92500

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■χξ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 11 Μαΐου |912
  · 36
  Αριθ. Πρωτ. 482
  » Διε/π. 3-23
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ άΙΚΑίίίΥΜ
  Ί'ιΐΓιιχα έξωτεοικτις όλληλο ραφίας
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς τό έν Αθήναις Κεντρικόν Ταμείον κατετεθη ύ~ό
  Βασιλ. Υπουργείω των Εξωτερικών ή έ* λιοΰν 263 ι9/4
  περιοι,σία τού1 έν Ββίΐίΐ τής Άφρι>ν5ς πίρυτι άτΐδ ':^·ι
  Ρεωργίου Πα*πδ τ] Πατ^Ιά^ έκ Κρήτης.
  Τα χρήμΐτα τα3τα θέλουσι παραδ"θ?; επί τη ί
  οίκείων πυτυίΐοΐίΐτίχ,ών κΐί τί:λ·.ον ϊίς τού; ένϊ
  νομίμους τούτου κληρονίμους.
  Χανιά τί 9 Μαί,υ 1912.
  (Έκ τοϋ τμήματος έξωτερ. ά
  τού
  ρ.
  Αριθ. Πρωτ. 2399
  » Δΐίκ. 1879
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ1 ΔΗχΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λ1ΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙΟΣ
  Δ:ακηρι3ττ·ι ότι:
  Εχτίθετα είς μϊΐοδοτική.· τελε'.ωτικν,ιΐ 8»}ΐυτ:ρα3αν σ,ι-ίφώ'ω;
  πρός τα; δίατίξεις τοΰ ύπ' άρ 6. 356 περί 3η;Λ5ίΐ-ασιών ϊτ. έ/.-;-
  / έσ«ω; δ^μοσ.ων έργων νθΑθυ χλι %^~ζ τούς ύτό τή·; ύπηρίσία; -ω/
  δημςσιω^ "Εργων σ,ιντΛχΟίντας /αί ΰτό το3 Δΐΐνθ.ιντο;ί τ "ύ»1 Δη-
  μθ3ίων ^]ργων Οεωρηθέντας όο;υς υυμρωνιώ/ *αί σχίτΐλόν πρ^^■
  τ:3,ο;ισ^όν ϊαπάνης ή κϊν^σχευή 'νύ προ· Β-μον 1~;λε:~.-
  μ.·νου τμήματςς τής αμαξιτής όϊο3 Βζ,,οο Καλυθών
  Άρθρον 1. Τα ίργβταδϊ* προϋπελογίσθι^ζν κατά :'τ·ι λ·-
  «τομερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμώ^ 5θ7θ κ*;
  δι" άτιρόοπτα Ιξοδα δραχ. 30. Επί το^ ζςσοΰ ιϋι άτρ-.ό-
  πτων ουδέν ?ϋ-ιΐίϋ>μα έ'χε; ό ίργολίβος.
  Ή Ιχπτωσις γ*νήτίται ίπί τοΓς % είς άκ·.:3.β; μ^νάδας.
  Άρθρον 2. Ή βημιοιτρίσία ίνεργηθήϊεταΐ έν ταΤ; Ιϊραις τώ^
  Ν;μών Χανίων Ρεθύμνης κ»ϊ Ήραχλΐιβ^ κα! ίν ^οΧς καταστή-
  μ^σϊ των οίχ,^ί*ιν Νομαρχίών έ»ώπ'.;,' ίπ'.τρι-'&ν σ^γχ= μ--ων
  παρά των οίχίίων Νομα,ο-χών ώ; π^οίίρωνί] τώ/ βνχτληρωτω,ι
  αύτ.^ν των ο'ΐΑείων Είρηνοϊικών καΐ ενός μηχανιχ:ϋ ή τ Γ ν α. α
  κληίΐιτών αυτών ώς μελών την 26 Μ^ιου 191*2 ήα«ρβν
  Σί66α-ον καί ώραν 9—10 τ., μ.
  "Αρθρον 3 Εις τ:ν δαγων;:,;όν ϊύναντχι νά λά6^τι μί.;:;/.ιί
  άΐ ά ί ΐ ί
  Αρίρ'ν 4 1Ι5ς ίργι^άβος ϊχων 'ά πρίσόντν —-' '";' >,-. Ο,ι.
  356 ν:μ .. ϊίναι ϊει,τ.ς ι; τ>,ν ?ϊ;μ".'ρβΐαν δν'ΐ'σ: -ί ·νν
  " ^* - Γ - - ? ' ' ' - Λ '~ ' Ι Τ» »
  γ;α ·μ3ν.:ν πσ:;πει;";ν την είς τι Τα 'ϊ-ν υ, Δ μ -ίι. ή ς
  ΤρΛ«ίζτ;ί Κρί.-ί,ς κ^ιάθεσιν, λ;γω ίγ . νή τ^', ς. ι ,<■·>' ' Ι) '
  Ε:; το'ς άτ3:^χό/:α; χατα τ':ν 3.αγ ^^ισ-. / έπιι:.?* ν·»· .α
  λάγψ Ιγγ ησ£ως κχ-»τί;5ντ/ ίνΐϊς τ,-ιδν ή^57'~<ν /-ι τ^ ;ι·ΐ3- ίοσία:. "Λρ',ρ:ν 5. Τα ληρύχεΐα χαΐ Ιςοϊα τού συναφθ :' " ου συμ- έπιδϊρύνουσι τεν έργολάίΐν. ΔρΟ;ον 6. Ο προϋπολογισμώ; καί ή ΐυνγ^ φτ, -■'/ υ .'//' - ε'ι^ί/έκτε,ειμίν'α εί-, τα Ύ02?ί'·; τώ^ άνω * ; ' - ·■!.■) εις τήιΐ διάθϊϊν των βίΐΛ μ!νω' νΐ λί6ω:ι γνώσιν α,των Έ; Χανίοις τί 11 Μ*ί;υ 1912 Έογων Δ ;ΐ"5ν ΈιτΛρίτ. -; Γ. ΓΛΛΑΝΙΙΙ' Άρ-.Ο. ΙΙρωτ. 2400 Β Ιί/.τ. 188') ΟΕΓΙΙΤΙΙ·.: ΛίΙΜΟΣίΛ^ ΑΪΦΛν'·.ΐνΣ ΛΗΜΟΣ!Ω>ί ΕΡίϋ-ί 4>1-:<2Νί ^ΠΠ^ "ΐ'Ι'/.ντι ι~.' όψΐ' -': άρίι Ο' ■· τίΐ ύτ'ι/ Ό · ?!6θ' ημάς Ά <·ι£'ρ-ς Δ ε.Ο - ;υ^?. λΤ|(-ωσιν νί;; 1>6;νόύσιΐις "(ΰ ' μίν-ί·
  II
  . /.
  νί/.ν.τιι 6τί -. ι τρακτιχα τή, |,ϊιο2ι:'3, Ι ν. ·τ,· 'ρ
  :τν 1· π ί λ ί [ ν τ ϋ. ε': "·ν ?*)»(■ (ΐιν τού !-τ: ΐ~ ; :; '
  ■τζ'-ΐ'.ο. ν α ίΐ: -τα ο τ*'ε^-ν':ς μ;:-5ΐ ^ , υ ΐ' κ^'ϊ »^αη
  μ:σίϊ- ϊικα ωμα.
  Ά^υρΐναεν τί -ια/,τν.-: τ^: ϊι:;*/' ϊ'^ζς ;λ:ι.!' > "3
  την 2 Μα'ί 1912 ΐνώ-: όν τώ; :π: ρ:τ:-Ίών α": , --.:γ: -
  Θπ3/^ *"Ρος το^^ο *:θι τ^,ν Γργ;ςΐϊν "Οιν;ί(ν .21"
  τής ϊ·ι/τεθείσης ίτ.'ΐ.:1", !535/1ϊ5ο^· ^· Ϊ!ϊ'η;-ς-- ^'Ί _ ' ;ι/
  ΐνεργη ησ:ο£./;ς ίνώ-!ΐ" τ.'ν !·ά τ?ί ϊΐϊ>».ρι,ς.ι ; τ ·„.-._
  ώ:σι''·ι»' έπιτροπειω» /ΐΐ ;ν τ:7ς ^:^ ο:, ι;* ι; χ > ι ι υ
  νί υ ίϋ!2 ή-^ίρ,ν Δίϋτίρα; >αί ώ;αν 9 — 10^. [Λ
  Έ. Χα,ί-.ι;'.7, 11 .Μαίϊ.· 1912
  Λιοιχώ» 'Κ^ίτρί-τ^;
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΙ'
  μμρφμ ρ
  σ ών κϊί έκτελέσ-;ως ίη,ίζ ΐων Ιργ^ν ν^μ^^ κα'; λοιτ:ϋς τΐ3
  Κ
  ΕΦϋΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ

  ι·«
  ϊ
  Αριθ. Άποο. 266
  ♦Ο Τελώνης Χανίων
  Λαβόντες ύπ' δψετ:
  Κατίσχομεν τόν έν τώ ίστορΐχώ τ,·)ς παρούσης αναφερόμενον
  καπνόν" καί
  Ειδοποιούμεν τόν καταδι&α;θεντα άγνωστ ν ό'ΐι δύναται νά
  4 τ^ν καρ-ΰσαν ένώπ.ον τής Έπιτροπής τού άμφΐ-
  ίΐ,υ, 30 ϊέ επί τοίς εκατόν ήτοι δραχ. 119.50
  είς τοΰς ύττΜήλβΛς τοΰ Τελωνείου Χανίων.
  Έγε'νϊτο καί εξεδόθη
  Έ<· Χανίοις τή 24 'ΑβρΓλίου 1912 Ό Τελώνης Μιχ. Χ2ον2άς Άχριδές αντίγραφον Χ^νία 2ύί/) ϋρίν. Ό Γραμματεύς το} Τελωνείου Γ. Π, Όρφανουδάχης » «.;! ώραν 5.30' -6· 6«ο τ;ΰ Σ.λή Φι. :ύλ 'Αγβοίχη, γεωρ- «οϊιδομΐν ιι«α τ?ν εισπρ,ςιν τής επϊβληθϊΐσης εκ δρ. 796.60 » γοθ, κατοίκου «Βαραυ,ίου χαί τοΰ Σ»ν«ξή τό μ.τ6χ«» όι ί,ερ- πί1^,™ £εν *πι τοϊ? ε^*? ™ ^'^' Γ^' *™ Γ » χόμενος ούτος σήμερον λίαν πρωί τ,,ν οίον τιν «,ο^αν έκ *9*Χ· 398.3 ϋ δ.«-/μ*ς 27ο.«0 εις τοι»ς; αναχαλϋψαντας και συλ- » Β^υσίο·, ,ίς Χα.ια, εΰ,.ν «ν ίέ.α „»,* Ιν,ντι τ,ύ έ,εΐ }&«* ". λαθρεμτδρει.^ Στυλ. Τζινην και Σαλη Φαφουλ » μαναζίου, άμι.ως εσπ.υσα μετ" ούτοΰ «ίς το ϋπ,δειχθέν μέρος, *™*"'~<= «■»■ -^> *» «' «ΐί .κατον ·Λτο( ϊοαν. 119.Ο0
  » ϊνθ* εύρον τό ώς είρηται, δέμα φέρον είς μέν την τ-λεΐ/ράν
  » ση^. Γ Π κβί τόν αριθμόν 10, είς δέ την έ:έραν π/βυράν
  » οημ. Μ Π, 8*ερ μετέφερον είς Κατάστ,-μϊ τοΰ Τελώνου
  » καί ζυγίσας τούτο ευρεθή βά"ρος μικτόν έν ΟΧωχί>ι5γρ τριά-
  » χοντα τρία χοί ήμισυ (αριθ. 33. 500)». '
  (Πρός βείαίωσιν συνέτίξα ττ,ν παροΰσαν Ιλθεΐιν».
  «Ό Τ»λων:φύλαξ
  « Σ. Τ ζί νη ς» χαί
  Β' ) Ττ.ν χατόθεβιν τοΰ άναχαλύψαντος -Ό άνω-ερω δέμα
  χαττνίν Σαλή Φαφούλ Άγαδάίη.
  Σχεφθέντες
  Έπειδή ίχ των καταθέσεων ϊιλφοτέρων τ=ί τε Τίλωνο!ρ;)ακος
  Σ. Τζίνη χαί τοΰ Σαλί) Φΐφ;ϋλ-'Αγα3^χη, χα;αφχίνεται ότι
  ό Ιν Βχρουσ ω άνϊχαλυρθεί; -ληΐίοιΐ τ^ΰ ιτλατάνου έ'^ δ;μα κα-
  «ιΐς είς φύλλα ξίνης παρχγα>(·>}ς κϊ.εσχί")·^ ά,έϊπο;-ς, κατά
  συνέικιαν'ό ίιαπ(»ξος την λίθρΐ,Αΐιοριχτν ταύτην Γ;ας:ν τ^γχάνε■.
  άγνωστος' κοί
  Έπιιοή ό άνακαλυφί'ίί; >αί κατασχεθείς ναπνος ?»ν ύτίέστη
  κατά τή» ί'ισαγωγήν -ου τόν νόμιμον τελωνισ(.όν χ^θίΐον δέν
  •έρει ίπ σύτοϋ την άπίρ«ίτητ-ν διά τ:ν τΐλωνισμϊν μολυδϊο-
  σφρΐγΐία Τελωνείου τινος, κατ' άκ:λ?ι·θίαν οό*βμία ;μφ·6ολια
  εναπομένει ιίς ημάς ότι ό χαπνός ούΐ.ς ίϊσήχθ,·) >αθρίίως χαί
  θά ετίθετο ε!ς άνάλωσιν χωρΐς νά ύπ:στη τόν 6'χ:μο^ τελωνι-
  σμόν ΰπ' αγνώστου ό ό-ςΤος πρός ά^έμ,ιτόν τ3^ όφϊλ:; προΐε-
  πάίησε νά ίολιιιθή τα συμφΐροντα τοΰ Δημοΐίο;.
  Διά ταύτα
  Ίδόντες χα'ι τα άρθρα 12ί, 143 χυί ίτίμϊνα *,γ2 ύτ' όρ 0.x.
  413 Τελων. Νόμου.
  Αριθ Πρωτ. 396
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Λυ.'βαει τοΰ άρθρ.υ 15 τοΰ ΰπ' άμθ. 769 Νομου περί ναυ»-
  γίων ».αί νιυ ι";'α!ί.ΐσΐ(Τ)ν, πρϊχηρύΐσΐταί ή ϊιά δημοπρασίας 4χ-
  μήχους 3 μ?τρων καί άνευ έξαρτημίτων.
  α δημοπραοίβς ή 10 Ίουνίουΐ912 καϊ ώραν
  Ά ποφασίζομ&ν
  Κηρΰσβομεν λϊθρεμιτορΐϊό» τό υπό το3 Τ*λιοοφύΛϊΛ3ς Σΐαλ.
  Τζϊνη κ»ί τοΰ Σϊλή Φίφ.ϋλ Άγαίά^η εί; την σ^νο κιαν Βα-
  ροθσι Χανίων καί πλησίον πλα;άν;υ ίν:χαλυφ«ίν )ταί /.Λ·:α-
  έ έν δίμα κχπνον «':ς φύλλα, ξίνη; π50!>ε.ι-Ε ι ς, βχ;ν;
  3350*
  Όρίίεται 2έ ν
  10—12 -λ. μ.
  Έν Ρεθΰμι"}
  Πρωτ.
  Διεχ,π.
  1912.
  Ό Τελώνης Ρεθύμνης
  Πολνδ. ΣαοννάτοΌς
  3711
  2242
  πράξεως τόν άγνωστον κάτοχον ούτον κιί
  Κ
  -.ι Ινονο^
  ν χζ}-.οί τ;ν χ^ρ '/' ί
  τής λαθριμχορΐχής ταύτ-ς πρίξεως λαί, την τ:ρ.ς
  σιον Τ«μ*Τον πληρωμήν τ;ΰ οΑταπλοΐ των ν.μ'μων ε;σαγω-
  γιχών ϊβσμών τοΰ χατ*σχεί)έντοί «κ "χιΌγράμ,-ΐων 33 1/ϊ χϊ-.;^
  ώς εξής.
  Δέμα 1 κχιτνός βάρ;υς μικτ:3 χιΧιίγραμμ.»..... 33.500
  Άχείαρον χιλιόγραμμα................... Ι .005
  32 495
  "Ητοι βά?ος καθαρόν χιλιόγραμμα τριά^οντα ϊύ; >ιαί γριμ-
  μάρια 495.
  Φόρος κακνοΰ χ.λιόγρομμα 82,495 Δρα/. 113.80
  Ποΐνή έ«ταπ>οϋ............... » 796.60
  Εν δ?φ » 900.40
  Ήτοι κ·»τΐϊκ»ζομιν τόν κηρυχθέντα Ινοχον άγνωστον ·*:*-
  τηγοροΰμενον ιίς την πρός τό Δημόσιθ/ Ταμείον πληρωμήν
  ϊραχμών έννεαχοσ'ων ν.ΐί λε~:<Γν έξήιιοντα (άρ θ. 900 60) ύ-έρ τοθ Δημοσίου, χαί τι ίξϊϊα τής πϊρούση; χά! ε'·ς ά'ταντα ι ά λοιβά νόμιμα ίαπαντ,μαια ιοΰ Δημ:3ΐ':υ ώς χαί ι!; τι;ν χαρτο- «ν τη"ς ιταρ»ύστς ϊριχμάς βέ*α (ΐ,ιθ. ίθ). 'Πν ΌνΊιιατι τοΰ Βασιλέως των 'ΕλλϊΙν<«>ν
  ΚΛΕΙΤΠΡΙΟχ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *Ο Οαρίι ΙΙοωι.δίκαις Χανίων Είιίαγγελίνς
  Έπ.ι ή δ Μανοϋσθί Πολίτας, Ιτώ, 24, πολίτη,- "Ελλην, χρι-
  σ-ΐϊιϊ; Όρ9·ί ;ο:, χίιοιχος Άϋχ^φΐυ Σφχχίων χαϊ ηδη φυγίϊκοί
  χχτηγορειτ^ι ς ^καίποζ "ου ό'τι ίκ συστάυίως μετά των Ιωάν.
  Μΐυ.έ Γεο>ργ!<,υ Λειβϊϊιωτάχΐίν χαί 6κο χοινοΰ συμφίροντοί χ» ρύμε, ι ιυϊΐπίφίσϋΐαν τή» έκτέλΐΓαν τίς επομένης άξοιοπίνου κ?Λξ«ως χοίϊ ίίΐχα ταΰ;ης σ'^ν^μ9>ογή'^αντ^^ άμοιίαίαν πρός άλλή-
  λύυ; συ/ίοιμιΐν χαί υπουτήοιζκ την : 2 Αύγ.ώσ^ου 1910 έ< τω ί ΜΚίί έ ά ξ 1 χαί τοϋς ΰτ' «ό-οί ^ω φύΑα.·.ας Νικόλαον Μ«νο- ον Παιουτσάχην χ*ϊ Ί'«ά.νην Πουμαράχη' νά αςκ άναγοιΐένην «Ίς τν(ν υπηρεσίαι των ήΐοι ν« ιξ 3υτώ" Μοινοΐσον Π-/ένταν Λιποτάχτην στο«- τιώτην, ήιτί'ληβαν τού-.ου; ίι* ίπ)ων- χϊΙ 5γι χατά το- Λύ-όν τότ-ν χ τ. χο-ίνο» χχΐ χατϊ την ίχτέλεσιν τοΰ χβθήχοντος τω» τοό-βυ • ςυβί'σιν τΐί,; (>ηθέντοις στ3ϊτιωτ.»ιΰ; ϊιά των λέςιων «χιραταδΐί
  ζίμηδες. ρουφιανοι».
  τό άνοιίΤ,αα τοιτο προβλέπί-αι χα' τιμωοϊΐται «»!> τ,
  57, 16υ χ*ί ί 09 τοΰ Π-.ινιχαυ Νιμοο, ^αραιτηοίζΐται ϊί ώί
  ΚαλοΓμεν
  μμ
  Έ-:6ΐοή ο χϊτηνρουμ«νος ούτος ιΐνϊ άπών καί άγνοεϊΐαι δ τίτος
  ς οι«[4ονϊ|ς τού.
  Ίίό»τί; χά1 τ'^ά^ΐα 105 χχΐ 406 -ή; Ποινιχής Διχονομίαί-
  ε'ρη.ίενον χατηγο^ούμενο, ι, ,% ^χ ΐσβή αΰτοπρθ"
  τού ϊ<ςοατη-!ου -Οΐμ Π:ωτ;8ΐχε'ίου Χΐν'ων την 21 τοΰ μ-^.ϊς Ίςυνίοιτο-Πτ-υ- 1912 ήαίίβν Π;μπτην χαί ώραν 8 χ.μ· Χ-% ?'-αϊ5ή ώ; ύ-.'τ'-ί τής έχτε'Έ'ση; πρϊξίως, άλλως βέλιι οήαη* συ,Λφώ.ω τω άρί^ο 407 τή; ΓΤο:νιχή;Διχθ.')|*ί«'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έν Χαιίοις
  25 'Απριλίου !912
  Ό Είία-^γελεΰς Χανίωυ
  Γ. Σσουλάς
  Οί χληίέντες μάρτυρις
  Εμμανουήλ Ά. Πετράκης ένωμοτάρχης
  Νι»<5λαος Κ. Μχνογΐαννάχης λξ Χρήστος Ά Παπουταάχης Ιωάννης Έμμ. Πιομαίάχης Έγγρβφα πρϊ,ς Αί ΰπ' αριθ. 75 χαι 86 τοΰ 1910 έχθέ<χει« τοθ Λάκχοο Κεραμιων. Άρμ5ται ό'πβες ϊ ι αντίτυπον
  τοΰ παρόντος τοιχοχολλήϊΤ) είς -ήν τελευταίαν χατοικίαν τβΰ κοιτη-
  γβροομένου χ«1 έτερον τοιχοκολλήση «Ιί οηικίσι» μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εϊσαγγιλώ; Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  δέ χαλοΰμίν «ύτόν 8πως λάβγι γ/ώΐιν τώ/ εγγράφων της τοΰ χωρίον τίΰ κχτηγορουμίν,υ καί έτερον είς την ίδραν τοθ
  άχροατηοίου το3 Πρωτοδικείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  ί Ό Δημόαιος Κατήγορος Χανίων
  : Κ. Δουνάκης
  κατ. Μοιίλίτϊ Κιηωνίας
  απόδειξιν
  Ϊ Γέρω
  ΆριΘμ. Πρωτ. 1108
  » Διεκιτ. 916
  Έν "Ονόματι τοί δαΰιλέως των Έ
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμιι των άεθρων 405 καί 406 τής ϋονκής Δικονίμία;.
  Καλο'μεν τόν επί ά-οπλανήσϊΐ είς άσίλγειαν επί ΰπισχέσει
  γάμο>ο Έλε^θίριον Ν'.νολάλην πρώην κάτοικον Χα.ιων κϊί ή"5η
  αγνώστου διαμονήν Γνΐ προσίλθϊ| αότί.προσίικως τί;ν 15 Ίου·
  νίου τοΰ Ιτου 1912 ημέραν Παρασκευήν -/αί &ρχ> 8 π. μ. »νω-
  πιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ Διχαστηρίςυ τ:0 ίντ:ΰθα ΕΊρηνοδι-
  κείο-ΐ πρός π»ραιτ»ρω συζήτησιν τής ώ; εθη-ΐι ϊξιοποίνου πρά¬
  ξεως τής άναφερομένης ί'ις τόκλητήρ'-:·'ίπίχριμά μας ύπ' αριθ.
  ^^ι'ΐΜί τ*ς 25 Νοεμβριού 1909 ά'λλως Οίλει δ ν,ασθτ] ίρήμην.
  Έν Χανίοις τί 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημόσιος Κατήγορίς Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ παρα'γϊΧΧίτα! 8τως εν άντί
  τύπον τής παρούβης κλήσεως τοιχοκολΧήίτ; είς τοδημοσώ-
  τερον μέρος το3 χω ίου τοΰ Λατηγ;ρ3υμινίυ κ»ί έτερον είς
  την ίϊραν τ;ΰ άκροανηρίου τοΰ ΠIωτο^ί»ίίο^ Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορίς Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1109
  » ΔΐΕ/.ιτ. 917
  Έν Όνόματι τοΰ Βασ ,λέω; των 'Ελλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐ'ΐΛθς Δικονομίας.
  Καλοθμεν τοΰς επί έχουσία άτταγωγίί Γεώργιον Ββλικάλην
  καί Άζ( ,4 Τυροπούλαν πρώην κάτοικο: Νέ»ς χώρας ναί ήϊη
  αγνώστου δυμίνής ίνα προσέλβωσΐ αΟτοιτρο;(^~ως την 15 Ίου-
  νίου τοΰ ίτους 1912 Τιμέραν ΠαρασΑεϋήν καί ώραν 8 π. μ
  ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοΰ Δικασ-ηριο^ ιοΰ ί,ιχΙΗχ Εϊρη
  νοδί-λείου πρός πβραιτιρω συζήτησιν τή, ώς είρηται βξιιπείνου
  πράξεως τής άνιφιρομένης εις τό κλητήοιον έ-.ί*ριμά μας ύκ'
  αριθ. 381ί/Μο7 τή"ϊ 2? Νοεμβριού 1912 δθως θέλουσι δικασθή
  ίρήμην.
  Έν Χανίοις τί) 28 Απριλίου 1912
  Ό Δ/μόκος Κατήγΐρ:ς Χανίων
  Κ. Δουνχκης
  Αρμ,όδίθς ϊιχαστίχός κλη;ήβ πιρϊγ^λ" εται ό'τιος ΐν αντί¬
  τυπον τής παρούσης τβιχϊκολλήσο £<■» τό δημ;3ΐώτ*ρον μερίς Αριθ ΙΙρωτ. 1110 » Δ-.ε/-. 918 Έν Όνόμοιτι τοΰ Β ιόιλεως των Έλλτινων Κ Λ Η Σ Ι Σ των ά»(ιρων 405 χαί 406 τής Ποινιχής Διχονομίας. Καλούμεν τον *πί άδίχω έπιίίσε·. Μιχ. Κωστάχτ,ν χρώτ,ν χάτοι χον Χανίων χ«1 ήδη ϊγνώΐτου ϊΐϊ,Αοντις ϊνα ΐΓροτ λθγ ΐύτοκεοσώ- ■πω; την 15 Ίουνίου τοΰ ίτους <9'2 ημέραν Παρασκευήν καϊ ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοϋ άχρ'.ετηρίου τοΰ Διχαστηρ(θυ τον ΕΙ- οη^Σιχίίου πρός «ΐραιτίρι» συζήτησιν τής ώς (Γρηται άξιοκο(νου«ρά- ξεω; της έναφιρομ,ένης ιίς τ^ χλητήριον ΙτΙχριμί μτς ΰπ' άριί. 38Π)32,2 τής 22 Ν)6ρίου'9Η άλλως θέλιι διχχσίή ·ρήμην. Έν Χανίοις τ? 28 Απριλίου 1912 Ό Δημ. Καττίγορος Χ«νί«ν Κ. Δουνάχης Ά·μοΒιος 8ι<β5τιχός χλητήο παρϊγγίλλεται 5πω; Ιν ίντίτυκον τΐ,ς παρούιης χλ/,σιω; τοιχοχολλήιγι είς τό ϊημοσιώτβρ'.ν μίρος τοΰ χωρίου τοΰ χατηγορουμένου χαϊ Ιηρον είς την Ιίρΐν τοϋ ά- χροατηρΐου τοΰΠρωτοϊιχιίου Χανίων Έν Χανίοις αύθημίρϊιν Ό Λημοσ Κατήγθ[θς Χοινίωί Κ. Δουνάκης Άο.ϋ Πρωτ. 1115 923 'Κν ί)νόνιατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των ά'ρθρων 405 χαί 406 τής Ποινικής Αικονομίας. Καλούμεν τόν έ?.ί ά?1λφ έπιθέίει κλπ. Νικόλαον θ. Στρογ- γυλάκην πρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής ίνα προσϊλθη αύτοπροσώχως την 15 Ίο,ινίου τοθ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού άχροαιηρίου τού ενταύθα ΕΊρην.διχείου πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άςιίποίνου κράξεως τής άνα·ερομίνης «;ς τό χλητήριον έπίχριμά μΐς ΰχ' ϊ?Λ. 531/*« τής 29 Φε.ρουαρίου 1912, άλ¬ λως θέλει δικασθή ίρήμην. Έν Χανίοις τ^ 28 Απριλίου 1912. Ό Δημόσιος Κατήγορος Κ. Δουνάκης Άρμόοιο; ϊ.καατκός κλητήρ παρΛγγέλλεται όπως εν αντί¬ τυπον τής π»ρο')σης κλήσίω; τοι-χοκολλήστ, εις τό ίημοσιώτερον (λέρίΐ. τοΰ χωρίου τού χατηγορουμινου καί έτερον »'ις την ϊδραν τβύ βκροαττ.ρίου τ-ϋ Π^ωτ .δικιίσυ Χανίων. Έν Χανίοις αάθημιρόν Ό Δγ,μόσιος Κατήγορςς Κ. Δουνάκης Αριθ. Πρωτ. 1113 » Διικιτ. 921 Έν Όνόιια-ι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των άρθρων 405 καί 40ό τής Πθινΐκής Δικονομίας. Καλούμεν τόν ίιτί τραυματισμφ κ.λπ. Στυλιανεν Δ. Φραγ- γ.ϊάκην πρώ*ν κάτοικον Σοόδας Κι,δων'ιας χαί ήδη αγνώστου διαμονής ινα πρβϊί)θχι αύτοπροβώτως την 15 Ίευνιου τούϊτευς 1912 ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τ'.ΰ *κρο- ατηρίου τοΰ Δικαστηρ'ου τ^3 ίντβΰία Είρηνοδικιίου κρός περαι τίρω σνζή-.ηβιν τήί ώς είρηται άξιοποίνου πβάξεως τής άνβφε-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕύί
  ρομένης είς τό κλητήριον έπίχριμά μας ΰπ' άριθ.533/^» τής 29
  Φ»6ρουαφίθο 1912 άλλως θέλει διχασθτ) «ρήμην.
  Έν Χανίοις τ? 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων
  Κ. Δουνάχης
  πον Ψ,ι παροίιση^ χλήίεως ιοιχίΧ3Λλήστ; είς τό ϊημίσιώτερον
  μίρος τβΰ χ<. ρίου τοϋ χατηγορουμένου χαί ίτερον είς την έ'δρβν τοϋ άκροατηρίθϋ τοΰ 'ρ',κοδ./.είου Χανίων Εν Χανίοις αΰδημίρ:/ Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων Κ. Δουνάκης Αριθ Πρωτ. 1114 ; » Διεχπ. 922 >.
  Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  Χ λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τή"; Ποιναής Δοιονομίας.
  ΚαλοΛιεν ιόν ίτ! άδίχω έτ θέσί! Στϊμίτιΐν Ι. Πκπαδάκην
  πρώην κάτοικον Χανίων κίί ^ϊη αγνώστου διαμ:νής 'ινα προ-
  σίλθιτι αυτοπροσώπως την 15 Ίουνίο.) τοί ίτους 1912 ημέραν
  Ποτρασχε,ήν κιί ώραν 8 ιγ. ιλ. Ινώτρν τοΰ «κροατηρΐί^ το3
  Διχιστηρίου χοθ ενταύθα Είρην&δχείο.ι πρός περαιτ'ρο» συζη¬
  τησιν τή; ώς ιΓοηται άςΊοποίνο πραξ-.ω; τής άνϊφιρομένης ε'ς
  τό κλητήβιον έπίχριμά μας ΰπ' αριθ. *"/ΐ47 τ'κΚ 29 Φίδ,ΐοιιαρίου
  1912 άλλως θέλει ϊιχαΐθί] έβήμην.
  Έν Χανίοις ττ] 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημ Κα;. Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμόδιος οικϊστικός κλητήρ παραγγέλλετα' όπως ίι άηί-
  τυχον τή; πϊρούσης κλήιειβς τοιχοχολλήσ^ είς τό δημιοσΐώτε-
  ρον μέρος το3 χωρίου τοί κατηγ^ριυμί^οο «αί Ιτΐρον είς την
  έ'δραν το3 ακροϊΐηρίου ϊ:3 Πριβτ5^ κΐ·:^ Χανίων.
  Έν Χανίοις αύθημιρ* ν
  Ό Δημ. Κατήγ. Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Αριθ- Πρωτ. 330
  ί ΔΐίΑΙΓ. 331
  Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμιι τώ- άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐνϊκής Διχονομίας
  Κβλοθμεν Τίύς επί δ:αταράξ·( ο'ικ. είρήνης κατηγορουμε'νους
  Σταύρον Ιω. Γλυνιαδά*ιν, Στυλΐϊνόν Ί. Λϊϊάχίν χαί Κωνσ.
  Ίωσ<:φ Λεδάχιν «ρώην κατοίχους Λιτσάρδας Άπο»ιορώνου κιί ή3η αγνώστου διαμονής Γνα προσέλΐωσιν αύτοχροσώ«ως την 26 Ίουνίου τοϋ ίτους 1912 ημέραν τρίτην κ*Ι ώραν 9 π. μ ενώ¬ πιον το3 άχρ3α:ηρίου των ίνταϋθί Πρωτίδιχών πρός πτραιτερ» συζήτησιν τή; ώς «Γρηται άξ'θχ-ΐίνου πράξεως τής άναίερ3μίνης είςτό χλητήοιον Έπίχριμι ΰττ'αριθ 232 τής 4 Μζρτίίυ 1912 αλως θέλο,ισι δικασθή έρήμη;. Έν Βαμψ τή 28 Απριλίου 1912 Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου 1^· —. Άστρινός Δη^οσιε,θήτω είς την Επίσημον Έφημίρίδα Έν Βάμψ αυθημερόν Ό Δημ Κατήγορος Βάμ(υ Ν. Ε. Άβτρινός Καλούμεν τόν επί τραυματισμώ κατηγο,3ούμ«νον Χαράλβμ ίΐον Έμμ Φ«εμίτάχιν πρώην κάτοικον Βάμου καί ήδι] *γνώ στου διαμονίς ίνα ΐϊροΐίλθ») αυτοπροσώπως την 26 Ίουνίο τού" ϊτους 1912 ήμϊρα/ τρίτην *αί ώραν 9 π. μ ίνύτΐον το άκροατηρίου τού Δίκαττηρίο^ Τί3έντα39α Ε'ιρηνοίικείου πρόςπεραι τέρω σ υζήτηΐιν τής ώ; είρητα άξιοΐίίνουιτράξίω; τής άναφβρομέ- νης εις τό Κλη'ή;ΐιν Έπίχ.-ιμα 5ι* £ϊ(Θ. 233 τί)ς 4 Μαρτ,ϊοκ 1910 άλ)ως 6ίλ(ΐ δικασθή ίρήμην. ϊ . τι ι-» ' - 1 3 · 4 ^, Ι ("1 Ι Ι ί Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου Ν. Έ. Άβτρινός Δημοσιευθήτω είς την Έπ'σημον Εφημερίδα Έν Βάμω αυθημερόν Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου '■■ Ν. Κ. Άβτρινός ί Αριθ. Πρωτ. 90 Έν Λιεκπ. 328 νόιιατι τοίί Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ εί αών άρθρα,ν 405 ναί 406 τής Ποινικί]ς Δικον;μίας .(.εν τού; έτ.ί τραόμΐτι Υβι άπειλτ] κατηγορουμένο^ί; Θ*όί. Ευστ. Κλακίκην /αί Νικ. Μιχ. Κλβπάκιν πρώην χά- τοίχου; Πατή^ατος Άπολο-ώνβυ καίή'δη αγνώστου δΐίμονής ί'νβ προοέ/θωτι/ βΐτ *ρ:ίώιως την 26 Ίουνίου ιοϋ Ιτους 1912 ήμίραν τρίτην Λΐί ώραν 9 π. μ. ενώπιον τοΰ άκριαιηρίου το3 Δίκαΐτηοίθ) των ενταύθα Ε'ιρηνοϊΐκών πρός περαιτέρω συζήτηΐιν τή; ώς είρηται άξ.οποί.ου πράξεως τής άναφερομένης είς τό Κλητήρΐον Θέσπισμΐ Η' άρ.θ. 141 τής 12 Μαρτιου Ϊ910 αλ- λα»ς θέλει δικασθή ίρήμην. Έν Βάμψ 1^28 Απριλίου 1912 Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου Ν. Ε. Άβτρινός Δημο3ΐευΊή:(ι> είς την Έτίσημον Εφημερίδα
  Έν Βάμω αυθημερόν
  ] Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
  ■ Ν. Ε. Άβτρινός
  ? Αριθ. Άποφ. 394
  Γό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Συγχιίμενον
  • Τοΰ ένάγοντο( Άν. Ν Κατζοοράχη χατηγορουμένβυ χατοίχου
  Χανίων
  Τοϋ έναγρμίνου Μιχαήλ Ν. Καλφαχη χαιοίχου Β«τολάχχοι»
  Κυθωνίας νυν δέ φυγοέίχου χαί άγνώο.ου θιαμο-,ή.'.
  Διά
  έρήμην τοΰ ίνβγομέ/ου
  ρήμη γμ
  Δέχί-αι την άπο 2 Ίανοναρίου 1912 άγωγήν
  ζοο.άχη χΐτά Μ'χαήλ Κχλγά«η.
  'Τ ό έί ά ώ
  Ν. Κ«-
  Αριθ. Πρωτ. 156
  » Διεκπ. 330
  Έν '· νόματι τοθ Βασιλέως των «Ελλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐναής Διχ0νομί*ς
  τόν έναγιίμειον νά πληρώση εϊί τόν ίνάγοντα
  (ΙΟΟΟ)έντοχωί «ρίϋ 9 ο)ο έτησί ιί'άπό ττ,ς 6 Μβίοο
  μέχρις έζοφΛησιω .
  Κ«1 ιπι6ϊλλ«ι εΙ« βάρος τοί ίναγομένου υπέρ τού ένάγοντος
  τα Οιχαβπχά αύτοϊ ϊαπανήματα ίρίχμ«< έζήχοντα (ϊριθ. 65). Εκρίθη απεφασίσθη χαί εΟΓ,μοσιεύβη έν Χανίοις τή 10 Απριλίου 19'2 Ό Πρόίδρος Ό Βηηβός Γραμματέωί Μ. Γιανναδάκης Γ. Β. Ξινάχηϊ Ό.-ι άχ3ΐ6ί{ ά.τ'γραφον Έ* Χανίοις τή 7 'Α«ριλ'β» 1912 : Ό Γραμματεύς Κ. Νυστεράχης Λημοσκυθήτω ή πχροΰβα διά της Ιπ'.ατ)α.οο 'ΒφηιιΐΌίδίί ΤΓιί Κυβερ>ήβια>ς διά τόν άγνώΐτου δι«μονή? (ναγόμενον Μιχαήλ Ν.
  Καλφάχης.
  ; ΈνΧα»ίοι; τϊ) ΙΟΜΐίου 1912
  Ό Παραγγέλλων
  Α. Ι^αΐζουράκης
  Έκ τού Έθνιχού Τυπογραφείου