92489

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΗΝ ΗΡΗΤΗ
  ΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 8 Μαίου 49Ί2 — Αριθ. 33
  Αριθ. Ιίρωτ. 1/85
  » Διεχπ. 913
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙ 8Υ^Σ»Σ
  Προκήρυξις τβϊ.ειωηκής οημοπιυαο·:αί· διά την έν.-
  μίσθωσιν των έν τώ Νομώ Χανίων άγριόδίον
  τοϋ Δημοσίου δχ' ίξ έτη
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΙΠιΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρύτει ότι:
  Εκτίθενται εις φανερόν .ημόίΐον χλειστηρ'ασμ.
  σεως συμφώνως τω ϋπ' άριθμ. 35ίϊ Νομώ «ττζρ!
  καί εκτελέσεως δημ ασίων έργων» καί τ*) ·,.αοίύΐϊ;
  κατωτέρω άγριάϊες τού Δημοσί:υ.
  Έν τώ Μομω Χανίων
  1.—Νησίς Γραμβούσα.
  2. — Άγριάς Σφαχόλαχκος
  3.— » "Αί Λ>ας.
  4.— >> Μακράς Τ3ϊ;/ίς.
  <->.—Νήσος Κάργα
  6. — Άγριάς Χάμπαθα.
  ν ένμι-Οώ-
  ΐ<;μί;7ρα5'.ών [χ/ηρύξει αί λ οευτερα » τρίτη » τετάρτη » πέμπτη » έ/.τη Γ.) Αί 2,μί 7.— 8.— 9.- 10.— 11.- 12.— 13.— 14.— 15.— 16.- » » » Λ )) » » » » Βελίν Πιηερε'ς.^ Τηγάνΐ Γραμδίύΐης. Κα/.ή Σκάλα. Όρί /.αί Άγκάραθίς. Γ Καψοΐάσι ή Πρινοϊάσι. Μον',λιθί;. Τβυρχαΰλαχος /.αί ΙΙατΐλο-ιρα. ΓΙ:ντικοντ]σι. 17.—Νησίς θοίω^;. 18.—Παλαιά Σούία. 19.—Τα έν Γαλατά Λειίαδεια Άγϋΐας. "Οροι εκμισθώσεως Η έκμίσθωσις των ανωτέρω άγριάίων 0ά γίντ, Ιιτλ τί. 1) Ή δημΐττρασία τώνάγριάΒων ίιεςαν/^ή-εται τ-ν 18 Μΐιυ 1912 ημέραν Ιΐαρα-χευή/ καί ωρα; 10 —1? -. μ. ϊ·ιι·>τλζί ϊτ.ι-
  τρθτείας άζοτελουμί'νης έκ τ:ύ Νομάρ·/:υ Χανίω;. ώ: Πρ:έ-
  δρου, ή τίύτΐυ χωλυομέν«υ, τ;ύ νίμίμίυ 'λ:ζϊ ί/^.τ.Ί γ,ϊιο-.ζϊ,
  τού Εϊρηνοϊίχου Χανίων τ, τ;^":υ ν<,)/.υ:μ-':υ. τ;^ν;μ!^ο^ άνα- "ληρΜτοϋ αύτΐϋ καί τού ΟΊ/.:ν;μ'./.υ Εφόρβο Χανίων ως μελών. 2) Πάς πλειονότης δέον ;ά ~ροκατα6άλϊ) είς τι των δί,μο- σίων τής Κρη;ικη"ς Πολιτείας ταμείον, είτε είς τί» Κεντρικόν Κατάστημα. είτε είς τάύποχαταστήματα τής Τραπέζης Κρήτης, λόγω εγγυήσεως, ποσόν ίσον τουλάχιστον πρός τό είχοστόν τού προΰκθ/ογιζομένου μισθώματος συμφώνως τοίς αρθροις 9 καί 20 τ;ύ 3ο(ό Νόμου, όριζίμενςν υπό τού οίκείου Προέδρου τής Επι· τροπίίας ε-ίτής ϊιεςαγωγής τής ί/;μ:πρασίας. 'Λ) Οί μισθωταί έχουσι τό Σικαίωμα νομής μόνον των χ/ωρών ■/ί;.των, ο!ι-χί οέ νά καμνωσι καμίνία άσίίστου καί κεραμο- Αθΐία;, ή νά ίςαγάγωσιν οίκοδομήσιμον ή καύσιμον ύλην, ή νά έ^εργώσιν οιανδήποτε άλλην εκμετάλλευσιν έν τω ένοικιαζο- μέν(,) /.τήμ-ίτι Τα μισθο'ιματα χαταίληθήσονται είς ές ίσας δόσεις ώς εξής: II πρώτη δόσις καταβληθήσεται την 1 Αύγούστοι» 1913 » » » 1914 » » » 1915 » » » Ϊ916 » » » 1917 » » » 1918 είναι τελειωτΐκαί, Εάν ομως αί προσ- τιμαί ήθελον θεωρηθή ϋ~ό τού Διοικοθντος επί των Οίκονίμιΐ'ών Έ-ιτρόπου ώς άσύμφοροι είς τό δημόσιον οικαιο^ται ο'τ;ς νά άκυρώστ] τα πρακτικά τής δημοπραβίας καί νά ϊιατάςτ; την έκ νέου επανάληψιν τής δημοπρασίας, χωρϊς οί τελευταίοι χλειοδόται ν' ά-οχτώσιν ουδέν δικαί(ι)μα άποζη- μιώσεώς των κατά τού Δημοσίου. 6) Ή έκμίσθΜϊΐς Οά ίσ-χύτ) Βι'έξ ϊτη άρχόμ,ενα άπό τής πρώ- της Σεπτε;/β5ΐ:υ 1912 καί λήγοντα την 31 Αύγούστου 1918. 7) Έκάττη άγριάς ϊημοπρατείται καί ένοικιάζεται ιδιαιτέρως. Αί προσφοραί λεγίζονται είς άκεραίας μονάδας καί είς χρυσας 5ρα·χμάς, είς ά'ς Οί χαταίάλληται τόμίσθωμα πρός τόοίκείον 3η- μόσον ταμείον. Διά τάς έχμυθουμένας άγριάδας όρίζονται υπό τοθ Δημοσίου ως χρίκαι πρίσφοραίτά κάτωθι-οσά, καί έπομένως πασϊ υπό -λεΐϊίότίυ γενομέν/; χροσφορά διά νά λη^Οή ύπ' ό'ψει δέον νά είναι ϊ— ή ανωτέρα τής υπό τού Δημοσίου ορισθείσης τοιαύ¬ της ώ; πρώτης. Διά την άγριάδα Νησίς Γραμίούσα διά την έξαετίανΔρ. 400 750 600 400 129 200 1500 2000 3500 4000 » » Τ) ^.φαχίλακ'ος » » » Αι—Λιάς » Β » >)
  Μακρΰς Τοϊ·/ος
  »
  »
  »
  Παλαιά Σού2α
  »
  )
  ))
  ι»
  Νήσος Κάργα
  »
  »
  Χάμχαθα
  »
  »
  »
  Ηελόνα
  »
  »
  »
  »
  Πι-επερές
  1)
  Ττ.νάνι ΓεααίίύΛι
  ς »
  ιββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ψ
  Διά την «γριάϊα Κακή Σκάλα Ιά την έξαετίί-ν Δρ. 800
  » 2000
  » 1200
  » 1800
  » 800
  » 30Ό
  »
  »
  600
  2800
  » 1500
  τού μισθώ-
  » Όρά καί Άγ/.άραθος »
  » » » Γραμβεύσα »
  » » » ΚαψίδάσιήΙΙρινίίάσι »
  » » » Μονίλιθ:ς »
  » » » Τ·υρλαύλ«χ5ς χαί
  ΙΙατελο5ρα »
  » » » Ποντίκονήσι »
  » » » Θίϊωροϋ »
  » » » ιί!Οαο£ΐα Άγι?ς »
  8) ΟΙιϊίϊς σϋμψηφισμίς δύναται νά γίνη
  ματος 3ι' οίονϊή-ίτε >ίγον.
  9) Οί μισθωταί ΰποχρεβϋνΐαι νά συμμορ?ώνωντβ'. έπνκριίώς
  τ.ρζ' τί;ν π7ρ53σαν διακτ,ροςιν καί νά παράτχωτι κατά την σύν-
  ταςιν των συμίΐλαίων άςι:χρέοιις έγγυητάς.
  Καί οί μιΐθωταΐ 2ε -/.αί οί έγγυηταϊ αυτών εισίν άλλ^λεγγύως
  ύζεόθον,ι Λ'έναντι τού Δημ;σί?υ, ανευ ϊΐ/ίαιώματος διαιρέσεως
  ή 5 "ήσεως δι όλον τό μίσθωμα, μετά των ένδεχβμένων τόν.ων
  ύπερημερίας καί έξίδων Ιχτελέσεων, μΐχρις όλοσχεροΰς έξοφλή-
  σεως, /.αθώς /.αί ϊιά την ά^ίλλιπή εφαρμογήν των όρων τής τ.α-
  ρο^τ,ς οιακ^ρύς:Ί>ς συμφώνως τβϊς ό~' αριθ. 190 469 καί 530
  Ν:μ:ις ν.χι ο!ω3ήτ:οτ£ ά'λλω σ-χετικώ Νομώ.
  Κ1) Τό Δημόσιςν έ'Αει Σικοίίωμα νά λαμβάνη ανευ άποζημιώ-
  σεως εκ των ένοικιαζ£μ5νων άγριάϊο,ν τό τυχόν άναγκαιοΰν αύτω
  οίκίδομήσιμον υλικόν.
  11) Αί έκμιαθούμενα: «γριάϊες θεωροϋνται παραδεϊομε'ναι είς
  Γθίις μισθωτάς δυνάμει τοθ συντοχθησβμένοιι συμίολαίου χωρίς
  νά άπαιτεΐται ά'λλη παράδοσις.
  12) ΟΕ μισθωταί ΰποχρεβύνται νά ϊιατηρωτι καί πρϊστατίύωσι
  πάντα τα επί τ£5^ Ινοικιαζομένων άγριάδων δικαιωματα τοθ ίη-
  μΐσίου.
  13) Συν τή λήξει τής κεριόδοι» τής μισθώσεως λήγει καί ή
  μίσθωσις ανευ άνάγκης Ιδίας χροειϊοζ;ιήσίως κα'ι χωρίς νά έχω¬
  σιν οί μισβωτβί δικοίωμ.α βνανεώσεως τί)ς μισθώσεως επί τοίς
  ό'ροις τής ληξάσης ενοικιάσεως.
  14) Τα κηρύκεια καί 'έζοΐα των συμβολαίων, ά'ιΐερ θέλουσι συν
  ταχθή ένώττιον συμδολαιογρίφων, βαρύνουσι τοΰς μισθωτάς.
  Έν Χανίοις τί) 5 Μαίοι» 1912
  Ό επί των ϋί.·ον'μιχών Δ:θιχών
  ΕΜΜ. ΞΗΡΑΣ
  Έκ τοθ Έ«)νικοΟ
  Γ