92508

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΪΑΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪ8ΕΡΝΗΣΕΟΣ
  Κ Ν ΚΡΗΤΗ
  ΤιΙΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 14 Μαίου Ί9Ί2 — Άρί8. 38
  Αριθ. Πρωτ. 1604
  » Δΐδκπ. 9 6
  ΛΝΟΤΡΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ηλειοδοτικήςδηιιοπρασιαο διά την έν έκμίσθωσιν τοΰ
  φόρον έπ των συγκοιιιζθΗέ*νων δημητριακών
  προϊόντων παντός εϊδους διά τό ?τος 1912 των
  Νομών Ρεθύμνης Ήρανλείυνναι'Λασηθίσυ
  Ό επι των Οικονομικών Αιοχκών Έπίτροπος
  Διακηρύττει ότι
  Έκτίθεται εκ ί>ανερΐν ποοσωρινήν πλειοδοτικήν ϊημοπρα-
  σίαν ή έκμίσθωσις τού «όρου Ιπϊ των συγκουιιζομέ'νων ίημητρια-
  κών προϊόντων παντός ΐίδους ϊιά τόέ'τος 1942 τώνάμ.«σω; κατω¬
  τέρω άναγραφομένων οικονομικαί περιφερειών δι' άς οόϊεμία
  εγένετο προσφορά.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Α'. 'Κπαρχία Ρεθύμνηβ
  1) Άτσιποπούλου Γάλλ^υ 6)ςπρώτηποοσφ. όρίζεταιδρ.
  5) ΆομένοιΚάστελλοςΣωματ»
  χαϊ'Αγιος Γεώογιος » » » »
  3) Ρουσοσχήτι-Μύλους Σαλεβί
  κα! Άποθ'ϊμένου........ » » » »
  4) Επάνω Βαλσαμόνερο κα'ι
  Μονοπάρι............. » » » »
  5) Άανάτος-Πίκρη-Καόιχλ'.ανά
  Μονή Άρκαϊίου καί Κίκκινο
  Μετόχι................» » » »
  6) Ρούστικα-Σαυτούρες-Καλο-
  νύκτι καί Παλαίλιμνο.....» » » *
  7) "Αγιος Κ(.)νσταντϊνος-"ΑΤ-
  Γεώργης και Ζουρίδι.....» » » »
  8) Γιαννούδη-Κεροχώρι Άί-
  Μίίρν.ος καϊ Μυσίρια......' " * "
  9) Κούφη κοί Καρωτή......» » » »
  10) Άρκούδαινα...........» » » Β
  11) Καρές-Όρος καϊΓουλεϊιανά » » » *
  12) Κυρ'άνα...............» » » »
  13) Πηγή................» » » »
  14) Λούτρα...............» » Λ Β
  15) Μέση Άΐς-Δημήτριος.. · . » » » »
  16) Άγία Ειρήνη καί Βεκονάία » » » »
  17) Πισκοπή..............* » * *
  "700
  650
  410
  300
  ί
  800
  850
  700
  550
  450
  800
  350
  600
  250
  250
  150
  1000
  1)
  2)
  3)
  Ό
  5)
  6)
  7)
  8)
  Ο)
  10)
  11)
  12)
  13)
  1)
  2)
  3)
  Ο
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  Ρθυμελί— Άχλαδόκαμπος... λ........... Δρ.
  Μαργαρίταΐς — Τρίποδο—Κυνηγιανιά κλπ... »
  Άγυ'ά..................."......... »
  Δαμαίόλ'υ—Άλιάκες καί Κεφάλι........ »
  Γαράζου — Όμάλα κ λ.π............... »
  Πρινες—Λαγκά κ λ.π................. »
  Μυνή —Μπαλτ!....................... »
  Άβϊανή«ς—Καστρϊ— Μοθντρος.......... »
  Σκουλοΰσια—"Ερφου — Έπισ/οπή κ.λ.π.. .. »
  Ναλαμπέλος........................ *
  Μετόχια κ.λ.π............... »
  ·
  1)
  2)
  3)
  4)
  Μονή—Χαλέχας...................... *
  Γ'. Τής 'Επαρχί ς Άμαρίου
  Γέννα— Καλογέροι».................... Δρ.
  Άποσέτι καί Λαμχϊίιτες..............
  Μέρωνος.....................'...
  Νίθαδρι—Κουροθτες................
  Φουρφουρας........................ Β
  Βιζάρι............................ α
  Άγιθς Ιωάννης — Αγ. Παρασκευ/) κλΓ.... »
  Πλάτανο;—Λοχρια καί Άρδακτο;........ Δρ.
  Σάτα καί Βαθιακϊ.................... *
  Δ'. Έπαρχία Άγίου Βασιλείου
  Ροίάκινο............................ ΔΡ·
  Άγιος Ιωάννης—Καλή Συκιά.........
  Φρατί—Ντεμττλοχώρι κ.λ.π............
  Κυσος—-Δουμαεργιό κ.λ.π............
  Σαχτούρια..........................
  Άγκουσελιανά—Παλαιόλΐυτρα κ.λ.τ......
  ΜΑαμ-ς.........................
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ'. Επαρχία Τεμένους
  Τοπαλτί............................ ΑΡ·
  Πατσίίες........................... »
  Καλο:— Γέννα....................... »
  »
  Τί
  1)
  »
  »
  1)
  2)
  3)
  Δαφν'ες...........................
  Κανλί—Καστέ/,λι...................
  Έπαρχία Μαλεβυζίου
  Κερ αμΐϋτσι........................
  Πετροκέ^αλο.......................
  Πενταμόδι.......................
  210
  530
  280
  120
  400
  700
  150
  180
  630
  300
  500
  420
  100
  32 Γ»
  420
  620
  880
  400
  170
  860
  420
  48·ι
  10Ο
  34»
  4.7»
  45"
  750
  45·1
  1000
  7500
  220
  1450
  1030
  300
  150
  150
  Ι8Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  £
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  1)
  2)
  3)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  )
  21
  3)
  4)
  5)
  6)
  1)
  ι)
  3)
  4)
  5)
  1)
  2)
  3)
  1)
  2)
  3)
  4)
  Καλέσα............................ Δρ.
  Κορφές............................. *
  Κιθαρίδα........................... »
  Κεράσα............................. »
  Σίδία.............................. »
  Έπαρχία Καινουρίου
  Ρουφας............................. Δρ.
  Γε'ργερη — Άπομαρμα................. »
  Άπεσοκάρι.......................... *
  Πλώρα............................. »
  Καστέλλι............................ »
  Τυμ.χάκι............................ ·
  Μοϊρες............................ »
  Κουσές............................. »
  Λύσταρος χλπ........................ *
  Έπαρχία Μονοφατσίου
  Λιγίρτυνος.......................... »
  Έτθίά Μουρνια κ. λ. π................ »
  Άγιας Νικόλαος..................... »
  'ί^παρχία Πεδιάδος
  Κουνάίοι—Κώμαις.................... »
  Βαρίάροι........................... »
  Βαρβάρω.......................... »
  Κα—άνοι.......................... »
  Σγβυροκϊφχλι....................... »
  Παναγια............................ »
  ΝΟΜΛΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ"

  V1
  _5>ακ!α.-Λ3
  Μείό/ια 11
  ..............................
  Τουρλωτή ιαί Μετίχια.................. »
  'Επαρχ'α
  Άμ;ιρά........................
  Κε?α>ί?οΰτι.....................
  Κάτω- Σ^μ- ....................
  Έπαρχία Λασηθίου
  Τζερ «άϊ.ον.....................
  "Αγιος Κ'θ'ΤΓαντϊν:;..............
  Μί'σα Λϊΐζθι λ. λ. π..............
  Ιναμινάκι.......................
  300
  155
  75
  300
  140
  410
  600
  855
  800
  725
  2380
  610
  Λχτσίϊα........................... »
  Μύλατος........................... »
  ΈχάνΜ ι,ί-ΐύ νωοίβν Ψ^υρνήί......... »
  Σκοινιας— Λούμια χ. λ. π.............. »
  Έλουντα-Πινίς .................... »
  Επαρχίαι _ητε£ας
  Πισκ.5/.έφαλο........................ Λο.
  ·—ανταΜ................. »
  .................. »
  450
  875
  270
  40
  730
  290
  510
  '.ΙΟ
  280
  780
  1900
  600
  800
  1000
  1400
  1500
  1100
  120
  14(1
  90)
  35ίι
  250
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
  Των ανωτέρω άν»α>εοομίν'Λν οικονομικήν περ'φερειων 1 —17
  ' γενησεται την 24 Μαΐου ημέραν πε'μπτην καί ώραν 12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  Των άνωτέρω άναοεοομένων ΟΊκονομιικών ζεριφερειών 1 —13
  την 24 Μαίου ημέραν πέμπτην καί ώραν 6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Άμαρίου
  Των άν,ιτέθ'Λ άν-χίεο3'χΙν(ον Ο'χβνομΊίίόν πεοιβερειών 1—9
  την 25 Μαίου ήμ,έβαν παοασκευήν καί ώραν 12 π. μ.
  Τής 'ΙΚπαονί'ς Ά", Βααιλεέου
  Τ'Τιν άνωτέοω άναϊεΐομένΜν Ο'ικίνοαικίόν περιφερειών 1—9
  25 Μιϊβυ ήαέραν πατρατκευήν κτ{ ώραν 6 μ. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τής Έπαοχί*ς Τευένηυς Μαλε^υϊίου
  Των χνωτόρΜ άνΐίίεϊομ=νΜν Ο'νονΐμ'κίον π^ο'Φερειών 1—Ο
  καί 1—8 την 24 Μυκου ή'Χϊ«τν χέα,ιττην κι>. ώρ«ν 12 π. μ.
  Τ(·>ν ϊνωτέρ'Λ άνγοϊοΐιιεν'ο/ Ο'"Όνιαΐ5«7>ν πεοΐΦερειών 1—9
  καί 1—3 την 24Μα?ου ή* = ρ«ν Πία-τρκϊ' 'ίοαν 6 μ. μ.
  Τής '»3πιοχ£*ί
  Των ϊνωτ
  την 25
  Τή*
  Των α
  άνττΐ>ϊ5-ιχ;ν'Λν οινονοΊΛΐκίίν πεΌιφΐρειών 1—6
  α^οϊν Πκο-ϊσκευ-Ίν κα' ώοαν 12 π ' μ.'
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  καί Σίιτε£α«
  ά'αΐ€οου.5ν(ον ο'.κυνομ'χών ζ-3'.φίρειων Ι—6
  4 12
  ρ μ φρ
  καί 1—5 την 24 Μαίου ημέραν Πέμπτην κ-χί ώραν 12 π. μ.
  ρχ
  Των ανωτέρω άνΐιιερομένων οΐκονου,ικών περιΐερειών 1—4
  καί 1—4 την 24Μαίοι> ημέραν Πίμζυην-/α'ώραν 6 μ. μ.
  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Αί πΐοχηρυστόμεναι δημοτίτσίαι οΊεΗκγθ/ΐί^νται υπό τούς
  *ν τή ύπ' άοιθ. "*/Μι τής 29 Μ^ρτίου 1912 ϊιακτρΰξει τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'ικονομι/.ών οΐους καί ενώπιον
  των έν α!ιτή άναΐερομΐνων Έπι-ρόπέίών; ά'νευ ϊικαιώματΐς
  τής έχιτρΐ-ίίας νά χροβχίνη εις έλΐττώτΐΐς των ζροτφορών.
  Έν Χανίοις τή 14 Μα:ου 1912
  Ό Δίο«(3ν 'Τ/χίτρ'οπος
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  2750
  1500
  1300
  700