925

Αριθμός τεύχους

485Β

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ· Τηλΐψ. 4—40
  ' Υπΐύ&ν νος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
  Τα άπαντα γιά τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  Γ
  ......—————«__
  ΘΕΡΙΓΚΡΗΤΙ
  ΑΑΗΘΙΝΗ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ
  ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ _
  ...................""................'...............""........""'.....'............................................................................................................„,..............„,....................„....................„,...........,.,......................
  ΙΤΓΙΙΤίίοΤ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος"ΠΕΡΙΟΔ.2ιι
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 485
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  8
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ.200
  Ότσν οί προπάτορές μας
  Οστερα άπό δέκα χρόνια πο·
  λιορκΐα' δέν μπόρεσαν νά
  πάρουν τό κάστρο τής ΤροΙ-
  σς> δκουσαν τή συμβουλή
  το0 Όδυσσέα γιά τό Δού-
  ρειο "Ιππο καί μέ πανουργΐα
  πέτυχαν τό σκοπό τους.
  "Οταν στό 1946 οί Άγ¬
  γλοι καί οί δοθλοι τους υ-
  στερα άπό πολύμηνες έκκα
  θσριστικές έπιχειρήσεις, δέν
  κατβρθώνουν νά ύποτάξουν
  τούς δημοκρατικούς Έλληνε< πολίτες, προσπαθοθν μέ πά νουρνΐα νά τούς ρίξουν στι' φάκα καί νά τούς ξεκάμουν Μ* δυστυχώς γι' αύτούς δέ· ύπάρχει Όδυσσέας στί γραμμές τους, κι' έτσι ή πά νουργία τους είναι χονδρο καμωμένη καί βλακώδης, δ πως είναι δλα }τά Άγγλο τσαλδαρικά κατασκευάσμα τα μέχρι σήμερα. Σχεδιά ζουν λοιπόν νά δώσουι «άμνηστεία» στούς παραπλα νημένους πού πήραν τα βουνά, υπό τόν δρο νά πά ραδώσουν τα δπλα τους κα. θάγυρΐσουν νά καθίσουνστά σπΐτια τβυς. Ή άνάγκη γιά γενική ά μνηστεΐα είναι τόσο τρανή, πού κι' αύτοι οί Άγγλοπρό- βλητοι άναγκάζονται νά την τιαραδίχτοθν παρά τα ρου- κετο|Ιόλα, τα τάνκς, τα δπλα κσΐ τ' άεροπλάνα πού άφθο- νσ τούς παρέχουν οί άγγλοι αφεντάδες των γιά νά χτυ ποθν τ* λαό. Μά καί ή βλα κβΐα τους καί ή έγκληματική κ»κ·ήθειά τους είναι τόσο «ροτώδης, πού δέν τούς ά ♦ήνβι νά δοθν την πβαγμα- τικότη^τα καί τούς κάνει νά ψανταζονται πώς την άμνη- οτεΐα θά τή χρησιμοποιήσουν άιτλώς σάν έ'να άκόμη κόλπο νιάνά τυλΐξουν τούς άντι- ""άλβυς των καί νά τούς έ- ξοντώσουν. Ή μελετώμενη κουτοπόνη- ΡΠ αμνηστεΐα δέν πρόκβιται ν* έχβιαπολύτως κανένα ά- "οΐέλεσμα. Πρώτα-πρώτα ΙΝβϊΙ.άιιευθύνεται στούς «πα- ροΐιλανημένους» πβύ πήραν 'δ δπλα καί βγήκαν στά Ρουνά. Δηλαδή δέν άπευθύ- «ιοι σέ κανέναν, γιατί κα νένας άπ' αύτούς δέν είναι *βΡοπλανημένος. Ξέρουν δ- *οι τους όλοζώντανα τή ΟχυΥερή πραγματικότητα τής ^ντζάρας των Σούρληδων "οί των Άγγλων δολοφόνων τ"ηοο Τζώρτζ. Καί δέν 'έ- Κ°ΐΛ» καμμιά αύταπάτη γιά 14 τί τούς περιμένει άν ξα- "βηέοουν στά χέρια αυτών Γ°ν έγκληματιών. Εχουν άκόμη την πεΐρσ τής ματοβαμμένηςκυβερνητι- κης καί Άγγλικής άτιμΐας ά πό την παρασπονδΐα τής Βάρκιζας. Έχουν όλοκάθα- ρη είκόνα τής σημερινής πραγματικότητος, δπως την· Ιχει κάθε τΐμιος "Ελληνας, π·ύ δέν είναι τυφλωμένος ά-| πό τό πάθος καί τ· μΐσος. Καί κάθε άληθινός Έλλη¬ νας φωνάζει άπό τα βάθη τής καρδίας τού πώς γιά νά πάψη ό έμφύλιος σπαραγμός πρέπει νά πραγματοποιη- θοθν οί άπαραΐτητες έγγυή- σεις γιά δλους άνεξάρτητα άπό πολιτικές παρατάξεις καί νά δοθεΐ γενική άμνη- στεΐα άπό την όποία νά έ- ξαιρεθοθν μόνο οί δοσίλογοι. Οί άχαραίτητες αύτές έγγυ ήσεις είναι νά φύγουν πρώ- τα—πρώτα οί Άγγλοι κατα χτητές άπό τόν τόπο μας. Γιατί δσο εΐμαστε ύπόδου- λοι των "Αγγλων, δ,τι γίνε- ται στήν Έλλάδα θά γΐνεται μόνο έφόσον θά έξυπηρετεΐ τα συμφέροντα τοθ Άγγλι- κοθ ΙμπεριαλισμοΟ, καί δχι τα συμφέροντα των Έλλή- νων. Νά σχηματιστεΐ κυβέρνηση άντιπροσωπευτική μέ συμμε- τοχή τοθ ΕΑΜ, ή όποία θά ξεκαθαρΐσει τόν κρατικό μη χανισμό άπό τα δοσΐλογα στοιχεΐα, καί θά άποκατα- στήσει στίς θέσεις τους δ¬ λους τούς δημοκρατικούς ά· ξιωματικούς καί ύπαλλή- λους. "Υσ,ερα άπό την π,ιαγμα- τοπβΐηση αυτών των έγγυή- σεων, ή Γενική Άμνηστεία θά γΐνει δεκτή άνεπιφύλακτα άπό δλους τούς Έλληνες, καί θά φέρει την πολυπόθη- τη γαλήνη καΐ συμφΐλίωβη στόν τόπο μας, μέ δλα τα άγαβά της. Ή σημερινή δμως «άμνη¬ στεία» τοθ ύπ' αριθμόν 3 κ. Τσαλδάρη, δέν είναι παρσ ϊνας χονδροειδής καί άτε- χνος Δούρειος "ίππος πού ά¬ πό μακρυά προδΐδει τούς ά- "ηθινούς σκοπούς τού. Κα- εϊ τούς δημοκρατικούς Έλ- ,ηνες πού καταδιωκόμενοι ίγήκαν ·τό βουνό, νά γυρί- ουν πΐσω καί νά τεθοθν ύ π· την <προστασΙα> χοθ
  Σούελα, Κατσαρέα, τοθ
  Άγγλου Τζώρτζ, τοθ χΐτη
  ;ρομοκράτη! Κι' 6χει την ά-
  πέραντη βλακεΐα ή κακοή-
  θεια ό κ. Τσαλδάρης νά πι-
  στεύει πώς Ετσι θά πετύχει
  ήν είοήνευση τοθ τόπου!
  ι Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΡΠΡΤΡΐπν την ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ι
  ΑΡΚΑΜΑΙΟΗ,ΟΣΥπΒΟΛΟ Πΰ ΤΟΠ ΕΛΛΗΗΙΚΟ ΛΑΟ
  Στίς 8 Νοευβρίου 1866 ό Μου-
  σταφας μέ 12 χιλιάδες τ ακτικό
  καί ατακτο στρατό καί υέ 22
  κανόνια καί βομβοβόλα Εφθινε
  στά --ρόθυρα τοθ Άρκαδίοο.
  Μέσα στό μοναστήρι βρίσκον-
  ταν κλεισμένοι έφτακόσια γυν"*ι-
  κόπαιδα καί κιΊποο 250 πολεμ -
  στές άποφαοισμένοι δλοι ϊνά μην
  πορ τδοθοΰν στ6 κατακτητή καί
  νά ύπεραστίσουν την ελευθερία
  τους μέ κάθε θυσία.
  "Οίαν οί Τοθρκοι μ' Ενα μεγ^·
  λο τιεδινό κανόνι, τοθ «Κουτσα
  χείλ,τ» καί μέ τ' δλλα κανόνια
  τους γΛρέμισαν τή μεγάλη σιί>ε·
  ρένια ιτόρτα οί πολιορκιμένοι πή
  ραν τή μεγάλη άπόφαση. Στίς 9
  Νοεμβριού, μιά &ρα με'ά τό ή-
  λιοβασίλεμα ό Κώ^τας Γιαμπου-
  δάκης δ^νει φωτία στή μτταρουτα-
  ΐτοθήκη τοΰ μοναστηριοθ. Τό μο-
  ναατήρι συγχΧονίζεται συθέμελα.
  Τα τιίχη τού άνοιγοκλείνουν καί
  σωριάζονται σέ έρείττιο καί κά
  τ»ο άπ' αύτά βρίσκουν τόν ήρωί-
  κό θάνατο τα γυναικότταιδα καί
  οί πολεμιστές. Οί φλόγες τινά-
  χθηκαν στόν ούρανό κι' ή λΑμψη
  τους σχημάτισε ψωτοστέφανο
  πού άπω τότε περιβαλλει τό Εν·
  δ^ζο 'Αρκάδι.
  Καί τό Άρκάδι φώτισε την Κρή
  τη. Σ-τό άκουομα τής μεγάλης θυ¬
  σίας θέριεψαν οί τΐολεμιστές ποθ
  άαό μήνες στά ματωμένα βουνά
  της Κρήτης πά,λεραν για τή λευ-
  τεριά της. Φώτισε τ,ν Οίκουμένη
  πού τή Εδειξε ττως πό;νω άπό τή
  «λογική» και τα κεφαλια των μη-
  δενικών ποϋ κυβερνοθσοτν καί
  τότε την Έλλάδει, Μνας ήρωϊκός
  λαός έ^ραφε μέ τό αΐμα τού την
  ίστορια τού. Καί ξεοή ωσε σ* 8-
  Λη την ΟΙκουμένη τό μεγάλο αύ-
  ΐο όλοκαύτωαα έναν ένθουσια-
  σμό και £να οεβασμό γιά τό Λαό
  ΐόν κρητικό πού Ιτσι δα ήξερε
  να πεδαίνει δρίιοο παρά νά ζεϊ
  /ονατιστός. / τή Γαλλία ίδρύθη-
  κε φιλελληνικό κομιταιο καί πολ-
  Λοί Γάλλοι ήλθαν στή Κρήτη έ-
  θελοντές. Στήν Άμερική καί τή
  Ρωσ,α Ερανο· άνοιξαν γιά τόν
  Κρητικό Λαό. Ό Βικτωρ Ουγκώ
  οημοσίευσε στίς 7 Δ)βρίου 1866
  προκήρυξη πρός τ»ύς λαούς τού
  κόομου καί ίγραφε: «Λοέ τής
  Κρή;ης καί σθ ψυχή εΐσαι. "Ελ
  ληνες τής Κρήτης Εχετε ^ μέ τό
  αέρος σας τό ΟΙκαιο. Κρήτες ά-
  γΜνισΘήτε».
  Τό Άρκάδι ή:αν γιά τούς Κρή¬
  τες τστέρι φωτεινό στό δρόιΐο
  τους γιά τή λευτεριά. Ήταν γιά
  δλη την Έλλαδα φ&ρος στούς
  άγωνες της. Δέν ήταν μόνο ΕΤ-
  ναι καί σήμερα καί Θάνε καί αθ-
  ριο. Τό Άρκάδι ζωνχανό μεσ' την
  έλλήνική τταρ*δοση ψώτιζε τόν
  ήρωϊκό μας άγώνα έθνικής άντι
  στάσεως "Εκαιγε καί έρήμωνε τ
  χωρία μας, ]σκότωνε, λεηλατοθ-
  σε κατάστρεφε ό Γερμανός τώρα
  κατακτητής. Καί ο! «γνωστικοί»
  τραβοθσα» τα μαλλι* τους γι*
  την «τρέλλα» τού ΛαοΟ. Μα ί
  Κρηπκός Λαίς ΰτΐως καί όλό·ςλη
  ρος ό Ελληνικάς Λ«ός εΐχε μέ
  σα τού την όραή των ιτολεμι
  στ·ν τοΰ Άρκαδίου, περιφρονή
  σε τούς «λογικούς» χλΙ Εγραψε
  τίς Οιτέροχες σελίδες τής 'Λντι-
  σ τάσεως. "Εξερε πώς ώς ποΰ νά
  ψθάσειστή νίκη θά περνοθσε άττό
  ταλαιπωοΐες, περιτΐέτειες καί θυ·
  σίες, ΰιτως τδξερε καί ό ήγούμε·
  νος Γαβριήλ. Μά ήξερε καί ξέρει
  πως στό τέλος ό Λαός καί ίχι
  οί ιΐρόσκαιροι νικητές Θαχει τή
  νίκη.
  ΑΟτά είναι τα διδαγματα πού
  Εδωσε ή κρητική έττανάσταση τοθ
  1866 καί πιό κολύ τό 'Αρκάδι.
  Μά δέ μπορεΐ κανεΐς νά μή θυ-
  μηθεΐ καί τό ρόλο πού Επαιξε ή
  Αγγλικη πολιτική σήν κρητική
  έιιανάσταση τοθ 1866. Ρόλο κα-
  Θαρΐ έχθρ κά πρός τόν κρητικό
  λαό. *Η Αγγλικη κυβέρνηση Θε-
  ώρησε «Εγκλημα» την προσπα¬
  θεία τοθ "Αγγλου Ναυάρχβυ
  Πήλ νά σώσει μερικά γυναικό-
  π«ι·α άπό τή σφαγή. Ό ύπουρ-
  γός των εξωτερικών τής "Αγγλί¬
  ας Στάνλεϋ έλεγε πώς ή Τουρκία
  Ιχει βικ'αίωμα νά καταβτείλει
  την έπανάστ'Όη οτή Κρήτη, β-
  τιως κοΐ ή "Αγγλία εΓχε τό 4ικαί-
  ωμα νά κατ^σΐεί^ί-.ι την έπσν*-
  στσση στίς Ίν5(ες στά 1857. "Ο-
  ταν μέ πρωτοβουλία τής Ρ^σίας
  Εγινε κοινό βιάβημτ τής Ρωσσί¬
  α1;. ΠρωοΕΐς, ΓαλλΙας καί "Ιτα¬
  λίας 6π·ρ τής Κρήτης, γ1, Αγγλία
  άρνήθηκε νά πάρει μέοος στό δι
  άβημα (βλ. Παπαρήγοιτούλου
  I-
  στορία Τόμος Στ' σελ. 327, 323
  καί 322). Μέ τίτοιο τρόιτο δδει-
  ξε ή "Αγγλία την έχθοότητά τής
  πρός τούς άγώνες τοθ Κρητικού
  λαοό γι· τή λευτεριά καί άνε-
  ξαρτησΐα τού. Και είναι χρήσιμο
  τό δΐδαγμα αύτο γιατί μδς δεί-
  χνει πώς ή "Αγγλικη πολιτική ά-
  δυσώπητα ρεαλιστική ιτάντοτε
  «Τχε γιά γνώμονά της τα συμφέ¬
  ροντα τί)ς Αύτοκρατορίας. Σήαε-
  ρα πού ή νέ~ κατοχή, ή Άγγλ'-
  κή, Εχει όϊηγήσει τή χώρα μας
  στό χάος, σήμερττ πού ό 'Ελλη·
  νικΛς λαός άγων'ζεται πΛλι γιά
  την άνεξαρτησία τής χώρας τού,
  «οί γιά τίς ίλευθερίες τού, Τ* δΐ-
  δα^μα τοθ ΆρκαδΙου είναι τΐολύ
  τιμο.
  Νά γιατΐ τό Άρκαδι είναι £να
  αΙΛνιο σύμβολο γιά ί6ν 'Ελληνι-
  κό λαό. Νά γιατί τό τιμοΰμε καί
  γονατίζβυμε σήμερα μπρός στούς
  ί)θ»εσς τού ΆρκαδΙου πού μας
  66«σ χν ίνα ύπέροχο λαμττρό καί
  άξέχαστο παράδειγμα, αύτοθυ-
  σίΐς, παλληκαριας,πατριωτισμοθ
  καί άγέρωχης περιφρόνησης πρός
  τούς «γνωστικούς» καί πρός την
  ξένη αντιδράση.
  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
  Άρκάδι, έσύ, της Κρήτης ή καρίιά
  καί Κρήτη, έσύ, τοΰ κόσμβυ βλβυ τ' 'Αοκάδι.
  Μέ τή δικπ ·ας φλόγα ή λείεντιά
  σκβρπά κάββ βκλαβιάς βαρύ ακοιάδι.
  Άρκάδι λένβ πιά κάθε βωμό
  καί Κρήτη έ,τι βημαίνει αύτβθυαία.
  Άπό την άγια στάχτη αχς, πυρβ
  τριαντάφυλλο, φουντώνβι ή Έλευ3βρία.
  Σόφια Μαυροβιδή Παπαδάκη
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΛ. ΟΡΓΑΝΑ
  Ε'.
  ΔΚΜΟΙΙΑ ΕΜΩΟΡΙΚΗΙΜΪ
  ι ματά μου αύτά τάνοιωσα νά έ-1 στά νεανικά τους πρόσωπα σέ
  Ι πιτείνονται, νά πλαταίνουν καί, κοιτάζουν μέ μάτια πον λάμ-
  Απά τη Θέση
  ΠΛΒΟΝΑΖΟΝΤΕΣ»
  Χβές ά«λώΙηβ«ν ώς ««λ.ονετζ.ντεί» 240 «ρίπβ» στρ«τ.ώ«ς
  • *«ώ Κίντρβ» Βα^,κπί έκ««ιδ6ώβε«5 ™ "νέλβ» 550 περίπβ»
  ^ΐτ.ύνΤ«ν. •Υπάρχ.Γλβχος μ* *ών«μπ 50 στρ«τ.«των ««ο
  ·« 4««ίβν,ς «πέλυσαν τβύς 35. Περιττον βεβαία «ίνα. ν.: τονΐ-
  " ; «Ι άπβλυβέντες είναι δημβκρ«^ν ™%ημ*™ν·
  άπό
  ν' άγκαλιάζονται άπό τα άνάλο
  ΜΕΤΑΚΟΜΙ1Η ΟΣΤΟΝ
  Την προσέχη Κυριακή 10
  Νοεμβριού θά γίνει ή μετα-
  κομιδή των όστών των υπό
  των Γερμανών εκτελεσθέν-
  των ΣτυλιανοΟ Σαμαρείτη
  χαί υίοθ Κωνσταντίνου.
  Ή μετακοδιδή θά γίνει ά¬
  πό τό μετόχι Χορδάκι δπου
  έκτελέσθηκαν είς τό χωρίον
  Άγιος Σύλλας, δπου ή οίκο-
  γένειά τους ανήγειρε τάφο.
  Ή οίκογένεια Σαμαρείτη-
  δων, παρακαλεΐ τούς τιμών-
  τας τή μνήμη τους δπως πα-
  ρευρεθοθν είς την έπιμνημο-
  συνον δέησιν πού θά ψαλεΐ
  στόν τάφο τους στόν "Αγιο
  Σύλλα.
  II
  ΥΠΑΑΑΗΑΟ!
  ΣΤΟΝχ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑ 8 ([δ. ύπηρ.).—
  Έπιτροπή Δημόσίων Ύπαλ-
  λήλων επεσκέφθη χθές τόν
  κ. Σοφούλην καί τοΰ άνέπτυ
  ξε τα αίτήματα τής Δημοσι·
  οϋπαλληλικής τάξεως καί πα¬
  ρεκάλεσε τόν άρχηγό των
  Φιλελευθέρων νά φροντίσει
  γιά την ίκανοποίησή τους.
  Είναι καί αύτη άπό τβύς
  «φ<λοξενούμενους> τού Βαλι-
  δέ—Τζαμί, στόν δβύτερο δρο-
  φο τού όποίου στιγάζεται. Καί
  δμως, όπως είχαμε γράψει
  πιό μπροστά, τό σχολειό αύτό
  ιόιαθέτϊί δικό τού κτίριο πού
  θά μποροϋσε μέ λίγα εξοδα νά
  άποπεραΐωθεΐ καί νά λβιτουρ·
  γήσει έκεΐ ί| σχολή. Ό χώρος
  κου σΐεγάζβιαι σήμκρα, σέ σύγ-
  κριση μέ τ' άλλα σχολειά είναι
  κάπως ύποφερτός. Κι' αύτό
  γιατί οί μαθητές δέν υπέρ-
  βαίνουν τούς 200 καί «τίς 2ξ
  τάξεις, πού κάθε μιά διαθέτει
  καί την αϊθουσά της. "Έτσι τό ·, -
  ώρολύγειο ποόγοαμμα έφαρ- '
  μώζεται κανονικά μέ τή λει-
  ιουργία τής σχολής πρωϊ καί
  άπόγευμα.
  Έκτός όμως άπό αΐθουσες,
  καί τό έκπαιδευτήριο αύτό στε-
  ρεΐται όπως ολα τα άλλα, των
  πάντων. Θρανία, οΰτε έ'να.
  "Εδρες των καθηγητών, οΰτε
  ιχνος. Όσο δέ άπό όργανα
  διδασκαλίας, ή ελλειψη είναι
  παντβλής. Οΰτε κάν χάρτες
  γεωγβ,αφικοί ύπάρχουν.
  Έπίσης σοβαοή είναι ή
  γα αίσθήματα φιλίας καί βα-
  θϊίας κατανόησης των άνθρώ-
  πων αυτών γιά τούς όποίους
  εΐχα πάει ώς έκεΐ.
  ΟΙ μειθητές της παιδία, δλα
  τής δουλειάς, ξεχύλισαν άπό χά
  ρά σάν άκουσαν πώς ή «Έλεύ
  θερη Κβήτη»—ποΰ δέν την
  άγνοοϋσε κανένας τους;—ήλθε
  α' αύτούς γιά νά δεί, ν' άκού-
  σκι, νά μάθει, τί ελλείψει; καί
  τί άνάγκες εχει τό σχολειό τους
  καί νάοθβι συιεπείκουρος βτή
  μεγάλη προσπαθεία τους νά
  μορφωθοΰν.
  Μικροί προλετάριοι μέ Την
  εγνοια τής καθημερινής δου-
  ζωγραφισμένη πρόωρα
  πουν καί τούς νοιώθεις καί σέ
  νοιώθουν άπόλυτα δικό τους.
  Άποτελοΰνε ένα μικρά μέρος
  άπό κείνους πού ή άνάγκη τούς
  αρπαξε άπό τα θρανία των σχο
  λειών τους γιά νά τούς ρΐξει
  στή βιοπάλη.
  Ή νυκτεοινή αυτή σχολή
  τοΰς, παρέχει την δυνατότητία
  νά έπεκτείνουν κάπως την μόρ
  φωσή τους καί αύτό τό κάνουν
  πρόθυμα τα παιδία αύτά θυσιά
  ζοντας τίς λίγες νυκτερινές «δ-
  ρες άνάπαυσης πού διαθέτουν
  ΰστερα άπό τή οουλειά τής ήμέ
  οας.
  ΑΥΡΙΟ : Πώς έργάζεται ή νυ-
  κτβρινή Έμπερική Σχολή καί ηοιές
  οί έλλείψεις της.
  -----------13 ----1----« -ι - -- -ι
  ελλειψη ενός γραφείου γιά τό
  διευθυντή τής Σχολής καί μιάς
  αιθούσας πού θά μποροΰν
  στήν ώρα τοΰ διαλείμματος
  νά άναπαυθοϋν οί καθηγητές.
  Η Π.Ο.Α.Ν. ΠΑΡΑΓΟΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΚΑΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΑΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΤΟΥ
  ΔΟΣΜΟΥ

  πλέον «Ισχος οτ« τ*σ«
  ΤΟ ΝΟΝΟΣΧΕΔΙΟ
  ΠΕΡΙ ΚΑΤ-ΥΝΑΣΜΟΥ
  ΑβΗΝΑ 8 (Ίδιαίτ. ύπηρ.)
  Κατά τό σημερινό ύπουρ-
  γικό συμβούλιο ό ύπουργός
  τής Δικαιοσύνης θά εΐσηγη
  θεΐ τό νομοσχέδιο περί €κα-
  τευνασμοθ», "Αν τό νομο·
  σχέδιο έγκριθεΐ άπό τό ύ
  πουργικό συμβούλιο θά κα-
  ταθέσει άπόψε στή βουλή.
  νυκτερινη
  ΕΟΑΤΓΕΑΜΑΙΙΚΗΕΜΗΙΡ.ΣΙΙΑΙ
  Όταν κάποιο βράδυ ξεκίνη-
  σα νά έπισκεφθώ τή Σχολή αυ¬
  τή, γιά νά την γνωρί^ω άπό
  κοντά, νά δώ τή δουλειά πού
  γίνεται έκεΐ μέσα καί τίς συν-
  θήκες κάτω άπό τίς οποίες γί¬
  νεται, όμολογώ πώς κατεχόμου
  να «πό έ'να ξεχωρισΐό φιλικό
  αΐσθημα στοργής πρός τούς μα
  θητές της καί σεβασμοϋ στό
  προσωπικό της.
  Σάν βρέθηκα άνάμεσα σε μα
  θητες καί δασκάλους τα αίσθή
  "Οταν τό ά τιφασιοτικό καμί-
  νι των δουλωμένων λαών επ ιρ-
  νε τίς πρώτες τού λάμψεις καί
  τα πυράτ τού ά οχτ Οσ ν έ'να
  κο-νό σημεϊο. Τή συντριβή τοΰ
  φασισμοΰ. Ό ά τ φασιστικός πό
  λεμος φοόντωνε παντοθ. Τα
  νέ δτα ολου τοΰ κόσμου όρθώ
  βηκα Θαρραλέα ένάντ α στή
  φασιστική βία, καί γίνηκαν ή
  μαχητική πρωτοπορεία τοϋ άντι-
  φασιστικοΰ ξεσηκωμοΰ των
  λαών.
  Πολεμοΰν τα νειδτα άδελφω
  μενά καί μέσα άπ' τόν άγώνα
  τους όραματίζ νται έ'να και-
  νούργιο κι άναμορφωμένο κό-
  σμο χωρίς φασισμούς καί πο-
  λέμους
  Ή άνΐΐφασιστική πά η τους
  γίνεται Ιδέα Ιερή. Ίδέα παντο-
  Εΐνής άδελφωσύνης κι* εΐρήνευ-
  σης.
  Ή πείρα τής φασιστικής έπι-
  δρομής, δυναμώνει τή Θελήση
  τής ΝεολαΙας τοΰ Κόσμου για
  άναμορφωτική και δημιουργική
  δουλειά.
  Κι' αύτό τόν κοινό πόθο και
  την άνάνκη γ ά διαρκή κι' έξα-
  σφαλισμένη ειρήνη, διακηρυττον
  τας, τό Π. Σ. Νέων, βάζει γιά
  πρώτη ψορά στή παγκό'μ α Ιστο
  ρία, τό πιό ^εγάλο άντΐφασιστι-
  κό γεγονός. Τή σύ κληση τή ■
  πρώτης Παγκόσμιας Συνδιάσκε-
  ψης Νέων, πού μέσα άπ' αυτήν
  ίδρΰεται ή Π.Ο.Δ.Ν. Κληρον:μιά
  τοΰ άπελευθερωτικοΰ πολέυου,
  γίνετα Ιστορ κό Θεμέλιο στή
  φΐλΐα καί την Ειρήνη άνάμεσ ι
  σέ Νεολαΐες καί "Εθνη,..
  Τα έκατομμύρια νέων πού αν¬
  τιπροσωπείαι μέ την ένότητα σέ
  κοινούς σκοπούς καί δράση, άπο
  τελοϋν τή θεμελιακή έγγύηση
  γιά τό Μέλλον τοΰ Κό·μου.
  ΟΙ σκοποί τη·: πού έκφράζουν
  τό δικαίωμα των Νέων τού Κό
  σμου <άθε Χώρας καί Φυλής, νά ζήσουν καί νά μορφωθοΰν μα¬ κρυά άπό τυράννους καί φασι- σμούς, Γίνουν ζωή καί Θάρρος στήν εΐρηνική πορεία των Νεο- λαιών τής Γής. Ή φωτΐινή της καθοδήγηση, μ' όδηγό της το Είρηνικό μέλ- λον τής Νέ λαΐας τοΰ Κόσμου, στέκει άκοίμητος φρουρός στό Δημιουργι ό Εργο της, στέκει πλάϊ της, στήν Ιδία γραμμή τού άνώνα γιι την "ατάχτηση τής Είρήνης. * * Ό μεταπολεμικάς κόσμος, άνα (Συνέχεια στή 2η Σβλίδα) Γ .
  ΚΡΗΤΗ»
  .ΜΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  Χειμερινος ΗΛΕΚΤΡΑ-Σήμερον
  Παραστάσεις άπό ώρα 6 μ. μ.
  Ιον «'β Είβηνικός βτΐς Φλώγες»
  «Λαϊκβί 'Εκδιχηταί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινος
  Σήμερον ώραι 6 μ. μ. συνεχώς
  <(Τέ οημάίι τοΰ Ζορο» *πΙ πλέον Ζουρνάλ Προσεχώς: Χον*ρός—Λυγνός. ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ» βίασος Ππλί-ι.ιλόγου Σύμττροξ ς Π. ΞυνοΟ —Σ ΙΛι- λούση Πρωταγωιίστρια Ήλέκ- τρτ Β<ϋχλ·. Ξήιιβββν ώρα 9 1)3 ή ξεκαρδιστι- κή κωμωβία τοΰ Άκηιδιμαϊκοΰ Γ. Βίνοπούλου Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ Αυριον Μβγάλη Λαϊ>:ή άπογευμα-
  χινή μέ Γενική ϊΐσοδο 1ΒΓ0 .
  Τό Βράθυ ώρα 10. Ό Ρωαικός
  Κολοσβός ΤΟ ΖΩΝΤΛΝΟ ΠΤΩΜΑ
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  Λάμπρου Κανακάκη
  (Κέντρον)
  ι νέ ΜΙΝ Ω Α
  Σήμεοο»
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  'Ενας κινηματογραφΐκός
  θρίαμβος. "Ερωτ'ς, μίση, ίπ-
  ττοτισμοί, περιπέτειαι.
  Ή άξέχασΐη έποποιΐα
  ΤΟΣΗΜΑΔΙ
  ΤΟΥ ΖΟΡΟ
  Μέ τούς Τάϋρον Πάουερ
  ΛΙΝΤΑ ΝΤΑΡΝΕΛ
  "Επί πλέον Νέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς:
  ΧΟΝΑΡΟΙ-ΛΙΓΓΝΟ^
  ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΤΕ
  Άπό τό Κάρβ->υνο!
  Μέ μιά Γκαξιέρα Νέου τύιΐου
  Πβτρίλαίου καΐ Βενζίνης
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ
  Κατάστημα Εϊδών
  Πετρελαιθφωτισμοϋ
  Ι. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  Χρ στ- Άργυράκη (Άραστά)
  Έξαρτόματα διά λούξ καί
  Γκαζιέρες, Φωτιστικό Πετρέ¬
  λαιον, 'Αμίαντα κ.λ.π.
  2ΥΝΕΡΓΕΙ© ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  "Αφιχθη κτΐ .ϊνχα^ρ Ι ?ν*ς
  τή εβδ-'μΛδΐΓ δι' Άθή'~ς όπ·
  χυδρόμο;; κ. νιχ. Μιλτ. ΜιλιΛά-
  κηί: κγ·Ι ΛέιεΓοι ταΓανγελί τς έμ-
  ■τοοευμ ίτω» κοΐ την ατοστιλ'ν
  δβμΛτων- Πληοοφορΐίτι νατ&οτχ
  μα ΆντωνΙου Σφαχισν^η Για
  τρ ^δικο·
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό συν. Γιάννης Χρονάκης έ
  κατέστησε τό γραφείον το»>
  στην «δό Κόσμων (Ντΐρμιτζί-
  βικα).
  ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑϋ
  Καί άλλα λουλούδια πωλούν-
  ται παοά τού ΑΝΤΡΕΑ
  ΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα-
  (Παραπλεύρως Αγ. Άντρέα)
  Βρεθηκανε άπό την κ. Ελένη
  Τερζάκη δυό Δρλτ-ία τροφίμων, Γβ-
  ωργίου κα'ι Μαρίας 'Αλεξάκη. Μπο-
  ροϋν νά τα. πάρουν άπό τό οπίτι της.
  Επάνω φυλακές πλησίον Πυροσβ.
  "Υπηρεσίας.
  Ζητεί τ α ι Χρηματοκιβώτιβν
  φρός αγοράν Πληροφορίαι στά γρα
  πειά μας.
  Βασιλ. Κουγιουμτζής
  Όδβντίατρος
  Δ έχεται είς τό Ιατρείον τού
  έναντι Γεωρ.αντα 9—1 καΐ 3—7.
  ΤΟΤΙΑΕΦΩΝΠΡβΤ.ΚΕΝίΡΟΥ
  Γνωστοποιεΐται ότι τό τη-
  λ,έφωνο τοΰ Έργατικοΰ Κέν-
  τρου λειτουργεΐ καί πάλι στόν
  ϊρι#. 4.08.
  - ίίδοποιοΰνται οί κ. κ. έργο-
  δότβι κλπ. ότι δύνανται νά επι·
  κΉνωνοίϊν διά τυχόν ζητήματα
  μΐ τα Έργατικά Σαιμα ρΐα.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται τα μέλη τοθ
  Σωματείου Μαγείρων καί
  βοηθών σέ γενικ,ή συνέλευση
  αΰ,.ιου Σάββατον 9 τρ. καΐ
  ώραν 2 μ. μ. στό Έργατικό
  Κέντρβ. Θέμστα: Έξέτασΐς
  τής Οίκονομικής καταστά¬
  σεως τού κλάδου.
  Ή Διοίκησις
  Ήλέκτρα
  ΣΗΜΕΡΟΝ.
  ι.αραστάσε'ς άπό ώρα;6 μ. μ.
  "Κνα Πολε·<κο πρόγραμμα Ιον Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ 2ον ΣΟΒ- ΦΙΛΜ ΓΚΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ έλ *στικά καινουργή ΜΙΣΕΛΕΝ ι*——————- Γνωστά είς τούς Σωφέρ καί ιδιοκτήτας αύ τοκινήτων διά την άντοχήν των. Τιμαί έξαιρετικως συμφέρ' υσαι Α. Σακλαμπάνης—Πλ. Χρονίδης ΤΗΛ. 8-14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ Παρελήφθησαν καί πωλοΰνται Λάστιχα αυτοκινήτων 6λ.ων των διαστάσεων·. ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ Επί πλέον λάστιχα καί σαμπρέλαι ποδηλά- των μέ τιμές λογικές. Λεωφ. Κουντουριώτη 6 (Μεϊντάνι) Τηλέφ. 567 ΒΟΥΛΗ ΕΠΑΥΣΕ ΝΛ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ» ΟίϋΓΓΑΟΙ 2ΚΙΙΙΤ00ΕΤ07Ν ΑΙΑΗΜΜ/ΑΤΑ ΪΤΙ1 Π5ΝΑΕ1Ο»™ Οί Βαρυσήμαντες δηλώσεις τού κ. Τσου¬ δερου ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΗΝΑ (ϊδ. ύττ.) Σέ σημε- ρινή δημοκρατική εφημερίδα δημοσιευεται άνβικτή επιστο- λή τοθ άρχηγοΟ τοθ Δημο- κρατικοθ Προβδευτικοϋ κόμ- ματος κ, Τσουδεροθπρός τόν Γεώργιο, Ό κ. Τσουδερός τον.ζει σ' αυτή δτι ο τελευ- ταϊος κυβερνητικάς άνασχη- ματισμός άνοιξε βξυτατη κρίση. "Η Βουλή έπαυσε νά είναι 'Εθνική. Άντιπροσωπεία, Ό κ. Τσουδερός προτείνει στήν άνοικτή τού έπιστολή, να άλ λάξει ή σημερινή Κυβέρνηση «δι' άλλης, ή όπόία θά έκ- προσωπεΐ την πολιτικήν τής συνδιαλλαγής καί ή όποία έμπνέουσα κοινήν λαϊκήν εμπιστοσύνην θά διαλύσβί άνευ άναβολής την παρού¬ σαν Βουλήν» καΐ θά ένεργή σει έκλογές. 'Υπογραμμίζει τίς εύθύνες τοϋ Γεωργίου κσί τονίζει δτι ή «ίσχυρά καί ϋγκυρος» Κυ βέρνησης πού θά προέλθει ά¬ πό τίς έκλονές θά τακτοποιή σει τό «ζήτημα τής δημοσίας άξεως», τό οικονομικόν τό ό ποίον εχει καταβαραθρωθεΐ καί θά περισώσει δ,τι είναι δυνατόν άπό τίς έθνικές διε- κδικήσεις «διά μιας σαφοθς καί σταθεράς πολιτικής, ΑΛ¬ ΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ>. Σ. Σ. ή ύ-
  πογράμμιση είναι τού Τσου¬
  δερου).
  Άναφερόμενος στό ζήτη-
  μα τής δημοσίας τάκεως ό κ.
  Τσουδερός ύπογραμμίζει την
  άνάγκη πραγματικής άλλα-
  γής πολιτικής ΜΕ ΣΑΦΗ ΚΑ
  ΤΕΠΘΥΝΣΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΕΥ
  ΝΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙ
  ΑΛΛΑΓΗΝ». (Σ. σ. ή ύπο-
  γράμμιση είναι τοϋ κ. Τσου
  δεροθ).
  Τονίζει δτι άν δέν πραγ-
  ματοποιηθεΐ αύιό, πολύ γρή
  γορα €θά καταντήσωμεν είς
  μίαν ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΙΝ
  μέ τούς επαναστάτας» καί
  «είς μίαν διάλυσιν τοθ ατρα-
  τεύματος μας», τοθ όποΐου
  την χρησίμοποίηση στίς έκ-
  καθαριστικές έηιχειρήσεις
  καταδικάζει απολύτως.
  ΟΙ
  ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΑΤΤΕΡΣΟΝ
  ΑΔΗΝΑ 8 (ίδ. τηλ)μα). Ή
  άπεργία των Τραπεζιτικών
  καί των Δημοσίων ύπαλλή-
  λων επέτυχε πλήρως. Ή
  Συνομοσπονδία των Δημο¬
  σίαν Ύπαλλήλων μέ άνακοί-
  νωσή της, έπικρίνει δρυμύτα-
  τα τίς δηλώσεις τοθ Πρωθυ
  πουργοθ περί ευθυνής των
  ύπαλλήλων έναντι τοθ λαοθ
  λόγω τής άπε γίας τους, και
  τονίζει, δτι, ό <Πρωθυπουρ- γός ουδόλως συναισθάνεται τίς βαρύτατες εύθύνες τοθ ϊδιου, έναντι τοθ λαοθ, γιά την εξυπηρετήση τοθ όποίου έτάχθήσαν οί Δημ. Ύπάλ- ληλοι». Περαιτέρω ύπογραμ- μίζ;·. ότι εΤναι άνάγκη 'νά συναισθενθεί ή Ινυρέ^ τίς εύθύνες της έναντι των έξαθλιωμένων ύκαλλήλων, οί όποΐοι θά άναγκασθοθν νά κατέλθουν σέ άπεργία διαρκείας, γιά νά ύπερασπΐ- σουν τα δικαιώματα τής ζω- ής τους. Άμερικανός έκπρόσωπος τής νομισματικής υπηρεσίας | κ. Πάττερσον εδήλωσε δτι, συμφωνεΐ απολύτως μέ την Κυβέρνηση καί μέ τούς "Αγ- γλους στό νά μή δοθεϊ ού- δεμία αυξήση στούς Δημοαί- ους^Ύπαλλήλους. Ό Πάτ τΓ'ρσον δικαιολόγησε την ά>
  ποψή τού μέ τό γνωστό επι
  χείρημα τοθ κινδύνου τοθ
  πληθωρισμού!..
  (2υνέχϊΐα άπό την 1η σελίδα)
  θρεμμ νος μέ τή ϋπικρή πζΐρα
  τής φασ σπκής έπιδρομής, χτί-
  ζει τόν καλλίτερο κόσμο τού.
  Τόν κόσμο τής Είρήνης καΐ τής
  προόδου, χωρίς άνθρώπ νες συμ
  φο^ές καί πολέμους.
  Ή Νεολσία τοθ Κίσμου μέ
  φωτεινό της όδηγητή την Π. Ο.
  Δ. Ν., γίνεται ή πρωτοπόρσ δό-
  ναμη στό μεγάλο κ' άναμορφω-
  τικό φ άξιμο τής Γής. Ή Μεγά-
  λη έγγύηση γιά την διατηρήση
  τής Είρήνης καί τής Άδολφότη-
  τας των Λαών.
  Ό Δημιουργικός όργαομόςστό
  πεδίο τής ί-Ιρήνης, λύνει τα μ^-
  ταπολε ικά προβλήματα τής
  Νέ >λαίας το3 Κόσμου, καΐ γίνε-
  ται ό όπδβασιτιστής τής άνθρώ¬
  π νης ζωής γ ά κ>θί καινούργια
  φα^ι τική έπιβολή.
  Ή Έλληνική Νεολαία μέ την
  Ε.Π. ΛΝ. τ3ιναπόσπα(στο κομμάτι
  της Π Ο.Δ Δ. στή πρώτη γραμ-
  μή, ουνεχί,ει τό ά ώνα της γι *
  τό ξερίζω α τού φασισμοΰ άπ'
  την Έλληνική χώρα γιά λευτε-
  ρι» κι' άνεξαρτησία.
  Ή πανκόσμιςχ στοργή καί τό
  ενδιαφέρον των Νεολαιων τού
  Κόσμου, δυναμώνο.^ τό Μργο
  μας και εγγυώνται τή γρήγορη
  εξάλειψη <οϋ φασισμοΰ, καΐ τή μεγάλη Νίκη τής 'Ελληνικής Γΐεολαίτς καί τού Λαοΰ. Μανώλης Λουλγεράκης Γραμματέας τοΰ Συμβ. Νομοϋ Ηρακλείου τής Ε.Π.Ο.Ν. ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕ1ΩΜΑ -1Α Η Ο Μ Η ΗΜΙΟΝΟΗ Ανακοινούται ότι άπό σή¬ μερον Παρασκευήν άρχΐζει ή διανομή των μικροσώμων ήμιόνων Βραζιλίας. Τα ζώα θά δοθοθν μόνον είς τούς δι- καιούχους τούς περιλαμβα νομένους είς τούς πίνακας δικαιούχων τής Νομαρχιακής 'Επιτροπής Μέχρι τής προ- σεχοϋς Δευτέρας θά τηοηθή σειρά προτεραιότητος. Άπό Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ Ή Σπιξττηςιική κωμωδία «Ήμέ ρωμα τής ΣτρΕγνλ.ας», στή 6ισ- σκευή πού ετταιξε καϊ ή Κατερί να (-Ανδρεοδη), άποδόθηκε άττό τό θίασο Παλοΐιολόγ.ιυ μέ την πιό μεγάλη φινέτσα ττού μττορεϊ νά γίνει. Ή Ήλέκτρα Βαχλσ, ώς Καχερινοθλοτ, εϊταν ή πιό χαριτω μένη ίνζενύ κσί οί μετατττώσεις της άπό τό πεϊσμα τού ρόλου ώς τίς έκδηλώσεις τής «έιτψελβ^» κρυμμένης τρυφερότητας εϊταν άριστουρί/ημοΓτικές; καί άβίαστες. Ό κ. Πδνος Ξυιός, ώ; Πέτρος Πετροθκος, άττολαυ ιχ κός. Μ" δ- λη την προσαρμογή τοθ £ργου στή "ύγχρονη πραγματικότητα, ό κ. Ξυνός κατόρθωσε νά δ'ατη- ρήαει τή δροσιά κσϊ τό σπινθηρο βόλο πιεθμα τοθ Σαιξπηρικοΰ κειμένου καί συγχρόνως να πα- ρουσιΊΓσει 8ναν Πέτρο τωρινό, σάν ζαΐν—πρεμιέ κωμωδίας τοϋ χαιροθ μας. Οί κ. κ, Φύριος (Κλάτταί:), Μα^ούσης (Φλάττας) άμίμητος .καϊ Ιδίως στίς ττσντομί μζς τους. "Εάν τό·Εργο παιζότσν «κοστωμέ», θα εΐταν τέλειοι Σαιξ πηρικοί τύτΐοι. Ή κ Κολυβά ώς Μιτατίστα δπως τιάντσ αψογη, ύ,τοδειγμαπκή. ΟΙ άδερφές καί γτμπροΐ τής Κατερινούλος (Γώ γ« Παπαγεωργίου, Μαρίκα Κα ψάνη, Λημητρΐου, Χειμωνίδη- είταν καλά τονισμένες έμφανί σειο. Γενικΰτ, στήν παράοταση αυτή όχι μόνο καθένας ήθοποιός εϊταν καλοβαλμένος, άλλα καί δόθηκί: Μνα τιειθαρχημένο «σύνο- λο». Α-Σ τής Τρίΐης θά χορηγοϋνται τα ζώα ανεξαρτήτως σειράς είς δλους τούς άναγραφο- μένους είς τόν ηίνακα. Ά- παραίτητος προκαταβολή πρώτης δόσεως έκ 250—300. 000 δραχ. αναλόγως τής ή- λικίας, υψους καί καταστά* ως. ζώου. ΝΟΜΑΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γεωργικοΰ ΈφοδιασμοΟ , Ηρακλείου ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑον λης Γίίΐέφυγε νά όμιλήσει ΟΙ άβχτ,γοί της Ε. Π. Ε." Χβ| ο Ζερρας, επεκριναν την Εσ(0. τερική καί βξωΐβρική πολιτιχΐ τής Κυβερνήσεως. Εϊδιχώτερα, ό Κανελλόπου- λος επιβεβαιωσε {τι, «ημονη. κές πεοιοχές τής Β. Έλλιίδα: τελονν υπό τον άπόλυτ·ν ?. λεγχο των άντβρτών. Σέ συνε'. χεια άνέφερε μερικές χαρακτη- ριστικές περιπτώσεις ββυλευ- τών ποϋ άδυνατοϋν νά μ8ϊ(Ι. βοίϊν στίς περιφέρειες αύτές. Τίς άποκαλύψεις αύτές τοΰ χ. Κανελλοπούλου, έπιβεβαίωσαν οί παρόντες βουλευτές. Ή σν- συζήτησις συνεχίστηχεπέραηής τετάρτης πρωϊνής. ΑΘΗΝΑ 8 (ίδ τηλ.).—Κ «ν¬ τά την προχθεσινή συνεδρίαση τής Βουλής, υπεβλήθη αϊφνι- όιαστικά Γ.ρόταση 40 βουλευ- τών ύΐΐέρ τού σχηματισμοϋ Κυ¬ βερνήσεως δήθεν Έθνικης Σωτηρίαί. Ό έλιγμός^ «ύτος ήταν σκηνοθεΓημβνος άπ* τόν Παπανίρέου ΰστερα άπό ύπό- δειξη τβν "Αγγλων καί απο¬ βλέπει στό νά Φίσει δίλημμα, καθότι ή Κυβέρνηση ύποχρέω- σε τβν πρόεδρο τής Βουλής νά άναβάλει. την πρόταση καί πρόσταξε ψηφοφορία έμπιστο- σύνης. Ή ενεργεια των "Αγ¬ γλων δημιούργτΐσε ^ιτιθανότητα επαναλήψεως των συνβμιλιών γιά τή διευρυνθή. Κατά την γενομένη συζητήση ό Σοφού¬ ΤΟΨΙΙΦΙΣΜΑ.,ΚΑΤΕΥ«ΑΣΜΟΓΤΣΑΛΛΛΡΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΓΛίΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛητ ΑΘΗΝΑ 8 (10. τηλεγρ.).— Τό ύπουργικό σχολήθηκε χθές βυμβούλιο ά- άποκλϊΐστικαι μέ την τελική διατυπώση τοΰ ψηφίσματθΓ — μπλόφβ^ περί κατευνασμοΰ. Σχετικά μέ τβ πβριεχόμενό τού, ό υπουργός τής Δικαιοσύνης άνακοίνωσε ότι παρέχεται στούς άντάρτες προθεσμία βπως παραίώσουν τα δπλα. "Οποίος προσερχϊϊαι ν*ί πα- ραύοθΐΐ, άπολαμβάνει των μέ- τρων επιεικείας τοϋ ψηφίσμα- τος. Σύμφωνα δηλαδή μέ τό ψήφισμα οί καταδιωκόμενοι ·θά μπορέσουν νά επιστρέψουν Α· οπλοι στά χωρία τους, όταν την προστασία τής ζωης θά εγγυηθοϋν οί πάνοπλβι μο ναρχικβί δολοφίνοι. Τ5 «Νι· ούς Κρόνικλ» άναφερόμΕνο στή -δήθεν άμνηστεία τού Τσαλδάρη γ^άφει: «"Υστεςα ά¬ πό την πλήρη άπβτυχία των έχ καθαριστικών έπιχειρήσεων, β Τσαλδάρης ξαφνΐκά έγ/ΐαταλεί- π«ι την άναανταρΐΊκή τού πο- λιτική». Ή Αγγλικη εφημερί· δα καταλήγβι: «Ύπάρχουν πληροφορίες ότι οί λιποταξίες τοβ στρατοΰ πρός τού; άνταρ- τες επλήθυναν, γιγονος πού ά- ποβείχνουν οί μαζικές δίκεςκαΐ καταδίκες στριιτιωτών. ΑίίΙΟΣΙ ΣΤΗ ΗΤΙΚΗ ΠΡΕΣΙίΙΙ ΜΕ ΤΗΝίΕΟΕΤΕΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 8 (ίδ. τηλ)μα).— Μέ έξαΐρετική συμμε οχή κό σμου ϊγινε χθές στήν Σοβιε- τική ΠρεσβεΙα δεξίωση μέ την εύκαιρΐα τής έπετείου τής Όκτωβριανής έπανάστασης. Παρέστησαν οί κ. κ. Τσαλ¬ δάρης, Θεοτόκης, Δραγού- μης, Στεφανόπουλος, Χέλ- μης, Σιάντος, Παρτσαλίδης, οί στρατηγοΐ Χατζημιχάλης, Σπηλιωτόπουλος, Πλαστή¬ ρας, έκπρόσωποι τής Άλλη λεγγύης καί τής νόμιμης διοΐ κησης τής Γενικής Συνομο· σπβνδίας 'Εργατών, καθώς καί οί Τσουδερός, Μυλωνδς, Κανελλόπουλος, Βενιζέλος, ο αστυνομικάς διευθυντής Έ- βερτ, δ διευθυντής τοθ Ραδιο φωνικοθ Σταθμοΰ Σιφναϊβς καί άλλες προσωπικότητες. ΟΙ αϊθουσες ήταν άσφυκτικά γεμάτες άπά έκπροσώπους ' τής 'Δθηναΐκής κοινωνίας. Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ ΑΘΗΝΑ 8 (ίδ. τηλ)μα).— Ή Κεντρική Έπιτροπή τοθ ΕΑΜ, μέ την εύκαιρία τής έ¬ πετείου τής Όκτωβριανής Έ παναατάσεως, υπέβαλε στό ΣτρατάρχηΣτάλιν, έγκάρδια συγχαρητήρια. Ό Ελληνικάς λαός, τονίζει, ά~οβλέπει πρός ι την Σοβιετικήν Ένωση ώς άποφασιστικόν παράνοντσ διά την κατΐσχυση των άρ· χών τοθ άντιφαοιστικοθ πο¬ λέμου καί την θεμελίωση δι¬ καίας καί διαρκοΰς είρήνης γιά τό καλό τής ανθρωπότη¬ τος. ΟΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΤΟΛΟΝ-ΙΝΟ ΜΙΛΗΣΕ ΧΟΕΣ ΣΕ ΣΥΤΚΕΝΤΡΟΣΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΟΜΠΗ! ΑΘΗΝΑ 8 (ίδ. τηλ.)— Ό κ. Σοφιανόπουλος σέ όμιλία τού στήν Αγγλικη Βουλή μπροστά σέ διακομματική συγκεντρώση βουλευτών, ε¬ ξέθεσε δσα διαδραματίσθη- σαν άπό την άπελευθέρωση μέχρι οήμερα καί ετόνισε δ¬ τι ή αίτία 8λων των κακών ήταν ή παραβίαση της Βάρ- κεζης. Την εύθύνη τής παρα- βίασης φέρνουν δλες οί με· ταδεκεμβριανές κυβερνήσεις, καθώς καί οί έκπρόσωποι τής Αγγλίας οί όποΐοι έγ- γυήθηκαν την εκτελέση της ΤΟ .ΕΚΛΟΕΝΟΗΜΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΛΗΚΠΟΑΑΛΗΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 8 (Ίδιαίτ. ύπηρ.) Αυριον καταβάλλεται στούς δημοσίους ύπαλλή- λους τό δεύτερο 15ημερο τοθ Δεκεμβρίου. Ή κατσβο- λή γίνεται στήν κανονικήν προθεσμία. άνέχθηκαν την παράβσση. Ό Σοφιανόπουλος υπέδει¬ ξε την άνάγΛη τοθ σχημα"" σμο» Οίκουμενικί)ς άπό δλα τα κόμματα γιά νά άποφευ- χθοθν οί ββρύτατες συνέ- 'πειες τής σημερινάς κστσ. Ι στάσεως. Την άποτυχΐα των ' διεκδικήσεων μας, κατελό- [ γισε σέ βάρος τής Κυβερνή- ' σεως ή όποία κράτησε άπρο- σχημάτιστα άντισοβιετική στάοη, ύπολογΐζουσα άνό· ' ητα σέ σύγκρουση των δυτι- 'κών δυνάμεων μέ τή Σοβιετι- 1 κή Ένωση χάριν τής 'Ελλά· 'δας. ( ΣΥιΜΑΝΤΗΣΗ ι ΤΡΟΥΜΑΝ-ΜΟΛΟΤΩΦ 1 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 (Ιδ, ύπηρ.) Ό ύπουργός των Έξωτερ κων τής Σοβιετικής'Ενώσεως Μολότωφ συναντήθηκε χθές στήν Ούάσιγκτων μέ τόν Πρόεδρο Τροθμαν. '-ον^λοΟν