92511

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »-'' ^. ^ ί» ) · ^*» ^*·' Κ-Μ «4
  ^"5 .!>" ^ £' «"^ Γ^ ™ 2' 5 ~£.
  ,ι ν < <- · ο ε* α . " ο.- , ^ ο * 1 ε« 3-Γ1 : ι,μ ».■ ; ;. * - < :Γ ? Γ ' · ί & ϊ· « «" ϊ ? -ε -'' " .:. >■ ·" ΐ , ■*.
  >■ ^ -'· ■·- £ *· ~
  « , "" εί -Γ. -ι ί
  ΤΡ
  5
  Ι"
  5 !ϊ
  ε- ο
  -ν:
  ϊ-ί Γ
  ν
  ΰ-_ί
  ^*ί -:
  η >· Τ
  ι— <λ ε ■. 3. Η & ε Η ^,Α ίΙ Γ- ?■—ι "ι. ** ■5= 5 " Ο — «Γ-ό Ο ε Ο » 2< Μ" Β •6 ί» έ. ο* 'ΐί ο ϋ Η α V α· -^ & π-: ,. < ο. ν ■■<- —ϊ, -ο « ~ (λ ο .·- ■= ο ο -■; ε Ο 4 χ ^ β ο- Τ- ?) <.· Μ' .8 —: % Ι») Β- Ο β Ο Γ ο α 1) Χανίων—Σοΰδας —Βάμοΐ'—Γει>ΐ'μνΐ)ς.
  2) Βάμου—Χώρας— Σφακίων.........
  3) Χανίων—ΆλικιανοΟ—Κολυμ,-χιιριυι' —
  Παλαιοχ(ι')ρας—(οιά Κανίΐίΐνου)......
  Καστελλίοΐ' Κισ. —
  ουγχ- ινα.-
  έβόουιάδα
  ώραι
  Μίι
  ο. ος
  Πεντάχις
  1) Ι'εθΰμνης— Πανόρμοΐ'—Άνωγρίων—ρ
  2) 1'εΟΟμνης——πήλι—Ν*. Άμαριον—Αγ. Γαλήνη;—Μοιρών
  Ι) Ήρακλείυΐ'—Χερσονήσρι»—Χεα-ΐόλεως..............
  2) Ηρακλείου—Αγ. Μύρωνος—Μοιρών...............
  3) Ηρακλείου—"Αρχανών—Πύργου...................
  4) Ηρακλείου—Καστιλλίου—Πεδιάδος- Βιάννου
  Γ>) Μοιρών—Πύργου—Βιάννου.........................| τρείς
  6) Χερσονήσου—Καοχελλίου Πεδιάδος...................Ι
  |
  Ι
  1) Ν'εα^όλκος— Αγ. Νικολαου......................... ,-τεντάκις
  2) Αγ. Νιχολάοιι—Σητείας (δια Παχ. Άμμον)...........Ι >
  3) Ιεραπέτρας— Παχείας "Αμμιιυ...................... εξάκις
  4) Βιάννου—'Ιεραπίτρας..........................
  5) Νεαπόλεως- -Τζερμκιδω......................
  10
  8
  17
  14
  17
  9
  11
  9
  10
  13
  4
  2
  12
  2
  80
  30
  30
  30
  ς
  Πεζο'ι
  "Εφι.-κτι
  ταχυδρόμοι
  Πεΐο'ι
  30 Ι Εί, ιπποι
  30 ".
  Ι
  » "Π
  ■γ. -ι
  ο
  ■-»
  8
  ο
  ■■:£>
  Ψί
  ο
  Ζ
  >.» β^
  Γ*
  ■Γ -
  -,ίί,^3£·Ζί5ίΤΡ^
  —ΒΕΒΒΒ3ΗΕΧ!
  ΜΉΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ11
  —~3——————-^ί-^Η^^ ®
  " ,- ι, μ ϊ » Χ
  Ι6 ι-ινη;
  "Αρθρον 12. Η ' ειοϊοΐία γ,η ή έκμιαθωσις τί.ο
  / τ^-χι!ίνί*;,ώ" σ,τ/.,ων >.λ.κ. 1*ερ·1η6ήσετ ι -7.1 τ.;
  ^.ι τη; Λιεχ&^νσ^αις τίν Ταχ-ιϊ,'ομΛίων ναί Τη'
  ίρΐχ. 1ΐ.65 )
  '» " ιθ Ουί)
  » Π.000
  » 8 2:0 σ·.ντα>_0ετω* ΛαϊΑϊ.ωτί,ω ΪγΙ(, αα ε·ςμέιων δρ*- ν, ςί-ινε, ίν-:-
  'Λ. , ί ϊΊ ^ί ο ίΰΐ'. Ι-ερ^ί,Οήσετα! τή 10 Ίθϋ/1-υ κριθ.,σαν ιφ ημών.
  ΙΊν ί>' "< ...,'.ϊ.ιϊ' -/.-ι «ρα 10—12 έν Χαήοις, · "Αρδρον 13. Γα κΓ,ρ.κεΐ- καί Ιξοϊα τοΏ συιυφίησ-μένου συ^- 1' ι, Λ ι Π; < ^ φ καϊ ϊ τ:Τ., Κατί:τί,μ.··3ΐ των Νομαρχών β^αίου επιβάλλουσι τΗ «όαϊειχθτ,βόμίνον *'ργς ί,'ο . - ω: - ''.γ.:'.τ>~>', οπ,ίρτιζί,μένιο» πα?ά των νομαρχίαν, ώ; £ν χβνί9-.4 τ^ 12 Μηίίϋ 1912.
  Ιί ,Λί
  Ό επι των Έΐωτε^ιχών Δΐ''χών 'Κπίτρο'ος
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  ΤΛς ζ/.^
  ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  ".ής μβταφοριϊς των
  ά κ. λ. π.
  Ιΐριε.ρ'» , -£ Π ,ε'3, ών των ΙΙροΗς'.ικών «αί ιω; ΙΙραστα-
  μ»νω/ "<7ι, ι - ,-.μ >ών Γρα^ε-ΐί,ν, ώς μ,ελών
  ?*.'? ■ ι '- ~;/θσφορ»ί γίντρονται ίΐς 8α:
  α μ . -. ,χ α.μ-Λ εκάσ.^ϋ τμ.ί;',.α ος. Οί σ.
  ^ υ . ■ , ε ;στι·. τα"; α
  γρ'Α-ο-τ -τ '·"»ΐ:ίέσ€ΐ!>ς εν τ. ι των ?ημ;ϊιων ταμ.ε;ων η έν] "Ά^Ο-ιν 1. Ή μ^τ^φβρά τ£ν ταχι,δριμιχώ'-' έσωιερικϊ'ν κΐι
  τ, ' * - *, Κ<>< ■;, /ό,ω 5*;υήσεΐι>ς, είς γαίμΛ^χ ή β>ς διεθνώ ^ σάίχο;ν, φΛ"/.ί}λ(χν καί λο,πδν ειίών τής τΛ-/ιιδρομινΫΊς
  <· - *-;!- *■ 'ί νπιΐζ-ΐί'; Κ*ήτης, ν.ι * τ'ϊ,ν «π'. τή; ί/ϊ^σϊώς : χαί ϊημοείϊς -'ν γένει υπηρεσίας, υπό οιανδήποτε μβτα6ολήν των τ·*»- ·· , ". »'ί-^λών ο50 δ,3 ;ο -μ'-'α Χανων, 450 δια , δρ-μολί-,ί-ον η Τ'3ν γρβμμών, ήν ηθϊλεν όπα·)ίρεΰσ&ι η ά>άγλ»1
  ,-■·.<■ Ρ;',.. ι, , '< 00 ?ι.'' .; τψΐμ» ΊΙ?ϊ·ΑΊίί:ν, νιαί 345] τής αχ^ρ^ιτί~ζ υπηρεσίας, θέλει ι,·/.τ«λεΐσθα! !ι* «φίτΐτων κοί ■', Λ ι, ^ Πρ53ί:ι-ι 2ήλωσν ά;ι:χρέου έ-,-ίυ-τοΟ, ' πεζών ταχυϊρέυων, ϊνμτώνως πρός τϊν πίοσηρτημίνβν ττ ττρο- άνα.. .' · - ■ "/:γ_:.ίθ> 1π ;ρ;»>:ιν, ά ε.) τ:3 ?ι/αιώ»α·ίος ' >η;6ξει ίή·- μεΐοδ:αίας Πίνακβ, πα<;ΐΓτδν·.α τος έ; έκόοτω -■.*,- τ', -1 '. ω: γ, ζ-.,σ ω , με'α τοό ^Α^ι--ξοτο^ -:'ς ζίσας τ*ς ' ματι τίϋ ία^-.λέγμ-.το. τή τα/^ ρ.μ:/ης σοϊΛίΐναινίας π5ρ.λ·?μ- -"-" ί' - -' ά·'2? ΐχθ:· 'ί-λ(:·,ο"'αδ -. Το βξι.χρςονν τοΰ β^νομένας γραμμάς έκτελίοθ/ιΐςμίνος κατ' άν ΐςν χαΐ ΐίάνοί'.ν, -1 - - Ια ϊ-,γ.άιως ΰ-ό τ:3 ο'ι.ί.οο Δ .«.< -χ; «, ' ->ν ■»·. ν!.".?;τί τής ■ &θ" έό^μά?α σι>γχ(ΐν&ί.νΐας ίν ί/ίσττ, γρίμ,λίί,
  τ ', τ ! : -,ωςΛΐί την !τί τής ϊ;;/ώσ"'/ τής έ·>,γ,ή- τή., ά-όσταίΐν των -|ρ?μμϊν εις ώ,"«ί, ν.ΰ τϊ μί'σον τ^ μίΤ«-
  ρ ·-.^ ϊ^νΤ,».;). τ°ί*·" έν εκάστη "ιρ^μμ/.
  ' ' ^ - · ρ^3"φι αι ει-ιν εν'^αψ-ί κ^ι ΐ^ί'α^ισμ.ί^αι Α^Ο'&ν χ. ιί άν^ί. ινθησόμενος έργολαεος ν-ο^ίεουτίΐ ν«
  ■) /^ 'ω ,ι-νβΐίε ί-λτ^ί μ'χρι τής 1» ώ; ζ π.μ. .· τίί^ΐΛ ϊί' 55 τιτα.ν ι π.ζών ταγυδρίμων σ^„15^.νι,ς τ^:; τόν
  ίι ι Ή *· ---» ",-- ι ? -ί ' -Τ , » η ' ' ' ' χ , ' '·
  έ ' ^^'^.^^-ς ϊ ω &ι;ιί'. ι ^κε λ-ο. ένη ή Γροσ-' '> νμ'ροί όχ ^ν^{ ά'τιαντ^ς τοθς Οφ* έ-ά^τ'υ τ^νΐΐδ^Γμι/ου
  .ι ^ λ-λ τι. ν ν τι, τ.ΐηνΐυμϊνφ άϊί,'ω αν*; - | ]"ρ φ5; . ---α!;; , ιντυς τ»χ^?ι ομίκίύς σάκ-ι-'.ς, φη»ελ/η< ■ <" · ' "' ι:-' "Ί 'ΧίΟ^τί ή: ίιγ^,σ ως ::Ά τής >7ί , --λ"'ο-ι>-σ άζοιν, αν, ώ; ,* ΐ'?|ς πλη'ύίς ι) τίΰ όγ»9Κ
  "> ί-'1 5,ι 1 ο- μ-Τϊ '· ί,, Γ.ϋτοτ.ίΐή.εω; 1:3 οίκείοι. Δ γ,- ούτών, · 7μι-&-ϊ3ΐ ήνά[ντ, ιτρδς πρόληψιν καθΛστ'ρήσεων, !ν τιοΐ
  ■; -/ : .".τ::. ', ,ί ςο, ϊηις πϊρ?3ίίίτ ι :;φραγ.σμέ- γ-^,· μβϊς, τ-ί)ς ίφ'πιςυς ή τΐξζοϋ; τϋχυϊρόμους, άν?ο προί'ε-θϊ
  Ί . ζ, τή; Έτιτροτίίς, ^^νβ:.-«ζο σης. Ό βπ'ζη,Α ώΐεως.
  " '. τ -"·' ς2-5""'0«ς ν.»τ3 -ιι,< ΐδξιν τής^ όγχίΐ- Ο ίνοϊϊΐχβη ό-ενός έρ-χολίδος ΐν το τμήματι Χσνίΐίν 0κ3- • ' ■ -Ο ι; άνθσφ-ιγ>ζοντ?: οί ςςωτερικο βάκίλλο·, ( 7ρ.;ο;,-ϊΐ νά τοοέχτ^ καθ' έ,άετην «πό πρκίας μίγ/'-ζ έϊτ.ΐρ^ί
  ^ Τ-?^ έ 2.τ.ι ίσωτερικοΰ (ρ^Αέλϊ■^^ π.ρι-( ά,εϋ-ρίίθέτ^υ όκοζτ,μ'ώϊε&.ς Γππον έν ναλή χατςστάοε' '-'ί·«
  -' " ύ:; ~ » Ό -' τ:3 ;^·οτείΐ-λ-/; 9-Α=λλϊΰ /α^/οι-αγράφε: Τηάνάξγ) ην Οέλίΐ τρομχθευΒΫ) τ ό Τ«χυ!ρρμεΐον Χανίων *?:?
  1 -' -: · '. -'(' " σί. "·»■.? σ^νίϊριάΓεως εύρισ/όμε-,ο'. ?τ;ίσ> ? αΊ Χα)έττ3(ς. Ή διοιτροφτι τοΰ ίτ^^υ θέλει βϊρΰνίΐ τον ίί-ϊ-'
  ο,· εις τ-ν ϊ.α.ΐί,νιτ^ν σ 'οειο^σί τούς Οί ταχυίιόμοι ύποχρίΐόνται νά έιαν!ωσι τάς μβτ&ξύ των τχ/ιτ
  "·Γ , "ων ^εΐ2ϊ="--ν ϊρς;^ικϊν Γραφϊίω,ι άτΐΐτάΐεις, κατά τα εκάστοτε ί%1.^^^1
  ?·πα αί -ιν των ^'ρθ,ω, 4 »! 5 ηρίσ ; ϋτί; της Δ-ευ&ίυεως των Τη-/ι.δ,'ομε!ι«ν υ αί Τηλεγράί<.ν 1[^'' '· /" " ; ω Ά- ο 7 ΙΙ.ϊ, „ * α ^ · ς · ·_ . ε ο ν ονι»ν φΐ*/.ί Λ χ<ο- 7.;υ[7, ε'ς τα: 5ν ιω , Ι45" ί ώ';ας > ι·:ίΐ
  1 μνημ,.νευΐμέ ψ Πίνανι
  .πιγοΐβυομίνθϋ βιτοΊς ν» διβϊόΐΕΐϊωσι-/> -ί'ί'
  ,α. ΐις Δ:ιιόίνσεω., ϋπ;χρεευμε'νων ο ς '
  α τ: *ρ-.μ:λογιθν πιρείϊ* ·;ων άπο τοΰ έ·-Η ' ·'/
  λ Μ-
  λ ΛΙ- ' . ν ς ^γ7., ,.,^ ϊγ.ρυφω, ,-, :^ίί[α:1; . ?? (/_ ^, Ι;?...υ. Αί ώρ.: των άπ;στ?σ:ω· μεταξύ το/--^-1
  = ^ οι,χ αΛδ£ΐΙ ο^4;3;^.:-Γ;αι(ΐ,ϊ. .2 δϊλ-ί 5-;5|,,,ω/ }' α^^» 3^ ϊ.ατΛγ?.ς τή; Διευθύνσ:ω; !'■" Τ)
  "' '" ' ■■* '^ν ζ?Ρ'"ίι'ΐ^*η'*-ιΐων _ο*'·, *ν *ί ι-α,α-■ νί μΐ,,,, 2-ιν 2 _υ ^ 5 ω3£ος τ<:5 μ σθίιμιΐτΐς, αν βεβ^ιωΐ'; "γ3 ι . .: Δτι,Ο.ρ'.., το,ν Ιϊ·/ϋ3ρ3μϊων ?.«> 1/1.3
  ϊύς,ίτίως τής
  ϊΐτβλί-ϊχλς ττ.: σ^ ^/^',λωνίϊς 1/ τισΐ
  ^ ;') τοο !> -. α:ιθ. > τή- μίτι,^/^,; τΐν μίΐω^ δι' ών ή ΓυΥΑοινω,1:^ δκτ-
  ΛυταΤς, κ~ίτή: άναίίέ-ϊως εις τίν Έρ ,'ολοΛβ; τής «
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ
  νέων γραμ^ών κτίτής άλλϊγί)ς τής δ:&υθύ>σεως τή; πορίίας τώ·,
  ••αχιϊρίΑων. Πρός τουτο άρκίΐ άπλχ) γνωοτοκοιήϊΐς ΐ^ς Διευ
  μ
  προθεσμίαν.
  Έν περιπτώσει σϋστάσϊΐ«>ς ν.ά ϊΛτελς'σίως ν'ω; γ.ί-μμθ,
  ή Διεύθυ σις ·κ3>> Ταχυδρομεΐων δύναται νά συνά'κττ, ϊϊιαιτέρς
  σ-ΐμιρωνιας μβτ'άΛλων πρ:;ώπων ή νά προχαλή μειβίοσίϊς ε'ς
  βά^ς τοΰ Δημοσίου.
  Άρθρον 4. Έν ταίς πίρι^τώΐΕσι τής •/ατϊ^γί,αίίο; γρβμμ£ν
  ννων. ή1 τής άόϋθίίϊως είς τόν Έργολβδιν ιής έΐί-ελίσΐίος
  ».ω τοιούτων, με ώϊϊως ή αυξήσεως τ^ς πυχνότητς; τί|ς σι,γ
  οΐνων'ας κ*ί μ=τ βυλής τοϋ μΐσου τής με:αΐθ:α; δι' 5φίχ*'·!ν
  τ| πεζών ΐαχ^δρ μα>ν, έπέρχε:»! βΰΐοϊι·/α{ως ;(?ί'θΐΐ' ή τ ύ·
  ναντίον αυξήση τ--1 μ'σ-θώματος τοίί Εργολάβον Η μει^;ί;
  η ουξησΐς αυτή καονίζεταί Ι~ί τί1, βάσει τοδ ιΐ!-'ιώ,*ϊ ος ".ή:
  5ρ^ολα6ίβς χαί των ώρών αποστάσεως, των ό 'ζομί <..ν ϊ> τω
  ίν αρθρψ 1 μνϊ)μθ!ευ9μέ,0 Π.νακι · η λα^ιδα.ςμίνω ϋπ' όψιν
  των μέτζοΆ&ν, βΓϊΐνες Ινϊεχετα· νά Ιτΐέλθω-ιν ώ; πΐός τϊν
  όρισμόν χ^τλ τ<;ν |«.τ£λϊσ.ν, περ: βοτέρω ν} όλ . ωτίρων ώρώ>'
  εν τισι γραμμαίς, ■/.ι-,ζ τό αρθρον 2, π:?ς Εΰ'ΐ-εστΐρϊν 'κ '-
  'Κ-ΰ ν τής ύ-ηρ'σί*ς.
  ΈΧίΤί»1. δ ή τιμή έ*ά:της ώρϊς πορί'.ας 1·ρίπποϋ τ2-
  3^ τ?ς διαιρέσεως τ:ΰ άναλίγοϊντςς μ·σθώμ«τ'ς
  είς έ'ν ε:ος 8ι> τ^; 3/ ίφίππων ταχυϊρίμων :/.τβ/ου-ιέν»ς γραμ¬
  μάς. δι? τοΓ όλ'λθΰ -τοτ;3 των Ϊ!αν,ομί>ι: υπο τ<3^ ί^ί-:Γ6)ν -αχυϊγίμων 5τ·;σίίι)ς ώ,;ών επί τώ-ι γ: α μ *ών τοότ' ν Ώ πρ-ς ?5 την τ μ>ν τή; ώρας τής Ϊ!αυ' ιένης 0~ό τεζ'3ν τα/^ϊρό,κ.ο>',
  αύτη ίξε^ρίσχε-αι κατά τόν αΰ.ϊν τ,*;πον, >'«ϊ έν π.ι-ΐπεώτϊ
  Ηετίδο«,^ς το"1 μ'ϊου με'β^ορας, ίιί τη άν-λ-γία τριών ώρών,
  διανυ:μ νων Ιτ.ο πίζών ταχυίρόμων, πρό; :ύί ώρας ίιαν^ομί-
  ν«ς υπό Ιφίτντο>ν ταχυϊρόρων.
  Άρθρον 5 Ό έργολάδος είναι όπίύθονος ϊι* πασάν βλο6ην,
  ίθ.ρά·,, ά-τώ);:5ν, κβταυτ-ϋΐήν ·!5 χατάχρησίν τής παραϊ'.ϊο-
  μίνη; τιΓς τϊχυδρόμΐις άλληλογραβΐα·: κ«ί των άϊ'α5ρόχων
  σοτκκα.ν κα! «πινβλιιμμάτων κο! των έντϊς των αχυϊρομ >«ων
  Άρθρον 8 "Ινϋ άναρωριοθή τις ταχυϊρίμ.*" *ί'>:
  α'.) Νά άγϊ) ηλικίαν ούχι Κϊτωτίραν τ,ώ^ 18 '.αί ά.·.· ί ΐν
  των 50 Ιτώ/.
  ; ) Νά γνωρ'Χγι ονίγνωτιν καί γρί^ήν.
  γ'.) Ν/μή δατελ' Οπό άστυνοη-ην ίπιτή ίαν, ν ί
  ϊ ) Ι*ά μτ( Ι^-λ; ίπ^λέσει τα πίλαίλά τού. -α·» τ·.
  Ή β.5<.ωσις των ανωτέρα προσίνίιι·ν "ιίνίΐίΐ. Ώ; πρός τό ίι-ό στοιχείον α'. διά τΐι,ίτοτιοΓ. ιιΐ'ΰ τ'7£ ά μ;- . ?ια: δ-ί-,.-Λοτικ^ς όρχί^ς. ι. Ώς κρός το Ι-.ό στΐιχ. 6'. δι" άναρρα; τ 3 Πρ.'ΐι-ν,ιέ ·υ ί τ· Ο άρμ,δις-υ 'π χ,ιϊρο ι οί, Γρ.^άου, ν*Τ Ώ; κρός τ,ί >.όστ;.χ γ'. /α: ΐ.'. :ιά π; -ί-'.ι ,"<ν'3 7ς δικαστ: ής Άρχής. Άρ'ρ ν 9. Ο! δ.ά την με- φ::άν ΐ·»ς «>λ< λθ'ρϊ;ι«ς γρ',- ί σ'μιτο'η' ',σί,. ίνίί «ν ταίς δι ΐφ·πτ^ων τα/ΐ/δ, :ιι · · =ξ πη'ετη ί 0ϊ);θ)Αίν ί γί'ϊμι ϊΐ^ ιπν.ςί >αί ήμίινοΐ :έ:ν νά ω , ό !:1. ϊιι
  εδρω-τ,ι. Τουτο οσάκις π*ρίσταΐ;ι άνίγχη, ?ύν^τ^■; ή νχγιρίσ'χ
  ; νά Ιξΐΐρδώ η ^ρ;κ'')οΰσϊ την υπό ε:δι;μίνων ές *αο; '-άν'".-
  < πων καί ήμ'ο ών, δ/πάν.ις ΐ»υ άρ ^ο'ι&ζ*), Οί ΙΙ.ο ί αμί .( τίΤιν Ταγ^δρ μιιαον 1~^'«ν :>//.? ι-
  α».Λί. ίγ -^'. ν -;.ος υιτΐί^;./ =
  : ίϊη;:ίννι3 <~ . ν ή ήμΐ5^ν ά !.£ν?) ϊ", ίτττ);;· - γ. ' 'ί' .~τ·β~ια> ϊ ν τ-,ζςριπ ώίει-3ύτ.τ, σκ ταστίτ · *- 11 '
  ί ϋ^ο .ρ;ρ:μϊνον χ,ί Ιιπ: ί.ο ^ιρτί,-ϋ,ν, μο'1 & - ι ν
  ' ίρ:μο, ν" ίντ κα.ίΓ-.τ,σγ, '.ίν ανί-ανον ΐ-.τ^ν ή' ήμ :
  ;.ϋ -Λ^δ'όϋΐου, ό Πο-.'ιπβμιν·;,
  σ.^ ίαλ)σ,-όντο8 ίργςλαίο^.
  "Αρθρον 10. Οίάνς κ}Τ£τ$ίΐΛ0ί; ιαχυ^ίμ-ς γ, ΐ'"
  μι «πακριδοθς τηρήσεως ύπ' βύτοΰ ή των ταχυϊρόμων των ϊια-
  τ?ξ«ων καΐ κ*νςν·τμών τής ταχυδρο,Αΐχής ϋ^ρεσίις.
  "Αρθρον 6. Όάναδβΐχθησόμενος Έργολάδίς καί οί ΙπΌ,ύτϊϊ
  ορίΐβησΐμενο: ταγοδρόμοι όφεθουσι νά νυμμορφώνται πρός τοΰς
  ΰφιστο'μένίϊς *?. ίκϊοθησομένους κβνονίσι/ούς, δρομολόγιον κ β.ι
  οίηγίας τής Διευθύ·σΐως των Τ;νυ?ρ;μείων, τ;ος ίσφαλή* καί
  τ^χεΐα/ με-ΐακοράν τής άλλτλογραϊίίς, ωσαύτως 8έ κ=ί πρ':ς
  τ^ς διαταγάς -,γ^ Διευθύΐ'οεως, ιάί άΐορώσ^ς είς την ι τίλϊ-
  οιν^ τής βυγ/ ι ο)νίας έν έ^τάκτοις χεριστόσεσιν, ούχι -κχ^ο -ά
  >ν ιβχιει δρομ^λογιι, άλλά κατά τάς ανάγκας τής υπηρεσίας.
  ^Εαν π^ιέ ή8;'. ε παρασχη «νάγκη αποστολάς ΐκτίκτων τα-
  ";^ρ:μείων, ό 'Ρργολάδο; ύποχρΕθΰτο·! νά θ; τ, είς την διά-
  _'εΐ!ν τίς Διεϋθύ;εΜς ή των Ταχυ8ρ:μι,ών Γρβφε'ων τού;
  'ταιτϊ,βησβμ^νΐνς τίχυδρίμβυί, έφίτους ή' 'ϊ.-ζ-ϋς, νίί Ιν τή
  ~«?'π-ωΐς: ταύτη, ή άμοιδή τθ' έχτάΆτω' τϊχυδρόμίον καονί-
  '.-τ^!^ έτ.ί ίή βάΐε; κΐϊ κατ' αναλογίαν πρός τό ίτήσΐ:ν μίςθίίμί
  ι ών Έργο>β{ω...
  Αρ>'ρ·ν 7, Οί "-οσλαμδανόμενοι υπό τοΰ έργοΛαβτυ τβχυ-
  «ρομοι τροτού βναλίβωσιν υπηρεσίαν «νΐαγνωρίζονται 6πό τής
  Δΐίυθύνσεως των Τ7-/υδρομ«''ων καί π€ρι6»λλον;2ί Οττό τ&ΰ π?ο-
  σην,ί»- ος όιοριτμ, 0. Πρός ιούτο 5 ίργο)άίος ϊι'άναφορδ: "ου
  ξ-οςττ,ν Δΐίνθ^νσίν ύποϊϊίκνύϊΐ τούς δί'ρισθηεΌμένους νοχυ-
  -βο,ιουε, ύποδίλλϋ; ■ τα υπό τοΰ έπομε'νευ ίίιρΖρζν οριζόκεν*
  «'σΐοποιητικά Εί; ταχυϊρόμουζ μή κατά τ' άνυτίρω άνεγνω-
  -μ=νο^ς κ.ί ϊ',,ρι-μένο.ς ϊέν παραϊιϊετί! άλληλίγραφίϊ πρΐ-
  αά
  ·' >α'. ^ι ι ^
  , τ ,ν αν:ΐ/.- .
  5έτίςαν;ί'/-τ>αΤ2σεΐι0ΐΰ ϊν, γ^ *.-
  ; ταατάντοζ ΐ!χ.<ίρ;μ.:»> ήΓ-.π:υήήμδ ου-, ή άπι " > γ, '', α "
  ληΑονρα^ί.ς (.νιρ(ιΓτα[ 2ι','χ ό/των ιαχυΕ(:;;ω ,·;../-■;< 5 ν;μ<.'νω ύττο των ΙΙροΤ τβμίνων ιδν Τίγυΐρ'-; .'
  8ι9 λ*μϊν τΐ.0 ίργολάίου.
  < "Λν ό ί,.·;θι ό6ες 2έν ήΌί'ίί τ·κεΙειι;(<ι ί» . ν · «>», .·ύ
  ότίαι.ουμ^ους τϋ-χυίρίμουί, κ! ϊέν (;ίίλ~ ί«;ι««:^> ;. , . .
  ο"τώ ·)|0.·ρ6ΐν «πό τή. ί^ο^βΐήαίως ττ]ς σ/!ΐ»».ήί »<» " '-ε - , τοίς άιολυθεντβί , οτα νό ίπό/ίον «ρΐρο» ί'ίτίνυ,- Ι, -^ κατά τό πιΌη··ί<ιμ5νον ίϊίίΐίν '«'·αϊΐ»'ν:ο'ς άν ν.άν· ; ·»ν *# μβυς ή ίτ.ποας κ^ί ήμ·ό.-,'.ς, ήτ:ρο:/ηψ ι χα' ν, άντιν.» ι» · 'ς , < άνωτίρο) ταχυ3ρέμων γιν.ται πα^β τής Δ ε«.«»':'■»' :*■ Τ»·/ · δρεμεί(«ν ε'ς βαρος >αί δ ά λ)ί^θν α:5 ί.^γοΛΛί»· 1ο , -**11
  πρθ3/·3μίαν:μ5ν:υς ταχνϊρίμους ?^>&ταιή Δ β Ρ.ν^ .. ϊι ·-
  ,.'.*■/, ΐς ί* (Ιι) μι,νώ; /αΐ»4. / .· ί.- - ί
  ματ«>ν το : μΕ&φϊ,νϋμίνον ι*;':ι , ό* '
  ] ήΓ^ι -ν -ϊ
  | ίιά χ
  1 ΌσάΐΊ: -αρ.στ?/ ίνα· «ι; 1' : ίσ ως '''τ»/.τ·.υ - >
  ; έ'νί/" χλόυσνίΓϊ,σίϋς τ;ϊ τ>κικ ο γ, ο ο ττν *»χ ν ν
  | , χν έαΐτ^'νη ϊ-.ι6)ρ^(|5 τόν 'ρ/ΐΛαζο , ίά; ή /.(» ι;
  1 --<)<ϋϊρ'μ.ο ι ίιν εί ϋ ?«ι*[ναι λο;^^?·>;.
  Ή >α&υο ϊ'ρη'ΐςτ ·/ 8, ομ^ο ίειορεΐ'.^ι ^οίι,οβκλ. .-, ι
  ' "Ρ ='ργγ;ται ά~ο τί< ί/6λο.Γ: πίθΐσ-ατι/.ί. , ϊ'.) Εάν ίοΟί·,>-(, α'τός ή' ό ΐπΌς ίζΊ' ό! /
  ^ β'.) Έ?ν ό *.;■·, .ϊρομ'ς /Λλ'τ,φ'!ή ,/; ;5'ν ^·ό
  Ι χα' ΐΦν'ροί χ ιμώνος.
  Α .) Έίν ο "α,-,ΐ'δ· -μ;ς ώφίΐ' ε νά 3ια6? ^^τ·μ:^: !; ;
  ς, έ'νεχα πλτμμύρας νατέΐτ^σαν άδΐϊββΐδί.
  ! · ι
  μρ
  Ό 3 α τίνα των ανωτίρω λέγαιν
  στερ ·σ/< Γ-'■/ Ό λυθί/τες τ^ς ϋτηρετ'ίς δέν δύνανται .ά ;πα- ήν. . :/ τή; ΐ-.τίλϊΐ./ τί{, ύτϊΓ,ρΐσ χ; υ>ι, 1^3-
  ; ,ό κε'ΐνο,ισμίνς/ πη"'ή<ΐ:ν φί',-θ^ τ ό σή**; : όφείλϊ' νά βίβα'ώΐΥ, ;Ό βάσιμον αύ-;3 8 ά πρ?σ«γα" ·'3ς • ΙίροΙ-'ά^.ον τοθ Ταχ«£ρομΐΛ:3 Γρα»»;υ '.^φ άί'ξ·ω - ϋ. 7. ϋ:ιτς7,ο.ι·σϊ'^ς Δίς'>'.τ:τι·/.-ί;., Ατμχ'.-.'/.Ψ,!, Άσ'.νΐμικί;» ι; Τ
  ε·.·/ής Αρ-χί,ί, '?, 'ε,-ίο-ς ή γ, ι.>/3ν:ίς χ^.ίοΐ', ί ω
  ;: Άρχήτίί.
  Ή Δξ^Ουΐίΐί τώί Τί·,. ^ρ:μ&ι#ν/, ^αί τα Τ. 4
  ίφεΤ^·, ο'/α*-^ τΐι νά Γ.ο;<7τ·:α "/ρϊ!σ.ν ίκτά'Λον Τι>- "
  /]ΐ/ιν -ο^ έρ.ολάδΛ κιί είς '.τ^ -φ. -(ο;·. /. ' }ί
  ΐτρτζίΤ ά προ-ίίρτ, 'ττ,,εσο' ε'ς ήν ^:-/,-ε Γ
  Ά:0ρον11 'Λ~ΐγίϊ.ύ-:;α· -'ς ίθύς τ^χ^ρν-
  έ ι, ί! γΐαμματα ζ λιΊλ αν:ι.είΧ5 α ι )τ;7 ο·. #ί: '-
  ί/υ^ομ'τών σάκ/ων.
  Ό -αραίατκ;.;, <ιαΐά τί ίρίρο^ 23 τΐο Νίμυ.» Ιι .-ι.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  θφϊ·λ«· μέχοι τής 15 Αΰγούατΐυ
  εργολαβίαν *>ί δια τταΐαν καθυστέρ υιν τ^ άλλη^ο,ρ
  ■ ' ■ " * ' :« το 5ρ9ρ5ν 10, ή |1912
  >3 ίπ'Λ^ν^ είς τό· «χυ>~
  . .*.,·:.
  3·ςη & ς '";>
  Λίίύθθίσιν τοΰί ΰχη ετήσϊνιις τα-
  ν ιι;< ^*>^ ι
  γένιι ή =ν μέρ*ι, μή ϊεϊ^αυλογγ,μίνιιν κανΛ το 5ρ9ρ3ν 1ϋ, ή |1912 -^ ό- , ,
  Δ«υ8.»νΐς τώ; Τβχυϊρν*'«>ν δ:*ϊΐο3τα< νά ί-:6^λΛ τ., είς το· | χυ,ρ ο;ς δπω (.ύ ο: ί ο,-.ι^όίσι, χατ* τόα-,ίρον 7, Ιντϊς ίε έργολίβ ν πρόστιμον μέχρι δραχμιών 50, άς Η τοός τιχ.3.6- τοΐ - τςο ϊ,-'^μ-ρ5υ τοΰ ϋ-ότ-3 μη'όζ, νά Ι χ ετοίμη; είς μους Μχρι 8?*Υι*ωι) 10. ? τού; ίιαφορο ί τα·χι>δεορικούς Σταθμού; τού ταχυϊρίμους, μετά
  "Αρθ33ν 13. Μετά τρία πειίβρχικά πρόίΐιμα κατά τ:0 ίργο- ! τ^ν ί'π-.,ν -· τ*ο, ίβίτΐΓυς, ο-ως «πό τής 1»(ς Σβπτειν-
  λά6ου ι->. ϊραχμών ιλεβν των «Γκοσι πέντε, ούτος ίι' άΐΓ:φάβ=ΐί; ι 6οί=υ άρξωναι οί τ χυ?ρόι*5ΐ τ^ς ύπκ;ρ:βίας των, καά τό χοινο-
  τ?|ς Λ^3ϋν«οί των Ταχυίρομβίων Ϊ6νϊται νάκιου^θ*. Ιλπτω- 3 π:ΐί,θησ;μ;ν;ν αύ-% ί'^ί τ 3 έργολάίου, τ) των Πρςϊστ*μένων
  τος τής •'ραμμής, «,ος ήν σχετϊζβνται Λ ταρίδάσεις, έ?' ιΐ, , των ι»-υ»ρβ^ικων Γβαφείι.; 3, -;·ο"»όνιιν.
  βΛ'δλΑθίϊσαν αύτω τα είρημένα πρόστιμα. Δι' ά)ΐο?ί;*ως ϊέ » ΆρΟ;ον 20. Ο ί'νκϊί χθήσομ&νϋς » γ:λά6ο;, άναγνωρίζε'-ϊ!
  τής Λ. Διευθύνσεως τώ^ Έσωτερικών, στηριζοΐλίν-;: ϊτλ -ρ;- ώς τοί-3.ςς *πό τ'ς 1 ς Ιϋπτςμδριου ι91-ί μέχίΐ τής οί
  ιμι γ*ναΐαι τω έργολάδφ ιτερί
  Ίής ε'ς τα Δίκαβτήρια. Ε'ς -τατΐς τάς ζ«ρπτώ-ε ς τώ.' εΑΐί'ίν-
  σ:ων, προκ/ρ-Ίσεται νί/ ϊημοπραίία ίΐς βϊ?ΐς τ:ο έογίλαδ υ
  κ ι τοθ ίγ,'υη.03 τού, ή ^ττηρισίϊ 5έ έν ιω μεΐας!) δϋξϊ^ϊ'*
  δι' «κτχτ'ϋν ταχυίρόμων, πρ σλ»μ6ϊνομίνων όΐτο ιήί Διυθύ/-
  σεως τΛν Τ^χυίρβμκΙων, ΐπίσης εις βίρος το3 έργ3λά5:3 χ.ίί
  Τ33 ι ;^ί;τ3ά τού Αί δέ Οτοχρεώτϊ ς το.5 ίογο" άβο-ιύφ τ αντΐΐ ,
  μιχρις <& αναλάβη ό νίος έργολάδος ττ,ν εκτέλεσιν τί], σ3γκίΐ- νωνιΐς. Ή γινΐκη ϊκπτωΐις το3 έργολά53υ σο/5π^γε:3: αύΐ'- Δτ)μοσίου, ή μερική δί άναλόγου ποσοϋ έκ τής ϊν λόγω εγγυήσεως. "Αρθρον 14. Μετά τρία ·κβιθα?-/ιχά ~50σΊ'Λ« καΐά τώ> τ^χυ-
  δρό,λωί, ο!:οι ίπϊββλλοντΐι τής υπηρεσίας, αντιναθ σιάμίνο: υπο
  τού ·ργοΑί6ο^ έντβς 8 ήλίρών άκό τής πρός αυτόν κοι ο·.οί-
  ήΐίιιΐς -.ή; σχετικής άχϊίάΐεως τής Δ'ευίύ,ιυεω; τώ; Ταχυ-
  ορθΛείω». ΙΙΐριλθούσης τή; προθεσμίας ταύιης χ'ι>:ί, νΐ γ·νχΐ
  υπό τοίίργολαδου ή άντικιταστασι·; των άπολυθίνυν ταχυδοι^ων
  ή ϊΐΐτ>ρ£σίϊ ένεργβΤ κατΐ τό άρθρον 10.
  Άρβριν 15. Τα έπ;(6ΐλλόμ»να πρόστιμί καί οί κατΛο^ σμ~ί
  ραν, απώ)ί'αν κατβσ-ρ:9ην ή κατά^ρη^ιν άλληλογρ^^ άς ή
  χρημίτοϊεμίτ ·>ν *αΐά τ^ άοθρίν 5, άναθεωριΓντίΐι ΰτ^) τής
  Διευθΰ.σιω; τώ< Τιχυδ-ομ,ϊίίΛν, ίπί τή αΐτήτ-ΐ το3 έρ<·:λ:ιβ·ο ή1 των τ^ι·χ^ϊρ3μων, έντός 15 ημερών ά·ό τή; κονοπ '.ή ? ι·; των σ"χίτι»ών όποφάσεων. Αρθρον 16. Άπαγορεύεται είς τϊν Ιργολάδν ή ίχχώρην.; τή; παρούΐτ;; ίργολαδιας Ιν μ^ρ»1 ή ΐν ολψ ουχί ϊί >ϊί ή
  μί.;0ωΐ!ς ε'ς τρίτους μεμ:νω((,5νων τα/^ΐ,^^μ κων γ;αμ'Λ(
  ΙΙολιτίΐΑ δμαΐς ι α τάσα; τα; γραΛ'ο.ζ; των ί/η-ΘυΟ
  τι»η'ίατ(.)ν μ3ον τόν αρχιχόν ίργολάίΐν άναγνοοίζε'. "/αί
  μονΐς μιτά τ.3 ΐγγυη'ο^ τ.ο εύθ^-νται άπ'.ναν.ι π'-1
  Τής ύ.ιηουίας μίχοι τέλους τή; ΐργ3>α6'υς
  διά ταΐαν χατά το^ι- ά«ωτέίω ο^^·^; :τ
  1914, 'Υπόϊογος ?έ ιχ^ι 'ή , 1~^~
  ·»ής ΐ-.Ί-.-ς ίΐ ί ε'/η 7τ.ι:' ;- ς τι;; :.' ίξ^α έ/,ΐακτων &π:·
  στ^ ών, ή 'ι' ά τ ς*( ι ΰσ€·ς έτιβ-ρυντόοΐς α!)*όν τ) τοός ταγα-
  δοέμικ α^τό- ι> ι ^ 'γ^υητν;" "^^ άπ!X/*λά^^ν:^:! χαοης τρΐς
  , τό λταθν- ο» ύποχρΐ''σ ς •'ϋί -ώ ΐπ -"ίίφετ^ι ή χιτν την ϊημ»
  , τρα-ίι,ι Λ;-ατε0ςΤσα ·,ρημ3ΐτί"Γ ίγ^ύ σι,.
  1 '■ ' Διευθύν >ν Έπιθ. τώ>ι Ύα'/_. κβί Τηλεγρίφ,ι.ν
  Θ. ϊΐϊ-νθερουδάκης
  Ό
  Δ·ο
  Κ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΪ
  Τ ύ Δ(ί_ί.;ΐιο^ Τ^μ :ο Ήρα/. 5|
  Γεωργί.ιυ Κοτζαμηα-
  » τ ο ϊ^λληνΐ'-όν Δή-
  '7ΐηο 5κ-3
  1)
  ^ Κάω
  Κατί
  ΕΊ-γ
  2)
  Νομοδ
  Νιχολάου
  ι /ίθΐί ήδη ; ρατΐυμένοϋ ιν ταϊς
  ^ μ
  ^ε; -ίτ-3, ίδ,οντητών
  ότ'ς
  κτ.
  ιω^
  ό -ρ3;:ς ~,
  ι γ, γ, «α;
  θ' ώ^
  γ,.άλο
  . τ;-Λ,
  ;ν π·«ρόν ώς δημ,όσΐος
  ! νρ:ς ί?ιον ό^ελο
  κ«Ί
  ?ς*έ 133 ι
  Λαΐ
  εις ι
  Ι*],..
  είς
  τή ϊρον ό
  " 7
  λογ·.ιυιώ''', ·>) μΐρ'.χής ή όλ χί]-, ϊ^τττώϊίω; «ΰτίΐ ίκ τής Ιργι-
  λαίίας.
  ΙΙϊιΐ 5:αϊ)3άμ*τ»ξ"ϊ τού" Δ(]αοσΪ3θ καί τού εργιλάδοο λ ιβ-α:
  διαιτη ικώ; δ :ρ·ζ3μίνων ύτο ιής Δΐϊυθίν-εω; τ·5; Τ^χ^ο;-
  Τ9^ II5^ίδ33^ ;ΰ^ Εφι-ών ώ,
  "Λρ»,5 5ν 18 Γείτήίΐον μ ΐ3Λμα τή; «ργολαί!.ι; θ--λί!-λη- Αι Αΐ;ρά έ3γολίδο; 3:ά μηνια'ων ?3;εων. £<«τη- ι ι ®ύ ,ας'ν τϊκντό; χο«3 Γϊ3^ πρός το 8(οΪ5*ϊτο> το3 ΐτητίυ μ·τ3ώ^χτ,ς λι διά
  ί· ΐΓΓι; ύτ'
  ςΟ 1910
  737
  «3
  "/?1ι*=ϊ'*^» ί<:αλΑάτα»ν έκίιδομίνιον ίντός τή; ποώτης ?.<3 πε»βηυΐ4:ίτς τ:3 μήνις τοΐ έπ31Λ£'νο^ τω !ιπτϊτ»;θ£η·., τα ι »-·.6αλλ3ΐΑενα τω ίργολάβα) η Τ3?ς τχχ^ρ:,Λ3 ; πο-σ-.μ,α <αί οί λο.^ιι κ:ταλ3γιΤΛο; 0ίλ^^^'.; ίΑτίτΐίΐτίϊί ίί γ·1- -τ-,.»-ν- ; ία^ν,βί,τα .μα τή; -ρωτη; νΐ ')>)<*. α. (.α ατγ^-λΧϊ^ τ;ϋ όφεικέΐου Ν'λίΑ. 1 ρ-,ητ^ Στα ? υ Λ·«μπ:άκι, ύπ; την έ-ι* ^ ΐω,^.ο, ,Λ,ας, :εί^ενϊ &^ τάς περ'-ί'-Ρ'·^ τ3^ χωρίων 'Ξτςί.ω καί Κάτω Ασ,τώ, καί Παρ,τΰτής Εί:η- ν0?'. £:*'ί?,' ^'ί-'-Ρ^ί Άν οΜύ-,ίνος Μαλίδιζ'ο^ ι ) Ι1"":; .κ/ «"! αοόοα» τ) «Β: 6ί^» τής ■πε-.ιφίϋ^ί «°·' χω:'ι Κ' > ',-')/ '.,,- ,^; ,, 5 λ ■> ,', τ,κμο?'->'
  ϋ 3 α
  Χ- ;4 . ·
  Τίϊ'
  λ: 3:αλ τ:,
  >;λ άλλ*
  Τ
  ι-ΤΗΣ
  δί»δία συ'κορεύουσ^ν κτήμοσιν ΊωΛθυ Τριανΐαφ.'λάχι, Γεωρ¬
  γιος Πανίγιοτάκι καί ρΰαν.ι—γ' ) Είς τ/,ν «3τήν θέσιν έλαιό-
  ιρντςν ϊύο μουζουρίων μέ εί.οσΐ τέντε ελαιόδενδρα καί ϊιά-
  φορα 8ίν8ρα συνβρίύθντος κτήμασιν Νικολ. Περάκη Γ. Σιΐη-
  ριίάχι, Γ. Τρίανταφυλλάχ,η ταί δρόΓ«φ ϊημ.σίω—δ'.) είς την
  αυτήν θέσιν άγ·όν τρι&ν Η'ουζοι·ρ·'ων μί όκτώ ελαιόδενδρα καί
  τίνες άμυγδαλςας ίυνίρϊύ,οντα κτήμααι ΐϊίοο ίδι,,κτήτου Νικ.
  Λαμπράχη—ε.) βΐς θέσιν «Παχύ ίάσος» τής αΰιής π«ριφ;ρίίας
  άμπελον ?έχα πέντε έρ]α-ιώι> μέ δρκαπέντε ΐλαιόδένδα χαι τινάς
  όμυγ?αλ=ίίς βυνορεύουσαν κτήμ.ί·σ!~ Γ. Λ«μ·;:ράν κτήμη;.ν Σ. Λ-ν-ράλΐ Γ· Λΐμπρό'.', άϊελοών Μι/.
  ν^ί Γβ'. β Πολ^μαο^άχι Γ. Κ; ραπίυζάχ,η καί δρόμω 2η-
  μο:ίφ--0'.) ενχός τού αΰτς3 χωρίου Κάτω Ασιτών μίαν οϊχίαν
  σθί'στ'/ϋένην Ιξ ένό; Π;ρνΐΙλου ένό-; στ2ύ)ς« ενός
  1) Πρώτη προσφορά είς τα δκ!> στοιχιϊβν α'
  2)» » »»» 6'
  )
  6) »
  7) »
  9) >
  Ι') ,
  11) »
  12) »
  13)
  6'.
  γ'·
  δ'.
  βτ'
  ζ'.
  ν
  ν
  ι'.
  ια'
  ιβ'
  «τ'
  τα Δ.
  100
  500
  300
  150
  500
  100
  100
  300
  ΙΟίΟ
  400
  400
  100
  800
  Έν Ήρίχλείω τϊ) 7 Μβίου 1912
  Ό Νομ,ίρχης Ήραλλείου Ό Ταμίας Ηρακλείου
  Γ. Αουκαυμετζέδης Γ. Κοτζαμπασης
  Αριθ. Πρωτ. 94
  Σ.ν
  ένΐς ;"ίγε
  α
  μέ
  ενός φο ιρ.οσπήτου μέ ϊύο επ* οΰτών
  ανωγείων <αί 805 αόλών μέ πατητ^ρ1 χ^εβέχτίνα ουκών καί ούο ΐ(έζ:χ σ.νορε^μ^νων χΐί,μαΐν Ιωαν Σ Περογ^μδράχι /αί δρόμω δημίσί(·> έν τ-ιώνμ'£?>ν. —;',) εϊ' θε ^ι · «Λε!6ά3ιο;» τής
  Γίρΐίεείίϊς Έ'^νφ Ασιτών πλμ άμττελον ΐκτάσίως ίκττ. Ιργα-
  •'ών (τυνο'ευίμίνην ϋτήμασιν Ζί·χ. Πβρογαμ6:άκη Ζ. Κοπιίάχΐ,
  ό .<ρ^ν(ίνθί3>άροι.ςκαί Ργ«-. Καραγιθΐν»χη — α'.)8ΐς Οίσ ν «Σίνίή
  Κάμπον η Κανα>αραΛ τής περιφερείας Κ τω Λσιιών β,ρόν
  Ικτ-ΐΓεως ό/.τώ μθϋζο.ρί-βν έμπεριέχοντα πίντι μι,γβ1)» βλ»ι-
  ό*ϊνδρα 4 αί 25 μο-ρέλλα πέντε άπι-ϊίας μίαν καρε'αν καί ίέκα
  άμυγδαλα: δΐαγωριζομένων είς δύο μ:ρη δΐί στενήςλωρίϊος αμ-
  πέίυ τού Ιωαν. 2 Περογαμββά/ΐ σονορευίμϊνον κτήμασιν Ιω.
  Γ. Χατζ-χχ,η Γεώρ. Φϊίο^ρά·λ!, *Ο;.ϊνών Κυριακού Σπ^ ιϊά-
  ϊι χά·, δρόμφ ίτμοσίψ 6.) βΐς υίαιν ϊΣ'νιίτα» Κάτω Άσι:ών
  ίνα αγρόν ποτ στοΊν ττριίγο/ι,χ δ!.ο μΐυρνέ^ς χ <ί μ!ίν ρϋγδ'αν συν.ρίυόμινθ/· .-.τήμασίν Σ, Λαμτράχη έκ δύο μ,ερών ρ«άχι χαί δρόμω. ιγ'.) — Είς θ»;ιν «Πατερημό» τής «εριφερείας τού -χωρίου μένου 'γροθ έκτάσεοίί πίνεμε ζο^ρίωνΧΕμπ·.ιι 7Γ66ρ'.;χόντω^ άμ- ΐοτ^ρο).1 έ'ατόν τίσ:»ρά.'Λντχ μ χρΐμΐ' α"1 α Ιλα'·όϊε"?ρα σιινο-ίυ- ομέν ων> χτήμασιν Γ. Φανο'-'ράκι *ληρ νίμω^ Χιτζή Κων-ΐταν-
  τίνουΛΐναρϊάϊΐ Ζ >χ Μτ:α;ί',., Ρί^ρ. Ι Τ; ρ,ζ:υλά/.ι ϊίόμω
  «,ρ:τ'χω Αϊί πίϋμφ Ο Γλίΐϊτηριαΐ^ς των ά'ω'ίρω «:ημά-
  των γεν ήσεται τή; 17 Ίουιίου 19ΐ2ήαΐΤ-ν Κυοι-κήν 'ίϊ ώραν
  10 — !2π. μ. ίνώπθ) τοϊ ί"1);**'λ'Ίΐγράφου Άγίίυ Μύρο>ίθς
  Μα)εβ^ζι^υ Χρ'ττίφ'ν Δ ρ*-'ντίί ί τ:3 ν:μίμ?υ α'ΐοΰάνατλ ΐ'--
  το^ καί έν ιω ϊημοσίω α!ιτ'-3 γρΐφιίφχε'μέ ω ίν Ά-ιω Μύοω-
  νι Μαλεβ',ιζίου Ιν9~. καλο5νται οί ~λ = ι;ϊοττ;3αντ£ς.
  Δημοσιευθήτω τό παο'ίν ' ά τ?ξς Έχ!"ήαΓυ Εφημερίδος χνί
  έπιίΐθήτω άντίτυίςν ταύ'ΐ>- νομίμως ώς Τοϋς όφε'λέ·.?ί τόν ύ~ο-
  θήκοφΰλτ/α Άγίθϋ Μύρωνος τρός ΐνέΛγ6ίαν τ:5 νμί'μ.ου χαί
  ώς τους ί-.Μποθ'ιχους 'Λαί λοιζοϋς δανειστά; οτυμίώνως ταϊ, δ α-
  τάξ^σιντο") Ν;μ5ο 196 χαί τοιχοΑ-ιληθί)τω 'ίπου ό Νόμος ορίζει.
  Έν Ήρακλείφ τή 7 ΜαίΌυ1912
  Ό Ιπυπίΰϊ ο-ι ΤϊΑΪας Ήραχλ'.ίοο καί.
  π. 326
  τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τίίς Ποινιχής Δικονομίας
  Κίτλο"'μεν τόν ίπί 5ιατ»ράξ«ι αχ.. ^ι'ρήνης χατηγορ-ύμενον
  Έμμ. Ζ. Λυγίράιαν πρώην κάτοικον Νΐου Χωρίου καί ήδη ά-
  γνώσίου οιαμονής Για ιΐροσ.λθ^ αυΓοπροιΐώπως την 20 Ίουνίου
  τού Ιΐθυς 1911 ημέραν Τρίτην χα'ι ώραν 9 π. μ. ενώπιον τού
  ά/ροατηρ·ου τού Δικΐσΐηρ^υ των έντίϊιθα Πρωτοδιχών «ρός
  περϊΐΐίρω συζήτησιν τή-; ώς ιίρηΐαι άξιοποίνου ιτράξιως τής
  άναφερομένης ε;ς τό Κλητήριον Θίσκιαμα ύπ' αριθ. 925 τής 18
  Ι Όχτωδρίου 19] 1 άλλως «·λ«ι δ.κ>σθ?, ίρήμην
  ΈνΒάμωτη 28 Απριλίου 1912
  Ό Δημ. Κατή^ορος Βα^ου
  Ν. Ε. Άστρινός
  Δημοσιευθήτω είς την Επίσημον Εφημερίδα
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  ' Ο Δημ. Κατήγορος Βίμου
  ! Ν. Ε. Άσρτινός
  Αριθ. Πρωτ. 144
  ^ Δ·ε/.π. 323
  Έν Όνό|ΐατι τού Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Α
  II
  Σ Ι Σ
  Ό πληρεξούαιος 8ιχ·ςγόρ:ς α!>το3
  Γ. Κοτζάμπχσις
  Οί ΰποφϊΐνόμενςι άφ'ένΐ-ς ό Νομάρχης Ηρακλείου Γίώρ-
  ΔοκχΐϋΛΕτζ'ϊης χαί άφ' έτέρ:υ ό ΔηΛΟσιις Ταμίας Ή&ακλείου
  Γ. Κοζαμπΐΐά/.η-χά"θ',ν.;ς 'Η·5α*λε{5υ συμΐώνωΐ ταΓς
  ττιΤς σχετικαϊς τοί άιθρ. 28 τοΤ 196 Νάαο,ι π?οσ2
  ι^άτων των ό»ειλετώ^ ώς " τω ~% όνπ π-ογράμματι περιγρά-
  ■ώςέςής.
  υ',άμ;ι των Ιίρθζ^ 405 *αί 406 τής Ποινι/,ής
  ιλϊϊίυίν τόν ίπί χλοπή νατί,γορο.ίμενον Έι*μαν:υήλ Ζαχ.
  ρ2«ην π ώΤ,ν κά·.οιχον Νίου χωρίου καί ήί»^ αγνώστου δ α-
  - ι' σ ττροΐ-λθ/ α!ιτοτ.ροσω~ω; την 26 Ίουνίου τοϋ ίτους
  μίρ-'ν Τα:ην χοί ώρ^ν 9 π. )».. Ενώπιον τοΰ αΑροατη-
  ρίου οί5 Δικ33τηρίΐΊ) ~ζ") Ενταύθα Είρηνοϊι/ϊίου πρός περαιτέρω
  συζ-ί,τησ ν τής ώ; ιΐρητ^ι άςιοποίνου πράξεως τής αναφιρΐμένης
  ί'ί τό Κλ(/Τ/)ρΓ.ν θίΐτζίσμγ ύτ'άριθ. 961 τής 18 Ό/η<ο6ρίου 1911 άλ/ως θέλει δικασθή έρί-,μην. Έν Βάμω τή 28 Άπριλί-,υ 1911 Ό Δημ. Καΐήγορος Βάμου Ν. Ε. Άστρινός Δημο3ΐεκθήτω *ίς την Έπίσ<ιμον Εφημερίδα Έν Βάμω αυθημερόν, Ό Δημ Κατήγορος Βάμου Ν. Ε. Άστρινός Έκ τοϋ Έθνικοθ Τυπογραφείον