92471

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 1 Μαΐου 1912 ΑΡΙΘ. 29
  ΑΙΙΟΤΕΡ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  11 α 13 ό ο α η α
  Έκ τής ύπ'άριθ. 13(9/80ί έ. 'έ ήμ ετέρας διαχηρύςεως δημο-
  σιευθείσης έν τω ϋπ' αριθ. .(28 β-ΰλ. Γ'. τ£ύ/_ ) τής Εφημερίδος
  τής Κυίερνήσεως διαγράφεται ή οίχονομική περιιέρεια Βΐρ ζα
  τής Επαρχίας Καινουρίου ώς Αατά λάθί,- περιληφθεΐσα.
  Έν Χανίοις 30 Απριλίου ί912
  'ΕιγΙ των Ο.χονομκών Διοιχών Έπ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗ2
  . Πρωτ. 1419
  » Διεκπ. 876
  ανλϊϊΡα διηηκΐιΐ
  Δ1ΑΚΗΡΓΞ1Σ
  ηερϊ φανεράς τελϋωτικίις πλειοδοιικής διιμοπυασίας
  διά τίιν έκμίσθωσιν τοϋ <|;θ|ϊθυ επι των σι/γκομιζυ- Ι μένων δημητριακών πμοιοντων παντός είοους διά τό έτος ι9Γ2 των κατωτέρω οΐ<ονομικών —εριΑερειών των Νομών Χαν ών Σφακιων ι ε- Ούμνης ' Ηρακλείου και Λασηθίου Ο ΕΠΙ ΤΩΝ υΐΚΌΝθΜΙΚΩΝ ΔΙ ΛΚΩΝΈ1ΠΤΡΟ11ΟΣ Έπειδι; αί ότι, χατά τας θημίπραΐιας γε/2μ£/αι τεΛευ αίαι προστοραί ςια την =κμισ)ωτιν τολ φορίυ ό(;μητρια/.ων των κατω¬ τέρω άναφ = ρομενων οΐχ.ίν5μικων ( ρμς κατϊ 5 ο)ο. Εκτ. εται εις ς·ανεραν τελειωτικτ,ν πλίΐοίΐτικτ,ν ζ ή έκμίσθω^ις τού φορου επι των συγΛθμιζίμίνων ί,ημητριακ,ων τ.ρίιοντων παντός είίους οιά τί ετος 1^12 των άμεσως κατω- τίρω άναφερομένων οικονομικων περιφερειών. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τής Επαρχίας —ϊλίνον 1} Έπί,νω-^ώμΐ ϋπ; των Ευστρ. 11ρυ)τί~α~αΐα/ΐ.η 1ο>ρ. Κ. Ιΐρωτί-ίπϋακη έ.-.ι τή; ε* δρ. 18^ τελϊυταιας
  λιδάκη ;πίτης έκ δραχ. 7ϋΟ τελευταίας ιτροσ?ορας.
  2) Αργυρο νπόλεως υπό τοϋ Εύαγ. Ζωγραφάκη επί
  τίς έκ ϊραχ. Ο85» τεευταίας προσφοράς.
  Τ/,ς Επαρχίας Μυλοποτάμου
  1) Κρασοΰνα Κεραμωτά υπό τού Σπυριδωνος Ζα¬
  χαριουδάκη επί τής έκ όραχ^,ών 13«& τελίυταίας προσφοράς.
  2/ Όρθέ υπο τοί Ιωάννου Ανδρουλιδάκη επί τής έκ δραχ.
  12Ο τεΛευταία; προσφ:ράς
  3) ΙΙασζλΙτβ^ κ. λ π. υπό τοϋ Γεώργιον Οίχονομάκη επί
  τής έκ ίραχμών ΙΙ'Λ^ί- τελευταίας πρισφοράς.
  4; Άνώγβια υπό των 1ωρ. Ζήνου, Έμμ. Σουλτάτου
  καί λ/ίρ. Σουλτάτου επί τής έκ δραχ. 7Οθ τελευταίας
  πρυφοράς.
  5) Λεΐβάδια α. λ. π. ίιτΛ τού Έμμ. Μανωλιουδάκη επί
  τής έκ «ραχ. ίΐθθ τελευταίας πρ;σφορά;,
  6) Κυιμαρΐιώ'του υπ: τού Λΐηνά Σμώκου επί τής έκ
  ίρ*"/. ΚΙΟ τελευταίας προσφορας.
  Τ) Με,Λΐθώ'Ι υπό τού Κωνσ:. Καλυίιανού επί τής έκ !ρ.
  αε/.ευταιας "ρίσφορας.
  8) "Αίς Γιάννης ύττ3 τού Γεωρ. Βΐσάλου επί τής έκ
  τελευταίας -ρΐσφοράς.
  Τής Ίιπαρχίας Άμαρίου
  1) Ιΐατσό ύζ: τού Έμμ. Γενεράλη ίπίτής έκ Ιρχχ. 14Ο
  τεΛευταιας πρΐσφΐρας.
  2) Άποστόλθΐ υπο τού Στεφ. Σταυρουλάκη επί τής έκ
  δραχ.
  πρ:σφο-άς.
  Σ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
  λ ής Έπχρχέαϊ Απο*ορώνου
  1) Ι^ουρνοπατ^ματχ ί»τ.ό ιϊ> Κυρ. 1. ΑΛ-.γιζακη επί
  ς έκ δρ. 1000 τελευταίας προσφοράς.
  ΊΌΓ ΝΟΜΟΓΡΕΘΪ'ΜΝΠΣ
  Τής Εΐιρχίας
  1; αερ6όλια—κ»ί Τοπαλτί
  "Άνω Υΐέρος ύπΐ τού Στυλ. Μτταγουράκη επί τής
  έκ ίρ*χ· Ι3ΟΟ τελευταίΐς προσφοράς.
  Τής 'Επχ.οχίας Αγ. Βασίλειον
  1; 'Ασυί>μ.ατος ύ~; τού Τηλεμάχου Στεφανίκη επί τί|ς
  έκ ίραχ. 4βΟ τβλευταίίς προσφοράς.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΓ
  Τής Επαρχίας Τεμέ>ους
  , Καρκαδιώτιβα ΰπ: τού Ανδρ. Δ. Σταυρακάχη επί
  τής ι/, ίρ^χ. 2 7 Ο τελευταία; προσφοράς.
  2) Φοινικΐά υπο τού Άντ. Χρυτοίο,ιλάκη επί τής έκ
  οραχ- ν.^Χ τελευταία; προσφοράς.
  Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
  1] λΐάραθος '*-* τού Κιο/στ. Πρινάρΐ) ίπί τής έκ δρ.
  ν§1) τε/.ευταίιχς -ροσφΐρϊ;
  Ί) Κρουσώνα^ ^7:5 τοϋ Γεωρ. Γρηγοράκη επί τί]ς έκ
  δρο/,. ΟΐΟ τελευταίας προσφ:ρ5ς.
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  1; Βα ρβουλίτης υπό τού Κανάκη Γερωνυμάκη έ*ι
  ής ικ έ* ίριχ. «4Ο τελε^τβία^ προσφορας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ?
  .!ρ.
  Μαρ·μυ 19 2 3'.α*»',ρνξει ή,-Αών, /.α: ΐϊχον»μι/ϊς περιφερείας
  και ενώπιον τή; ~ρ:>ς τούτί επιτροπείας ή' ίριζί'. ή ε'ιρημςνη
  οιακήρυ^ς ημών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Καΐά τάς έ-ανα-ντ,-τιν.ας τελειωτινός ϊν,μΐ-ραΐίας τ^ς εκμι¬
  σθώσεως τού φορου επι των συγκομιζομένων οτμΓ,τριαν.ώ/1 -ρ:ι-
  όντων των ανωτέρω άίαφερ^μςνων περιφερ=.ιων ο,οίζοντΐΐ
  ώ
  ρ φρ
  ώ,* ποώταΐ ~ρθθφ<»ραί *' τελε-ιταιαι -ροσίΐρα'. κατι>
  ί
  τας προηγηθεισας και αΑυρωϋεισας ίημοπρατίας συν τή προσ¬
  όν -3σο·^ ο /4 καθ' ο επ/.ειοίοτι-,θΓ,σαν νομίμως.
  ΚατακύρωΌΊς των οηαοποαοΜών
  2) Λιητρόπολΐς υπο τού Χαρ. ζ,αγοραρακη «τι τής έκ χλειου ν.αι Λασηθιου συμφώνως τή ϋπ αριθ 841/5'ϊ τν ^
  δραχ. 7Ο^> τελευταίας πρΐσΐΐρας.
  3) Βέρΐ υπό τού Εύαγ. Χουστουλάίΐη έ-ί τής έκ δραγ.
  Ρ1 τελευταίας προσφορας.
  ) Γρηγοαΐά υπό τού Δημ. Γ. Σι·μιανά*η Ιπί τής έκ
  δραχ 505 τελευταίας προσφοράς.
  5) Ι1ηγαϊδ(ίκ2·ι υπό τού Γεωρ. Πατερακη Ϊ8ί ΐτ,ς Ικδρ.
  371 τελευταίας προσίορας.
  6] Βασιλική Κανδύλα υπο τού Ίωα<·. Γοι6<«*.ά*τ, επί τής έκ δρ. 1181 τελευτ. τ:ρ=σφοράς 7) Καλύ62α υπο τού Γεωρ. Στε^ανουδάκη έπίτήϊέκϊ Γ>91 τελευταίας προσφοράς. '.->-'> . - ·
  81 13ρρρ£ζα -ιπο τού Ιωάν Λρουκ^/.η :πί τής 4α
  "24Γ) τελ. -φρφδψΐρχζ^ Ι . ·■
  9) Μούλ2*^*°ίτρ|ί!Γί3αΤ.?ίυ.'ΛθΛρη "επί τής 8*£|
  τελ. προσφορδς. " *
  Τής Επαρχίας Μονοφατσίου " 5-
  1) Χίτόλθΐ υπο τού Νικολάςυ Σαττουντζάλη Γεωρ Δα- "
  μιαναχη ε-ι τής έκ 5ραχ. ΐί.ΐΐ τε/ί^τ^ιίας ΤΕρθ'ΐορα;. |
  '2) ϋΐαχαΐρά κλπ. ΰ^ο τού Γεωρ. Δασλαλάλη ί-ί ~?,; εκ
  δραχ. 6Ί0 τελ;υτ. προσφίρΛς. *
  3, ε,Ι^ι^ι,τιόρΐΊ. ^ϊ τού Κωνστ. Έ ο α. Κε^α)ά/.η έ-ί τής
  έκ ί?α"/· 1"00 τεΛευταιας -ροσφορΐς.
  4^ Χβλασόκλτ:. υπό τού'Χαυσε'ν Μπιλΐ/άκη επί τής έ/. Γ ής ανωτέρω ά;αφίρο,Αϊ>ης υΐΑ:νομΐΛ/;ς -£ριφίρ:ιας τ/)ν Π
  ϊραχ. 532 τελευταία; -ροσίορας. ΜαΌκ ημέραν Ιΐε'μ-ττ,ν /.αι ώρα/ 12 π. μ.
  δ) Άχεντρΐά υπο τού Έμμ ΜαορομανωλαΑη έ.;. της |^) ,· ^ο^^Ι' ΡΕΘ1ΜΝ1ΓΣ
  έχ ίρ. '<*20 τϊλίβταΐβςττβοίφορδί. . _ ,,, «^ .. . . „, -. '· ,·,Γ - - «, - · - μ -. γ - ' · α ι * ή». —,Λαοχια^ Ρεθύμνης «αί Μυλοποτάμου ι> ■*«>«» Χωρία «ο τοκ ]ιχολ 1 αΛαν^-'" =— Τ>- ι π . λ ·= ι- ι·» *-
  Ί1 ίρ
  ροις·/των γε-
  ΤΟΥ ΝΌΜΟι ΧΑΝΙΩ.Ν
  Τής Ί^η.ρχ^ας Σ<λίνου .)τί'-,,, ^7^?5ιΛ:'νη; Ον.ονοα'./,ή: -εριΐίρείας την 10 ^ [1;',Λ-Την κ3ζί ω?αν 9 π. μ. Τ()Γ ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ Τ »5ς Επαρχίας ΆπθΚΟ(ιώνου · επι 2.Μ τε/ευ-βυκ; Κθίσ'Ό'ά- Ύων Ο'.Αονομι/.ων κεριφερειών Ι — "2 Ι'εθ'μνης καί 1 — 8 Ι) Άμουργΐέλ*« υπό το.ι Χ:υσϊ·/ ΛΐΛΐλαλά/η έ" -Ι-/. Μυλοποτάμου, την 10 Μα-.βυ ημέραν 11.μ-την και ώραν 12 π. μ. δρχ/. Ί25 τελευταίας -ρο-φςρά;. Τής έπα,οχί *ς Άμαρίο^ κ»1 Αγ. Ιΐιβ λείθ') Τής Επαρχίας ΙΙεδίάδος ν ά'ωτ·ρω α/α|ίρ;,Αε/ων οΐΑΐν.μι/.ώ^ ^εριΐερειών 1—Λ 1) Άστρίτσΐ ύ~ό τού Ρ.ωρ. Δ. Σίαχια^η ί-!. τής έκ ^ι^Ρ·-^ χ^ ' '-»ϊ· Β« λε 8υ τη- 10 Μαίου ημέραν Πέμ- δραν. 7θ·*> τ»/.«»>αίας κροοΐίράς. "ςΤ'' κ^1 '"'αν ^ 'Λ'
  2) Χ.υλοί,^ ΚατχΛαγχμι .-ϊ το. Γεωρ. Δ ϊ?α- ^ ί()1' ΝΟΜΟΙ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κιανακΓ, »πί τί,ί ε*. 3ρα/. 3ί'2 το/,ε^ταιας κ-ςσ^ρίς. Τώ* έπχμχιών Τεμένους,
  3) Λΐί) έαθί^ κ. Λ. ϋτ;ο τ;^ 1ωρ. Δ. Σ-.α/.ια/ά·/.ί·, ότι τής
  ίΛ ΐραχ. 1000 τελευταίας προα^ΐρα;.
  Ί) Ι»ο')νη ύ~; τ^ύ Ιωάν. Φυντϊϋλά/./, έ~1 τής ίΛ ??ν/. 'ρ Μ^,:ϋ ήμ.':αν 11εμτ:τη
  1 1ΊΟ τ^/,ίϋταιας τ.ρ;ΐ»ορα;. ,.. . ' „ , ,
  η *' «% ■ - Γ - ν ν ι ■ - Γ.;ν ε,ΐϊ,ιηω» ,ίονοφαταιο ί καί
  έκ ίρΛχ. 5» 1 τεΛί
  περι;ερειών
  μ.
  περιφβρειων
  ίαχ,η £τ:ί τή; έ/, ίρζχ-
  έ-ί τής έ/.
  ■ Ιαλιοπέται υπο τού Ίω?*. Κ
  . 120 τελευταίας τ:ρϊσ|ορας.
  Τής Επαρχίας Ίεραπέτρου
  1^ Ανατολή υπό τού ΧΙ?αλ. Ν. Τι,ίζακη έτϊ -/;; |χ
  ϊρα"/· Ρ200 τε/;υτ-«ας τροσ; 5»ς.
  2) ."Μάλλες ύιτό τοΰ.1νω.<3: 1[καρΛ%Γ, έ"' τή. ':*. -ραγ. 13»*ί τ«λϊυτα.ας -,αοΐ^οράς. 3) Χριστός Ιΐαμσάς υπό :.ύ Έμμ. Γ. Δ*!,·.:*/α/η επί τή; ; <. ϊρ·αχ. ·>0·ό τε/.^^ταια; πρ:σ.ορα;.
  Ί1 Ι2κν/£τα; 3-Ό τού Ν'./.ολ. Κουοαλ-τ 1τ: -.ή; χ ίρ'-χ.
  .ϊ", ίιΐτί -ή; Ι/.
  10 Μ^α:ο. ήμίρα/ Ιΐΐμπτη* /.αί ώρζν Η μ μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΛΣ11ΘΙΟΥ
  Τώ* έπα^/,ιών _ίητεΪΑς Ιεραπέτροο
  καί εΐι^ννου
  Των άνιοτερ^ι ^ναφ-ρο ε'νο ν οιχονςμικών περιφερειών τή< Π' Μα ^^ ήχ:ρϊ; Πεμτττ,/ χαί ώραν 1 τ.. ^. ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Ο· οροι σϋ;;-(ό^ω; πρ-ς τ.ΰς ςτοιους Οα 2ιεςα-/βω3ΐν αί πρ:- κειμεναι Ιτ.χίλ/^τ.ά/.χ'. τε/,ε'ιο ιχαί οη;Αΐ~ρ*σ αι είναι οί α^το ϊ' ά/α?ερο;Α=.νοι ε;.; τή< ^^. ύρι'). 8*·5ϋ και -/ρονολογιαν 31 Μαρ ιου Γ.ΙΙν (^.ύλ. 26 Τευχ. Γ'. 1^12 Εν Χα/ιοι; -ή 30 Απριλίου 1912 Ο επί των Ο'./ΐνομικών Δόιχ»·)1, Λ. ΛΙΩΝΑΚ1ΙΪ ϊρα-χ. 10ί·9 τελευταία; προ5<ϊ>:ρας.
  6) Κάτω—Χωρδό ύτο -οί Νικ. Σ:ε«χναλη επί τίς :/.
  ίρι7.· " "-1 τ:λ-υταια; 'Γρ^5Φ^ρ^ς.
  7) Ι4άτ«Α~-Χ(ώ{λ(0 υ^ό τ;5 Έ|*μ Γζΐνεταλη επί τής
  έκ.2ρ*7. Ίοό' -ε)ευ
  επι τής
  ή ρ
  δρχ-/. 660 ;ελευ:αας -ρ5ΐϊ;ρ5;.
  Τής Επαρχίας Βιάννον
  ΙΊ Επ«ν*»-^*»ϊί4μη ϋεί^τού 1ί.»Βν.
  ί401
  Αι ϊπΐνχλ^;^ρ
  ΐν ταίς ιϊραι; τώ* Νομώ* Λανιων Σφακιων Ρε^μνΓ
  Έκ τοΰ '^θνι^ού Τυπογραφείον