ Δγιαοϊίου 8ο«γιι»ί εννέα (9) «ίιτοακτίιχς χ»ι ι;» ποίιωπ'κ'ίς οΐύτοθ κοα-ήίεως Ι^ίί ιιηνός. Έίθί^τι άτεφΐσίσΒη *α·. ϊδημοσ'ίίθη ίν Χαν[ο'ς τη 21 Όκτω- ίρίου 1911. Οί Σΰνίθ>οι
  ■ί. Παπαδάκης
  Μ. Αισ«αλάκης
  Α. Καοδαμάκης Ό Γοααα»τ«υς
  Σ. Ε. Φυλ>αδιτά*ης
  Έν Χίνίοίς τη 7 Άπρ(λίου 1912.
  Ό Ύ
  Σ. Ε. Φυλλβϊιτσκης
  Άοιθ. Άποφ. 98
  Τό Κακονργιοδικεΐον Χανίων
  κ. τ. λ..............................
  Διά τ α ΰ τ α
  κ« σφαίρώ·' κ'-ί πλήξας τοΰ-ΐν επί τ^ίς πλαγίαί
  μοΐρχς νάτ(ι>9κ τοΰ ΰ^ειϊοΰς ό-το3, επ! τ*3 άοιιτιροί" ήμιθωρα-
  κ.ου καί κα:ά τό τρίτον α.ε^οιτλεΰθ'.ον ?ιάττηαα πρ,-ς την μαζΐ
  νήν γρομ,Λήι. ναί ίπί τής άμραλική; μ^ίρας -.ήςκοιλάς κοί. Ι
  Καταδικάζει τούτον εί; δεκϊϊτή πρόσκα'ρα ?#σμά κ^ί ίίς τα ι
  τής ϊίκης δπέο τοΰ Δ1ΊΟ^ίο^ ϊραχΛίς ιτέν-ε (5) ε'.στρα- ·|
  χ->ί διά προτ^πΛής αύτοΰ κοατήσϊ ^ς τρ·ών μηνών.
  Έκρ θη άπ«φΐσ σθη καί έί··ιμοσιεύθη
  Έν'Χαν(οις τή 17 Όκτωδοίου 1911.
  Οί Σύνΐδροι
  Κ. Παπαδάκης
  Α. Βιτσικουνάκςς
  Π. Κοτζαμπασάκης
  Δικάζ-ν Ιρήμην τοΰ κ*-ηγορουιιένου.
  Κηρύττει τόν κατιινοοιΰλβ-'ον "Ομέρ Όβιιάν Μουσ»?άκ.ην
  γεννηήέν-α «ΐί κϊτοΐνοΐ^—» ε'- ^α-ήι. ?τ'"?.ν 30, γεωογόν Μου-
  '/.α!
  ότι
  φ) γ χ
  τού ίτους 1899-1900 μέχρι ττίς 2
  1900 ?λΐιίίν είς την κκτογήν τ30 «ν γνώσει αύτο-
  κιτί άνευ τή- συγκαατθέσίως το" Ίϊιοχτί'ΐονο* Άλί|
  έ 100 μΰστατα $>α!ο·ι έκ τν)ς «ντϊ?θ« άπαθ'*τς τοι
  ά;ίας «λ«'ον των 400 χα' ΐλά"σσο"ος των 1000 ϊεαχμών ί(«
  νά τα ϊχχι παρανόμως ώς ίϊιοκτησίαν τυυ................
  Άκριίές άιτέσπιισμα
  Έν Χανίοις ^Ϋ] 7 Απριλίου 1912
  •Αριθ. 351
  Τό Δικαότήοιον των έν Χανίοις
  Συγκίίμενον κ.τ.λ....................
  Διά ταυτα
  Δικάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμιένου Δημητρίου Ιωάν. Κα- ί
  Ι Καταίικάζιι τόν κηρυχθέντα Ινοχον ι'·ς ποινήν είρκτ?!ς εξ
  5 (6) «των.
  . „ , Ι Έλρ'θη άπεβασίσθπ καί Ιϊηαοσιευθη.
  ο Ι ραμματευ; { ,„ ν , „„ .
  Σ. Φ/Λλαδτάχης | Εν ^*ν'01ί ^ 23 Δι.βμβρΙβϋ 1903
  ΐ Οί Δικϊστα!
  Ι Έ. Καράκαλος
  ; Β. Ταμπακόπουλος
  ! Κ. Παπαδάκης
  ί 1. Βούλγαρη*
  ' Ν. «*>ότρβουράκης Ό 'Υπογραμματ«ΰς
  Κ. Κονταξάκης
  Άκρ:6ές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τή 6 Απριλίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Σ. Ε. Φυλλαίιτάκηί
  ό 'Υ)γρϊΜ,υατευς
  Σ.
  α>!-άχης