92492

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  βΑΕΙΑΕΙΟ
  ΓΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ
  ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τγ 9 Μαίου Ϊ912 —-ΑΡΙΘ. 34
  Αριθ. Πρωτ. 1487
  » Διικττ. 914
  ΑΒΟΤΕΡ4 ΛΐεΥθΥΝΣΙί ΟίΚΝΟΙΙΧίΗ
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  II
  Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α
  ,7, 5 Μ.ι ο ι Ο 2 όι
  μ.5Γ.ρασίας δ.ι ττ,ν ίνμΐίΐωσιν τςύ ίορυ ί.τ*ί τί Γϋ';»5νιζ μς'νο>
  οημη-ρια.ώ^ προοντω* (,·υλ. .'<2 τευχ Γ'. Ι·]-.στ,Ρ . Εφ,, ) άν:ΐιί:.θύσταται ή υ-:" αίς-ν α αρθ Ί ί'ί ΪΓ',ίφα ιΐ-' Ί'.-.·ς. Νέας δημοπρασ.ας δια τ αν έκμίσ3α>:!ιν των Οαλα^ιΐίων Αγ. Βαυιλ-ίΐυ, Ο'κ <ν-υ,'>.Γ, π.^φ ρ: α Κ'ρΐ/ς, Δ(.'.μυ>; ,
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙ )1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙ1ΟΣ μ;6.:ίβΓ 1133.
  Άν Χανοις τ?, 8 Μ?ίςυ 1912.
  ότι
  Έτειΐή ήΰτό τβΐ Πα/τελή Σ
  < δρ. 300 2εχ τη<1*Α9β ιΐι ί'.η π;:-?ϊρθεΓσα τι,ιή Ό Δ α ί5> ί'ηί (. το
  Ε 3ΙΙ1Ά··
  ταύτα
  Αριθ. Ιΐρωτ, 667
  Ί, ΛΓεχτ. 280
  ΠΡΟΚΗΓΓΞΙΣ ΔΙΙΜθΐί
  'Ακυρο3μεν ;ο σ/ϊ:ΐΛ^ ύτό χ?;,3λ>γ. .8 Άτριλίου 1912
  προκτικόν ΪΓ,μΐζροσίας κ^ί
  Διατάσσ^μι^ την ϊιες^γ^ογή^ ιίις δ.^α,οπρλΐ -ΐς δια την εκμ'.-
  σθ«».·ιν τώ^ ε!;ί}Αε/!ΐ); λουτ^ώί, ί^;γ«-,ν>·)τ;Α£ν'); τ^ν> 18 Μίίου Ό Αή^αρ^Ο ;
  1912ήαέραν ΙΙίρα,κε^ν κ»ίώ:« ΙΟ-Ιί*. μ. έν τώ Νο- ·Αχ«ρωθίντ^, λί-,ψ όσ.μ.ίΓςϋ -:.',:,«„ τ 3 δπ' ά
  -V
  :όμ.«ι Χ»: «; ίνώτ.;/ τή; Ι1«Β.:»τ·«; τής π χ_ 55β τ? 7 χή βντ -^ >Δ >..„ ·_ |_ _.{ ^ ,
  1) 'ΙΙ /.ϊτ«?αφ σ ς το·3 ~ρ ΐίτ/^αι υ. Λ 'Λ ί:"'ου ιής
  ευσ5μίνη, θά μείνω;ι/ ε'ς ιύτ:>, ώς άνταλ" *,μα ί ? -,ή' ϊργ- -
  ΠΔΡΟΡΑΜΑ ^^"ίΊ^η^π *Λ *.: φ.η-ν ?ανί?ΐ έν ιψ Νο^ρ α,ώ
  Έκ τής ύπ'ά?ιθ. 1|82/»ιιτί; '» Μ^ίί^ 1^12 ήμετερίς : α- Καταΐ.-,ματι Ρί'υιιν ,: -.^ 16 ΜιίοΛ ημέραν χαί ώ α, Ό 11
  κη?ύςιως(φϋ 32 ΐεύχ Γ. τι)ς 'Κ- σ/;. 'ΐίφ·; 'ϊπίο,) δ αγρτ- π. μ £ ώτι;/ Έ-ι- .- ί: ι-; ίλο.' = η ->τ. τ. ΝΤ ι.·/.,
  »,γ-ή-(ω;, ήτις ίτιτΐρϊφήΐίται 'ί. τιυ;
  τόν δ.Λ,'υνΐσ.Α , έντίς το ών ημερών ά;;1, τής ίηΑθ^ρ»ϊ!α,.
  1β8
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ; * -. - --- --■■!».->!■ ί3. >
  4) Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρχ *-ϊ άλλο- ; Ό Ιρ^ολάβος υπόκίίται εί; τάς ϊιατάξκς τού Νόμίυ 356
  ϊαπίΐ συμμορφον«νοι πρός τα; δι«τά;€!; τ** 3ο6 Νυ,.ο.», πβρί κ-ρι δημοκραϊΐών καί βντβλέΐβως δημοβίων Ιργων.
  οημοηβασίών. 3 Τ* *?χ™* τής μεΐίδίϊίβς ύπίκίΐνται μβτά την χατακόρ*,-
  5) Ό τελε^τ.ΐις πλειονότης ύτοχίέοότνι ν α χατϊ^φ'ί·; Λ ν · σιν βίς τήν'Εγχρυιν τής Ένορίακής Επιτροπείας Άτβιποποδλου
  εν λόγω *ρομαχό*»«, κΐί τό; 6όλ;ν τ^ πύλης Λ ν συίεχόμ,ϊνο» £ <|τ ς ϊικαιοΰται «ντό; πένΐί ημερών άΥο τής χατακυρώσεω; ν' μέ τάς οίχοδομάς Τσιτσίχάχη κ»ί Χ^τζή ΊίρΆλ Λΐδα χα'. νά ! άχυρώΐτρ αΰ:ά ν,αι επαναλάβη την μειοίοσίαν. ίσοΐΜοώττι τό μίρΐς τό ύ-' άπω; ·λ.χ:νρ[χζ·ιο,>, ί;:ος τ:υ«ρά-1 Τ* Ιξ^α το3 σ^αφθηϊΐ^νβ^ συμβολαίίυ χαί τα κηρύχί!*
  κοντα πέντί ήμίρών ίπό την ήΆ=5*ν τής /α;α·^ρωσϊω;.
  β) Είς την κατϊδάφισιν τε3 βόλου τής ϊτυλης τ:~ σ^«ν;μίνο« ^
  μέ τάς οίκοδβμάς Τσιτσεχ,ίκη Χϊί ΧατΙ,ή Ι,ιδίίΐΛ Λλϊα θ» ^
  ιτροδί) μέχρί τοϋ Τμήματο;, τό όπ;Τον άτοτελιΤ μί·;ά τή; προσό- ^
  ψιω; τής κυρίας κΰλης ίν σ·3>α, δηλ τό μί;3ς τί5ς ττροΐόψίως >
  τί}ς κυρίϊς πύλης θά μιίνχ; ανέπαφον, δ ά νά μή ύι: στδσ:> αί,
  συνεχόμεναι μί την πύλη,ι ταύτην ο'^οδομα'. τώ; είοημί ω. ϊσΐ- "
  τβιχάκη /αί Χα'ζή Ίμί,αιμ Λ*δ« βλάδΓ,ν τινά.
  7) Τάς άγρήΐτους ίΙΧας- τάς ίκ τής κχτεΐίφΐσίω; τ^·^ τ* τ.ρο-
  μαχώνος καί τοΰ θόλίυ κροελευσομένας ΰ-ίοχρεο;τίΐ ό ιελίϋταϊος
  την όπισθεν
  ίκριαΐν
  ()υν α
  1 έπιδαρύνουϊί τόν εργολάβον.
  ", Έν Άτσίπίπβύλω τή 29 Απριλίου 1912
  ΐ Ένοριακίχ Επιτροπεία Άτσιποπούλον
  Ό Πρόείρος Τα με'λη
  Μ. Ν. Σκορδύλλης Γεώργιος Χ. Δ«λεζ«ς
  μχ
  πλίΐοϊότης νά μϊτ*φέριο κϊί ρίψη είς την τ.
  τοϋ Έ6ρ«ϊ<οΰ νεκροταφείου. 8) Τα πραχτικά τής πλίΐοϊοσίας ύπ5.2'.ντ τί!; Έπτροιτίίας τεΰ Δ-μ2:ιχΐο Σ^ τό ϊικαίωμ» νά ϊγ/ίίνι; ή" μή ούΐά, χ·-·;'ς ί'- τ:ύτ; Ο τ£>.ευταΓ:ς π)«ίίΪ5της ο ΰ 2 έ ν κα:» το3 Δίμ;·ο ί:'
  9) Τα χηρύχε α κίί Ιςοδϊ τίύ νΐ'Ζ^^ς μέ ΐυ
  χ.τ.λ. έπιίαρύνουσι τόν -ε)«υτοι" ν χλειοδόττν.
  «ίς τί;^
  Έ/
  τί 30 Ά-;ιλ·Όυ
  Ό Δήμαργος
  Χ. Ηακυγλ'ΐχης
  ΠΡΟΚΗΡΓ
  Ένοριακιι Έ

  ν
  · » τοϋ
  ί!ς
  σχευτ,ν
  1) Τού"
  τοϋ Ά*|ίοο Έλ
  τώ Ρραφΐίφ τ^ς
  τοΰ ΐν χω"ί']> Άτσ.π;τ5ΰλοο :?ί"ϋ Ναού
  ρίοιι, κϊτά τ3 σχεί όν τό ί-,ϊτατίθ; χ ν;ν ϊν
  ι; Ένοίΐχκή; Έιιτροτΐ'ΐα- Ρ.0·ί.Ανϊ);,
  άνευ Χ3ΐλα.μάτι»ν, μη οχο>)ηι<.οίρώτ3υ "/.αί μή ός ό3: ι-, η ά- λίυ καταλληλου ς^λου, είτε λιθινου ι*, ζίτ^ι; ττϋ λιτο^β ου Άλίας Μυλοποτάμου. '2) Την κατίσλευήν τοΰ κωδωνΐστασιου τ?3 αύτί^ ίε,,ΐϊ Να;3 εκ πίτρβς τοϋ λα:;μειου -χωρίου Βεϊΐο·:υ; Ρεθύ ινης ι.ι; τίτ- σ«ρας πρςσόψϋς ϊπί τής Β^ρείου η Νοτίου ^/^ άς χζ3 Ν*'3 κατά τό σχίϊιον τό κατΐτεθιιμίνον ώυύτως ;ν -ω Γρα.£ί<ύ τής Άνω.-ίρίς Ενοριζιοϊς Έιτΐτροτί'ας ΡίΟ,μνη;. Ί1 μειοδο»ία Οά δ.ιξαχθί) την 27 Μαί^ «. Ι. '^.'.'%χ> Κ^ρί-
  αχήν χαί ώοα^ 10—12 γ.;ο. ίν ΡεθοΛνς ι; τω Ρρ.φ<:φ τής Ανωτέρας Ένοριΐχή; ΈΓ,ι,ρ.-;::ΐς Ρίίιύμνης έ ω^ ςν τ·]ς Έν,- ριαχής Έπΐτρο-εα; τού χωρίον Άτσΐ-ο . ύ)«υ Πας μιιο5ο:ης ϊιχ γείνη 'εχτος άπχ>; μί·53ίτι';ί'(
  κροοζγάγγ γραυ,ματιον τή; Τοα-^ης Κρήτης τί
  σίου Τβμει'ου Ρίδύμνης βϊ&αιοϋι> την τ.ζρ' ο^τοι
  λόγψ χρηματιχής ΐγγυήίίως ϊ:ά μέν τό Ιρν.ν τού τί4.-:λο^
  ϊραχμών 200, διά ίέ το έργον τοϋ καΐδ^νίτταπ'ου £>αγμ. 50.
  Αί προσφοραί γίνονται -χωΐΐσΐά διά το τίμτλον έ<, ξύλοο >«■:'
  άτοχοχΓ,ν, δα τό τέμ«λον (ξειτο λ-&οίομή) έ/, π .ο«ς μβτα
  κυματιων, ϊνιγλυφών' κ:ρωνι*ων κ. λ χα-ά λλ·Χζ.· μ*:ρο;,
  ως πρός δέ τό χωδωνοστάΐιον 5:ι μέν ;ά; «ιορων.ϊ^ς ',ατά το:·
  χον μέτρον, διά δέ τί;ν ξεΐτή^ λ!9:δ:μη^ χα;α κυδ-.κόν.
  Χρονικόν διάστη,Αα ττρος έναρξιν κίϊ ίποπϊράτωϊ'.ν τί).· Ιογυν
  δρίζιται διά μέν τό τ^πλΐν έςάμην;,·, 8:ά δέ -.ό χοϊωγί'Λά
  «ινΐχήν ρήτραν Ιΐέρ τ;δ Τ■Α^ί^^ -ή; Εν3?·.α.ί;ς '. ]-τρ5-«:7ς
  'Δϊσ:*οιιού5υ 2ρΐΧμών 10 κ.6'έ ίσ:/;; ή^εριν
  όφ-ίλ
  άη
  νχ
  ο-
  Ό άν*χβί·ΐ6Λ|·ο; τ-λϊ." Χι-
  μί'τϊ
  ημερών ίπό τή; ίγχρ-.σ-^; -^ μί,.δ 3(α:
  συντοιξιν τβΰ συμίολχίο^ άλο;
  κείται είς τάς νομ·μους συν£π«ίας.
  Αριθ.
  3992
  » Διε»π. 2475
  Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΓίΑ
  & Άλόρη; Σ. Ήλίίίί υπήχοος Ίτχλίί ι
  ^δ άώ
  1
  χατοιχβς
  ιραχλείιυ υλΙ ^δϊ) άγνώ-τοο οικμονηΓ.
  ΚαΓηγοριϊταί ώς δ-.α'τιος 3τί την 22 Μ>Ιοι> 1909 π«ρ! ώραν
  κ. μ. ί/ τω έν Κάω Άρχαναις τίνοίτολϊΐ'ω ιοΰ Άντωνίου
  χίύβΐΐσε τον ^·ουΓ.ο(ρύ*α<» ΤΙίτι,ον Κανάκην χά! στρβϊ- ΐ 3υήλ Ν'θάΛ^ν Ειά ',ών έ$ής όνειϊητιχών λΙ?»ων «Δεί πί-.ε ίί. .όν διάβολον κϊρϊ-ί5ίς, σχατέ νά φϊτβ πούοτι- 8?ί, Σιάολος ιτ'θΰς ίχο1χ^.ίοΐ( οας νά |ιίγίτβ άπ'ί,ίώ». διά τί ϊργα της δπη!«σί*ς των, ήτο; διότι παρώτρυνον «ύτ!>ν νέ παίση
  θορυβών
  Έπίΐίή *.ό α»6μημ« τουτο ΐΓροβ^ίπεται χ«ϊ τιμωριϊται άπ& τ'
  άρθρα 160 το> Ποι ικοϋ Ν^μου /«,ΐΚΛτηριζίτβι £ε ώς πλημ-
  μελημα
  Έπϊΐϊη 6 Λοιτηγορούιιενος ούτος 5?ν«ι ίπών ·ίαί άγνο!?τ«ι δ
  τοποί ττ,ί δΐϊ^ςνί,ς τού
  Ίί(!ντ£ς χκί τ' ά^θ;α 405 χϊ! 406 τής Πο;νι·<τς Διχονομία*· Κΐιθϋ^εν -.ί,/ ίϊρΤ|ΐιάνον ^αΐηγορούμινον ινα ΐμφανΐίίτ) αύτο* προσώνως ί ώτιον τού άκρ^ατηίΐίου τοϋ Πρωτο2ι-ι(ο^ Ήεαχλιίου τή» 12 τοϋ μηνί;< Ιούνιον τοϋ ετου{ 1912 ήμίρικν ΙΙίμβττ,ν χ«! ώραν 8 π" μ. Ϊ.3 ?ι^αϊ9^ ώς όπϊίτιΐι; τής έΛτιίείβης πράξΐως, άλλΐος 9ίλι: όιχουδ.τ έοήμην βυμ·ώνως τω αρ8ρω 407 τής Ποι- νΐχή< Διχον μί^ς, *υν/ρά·ω' 8ί χβλβΰ^εν 9ίΰτ6ν 5πως λάδ}) γνώ¬ σιν των δγγρ'ίβων τής διχογ^βοίοις. Έν Ήρκχ/είωτϊ) 25 Απριλίου 1912 Ό Εισαγγελεύς Οί Π'τρ Άντ Ε. Χλαϊΐοιιτάκης ς μάρ·.«ρ« χχτοιχος Αρχανών ς Κα «της χιο:οψύ/-αξ ιος ΓΙϊΐΓϊΐϊΛΤις β »1 Τ<3ί*(/υ$ά ής » „ ογιοι. Καζα. ζά-η^ » » "Εγγ 3ΐ;ι δπ'άοι». 103 ϊ,θίΐς τή; Χωρο?υλ«*ή; Άρχ*νών ϋχ ή 3 γ «ίς τ/(ν Έ. Ή ϊχλίίω ΑοΐΟ ίΐ. Έ(ργ;μβρί8« Ό Βίβ*γγ«λβί»ί Ε. Χλαποντάκης 1106 035ΐλ·: .'ν;ός πέν:ε » Δι^~. 914 Εν όνό;:ατί τοΰ ΒαβΛ,έως των Έλλήνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έχειϊή ό Γυοΰφ Μεχ. Ντελημ=χ!Αετά»τ;ς κάτβ'-χος %*~ >ν καί ήίη αγνώστου δίαμονήςά^ιεύς κα;ηγορ«Τται ώς Ιπβϊ"
  τοςό'τιτ^ν24 Μχρτίβυ 1912 έν Χά ίθϊς επετέθη «ίίκιος 8ι«
  μαχαίρας χατά τοΰ Χα*ή Μ. Τϊλκλμπο.'σάνη.
  _'Ετΐίΐδί) τί άνέμηι** τιΟϊγ π;οδλίτίετα:·Λίΐ ;;μωρεΐτ«ι «κ°
  ' ά>9?ϊ 207 τοά Ποιν,.οϋΝομνϋ, χα;*κτηρίζεται δέώςπλημ-
  ό χ*ΐ»;,;ρού(*ϊν9ς ούτος εΓνά άπών χ/ι άγνεεΐτβι ί
  ΐίλ;
  ,μα.
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1β9
  ΐής ϊ'.αμονής τού
  τβςκ*^ τ' άΡ3ρα 405 χαί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας
  Κβλο3μεν τόν «Ίρτ/μένίν καιηγοροίμινον ίνα εμφανισθήαύτο-
  προ:ώπω; ενώπιον τ.,3 ακροατήριον τοΰ Είρηνοδί^ίου Χανίων
  την 15 τ.53 μηνός Ιουνίοι» ΐϊΰ ετους < 912 ημέραν Παρασκευήν ν αι ώραν 8 χ μ, ίνα δικασθή ώς ΰπίίτως τή"-; έκ:4θείσης πρά¬ ξεως, αΌ,ως 6;'λ(ΐ δ'ικαϊΒή' έρήμην «υ^ών»; ιω άρθρω 407 τής Ποινικη*ς Διχονομίίς, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν 'ό*ως λ«6ττ) γνώσιν των εγγράφων τής δι/ονραφίας. Έν Χανίοις τί| 28 Απριλίου 1912 Ό Δημόσΐος καιήγορος Χανίων Κ. Δουνάκης Οί κλη&έντες μάρτυρες 1) Χ^κή Μεγ. Τίλαλμπασάχ,ης κατ. Χανίων 2) Χβϋσίίν Ίσμ. Σουλΐίράκΐ.ς » » 3) Ή σχετική ίκθίσις τής χωρε?υλακής Άρμ&ϊιο; δίκϊστίν.ός κλητήρ «««αγγέλλεται όπως Ιν άντί- ^ςν τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ κ«τηγορ;υμένϊυ ν.ο.1 έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Δημοσίας Κατήγορος Χανίων Κ. Δουνάκης ΆοιΟ. Πρωτ. 1107 » Διεκ,π. 915 Έν "Ονόματι χον ΕΙα·'ϊϊ3.ίως Γ^ ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΓΙΜΑ Έπειδή ό ϋατν)γορουμενι;; ούτος ιΐε ϊ~ών κ»ί ά,'νθϊΤται ό τόπίς τής ϊϋμονής τού Ίϊιντίς κα; τ' όρθρα 405 καί 406 τής ΙΙο:ν( <.·ζϊ Δικονομίας Κα?οϋμ»ντον ϊΐρη^ε'νον χατηγορούμβνον Γνα έμφανυθί) αυτο¬ προσώπως ΐνώτπον ~ζν άχρ> αττ,ρίου το3 ΕίρηνοδικεΌο Χανίων
  την Ιδτοθμηνό; Ίουνίου το3 Ιτους 1912 ήμέ,·αν Παρασκευήν
  κβί ώρα·^ 8 τ., μ. Ί'*α ϊΐΑ,-ίΟίί ώς ΰπαίΐΐ'ς τής ίκτι6είσης πρ7-
  ξίως, άλλως Βέλιι δικασθή έρήμην συμφώνως τω άρθρω 407
  τ-ς Π οινικής Δικονομίίς συγχρόνως δέ κΐλοΰμεν αυτόν ό'πο>ς
  λαίή γνώσιν των εγγράφων τής δ'.κίνραφίίις.
  Έν Χανίοις τί 28 ΆΐΓριλίο 1912
  Ο Δ<;.μόσιος Κοτή- ορ:ς Χανίο>ν
  Κ. Λουνάκηε
  Οί :;λη6έντες μάρτυρες
  1) Κυριάκο; Δβλμάκης 'ϊγ^βφόλας χ,ίτ. Γαλατϊ Κ-ϊωνίας
  2) Νικολ. Κίτιμιάχη·: » » » »
  3) Ή ίχετιχή Ικθιβις τής γωροφκλϊκής
  Άρμάίιος ϊ.ΛΛστικ'ος κλητήο πίρχγγίλλετϊί ό'κως ίν Λντί-
  τυπο^ το·3 παρόντος τ -ιχοκολλήστ] είς την τε^' ίυταία; κατοιχίχν
  τοδ Λ*τοιγο39νμέν5ο κϊ: ίτιινι τοιχοχολλήσι» ί'; ϊημόσί» μϊρ':
  Έν Χαν οίς αυθημερόν.
  Ό Δημόσιον Κατή,'ορος
  Κ. Δουνάχης
  Αριθ. Πρωτ. 1111
  » Διεκπ. 619
  Έν Όνόιιατι τι:· Βασιλεαχ· των 'Κλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμε: τ~ν 5ρ6;ων 405 χίί 406 τής Π.ινκτ;; Δ: ο
  ϊή ό Ίωίνν. Άτ. Δρικ<-.υλάκης κάτοικος Λάχκων κα ^ρίσωρινώς Σταλ&Ο Κυϋωνίις χαί ήϊη ά;νώίτου διαμον/ς χατη- ·.ορίϊτΛΐ ώς Ιτ.ζίν.ζς ό';ι την 12 Φι6ρου»ρίου 1912 έν ιϊ) κτη περιφρρίία Γαλατβ Κυδωνίϊς ίι ώ ύ άγρ:φύλακΐς Κυ- Δελμάν.η; κ^ί Ν. Κβσΐμά<ν;ς ϊξιδίωχον ίκ των π»ριθϋ- των Μιχαήλ Τερά/η -,ιαί Κ. Καβ^ζη τό πο(μνΐ:ν δπερ ί'φύ λαττε τοϋ Σπυρίοωνος Μα; ιν?ρέ:ου ϊξύδρϊσεν έν Τκ! εκτιλίσει το,ν ν.αδ^'.'.οντ^ν τού δι* ΰβρίων κ»ί απειλών τοΰς ότ.οίους εποιή¬ σατο κιτ'αυτών άνασπίιας μϊ-/3!οϊ,· ήν Ιστριψ* κατ' αυτών. Έπειδή τό ά.τμτμα το3το προδλεπεται καί τιμωριϊται άπό τ αρθρα 160 το5 Ποινιχιϋ Νόμο^, νϊραχ,χηριζίτΛί έέ ώς πλημμέ- λ μϊκ τόν ίπί άποπλανήσει τίς άσέλγειαν επί υποσχί«ι γάμου Κωνσταντίν;υ Βχρβατάκη πρώην κάτοιιον Κοΰμ-ΚαπΙ κϊί ήδη ό·γνώστ;ι> διαμον^ς ΐιχ «•οσέ'λθΐβ αΰτοπροσώκως την
  15 Ίουνίου τοϋ ίτοος 1912 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8
  π. μ. ενώπιον τού άχροατηρΐΐυ το3 Δικαστηρίου τοδ έντα39α
  Είρηνο5ικείου πρός περαιτέρω συζή ρήσιν τής ώς είρηται άξιο-
  ποίν.υ πράξεως τή*ς άναφβρομένης είς τό κλητήριον θίσπισμά
  μ*ς ΰ-' αριθ. 3973Μ τής 10 Φίδροοαρίου 1912 άλλως θέλει
  ϊινασθή έρήμην.
  Έν Χανίοις τή 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημ. Κβτήγορος
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόδιος δικαστιχ,ός κλητήρ παραγγΐλλετΐι δπως έ"ν άντί-
  νυπον τής παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήση είς τό δημοσιώτ*-
  ρον μί'ρος τοϋ χωρ'Όυ τοΰ κατηγορουμίνοο καί ϊτερον εις την
  έ'}ραν τοϋ άχροατηρίου τοϋ Πρων&{ιχιίου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημ. Κατήγορος
  Κ. Δουνάκης
  | Αριθ. Ιΐρωτ. 1112
  ί » Διικτ. 920
  ξ Έν '-*νόιιατι τοΰ Βασιλέως των Έλλτίνων
  Ι " Κ Λ Η Σ 1 Σ
  ; Δυνάμει των άρθρων 405 %α 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν επί 7:αραίάσβι το3 πιρί στρατολογίϊς Νόμου
  Εμμανουήλ ΙΙατυδυϊμανωλάλην πρώην κάτοικον Γαλατα Κυ-
  3ωνία; χά! ήίη άγνωστον διιμςν^ς ΐνι τροϊϊλθ^ αύιοτροοώπως
  την 15 Ίουνίου τίθ ίτους 1912 ημέραν ΙΙαρασχευήν κίί ώραν
  8 π μ. ίνώττ:θν τΐκ ά/ροατηρίου τού Διχαστηρίου το3 ΐνχ&ΰΐί*
  , Είρηνοδΐλείου τρός πιραιτέρω συζήτηαΐν τής ώς ιΓρηται άξιο-
  π-'Λθυ πραξίως τής άναφερςμένης «ίς τό χλητήριον έπίκρ'μά
  μας ύπ'άριΐ). 5Μ/44Ϊ τής 29 Φιίρουαρίου 1912 άλλως θίλει
  δΐκαίθί} ίρήμην.
  Έν Χανίίΐς τί 28 Απριλίου 1912
  Ο Δημ. Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόδιος ϊικαΐτΐΛος χλητήρ παραγγίλλεται όπως έ*ν άντίτυ-
  ζβν τή; πΐρούαης κλήσιως τοιχοκολλήσΐβ «Ίς τό δημοσιώτερον
  μέρ:ς τοϋ -λωρίίυ τοϋ κατηγορουμένου κ«ί έτερον είς την έδραν
  τοΰ ά)(ροα:ηρ·'3^ τού Πρωτοδιχΐίΐυ Χαν'ων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Δημ.. Κατήγορος Χανίων
  Ιω. Δουνάκης
  Αριθ, ίΐρωτ. 24
  » Διε/,ττ. 318
  »Εν ονόματι :οϋ Β ι ίιλεως των ΈλλΛνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπ€ΐ5ή ί> Άιτββτι^ς Έμμ. Γρΰλλος Χ7Τ0 κο? Άλίχβμπευ
  Άπθνθοώνου χά! ήίη αγνώστου ίιβμονήί χΐτηγι>ριΙι«ι ώς 6>Γ«ί-
  τ·.ο; ?:ι την 17 Ίκ ουϊίοο 1912 ίζοθι τής αύλής τής «ν 'Αλι-
  χάμτω οίχί»; ιή; Ζΐ/ίοένιίτς «ϋζύγου ΦΛιοϊ Άνδρουλ«χά>χη,
  ίπ-ομελίτήτως χ«! έν β3αΐ|Αψ ψυχιχή: δρμής ίπροξ/νητε,ν αύτω
  2ΐϊ τοΰ ύπ9χακί>ου α· τοΰ στομίου τοΰ 5πλ«υ τ«υ 5ιά·ορ« τραύ"
  ΐΛατα χατά τ» την χί?αλί'ν, ·νήν ρά. ιν χαί τ6ν όρισιΐρ^ν μηρίν,
  ίξ ω/ τ:α'ΐ*ά:ω>, ώ; μ.6 ής ένεργοΰ «ίτί«ς, ένιί'ΐησΐν »3^τη χ»1
  άνίκϊνος πρ&? έογασΐαν χττίΐτη πλίβν των τριών χ«1 ίλβττον
  ά ή
  ήμ
  ΛΤ) τί) άνόμη^ιι τουτο προβλέπετβι χ«! μρ
  308 εί. 4 τοΰ Ποινιχοΰ Νίμου χ«»α*τηρ<ζιτ«ι ϊέ ώς λ ο χατηγο.,ίΰμ-ΐ/θς ίυτο; «?-<ΐ! άττώ' /.αί «γνοιίτβι 6 .,,.„, τίς δι»μοντ,ς τού. 'Γοντες χά! τ' £αθρα 405 χαΐ 406 τής Ποινι/ής Λιχονομίας. Καλοϋμιν τ^ν ιΐρη^έ'θν χαΓηγορούμινο^ Ϊ.Λ έ^ιφ*νι36τ Λυτο- πί-.κΐώπως ενώπιον το« ίχροϊτηρίοι» τοϋ Εϊρηνίθιχείου Βάμοα την 26 τον μηνός Ίβυνί'.ο τοϊ ϊτους 1912 ήμίρ«ν Τρίτην »α) ώρβν
  17Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  . μ. 1»« ίιχαοβ^ ώ; 6πα!τιις τής ίχτιβ«(«ηί *ρ«ξ«ως, άλλως παρούσης μετά τάς φράσεις «Δικάζον έρήμην των κατηγορουμί-
  ιι ίιχαο»ή έρημον συμφώνως τω α;θρω 407 τής Ποινιχής , νων» κροστίθινΜΐ αί ίξή"ς«Κ*ηρύσσϊΐ τούς κατηγορουμίνους».
  ρνομιοΐς «υγχρονκς δέ χβλοϊμιν αΰ-ίι» «κως λάβη γ^ώϊΐν των ', ·Εν χανίοις ,= 5 Μίίου 1912.
  9 -
  Ιίλιι
  Διχονομίας
  εγγράφων τής ίιχογραφία;.
  Έν Βάμω τγι 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημ. Κατήγορος Βίμου
  Ν Ε. Άότρινός
  Ο' χληβίντι; μάρτυρίς
  Ζαχαρένια Φιλιοϊ Άνϊρουλαχάχη
  Ζαφείρκ χήρα Θιομ-ίάχη
  Στυλιανός Γ Αναγνωστάκης
  Έταμάτιος Γ. Λιχβ^ίίης
  Βούλευιια Πρωτοϊιχών Σφακίων 21 (19(2)
  Σχετιχή Διχογρβφία
  Δημοσιευθήτω ιίς την Επίσημον Έφηαερΐοα
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Δνιμ. Κατήγορος
  Ν. Ε. Άότρινός
  ι«ΐϊβ«&ΐΛ. ν=- Ι
  ηγορουμέ- Ι
  Χανίοις
  (Έχ το» Γραφιίου τοϊ Δημοσίου Κατηγόρου)
  Αριθ. Πρωτ. 236
  ·£) Δημόϋιος Κατήγορος Βάμον
  Λαβών όπ'δψίΐ τα άρβρα 50 χαί 57 το« 6π' αριθ. 80
  Αριθ. Πρωτ. 261
  199
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ό ΔηιιόόιοςΚατήγορος Χερ<1ον»ί(ϊ. Πεδιάδος Πρός τόν επί άιτρομελίτήτφ τριυμΛτισ^ω κατί-,γορο^μενον Ίωανν. Εμμ. Κομπ^ράχην τέως χάτοικον Έιΐ'σκΐπής Π^Βΐάϊος χαί ήδη αγνώστου ϊιαμΐνής. Καλεΐσαι όπως έμφανισθϊίς αυτοπροσώπως ενώπιον τοδ άκρο- ατηριου το3 Ε'ιρηνοδιχείου Χίρσονήσου Πιδιάϊος την 9 Αΰγοο- στου 1912 ημέραν Πίμπτην ν.3Ϊ ώραν 9 π. μ. πρός περαιτέρω συζήτησιν τής άξ'.οπ.ίνου πράζ'ως τ^ς ανα^ερομενης ε'ς ό χοΐ- νοπίΐΓ,θέν αύτφ ύχ'αριθ. 1226)1006 τής 0 Οκτω6ρί:ο 1910 κατηγορητήριον μας, άλλως Οέλετε δικβσθή Ιρήμην Δημοσιευθήτω ή παρ.Οσα έν τί) Έπίσ,·;μ.<|> Εφημερίδι
  ΧερσίνΓσος 30 Απριλίου 191 2
  Ό Δημόσιος Κατήγορος
  Θ. Γ. Κοζύρης
  Αριθ. Πρωτ. 11)912
  το» ύπ' αριβ. «υ Δ α¬
  ί τάγματο; τής 'Βϋτ»λίστικτ,ς 'Επιτροπής
  Όρίζίΐ
  Έχτάχτου; δικασ(μους άγροζημιών ίϊς τάς εξής Κρας των Δημ ών
  Γαβαλοχωρίου την 9 Μαΐου ί. ί.
  Γεωργιουπΐίλιως την 25 » »
  Κουρνά » 26 » »
  Καστέλλου έν Φυλίχΐί ιήν 26—27 Μίΐου ε. ε.
  Άσή Γωνΐϊς » 28 » »
  "Ωραν ενάρξεως τώ- συνΐοριών την 10 π. μ. έκτβς τής έν Φυ-
  λαχγι Καστέλλου διά την 26 Μαΐοο 4 μ. μ.
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Βάμω 26 Απριλίου 1912
  Ό Δημοσ. Κατήγορος Βάμου
  Ν. Ε. 'ΑΟτρινός
  Π
  Ε
  ΡΙΑΗΨΙΣ
  Της ύ-1 αριθ. 390 αποφάσεως
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγκείμενον.....................................
  Συνΐδριάσαν..............................„......
  μβ'ϊβξύ
  Μίνωος Ησυχάκη χτημβτί-
  ΚΡή-
  Άποφ. 16 < Ύ6 Είοηνοδικεΐον Σητείας Συγλείμενον κ. τ. λ...........................» Διά ταυτα έρήμην το3 χατηγορουμένου Ά π οφ α σιζ ϊΐ η ίκοχο; τόν Χϊτηγορούμιν^ν Έμμ. Ν. Τσιμπιδάκιν · κάτοικον Σφάχας νυν δέ Άλίξανίρίίας τ/]ς Αίγυπτον, Ιπί -.ω · ό'τ! «Έν τώ ·χ<»)ρίω Σ^ά<α Σητϊ'ας κ.αί ίκτίς το3 ί^ταΐτή,Αα τθίτο3 Χοιετοδίυλου Γαλα»άχη χατά -.ην 12 Δεκεμβριού 1911 ηκ,ισεν άτρομ«λετήτ(ιΐς 3:ά Χίβίυ ε'ς το πρόσωπον -όν ΟΛηχώ.ιςν τού Μίυσταφαν Μβυρατάκιν μή νοσήσαν.Λ ο!<3' άνίκανίν πρός ΐρ- ι γασί.ιν<ατ σταντϊ »κ τώ» οίκιών τ:ύτων πλέον των τριών ήμε- ρώνϊ χαί , Κατ^.-,ί^ει τούτον ιΐς "(.όΐίΐμβν (20) .Γλοσι δρχχ^ιών ύπέο " τοθ Δήμου Σφάχας ίίσπρακτέαιν πορ' αΰ; . χαί ϊ:ά ε'.Λοσαη- ' μέρου προσωκιχής κρατήσεως τού. 1 Έχρίθη απεφασίσθη χαι έδημοσιεαθη ] Σητείβ τη 7 Φείρΐυαρίου 1912 Ό Είρηνοδίκης Ό Βοηθός Γρ,χμματέως Ε. Χ- Τσιοιμονίκης Μ. Γ. Μηλιώΐης "Οτι Άχριίές άντίγριφον (έν άποσπάσματι) ; Σητεία τή 1 Μαίου 1912 ] Ό Γραμματεύς ά, ά". Μ. Γ. Μηλΐώτης Είς την δ*' αριθ. 70 άπίΐαβιν το3 Εϊρηνοδι*«ίοο Χανίων, ϊημοσυυθεΤσα» είς τό ΰτ' άρ'θ. 29 φύλλον τοθ Γ'. Τί·.χ. τής "Ινα ΤοΟ ίπισπεΰοΌντος ου κατ£.ίκου Χαν'κν. Τοΰ άναγγελίέντος πιστωστο3 Κοινωφελούς ταΐΑείου της" καί Των χατβδιωκομινων όφειλετών 5) Βχσιλική*ς χήρβς Α¬ ναστασίου Δημητριάδςυ, 2) Άννίτσβς 3) Αικατερίνης 4) Μα¬ ρίας Ά. Δημητριάδου ουζύγου Ιωάννου Πενταράκη ' χαί τού¬ του ώς τοιούτου 5) ΣτυλιανοΟ 6) Κωσταντίνοο 7) Έμμ«- νουήλ χαί 8) Γεωργίου Α. Δημητριάδου, χατοίκων τής μέν 4ης Κανδάνου Σελίνου τοϋ 5ου Γεωργιουπόλβως Άπβ- χορώνου τού 7ου Αθηνών χαί πάντων των λοιπών Παλαι¬ άν Ρουμάτων Κιυυάμο'-ι, ώ; νομίμως έξ άδιαίέτοι» χαί κατ' ΐσβμο'ρίβν χλτ;ρονόμων το3 θβνέντος Άνβστββΐου Δημητρ1- άϊου. Διά τα3τ« Διχάζον έρήμην των χληρονόμοιν το3 αρχικώς δ··ιλέτου ♦Αναστασίου Δημητριάδου των άναφερομένων είς τό πρώτον σκβπτικόν τής παρούσης. Κηρύσσβι τού; καταΪ!ο*χομίτους είρημένους όφίΐλέτβς εχχτώ- σε»ς τής δόσεως το3 όρκου τού επιδληΐΐίντος αΰτοΓς ϊι« τής ύπ' ορ^θ. 1609 τοθ 1911 άναγγελίαν τοθ Μίνωος Η¬ συχάκη. Κα-ΐατάσίει τόν ΐ'ιρημένον δανειστήν είς όλβκληρον τό πλϋστηριασμα των τιτραχοσίων *ίντήχ*ντα (450) Δραχμών. 'Υποχρβοΐ τόν κάτοχον τοθ «λϊΐστηρίάσματος νά τό πα- ραδώστ) είς τόν /.«τζταχβίντα είς αύτό δανειστήν. Καί επιβάλλει είς δάρος τΰν καταδιωκομένων όίειλετών ίιπερ τού χαταταχθίντος δανειστοΰ τα τϊ}ς κατατάξεω; ίξοϊ* δραχμάς τεσσαράκοντα (αριθ. 40 ) Εκρίθη απεφασίσθη καί ΐϊημοσΐί^θη Έν Χανίοις τη 10 Απριλίου 1912 Ό Πρόεδρος Μ. Γιαννακάκη ς Ό Β Γραμματέως Γ. Β. Ξενάνης Άνριβής περίληψ ς τής ώ; άνιο άποφάσεΜς ήτις δημοσιευ¬ θήτω έν τή ίπισήμω Εφημερίδι 8ίά τόν έν Αθήναις οΊβμένοντ* Εμμανουήλ Α. Δ,>η;ις1ί!/1;.
  Έν Χανίίΐς τή 23 Ά-ριλίβι> 1912
  Οτου ίΐϊΐοπίώίοντος δΛνειστοΰ πληρεξ^ύοιος
  Π. Μ. Ταζεδάκης