92486

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  Έν Χανίοις τ*ϊ 7 Μαίου ']Λ1 ί _
  Άρι'θ. Πρωτ. 1482
  ρη ρ;αφ;ρά ορίζεται ϊρ
  4) Μςθντρος Νησο καί 'Λνώγεια ώς πρωτη τ:ροσ-
  φο,-ά όριζεται »
  5) Βιλανδρ.νδρος -Ρουμ-αοος—Άρολιθι Ά> (Τί¬
  νες ο')ς ~ρ<ότη -ρΐτ^ορ^ ;ρ.,';ΐαι » >' μ*"ιυ
  1) λΐ^^ί; Μοτανου ιος πρώτ-ΐ] ιτρυ^ΐρ/ όριζε-αι »
  2) 'Λίμων;; 'Λτυρώτοι ν Α Η:κωοίΐ ώ; πρώιΓ,
  » Διεκπ. 912
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ;
  -λειοδοτικης δημοπρασίας διά την έκμίσθωσιν τού ί
  φόρου επι των σιιγ,κομιζομένων δημητριαχών
  προϊόνχων παντός είδοι/ς διά τό έτος 1912
  Ό επ» των Οικονομικόν Διοικών Έπίτροπος 1 3) Ζο3 Λά/,λος 11=νί Άξο3 Κατ-ργιανά ΛειίαΊα
  Α , „ | Δισκο,ί Μοναστ/;ράκ.ι κιχί Κονλίϊι ώ; ζρώτη
  Διακηρυττει ότι ^ . · . ,*,..
  Έκτίθεται εις φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν οηΐλοπρα- ' > "''ο"' Τ"*"1 , ,
  . , , Λ Ύ / , ν . Γ , γ , » . '; ΛίοεΛ' ως πρωτΛ τ.ο-Λϊζ-αχ οοιίεται
  σιαν ή εκμισθωσις τού φιρου επι των συγκομιζομένων οημη-; Γν ν . ., Γ,. Γ,
  '~ Γ ., »» »> · » ιηιο - · / ° Λ-θϋμς.ι ι α ^.χ Λ αραντΐυ ως ποω γ, το.ι-
  τριακων προιοντων παντός ειδους δια το ετος 1ί)ΓΖ των ιϊμε- ■ ' ■ "
  σως κατωτέρω άναγραφομένων οίκονομικών περιφερ ιών (όν αί ',
  προσφοραί έκρίθησαν άσύμφοροι εί; τό δημόσιον. |
  Ο] Λΐλια^ 11/7ΐια/7 Και,,'ΐγιαν/; /^.'. Κα:1!/1;»!
  ώς πρωτη τ.ρζζζ^ρ'χ ίρίζεται »
  ΙΙΐ7Ζ.:τ;ί; Κ.ε^ϋ'11 Μο^σες οκ ττρι,ιτί; προτ. οριί,. >>
  Ίΐπαρχίόϊ. ΪΛ* γ£ου Βασιλεέου
  πρ;-5ΐρ'' όριζε-αι Δρ.
  2) Μο,ΐί'Ξ (ο: Γΐι'ιτη ττρΐ-ίοΐχ ίοιΐζ'χ. »
  Δρ. 210 ' οί Σπήλι /.αί Δαριβια^α ως -ριιτ/;-:ρ;;φ. όρί":ται »
  4) Κεραυέ Δρ',Α'τ/.ί; Άγαλ'.ανυ κα'. Λι^/;;;ς υ;
  --ΐό-ί; ζρίΤν^ρ^ ίριζ;-αι »
  'ί^η'φχία 'Αμα £ου
  1] Β:/1^),:;, 1Ιϊ/τ -/τα /α'. Ι·..ι ως -ρι,Ίτ/;
  -ρΐΐί·ρ;- :ρ'.'-ται ορ.
  2)(-)ρ;/;; /αί Κλησ'οι ώ: τ.ρο ί; τ.ρζττζζχ »
  ϊ 3) Κνο'ν:: ω- ττίώτ/ϊ π5ο-οοΐά ίριΓεται ·>
  ο. 1151 ί)Γς:***ρ· Ιί/ί/β; ΜεΜνήτί (,»; -ρω^ τ.?π-
  » =--■/ =,ι_ντ?ι
  Δρ. 800]
  » 8 5!
  » 085
  » 135 ί
  » 350
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  1) Γαλατας-Τηγανίτης κλχ. ορίζεται ώς ζρώτη
  πρεσφορά
  Τής Επαρχίας Κισσάμου
  1) Πολεμάρχι ορίζεται ώς πρώτη πρισφορά
  2) Δαρμαροχώρι » » » »
  3) Περίολάκια » » » »
  4) Μουρί » » » »
  5) Μαλαθύρες » » » »
  Τής Επαρχίας Σβλίνου
  1) Άγί«-Είρήνη τής επαρχίας Σελίνου
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  1) Πλάκα-Κόκκινο -χωρΐό ώςπροηι; ζρίσφ. όρί». Δρ. ϋοο
  2) Φρές » » » » » » 1405
  Τής Επαρχίας Σφακίων
  1) Δήμος Άσκήφου μετά τ;3 συνικισμοϊ Κράττη Δρ. 505 3; Αστ^ρά/.κ; Καμ/ρ7/./; ως τ.ρ'.:/; '.ρ-.ζ. ;; ; -.χ: β
  2) Άνωπόλεως » » » » ·'8Ο . 4; Αγ. Μ^ρο/ » « » »
  3) Νήσος Γαύδος » » » » 710
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
  1) Πρινές—ώς πρώτη ιτρΐσφορά όριζιται ϊρ. 637 ι
  2) Κούμοι— » χ » » 'ι3ί)
  3) Άδελε-Άγία Παρασκευή καί Μαρουλας ως
  Τθΐ' ΝυΜΟι 11ΙΆΚ ΕΙΟ1'
  1)
  91
  0; ΙΙρι/'./; » » »
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  2; Ρ,ρ.Λ/.η- Δπ;Λ.-/'3; »' ■>
  3] Παΐ.Λΐ/.α Άνωγεια " " 8
  Δρ.
  1320
  552
  396
  (56
  5Η4
  924
  137
  462
  360
  187
  770
  501
  370
  1210
  (Υ78
  "38
  ΊΊΟ
  1095
  550
  120
  .10
  060
  100
  501)
  1020
  510
  10*0
  1Ο4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  950
  880
  1070
  580
  »
  »
  ))
  »
  »
  »
  »
  4) Βόρροι » » » »
  5) Πετρ:κεφάλι » » ν> »
  "Γής Επαρχίαι Μονοφατσίου
  1) Σταύγΐίς ώς πρ<βτη πρεσ. όρ'ζεταιζϊρ. 2) ΙΙουλιές-Βουτο^φα » » » » 3) Λεϋρες 4) Αοράκι 5) Δεμάτι 6) Λαγοθτα 7) Κα>υία Δραπέτι
  8) Γαρύπϊ
  9) 'Λλάγνι 1'οϊμα
  10) Ζίντα »
  11) Άρκάίι
  12) "Ινια Βάλη
  Τής Έ-, ρχί«ς Πεδιάδ; ς
  1) Μουκτάρη κλπ. ώς π' ώτη προσ. όρίζεται Δ:
  2) 11 ε:*
  3) Κράσι
  4) Γαλατάς
  ■Ί "Αγ.
  6) Κ4ξ*Ρι
  7) Αγ, Ιί,^.ος
  8) Ποταμ-ές
  9) Βουρβϋ-Σχοτεινό κλ-.
  11) Επάνω καί -/.άτω ΒάΟ',
  12) Έμπαρος
  13) Άνώπε-λ ς
  1Ί) Γοίίες
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Σητεία-
  !) Έςω Μ;//.'.ϊνά ώς τ;ήτη 7τρο~φ;ρά ίριζεται Δρ. 710
  2) Κ.-ούΐι » » » » » » 390
  'ΙΓής Λ
  την
  500
  600
  720
  820
  980
  690
  344
  600
  810
  1430
  330
  4ΊΟ
  580
  350
  410
  150
  750
  420
  580
  770
  3000
  13-50
  1930
  Μαίου ξ,.'.-ραν .ρίιην καί ώραν 6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Πεδιάδος
  Των ανωτέρω άναφ-.ρομένων ο'κονίμιχ.ΰν τεριφερειών την 16
  Μαίου ημέραν τετάρτην χαί ώραν 1—2 π. μ.
  Τ*' Ο Νομού Λασηθίου
  Των Έπαρχιών Σητείας καί Ίεραπέτρου των ανωτέρω άνα-
  φερομένων ί'ικονομικών πίριφερειών την 15 Μαίου -^μέραν
  τρίτην καί ωραι·^ 12 π. μ.
  ΟΡΟί ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Αί προ/ηρυσσόμεναι δημοπρασίαι διεξαχθήσονται υπό τοϊις
  έν τω ύπ αριθ 841/βιι τίί? 29 Μαρτίου 1912 διακηρύξεως τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικάς ό'ρους καί ενώπιον
  των έν αύτη1 άναφερ:μένων Έπιτροπειών, προστιθεμένων και
  των διατάξεων τοΰ ϋπ' αριθ. 46 τής 29 Απριλίου 1912 Δια-
  τάγματος.
  Ή επί τής Δημοπρασίας "Επιτροπεία δικαιοϋται νά δεχθή
  καί μικροτέρας των άνοτέρω άναγεγραμμένων προσφοράς μνη-
  μονεύουσα έν τω οικείω πρακτικω δημοπρασίας τόν λόγον τής
  ελαττώσεως ταύτ ;ς, Το ώς πρώτη προσφορά ϊν τί) περιπτώσει
  Τ3·ύτιτ, όριζίμενον μίσθιβμα ϊέν Ιπιτρέχεταίΐ νά είναι μικρότερον
  τής έ/ τ<5 παρ5ϋσι-( ϊιακηρύξει οριζομένης πρώτης κατάπίσϊν ΰπερδαϊνον τό εν τέταρτον ταύτης. Έν Χανίοις τή 5 Απριλίου 1912. Ό Δΐθιχών Ε. ΞΗΡΑ2 > την
  15
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου καί
  Των αν(οτ.ρ(.) νι].γ-.ρζ).-.Ί,), ε·':ν:μ'.κ Γ;ν περιτςρϊ. .ι/ τι;ν 15 ·
  Μαΐΐυ ημέραν Τρίτην καί μζλ/ 12 π. μ. 5
  ΤΟΥΝοΜονΙΈΘιΜΝΠΣ )
  Τ»ί, Επαρχίας Ι*εθύμνης κ»ί
  Των ανωτέρω άνα^ερεμίνων Ο:κ;ν;4Αΐχώι
  Μα'ευ ημέραν τρίτην καί ώραν 12 ζ μ.
  Τής Επαρχίας ' 4^γ. Ιβκσιλείο καί Ά μαριου
  Των άν(,)Τί'ρω άνα^ερ^μένω/ ι'ΐΛίνίμ'κΜν περι^ερί:ών τή/
  15 Μαίου ήμ;ρ*ν Τρίτην κ^ί ορ^ν 0 μ. μ,
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙ'ΛΚΛΕΙΟΥ
  Τής Επαρχίας λΐαλςβυζίου καί Καινουρίου
  Ι(.)ναν(οτ;ρω α^9-ρ;,/;>ω^ ;·./;ν;μ;Λών περ-φίρ.ι,ιν -.?,/ 15
  Μ»ι;« ήμίρ,τ^ Τρίτην χαί (·ι;αν 12 ~. μ.
  Τής Επαρχίας ί%1ονοφατσίου 5______
  Των άν,.-, α-α,ςρ,μένων ο',ον.μ,.,ν «?ι?ί. ώ, φ |δ ' 'Κκ ΧθΓ^Ζ,^^Γ^^^^^