92481

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ^ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Μ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοκ τή 4 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 31
  ΑΝΟΤΕΡΑ &ΙΕΤ8ΤΙΣΙΣ ΤΟΙ 0ΙΚ0Ι01110»
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ
  Αριθ. Πρωτ 36 —ελτίον
  » Διεκπ. 19 Μην Μαρτιος 1912
  Ή ίρΐίΐνή κατάστασις των ζφων έ» τ·ξ Νήσψ υπήρξε κατά
  τόν παριΛθόντα μήνα Απρίλιον αρίστη.
  Έν Χανίοις ->ϊ 4 Μαίου 1912
  Ό Διενβννντκ
  ΧΡ. ΘΒΟΔΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό 1x1 των ΟΙχονομικών Διοι·ώ< Ε. ΞΗΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1963 » Διεκπ. 790 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ό Νομάρχης Χανίων 783/ Έχων ύπ' όψει τό αρθρον 150 τοί έκλογικοϋ Νόμου κα ι είς τινάς Δήμους δέν κατωρθώθη νά γ.νη έκλογή ένοριακών ί κοινοτικών άντιπροπώπων έντός τής υπό τής ύπ' άριθμ. / ροπώπω ς ής ής /ϊ33 *· έ'· προκηρύξεως ημών οριζομένης προθεσμίας -παριχ'εί- νων ταύτην επί ενα μήνα αρχομένην άπό τής ίημοσιεύσεως τής παρούσης διά τής Επισήμου Εφημερίδος Χανιά τί 28 Απριλίου 1912. Ό Νομάρχας Χανίων Ό Γραμμα-.εός Ταχ. Κατσιβιλάχης Π. Π;λυχρο»ίδης Αριθ. »- 3176 » Δ £χ-. 2057 Έν Όνόματι τοθ Βαόιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ __ Ό Είόαγγελίί/ς Ρεθύμνης Έπειϊή ό Δημήτριος Καλομάρης κάτοικος Ανωγείων Μυ- λοχοτάμου καί ήδη φυγάδικος κατηγορίϊται ώς ύπαίτιος τοϋ ότι υπο χοινϊίΐ σ^μϊέροντος κινςύμΐνος μετά των ομο'/ωρίων τού Μιχαήλ Κ. Βιτώρου, Δημήτριος Ι. Σαλούστρου ή" Γρηγοράκη καί Έμ.Α. Ξυλούρη συναπεφάτισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άςΐοττοίνς» πράξίως καί ίνεκα ταύτης συν:μολο"ϊήσαντες πρός άλλήλου; αμοιβαίαν συνδρομήν καί υποστήριξιν κατά την 28 Φεβρουάριον 1912 Ιξωθι τοθ έν Άνωγείους Μυλοποτάμβυ κα»- ' τοπωλίίου τοί έξ αυτών ΔημηρτΙου Σΐλοΰστρου ήνάγκβσαν την Αρχήν είς παράλειψιν «ράξιως άναγομένης ι?ς την υπηρεσίαν της τούτ'στιν ήμπόδισαν τούς χωροφύλακας Δραιιακάκην Κυρΐ- άκον χά: Βζβιλείου Ήρακλήν τοϋ νά συλλάίωσι ιό» επί ληστεΐα μετά φόνου »ατηγορούμενον φυγόδιχον Ίωάνν. Ν. Σκουλαν. Έκΐιδή τό άνόμημα τοθτο προίλέπεται χαί τιμωριΤται άκό τ' ά'ρθρα 169, 56 καί 57 τοθ Ποινικο3 Νόμου, χαρβκτηρίζεται ϊέ ώς πλημμέληιια Έιτίΐδή ο χατηνορίύμινος ούτος είνε άιτώιΐ καί άγνοεΤται ο τβ- πος τής ίιαμονής τού Ίδόντες καί τ' άρβρα 405 καί 406 τί]ς ΙΙοινικής Δικο»ομΙ«ς Καλοθμεν τόν είρημένον κατηγορούμινο» Γ»α εμφανισθή αάτβ- προσώτως ενώπιον τοθ άχροατηρίου τοϋ ΠρΜτοϊιχιίου Ρεθύμνης την 7 τού μηνός Ίουνίο^ τοθ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 *. μ ίνα ίικασθτ, ώς ΰχαίτιος τής έκτιθείσης *ράξ«<#ς, άλλως θίλιιδιχααθή έοήμην συμφών»ς τφ άρίρω 407 τής Ποι- νικής Δ(κο/θϋ.ίοίς, συγχρόνως δέ καλοίμίν αυτόν 8*<*ς λάβη γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα»1ας. Έν Ρεθύμν^ τξ 27 Απριλίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Κ. Στρατουδάκης Οί Αηθέντίί μάρτυρες Κυρΐάκος Μ. ?α%ί%ις χωροφΰλαξ κάτοικος'Ανωγείι·» Μυ¬ λοποτάμου Ήρακλής Έμμ. Ββσιλείου » » > »
  "Ε γγρβ·α
  ΑΊ ύπ'άριθ. 11 κβί 12 τού 1912 έ*θίσειςτο3 σταθμοΒ Άνω-
  γιίων Μυλ^πομάμου
  Το ϋπ' άριβμ. 241 το3 1912 Βο6λευυ.α τίϋ ΔικαστικοΟ Συμ-
  δουλίου των Πρωτοϊικών Ρεθύμνης καί
  Ή σχετική δικογραβία.
  Άρμόδιος ϊικαστικός κλ—ήρ παραγγέλλεται δ*ως ίν αντί¬
  τυπον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  Τθ3 κατηγορουμένου χαί έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
  Έν Ρεθΰμνΐ) αύβημιρόν.
  Ό Είσαγγελεύων
  Ν. Κ. Στρατουδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 3172
  » Διε^π. 2053
  Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλληνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓ1ΙΚΡΙΜΑ
  Ό ΕιΛαγγβλενς Ρεθιίμνπς
  Έπειδή ο Εμμανουήλ Ν. Πατεράκης κάτβικος Έ πάν ι· Τρι-
  πόδο Μυλοποτάμου καί ήδη «•υγόίικος κατηγορεΤτβ» ώς »«εέ-
  ιβο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  τίος τού" βτι την νύκτα τής 2—3 Μαίου 1911 ά«Λ την θέσιν «Σ«-
  ραντδ» {) €ΚαρχατΙ·α» τί|; περιφερείας Χίνωθΐανών Μυλοπο¬
  τάμου έν γνώσει Ιλ«6«ν είς την κατοχήν τού αϋτογνιο«6νω< κα? άν»ι» τίΐς συγκβταΐ-'σεως τίϋ Ιχοντος ϊικαίωμχ ξένα κινητά κτή- ^ατ* ήτοι 3 πρόδατα χαί 6 άρνΐα άξίας ϊρ»χι*ών 120 «νήκοντα είς τόν «κ ΧϊνωΊΐΐνών ΜΛοπο-άμου ίδιοιαήνιονα 'Εϊμι. Νη- βανάκην διά νά Ιγτ^ ταυτα Μρινό·»ως ώ: ίδιοκτησίϊν τού. 'Επειδτι τό άνόμ*μα τουτο «ρο6λέ*·τ«( κα? τ'μωρϊΐτβι αττο τ" άρβρα 1, 2 ίί. γ' κ-κί 7 το3 6Κ5 Νόμιυ, ν.αοαχτηρίζίτϊΐ οβ ώς «ληκμέλημα. 'Εκειδή ο κατηγοροΰμενος ΰδτος *Γν« άπω.» καί αγνοεΐ-αι ό τόπος τής διαμονής τού 'ϊοόντεςκαΐ τ'άοθρ* 405 καΐ 406 τής Ποινικη"ς Διχονομίϊς Κ«λοΟμ«ν «όν είρημένο* κατηγορούμινον "ν:! Ιμφ»νιοθ9) αυτο¬ προσώπως ενώπιον τού1 άκοοιτηρί-υ το3 ΠρΜτ^διχείου Ρεθύμνης την 7 το3 αηνός ΊουνΙου τοί ϊτους 1912 ημέραν Πέμπτην κ*ΐ ώραν 8 χ. μ. Γνα οΊχαβθΙ) ώς ΰ«·»ίτΐ'>ί τής Ιιτεθιίσης πράξεως,
  άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθοω 407 τής Ποι-
  νικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν όΊ«ος λί6ϊ)
  γνώσιν τδν εγγράφων τΐ)« δικογ?αφί«€.
  Έν Ρεθόμνχ) τη 26 Άπριλΐ'υ 1912
  Ό ΕΐσαγΊελεύων Ρεθύμνης
  Ν. Κ. —τρ
  ΟΙ χληθέντες μάρτυρις
  Έμμ-1. Νηβανάκης κάτοικίς ΧινωθΙκνών Μετοχίου άη
  Εμμ. Ρ. Μίνΐάκηί Μονάκης κάτοικος Κίμπου Μ;το^ίων
  ΉοακΧή'ςΕ. Σταυρακάκη; ιάτοικος Σαν<*9ΐανών ΜιτοχΕου Ιωάννης Δηι*. Σιτυριϊάκτις κάτΐΐκο; Κυνηγϋνδν Μίτοχίου Έγγρββα Ή άπό 11 Νίϊΐλβρίου 1911 Ιγκληϊΐς το3 άδικνιθίντ^ς τό &χ' αριθ. 249 1. Ι. βούλειιμ* το3 Δκαστικο^ ΣυμβιυλΙου των Πρωτοϊικδν Ραθύμνης καί ή σγετική ίικογραφίχ. Άριχόδιος ίικαστικος κλητήο παοαγγίλλεται οιτωΓ ?ν άντίτυ- «ο^^τσθ ιταρόντος τοιχοκολλή— είς την τϊλ«υτί!«ν κατοιχίαν τοί «α·—Υορουμένου καΐ Ιτερον τοίχοκολλήσΐζΐ είς δημοσία μίρ/1- Έν Ρεθύμνις αυθημερόν Ό Ε!σαγν«λείς Ρεθύμνης 11 - ί ,' ... < - Ν. Κ. Στρατουδάκης -Άρ.9. Πρωτ. 3126 Έν όνόααττ τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ *> ι ν Ε(σαγγελειτ? Λασηθίου
  Πρός τί» 4—ΐ έξυδρίσιι καί άΐίκψ ίχΛίιι. κατηγορούμι-νον
  ♦Εμμβνουήλ Μ. Κχργΐ.ώτην κίτοικον Μίσ» Λχσηί.ου καί ή?ί)
  αγνώστου διαμονίς
  Κϊλ*Τσαιόπως ίμφανΐσθξς αύτιπροσώτως ϊνώτιον τού άκ;ιοΐ-
  τ^ρΐβι» το3 Δικβ»η)ρ'ο« των ίντϊθθα Πρωτιϊοαύν την 7 το3
  μηνός Ίβυνίου το3 Ιτους 1912 ημέραν Πίστην καί &αβΐ 8
  *. μ. «ρός συζήτησκ τϊ,ς 1*9 χρονολογίαν 1 Ίουήου 1911 ίφί-
  σεως τού, τζαρα τβ Είρηνοϊικείον Τζερμ'.άϊων λη,ιοτίου κατη-
  γορβυ κατά τής υτ'αριθ. ?8 τής 28 Μΐίου Γ)11, άπΐίάσϊως
  τοθ Είρηνοδικείου Τζίρμ!ά3ι*ν άλλως θέλΐτε δ'.κΐσθή] ΐρήμην.
  Έν Άγίφ Νικολάω τί) 6 ·Αυρ-λί»υ 1912
  Ό Εισαγγελεύς
  Σ. ΠαπαντοίνακηΓ,
  δ;ί της Επισήμου Έ
  λοχωο(3υ, Βηοοσ'ερνίοο. Κεφίλΐ, Καλαμιτσίίυ Αλεξάνδρου *«ι
  Σελιών
  6) Την τού Κβφϊλϊ δι» τις ~οιφ»ρε-'*? Κβφκλϊ 3ηρβστ«ρν(«υ
  καί Στλιών
  γ) Την των Καλοδώ' 5ιί ικοιφ·;εία; Κϊλυδώ'. Κοχιίνου χω¬
  ρίου, ΙΤλάχα χϊΙ Κβλκμι'ου
  ί) Την -λ. 'Αοιί ω< χ*1 Νίουχοοι'ου * ά τάς πϊθ-ΐ>ϊοεί»ς των
  Λ ημών τούτ<*>. Ποοβάρμα-ο^ χαΐ Μα/αΐίών
  ε) Τή* τού Πϊίίο/ωιίθϊ ίιά τί< —ριβΐρί'ας τούτου, Πίμβνίων, Μ·;λ(ίίι·.Γου χά) Ραμ.ντκ 5ϊ) Την το» Φρΐ 5ι* τ»ί *β5ΐ9ΐ3ί(«< τούτου, Πιμίνίων. Με- λιδωνίίυ. Τζετζιφ», Νίπποί ζ) Την τ·>υ ΈΑ-ρισ/έοου ίι« τ4; περιβίρείχ; τούτου, Βΐτου-
  ϊιάρη, 'ΑλιχάμΐΓου, Βΐφέ χαΐ Νίτπους
  η) Την τή< Γεω^γιουτίνβως δία τα! πίοιφίοε'α: τοΰ Δήϋ,ου τούτου. ΈξωΐΓίίΧεωί Άλ'χάμηου χαΐ Μάζης θ) Την τοΰ Κουρνά διά ττς ΐΓεο-φιρείϊς Κουρνά, Καστελλου ι) Ί3ι<τά<τουί εδο«< ') των Δ^αων Κβστίλλου χαΐ Άβη Γω- νΐδς τό γωοίον ΦΛ«·»ή χ«1 την ??οαν Άβή Γω-ΊΪς 2) τώ» Δή- μων Άλιχάιιιΐου χα' Μάζτις τ^ν τοΰ Άλιχάμιτου Β>ν Ήμε5« «αβ' ά; Θ4 έχδικάζοναι αί «γοοζ-ίΐμ,'αι
  1) '3ν τή Ϊ5ο· Βάμ-,υ 4 Ίουν'ου, 2 χαΐ 25 Ιουλίου, 17 Αύ-
  . 5 Σ*—ε (.βρίου, 3 Ό*τω?ρ(ου, 5 Νοΐ.-βίίου χ»'3 Δ»-
  2) Έν τή ί5ίβ Κί·«λα 6 Ίουνίου, 4 '1>υλιου, 4 Αΰγούττου,
  8 Όχι«βρίου, 9 Νοϊΐίβοίου
  3) Έν τή ί?οβ Καλυβ,ον 7 Ί.υνίο» 6 Ί υλ'ου, 3 Αΰγού-
  στου, 7 Σϊπκμβρίιυ' 10 Όκτωδοίου, 14 Νοϊμδοίου χα'. 5 Δε-
  χιμβρί υ
  4) Έ* τή είί« ΆοΜ,έν,ον—ΝΙου γωριου 8 'Τουν^ 11 Ιου¬
  λίου, 9 ΑΰγούβΓου, 8 Σεττικ,δρίβυ, 11 Ό*τω6ρίοο 15 Νοβμ-
  βρ'ου χ»1 7 Αεχ>μδρ{ου
  5) *Εν τή ί5οα Πιίδ-,γωρίου 13 Ίουνίου, 12 Ιουλίου, 10
  Αύγού—ου 19 Σεπτ,μβριΌυ; 12 Όχτωδρίου, 16 Νοεμβριού χ«1
  8 Δεχβμδρ'ου
  6 Έν ΤΎ[ ε,ϊοην, Φ-» 15 'Τουνίου, 13 Ιουλίου, 1'
  20 Σεπτίμδρίου, 13 Όχτίθδοίου, '7 Νοιμβοίου, 9
  7) Έν τ* εδο^ Έμι^ΡίΤνίοο·) 20 Ί-υνίου, 18 Ί'υλ'ου, 18
  Αύγοιίσ-ο^, 22 Σεπτϊμδρίο >, <8 Όχτβ>δι>{ου, 15 Δεοκιββίου
  8) Έν τή ί5ο5 Γε!θ5γιοι>πίΐβω: 28 'Τ-υνίου 26 Ιουλίου, 24
  Αυγοίστου, 26 Γεπτεμβρ'ου, 22 ' 3χτωβο(ου, 23 Νοΐμδρ'οιι κχΐ
  19 Δΐχεμβαίου
  9) Έν τή ίϊρ? Κοι>3ν| 21 Ίουνίου, 17 ΊοΐΛ'ου, 25 Αύνού-
  στβυ, 27 Σίτττεμβρίου, 24 Όχτωβοίου, 24 Νοιμδρίου χαΐ 20
  Δεχεμβρίου
  10) Έν τ^ ϊδο« Φ^βχή 28 ΊιιΛίθΊ, έν ΆιΊ Γωνΐα ?6 —
  27 Αΰνο,ί-Γτου, χϊΙ έν Άλκάμιπω 21 Ιουλίου, 19 Ιουλίου.
  Γον Ώοχν *νάρζ"βς τί»- Λ^ιίοιά^ϊΌ» ττιν 10 π. ·λ.
  Ή ιι·χρπΰΐϊ Ιιχύίι, ώ; χνιοτέριι ϊΐ!ι Ι Ίιο*(η» — 31 Διχιμ-
  βριου 1912
  Έν Βάμω τ^ 26 Απριλίου 191Ϊ
  Ό Δηαοσΐίς Κατ^γορος Βάμου
  Ν. Ε. 'Αστοννδς
  «ώθημερόν.
  Ό Εΐσαγγελιύς
  Σ. Παηαντωνάκης
  "Αριθ. Πρωτ. 235
  Ό Αηαόόιος ΚχτΛγααος Βάαοι;
  λχβ»« 6κ' οψιι τ» 4?8?ι 50 χχΐ 57 τι« ύτ' άριΊ. 30
  ««τι«οϋ Δι*τέ|ματος τής Έ*τίλε«πχήι; ΕιιτρΓπήί
  Όβίζει , "
  Λ«ίι τ· ««ο Ίουνίο·—τίλο<κ Λ(χεμ6β(ου ι 912 οιά-τημ« Α) "Ε|ρ«ε 4ν α!« <έ «χ5ιχάζβνΓ«ι «ί άγρζοημίαι τώ» 35 τώ» 32 Δή- ^^ 'Αρ·.9. 'Ατοο. 233 Γό Αικαίϊτήοιον των έν Χανίοις Πρωτ3διΐίών Σ;γ>.ίίαενο» ίχ των δκ,αστών Μιχ. Γιαννακάκη Προέ^ρου
  (Εΐσηγ·]το3^ Μιλτιάϊη Δασχαλ::ν.η χαΐ Νικολάβυ Παπαΐίάχη
  Π*ρ)ντο» χαί τοΰ παοά τω Γο«μμϊϊ«ί βοη6ο3 Γεο>ε. Ξ*νάχ»ι
  Δίνιίρίάττ" 3/)μι3ΐία καί έ» τή δι" ά/.ροατήοΐον ώί.»μ«νιο βί-
  θούστ; 3ύτί3 την 1 Φεδρουαρίου 1912 Να διχάΐ^ ϊ« τής επο¬
  μένης Ιΐΐτίθίσιως μεταξΰ,
  ίνίγοντο; Ίδραήμ Κα«ύ?(ΐ κβτίίκυ Χινίων καί
  ίναγοανου Κωνσταντίνον Σφηναοολάκι κατοίχου Κάδρου
  Ο έ^άγω'- {ξγειρίν ενώπιον τ: δ δ)οα τούτου την ύχ'άοιθ.
  Πρ»τ. 073 /.ι χρονολογίαν 12 Μ«ίου 1')09 »γ«γή^ τού
  «.«ά τοθ άνω έναγομίνου, δι'ή.- ΰπίίαλλεν δ«:« Ό έναγό-
  μ.βνος ιω ό?ιίει ά« χιιμερινήν · ομήν των ττρ ίάτ^ν τού είς τό
  εις θίσν «Ψαρΐγαρίϊνά» τής π£ριφϊρ«ίας Γτ3 χωρίου 'Αζω-
  γυρέ Σιλίνου χ£ίμϋ[όν τού άπο το3 Νοεμδρίου 1908 ΐ*έ/.οι
  τ^ς 23 Μαρτίίυ έ. ι. %'χϊ ϊπό άςίαν δημητριαχών χϊρπών τής
  «^ τώ ακώ χ^ριφ περιουσίϊ- τού δραχ. 334,95, Ό «ύτος «να¬
  ών
  γομενος *ατίχ« π?ό; φύ^;·.ν τα έ;ί|; πρίγμιατά τού ήτβι 1
  ίν βρνίον άξ.ιχς ίρα/. (10) 2) 3υ) χροδατα πρωίόίΐνκα ΐξ ώι
  ΕΦΗΜΕΡΤΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιβΐ
  τον ίν ϊννα"λον, βξίατ ίραγ. «Γ<οσι (20) ήτ-ι δι* τα Ϊ4οδλο3 δηαγ. 40 3) μ£»ν προίατίναν στεΐραν κίραβφ^ϊΐν άξ'-ϊί δρ*γ. 4} ?ί δηαγ. 40 3) μ£»ν προίατίναν στεΐραν κίραβφ^ϊΐν άξ-ϊί δρ 20 4} έ*να χριϊν τρωτοετϊ! »?ί'ϊς ϊραγ. εΐ*ϊσι ϊύο (22) 5) Ινα λβίητα γχΚχινην κο'.νώς «λα6ίνζι» Υ'θϊΥπκότ,ηο; εκατόν πίρ'—υ οκάδων χαί άξί*<: ϊραγ. έ-ατβν (100). Ό αύτός Ιναγ'μίνος χατΐγει καί τί έςής ά*4ιιη τοάγμ·«'·α τα όπ^ϊαανήκον τά το ηΊιιβυ «Ε άδονεανιτου *'ς αΰ'^ν κατά δέ τβ ΙτΕρον ί( (ό ίά) ή Ιέ ί Ιάλ ίξ χϊτά το ηΊιιβυ «Ε άδονεανιτου *ς αΰ^ν κατά δέ τβ ΙτΕρο (συ είς τ"3την (τόν ίνάνοντ») ήτοι Ιννέα αίγ*ί Ιγγάλους. ίξ ών *ί •η-ιίντε Ιγουν Ιοί»!!» καί ίν ΐϊιιίτερΐν έρίφιον, άξίας έχάστιπ« μέν των βνω ϊθΐφίων ί"βγ. 15. τώ·) Ϊ4 ιι«τά Ιρίφια ϊβαχ'-ΐ. 22 καί το3 ίδιαιτέρου έΌΐφίίΐ) ίβαν 7. ήτοι ο">ω« όιι·πΙ άξίβς δρΐγ.
  εκατόν εβδομήκοντα έπτϊ (177). Κατ* τό άπο 23 Μαοτίου ι έ*.
  ί*(ωτιχθν ϊγ^βαφον ο·υντ«γθέν ίΐί ϊΐιτλοιΐν ιΐίταΕυ αΰΐθ'ί κι' τοϋ
  άντΐδΐχοιι χ»1 ύΐΓ'ίνε''3*μ!ΐέ«·ου παο'άΐΑΦί^ρων α'τών. ύϊ* ΐπι-
  ί
  ϊε ^
  τ'Λ ϊιχασ'. χλητίίρβς Α Μπολάχι, μή »μ«ανισθείς
  ΐστ'ν ϊρίαην.
  σις το3 Δ)ου τούτου
  ττ:π5ΐήθη εί" τλ ν ίντκίιβ» ΐίίσΐγγ'λ^^, ώί 8«ίννυται Ικ
  ύι' ίοι'». 1°-83 τ*!ί 4 Νονιί5!ου 1 <** 0 ί—ϊο—ο'ου τθ3 δέ ή ^.' *ΰΓη"ς Ϊ χς η Έπβιίή ή *-' βοιθ «30 το3 ΙΠ'Ο άντΐδΐχοιι χ»1 ύΐΓίνε3*μ!ΐέου παοάΐΑΦίρω ατώ. ύ οναιττόιιενον, ό άντίϊικος ίίνίλαβε την ΰΐΓονβίω-τιν τ* μέν γοή- δ ΐ λέβ ά ώ λώ ' ίώ αατα, τοδβατα χαΐ τή 'Ίίτβγη τού, τάς η νά τώ πληοώτο χα' τω ί "••"«ρικ'ίς ϊΐ-'ας νϊ ί κατά τό ή γ , ικς ϊς ϊ δίμ) ίΐΗτότιον ϊθ ιχον κ*1 τγ - *··>— είί αυτόν ί) είς την ο αταγήν
  ά
  Μ.
  ηνβΰ ποοθισμί»
  Έ—ιί<ι εκ Τ5ϊ5 ίπό 23 Μιρτίίυ 1909 ίίιω-ικοΐ ίγγρά ί ττν ΰχογοϊττν τοΰ 'να-Όυιίνου ι*ί| α'ί-β'ββητηήεΤσΐν, αιτο- ; 8τ' ό «ναγόιχίνβς ό»·ί'>·ϊ' ?ΐς τ*ι* *νίνιν;« ίρ·χ·χ. τοΐ-
  τοιίκΐΜτΐ τ<τιαο-χ? χαι 9ίϊ1οι, ί« «ονίίν, ίόι τοόίατβ πρ'ύίγενν», ιι'κ» π"θ6»-'νιν, ϊ'ΐ κριον κ ν βίϊ λέβητα γαλ- χινον χωοτ. πχόΐητοί 100 όχ·»*«ι)ν, πβόί ϊε τβ ήμισυ ίξ αϊ'αι- ·) ίνν'» ίγγάλων α'γίίν, 'ξ ώ' ιτέντε ιιε-ά των εο'οίων των { ΐξ Ί Χά Τλ ρ γγ γ, ξ χϊ' ?ν ΐοί»'-ν, {* ί* τί5ν ΐξετασθ'ν- ΐΗτότιον ϊθ ιχον κ*1 τγ ί ) ς η τ-υ'τϊ ΐκ τούτων ««ιλ-γίΐϊβ» -χ'τΛ. ·ί>λά κιίτ-Λ
  οΰΛν Τρός τουτο ϊ'ά τίΐς βπό 28 Άπρ λίου ί. ε,
  σεώί τού. νοΐνοποιηΊίίσ-πί αυτώ νίΐΑ'μως. ώς οΊΐχνυτ'Ί '*κ
  ΰ-' άοι9 1454 τί!ί 2 Λί·»ίίυ ί. ί ΙπιδτΓηοίου τοΐ δ
  "Τωίν. Μαοιιιΐτά'η άονίΤται νά τβ τρίϊη. Έ
  *ίον όπως ύτοχβίω'ίή είς τλν ϊκτΑβσ'ν των
  α
  σΐών τού «3(1 ϊ'ά τγ90ϊι(«ιτ *1« τού
  ί, α'β *βο*β'ΐ»έ'ΐι»
  κϊί δι' £σΐ *ν
  χϊ ?ν ΐοί»ν, {* τ5ν ΐξτσθω τΊβ'Λ· Χασάν Ταλι-
  ιιά'η %ι Ν'χολ. Κο )λιί->η προέκυψίν 8τΐ ή ά?''α τ33 άρνίου
  εί-ε ϊρΐγ 5 των 2 π-"ΐ''ίτ<*« ίί*Υ. 30 το3 κυΐοί δραγιι. 15, τή: τρ-5ατ'·ν'- ϊον 12 ν'ί τ">Τ Μ*"·>τ ίοκγ 90, ήτοι ίν
  άινή-ε· τή: τ-οϊόιε *ί ό»-ίλ«ι νά "λπιώτ·*1 τ'ν βξ'αν τό ίλον
  ϊΐϊγ. 152 ιτΐίί ϊΐ ή *;{■« τ<5* τ·ντ> «!γώ'' ιχ-'Λ τ·3ν »5 »ίί,>ν
  »«5{κ·ϋΙι«» ό'τ· Ί«3 ΪρϊΥ.· Όϊ, τώ* δέ τ«τϊϊ3'*ν αί-'Λν ίοαγ.
  60 καί το7} ιβ'»Ιιυ *ιϊ/. 5, ήτο· τ^> ό'λον ϊβϊγ. ιθ5, ών το
  ή·ΐ!Τϋ ίΐϊγ' 8^.50 Ο55''λ·ι νά πλ^ρΜτη 4 «ναγόιιενος «ν άρ-
  ντ'". ν' άτηϊώτη τα Γωΐ *Ρν? *ιβτ»ομ>ν
  »-ηι!ζ«τ-τ
  ιιη άιι.» ι
  τ;.) ιτ·α·
  ΑίτβιΥχί. Να γένητβι δ«χτ*ι ή «ρο3»ά τ«ι> άγβγή. Νά
  ιωθϊϊ ό έ-αγ6μ.εν*ί ϊ? την ίν τώ ?ττοο'.*ώ τή: αιΌ»γής
  „ ___ τρωτον νά τώ π^νοώτη δοΐγ. τ9'««οτ!*: τοηκοντα τέσ¬
  σαρα* χ*ϊ Ρ5)οο (334,95) χα' τϊύταί- εντόνως τ·** τής ά'ωγής
  ϊγο ς Ιξο·λτ—<βς Δ'ότίβΓ,ν νά τώ άπιδώτη τό βίνίον, τα 5ΰο χο<ικό·»ίννι πβόίΐτβ 15 '^ν τό ?ν ϊγναλον. τγι< σΐ-Τοαν ΐΓΐββ·»-*- ναν, τόν χρ-όν χαί το« λέδητ-χ τ) »* τώ -'λη-ιώσο '»ν ΐ:ίΐ» τώ» ϊ^ΐγ. ένατον έννβνίικ-ντα ϊύι (192> χ* ταότκς «ντόχως *"ν
  σηιιεοον ίγο'ί «ξίφλήσ^ω: χα' τρίτον ντ π-^σαγ"
  νθ!ΐ*-ν τί*£Τ ΙννΙα αυνετα'ρίκίτς οτιγαο *ί ες ίρι^ιτ,
  οαδ'ΛοΎΐ τό 15 αυτών άνκλογήσ^ν αυτώ, ^:λ^(ι>^ ν2 τώ π
  τό άναλογοβν {χ τί|ς άτ'αί των ήτ·} *ραγ. 88,50 *«ί "ϊύ-βς
  Ι-τέχωί ίτίσπί ά'γί": ίξ-ίλΐί'ίως τίντα ϊέ —Β-* καί *ι'*?*-
  ΐΛήνϊϋ ΐΓθοσωπιχήί τού χοκττσίως. Νά χηοκνΛ* τοοσωιινώ; ικ-
  τ*λ?στή ή ΙχδίΊ'Τίμίντ ΐιπί·»ϊ ί «τ Νί άτ'ίληΊώσι» «'·■: 9άοχ
  τού τα ϊξοϊ» τ*1« ϊίχης χ»! ή δικ»;γοριχή άμοιδ») τού -λη;«-
  ΈτΙ τ»!ς άν(Λ/ί!ς τ*ύτ*ΐί το Δ)ι» τοΰ-ο »ι·*άσ»ν Ι5έδο"β -ΐ<: |·*'ς δ)·» τοιδιχαστ'κάς ά?ο«άνεΐΐ αίτοί α) τή" "'π "Ρΐ^ ι "ο . ,, λ. . νο' £ χ^;' ξ) >υ ^' ;5,ή 6^0 το"ί 1310
  «ποΐϊσίν τού, βι'ή; άνί6αλλ« -ήν ^ιτπν,ήν άτόίϊϊ'ν το' ΰτ»;
  Υ 5βι,»ϊβ τόν ίνίνοντ* ν'άτο^ϊ'.?τΐ ^(2! «^τ^' νβμ·ιιου ιι-σιυ κΐ
  τί)ν όξ!5«·ί τ^ν Ι" τί ν"'ι»γτ τ=υ ϊνίϊίοβ'ΐ^ΐ'θν
  το;
  το; ν4<«.'·οίϊν5 ί %ν τοσω(): λω η θ-?ιν 181 τ"·: ΠΑ. λΐκονιιιίτς ώ- ·<α! ή τ·οΐ 1003(0x1x1!; ?«ος ι1λ' ν. μ: πΑ*, την άτί'ωΓ'ν τ·3ν ώ π*ρί διτ»ξ«θέσεως. Διά τ α3 τα 'ΥΐΓθΥθ»'Γ τβν ϊνΐ-ίιιενιν ντ χλ-ΐΜ7', »ί- τ*-« ίντγονττ 8ραγ. τοίαΌΐίϊί τνήν>"χ τέ^τϊΐϊ: **' α5>ιο (3^/ι,°5) ί·γοτ τβΐ
  τό<ο·) τ'ον το15ς 8»/π 'τητίω: ίτΌ τή; άν,,,γίΐς αίγρις έ^ορλή- ϊ:75»1! *ον Γνα ί V ϊ"/.ή«ο ι ποοσωτιχίΐ·: γρντ·, ί> άιν'ον »ίι πί'*-όγε
  κα' Ι α γίλν.·νν
  ίνίγον-ΐ τ" ν *ξ''αν
  ι«τά«α τ-«υ των
  ϊ—ίείξ-ων ϊί9 αήνβ; άτΌ τ^; ν->·Α!μ5>
  τήί ΐ-3?ίσεως ταύτης.
  » τ*ν ?«··»· «γήν ί
  &■—>ΐίξ«ων χ
  Δ) ίος —
  την |
  Ό (Λίν ίνάγων ΤΓϊθ
  ϋϊ'ου *ιχη^όοου τού Μ/*ή
  Όϊ* Ιντγ4ι»«νος 5έν ενεφανίσθη.
  Άχοθσαν
  -, «νω-
  τληοι-
  τβί "Ό^.ιί-χίΐί το
  νο·Αν·ν τάς "νέϊ τυν
  νά ιτληρύτν- *ώ ί ί
  η *'ϊ ·:ν ίον^τ.ι νά πλ^'ώττι -ιω
  ^ιν ^ϊ'3" π-:ν:η*3ντοΐ ϊύί (152)
  "η Ιτητ!-·: ϊτ5 -ή^ά^γή: ιιίγοι;
  ί'Τ τόν ίνιγ:νιε·ον ',-νβτε ϊΐα δια,ή-
  τι»: νά -ο-ητνίνΛ π33ς 15 Γτου ίια-
  { ς
  λη - τή» ίξ'αν το3 ΐΑϊριίόυ τού ργ
  ήχοντΐ ?ύ"χ-»! τεντίχον-ττ ίχατοιτά '8?.5Ο) μετ'κ τΰν το-
  των ,τρ-ί 8 »], {-τί ις άτΌ τής ίτγΜγ)1- α<Υ5·.- >«ξ--*Χ*
  < δ*1 ^ά !»ο Έν Χϊνίοις τ" 3"Μ^οτ;ου 1912. Ό Προέδρω Μ. Γιαννακίκης (βθ). νη: ήέν χΐτά τόν Νόαον 5Λχ-«-.ν Γ, Β. Ξ ρ Έν Χ^ίοις '.τ, 10 Μαριου 1912. Ό Γρβΐίμοττευς Κ . Νυστ«ράκΥ) ς Δηι-7'· ίίτω ή ια^τχ *'«"?!,· ϊν Χχν-'οις ίχίιϊίμένη Έ,^-ίϊο; τί|: Κυ6-ον^.-Λί δ·ά ,ϊν 4γνώσ« ί ίου 1912. Ι λέ: λέ'α, ώ; ϊ'.ίκνυταΤίχ το3 ΐΐ' άρΛ. 353 τή; Ι*) Δ'.'.ίαίν^ «911 % ^ λ Ε λίνου. »ιτχ-νκ!ς ή , - _ , Εν Χΐ' 3ΐς Τί! / Ό τλην5οίτιος ϊικΐγίιο: τοΰ ««ρΐγγίλλοντος Ί6ρα>μ Κϊοΰίη κίτοίχου Χανίων
  ΜιχαΑλ Ι. Κανδαράκης
  ΕΦΊΜΕΡϊΓ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6Ρ7
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΙ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την έ^ «γωγήν
  κισ-ει— συμφών >>; τψ &?β?ψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαΐου 19(1 ι Νόμου καί τψ ύπ' αριθ
  καί χρονολ. 6 Ν; εμβρίου 1907 Νομώ καί Ισχύβυ<τα διά ττ>ν μήνα Μάϊον 1912, "Ήν τοθ έ>·'ον, οίνου
  καί οάπωνο,, διά τα δποΤα ίσχιίει αύτη επί μίαν τριμηνίαν, αρχομένην τη 1 Μαία» 1912 καί
  >ή·νουβαν τη 31 Ιουλίου 1912.
  Φορολογούι; ίνα
  Τνμαϊ κα*ά
  λ6
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΚΙδη φορολογοΐτ|ΐϊνα *.ιι τή (*άβ(*
  Ιναντ» ■» αών.
  Α'. πρός 1 ' τοίς °/«
  1 Έλβιβν.....................
  2 Σάπων, κατά την ά χλογίαν μόνον τοΰ εν
  αύτώιιεριεχομένου ελαίου.Είς 1 γιλιο-
  γρσμμον σάπωνος λ ιγίζονται 0,6392 "/:-
  λιάΝοαμμα ελαίου. > 0,6392X0,75—
  3 Ελαίαι πράσιναι έν έαίφ, >) ετέρω
  λίσματΐ ^υνώ................
  4 ΈλοΤαι μαύραι................
  ϊ· Έλοτϊαι πράίΐναι έν η^? καταητάυ
  6 ΈλατΓαι έν ξποϊ καταο :άσει πρός άλϊσμα. . .
  7 ΈλαΤαι έν ίίδατι ή έν άλμχι (κολιιμπάδες
  τσακιστές)......................
  8 ('ίιΐοπνιυματώδη ποτό , χ,ονιάκ, ροΰμ ,ήδΰπο
  τα, οίνάπνιυμα, μαα ίγα, κατ'αναλογίαν
  τήςπαραγοΰσης αιτί τοσότητος οίνου, ϋπο-
  Χογ:ζομένων τριών'.ιλιθΊράΐλΐιωνοίνου«Ις
  ίκαστιν νι^ιογραμ'Α ν 'τών)3Χθ,15—
  9 Γιχυιυ; σούμα μέ'/ρι ϊ; <α*ς βαθμών,χατ'άνα λογίαν τής παραγού ής αύτάς ποσότητο οίνου, ΰπολογιζομέ ου δΰο γιλιογράμμω οίνου είςίν χιλ'.όγρβμ οακής }2Χθ,'5.— 10 Πιτμίζι, άναλόγω' τής ποσότητος το' , Λϊάκους, ίξ ής πά άγΐται, υπολογιζόμε¬ νον τριών ■χιλιογρί Λμων "ιλε^κους ι'ς ε ■χίλ'ίνραμμο» π*τι«ζίου. } 3X0,15.— Π'. πρός II χαϊς ·/, 11 Ηα ανίϊι μαίρο 6ρ»· 'λίοον.......... . 12 Ιίίίανίδι είς θρΰμμα α έκ ιΐροστρι6ής. . . . 13 Ητλ <νίίι....................... Ι 4 Ηΐλ :νιδόκουπα................... 1 5 Κικί Ία.......................... 6 Μέτ;;α......................... 17 Μέλι........................... 18 Κηρ3 ; ......................... 1 9 Μ«ό Γηταΐ..................... !0 Δ.ίκτ-αος....................... Μ Λάδαν,;......................... ■'"? Λινΐοό ΐπορος.................... "3 Δ&»νό« ^λλίϊ..................... !ί Α'ιβέρια ίλαια καί άτΐστάγματα, καραμπά οί. 3α νέλαιον, φυομηλέλα:ον...... .ο Ροίόστ. γμα., άνθό/ΐρον χαί λοιπά τοιαυτα ίευτεο ΰοντα πρ ιΤόντα.......... Γ'. πρός 10 τοίς ·/, • δ Σταφιϊ»; είϊους Ο5υλτανίνη; ξ;"· ^> ι.
  22
  4
  1
  3
  Ι <|ΐαΙ κατά 75 48 62 ι 43! 16 22 25 45 30 45 9 15 Π 07 40 70 20 55 80 6 - - 23 - ι 10 4 , 50 1 30 - 73 5!) 50 50 Ι _ - 31 - 30 Άποκάθαρα ξανθών στοτ^ΐβων....... 31 Σταφίϊες ιιαϋραι................ 32 Κουκούλια ήλΐασμίνϊ............. 33 Κουχοΰλια τρυχημέν* «αί δίτ5..... 34 Κουκοιίλια σκάρτα............... 35 Κουχ,ουλήθρακαί πάιοι το3 κο,ζανΐιθ. . 36 Χονϊράδα μετάξης.............. 37 'Υποιτάίμη οίνου............... 38 Ύΐοστάθμη ρητινήτου.............. 39 *Υνρόπεδα οίνου................ 40 "Οξος........................ 41 Άμυγδαλόψυγα γλυκ»?α .......... 42 Άμυγϊαλόψυχα πικρά............ 43 Άμΰγϊαλα έν φλοι«5............. 44 Άμόγϊαλα έν φλοιώ (άφράτα)...... ? 46 Έλαιοπυρήνις 47 Γλυκόρριζα Ί3 χ.αί πορτοκ«λά?α 50 Μανταρίνια 51 Κίτρα 52 Κίτρα (χασέο(α) Δ'. ποός τοίς 53 Οϊνοι......................... 54 Πυρηνέλαιον, παραγόΐΛενο>ι
  β|ο
  χ-
  ·αλο ά λ
  ργ
  55 -άπωνέχπυρηνϊλαίου,δ.άχ») ιι '.
  σίας παραγομένου, κ<ίτά τ<; ΐλόνον τού έν αυτώ περιιχτμενου ιοιού'οι Ε·ς 1 γιλιάγραΐλαον σάπωνος ίκ πυρη νιλαίου λογίζονταί 0,·?92 - ιλ γ >0.639ίΧ0 50—
  56
  57
  58
  59
  60
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  φοοολογον-αενα κατά τϊ>^
  Δέρματα αίγοπροδάτων
  » 6οών *αί μοσχαρίων
  » ζουρίδιον
  » άοκάλων Χϋΐί 5ΐλούρυν.......
  "Τπίΐοι 4 % κατ' έκτίμηβ.ν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  61 Έρ:α κ
  62 Τ^ίς,
  63 Μυζήθρα καί
  64 Μιζύθρ* ξ
  65 Γ.·:.':
  (τρί-/α)
  10
  30
  55
  50
  20
  10
  30
  08
  66
  07
  30
  30
  55
  20
  10
  03
  04
  62
  27
  17
  35
  55
  15
  50
  32 -
  30
  60
  1

  20
  15
  Ι >
  (15
  10
  02
  26 Απριλίου 1Ρ-12.
  Ό ιπί τώ < (Ικονομικών Λ. ΛΤΩΝΑΚΗ5 50