92521

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΙαΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΜΤΓΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 19 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 41
  Αριθ. Πρωτ. 1715
  » Διβκπ. 1029
  ΑΝΩΤΈΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ! ΟΙΚΟϋΟΙΚΙΚΩΝ
  ΔΙΑ ΚΗΡΥΞΙΣ
  πβρ φανερδς τελειωτιντις π/ετθΡοτιντΪΓ δημοπρασίαν
  διά τίιν έκμτσθωσιν τον φόρον ε*πτ των ονγνουΛζο-
  μένων δημητρτανών προϊόντων παντός είδους
  διά τό ίχος 1912 των κατωτέρω Όίκονομικών
  περιφέρειαν των Νουων Ρεθύμνης Ηρα¬
  κλείου 'να Λασηθίου
  Ό επί των Οικον* {ΐικβν Διοικόδν Έπίτροπος
  Διακηρύττει ότι
  Έιΐειϊή αί κατά τάς ίτ,μ^ρασίας γενόμεναι τελευταίαι προ¬
  σφοραί ϊιά την Ικμίσθωσιν τού φόρου ϊτ;μητριαχών των κοτω"
  τέρω αναφερομένων ο'ικονομιχών περιφερειών έπλε<οδοτήθησαν Ιμπροθέσμως κατά 5 °/0. Εκτίθεται εις φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκμίσθωσις το8 φέρου έχί των 'συ^κομι£^μέ'νων δημητριακών προϊόντων παντός είδους ϊιά πό ϊτος 1912 των άμεσος κατω- τε'ρω αναφερόμενον οίκονομικών περιφερειών. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α'. 'ΐ?παρχ£α Ρεθύμνης 1) Άμπελάκι υπό τοθ Μΐγ. Μαρκουλάκι Ιπί τής έκ ϊρο;/- μών 700 τελευταίας προσφορας. Β'. Έπαρχία Μυλοποτόμβυ 1) Χώνος χαί Άλόϊδες υπό τοϋ Αναστασίου Πλα'τη επί τής •κ δραγμών 7Ρ0 τελευταίας προσφορας. 2) Πρινέ— ΚαναυρτΓε χά} Λατζιμας ύχό τοθ Κωνσταντίνου Κβυγαλάκη επί των έκ ίραμών 790 τελευταίας τροσ^ορας. Γ'. ·Επαρχία Άγίου Βασιλβίου 1) Μύρθιο— Νιο Χωριο υπό τοδ Νιχολ. Γιαχευμογιαννάκη επί τί;ς Ικ δραχμών 365 τελευταίον προσφορας. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α'. Έπαρχία Τεμένους 1) Άγιος Βλάσης υπό τοθ Γεωρ. Μαλτεζάχη επί τής ίκ δραχμών 850 τελευταίας προσφορας. 2) Στεργιανός υπό τού Άντων. Χριστοϊουλάκη Ιπί -%ζ έκ δρρχμών 1222 τελευταίας τροσφορας. 3) Φορτέτζα υπό τού Ανδρ. Σαποιιντζβκη επί τής έκ ϊρα·/- μών 1450 τελευταίας προσφορας. 4) Γαλένι Ροχάνι υπό τοϋ Μύρωνος Θαλασοινοϋ επί τής έκ δραγμων 510 τελειιταίας χρουφορας. 5) Επάνω ν α) Κάτω Άργάναι υπό τίθ Γεωργ. Χοχλιδάκη επί τής έκ δρ. 950 τελευταίας χροσΐορας. Β'. Έπνργία Μνλεβυΐίου 1) Καίροχώρι υπό τού Έμμ. Καραμπίνη επί τϊ|ς Ικ ϊραχ- μών 506 τελευταίας προσφοραί. 2) Ά-/)άϊα υπό τού Ιωάν. Κασαπάκη επί τής έκ δραχμών 706 τελευταίας προσφορας. 3) Επάνω Άσίτες υπό τοθ Γ. Φανουράχη έιτί τ)|ς ίκ ϊραχ- μών 881 τελευταίας προσφοραί. 4) Κάτω Άσίτες υπό τοϋ Μιχ. Κοπιϊάκη Ιπί τής έκ ϊραχ- μών 396 τελευταίας προσφοραί. 5) Τΰλισος υπό τοϋ Μιχ. Παγκάλου «π! τής ίκ 773 τελευταίαϊ πρίσφορας. 6) Ρςγϊιά υπό τοΰ Βασιλ. Δαμιανάκη επί τής έκ 1101 τελευταίας ιτροστοοας. 7) Εΐγενική υπό τού Χαοΐλ. Χελιδώνη επί τής έκ δραχμών 1499 τε)ει>ταίας *ροσ?ορας.
  Γ'.) Τής Έπο-ρχίας Καινουρίου
  1) Μορώνι υπό τοϋ Ιωάν. Βεγιατζιίάκη επί τής έκ δραχ.
  700 τε) ευταίαί προσφορας
  2) Π>ουτή Κιρμουσί υπό τοϋ Ήλία Παραϊάχη επί τής έκ
  ϊρα^· 6^5 τελευταίας προσφορας.
  3) Πανασός υπό τοϋ Γεωρ. Στα>ραγ.άν.·η επί τής έκ Ιραχ.
  425 τελαυταίαί προσφορας
  4) Κατταρ'ονά υπό τοΰ Κωνστ. Καπελα'χη Ιπί τής Ικ δραχ.
  750 τελευταίας προσφοραί.
  5) Άμττελεδζος υπό τοϋ Ιωαν. Βογιατζιδάχη Ιπί τής έκ
  δρα"/. 930 τελευταίας προσφοραί.
  6) Τριχυτά 6χΐ τεθ Έμμ. Πατεράκη επί τής !χ δραχμών
  602 τελευταίοί τ.ρΐα^ΐ,ας,
  7) Πυτσιϊια υπό τού Ξενοφώντος Σπιθάχη επί τής Ϊν-
  755 τελευταίας προσφοραί.
  8) Φανερίμένη υπό τοΰ Έμμ. Πιπερα'κη επί τής έκ
  500 τελευταίας προσφοραί.
  9) Καμη)άρι υπό τίΰ Αλεξάνδρου Βλασάκη Ιπί τής Ικ
  ΐραγ. 800 τε/ευταίας προσφοραί.
  10) Άντισχάρι υπό τοθ Ιωάν. Βαρδουλάχη επί τής Ικ
  ϊραγμών 321 τελευταίας χροσφορας.
  11) Κλίΐμα υπό τοϋ Άντ. Πετράκη Ιπί τής έκ δραχμών
  270 τελευταίας προσφεραί.
  12) Παναγία υπό τού Πέτρηυ Άσηθιανάκη επί τής έκ δραχ.
  450 τελευταίας προσφορας.
  13) Μιαμοϋ υπό τοϋ Γεωργ. Χατζιδάκη επί τής έκ δραχ.
  1087 τελευταίας χροσφορας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ_ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΟΟ
  Α'.) Επαρχίας Μονοφατσίου
  1) Φάκα Τουρλωτή υπό τού Έμμαν. Παπαδάκη επί τής έκ
  δραχμών 600 τελευταίας προσφορας
  2) Κάτω Μούλια υπό τού Ίωίνν Γρεδετζάκη επί τής έκ
  δρογ. 510 τελευιαίας προσφορας.
  3) Πυργος υπό τοϋ Χαριδ. Ροΐσάχη επί τής έκ δραχμών
  1000 τελευταίας χροσφορας.
  4) Διονύσι ϋχό τού Μ. Σταματάκη επί τής έκ δραχμών 1511
  τελευταίας προσφορας.
  2) Ροτάσι υπό τού Χαριϊ. Ρουσάκη έχί τϊ|ς έκ ϊραχρμών
  1501 τελευταίας προσφορας.
  6) Καστελλιανά υπό τοΰ Ισμαήλ Όφΐίάκη επί τής έκ δραχ
  1400 τελευταίας προσφορας
  7) Παρανύμφη υπό τοθ Έμμ. Λυκάκη επί τής Ικ ίραχμών
  460τελευταίας χροσφορδς.
  8) Βορριας κ. λ. λ. υπό τού Εμμ. Γαβα)α έχί τής έκ
  505 τελευταίας χροσφορας
  ς ρφρ
  9) Χουμέρι υπό τού Γεωρ. Μπιτσαξάκη επί τής
  340 τελευταίας προσφορας.
  10) Μεγάλη Βρύσι ύιΐό τοϋ θωμά Μα'ή έπίτϊ|ς έκ δραχ.
  650) τελευταίας προσφορας.
  11) Άγία Βαρ6άρα υπό τού Κωνστ. Αποστολάκη επί τής
  έκ δραχ. 500 τελευταίας προσφορας.
  12) Άγία Σεμή υπό τού Ισμαήλ ΌφιΒάχη επί τής έκ δρα.
  320 τελευταίας προσφορας.
  13) Άκμα Άτσιπάδες κ. λ. π. υπό τού Έμμ. Ψαλτάκη
  επί τής έκ ίραχ. 806 τελευταίας προσφορας.
  14) Άξέντι υπό τοΰ Γεώρ. Κασωτάκη επί τής έκ δραχών
  502 τελευταίας προσφορας.
  15)
  ρφρ
  15) Πατσίδερος υπό τού Νιχολάου Μιχ. Ιΐατεροιτούλευ επί
  τής έκ δρ. 401 τελ. πρ^σφορας.
  *""·'. τής Επαρχίας Πεδιάδος
  1) Σκαλάνι υπό τού Χαριδ. Ρουσάκη επί τής έκ δραχ. 910
  τελευταίας χροσφορας.
  2) Ρουσοχώρια υπό τού Μπεντείή Χαλασανάκη επί τϊ]ς έκ
  δραχμών 955 τελευταίας χροσφορας.
  3) Γωνιαϊς υπό τού Κωνστ. Φανουράκη επί την έκ δραχ.
  250 τελευτοίας προσφορας.
  4) Γαλύφα υπο τού Ιωάννου Χρυσουλάκη επί τής έκ δραχ.
  511 τελευταίας προσφορας.
  ί>) Σκλαδεροχώρι υπο τού Γεωρ. Κολυδάκη επί τής έκ δραχ.
  600 τελευταίας προσφορας.
  6) Σκόχελα υπό τού "Ιωάν. Χρυσουλάκη επί τής έ·/. Βραχ.
  227 τελευταίας προσφορας.
  7) Καινούριο χωριό υπό τού Ιωάν. Χρυσουλάκη επί τής έκ
  Βραχ. 370 τελευταίας προσφορας.
  8) Μάλια υπό τού Ιωάν. Τσαγχαράκη επί τής Ικ δραχμών
  721 τελευταίας προσφορας.
  9) Ξειδάς υπό τού Μιχ. Παπακανδεράκη επί τής έκ δραχ.
  699 τελευταίας προσφορβς.
  10) Χερσόνησος υπό τοθ Μιχ. Παπαδάκη επί τής έκ δραχ
  1400 τελευταίας προσφίρας.
  11) Άσκοί υπό τού Έμμ. Φουνδροιιλάχη επί τής έκ δρΐχμών
  346 τελευταίας ιτροσς^ράς.
  12) Κερά υπό τού Έμμ. Τσιχαλάκη επί τής έκ δρ. 140
  τελευταίας προσ^ερας.
  13) Κασταμΐνίτσα υπό τού Νιχολάου Ψιλάκη επί τήςΐκϊρ.
  580 τελευταίας προσφορας.
  14) Μΐχός ίιτο ταύ Ρουσοχατζόκη χρτά 10 ο)ο επί τής έχ
  ίρ. 2000 τελευταίας προσφορας.
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Α'. Έπαρχία Μεραμβέλου
  1) Νεάπολις υπο τού Νικολ. Φινο/αλλιΐιη επί τής έκ 5ρα-/.
  3545 τελευταί-ς πρΐσφορας.
  2) Βρύσες υπό τού Κωνστ. Καραβϊλά/η επί τής έκ ίρα-/.
  11/6 τελευταίας πρΐσφορας.
  3) Καστέλλι Φΐυρνής υπό τ:ύ Εύττρατίου Περάκη ίπί τής
  έκ δραχμών 960 τελευταίας προσφοραί.
  4) Σύρμεσο Καρίοι υπό τού Εύστρατίίυ
  8ραχ. 1150 τελευταίας προσφορας.
  Περάκη επί τής έχ
  5) Κρυτσά υπό τού Έμμ· Παγκάλου επί τής έκ ϊραχμδν
  4000 τελευταίας προσφορας.
  6) Κρούστα υπό τού Νικολ. Γεροντή επί τής έκ δραχ. 515
  τελευταίας χροσφορας.
  7) Καλό Χ«ριό υπό τού Έμμ. Κασσιωτάκη «πί τής έκ δραχ.
  665 τελευταίας προσφοοας.
  8) Λψ.νες υπό τοΰ Χ" Ιωάν. Πεδιαδάκη έχί τής έκ δρ.
  2480 τελευταίας προσφορας.
  Β'. τής Επαρχίας Σητείας
  1) Ρούσα Έκκλησιά υπό τοΰ Άναγν. Ζουμάκη επί τής έκ
  δραχ. 590 τελευταίας προσφορας.
  2) Παρασπόρι υπό τοΰ Άναγν. Ζουμάκη έχί τής έκ δραχ.
  200 τελευταίας προσφορας.
  3) Χαμέζι υπό τού Άναγν. Ζουμάκη έχί τ?ς έκ ?ραχ. 520
  τελευταίας πρτσφορας.
  4) Επάνω Πισκοπή υπό τού Παπαδάκη επί τϊ|ς έκ δραχ.
  116 τελευταίας προσφορας.
  5) Μαρωνιά υπό τού Νεοφυτάκη επί τής έκ δραχμών 391
  τελευταίας χροσφορας.
  6) Σκορδΰλο υπό τοΰ Άναγν. Ζουμάκη επί τ»;ς έκ δραχμών
  220 τελευταίας προσιορας.
  7) Λάστρος ύχό τού Νικολάου Μιχελακάκη επί τίίς έκ δραχ.
  406 τελευταίας χροσφορας.
  8) Άγιος Στέφανος ύχό τού Παύλου Χατζοχούλου επί τής
  έκ ϊραγ. 505 τελευταίας χροσφορας.
  9) Ρουκάκα υπό τοΰ Νικολ. Κ. Μασσάρου επί τής έκ δραχ.
  740 τελευταίας προσφορας.
  10) Σταυροχωρι υπό τού Σαραντώνη επί τής έκ δραχ. 750
  τελευταίας προσφορας.
  11) Όρινός υπό τοΰ Άντων. Μουστακάκη επί τής έκ δραχ.
  455 τελευταίας χροσφορας.
  12) Δάφνη ϋχό τοΰ Ίο)άννου Χαψαντώνη επί τής έκ
  207 τελευταίας προσφορας.
  13ν Χείρας υπό τού Γεωργίου Άιζολετάκη επί τής έχ
  700 τελευταίας χροσφορας.
  14) Συκιά υπό τού Νικολ. Αγ/-ελάκη καί Νικολ. Αίκατερι-
  νίδου ϊπί τής έκ ΰραγ. 184 τελευταίας προσφορας.
  15) Άπήδι υπο τοΰ Νικολ. Άγγε)άκη καί Γεωρ. Άτζολε-
  τάκη έχί τής έκ ίραχ. 395 τελευταίας χροσφορας.
  16) Παλαιόχαστρον ΰχό τοΰ Έμμ. Άδρονιϊάκη καί Συκιανά-
  χη έχί τϊ|ς έκ δραχ. 655 τελευταίας προσφορας.
  17) Μαγκασας υπό τοΰ Σταύρου Κατσούλη καί Μαστοράκη
  έχί τής έκ δραχ. 200 τελευταίας χροσφορας.
  18) Σύτανος ϋχό τοϋ Ιωάν. Χατζαντωνάκη έχί τής έκ Ιρ^-/·
  225 τελευταίας χροσφορας.
  19) Κατσιδόνι ύχό τοΰ Παπαδάκη επί τής έκ δραχ. 186 τε¬
  λευταίας χροσφορας.
  20) Άδράβαστι υπό τοΰ Σταύρου Κατσούλη έχί τής έκ δραχ·
  200 τελευταίας π,βοσφορίς.
  21) Μυσίρΐα υπό τού Κωνστ. Χατζιδάκη καί Άνϊρεδάκη έ«ί
  τ?ς έκ δραχ. 508 τελευταίας χροσφορας.
  22) Σφάκα υπό τού Νικολ.Κ. Μασσάρου έχί τής έκ δραχμών
  ^02 τελευτβίας χροσφερας.
  Γ'. Τής Επαρχίας 'Τεραπέτρου
  1) Καστέλλι υπό τοΰ 'Ρλ. ΜανοΌυραρα'κη καί Εύαγγε'λου
  Σαρειϊάκη επί τής έκ ?ραχ. 2999 τελευταίας προσφορας.
  Δ'. Έπαρχία Βιάννου
  1) Έχάνω Βιάνος υπό τού Ιωάννου Τσαγκατάκη επί τής έκ
  δραχ. 1241 τελευταίας προσφορας.
  2^ Πεύκος υπό τοΰ Νικολάου Μαστορβγαμίοάκη έχί τής έ*
  %ραχ. 316 τελευταίας πρΐσφορας
  3) Κάτω Βιάννου υπό τού Ιω. Κοναβά/η επί τής έκ δρα"/·
  888 τελευταίας προσφορας.
  Ε'. Έπαρχία Λασηθίου
  ρχ η
  1) Λαγοΰ Πανακιανά υπό τού Μιχ. Μοδάτσου επί τής εν·
  ΖρΛ'/. 753 τελευταίας προσφορας. , ,
  2) Μέσα καί Έ;ω Ποτάμη υπό τού Φραγκιά Κουνενου επι
  τί|ς έκ ϊραχ. 661 τελευταίας προσφορας. ,
  3) Ψυ-/ρό Μαγουλά υπό τού Έμμ. Πετράκη επί τής **
  δρα-/. 1285 τελευταίας προσφορας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  191
  ~
  4) Πλάτι Μετόχι υπό Γεωρ. Ταμνιωλάκη επί τίΐς έχ δραχ
  1755 τελευταίας προσφορας.
  Αί ίπαναληπτικαί αυται τελειωτικαι δημοπρασίαι διεξα-
  χθήσοντοι έν ταίς εδραις των Νομών Ρεθύμνης, "Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου συμφώνως τή ύπ' αριθ. ^'/κΐί τί!? 31
  Μαρτίου 1912 διακτρύξει ημών κατ οικονομικάς περιφερείας
  καί ενώπιον τής πρός τουτο Επιτροπείας ην όρίζει ή ειρημένη
  οΊακήριιξις ημών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς έπαναληχ-ικάς τελειωτικάς δημοπρασίας τής έκμι
  σθώσεως τοΰ φόρου επί των σϋγκομιζομένων δημητρκχκών χροί-
  όντων των ανωτέρω άνιφερομένων περ'.ΦΕοε'ήν όρίζοντα»
  ώς πρώται προσφοραί αί τελεία *ι προσφοραί κατά
  τάς χροηγηθείσας καί άκυρωθείσας δημΐπρΛσίας συν τί) προ·
  Οήκη τΰϋ ποσοΰ 5 °/β καθ1 ο έπλειοδοτήθησαν νομίμως.
  Κατακύ ρωθχς των δημο-ρασιών
  Ή όριστική κατακύρωσις των δη(Λθπρασιών τής εκμισθώσεως
  τοϋ φόρου έιτί των συγκίμιζομενων ϊημϊΐτριακών χροϊόντων
  γενησεται.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Των Έπαρχιών Ρεθύμνης Μυλοποτάμου
  καί Αγ. Βασιλείου
  Των ανωτέρω άναφερομένων οικονομικήν περιφεριών Τών
  Έχαρχιών Ρεθύμνης Μυλοποτάμου καί Αγίου Βασιλείου την
  29 Μαίου ημέραν Τρίτην καί οίραν 12 χ. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Των Έπαρχιών Τεμένους καί Μαλεβυζίου
  Των ανωτέρων άναφερομένων ο!κον:μικών περι?εριών 1—5
  Τεμένους καί 1—7 Μαλε6ι.ζίου την 29 Μαίου ήμε'ραν Τρίτην
  καί ώραν 12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  Των ανωτέρω άναφερομένων οικονομικήν περιφερειών 1 —13
  την 29 Μαίου ημέραν τρίτην καί ωραι 6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
  Των ανωτέρω άναΐ(εροι.έν(ύ·* οικονομικήν χεριφερειών 1—15
  την 30 Μαίου ημέραν τετάρτην καί ώραν 12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Πεδιάδος
  Των ανωτέρων άναφερομένων ο'ικονομι -ών περιφερειών 1 —14
  την 30 Μαίου ημέραν τετάρτην καί ώρων 6 μ. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Των Έπαρχιών Μεραμβέλου καί Σητείας
  Των ανωτέρω άναφερομένων οικονομικήν περιφέρων 1 — 8
  Μεραμίέλου καί 1—1 Σητείας την 29 Μαίου ημέραν τρίτην
  καί ώραν 12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Σητείας
  Των ανωτέρων άναφερομένων οικονομικήν περιφέρων ο—22
  την 29 Μαίου ημέραν τρίτην καί ώραν 6. μ. μ.
  Των Έπβρχιών Ίεραπέτρου Βιάννου
  καί Λασηθίου
  Των ανωτέρω άναφερομένων Οικονομικήν περιφερειών την
  30 Μαίου ημέραν τετάρτην κβί ώραν 12 π. μ.
  Χανία 19 Μαίου 1912.
  Ό ίπ'ι των Οΐχονομιχών ίιοίνών Έ*(τρθϊΐος
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Ι 4§^