92474

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • ΑΙ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤάΡΑΡΤΗ^Α ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ!
  Έν Χανίοις ττ 2 Μαίου 1^12 — ΑΡΙΘ. 30
  Αριθ Πρωτ. 1360
  » Διεκτ. 833
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έηαναληπτικίϊς δηυ,οπ,ραο'ίας ίκαιοΌο') 5εω<· των θαλασ- σίων λουτρών Κατνού<ν,ΐ-ας Χώ< άς Χανίων ΟΕΠΙΤΩΝΟΙΚΟΝΟΠΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΤΓΡΟΠΟΣ Δια/ηρύττε: ότι. Έπηδή ή ΰκο "3 Ίωάνν..υ Ν. Π θ^ιΛ^χη γενί'ΐί'νη -02σ- ?0Γ·ά ΐ% δραγμών 60 έπλί οϊοτ·.θν] ίμπρίθ'σμ'ος ϋτό τοϋ Ν. Μαυράχη κατϊ 5 %. Διά ταθτ* Άκυροϋται τό υπο χοονολογίαν 6 Απριλίου 19'2 πρα- χτ'.*ον ϊηξΜ—,50-ίας χαί διατάσσεται ή ϊιεξαγωγή ίπαν:»/ηττι- **!? ϊημϊ'ρισ'ϊς ίνίρ-ϊηθησοιιένηί ίνώπιον τής εν τώ ύ*' άοιθ. 982/5«9τής 6 Απριλίου 1915 ϊ οοήηυξιν τής Ανωτέρας Διευ¬ θύνσεως των Οί,βνομικων (φϋ>λίν 22 ττΰνους γ'. Εφημερίδος
  Κυβερνήσει^) άνϊφ«ρο>Α'ν»|ς Επιτροπεία- »ΐί συ ιφώνως πρός
  τοΰς ϊν αύτω διαλϊαδϊ1 ομίνους δρους τή.· 10 Μαίου Ι. ?. ήμϊ-
  ρ«ν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ.
  Έν Χανίοις τή 30 Απριλίου 1912
  Ό έπ' ιω* θί<ον<μιχών Λιοί»ώ» Λ. ΛΤΩΝΛΚΙΙ^- '·ρ·θ»Α. Διεκη. 212 ρ^ύΐσει νεαν τελειωτκήν π^ειοδοσ αν ύ~ο τούς όρο^ς τής ΰ~" ζοίθ. 1Ί4 καί ν.?3ν5λογίαν 23 Φε6ρουχρί9>> ι Ι. προχτΐρύ·
  ξ»ως τη; δ εςϊ·/θκ)σοΑέν·;ν τη 12 Μλίνυ ήα,ϊρο; Σίίδατον *αί
  ώ,α 10—12π μ. διά μέν τα -ιΐίλια τί Σ?*>.ί όν ίν Χανίοις
  καί έν τώ χ.^-:αΐτ<;μχ:'. τή; Δι£^ή^νσίι^^; τοί3 Μονοπιολίβυ τοϋ ά-ατος, ίνώτιον έπιτρ^πής άΓθτιλβσίησυα^η; ί*τοΤί Νίμ*Ρ- ■/θ-' ναί Εΐ.^^ν:δί».ο^ Χανίων ή τ'"υ νουιίμων «ο'ύί άνατλ/;(;ωτΊ)ν «αί τοϋ Δ!^^0^'^το"—ΈλϊΥκτοί το3 Μίντπιολ'θυ Το3 άλατος διά. ϊ? τα πϊοα ιαΜονοϊτσίιυ Ιν τώ Ν 'ΤΤ^Λλίί}^ κιΐίνώτίον ίπιτοΛτής 'χ^^'-Χ-.'^'Ίι^^-'")^ Ν [Λ'ρ·χ3ϋ κ,αί Είρηνοϊίχοιι Ήρχκλίίΐυ των νο,ιί,ιων άνατληρωτών κΐί τοί3 ίν τη πόλει ταύττί ΠράΑΤορο; χοθ Μο»ο- ιτω'λίίυ τοϋ άλατος. Όρίζει πρώτην ττροΐφθράν ιΛΐσθ'·>μχτος τ'·>' μέν παρϊλιΐβν
  Σφακίων το ιοσϊν των δρ^χ^ών 70 ) -ών δι τ<1ς επαρχίας Νΐο- νοταττίου 1271. Έν Χανίοις τη 27 Άπρλίου 1912 Έθδωρήθη αυθημερόν. Ό Α. Ίί Ό ΐιί τΛν Οικονομ. Δίθί/ών Έπίτροπος Λ ΛΐαΝΑΚΗΣ Αριθ. Ποίοτ, 113 β Δ εκ.-:. 57 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑΗϋΤ ΠΛ.ΕΙΟΛΟΣΙΑΣ 'ίΐ Κρητική Σ.-ν!><αΛεοοιιέν*» Αΐρ'ΟννοΊί' τ ΰ ΛΙονοπαλίοΐΓ τθ' αλατοι ΔιαχΓ,ρύττε! ό ι Έ--ε:δ^ ό'.ι τό ίΐΛα.ωνα συλΛίγι-,ς άλατος χατά τό το;·/ον δίρϊς ϊα των παρ ι,ία>ν Σφακίων προσίφ -%> ό Ι·ι::γφ ΙΙ-.π'-
  μ-νου ά,,ης -Αά:....ίς Ά ,^,; '^ς Σ-:*/. ω^ί.α 1/;Μ,'),ΐως τ-ύ
  >μπρ-θέσεως κατατείίίί η: ,ν τώ γρίφ-ιω -ής Δ « θ..5 = ω: -ίύ
  Μ'.·.οπω/ίου τού άλ^τ ί δρ»χμ3; επτκκο-.:. (70 Ί ήτοι ι-, σ^ν
  ά.ώτ*(.ο« των ί»°/0 -.τ.ϊ των δρνχ[ΐών6Ι>^ τας ί:π3'.ϊ- ο Στ.'λΐινο:
  Μ "!χου6?ργ;ς προ-ίφιο* >α-ϊ τ^ν 8 ί--/^ΐΧ} ν ί" το <1> -'■}>)'
  "31 ΐ'κο.'ωμα Τλει^ϊοσι -ν 'ϊ] . 4 Άτιιλ'β ^ ί.ε.όο- ϋν φώ/ -,τ ι
  Οχν —^ ϊιί 5η.,)ΐ,ώ- γ;^ "ϊπε Γυ<·ομΐντ;. :νΐι." ^' τίίς Ανω ϊρ*ς Δι(^Η^^!;ε.^:ς των () λον;,ι.χον υνό -/ρ-νίλςγιαν 18 Α~.:ιλι^ ί- Ι. έμπί:«-ΐ.ω, δ, <α--· ' [ιψ, - α ά τί, Νι-ϊοχ'α Ήοα- '/λπ^ θηΧοΐ ότι π- οτ·?ρει ο°/0 ί-Χ ~-ί ν ^ατϊ '.ήν α^τίν νοο- "'3*'ϊγίαν υπό τοϋ τελευτα ου πλ'ΐο^ί-.οϊ» ϊνώτ'ον τί!: αρμ-ϊϊ; 5τ!ΐτρς-4.ία; ποοσφερ'εντος π'.σΌ των ϊρι-χ^ων 12!0. Ό νος ")νω Βι<Ίννον είς ϊνα,' ωοιζίντϊς ώς ,ρίιω η τ:υ";^, -.ν.ός 8 ήα.ρώ/ ά*, τ^,ί '"' τή σΓ,-ί-ω ■ι'.^',^ερ·'ι- ίμ,5 υΐι'ος .ή ·7:ί^ο^^κΐί μέ τ' ί ά-,δ: κτι/α ,Α-.-α κ,τ. ΐ;:'α /.ϊί παΓαλα6ιιυι τ=^ί0, -, ο Γ,ΐίΤ^ί λι.ϊ χον Ν;μ:ν. Έν Άνα» Βάννω τ ό 1'ϋ Άχμ'ίο.. 19 Ι. Ό Δί)·μαο·/"ς "Α>ω Β άννβι>
  II.
  ά
  ίχ,-
  Αριθ. Πρωτ. 40
  Ι Διεχπ. 20
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό ΔΛμαρχος *Αί.ικι ινοθ
  ΚοινοκοΐεΤ 8τι την 11 Μαοτίου ι. Ι. άνιυρέθτ; υπό τοϋ Χίή-
  οτου Αποστολάκη χατοί-ιου Άλιχι*νο; βίς θέσιν «Πυργος» τή;
  βτγροτιχής περ'φϊρείας τοΰ */α»?ΐ3υ Αλ'*!ανοΰ ,λ'α χι σαρχίΦϊρη
  μέ ση-ΐβΐα ϊεξΥο σκυζχύτι χ<-ί άρισ:ερό κιυιζαύ-ι νια ΐΐΐσοχόχι ΠροβχαλεΙ ϊέ τό; κ,ιριον αυτή; ό'·τ<ι}, ίν.τός οτώ ήιχϊρών από τής οημισ ε>σίως τί; πΐρούΐί)ς είς τ-;ν Επίσημον 'ί-ι'φημε-.ίϊα
  τής Κ.)6ϊρνήτϊΌς ιτοοσίλθζ) ί!; τό γρϊφεΐ:ν τοϋ Χήμου Άλ'.κ.ια·'θ3
  μετά τΛν 'λίλ·(>.%·. αι 2π>ίει*τ χώ', καί τώ; ές:5υ>; τή; δίατρο-
  φής πρός παρϊλαδή; τ*1τη;, διότι άλλ,ος θέλει έκΐίΐηβί) πρός
  ό*ελος τοθ Δήμου.
  Έν Άλικιανώ τί) Π Απριλίου 1912.
  Ό Δήιιβργος Άλιχ'.ανϊΟ
  Ν. Μάρακας
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Αιίμαοχος Ροιταελη Μυλοποτάμου-
  Γνωστοποιεΐ ότι,
  Κατά την 13ην τρέχοντος μηνός Απριλίου «-ευρέθησαν υπό
  τοϋ άγρςφρλακΐς τοΰ Δήμου ίντός το3 χωρίου Ρ,,ιιμίλϊί Κίί έν
  τή θέσει «Πηνάλι σώ"χωρ » τά εξής ζώα ήτοι «τρείς χριοι ών οί
  δύο λε^κοΐ Ό ϋ μέλας καί έττά πρόΐατα λευ<ά ών τα δύο μεγάλα, μέ ιδιαιτέρα γαρακτηριστιχά (σαμα) τά μέν ό*τώ (8) δ.ςΐό προ- χόκαρο καί ζ«ρ6ο πισόξυρο τά δβ δΰο πρόβατα δεξιό %α ζ«ρ6ό πηρούνι» άϊέσποτο ά':ινακχί μοί παρέδωχ,Εν, καί τά ότοΤχ ?ολ- λάτοντβι έντβΰθα. "Κ^αλεΤται ό'Ιΐν ό χύ?ι;ς αυτών όπως καρουσιχσθτ μετά των άπρ^είξεων αΰτο·3 ενώπιον ήιιών Ιντός τό πολύ ημερών εΓχ^σι (20) βό σήμερον, βλλυις εκκοιηδήσονταιι ενώπιον ίπιτ;·οπ5ίις αποτε¬ λούμενης υπό ιοδ χ. Σταθμιάρχου Πανόρ,Αθυ, τ3ΰ Δημ/ρχο , %αΙ τοθ χρέη Γραμματεύς ίκπληροίίντοί, υπέρ τοί Ταμεΐίϋ χο3 Έν Ρουμελή τί! 18 Απριλίου 1912. Ο Δήμβρχος Ρο^μελή Άντ. Α. Μανωλάκης Άρϋμ. Πραξ. 25 Τό Συμβούλιον της Αικαιοόύνης Συγ*είΐΑ»ον έκ των Άντυινίου Ζηλήμονΐς προέϊρου καί των μεΛών Γεωριίου Πλ·3■^^λί?3^ Κω/σταντί^ου Μ. Γεωργιάδου, Ήλίϊ Χατζηα»δρίοο καί Κωνστίντίνΐυ Πΐιαϊά<η· Παρόντος καί τοό Γρ^μ,Α2""-^^ Κω ϋταντίνου Χρισπναχ,η. Συνελθόν ίδ αιτέοως ΐ> Χανίοις κ*ί ίν τώ ϊωαατιψ των 8ι-
  ασχέψεων το3 Έφετειου Χανίων —όν 18 Απ?'λ'-υ 1912
  Λαί?ν ίιπ' όψει τό ύντ' αριθ. ""/ιητ/ίί Π Απριλίου 1912
  ί» τοϋ ΓενικοΟ ΰ'ΐαγγϊλίω; Ήρα* ίί;υ χ»ρί όρ σμ;ί3
  Ίϊόν τό άρθρ 3 τοΰ
  IV
  αριθ 44 τοϋ 1907 ία άγ>ατ:ς.
  Όριζιι σόνοδ:ν τοϋ Κακουργιοίικείου Ήραχλείΐυ άπί ΐής ι
  μέγρι τής 24 Ίουκου 19 2
  Έ,'βνβτί καί βξίο'θη έν Χανίοις τή 18 Άτρ λιου 19.2
  Τά μέλη
  Λ. Ζηλή ιων
  Γ. Πλουμίδης
  Κ. Γεω γιάδης
  II.
  Χ τζηανδρέου
  Κ. Παπαδάκης Ό Γρνι>ατίύί
  Κ. Χριστινάκης
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Χ
  βές «ντίγραί'.ν
  Έν Χανίίίς τΌ 18 Απριλίου 1912
  Αρ.θ. 364
  ΐό
  έν Χ%ίοις
  τ.λ
  Πράζ. 17
  Τό Συμβούλιον τής ΙικαιοΛύνης
  Σ!υγ<ιε·'μ5ν5ν «χ τ5ν Γεωρΐ:ο.ι Πλουμιίίυ Γ4ν. Ε^αγγελέως Χανίων Πρ3ί!ρε}οντος, άπ^^σ!01ζο;νος τού τιχτΐλθ'} Ιϊρΐέΐρου Άντων. Ζηλήμονος, χβί των ιιεΛών Ήμ* Χχ ζηινδρίου, Κ. Γ. Παχαδάχη, Ιωάννου Ά. Σζευνάτσου χχί ίΐδνρο^ Τατα3α*.η των τελευταίαν δύο αναπ/ηοωματιχών. Παρόντος χαί τοθ -ρβμμ,ατέω, Κω/. Γ. Χριστινάκη. Συν»">·βόν ιδιαιτέρως έν Χα/ίο ς χ»ί έν τώ 5ωμΐτίω τώνϊιαα-
  κέψε«ν το3 Έφετείου Χανίων σ^μΐρον την 3χ Μϊ..ι:ιι '912
  Α»6όν ύΛ'όψει το ϋπ' αριθ. 1413/ιοΐ3 ^ -2 Μιρτ.ο^ 19 ^2
  έγγραφον το3 Γεν. Εϊϊ«γ[-ελεως Χϊνίων πΐρ <.αλοΰντ3ς νά ορι¬ σθή σύνοδος τοϋ Καχαυρ (αί χείου Ρβ'^μνης. Ίδινχαί το αρΐρ. 3 το3 ΰυ' αρθ 44 τοό 1937 Λίϊτάγιια-.ο;. ΌρΙζει σ^οϊον τ)ϋ Κακο^ργ.οδ(κε·ο>, Ρ.&ΰ-.νης ά .ό 12 Ίολ-
  νίον 191-^ μ^χρι τίΧους (διο^ μην^^.
  Έγέ«|ο καί ιξίδόβη ϊν ΧαιΊοις ττ] 31 Μ ιρτιου 1912
  Τα μίλη
  Γ. Πλουμίδης
  Η. Χατζηανδρέαυ
  Κ. Παπαδάκης
  Ι. Σαουνάτσος
  Π. Ταΐαράχης
  Ι Διά τίθτα
  ί Δοιάζον ΐρτ^ντοΰ x^^τ13γορο^μ,έ»ου Μ χαγ· Χ
  ' έτών 38, -'εννηθέντ^ς καί κϊτοιχοϊντθ' είς Κεφχλα Άιϊοκο
  ι ρώνου, ίγγαμου, έ^'γIα^ι;άτο^ χρυ £χ>·ο3 ο:θ ϊόξιυ χ,αί πολί-
  | Κηούτσει το* /.ατηγ3ρ^^μ ν^ν τούτον Ικαχοί δΐι υπό κοιν-.ΰ
  ' σ^μφέροντος μετ αΛλων κ νοί,Λίνοι σ /ϊτΐφίσυα; ττ,ν ϊκτί^ίοΐν
  | τ<5; έπ3,Λέν(;ς άξ-θ!£θ!ν^υ -ράξίως κα' ίν κχ ταύτης ^Ό^:λο~ γησανιις χ±ο 5αιανϊ30ςϊλΊήλ;ος σ.; δρο**;^ *ή'νί τΐίτής 2—-3 Δ&χ-μβοίο.* 1 νίΟΤ ίντ^ς το^ γω^ίου Αρα^7νο^ Άτοκορω-Ό^ ϊττρ'μϊX^τ*3τως εις βοασ,λόν ψ^^ΐχής ορμή-, απεφάτισ,ϊν ?ατ λ θρωτοκ'ο ια> κατάΐ,δ Μΐτθαίυ ίί^αχάχη πυοο-
  εςχΐτ αΰίού δ:ά τώ./ πλήρω>» π; ιτ 3ος χϊί σφχιρών % ·ρο-
  δόλΐονττλυο των Χΐίπληξα,τε; τοότον *ατάτήν κϊφαΛή;, σιοπ .Ον¬
  τες ?» -ά ίΛτιλ σ^σιν άνθρωποχτονίαν λχχλ των Άλεξάνδρί^
  Αϊί θϊοχάίθυι Σ'ρ^ακη ϊπρ^μελετήτ^ς ε'ς δρΐσμιν ψ^ικής
  όρμί)ς ϊΐτείίϋσΐν καί ίξιτίΧιΐχ/ προ; τοΰ ο » .; »Τϋ!κΐ;ν τρ% ·
  ςιν ζε3ιεχ£^^^^.ν το^^αχ σ: ν άρ/η; .Α'ελίσίυ; ήτο: ίτυΐοδολη-
  σαν α'Χ'χ το,ίΓίΛν ΐΐιχ τώ; τΛ^ρων π^ρ'τ 4ος ν.ν, σ» ιρ·3ν τορο-
  ότλω' τ-ον ϊ^λ." ίλ. τύχης »«ί ά>τό Λν.ςΐρτη ΐτ« θ-λή-
  Ότι άχριβές αντίγραφον
  Χανίβ τη 2 "Απριλίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ. Χ
  Ο Γοαμμζτε^ς
  Κ. Γ. Χρισΐΐναχης
  των, ι^:;-νοοη'ϊαμένίϋί ήι>είί;θ ?α.ι Ί χ
  ϊ'.ΐχι «-Ον όνϊΐδυμον ν,χϋ-ζι,γζ ύ'^ρεος, Β. τίλοΰντϊς κχτά
  την «λτέλϊΐ ν τώ/.πρά|<όι τ--ΐτ'ι)ν *.'; κα-ο-στ^-'ν άνιχ<τιοο ^^γχύ^ϊ(ι^ς τώ* αίσθ')σ5ο»ν ή τοΰ νοός ΐίιιν, νχγ η, §5ν ή"ι0 μίν ϊντίλώς ατ3·λ-κλε!Τ;Λ€νη τού λογΐΛοΰ τυν ή :νίργ*(3Ε εί, τ:ι~ οίτον όμως ^χθμϊ;ν ούΐ.ωϊϋ, τετΐρα,'μ-νΓ, /αί ήλαττωμϊνΐ] ι3?τε ές" τίτιίς ταύτης λίίπο^ν τά π^ός ίφϊαΛθνην τήϊ τδ/>εί?ς
  ί Ν ί
  Κχτϊδ κβζϊί τούτον είς είο*τ-;ν ό«.τώ (8) Ιτών κα' ϊίς τά έ'ςο-
  ϊα τής δ·.χης ο-τερ τ.3 Δ<;Αοσιου ίία^υ,ας πί-τή·ο ·.» ίς (ό6) ίίϊτρϋ-ίας λιι διά -:3ΐσα)-ΐιΐή; αύίο^ χρ27ί)ΐϊ'ος τριών (^) μην<3ν κβί. Πχ,χ-ιιίι.ι:ιι την 6 μ χοονβλθί-ίϊν 21 Ί3^νί;^ Ι'^ΙΙ άγ^γην τής π5λι;ι*ή ίνχ,Ό^ΐης ΛΐΑπ3ΐ/ί)ς Κΐίυ-ιάκη γ-'οας Ματθϊΐου Βλΐ^Α·; ίι'^έί^ΐ^ν «αί ώς «υσ *^ς καί ν^μί,^^ ίπ-::ρί*ουι ων άνηλίκον όίφΐ^ών πατρός τϊλνω/ της των Χαρχλίμπους κ«< των βΪΓ~^^^~«
  νίας Μ;.Οα·χ> Β *χ*<η- κατά τού ζρ ηγ μ-:νοϋ είς τα άρ,/ό^.α π-ολτκ,ια* α ή, α ά>, 'ζν.* <*θίοισ όν Έ ά Έν Χανίοις τί) 25 ΌΛτωδρτοΛ 1ϋ 1. Οί Σύνεϊροι Κ. Παπαδάκης Μ. Δασκαλάκης !Τ. Φ3ωτάκης δ Σ ΦυλΧαϊιταχης Άχριδές άπόσζαομκ Έ'ΧανιΌ[ςτή 6 Άπρ,λίοο 1912 Ο Υ) Σ. Φυλλ^δι Άριθ. 17. Τα Κακ >>
  . Χανίων
  3υγ<είαενον χτλ.............................τ . ... Δια ταυτα Αίχάζον έρ^μην τού χΐτηγορουμένου Κηίύστιι τ&ν χ«<·ηγοοούαϊ*ον Έμ-ίκουήλ Κατΐιγα;άχην γιν- νη-ιέντα χ») χ«τ->ι«.οΰντα ίίί τ4 /ω3ίον Ν*πο? Άποχοοώ»™, Ιτών
  30, πολ.-ην Κοήτΐ χαί χί/ΐίττΐανόν ό θιδοξ,ν φυ ^διχο^ντα ή5η Ινο-
  χον δ τι την 4 Ίΐνουα (-υ 1 ^ΟΟ ίν Χϊ>'οι< άτ30ϋ.ίλ?-ήτως <·κ β α- ψ 63·λ?|{ ϊΧί»άτι*« χϊ! *> « «α/ϊ·'ο »ς Ιπληξΐ -<Λ;Β<ο ^άΧ -«ι Φρϊγχϊτχο Μ*--βϊν τ^ν μέν π·ος την η ί?* τ'ϋμη ?>; & $2 ιγ έθ'-ώ τιΐΐΐν
  μηνίΐν
  Κχτ»<5ι*άζί( τίιν κηου/ίΙ/τχ ε<ο/ ν $ι ιτο νήί φυλΐχ'ϊε ος τύί χ*! ήμιίσιω; έ των. 'Ε<οί6γι *π-«βασίΐίη χά! Βηα.ίιαΐίίθτ, ί^ Χχν οις τη 4 Μχοτ'ου 1903 0? Διχαστ»! Ε ΚαοΛκαλοζ Ό β τβο< τού Γρα κια έως Ό " Ι. Βονλγ«οης Α. Άνθονιίης Π. Φονυιις Άχοιβΐς ά- Έν Χϊνί ι; τ?ι 6 Άπ-,ιλίοο 1912. Αριθ. 49 Αρθ. 55 !ό Κακο ργιοδν "έχον Χανίων 5υγχ«ία;νον χ τ.λ. ...... η Χά ,ίγίο ρ Διά πιοτποι.'^»; 5ιχα ν ν-α « τι 5«, ηϊΐ) Ί βυγο*'<-ΰν-τ, 5' "όν ?ΐ, ϊο >υ-α ΐ'ιέ'ο*, εο/τ τοο ό-ι τη 4
  Φ-βί'ϋβι'βυ 1902, Ηίκ<ο> ντ ΐΜοιπο'ΐίΐη ϊΙ? εΐυτο* ί9< τιν ό^ί- λ-); έκ! τώ τ ο τώ -ι "5 *?3ΐά!/ι - 1) ί5;<ηΗ'·τα Έ ι ΑΙ υήλ Γα-'ίμαλάχην χι! Έα <·ΐ υή Κ'».Χ·<'3η γ^υιθίίιυ- χ>ί ν«
  ω.ίλΓ,ί' ό Γν -, ταρέ·ϊ τ-< αΊ οί ΐ> ννώτιι ψϊί'ή τ>/»γι*«τ«
  ώ" ϊλη^Λ ήτ ι τ ι επ ό ΐ3ν γ -Ι 5>ι/ϋΐώ' 700 έντ·>< τοΰ 4ν τϊί πόλει Χ« (ι>< Ξκ^κιιιι Πί-) υπόλίωΓ, ε Οϊ χΐ^ώχβ', 109 ^ράχιχ χ<$νε(0Τ χ^υτι/""ίοι» (ο νουτ-/ ΐν γ*(ΐ>Τ4ΐ ότι 5ε ΤΓ|-οτ?ι-
  ά
  χά!
  :1ιι ^ίυ χΎ3ΐ/Ηέ>~χ τ ΰ")ν ένοχον ε'ί ε(?χ*Γ,ν
  |1 έτώί χ*· εί; - ί: ,-α-υ^ χ τ ΰ η«, τί».
  Έ'θ'θη Ιπίϋαΐ'τ'ίη χκ! -'ΐηιι τ Α* %ι ΧϊιΊΐί τ" ?0
  -εαβϋ'ο·> 1903
  Οί 1 χχϊ αί
  β.
  Ι. 1
  Π. Φονιιητ
  Ν Φιο
  &ΟΙΓΟ '
  Ό ·Τ>,ό·
  •χ ιΐΐτεύ
  Σ Χ»;3'
  ■βατά γ
  ΆκβιίΙί
  ϋπιίιπ
  ΐιΓμ.»
  'Β* Χΐν
  Ό ς τί
  6 ΆΐΓ3 Αί υ 1912
  Ό
  .α εϋ< Σ Ε Φ-λλ' ιτ-ίχτ,ς ΆοιΟ. Ι Ιο-ι>τ
  37
  » Λπο<ρ 82 Γό κ.λ- Δ» τ0 Ί ίν χϊ! τ'ο ά Οίον 7! νΐ ΙΤ ^ /ί|ς ^χ'.'-'Λ'^ς ' -,οτο-οι- ηθ^ δάτς^ΐιτ'όρθ "93 Νο^Ο^ Δ αζίν '.ρΓ, ην Κ'^?^^I.1 τον /.χ -;, 3 ^7,:< ν Ικΐ<· η Κ Ά χοπά'.'ίν πολ- ν ΙλΑ,Γ,να γ'ι,νη') ντι *χ· /.α'^'* 'Ι · μ τι /λο'ίχ Γΐράζ υ ό5 ξ * 'λ Ι χί/ τι} την Το Κα οΐ/ργιοδικίΐον Χανίων χ-λ........................ Διά τα ΰ τ α Διχάζον έρή^,ην τ*1;! νΐ'ηγοοοομ*»ου Λε<»'ν 8χ Μλα νηθεντ-ς χβ' χχτοΐχοί.Γθς ^ίς ΒχΑον Άιιι οώ'^^, / ι: » δό;ου «ο,'ίτου Κ: ^1ΐ^ι^ φογιδΐχ ΰντο- τ,5ο,. χ{ 15 Μιοτ'ου 18 Μ απο3μι«λ5^ί)-ιϋ. **! είς β.ϊ ^ό ί· ' ι*
  χα' πΐριργ,^5ε ίπο ^^-τ^ί)> .^, Γ. Φϊί- |
  *:ε «ς * χ·'χ άτε^ϊϊιτι χαί .ξ τ λεσ1 την ϊ. ρ >τ>- ^ χο_.
  ο-: ^.'Αηνίϊ, τόν ·ρχί·>.') χ
  γ£·.ώ/ >^ -τ^1ά^7^ Ι α^ν
  ■ >/ ε ϊ Ι ^χ
  'ιι χ->~ δι). *'ίϊ3*.άν.^ Άκω ■
  ΚΪ3 (ι :ς-3 τ την ά-, ο 23 Φί-
  ιιηνΊί Φε-
  5ροοχοι:ο ι ) )3ίιο? ς^πλνοα,ή τ' αι τθ2*5σας -3Λ ιιηνΊί Φ
  6^ο^~3Ε >» ι^ ?τ^-, ίίϊ δρ^/μ^ς 1 20 ϊτ' ό^-μιτι ι αί ώ νί ή
  {*!£?;Α,ν/; ~^5χ τίΐ ^«^>:ίί ^ ΪΓ,Αίί ϊ-ΐκ-ίλ^ Ι οί (^Βαλ'ρ·;
  ο - ,λ
  ς χάτ 1 *>τ'ς τ-·« τ '3-;ην τοΐ ί'οηΑ«'ν3ν
  ^ τ ί !*υ-*ί" ίι~ι>'^ -("ΐ'χν^)
  ΐτ"·ο γ;ήϊ'ν ιτροϊ γ«" ώ α,ιτό
  , ,ν Ρ Ι)14;ί( ΓαΐΛί ο^ «.ϊγ ά'νιβΐ:ον ί έριϊ
  κ οω
  !χή< ββαήί. β^ίί.ίβί'ί χα· πΐριργ,^ε ίπο ^^-^^ί^> .ο, '.93ΐ- ('ν3ς Μχ;: ο 1 ^ ι>5 4. ι -:· γ^,)-'; το τ/ » >■ ^»-ν** ·> .
  'μοίχη ξΐί β*:ε «ς * «·'χ άτε^ϊϊ'.Τ!, χαΐ ^ξ τ λεσ· την 4. ρ ,,τ,- 1 χονβρΓαϊΛ , -5; ά> ,ς οω ?<·,μ.>^ ϊ-αιΛ:» Ιωΐνν:υ Β λερίϊ
  τον'α» »ύ-οϋ Τ3-υμΐτίΐϊ; »ύ-9- «.τος τ Ι χωρίου ΓΛ-Λο/β» Ι ^ ιτ 3,4ίζ=ί α>ον ό ς ρ τα ν π.^τε 5 - ώ; ~^ί
  Ατοχορώ.θϋ ?ιά μα,α' άς ίξ οί 'εβϊνεν ϊπ,ς με-» 3« ώ«-. ! ·Κτ ί2/>ί-{ « ς ;Χ3:) α>03 ,Τ 3 τΖ; Δ ,μ3σ ο^ τα; τ^ 3ι»η;
  Κα'αοιχαζει τον χτη;υ,θέ.τα ενο/ον Λ.ω ι«αν Μ*£χα'η< ίί, ; .' ., #ι,. ,,: »; ,,, ,,^,,γ- ινη. Είο*ητ|ί «έϊτβ έτώ< χλ( α·-, τα ϊ; ->* · < ^ί^ηί '^οχ^Λ7, < * * "■**■' ■ -%·^'-■'λ ν ' έσβαρβ; είσπραχτίας χαι 5ια τριμήνο πο:σΛ!Γΐ*ήί αυ-ο» χρί- ,«■«=- -ι3ί!Ι'·1 |ΛΤ!' *;531χτ;ϊ*ΙΙ|' Έκ.'ήη άπεφΐϊ'σίη χ*1 ϊ^ ? ου 1902. Οί Δ ίν Χί.ίί ς -3| 3 Ιζ Έκριθ) άφ η η Έν Ρ.'ιύμν»; τή 13 Ί..ν.3^ Οί Σ^,ί Κ ' Βοΐτλγαοι ς '1· Ίαπαδοκκς II. Φονιιης Ν. Φαοιϊοι (κΊκης Αχριβΐ. απόακασμα Έν Χανίοις τ^ 6 Ά-ριλίίυ ΓΜ2 ; Σ. Κολο*υθΙς ' II —παν'ϊάλος Ο Ύ)νοΐ!μυ>χτεΰ; ί
  Κ Κ ν α;χχ«; «
  Ο
  Ε
  1 Άχρ 6»ί άτ.03·"ομα
  ! Έν Ρί« μντ,τή 9 Ά τρ λ,, υ
  Ό 'Τ) /·οακ.ιι«:είίί
  Ε.
  Ό Υ)
  Ε. Μ. Αί* ζος
  /,-.·-·»Ρ --"-'ί «-Λ „
  Αριθ. 302
  Τό ΑικαίίτΑοην των έν Χανίοις ΐι/νΐδρων
  Συγκιίμενον κτλ.
  Διά ταυτα
  Δΐκάζον ϊοήιιην τού κχτηγοο^υιιένου Στυλιανοϋ Ιω. Τσιδου-
  ρά>ιη ΐτών 28 γεννηήίντο; χαί χϊ-ο'ν.οΰντος ε'ς Κ3·>τομιο! Κι>-
  ϊωνίαί, (ε<*ργο3 Χριστιανόν ΌρΊοϊΐξ^υ ν.ν. πολίχου "ΕλΧηνο; !;δη δέ ^υγοδίχου. Κηρύσση τούτον ϊνογ,ον ότι !>πί Χ3'νο3 συμφέροντο- μετ
  άλλου αγνώστου Ιτ: κν^μ,'-νθ! σ-'νχπεφϊΐισαν την ϊκτέλεΐιν τής
  επομένης ά!; ο·τοί»ο ι πράξί»ς λχΙ έ'.ΐκοι τΐΰτης σ,ίνοΑολιγή-
  /ΐντε; 3.1 ιίί'ΐί τος ίλλ'λ-ο; υι^οο>.ιι την νΰ<τα τής ίθ—21 Ίίϋί:υ 1905 ΐ> τώ χ^'ίφ ΤίοντομχοΙ Κυ?'β»ίχί σ*ο-
  'θ3ντ»ς νά έ*:»λ·'σ β* ν ϊο^ο ιΐτ3<τι«' <ν κχ-ά το-3 Ιω* Αανάη άτροιΐ£λϊΓήτ«ος α'.'. χαι ΐτιγε'ρηΐχν ποός τοΐτ3 'ςοτΐρ'.κήν ποαξ'ν κ«οΐί/ουσ*ν ΐφχήν «Ατβλέίβ ος τοΐ το·.3ί:ου κ«οιηγή·Α«το·; ήτοι επί τώ β'ι- 'ΐημίνφ ικ-!τώ ϊΐυοίδό'λ.ησχν *ατϊ τοίτο> 8'.τε των πλίιοων το-
  )ίτιδος κϊί σρ/ΐρών ποοοβίλ'Λν ό'τλων γχ:α, άλλ' έ-ι τΰχης
  ■αί άπό άνίξάίτητα τής θελ^τειό; των πιΐ'στχτ χά ^τίτοχον το3
  ϊνθρωποκτένου σκ·»πο3 των. καί
  Καταίικά'ει αόν κηρυγθί.τα ίνογον Λατηγορού|Λίνοι» εί; είρ-
  κτήν οχτώ (8) έτών.
  ΈχρίΒη, ίπεφ^σίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τή 2^ Σ5-τ»μ6ρίου 1911.
  Οί Σύν»ϊ;;ι
  Ι. ΣαουνΙτσος
  Ι. Κατχλαγαο-,ανός Ό
  II.
  Φ·.ωτάκ*)ς Σ. Ε. η
  Άνοιδές άχόσπ*σο.α.
  Έ; Χϊνίοΐ; τ" Γ) ΆττρΆίοι 1912.
  Ό 'Υ)γρΐμμιατ5ύς
  Σ. Ε Φολλ«ί(τά*ης
  - - ■ ■ ■ ^ ■-
  'Αβ-θυ. 311
  "Γό Δ>»:η<ίτΛο»ον τ 1&ν εν Χανίοις Συνέδρων Σ.·γκ = '.α,ίνον κτλ,................................ Διά ταυτα Δίκίζον ίρίιμην τ-3 κατη'■>^ο^^ιέ>^ου Άνίοέιυ Γεωργ Μ ι-
  ■5χ/»ιυ*ά'·»ι νεννηθέντο' β'- * ώτολίν Σ?ϊ<·ί)·< κ>ί «ατοΐλθϋντος
  'ς Χα»ία Χοιΐτιχν:^ Ό)*» ?ός^ χ»! πίλίτυ "Ελληνος, ή*η
  ' - «υγοϊίκου.
  Κη3'"-Γϊ·. το3τιν ?νχον ίτι δ^αί^ος ώ> ϊίσ<:ρά<τω3 καΐ ε'υ- - ίξβςβτ^τϊ'ς 1 Σ.π:ι «π· υ !9Ί6α:/.ν τή; ?0 Ίανουϊθίου 1 ι.)7 ται')1 ί χρίοω' ΐ3θτ<·>-.>< όϋ«'λΐτ'5ι το5 Διυιοϊ'ου δραχ- ϊ; 8^3 γ''ί5ΐς -^η-υ; το·άι-ιχτα 561 (233?) διατιΐτίυ- Οί ιχ· α} ώ Ίτό την Ανο-ίί,) '<Λ οτηι-ί τ υ δ'πίος τϊ παοαίώση ΐ'ς τ^ δηχότ'ον ΐ?'.οτ3· 1ι κ,ϊ1 'ϊ-ηνχ'*τβ τό ΐ'ρ^λίιιι ποσόν 1 τα τρκτ»!- ίν:' Έ, Χανίοις τή 27 Σ Οί Σίνε Ι. "3Βαου »-« Ι. ί <.ϊ (10) ΐτών. 191 !. Ό Πβνταράχης, -ολΤται "Ιϊλληνες Χριστια-οί Όρθόίοξοι καί χά τίΐκοι τού χωρίου Όρθβ3νΐ Κυϊωνίας καΐ ήδη αγνώστου διΐμονίΐς κατηγοροβνται ώς ΰπ·ϊίτί<ι τ 3 ότι έκ σ-ιστάτεως μ«τά τού Πα- ν^γίώτου Γ. Πενταράκη κϊί υπό κοινο3 συυιφίριντος κινούμενοι σ^-«πΕφάIισxν την εκτελεί ν τή: έτομίνης άξ'οπιΐνου -ράξϊ- ως κ,αί ένεκα ταύτης συνμολογήσαντες άμο'6»ίαν ποός αλλήλους σι»νΪ30Άήν την 5 Ν3ευι63ίο·) 1911 θέλ'ντίς νά έξαναγκάσωσι τον Άνθοτασπιττή^ τί!ί Χωροφυλ-ϊκής Ιωάννην Τριπιϊάκην ».αί τοας ύπ' αύτ'ο* "ΥπενωίΑθτάίχας 'ΕΑμχνουήλ Πρωϊ.α,άιιην καί Μ'γιήλ Βιοΐ'.ά'ην μ^ τοθ- "/(.)Ο-Φ'όλ«κας νά παραλβίψίσι π;αξιν άνχγομένην είς την Ιπηυιτίαν των ή'τοΐ το3 νά σολλά- δωιι τόν ϊα των κχτηγ:οο; ιέ-ιω; χύ ών φυγοϊιουντ* Βαο- δην Πίντάρην, ήτίίλησχν τούτους π^ο'.3-)ήΐϊντες κατ' έπΐ- νάληψιν κατ' α!ιτ4ν κχ! σ^γχ3όν(1>ς ϊ^ρ ψχν κα': μ!αν βόαδαν
  πρός ΐ*φ~Λ'σ ίό'-'.
  Έτειϊ'ι ό ««ΟΑηιΐα το5το προδΧέπετϊΐ κ^ί τιμ»οεΤται άπΌ
  »τ' α3θοΐ 57 καί 16^· τοΐ Π^νν.οί Νόιου, χα3α«.τη3'ζ*τχι δέ
  ώς τλημμίλη,ια
  Έπειϊή ό κϊτηγορού^ενος ο5τος εϊνί άπω» καί άγκοεΐται ό
  τόπος τής διαμονί'ς τού.
  ΊΪ3ντίς κϊί τ* αρθι« 405 %η 406 τής Ποινι,ιής Δικονομίας.
  Καλο3μ«ν τόν ε'οη ιένβν κ*:ηγ ρ:ΰρΐϊν:ν'να Ιμ^ανισθ' αύτί-
  προτώτως ίνώττ όν τού ^κρ^ατ/1ρίο^ τού Ποωτοδκείου Χανων
  την 21 τού μη/ο; 'ΐουνίου τοίΐ ϊτους 1912 ήιχ·!ραν Πέμπτην χαί
  ω32ν 8 π. .α. ίνα δ <ασθη ώ; ίιπα'τιος τή: ίκ,τεθΕίση: π άξβω;, άλλως θΐλν διχϊσίή ;οήυιην σ^Λβΐόνως τώ αο^οω 107 τής Πο'- νοιής Δ!κ1ν^μιία^, συγχοόνως δέ καλούμεν α^τόν όπως λα5^) γνώσιν των εγγράφων τής δικ;γο«φ{2ς. Έν Χανίίΐςτη 10 Απριλίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί κληθέντβς μάρτυρες Ί'ι)άν. Μ. Τριπιδάκης άνβυπασπιστής Μιχ. Ί. Βιιικάκης ΰπενωμοτίρ/ί'ίϊς Έι·α. Μ. Ποωϊμάκης » Γ«ω3. Α. Βΐσιλαντωνάχης χωροφίλαξ Στίφ. Ι Κου-ρουλάχ^ς » Ίΰάννης Άνασταιίου Στοατΐνάκης κάτοικον Ό :θο3νι Κυϊωνία; "Εγγραφα πρός απόδειξιν Ή ύπ' αριθ. 59/911 ξκ,Ηι,α'.ς τοΐ Σ-αΟ-ίθϊ Λάχ^ω» Άρμόίιος δικαστικός κλητηρ παραγγέλεται δΐΐω; ί> αντίτυ¬
  πον τού παρίντο; τοιχ-κολλήση ϊίς την τελευ·Γ-';ϊν "κατοικίαν το")
  x>τ-γορ3^|Α|νο^ ννι Ιτεοον τοιχοοΧλή" β'ς δ/ιμίσι* μί?η.
  Έν Χανίοις αύθηΑ»ρόν.
  Ό Είσαγγελίύ; Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άοι9. Ποωτ. 3600
  τ. 21,3
  Έν ονόματι το3 ϋΛ<ϊιλεως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΌΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ > παρα Ποωτο">ι*;αις Χανίων
  Αριθ. Π36)τ. 3263
  » ΔΐΕκπ. 1957
  Έν "Ονόματι τοίτ Βασιλέως Γεοογίοιτ
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΐνΡΓ. ν
  Ό παρίι ίΐοωτοοίκαις Χανίων Εϋ{α^γ·ε
  Έ—ιδή(θ1 1) ΒχρϊήςΓ. ΙΙιν:Λ3ί«ι; 2] Ίΐ3α*·.)ί Ι Μο^
  '. ·Γ»ης 3) ΊωάννιιςΣολ. Μ^ζ^ρ»*»); χ,χϊ 1) ΊΛ1™ Άη.
  Ε-ϊ;»/) ό Ί(ί»ίνν()ς Άπ. Δ^αουλάΛί,ς, πο4:ης ?λλην γ,ρι-
  βτανί-, ό.Οίδος ;, ^ά-«Κ3ς Λ:·.κ.^.ν Κυϊωνυ,· καί ηΐτ, φυ-
  γ3Ϊ:χ.:ς χϊτηγορίΐταί ώ, ύπχίτϊί; το3 ό'τι ΐκ συίτάσεως μίΐά
  τίύ Κιονστβ/τίνοϋ Έχμ. Ζ·οφάΊιη καί ΰζό κοινοΰ συμφέροντας
  κινοΰμΐϊνο'. σ^να-β5άτι^α^ την ΐχτέλεΐ.ν τής έιοο.ένης ας'οποί-
  νου πρίςϊ«ι; *αί £.Ζ/.ι τ^ύ,ης σ^V1μ1Xογή^ίντ6ς άμο.δαί^ν
  προ, άίνΛηλ-υς υ·ΐ^ ήν, έ- γ/ώΐϊ', ί> ο (ν ο,ΑΟνως κ*ί άνίυ
  τη; β^γχα-αίίεΐιω; τοΐ έχοντος ϊκαίω,** ΊΐοχτήΆονος ίαίον
  εις την κα.ιχ,ιν τω/ ςίνα κ νητά κτήμα:» ή:οι ότι την νύχτ < τή; 13 Φ.όο^^ϊ,οίο^ ;9ΐ2 πϊοί ώ;αν 4 Υ,—5 μ. μ. «κ τής θέσεως «Κίτάνί» τή; περ φ,ρείΐς τοΐ χωρίο^ Γαλατα Κυ*ω · νίχς 31-τ^ιιχμ εκ άονι^ν άςίας 25 δοαχΑώ* ά<ή«ν '-ίς τόν Άρ.στ.ιδην Ν. Χαριτά.·;; β.α /α τ: Ιχ,βτ ",τ^ϊ^μως ώς 1ϊ»" Ετειΐή το χ,'υ.~χ% Τ τ' άρθρον 57 τ:3 Π5ν.κι3 Ν:,αοο χαϊϊΑτηρ.ζίται δέ ώ; α' χά; τιμιβρεϊτίϊΐ άϋ 1 χαί 2 [33 ύπ'άρ,θ. 68
  Εφημερισ τϊισ κυβερνήσεως
  Έ*ειδή ό κατηγορούαενος ούτος είνε άπών καί άγν^ιΐτα'. ό
  τόπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν χον ίίρημένον κατη Τορούμενον Γνα «μφανίσθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοθ άκροατηάου τοΰ ΠραίτοίικιΙου Χανίων
  την 51 τού μηνός Ίουνιυ τοϋ Ιτους 1912 ημέραν ΙΗμ:τη>
  χαί ώ^αν 8 χ. μ. ίνα ίικασϊ^ ώς ϋπαιτιος ιή; ίχτιθιίτης ποα-
  Ι,εως, άλλ«ς θέλει 8 κασθή έρημην σ,ιμφωνως τω ά^θρψ 407
  τής Ποΐνιν.ής Δικινομίας, συ ,,χρόνω, δ= «.α ^οΤμ.ϊν αυτόν ό'πως
  λδβ γνώσιν των έγγρισιν τής δικονραφίας.
  Εν Χανίοις τή 20 Απριλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Αριθ. Ποωτ. ΙΟυΙ
  » Δ«7π·.....626
  Έν
  Βασιλέως-των Ελλάνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Οί χλγ,δέντίς μάρτυρες
  Άριστίίϊης Ν, Χα,ίΐτακης κατ.ιχ,ος ΐν/.ατα Κυϊων.ας
  λαρίλαος Σ. Μαλ^ντρέτος » Σ:αλό »
  Γίώργιος Βασ. Μπαιακης χωί,ΐφύ>αξ
  Έγγρ^φα πρός απόδειξιν
  Ή ύτι' αριθ. 4 ϊ. Ι. έΆοίσις τ^ΰ Στϊβμοΰ ΙΓ,ατανΐά Κυ-
  δωνιας
  Αρμοδιος δ:/»σ;ικός κίητήο -κρΐνγίλλεται όπως £ν αντί¬
  τυπον τοθ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαι κατοικίαν
  τού κβτηγοοουμ'νοι» καΐ ?τ«ρον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
  Εν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  ________ Γ. Σκουλάς
  'ΔριΘ. Πρωτ. 1000
  » Δυκπ. 625
  *£ν Όνόματι. τοΰ
  ΚΙ1Τ
  ΚΛΙ1ΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚ.ΡΙΜΑ
  Έπειδή ό Δημή ριος Γ^.γιοταχη; ϊ) Καρ(3οτης γεννηθϊίς
  ιίς ΐί,αρίς και κατοΐλών εί ΝΓπος Άτοκορώνου καί ήίη φυγό-
  δικος, /ατ»ιγορ-ΪΓ>'. α>ς ϋπαίτιος »θυ δτι την νύκτα τής 14 — ίο
  Ίανουυρ ου Ι9ί2 ϊλ τού βταυλου τής «ν τφ χωριφ Νίπος
  ΑπΐΚίρώνβυκχτφκημό.,,^ '.π ουίκοινωνοϋσης οίκια; τής γυναι-
  καδΐΛφτ,ς τού Άργ^(;ή, τό γενος Βΐσιλαν-ωνακη σ-ζυγου Κων¬
  σταντίνου Βαφιανακη άνοίξας την θ^ρ^ίν διά πλασ^ής κΛε·.ίός
  κβί ε'υ«Λΐών «ν ούτή, ύφ^εσεν Ιν πρόδατον, *ν άρνιον, μίαν
  Ορνιθα κσι έ'ν χο.ριδιϊ^ άξιας έν όλψ ίραχ,ιώ» 50, έν ^ν<όσϊ· ιήί αλλθΕοιίτητος αϋτοΥτωμόνως κ^ι ά<ιυ της συγκα;αϋ«σε-4ς των εχόντων ΙΐΑ.αί>ΐγ.χ ώς άνω ίδιοκτημινων ί'να ϊχ-ς αάτβ %χ'·
  ρανόμως είς την κατοχήν τού ώ; ϊδυκτησίαν τού,
  Έπειοή τό ανόμημα το.το προδλίπιται χαί τιμωρεΤτα: άπό τα
  βρθρα 377 ϊδ. 2 το3 Πο'.νικ<ϋ ΝΌ^ου, -χαρακ.η^ίζϊται δ* ώς ηλημμέλημα. Επειδή ό κατη^ί;ρο^μείος ΐΰϊος ιΐναι άπών *;ί άγνοιΐται ο τίπος τής ίισμςνής τού. Ίδότεςκαι τ* άρθρα -405 καί 406 τής \ν, ι ή, Δ'κονβμί'ς. Καλοϋμεν τον είρημενον κατηγορού,Αίνον ι'»α ·μιφανυ(3·5 αύ;ο- κροσωτ-ως ενώπιον τοϋ ακροατηριου τοΰ ΙΙρωΐο^ΐΛ,άου Σφϊλ. ών την 14 τοϋ μ-,νος Ίουνΐο^ ι^ έ:ους 19.2 ή^ίραν ίΐίμπτην κβί ώραν 8 ι μ, Ενβ ϊ.*υθί, ώ; ϋταιτιος τής ·»».τίθεισ«;ς πρά- ς»ως, άλλοβς 6ίλει ίκααθή έρημην συμφώνως τώ άνθ,;ψ 407 ιής Πίΐνΐκής Δικονομίας συγχρόνως ίε Λαλίομβν ούτον όπως λ*ίτ^ γ· ώ»,ν των εγγράφων τής δικογριτφίας. ΈνΒάμω τί 14 Απριλίου 1912 Ό Είσαγγελίΰς Σ^τΐκιων 1. Γενεράλης Οί Κληθείς μάρτυρίς Κωνσταν. Ι. Β:φ!ανίχ.»;ς χ,αίοικος Νιπους Άποκορώ,ου Άργυρή Β^αιλαντωνίκη σι ζυγο;Καΐν)τινου Β Ν 1 Έ* ειδή ό Βασίλειος Έμμ. Ρΐαμιά^ης γ*ννη'είς κα! κών είς Κλ νυ6αι; Άποκοροώου καί ήοη φυγοϊικος η | ρεΐτη ώς ύτ^ίτιος το' ό'π, την 8 Φ^ίουαρίικ Ι9ΐ2' ί-ώ π τ¬ ι ρ^δω*εν είς αΐτ'ν ό Γίώ ,γιο^ Λ. Πζπαδοικβκης όμοχώριός τ » | ίν χωριω ΚΛ.δΐ'ς ίραγ/Λϊς τιιακοαίας έό5ο.*ή<.ονΐα (370), Γνα πϊοαίώσ/ι ίς αϋτ-Λν 28) ιίς τον Ιωαινην Ν Σΐρ^^κην >-ι
  τάς Αο:π»ς 8ι ϊί; τ;ν Μί3«.3ν Ί Γ=ω3γ»κϊ<ην *α:ο.κο.ι Χ »- ; νίων, ούτος ιπι ακο ω νά αποσΐϊρητ'ι των χοηματων τούςωντ,-ν } ε'ρημεν:ν ίϊ.ίχτή,Αονα άνευ ατοζτ(!Αΐωτε<ο; *ατβκράτη;ι χαί κα¬ ί τηναλωσεν ίϋ-α. < Έ-5(ϊή το άιομηαι τουτο π =5 έ --τλι κϊί τυιορ ι τα: άτό τ'χ ! άρθρα 385 κιί 388 τού Ποινιου Νό-ΐου, χϊραιτηρί^ϊ-αι δέ ώς ? πλτμ·α.;ληαα. ξ 'ι^,πιΐδη ό κατη-ρρ-υμ^,ος ί,ΰ ος ϊί*αι άπώ< καί άγνοίΐτα1 ό ί τοτός τής διιμονής τού. ι Ίδίν.ίς καί τ'άρθρΐ 405κ»ί »0Γ) τής 11;ιν.«.ή; Α ί ; Καλούμεν τόν είϊηΛενςν χατην-ο υμίν ν Γνα ιμφαν.ΐ ] πρ-σώιως ενώπιον τβΰ ά^ρ^αΐηρ ου τοθ Πρ'οτοϊικεΐ-^ φ , την 14 ου μηνός Ιο^ίου τ.3 Ιτ^υ; 1912 ήιλίραν 1ΙίΑπτί;ν ί ώραν 8 π. ,α. ίν» 5ι<«σ()ϊ] ώς 1τ<ΐί; .ς τή; ίκτε'ιε της πράξεως ί «5 Αως *ίλϊΐ ϊ κασθή ίρήυιην σοΑ^^νι); ιω ά3θρω407 :ί)ς ΙΙυι- ', νι*ή; Δ:χον:μίας συγχρόνως ίέ κΐλού^εν αυτόν δπως λαο^; • γνώσιν των ί^ραφΐύ'ΐ τής δικονραφιβς. 1 Έν Βάμφ τί 14 Απριλίου 1912 Ι Ό Είίογγβλεΰ, Σϊ^χίων ] 1. Γενεράχης • Οί λληθίν:*ς μα,,τ^ρες Γεώρ. Δημ. Ιΐαΐτιϊουιΐαιΐης Κζτοιιιο; ΚυλΛδών Άποχοριο 3^ : Παντ. Δημ. ΙΙ^πΐτ:αννελακη>, » » »
  "Εγ γρ αφα
  Ή Ίτ.ί χ3:νολογια^ 12 Φί6,ο^^αρι3υ Γ)Ι2 μήν^σις τ:ΰ »ϊ.-
  κ.,θονι^ς Α3ΐ ί οχ. η^ος ή σχετι*η 3 *ογι.α{ίϊ.
  Δημ,ίΐ'.ϊ Όήτω έ« τή ΕιισΓ,μω Ενημϊ,-ΐδι.
  Ε/ Βιμφ αύίημερ:ν.
  Ό Εισαγγελεύς Σταλ.^ν
  , Ι. Γενεράλης
  "Είγραφα
  Η ύχ' άριθμ.. 1 κβί χρονολογίαν 15 Ίαν.>υαρί:υ 1912 Ι/.·
  τής χωρ^φ^Λακ■ί^ς τού ςταθμοΐ Φρέκ^ί όλόχληβος ή σχε».-
  Ι
  ω ΐν τζ Έπισ/ίμψ Έφημε, ΐϊι.
  Έν Βάμφ αυθημερόν
  Ό ΕίοαγγίλΕϋ.- Σφΐκ;ων
  Ι. Γενεμάλης
  Αριθ ΙΙρωτ. 211
  ~Ί> Λ-.εκτ. Γ68"
  Έν όνόαατι ~ιϋ Β% *·λέω«,· των Έλλην *ν
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ειειδί, ό Μάρχο; Άποστ. Μεοτ'ανά-η , τ·ως χάτοΐίΐς'Λρ-
  νβνών, χαί ή5η ά"ίνωστο.> ϊυμονή-, κοιττ,γ^οϊΐΓΛΐ ώς ^πα.τί^;
  ο'τι τ ν ώ^ί·» 8 α. μ. τής 16 Φίίίουϊρ'-ο- 19)2 παρα την δ ,-
  μ:ΐ'ΐν ό)ον «λΐίνηλΐ,* [ής κι)μ^πολίι«>ς Αρχανών, άπρομ;)
  νή-ωςχϊί ί'ις ^?2Γμόν ψυ/_κί|ς όιμϊίς «τεϊυμάτισε δι' τ'γχϋ ι
  ίι^ 'σουγι») τόν ομοχώριον τ^υ Παί'λον Ι. Κίφ*λάκί]ν εί; χ-τ-ι
  άριστίράν ^υδωνιχην χώραν, νοΐ-'αντα χοί άνί*ανον πρυς εργα¬
  σίαν Αατΐστάντα πΛ^;ν των τρι^ν καί έλαττον των τριάχονιΐ
  ημερών
  Έχειϊ/; τό ανόμημα τουτο προΟΛίπ τιι κα'ι τιμωρεΐ-.α: ατ^
  τ' ά.θθϊ 308 ίϊάφ 4 τοΰ ΠαινικΐΟ Νίμου, χαραΑτη,: ζετβι '-έ
  ώ; -Γ'ηαμίλημα.
  Έπειϊη ό χατηγ'-ρούμινος :ύτος είναι άΓωκ χαί άγνοεί:ΐι
  ό τ:π:ς τής διαμονής το^.
  Ι*- >>:ις *ϊί τ' άοθρα 405 κα'ι 406 τής Οινικής Διχ:ομί; .
  Κ^Λθ^μϊν τ^ν ε'ιρημίν;ν κατη,ορού,λίνον Γνα ίμφανυΐζ αΰ—
  πρ;-ώπω; ένώιυν τοϋ άχρθϊτηίίου το3 Είρηνοϊιι<είο^ Άοχανώ; ττ,ν 29 το3 μηνός Μιιίου τ}υ ίτοιις 1912 ήμίραν Τρίτην χ 1 ώραν 9 π. μ. Γνα δικαοθ', ώς ύχαίτιος τής έκτιθιιιχης πρβςιως, άλλως σ»'λ»ι ίικαβθή έρημον ίυμίών«*ς χφ βρθρω 407 τ<5ς Ποι,··
  *****
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  κϊΐς Διχ,ονομίας, συγχβον^ς δέ χαΛυΰΛεν αυτόν όπως λάβη γνώσιν
  των εγγράφων τής ϊΐΛογραφίας
  Έν Άρχαναις τή Π 'Αxριλ^^^ 1912.
  Ό Λϊ,μοΐυς Κατήγορος Αρχανών
  'ΐίμ,μ. Α. Μαρικης
  Οί κληθέντίς μαρτυρες
  Παΰλο; Ι. Κί»αλάχ.*ις χατοιχις Αρχανών παθών
  ■ΐταΰρος Γ. Άρ»αου·ά/ΐης » »
  Σταύρος Άριστ. Άγογλωσσάιιης' »
  "Εγγρα φα
  Ή 6~' ά:ιθ. 14 ;. Ι. ί<.0;ΐίς τής Χι*ρΐφΆα*ή; το~» Σ'«Θ· μ ού Ά,-χανών. Ή ΰτΐ γρον λί· ίΐν 17 Φίί:>ουα?ίίυ Ι9!2 ΐατρ ίίχοΌτιχή
  Ιχθεσίς τ 5 ΐατρού Ριωρ·, Ι5υ Ι Ι,ίστριχαχη.
  Άρνθ::3ς ϊι αττκός <λη-ηρ ποιρανγέλλετα: ότως εν αντίτυ¬ πον τού -'αρίηος τοιχοχολλ'ΐτ^ ϊΐς την τιλίυτβ'αν χατο χίαν τού >οτοΐ"5ρ:<υμίνου χαι έ"τε-ον τοιχοκολλήση είς δί-,μόσια μ«ρη. Έν Άρχόνα'ς αυθημερόν Ό Δηυ.ίσιος Καιήγορος Αρχανών 'Ιιμιμ. Α. Μαράκης τρΐον Γαλάνην γιννηίΐεντα εις Νοχΐα Κυσάμυυ χαί χατοι«ϋντα είς Χανιά (ήίη αγνώστου 8;αμο»ι)ς) *τών 35 άγαμον, έγγραμ- μζτον, εργατικόν, Χριστιανόν "Ορθόδοξον, μη άλλοτε κιτβοικα- σοεντα, ινοχους τού Ότι υπο κοινο,ι συ^φίροντος κινοι^μενοι συνα- πεφάϊΐσαν την 5κτ«λεσιν τής ίποι*ενης άςΊο^εινου πρβξϊως κοι ένεκα ταότης συνομολογησαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συν- ' ίρ^μήν την έσχιραν τί)ς 9ης Φεδρουαρίου 1911 δια ν» έ*οΊ«.τ)- - οώσι την Χωροφυλακήν καί ίλεκθερωσωσι άπό τ^ί ίξουβίας τυ- της τούς κατ' έχεινην την εσπέραν αυλλϊ,φθίντας Ια,αννην ουλον, Νικόλαον Δαβχαλακην, Δημήτρΐον Μτιαδο-ι^ϊννην Ιΐετοον Γβλανην χίΐ κρατιυμινοΐίς είς τόν Κεντρικόν Σ-,^ της Χωροφυλακη(| Χανίων, αυνϊ,Ιιροίοβησαν, δτ,μςοια έξωθι τ.υ και (πιμενςν.ες εις την σ ναϋροισιν των εναντίον χ>-,ς
  ' γίί '-^<ί Στρατιωχικτ), >αι Είσαγ^Μλής Αρχή";, νά
  ήρξατο μιίί' ισχυρςγνωμονος θρ^συτητος, κραυγαζαντες
  ζοντις καί άΐιειλοΰντε,, 2Λλ' έν τοσουτφ βίΐί.κ»τίστη ή τάξις
  χωίΐς να μεταχειρισϋώΐι β αν κχτα ι ροσωτΐων ή1 πραγματων.
  | Καταδικαζΐι, έΆα^νον αυτών είς φυλαλΐσι* μιας έ&ίομαίος χιι
  | 'ϋ":6αλλ*ι αυτοίς τα Ιξ.δα τής οιχης.
  ί Εκρίθη ά^εφασΐοθη χαί έίημοσιυθη.
  Έν Χανίοις τη 9 Φ.όρουαριου Ι9ι2.
  Αριθ
  321
  180
  Όνόμχτι τοΰ Βασιλέως «ών Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕϋΙΚΡΙΜΑ
  ό Ιωάννης Βασιλογομίρά^ης ή1 Σμυρνιός κάτοΐκος
  Αγ. Μύρωνος Μαλ^θΐιζιου καί ήδη άγνώηου διαμονης κατη-
  γοριΐται ώ; ύπιιτιος Οτι κβτά τον Μαίΐν το^ 1911 εν Αγ.
  Μύριονι καί ίν τω χ.ου.ειω τού χεΐμίνψ ίν τή ϊγορά Ά (. Μύ¬
  ρωνος άτίΐΐλάιηιεν «ϊς άσ·'λγ. ιαν την Εύο^μ.βν 1'ωμανχκη
  ομοχώριον τοι», κο;η< αμίμπτιιιν ήθών συ.Λϊίληρώσασβν τό Ι2ον Ιτος ΰιτοσχεΟείς αϋ:τ| γχμον, παροίίς ί' «ΐ:α την ΰιτόσχυιν τού, καί ότι συνεπεία τούτου ή καθ^ϋσα Ιτεκε θήλυ 'Κπιιϊη τό άν;μημα τοθίο κοοΐκίπζίαι χχί τιμωρίίται άπό το άρδρον 279 ί) β'. τοϋ Ιΐοινιχ,ίΰ Μο,Α^υ, χαρακτηριζεται δέ ώ; κλημμίλτ,μα 'Ρ-ίτειίη ό »ατ>](θρού;Λενος ούτος ίί<ε άπών κ»ί άγ^;εί;αι ο τ4ι»ος τής δομονής τού Ίδόντες κιί τ' ζιθρχ Ί05 καί ί )6 ;ής ΙΙοι^ικής Δικονομία;. Καλο-μεν τϊν κρη^ένον >ια·.η^ο^ο«μ»νον Γκα ίμφχ»'.σοΐ «ύίο-
  κροσω-;ΐιΐς ίνώπιθν τού ίχροΐιηΛου τοϋ Είρη ς?ικει:υ Αγ. Μύ¬
  ρωνος την "27 τεύ μηνός Ίυυλ^ο τού ίτ^υ; 1912 ή,Αίραν ΙΙαρα-
  οκιυην χαί ώραν 9 %. μ. ίνα ίιχ,αιβη ώ- υτίίίτίος τής ί^τε-
  βίΐσης πραξϋ«ι;, άλλως θίΛίΐ 8 χίσιή έρημ-,ν συΑ^ώνως τφ
  άρθρψ 407 τής Ιΐ3ΐ»κ*ς Διιι αμ,α,- ΐυ,'χρο^ως ίε κ»λο^μίν
  αυτόν όΊτοΐς >«6η γνώσιν ίώ» βγ,ρα^ν τής ί κιγρίφ.ας.
  Έν Αγ. Μΰριανΐ ·ή 10 Άπρ λιοι> ϋ<12 Ο Δη;α.53 Κατή'ορος —!· Ι'. Τζαρδής Ο! κ..ι;6(ντΐς μάρτυρες Εΰθυμίι Ρωμανά'Τ χατοικος Αγ. Μ.ιρωνος Τοιχβνολληβοτω ΑρμοΙΙ^ς άνϊ εν ά»τί;υπίν τοΰ παρόντος είς τη τ·λ«υτ««»ν Χϊτοικ·αν τού χατηγορουμϊνου χαί έτερον »Γς τι 8Γ,μβ«·ον μέρος τής ίϊρα; τοϋ 8:*ϊστηριο^ των Ιΐρωτοϊικών 'ΗραχλίΤθι» χ*1 ίίϊμ.^.υθη.ω δι* τής Έ-αημου Έ-φημεριοος. Έν Αγ. Μυρ»νι αύθτ,μβρ&ν. Ό Δημόσ. Κατήνοίος Ε. ■'. Τζαρδής Ίύ δικεϊον Χανίων κλΐϊ ταύτα ιω» 3) 1) καί 4) 2) Ό Είρηνο3ίχ.ης Ιω. Βενέτικος "Οτι αχριεές απόσπαβμα. Έν Χ«ιοις τ^ 17 Απριλίου 1912. Ό Τ)γρ«μμα«ΰ; Ιωάν. ί Αριθ. Πρωτ. 557)1907 Ό ζ Ιωάν. Β*ν*τάχτ;ί Λ 'Α7ϊθ!{). Ι ό Είοηνο&ικεϊον Ίερ ιπέτρο'ΐ Σ ^γχείμενον κτλ...........".............. Διά ταθτα Ι3όν καί τα ά,οθρα 212 Πολιτιχής Διχονομίας. Διχχζον «ρημην των προχαλουμενων. Δ-χειαι ΐϊ,ν ύ^ό χρονολογίαν 25 Άκρικίιυ 19^Τ σιν τού Γεωργ. Ταξε 5αρακ.η χατοΐκ^υ τού χωπου Κ^νδρί Ί-' ραπέΐρθυ κατα των 1) Γί,αφερ Ίορ. Άι6α;3Αη 'Ί) Μιχμπ 16ρ. Αϊίασαιιη, ά) Διλμπερης Ί6ρ. ΑίδασίΑη συζ^γου Μκ*" νιρή* Άίδασα^η πρωην κιτκΐλων ώσαυταις νυν δέ των μέν 5ύί πρω-ι»ν Ρ-8ί^ τή, ϊέ τρίτης ΆττΛΜΐβς ώς βάσιμον. Κηρύσΐει ά^εσδισμί^θϊ το πρός Ιγερσ.ν δυκ,διιιητιχής »Υω" γής διιβίωμα των πρ-,καλουμένων κατα τοο προκαλοϋντος ώ; πρός τα ίν τω ίσΐορκώ τής παρούσης καί τής προχλήσ:«ΐ 2»α' φίρομενα και περηρα^μενα ακΐνητα άξΐϊς ϊρ«χ. 50). Έπιίαλλει είς βΐρο^ των κ-ιθ' ών ή πρόκλησις τα 8ικαοτιΧ2 ίςοδα τού ΐτροκαΛουντος ι*, οραχμών έςή*οντιϊ όκιώ (άρ. 6»)· μ Έν Ίίραπιτ^α τή 17 Δεχεμίρίου Ό Είρηνοδαης Γεώρ. Βλαστός Ό Γραμματεύς ί Δά Έν ργ "Ο« άκριβέ; άπόσπασμα ϊ.' ο ελήφθησαν δ.καιωματ* γραφής λεπτ» έδίομηκΐντα (αριθ. 0,70]. Έν Ιεραπέτρα ν*) 21 Ίανουαρίου 19 2. Ό Γραμματεύς Γεώργ. Δημάχης Άχρ 6ές αντίγραφον έκ το3 »ίς χείρας μου βύρυκομένου ζογου Μπεντρ-) Αιδασακη ιτρωην κατοι»ω< νΟν δέ τΐν μέν ίυο πρω;ων Ροίβυ τής τριτης 'Ατταλίΐας. *—ν Ίίραιτίτρα τή 23 Ία*ίυα?ίου 1912. Ο Πληρις" τβϋ παραγγελλοντος Γεωρ. Τ*ξίΐίβρα)"1 λου Κινίρί Ιίραπέτρβυ. Μαρκόπουλος Έκ τού 'ΈθνίκοΟ Τυπογραφείον