92505

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΪΑΡΑΡΠ.ΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 12 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 37
  Αριθ. Πρωτ. 2774
  » Διεκπ. 854
  ΛϋΟΠΡΙ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΚΜΟΣΥΝΗΙ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κενωθίίιης τής ίτέους των θέ-τ?ω* τοΰ Σ.μίολαιογράφου το3
  ΕΊιηνοδικείου Άγ'ου Μίοωνος Μαλεδυζίιυ πρ'ισλαλο3νται οί
  &οΛόμ«νο! νά διορισθώσιν 4* των βγόν ών τα δ«ο ^οΐ Νόαου
  όριζό«.«να προσόντα νά ίιτο6ίλωσι τάς α'ιτήτεις τω» ΐντός οκτώ
  ήμ,ίρών άπο τή; ϊηαισιβύτεΛί τή; ιταοίύ-ης ίν τή Έφημερ''ίι
  Τί!; Κυβεονήσεω; είς την *α6' ή'χας Ανωτέραν επί τή; Διχλιο-
  σύντΐί Διεύθυνσιν.
  Έ» Χανίοις τη 10 Μαίοα 1912.
  Ό επί τύ)ι; Δ·»αΌσιΊντιί Λιοιχών 'ΒΙιΐίτροπο;
  Γ. ΜΥΛ.ΟΝΩΓΙΑΝΝΤΙΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2418
  » ΔιεΛττ. 1895
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΐ ΤΩΝ'
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΪΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ·
  Ποόσθετος διάταξις είς τή» ΰπ' αριθ. 24ΟΟ/ιι«ο ^ 1ι
  1912 διακήρυξιν £μών διά την συμπλήρωσιν τής ΐχδ
  τοθ λιμένος Ηρακλείου.
  Μϊτά τό α*, ίοάφι&ν τής ανωτέρω δ-ακηοόξεως ήμ,ών κ»ί πρό ]
  των λέξβων «Άκυρο3μίν τα πρα<τ'.κά κ λ. . -υίστίίβνται τα ' άκήΧουθα: Την υπο γβονολογΐαν 9 Μαίου 1912 δήλωϋν τοΰ ίργολάδου Θ«ο8ώρου Μανουσακάκη ϊι' ής δηλοί ό'τι τροσ^έίΐι τρίοι τοίς εκατόν ΐπί ϊλαττον τής ΰπ» το3 τβλευταίίυ μεηϊότο^ κατά την ϊιεςαγωγήν τής μίΐοδοσίας ποοσφερ'ίείσης τιαής τίτοι προσφέρίΐ πρός ανάληψιν τής προχιιμένης «ίίγασίας εξ τοίς εκατόν επί Ιλαττον τής προθπολογΐοθείβης τιμής. Έν Χανίοις τή 12 Μΐίου 1912. Ό Επί τής Δημοσίας Ά»φαλεία^ καΐ τ(7>ν Δημοσίω*
  >ν Διοικων 'Κπίτ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Ποωτ. 135
  » Διικπ. 59
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αήιιαρχο
  Διακηρύττη ότι:
  'Εκτιίεται είς μιιοίοτιχή*
  ί(ατάιει<· τοθ νιπ' άοιθ 356 πίρί δημοιτρασιών καί έκτελέσεων δημιοσίων Ιργοιν Νόμου, καί κατά τοϋς ΰιό τής ϋπηρεσίαις των δη^οσίων ίργων συνταχθίντϊς χαί υπό τοθ Διευθυντού των δημοσίων ϊρνων θεωρηθ'ντας δρους συμφωνιών χαϊ σχετικός πρ:ΰ τολογισυ,όν δαπάνης ή κατασκευή ύποστίγου και λοιπών Ιογων «ν τ?, πηγίί τής Κοινότητος Τσΐίαλαριών. Άρθρον 1. Τα Ιργα τα3τα προυπιλοτίσθησαν κατά την λε- πτοιι*ρή έκτϊΐ-ΐησιν είς τό ποσόν των 453,80 δρα-χμ,ών. Ή ΙκπτΜΐΐς Υίνήσϊται επί τοΤς εκατόν είς ακϊοαιας μονάδας. Άρθρον 2 Ή δημοπρασία ίνεργη'ήσετα: έν τώ Δ()μϊρχιακω Καταστήματι Τσιχαλαοίών, ενώπιον τοθ Δημ«χου ώ; προεορου κιί τώ^ λοιπών τακτικών μϊλών τής Επιτροπείας την 13 Μαίου 1912 ήμέρΐν Κυριακήν καί ώραν 4—β μ. μ. ΆρΗίον 3. Ρ]ίς τόν δραγωνισμιόν δύνανται νά λάδωαι μέρος κι: άλλοϊαποί συμμορ»ούμενοι κρός τάς διατάξεις το3 περι δημιοπρασιων κά' *χ.τ€λέσεως των δημοσίων ?ογων Νόμου. ^ Άοθοον. 4. Πας ίργολάδος ίχων τα προσόντα το3 ΰπ' αριθ. 356 Νομϊυ είνε ϊε*τός είς την δημοπρασίαν αι ιΐροσαγαγη την άδιιαν το3 ίπιτηδιύματός το^ κατά τόν ύπ'αριθ. 811 Ν:μου καί γοιμμάτιον π'βτοπο'θίν την β"; τι Ταμείον τοο Δημοσίου κατίθ2ΐιν, λόγω :γγυήσ£ως, δραχλών 50. Ε;ς τοΰς άποτιΐχίντ»ς χατά τόν ϊΐϊγωνισμΐν ίπιστρ^φονται τα λόγω ίγγοήσεως κατα- τεθ-ντα ΐντος τοιών ήιιερών απο τής ιιειοοοσί«ς. Άοθρον 5. Τα π3ΐκτιχ.ά τής με οδοσίας ^όχειντϊΐ είς την ίγκρισίν τής Επιτροπείας καί τής Κοινότητος ΤΐικαΧ«ριών, ήτις ϊγει τό δικαίω** κατϊ τό δοκοίν αύτη νά έγκιρι*- ϊ, ^μή αύτά, γωοίς έκ τούτου νά άπο^τα ό τελευταϊις μειοϊότης ουδέν κατα τοΰ Δήμου ϊ·κβί'»)μ«. Άρθρον 6. Άν ίνΛς πέντε ημερών άπό τής κατβκ^ρώσεως τής με'θδϊΐίοίς, ποοι?ίρτ τις 5°/0 ΐπί Ιλαττον^τής ύ*9 τού τε- λβυταίου μ.5<οϊότου ιοϊσφΐρ&ε σης προσφορϊ; η μ*ιοίοσίας θα ΐπίν(»ληί17, τγιν άμίσως επομένην Κυριακήν. Άρθοον 7. Τϊ κη^ύκίΐα καί Ιξοϊα τοΰ συν*φθοσομένου συμ- 6ο>αίοκ έπ'βΐού ουσι τόν ίργολάδον.
  Άρθρον 8 Ό πρ3οτο3γισοιός καί ή συγγραφη των απο-
  γοεώσεών εισίν έκτϊβϊΐμένοι είς τό γοαφεΓον τοΰ Δημ,αρχίίου
  Τσικαλαριών, ΐ?ς την δ'άθισιν των βουλομένων νά λάδωαι γνώ¬
  σιν αυτών.
  Έν Τσικαλαρίοις τί) 8 Μαίου 1912
  Ό Δήμαρχος
  Ν. Χριστοδουλάκης
  πρός τάς
  _^^_^_^^_____·—^.-.^,—.___..^_ ..... ——-~— — — — ~
  Έκτοϋ Εθνικον Τυπογραφείον
  9
  Ι