92518

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ/ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΜ ΓΗ1
  ΕΝ ΚΡΗ^'Μ
  ΤΕΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις -τ, 17 Μαί^ ' Μ 2 - ΑΡΙΘ. 40
  ιθμ. Πρωτ. 1664
  Δι~τ~ 997
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περιφ,ανερας τελειωτικης πλίΐοδοτικηςδημοπρασίαν
  διά τίινέκμίσθωσιν τοϋ φόρον επι των συγκομιζο-
  μένων δημητριακών προϊόντων παντός είδους
  διά τό έτος 1912 των ατωτέρω οικονομτκών
  περκ(>ερειών των Νομοΰ Χανίων κα Σφακίων
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη ότι,
  Έπειδή αί κατά τάς δημοχρασίας γενόμϊναι τελευταίαι προσ¬
  φοραί διά την έκμίσθωσιν το3 φόρου ϊημητρια/.ών των κατωτέρω
  άναφερομένων ο'ικονομιχών περιφιρειών έπλεΐίδοιήθησαν έμπρο-
  θέσμως κατά 5 ο)ο.
  Έκτίθεται είς φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή έκμίσθωσις τοΰ φόρου έ—ι των συγκομιζ;μένων δημητρι-
  ακώϊ) προίόντων παντός ίϊο;υς οΊά τό ετος 1912 των αμ:σως
  κατωτέρω άναφερομένων ο'ικονομικών περιφερειών.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  1) Νεροκούρου υπό τού Γεωρ. ΙΙανηγυράκη επί τής έκ ίραχ.
  310 τελευταίας προσφορας.
  2) Τοπαλτίύπό τού Χριστ. Παυλάκη επί τής έκ ϊρα'/, 1325
  τελευταίας προσφορας.
  3) Περβόλια υπό τού Έμμ. ΜαυροδημΛ,τράχη έ-ί τής έκ ϊρ
  396 τελευταίας προσφορας.
  4) Λίμνη Κερατίδι υπό τού Στυλ. ΜπαΛα2άλη :-ί τής έν
  ϊραχ. 805 τελευταίας προσ^ορας
  5) Πρασέ υπό τοί Ανδρ. Κανιτ-ά/η έ-ί τής έκ ^ρα·/. 235
  τελευταίας προσφορας.
  6) Χαλίπα υπό των Κωνστ. Κουρινάκο Γεωρ Κ^^ζ/.^^^ίίί
  κάκη επί τής έκ ?ραχ· 168 τελευταίας τ.ρίζ·γ:ρί;.
  7) Μίσκλά υπό τού Άντ. Δημοταχη επί τής έ/, ίρα"/. 118
  τελευταίας προσφορας.
  8) Βλαχερωνίτισα υπό τού Ρρκϊ,'· Γαλανάκη επί τής έ/ 2ρ,
  122 τελευταίας -ροσφορας.
  9) Κουφός υπό τίύ Γ:ωργ. Μα:α·'κ:υϊάκη ζ~·. τής έκ ϊΐ^χ-
  μών 20Ί -.:'ς·.τ-7-- -$'.-/.'/.:.
  10) Άληκιανού ύ~ο τ:ύ Νχ5/α;^ Μαρκΐυλάχι; ι'γϊ τής έκ
  δραχμών 86 τελε.ταιας τρ:σφ:ρίς.
  Τής Έπα
  Κτσσάμου
  1) Καστελλιο/ ^το το^ Δημ. Φουρναρακί; επί τής έκ δρ.
  999 τελεοταίας πρίσφοράς
  ρφρ
  2) Παλαιό/ΐαστρον υπό τβ^ Ηεοϊ. 'Ερι^α/.η επι ι ής έκ ϊρ.
  903 16/ευ-αίας προσφοράς.
  3; Συρΐλαρι υπο τ«ύ Θ<;ο3. Έρηνάκ/; επί τής έκ ίρ. 280 τε/ευτοΐιας προσφορας. Ί, Λίυσακές υ-* :ο^ Δτ,α. <Ι>^ ρναράκΐ) επί τής έκ δρ. 800
  τελευταίας προΐ;ορ^ς.
  υ) Μεσογια υπο ^ο^ Δί,μ ! ςυρναρακη ίτ. τής έλ. ϊρ. 3200
  τελευταίας πρΐσφοράς.
  6) Ροδοπου υτο τίύ1 Κω^ττ, Ι Ιο/υ/ρ:νιίο) επί τής έκ ίρ.
  500 τϊλ;.ιταΐΛς προΐ^οράς.
  7) ι^3^ί^ς υπο τοό'Α/τ. Γυκουμάχη επί τής έκ δρ. ί){>
  τελευταίας προσφοράς.
  8) Γαίαλομούρι υπο τού Ιωα/ Καρίχμά/ΐ] έπ' τής έκ ί*ρ.
  3Ί6 τελευταίας προσφοραί·.
  9) Ζυμίραγοά υπο τού Γεορ. Σ. Κχλίγίρα*/) επι τής έλ 3ρ.
  506 τελευταίας προσ^ορας.
  Σελένου
  [-{ τής έκ ορ. 8.10
  Τής Ε
  Α) Κάνϊΐν;ς υπο τού Ί'^
  τελευταίας προτφοράς.
  2) ΒάΛαηία υπο τοΰ Φραγ. ΣαρΤ^'ίτα/.η -πί τής έκ ορ. 300
  τελευταίας προσφορϋς
  ΊΌ1 ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  1) ΈΕι.ιτολις υπο τώ/ Νι/.ολ. 11ϊτα>ο<ιθΛθλάκη κ3ΐ Γεωρ. Αί'λ'ϊ'Λ//; '-ί -.ή; «κ ορα/. Ί )0 τε/ίυτα'.α: -ρ57φοράς. 2] Κα/,υβες υ ο <").;ο Ξί;ζ/Γ, :πί τής Ϊλ ϊραχ. 870 τ«- > ευταί/; -ροσφοράς
  3) 'Γσ ίαρας υ-ΐο τού Κωνστ. Τερεζακ/; έ—ί τής έκ δρΐχ.
  55 ά
  Ί; Βαυ.οί υπό τού Ά/τ. Φ:υρα«>; επι τής έ/, ϊραχ. 795
  τ:>ευτα·ας προσοορας.
  5) Ίί'-'ί'.-,ζζ ί-Λ τού ΕγΙ,α. Μ-ίυζϊΛη :π' τής έκ ϊραχ.
  600 ::/ ΐιΐταιας Γροσφοράς.
  Τής Επαρχίας Σφακίων
  1 Δ/'μ:; Α3*Λ,*:ϋ ϋπ; τοϋ Παυλ. Μπικίυίάρη ΐπί τή; έλ
  ίρα·/ 31 >8 τε/ευτα'α; τροτ^ορας.
  Α1 ΐ-ΤϊναληπτΐΛ-' αυται τε/ίΐωτινΐ! οΊτ,,υ.ποατ'.ϊΐ Ϊιιξϊ·/6ήϊ3ν-
  ται έ^ τ^ϊ; ίϊοαις τώ/ Νο,αιΙ,/ Χα/ιων και Σΐα/ιων ΐυμοών,),-
  τή υπ' αριθ. ^'/οι τής 31 Μάρκου 1912 3ιακηρυς«ι ημών
  188
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κατ' οικονομικάς περιφερείας καί ενώπιον τής χρός τοί-5 Επι¬
  τροπείας ήν όριζει ή ειρημένη διακήρυξις ημών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς έπαναληπτικάς τελε'ωτικάς δημοπρασίας τής εκμι¬
  σθώσεως τού φΐρου επί των σ^γκομιζομένων δημητριακών προι'-
  όντων των ανωτέρω αναφερόμενον περιφερϊ'.ών οοίζονται
  ώς πρώται προσφοραί αί τιλευταιαι προσφοραί κατά
  τάς -ροηγηήί.'σας καί ά*υρω*£ί!7ί; βημοπραΐιας συν τί) χρο-
  θήκΐ] "Ο π;σίθ 5 °/0 καθ' ο έχλειοϊοτήθησαν νβμ^Μ·;.
  Κατακύρωσις των δημο-ρασιών
  Ή ΐριστική ν.αςακύρωσις των δημοπρατιών τής εκμισθώσεως
  τού φορου επί των συγκομιζομένων ίη^-Λτριακών χρίϊόντων
  γενησεται.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙων
  Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  Των ανωτέρω άναφερομένων οίκονομικών πβριφερειών 1 —10
  την 28 Μαί;υ ήμέρα» Δευτέραν καί ώραν 12 π μ.
  Των Έπαρχ«ών Κισαάμου καί Χελίνου
  Των ανωτέρω ά,ιαφερομέτων ο'ικονομικών περι·ερειών Ι—9
  τής Κισσάμου καί 1—2 Σελίνου την 28 Μαίου ημέραν Δευτέ¬
  ραν λαί ώραν 6 μ. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Των 'Επαρχιών Άποκορώνου καί Σφακίων
  Των ανωτέρω άναφίρομένων ο'ικονομικών χεριφερειών 1—5
  Άπ;κορώνβΐί καί Σφακ·'ων την 28 Μαίου ημέραν Δευτέραν καί
  ώραν 12 χ. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί 'όροι συμφώνως χρός τούς οποίος θά διεξαχθώσιν αί προ-
  κείμ»ναι έπαναληπτικαί τίλε.ωτ'.Η.αί δημοπρακ'οιι είναι οί αύτοι
  οί άναφερ5;Λεν3ΐ είς την ύ~' αριθ. ^'^Ί Λαι Χρονολογίαν 31
  Μαρτίου 1912 (φύλ. 26 Τευχ.' Γ'. 1912) ϊιακήρυξιν ημών.
  Έν Χανίοις τ|) 17 Μαίου 1912
  Ό έχΐ των ΟΙχονομιχών ειοΐιών Έκίτβοπο;
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  2