92526

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙίΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ;Ν ΚΡ
  :ΤΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 19 Μαΐου 1912 —ΑΡΙΘ. 42
  Αριθ. Πρωτ 5555
  »'" Διικττ. 2015
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ Ι
  ΔΗΜΟ^ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝΓ ϋΐΐΙΤΡ-)ΙΙΟ_
  Διαχηρύττει ότι:
  Έχτίθείαι εις ί.αγι»>ν!-,ΑΟν μίθδοτί'.ής τελειωτχή: ϊιμι^Ρ*"
  σίΐς κα;ά τα ',ιπό τ·)ς ύ~η;£;ΐ2; τώ; ΔηΑ*σ «>/ Έργ^ιν συν-
  ταχθενπα και ϋτό τ-ίΰ Δ'.ΐυ'υ^ο} τΛν Λημοΐιων Ιργα)ι> δεωρη-
  βενϊα δίαγρΐμ^ατα με;α τοΰ -ρυϋτολίγιΐμού', ΐυγγτιιφΊς υπο¬
  χρεώσεων κοι τιμολογίου ή πρότασις των αΛαξητών ό5ώ> Χα¬
  νίων Ρίθΰ,Λνης κχί Ρϊ3.ιμνη; Χαν.οίν ί^ουΐών αφετηρίαν κΐί
  τΐρμχ τα τ?ρμϊτ·χ τώ; εν Αατατκβ^ΐ) τμημζτων των αύνών ώ;
  »νιο ίδών.
  "Αρθρον 1. Τι Ιργα -ρ-ϋτ Λογιζ-ντ^ι κ<χτά τι,ν λΐττομερή έ/,τίαησιν είς τό ποσ;ν των ίραχμ,ώ/ "210,000 πίριλα^.6ανομένου τϊ3 ποσίθ των δ αχ^ών 1970 δι* άπροοπτοος δα~ανας έφ ώ; ί-ΰδεν δικαίω,*.* Ιχε; ό έοιοίάδίς. Ή ί/.πτωϊ ς γενησεται .π'. τοΐ, έ',ατεν ί'.ς ί'/ί,ροιιας μονάίας, "Αρθρ:ν 2. Ή ίηαοτρασία ένεργη^,ϊβ.αι έν τ:·.ίς έ'ίρΐις των Ν;μώ; Χανίων, Ρεϋ-ΐΛνης, κ~ί Ηρακλείου καί ΐν τοίς Καταστήμασ: των ο'.κ;ίων Νο,ιαρχΐ'ο^ δι' εγγράφων αλΙ ΐσφρα- ν χΓοσφ3ρ<ι)ν υπο επιτραπή, άτ;ρτιζ-μ:νη; ίν ^έν τώ ω Χα4ι>ν χαρ*, τοϋ Πρ&έΒρου τώ^ Έφϊτών ώ; ίΐρ^έ'ρου
  ί τού άναΐληριΛΐυ ?^το., τ3; ΝίΛΐιοϋ Σ^μ6ο6*.ο^, το3 Νο-
  μά;χο.< Χαν.ω·., ενός Μηχανικόν καί τού Δημαρχου Χανίων, ή -.ών άναπληρωτώ/ αύ:ών ώ; μ«λών, έν Ρί'ίύ,Ανιο παρά τού Νομάρχου Ρ^θύ^νκς, ώ; Προίϊραυ, τού Προίϊρο^ «αι Ευαγ- γ«λϊως τώ; έν Ρίθύμνχι Ιΐρωτοίικών, ενός Μηχανκοΐ κ», τοϋ Δη,ιάρχου Γεΐύμνης ή των α-,ατί',ηρωτών α^τών ώς μί -ών, εν Ηρακλείω παρβ τ ι. Ο Προέδροο των Έφτ ών Ή.;ϊα είΐιι ώ; Προέίρου ή τοϋ άνα~ληροκοΰ αυτού, το3 Εί',αγγελίως '>ών έν
  Ηραλλεω Έφε.ών, τοϋ Νυ,ιαρχ^ Ήρxκλ^ι^^, ενός Μί'/α-
  νκ&ΰ κ^ϊ τού Δη,Ααρχίυ ΉραΛλ-ιο^ ή τώι> ά ατλτ;ρα)τών αυ¬
  τών ώ; μελώ,ι ττ,ν 9 Ί2^λί;υ 1912 ήμ.»ρα» Δ^ΐίρΐν κιί
  ώραν 3—4 μ. μ.
  Άρ^ν 3. Π5ϊα π?:3φ3?ϊ Οί σ,ινοϊε,ι-,τχι ΰτο τή; άϊε·ας
  τού ί-ιτη?εύμ*νος τού ίργο/αδΐυ συμ|ώνως τοΰ 811 Νθρΐω
  υπο τοί προ5λϊπομένου υπο τ>3 περί Δημ^πρασιών *αί ϊ».τελ&-
  σΐω; Δημοςΐων Ι?γ«ν Νομυ -ΐιΐ.&Χ3·η·!«.3ύ χαΐ υπο ·;ρα,ιμχ-
  τιου βεδαιοΰντίς τη^ ίΓ; τι των ί'η,Αΐακον τομειων ή τής Τ^^πί-
  λης Κρήτης κοταίεσιν. λίγω έγγ-ήσ»ω:, είς χρή*ατα ή όμο
  Λογί^ς τής Τραπέζης Κρήτης κατα τή/ έτί τής 5/.ϊοτϊα>ς των
  άςιανιςοσού δραχμών 11,000.
  Είς τον 3ΐΐγιι)»υμ;ν δύνανται νά Λύΐι μ.=ρος καί
  τΐοί σιιμμορφούμενοι πρός τάς διαταςεις τοί3 π*ρί δημ
  κιί ίλτςλίΐε .<ς δη.'θτ!ω^ ϊργιο^ νόμ,ου καί λο'.π:υ; τού Κράτους. Ή δημκ-πρϊαία δι-ξϊγ«τα δημ,.σιω;, Ό ένφραγυμινος φα- κϊ.Λθ;, έν ώ ύ'Λΐ έγ/,οιλε'σ,ίενη ή ·!-ροσ?;ρα, τιθίται όμοΰ μιιτί των αν τω ουωχίρψ αρθριρ μιΊ^^'^ίντων εγγράφων έντός Γ.ευτέρου φαχ,ίλλου, όΐτις π^ρ2Ϊ'.δε:αι ίσφρα-.ισ>εν;ς είς τον
  πρίεϊίον Τί(ς ίτ:τ^τ:Ι-% ου·£5ριαζ·5υΐί).. Ό τΐροεί^ος αριΟ.Α-.Τ
  τού; ιρα<ίλΛο^ς >ατα τάξιν ίής ίγχίΐρισεΐιΊς των, ακο/ο;θΐΛ;
  άπο φρχγιζονται οί ίξωτερικο! φχχίλλίΐ, ή ίέ ίπιτρ5~ή στ,μειιιϊ
  Ιγ' εκ^ϊτου ίσοΓ.ίρι^οο φχίέλλου τ.ερικλει^ντος -.ήν ίχ.αστου
  πρΐ3φ5,οαιΐ τό οοα,α α'ιχοθ χαί τον αΙιςΌντα αριθμόν τ^^ ίξα>τιρι-
  χοΰ φικέλλ-ο χϊι Λαταγ,,άίει έν πρωτοολλω τα ίμπίριεχάμινα
  χά ά χό άρθρον 3 ί^γρ^φϊ, Έ;ιτα οί έν τ!) αίίθϋστ τής συνεδριά¬
  σεως ■ΐα^ε^ρ(σΑίμ.^ο'. άττ^σ.'ρ^νιαι, ή 8έ ιπι:ρ π ι έ'ελίγχουσα
  κΐτ' ίϊ'ακ τα ία^χγχ α-οφατ'.^ει /.%τ ό^μι τ:ύ; τίς τόν δια¬
  γωνισμόν παραϊεχτέο.»!.. σημιειοΰσα τούς / όγΐ^ς δι ο^ς τυχόντα
  απΐκλε'.ΐ τιν-ί των μ.ίΐο5οτών.
  Ά-Ορον 5. ΙΙάΐα ν.ατά π<ρΐ5ΐσν των 'ί^-ωι 2, 3 καί Ί προσφΐρα ;ί^αι άττα;άίε<.τ3ς *αι έιτυτρίφιται πρις τ;ν έπιδόντα ταύτην ·χι>)ρίς ν' α:ν/;θ?; ό ικριχλίίων α!)ΐήν φ
  Μετά τον ίκν-χοι τώ' ίγγοαϊω; ή σ;νίορία7ΐ;
  έκ ν«υ δη^ιοϊ α, ό δεπρό-ίρος απ3σ??α^ιζ-ι τί των τΐροσφορών
  δελτία κατα τ^ άχή,Ληακήί α!)τ<Τ>ν σειράν, %.αοχωρίζει -;ό πε
  ρΐεχ5μ;ν;ν αίτιον έν τω ζμωιο ολλφ *αί αναχ.ι;?ύττε. τελευταίον
  υ.ε ο33τ<;ν τον ιτρ9ΐφϊ;ο^.!.νον ■ ά ίκτελέΐς το έργον είς τΐμϊ,ν "Αν π^εΌν»; τώ; διιγωνζθΛίνων ηθϊλον προ^φέριι τ-ήν αυ- ττ,ν υμφ ρωτίραν, π^ο^ίοεάν. ή ίημοιιροσία ϊιχοναλαμδανετα'. καί ι;ϊ:αΓϊίνϊτ«! ίπί ίύο ώρΐς ό ίι' έσφί.αγισμί-νων προσφορών διαγκνοΆΟ; α5-α;} τώ; κρΐθϊνεγχ,ίντων τάς αύιάς συμ^ερωτέ- ρα; τ'μ?ς. "Α ίε ιΰ.οι τυγ7^ω:ΐ« ο-ποντες τότ€ 5~αναΛαμ6ί ν^τα: ή ίηαΐτραΐίΐ /αί' Όρ'.^Ί',α',χί ην ύ—6 τής έπιτροπής ήμί- ρ^ν, ήτις 4=ν 3^νατα: νάϋιτερδι) τ»,ν Ιίχάτην πίμπτην άτ.ο τή^ π-ώτης ίη^ποϊσίας. Ή δυτ<ρα βίίτη ϊημοπρααΐα θ* ζίγκυρο: μόνο; έ^ν ο εί; των διαγων ζομίνων χάμ/( Ικ,πτωσιν μιγαλιιτί ραν τή; γενομένη; χα'ά την ι;ρώ-ϊ,ν ϊημοπροσίεν. Άρθριν 6 Ε;; τοίς κατά τϊν δια(·ω,ισμόν ά-ίτυγ.όνται, έτ στρ-φ>ντχι τα >όγω ίγ'υησίως χατατεθίντα χρήματα, η όμο-
  Άογ.αι ίντ:ς τριώ' ήμ^ών από τής ϊημοπρασιας τί έ-γγραφο
  είδ^ποιήΐε: τ5^ προέίρο.) τής ίπτροπής πρός τβϋς δτμοσιθυς τ»
  μία; ή δ■.?^ίυντάς των κ^ταστη.ιίτων άν οΐς χα;*τέ9ησίν.
  "Αρθρον 7. Ο έργολιίίς ύ-.όιΐϊΐται είς τάς διά τοΰ «·ρί δτ,-
  μΐτρΐσιών κ^ί Ικτε)έσ-.ως ϊηι.βίω; έργων 5λ' αριθμόν 3δ(ι
  Νομου.
  Άρθρον 8. Τα διαγράμμα-α ό πρςίίπολογυμΌς τό τιμολέγιο'
  καί οί δ;;ι των σομ«ω;·ών «ίΐ'.ν ί'κ-εθειμινα εί; τα γρα»«ϊ.
  των άνα) Ν;μαρχιώ> είς όιά'.εσιν των ^?υλομ'νων νά λάβ
  »ΰ ών.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ϊ
  Άρθρον 9. Τί κηούκΐι* καί Ιςοία τού συναφίησο,λένου 1γ<βνΐ»»ός μι-α;ύ τώ/ π τάς αύτάς συμρερωτέρας έά ουμδολϊίου ίιτιδαρύνουσι τόν εργολάβον Έν Χανίοις τή 16 Μαίου 1912 Ό επί τής Δημοσίας Ασφαλείας *α· Δη,ιοσίων Έργων Διοικών Έπίτροπος Γ. ΓΑΛΑΝΙ1Σ Αριθ. Πρωτ. 2561 γ ρ τιμάς. "Αν δέ ούτοι τυγχανωΐιν άποντες τότ* έπ ή δημοιτραΐία κ»0' όρυθ';σ;μίνην υπό τής επ τροπής ημέραν, ήΐις δέν δύναται νά ύτερδί) την δεκάτην πιμπ'ην άπο τή; ποώ- της ίημ.ο-ρασ.ας. 'Ιί δευ.-ερα αύ'ςη 3ΐ),*οπρ«ίχ θά 7) έγ*υρος μόνον εάν ό ίίς των διαγωνΐζϊ,ιέ ών κάμη Ιχΐϊτωσιν μεγαλϊΐ ■ τέραν τής γενομέ.η; κατ* :ην πρώτην δημοπρασίαν. "Αρθρον 8 Είς τού; χατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπίΐΐρέφανϊαι τα λόγω ίγγυόσϊως χ.ατατεθ·ντα χρίμΐτα, όμο- λογίαι έηδς τρ:ώ<· ημερών απο τής ΒηΛΐ·>;ραΐ.ας τί) ίγγράφ,ρ
  «'ιβοΐίχήσει τθ'-' τρΆΙρηο τής ΐπΐτρο-τής πρός τούς δημοσίοις
  ταμ-βς ν] διευθυντάς τ&ν χ.αταατη.ιατων έν άς κατετέθησαν.
  "Αρθρον 7. Ό έργολάδο; ύττολίΐται είς τάς διατάςεΐί τοϋ
  π«ρι δηΑθπραΐ.ών κ*ί «(τελείως δ»;μ3σίων ϊρνων ύ ι* αριθ.
  356 Ν"
  σομ-
  Ό ίπ: τής Δημοσίας Άσφαλε'.ας καί Δημοσίων
  Εργων Λ οικών Έπιτροπος
  Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
  Άριθα. Πρωτ. 235^
  » ΛϋΛτΓ. 2019
  Ο ΕΠΙ ΓΗΣ ΔΙΙλυ^
  ΔΗΜΟΣΙΑΝ ι.ΡΓΩΝ ΛΙΟΙΚΩΝ
  Αιακηρύττει ότι :
  *ις ί
  Σ ΑϋΦλΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙ^ΩΜ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Δ ιακη ού τ τε ι ό'τι:
  οκά Ν'Μ,'υ
  Εκτίθεται «ις ϊι»γω»'.σμόν μειοϊοτιχ^ς τελεΐ'ο.-κής δημο-:ρα- * οο" Λ ο — * · . , - μ
  σίας κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσ.'ων Έργων συν,α ! , ΑρβΡΙν8._ Γα δ α;ί* μ«* ο προϋπολογισμώ, τό τ.μολόγιον
  γθεντα καί 6το τοΰ Δ(βυ<)υ,του τώ- Δη^ίων Έ,γωνθε,ορη Ι *« ο«ό?οι το,ν σ^φωπώ. εισίν ΐκτΛειμ,ενα «ς τα γραφβια των ίίντα διαγράμ,αατ» μετά τού προϋ«βλβγ«Ι|Μ3, συγγρ^ί υπο- · β'ω Νομαρχω, «ϊ "» «'*β*:ιν τω, βουλο^ν να λάβωσι νοιώσεων χαί τιμολονίου ή κατοπκευή αμαξιτής ό5οϋ ίπό Άλυ- ί Υ^ιν αυτών. κΊανοΰ είς Βατάλακχον. | -?»?,'' 9' Τ< ^'«,» ™ ,}*>* «*
  Άρθρον 1. Τα Ι^α. -.ροθ-λογ-ζ-νται κατά την λε*τθ|Μρη , βολϊ βυ £ ''*«?»»"· τον ίρΓθλαοον.
  εκτίμησιν ι'ις τό ποσόν των ϊραχμών ί2000 πίρ'λιμδανομίνου ; Έ; ΧανΌις τη 16 Μϊίου 1912
  το3 *οσο3 των δραχ. 10.50 ίι' άποοοπτους δαπάνας *φ' ών
  ουδέν δ'χαίωμΐ Ιχ«ι ό ίργολάδος. Ή ίκπτωσις γενησεται επί
  τοίς εκατόν είς άκεραίας μονάδας.
  Άρθρον 2 Ή δημοπρασΐα ένϊργγ.θκίσίτο!! έν τ^Τς έ'ΐραις
  των Νομών Χανίων Ρεθύμνης κίί Ήρ«*λίίου καί έ^ τοίς
  Κατοστήμ«σι των ο'ικείων Νομαρχιών ίι' εγγράφων καί 5σ??»-
  γισμίν<*ν ιτρ^σφορώ» υπό έπιτροπής ΐίροΊ8ρευομ;ης υπό των ο!κ*ίων Νομαρχών ή των άναπληρωτών αΐτών των οϊ<τίων Είαηνοδικών καί ενός μηχανικοΰ ί) των άνα^ληρωτών αΰτ;3 ώς μ«λών την 10 "Ιουλίου 1912 ήμ?ρ»ν Τρίεην χαί ώοϊν 9—10 π. μ. "Αρθρον 3. Πασά προσφορά θα σι>νοδ«ύηται όπό τής ά'είας
  το3 «πιτηδεόμΐτος το3 έργολα6;υ συμφώνως τφ 811 Νομ'ο ύιο
  το3 προίλίΐτο^ιίνου ΐ>~ο το3 πβεί δημοπρ^οιών κ'ί ϊιτ^λέΐϊω;
  Δημ. έργων Νομου πΐστοποιητΐΛθϊ) >αί υπο γρίΛαατίου ^ δαι-
  ο3ντος την εί; τι των δημςοίων τα:Α«ίων ή τής Τρβπέ,,ης Κρή-η-
  καταθεσιν, λόγφ εγγυήσεως, είς χρήαιτα ή όμολο^υς τήί Τρχ-
  «έζης Κρήτης, κατά την επί τής έκίοσϊώς των άξίϊν
  δραχμών 600.
  Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάδωη με'ρ^ς καί «λλ
  συμμορφούμενοι «ρός τάς διαταξεις τοϋ πεοι 3η.
  εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου χα λο κούς τοό
  "Αρθρον 4. 'υ. ίημοπρασία ίΐ»ξϊγετϊΐ &/}*τσ:·Λς. Ό
  γισμενος φάκελλος, έν φ είναι ΐγ*€κλ«ισμίντ; ή τ.ρ αφοοά,
  όμο3 μετα τ<2ν «ν τω ανωτέρφ άρθρω μνη^6ϊί-ωί %( έντός δευτέρου φβχϊλΛου, οΐτις παοΛθι ετ,ι ίτφΐίγ'αμί τόν Πρόεδρον τής Έπιτροπής σ,ινϊίρ αζίυσης- Ό ΓΙ^οείρος άριθμεΓ τς,ύς φ»κέλλους >ατά τάςιν τής ΐ·>χϊΐρίΐ<ώ; των, ακο¬ λούθως 3τοσ*ραγιζονται οί έξωτερ'-κοί φά»ελλοι, ή ϊέ ΐπιτϊοιή σημιιοΐ ίφ' εκάστου έσωτερικοΰ φαχε^λου ·τερικε,οντ ς τί;ν έκάστοιι προσφΐράν τό όνομα αύΐοΰ κίί ■■όν ιϋςον;α άρ θ^όν το3 4ξωτερικο3 φα*§λλου καί καταγράφει Ιν τρ ϋτο*6λλψ τα Ι^Λβ- ριΐχάμενα κατά τό άρθρον 3 Ιγγραφα Έι» τα οί ίν τή α·63ύ~ ύπ;> τβίί πριϊΜΐ-χί^α»
  τής «υνείριασεως Χίρευρισκ,ομβνοι άπυοροντϋ, ή δέ ίυΐίροτή
  ίξελέγχουσα κατ'ίδιαν τα ίγγραφϊ άποφαοιζϊΐ κιτ' ό/ίμχ τούς
  ί'ις τον διαγωνισμόν ιτ«ρα5εχτ*Όος ση,λευϋσα τού, λίγοος ϊ.'ς&ς
  τυχόν θά άχικλειέ τίνα των μευδοτών. ' ή 5ϋ3%ογιχς της Τραπέςίΐς Κρήτης καΐί την ««τή.
  Άρθρον 5. Πάσα κατά Χβράδαΐ.ν τών1ρ9ρΛν 2 3 αι Ί προ- { των^αςιαν «οσού δραχμών 1500.
  σφορά είναι άταρά?ε*:ος και ίπυτρίφ.ται -χοος τόν έπ'.ίον.α ! ^'^ τ®ν ^!αίωνισμον 3ύ«ν;αι να λάδωσί μέρος καί άλλο'
  ταύτην χω^ΐς ν'άνίΐχθί^ δ περικλειων αύτην φάλ«λλος. ! δαποι σ^μμ,ορφοϋμίνοι πρός τα; βιαυςιις το3 ιζίρι δημοπρΛ-
  Μιτά τόν έλεγχον των ίγγρϊφω; ή υν-ϊρ:ϊκ; ά-ΐοχαθ στοιτ?ι · σιων Χ*' ίΑΙί^ϊσϊα>» δΐ!*3ϊ1ων βργω/ νομου καί τβύς λοιτΐους
  ί« ν*οι» δημοσία, ό δέ Π-ο»53θς άποσφραγιζϊ'. τα τώ; ττροσ^ο^ών ^ ΐ5·' "-Ρϊτους.
  δίλτία κατά την άριθμητ!».ην αυτών σειοάν, κατί-/Λρ ζ«ι τό τε- ! — 3<ΙΑ5τ·ρα»ί3 δ.εςάιγ£·Γα1. δημ^σίως. Ό ΐσφραγισμένος ριεχομίνον αυτών ίν τω πρωτοκολλφ κα'ι άνακηρυΐτΕΐ τελ·:υ- ', Χίλλος, ίν φ εί/α. ίγΛ,εκί.ίΐσ,ιί^ί] ή προσσφορα, τίθίται ' μετϊ των ίν τφ άνα»;»ρω ϊχρ^ρω μνηΐθεντωμ εγγράφων ίντβί όε^τ5ρο^ φαΐΐ/λου, Οστις πα33·3ι8ε;αι ίσφραγισμένος βίς τον προβΐρον τ·]ς ίπίτροπή; συνεςρΐϊζουσΐ];. Ό πρόβΐρος άριθμ,'· τού; φοι«λλους κατα την ταςιν τής έγχειρ'.σεώ; των βκολου- οί ^ξωτΐρ κνί φΐΑϊλλοι, ή ίβ επιτρβ*ή 'Ί" -ς ε ς ^ς τ8λείωΐικτ)ς δημο- κατά τα υπο ιή, ϋτ(]3ίσιΐς των Δημοτιων Εργων καί υπο τίυ Δ'$^ί;υν*ί,ϋ των Δημοιιων Εργων οιΐγραμματα μίτϊ τ:ο 75,3ου ίολνγισμοΰ, σογίραφής ' κϊί τιμολ3γ.3υ ή κατασΑευη αμαςιτής όδού ΙΙε- ς 11ανόρμ;υ. ν 1. Τα ερ,'α πρίϋπβλογιζονται κατα την λΐπτομίρτΙ είς τό ποσίν τώ/ όρΐχμώ/ 30000 περιλαμδανο,λίνου τΐϋ Τ-Ο3ΟΪ των δραχ. 375 δι' αη;ρο3πτ3υς ίαπάνας έφ ών οΰϊϊν οικϊ.ωμ» εχϊΐ ί ίργολιβο;. Η έκπτωσις γε^σεται *ιιί τοίς έί,α;ον είς άχεραίας μοναόας. 2. Ή 3ί),-Α3ϊϊρ«ιζ ίνεργηδησίτα! ϊν ταίς ?3ραις των Χαν,.ωΐ!, Ριθυμνης κχί Ήρχ-Αλε.ου καί ίν τοίς Κατα- οικείω/ Νομιρχ ών δΊ έγγρ^φυίν και ίσφρα μσ^ένων υπο ίΐιτροτης προΐδρϊυο^ένη·; υπο των οικβιων Νο· ή τώ; α/.*<;λϊ·^ωτώ/ αύ.ώ/ των οίλϊΐων Ιΐροίδρ—ν των 1Ιρΐι>(θ3ΐίΐών καί έ»ός μηχ*ν'.κο3 ή των αναβΛηρωτών
  αύΐών ώ; μίλώ; την 10 Ιο μοο 191"^ ήμΐϊραν Τρίτην χ«ί
  ώραν 11 —1'> π. μ,.
  Ά-θρίν 3. Ιΐϊσα προσφ3ρά θϊ συ^3εύηταί υπό τής αδείας
  το} 5"£ΐτη5ΐυμ^τοί τβύ εΡΐθλϊδου ΐ,ι,Λφώ'ως τώ 811 Ν^μψ
  πϊρ' ίΓ,μο-ραϊΐών κλι εκτε-
  Λε'ΐίως Δημοσίων έργων Νθ(Λ3.> πιστοπίΐητιού καί υπό
  ματ'.ου δίόαιοϋντις τόν είς τι των ίηιοΐ.ων τχΛείων ή
  Ιρϊττίι,ης ΚρΓ,της, καταθ^σ.ν λ3(ω ί^γυήΐ£α)ς εις
  ταΤον μειοδοτην τό» προσφερο|>ιϊνον ν* έκΐιλίσί) τό ίογο; *ίς
  τήναύ:ήν
  τιμοα»
  Αν πλείονες των διβγωνιζθΛένων ήθΑον
  συμφερωτίραν προβφ3ράν, ή δημοπραϊΐα ίπχναλ,αμδανϊται καί ι
  «αρ3τ(1νιτ2ΐ ίκί 5ύ3 ώρας ο δι' ίσφρχγυ^ένων προσφ-ρών 3ΐ3- Ι
  ΒΦΗΜΒΡΐϊ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1ΟΜ
  μϊΐοϊ ίφ εκάστου έσ<ι>τ«βι*ο3 φα«λλο^ πιρκλείοντος τή* ί/.άΐ:ο.>
  προσφοράν τό 0<ομα αύτ^ύ καί τόν αΰξοντα αριθμόν το3 ίςιυ- τερ.κοθ φαχί'λλου χά·, καταγραφή έν πρυ»:ο*όλλ(|> τα ί!Α-τ«)ΐ-
  «χόμενα κατά τό άρθρον 3 ίγγοαφ*. Έ-£ΐτα οί ίν τη α!ί)>ύτη
  τής συνεδριάσεως παρ?υρ:σκΟΑϊνοι άπισΐοοντχι, ή δέ -:π:^ροτη
  έςελέγχουσα κατ'ίδιαν τα ίγγραφα άπ5ί«ίζ=.ΐ χϊ-' οόιι τού;
  είς τόν διαγωνισμόν παραϊ.χτέους σηΛίΐβΰσα τ:ϋ-, λόγυ.,; ί.'
  ούς τυχόν Θά άπέκλειέ τίνα των ΐΜΐοδοτών.
  "Αρθρον 5. Πασά να;α παράβασιν τ&ν άρθρων ^, 3 κ;ί Ί
  προσφίρά ει^αι άπαράϊεκτος καί ίπισ'ρίφΐτα πρό χον ίτίδόντα
  ταύτην χωρίς ν' ανθ'χθή" 9 πΐρικλίίων αηή> φίχ,ϊλλο;.
  Μετά τόν ϊλεγχον των ίγγρά;ων ή συ ιδ,ο'ΐσ:; άτ5·α3ί;-
  ταται έκ ν*ου δημοσία, ό δέ πρό·δ ος άπ^φιαγίζ*·. τα τώ> προ·
  σφορών δελτια κατά -ήν άριθμιτ κί]ν αίτΧν σ* ρά/, κϊταχω-
  ρίζει τό περιεχόμενον αυτών έν τφ πρωτοκολλω χ.*ί άνακηούτΐίΐ
  τελευταίον μειοίΐτην τον ποίτφιΐΟΛϊνον νά έ<τεβιτβ τό Ιρνο,* είς τιμήν συμφερώτερων. "Αν πλείίνίς τώνδ αγωνιζομίνων ήίίλον ποοϊ?ίρε'. την αυτήν συμφβρωτέραν πρθσφτοάν, ή δηΐΑοιοισία ίπΐνΛαμ,δάνίται χ,αί *,αρατείν*ται έπίδΰοώ;ας ό ϊι' ίΐφθϊγυμένω' πρ.σΐορώ; 3'Χ- γων.σμός υ,εταξύ των προσεν£γ/-όνΓω^ τ»ς α',τί; σ^,^φίροτΐρας τιμάς. "Αν δέ οΰτοι τ-ιγίά.'ωτ ν άπό^ΐί; τότϊ '~*'χλ>ι,ίί*,ίτ:>:
  ή δημοπρασία καθ' όριιθησΐμίνην 6*ο τής ίπ'.τροπή; ή>.έ?Λν,
  ηΐις δέν δύναται νί ΰτυερδά την ϊίκάτην πέΛπιην ϊυό τή; πριότη.
  δημοιτρασίκ. Ή δίυτίρΐ αϋ'τί] ίη,ιο·η:ραΐίϊ 6α η ΙγΛυρ^ς μόνον
  εάν ό είς των ίΐϊγωνιζομένιΛ-* κί^η Ικ.πΐβ»ϊ!ν μ.5γίΛϋΤϊοαν τής
  ώ
  γενομένης Χϊτά την πρώ:τ.ν ηρ
  "Αρθρον 6. Είς τού; κϊϊλ τον διαγΐύν.7Λθν ά
  ^ντ2ς ϊπ;-
  σίρέφονται τα λόγω ένγι»ή«6.υς Λί:ιτί »/ντζ χίήο. -τ*, ι, όμίλ^γ.αι
  ίντ^ς τρ ών ημερών ά :ό τή.; δηΑθτραΐ α; τί έ ,'γρά?ω δίίΐπθ'ήΐϊΐ
  το3 Προέίροϋ τ^ς ίπιτοοπ^ς π«ός .ούς 5,^μ,3τ ου; ταιίις ή 3:υ
  θ^ντοι^ των καΐαστ^μάιων ίν ςί; ν.ατβτέθβί«ν.
  "Αρθρον 7. Ό έργιλάίις ΰπ3«:-*ι ε!ς 'ά; ϊατάξεις τοϋ
  πίρί δϊ)μ5π1οΐϋών *αί βαελέσεοις 'ΪΊμΐίίιον Ι-·γ*> ΰτ' αριθ.
  356 Νόμου.
  "Άρθρον 8. Ό πρίύιηλογισμιός, τό τι^ολο-ιον χαί οί ό'ροι
  των συμφωνιών ίΊσ'.ν «κτεθίΐμένα ίΐς τί Γραφΐΐ^ των άνω Ν
  χιώιΐ είς την ϊιάθίσιν των ^οΛζί.αΐύ> νβ λάβαΐσι
  Άρθρον 9. Τί κηούν.ί χ *αί Ις^ί* Τί3
  τόν
  ρ ργ
  Έν Χανίοις ^ 16 Μίί.υ 19ΐ2
  Ό επί τής Δημοσίας Άσ«3λ*ίας κ^ί Δημοσίων Έργων
  Διοίχών Έιΐιτροπιο.;
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2556
  » Διεκττ. 2*)16
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΟΙΚ'ΩΝ ίΠΙΤΡΟΊΟΣ
  Διακηρύττη δ'τι:
  Έκτίθδταΐϊ'ιςδιαγων.σμόν μβ ίδοτιχής τελ·-»βτΓ*^ δομοπίατίας
  χα-.α τβ υπό τί]ς ύχηροίας των Δηαοΐ''ων "Εργων σ^ντα/9ίντα
  καί υπο τ;ΰ Διε^θ-;ντ;3 τώ, Δημοσίωνίργων θίωρη''ί/τα δ.βγοάμ·
  ματαμίτάτοϋπροϋ*ολογυ·μ:ΰ σκγγραφή; Ιιοχ^εώσβον καί τιμο-
  λογιου ή κατασκευή γε^ύρας ίπ. τ;ύ χίΐ.άυυ Πλατΐνέ ΡϊΊύ-
  μνης κ»ι κατασχίυ'ι άΑϊξιτή; όδοϋ κα ά κο-Ίχταΐιν τής ν.ατα-
  σχευασθεΐσί;ς τοιαύτης Ρ»(ιύ Ανη; ΙΙεΐα^χτος Γα,αζο , Ήρα'.λειου.
  Άρθρο/ 1. Τα Ιρ (χ πρΐύ'ίολογίζοντΛΐ κα"ά τ^ν λίπτο *ερ/?
  ο . Τα Ιρ (χ ιΐροΰίθλγίζ κ ^
  ϊ'ις τό ππσ';ν των 3&αχ. 1 ΊΟ,ΟΟ') περ;λχμι6.νο^ίνο> τ
  ω ϊ ί'ίί ϊ' άόϋτ 5ατία; έ»'
  των ϊρ
  ςΰ των ϊρχχ· ϋίίί ϊ. ά^όϋτουί 5ατί^α; έ» ώ
  οϋίέν δίλαίωμα ίχ-;ι ό .ργολάίος. Ή Ιλπτωτις γκνή«τ3ίΐ ΐΐι
  τοίς έχατ:ν είς άχεραίας μονάδας.
  Άρθρ}ν 2. Ή αΥ,Λίΐτρασία ;νίονί(0/'(τ1τα < τι"; ί'ϊ,,αΐί των Άρθρ}ν 2. Ή αΥ,Λίΐτρασία ;νίονί(0/'(τ1τα < τι"; ί'ϊ,,αΐί των Νομών Χανίων, Ρ^θ^μνη; κ« Ήοχ. ^ε^ο^ χιί ίν τ-ϊ - Κατα- σεήααΐι τώ/ οίκε ών Νο.ι.α:>7ΐω<· 8;' έγγρά*ων λϊΊ ;σφραγ."μ:νο*» προΐφ^ρώ^ ύπίίπιτροπής ΛΓ.ΐ3τ·ζυ.ι*-()', ίν μί.» τω Νυ,ιΐψ Χΐ νίων παρά τού 1Ιρ;*3ρίΐί των Έφ*τών ώ; Π?3ί2ρ3υ ή το^ ανα- πληρωχςθ αΰταθ, ΤίΟ Ν:μι*ού Συ1Αίο^λου, τ:ϋ Ν;μίρχ3υ Χ»- νίων, ΐνός Μηχανικαί κχϊ τού Δημχ,ιχο^ Χϊ>ίλ* ή τ"ά άλ
  ρωτών *υτ'2ν ώ; μ«λών, έν Ρεθυμνη παρά το3 Νομάρχου Ρ«θί-
  Αν»;,, ύς Π^οίδρου, τβ3 Προϋρου κχί βίσαχγελίως των ίν Ρβ-
  Ηίχνζ, Πριυτοίκώ^, ενός Μ(]χα^ικοϊ5 καί τοί5 Δημίρχου Ρεθύμνης
  ^ τύ^ ανατληιιακώ/ αΰτώ< ώς μελδν ΐν Ηρακλείω «αρά το3 II 3 3 ^3;^ο^ τώ* Εφιτώ^ Ήρζκλιίοο ώς Προίδρβυ ή τοϋ ά<απλη- ρ λ:ο3 αΟΓα3, τοο (ί'.σα (·]·ίλέιος των ΐν Ήρϊ«.λ»ίψ Έ^ϊτών. τοθ Μ ιΛ^ρχ3^ 'Η,31^^ϊι3^, ενός Μηχχ/ικοϋ καί το3 Δημίρχου Ήρα- ί,λί'.ο^ ή ΐών άναπλ(]ριΰτων αυτών ώς μίλών την 9 Ίουλίοι» 1912 ημέραν Λευτίραν καί ώραν 4—5 μ. μ. Άι&ρο.1 3. Πάίΐ π?3σ?ορά θά σ.ινοδίυητα( ό—ο τής άδίίας το3 ΐπιτηίϊυματις τοί ϊρρλά6ο^ συμφώ^οοςτώ 8 ΙΙΝίμφ,ΰπό τοϋιτρο- Ίλίπ^ίιϊυ υπό τ^ΰ περί Δημοπρασίαν καί εκτελέσεως Δημοσίι·ν Ι^γω; Νομου πιστεπΐ'.ητΐιΐοΰ καί υπό γραμματΐου β*6αιο3ντος την «Γ; τι τώ» δημ:)«ώ* ταμϊΐων ή1 τής Τραττέζης Κοήτης κατάθεσιν, ',όγω εγγυήσεως, είς χοήΛϊτα ή όιΑολογίας τί]ς Τραπίζης Κρή¬ της χΐτά την ίπί τή; έ<δ5σ»ο)ς των αξίαν ποσοΰ δραχμών7θΟΟ. ΕΊςτό/ ϊι*Γωνιτμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καΐ άλλίίαχςΐ ΐυ,ΛΑΟ-Φούμϊνίΐ πρός τάς διάταξης τοθ «ερί ίηιχοπρασιών καί ί·ιτβλίσϊω; δημ3ΐ;ω» ίργων νόμου καί λοιπούς τοδ Κράτους. Αρθ-όν 'ι. ΊΙ δημοραΐία 3:άξάγεται ϊημοσίο*ς. Ό έΐφρα- γιΐμ.εν^ς φά<*λος, *ν φ εΐνα: ίγχίχλίΐαμενη ή κροσφορά, τίθε¬ ται ό λ,)} με;ά ι ών ίν τώ ανωτέρω άρθρφ μνησθέντων εγγράφων Ινϊ-ς ϊευτίρου Φανελλου, δΐτις καραδίδεται ίσφραγισμένος είς τόν πρόίϊοον %ής έπιιροπής συνϊδρι»ζοΰσης. Ό πρόεϊρος άριθμ.εϊ τ^υ; φίιί,έλλβυς κα:,* τάξιν τής εγχειρίσεως των, άχολούθως άπο- ΐφραγίζ:ν:οιι οί έξωτερικίί φάχϊλλοι, ή δέ ίπιτροιΐή σημειρΐ ιψ' έ*»σ·οκ ίσωτερικιϋ φακίλλου ιΐίρικλίίοντος ττν εκάστου *ροσφ5- ράν τό όνί,ϋ αύ'θίκαί τόν αϋςονπ αριθμόν τοί ίξωτ»ρ(*οΟ φ«- <.ελλου χ,ν.ί *αταγρα?>ϊΐ έν π?.ι)τοκολω τα ίμπεριιχόμενα κατά τό
  άρθρΐν 3 ίγ(·ραφα. Έι:ιτα οί ίν τη ■κίθο^^τ^ τής σ,ινιίριάαϊαις
  1:αοε^ρ!σΛό^1Ενοι αιτ>υρονται, ή δί ίπ τροπ<) «ς£λ:γγ3υσα κατ' ιδίαν τα Ιγγρϊφα αποφχϊίζίΐ κατ'όνομχ τού; «ΐς τον ϊ'.αγωνιΐμόν παρα3(ικτ£Ό;ς ση^βιοίσα τοΰς λόγ5υς δι' ου; τυχόν θά άπίκλ«ιέ τίνα των μίΐοΪ3τών. Άρθρον ό. ΙΙϊΐα Ία:ά ΐυαράδαιιν ;ώ< άρθρων ? 3 κ« 4 προβ- φορά &ίναι ίπαράϊί'.τος χαί ίττυΐρίφεται πρός τόν ίπισόντα ταύ- τη* /ωρί; ν ανεχθή ό π%ρ'χλ»ίι#ν α5τήν φά*βλλος. Μϊτά τοί ΪΛ'.γχον τώ^ εγγράφων ήσυ/εϊρίασς άπΐχαθίσταται ί* νίο^ ΙηΐΛ^ΐία, ό δί πρόιίρος ατίΐφραγίζει τα των προσφορών ϊιλίΐα καϊά την α:ι.!.0μ.ητ(*ην αϋ;ών σιιοάν, καταχωρίζει τό περιε¬ χόμενον αυτών ϊν τω πϊωτοκόλλφ καί ίνα«.ηρ6ττ«ι τιλευταΤον μειοδότην τόιπρ53φερό;«νον νά εκτελέση τό έργον ε'ς τιμήν συμ- φερωτέραν. "Αν πλβιονί; τύν διαγωνιζομίνων ήθίλον προσφίρχι την αύτην συμξΐβρωτί,'ϊν προσφοράν, ή ϊη^οπρασια ίπαναλαμδάνεται καί παρα;&ίνεται ί~ί ϊΰ) ώρϊς, ό δι έσφραγιΐμ^νων προσφορών δια- γωνισμός μεταςύ των πρ;σενεγκόντων τάς α!<;ας σι/μφΐρωτίρας τιμάς. Άν ϊέ ίνό:οι τ^^ί"χΛνω3ιν άττό/τεςτότε ίπανα/αμδίνεται ή ϊημοπραΐία ιλ') ό? σθησομέιΐην ϋτιό :ή; ίπιτρ .^ής ημέραν, ·ί5τις Ι ίέν ϊύναται νά 1πϊρ6?) την ϊεκιτην πεμπτην από τής πρώτας | ϊηΐΑτΐρΒ^'ΐς- Ή δευτέρα οδ:η ϊημοιτρασια θά η ϊγκυρος μόνον 1 ίάν ο ίί; των διαγωνιζι^ιένων κάμ.15 εκπτωσιν μεγαλυτέραν τής : γενομένης ν.ατά την πρώτην ϊη^οπια^ίαν. 3 "Αρθρον ο. Είς τ:ύ; ».αιά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας ίπι- ! στρ^οντ^ι τα λόγω ίγγ^ήΐϊως κατατ«Οίντα χρήματα ή όμολογίαι ί ίντός τρ'ών ημερών άΐτό τίς δη;λ:πρασία; τή ΐγγρά|ψ εϊδοποιήσει ' τοϋ πρ3έ.5ρο^ ·>ή; βπιτ>55;ής -τρ'ΐς τούς ϊημοϊίους ταμίχς ή διυ-
  θ^.τάς των νατασΐημάτων έ · είς κατιτέθηινν.
  ί "&?§ρ- Ί. Ό -:ρ;ολι6^ς ϋπόκειται εί, τα; δατάξε·ς τού π«ρί
  ίΐ)).ο-ρχ3ίω9 /αί έ<,τ«λ:σεω; δη;Α3σί^ν έργων ύτ' αριθ. 356 Ι Νόιιου ·· Άρθρον 8. Τ« ϊιιγράλματαό προϋπολογιαμός, τό ιιμολό- γ:ςν >.α ζ'ι ό'ρ&ι'ών συμφωνΐων εισίν ίκτίθεΐμένα είς τα γραφεΤα
  των ϊνω Ν:μαρχιών ίίς την διάθεσιν των βουλομένων νά λά-
  ?ωσ; γνώσιν αύΐών.
  "Αρθρον 9. Τα *ηρύχεια χαί Ιξοδα τίϋ συναφθη-ομίνου ίυμ-
  έπιβαρΰνουσι τό,. έργολα6ον.
  Έν Χανίοις τ^ ΐθΜαίου 1912.
  Ό ίπΐ τ7|{ Δηαοβίας ΆβψαλΐΙβς χ«1 Δη|ΐο·ίων
  "Εργων Διοιχών Ήπίτροπος
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  ίθβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 ΐι -' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριρ.Πρωτ. 2560
  » Διελχ. 2020
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ;
  Διακηρύττει ότι:
  Έ<τίβεται ε''ί δ'αγωνισϋόν μίΐίϊοτικής τΑειιβτ κης ϊνμο- π:αΐίας κατά τα υπό τή; ΰπηοίήας των ΔηΐΜσ'αιν ?ρ 'ων συνταχθίντα <αί υπό τού Διευθ-ΐντιΰ τώ.» Δημοσίων έργων θεωρηθέντα ϊιαγρά,ιματα μετα το3 ποοϋτολογ'.σ,ιοο συγ- γοαφής ΰποχρίώϊί'ι-'ν καί τ μολογίνι ή ««έκτασις τής όϊίδ Πλατάνι ΜεγάλωνΧωρ φίων πρός τό Νΐο Χωο'ό. Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋτολο·''ζ'»ντοίΐ χιτά την >εττομίρί5
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των ίοτχαών 25,000 πΐριλαμ'ανομένου
  τοΰ πίσ:3 των δαχμών 2.50 δι" ά"ρο5ΐττους δαπανά: ίφ' ών εόϊέν
  δικαίωμα ίχΐι ό Ιργίλάβο;. 'ίΐ ϊχ.πτωσις γενησεται επί τΐϊς έχα-
  τόν είς άκεραίας μονάϊαί.
  "Δρθοον 2. Ή ϊηαοπρασία ίνείγ/ιθήσϊται Ιν ταίς έ'*ρ*ις των
  Νομών Χανίων, Ρεθόιινης, κΐί Ηρακλείου χ,οί Ιν τοίς Κατησ-
  τίμΐσι των οΐχείων Νομαοχ'ώ^ δι'Ιγγίάίων καί ίσφοαγ'σιΐϊνιχν
  ποοσφοτών υπό έπιτρ2π'ις π;οίΪ2ΐυομΐνης υπό τ2ν οίχείων Ν;μ*5-
  γών ή1 των άναπληρωτων αυτών των οΐχίίων Προί'δαων τ<3ν Πρωτοϊΐκών χαί ίνίς μγιγανιχ,εΰ ή των χ·απ^ηρϋ>Τώ^ βύτων ώς
  μελών την 9 Ιουλίου 1912 ή^έρν Δευτέραν χαί ώ:αν 11 —
  12 π- μ.
  "Αρθρον 3. Πασά ΐΜ^σβοοά θχ συνοδεύηται υπό τί|<; άϊϊίας τοΰ «πίτηίεύϋΐατος τοΰ έργολίδο^ συμφώνως τω 811 Νόα<ρ όπό το3 προβλεπομένου υπό τού περί Δημοπ:»ΐιών κα! εκτελέσεως ΔηιΐοσΐΜν Ιίγων Νόμου πιστίποιητικοϊί, *αί ϋτό γρι»υιματ?ου βι- ίαιούντοςτην ε'ς τιτ^ν ϊη;Αο:τίω» τα ΐ'ίιον τ) τ/ς Τΐίτ-'ζης Κοήτης κατάθεσιν λόγφ ίγγοήτεω; ε"·; νρήματα ή ίμιλογίίΐς τής Τία- πέζης Κρήτης κΐ.ά την ίπίτή; έ'δό«'ός τω^ ΐ;ί« -τοτο] δρα/ μών 1500. Είς τόν διιγωνΐσμόν δύνανται νά λάβωσι -*ίρο; κ>ί α^λοϊαι-ΐ
  σΛμϋορίθΰμίΥθ! πρός τίς διΐτάξβι; τ^3 πεο' δημοπρϊίΐών καί
  ίκτίλ^οβως ϊηαοσί'ι>>ι έργων νό,ΑΠ) κ*ι λοιπΐΰ; το" Κράτοο;.
  "Άρθρον 4. Ή ίημιχθϊΐία δ:«ξά 'ϊται δημυσ'ως. Ό ΐτφραγι-
  σμένος φίκΐλλος, Ινώίΐναί έγκίθ εισμ'νη ή πρίσΐοοά, τίθβτο»
  όμοΰ μετ» των ;ν τ<3 ανΐύτέρφ άϊθθίο μνητθέντων 5γγ:άρ'ι>ν έντός
  ϊευτέρου ίΐκίλλου, ο'στΓςπαρϊϊίϊπαι ίσφ5ΐγ;σμ»'νος ε'ςτόν πρίϊ-
  ϊρον τής ίπιτροπής σ^νεδρ αζ·;άσηί. Ό πρόε?03ς άρ-θμ,εΐ τού;
  φακίλλους κατά τάς ν τής ίγχε'ρίτεώς τυΐ', ακολούθως άπ:σ
  ίρϊγίζονται οί ίξωτϊρικοί ^ά'.ελλΐι, ή δέ ί^τ-.οπή σημ^ιοϊ ίφ'
  εκάστου εσωτερικόν φακί'λλίο πεοικλ«1οντος την έ/άστου -953-
  φορϊν τό όνομα αύτοΰ καί τϊν αίςοντα άοιθυιόν τΐ'3 !ςωτ5ϋκ:ΰ
  φαιιέλλου καί κατατγρίίει έν πρωτοχόλλω τα ίΛττ-Ίϊχό-ΐϊ ά χα^ά
  τό "ρθρον 3 ίγγρίφα. Έτβΐτα οί έν τή αίθοίσιτ; τή- τυνϊδριάΐεως
  πβρίυρισιιόμενοι άιοσύροντϊΐ, ή ϊέ ίτιτροιή έξϊλΐ ^-χουτΛ κατ'
  ίδίΐν τα ίγγραφα αποΐατίζιΐ χατ' ό^ομα τ&Ίς εΊς τόν ϊ'.αγίιΐνισ-
  σμιον χαραδε*τέ:υς στμειοθσα τοίς λόγοκς δι' οΰ'; τυγϊν θϊ άπέχ-
  κλϊίί τίνα των ιΐίΐοδοτών.
  "Αρθρον 5. ΙΙάτακατά παράίζσιν των ίΐθρων 2 3 κα! 4 π^σ-
  φορά ίΐναι άταράϊκ,τίς νι Ιτίττο=τιται πρό; τόν ΐπρ?5ντα
  ■χωρϊς ν' άνοιγ'ίή ό ΧϊΓίχλι'ων αυτήν φά·<.ελλο;. Μετά τόν Ιλεγχον των ίγγράρων ή συν*ϊ?:αΐι; ταταί έκ ν = -υ δημιΐ'α, 4 ϊέ τοόΐϊρΐς ά π^οσφοοών δίλτίϊ κατά την -τριθΛη ικ'^ν α'ι-ών ριζει τό πβριεχ&Μχνον αυτών έν τώ τρωτοόλλω τβλϊυταΤον μίΐοδότην τον προσφερόμενον νά Ι ίίί τιμήν σιμίερωτίραν Αν τλίίονίς τώ' ίιτγωνζίϋΐϊν βν ηΊ;λ-ν τρ;; σϋμϊίρωτέραν τρίσ^33^ ή δ>;ΐΑθ*τρατ'α ίπΛναλ
  ΐΐρα'ίίνεται «πί δύΌ ώ'^ας ό 3;' ίσφοϊγισΛίνϋίν
  γωνισμός μιτας) τώκ πο^ΐϊνεγόντω./ τις αύνϊς ?ρρς
  τιμάς. "Αν 5ΐ ο^ΐοί τυγχά^ωϊίν άτόντίς τίτε ϊτα^μ.ϊ^ίάνε:α: ή
  δηαοπρασίϊ κ^θ' οοίτθητο'Λίνην ΰτο τή; ΐτΐζοιχή- ήμ-ρα^ 'ήζ'ί
  δίν δύναται νά Ίτζζιίη την ίϊχάτην πε^ι·τϊ/;< 3-το τή; π:ώ η; 3ί)Λο«ρατίας. II ^ί^τ^^α αυτή δ ^ οτραιια θΐ η Ι,'·υρ3ς μίνί; εάν δ είς τ&ν ί'.·ΐγων[ζο·Λέ<ων χίμ><) |<πτι«)τιν με<;α^β ·;Ε;αν τής γενομένης χατά την πρώτην δημοτΐρα?ί·,ν. "Αρθρον 6. Είς τού; κατά τό* δΐϊγ^ν.σ^ον άτ^τοχό/τα; ίτσ- τρ/φονται τ^ λόγω εγγυήσεως χατατεθέντα χοτΐαατα. ηΟΑθλογίκι έντος τριών τμερων άπό τής ϊγμοπρασίας τη «γγράίψ «ίϊοπιιή- σε: το3 τροέδρευ τίς επιτροπήν πρός τούς ϊνμοσίους ταμίας ή διειθυντάς τίον χατοσττμάτων έν οίς χατϊτέθησαν. "Αρδρον 7. Ό ίργολάδίί ύπόχειταί είς τάς ϊιατάξεις τ^3 περί δημοπρασών χ»ί Ικτίλίιεως ίτ,μοσίων ϊργω» ύπ' αριθ. 356 Νό'·ου. Άρθρον 8. Τα ?ιβγράμματ» ο προϋπολογισμός,^τότιμολόγιον κοί ο! 8ροι των συκ.φω'ΐών εισίν Ιχτβθε'μένα είς τα γρϊφεΤα τώ>ι
  όνω Νομαρ-χιών εις την ϊιάθδσιν τδν βουλομένων νβ
  γνδσιν α των.
  Άίθρον 9. Τα κηρΰχευ καί εςοδα τού συναφθϊΐσομέ·
  συ'ί6ολίίο« ΐπιδνρύνουσι τόν ίργολαδίν.
  Έν Χανίοις τή 16 Μαίου 1912.
  Ό επί τής Δημοσίας Άσφα> ε'ας χαί Δη«σίων
  ι Έργων Διοοών Έπίτροπος
  ! Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  τα των
  κ»τα"/ω-
  τό ίρ,ον
  ί;α-
  Αριθ Πρωτ. 2557
  » Διεκτί. 20Π
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  , Διαχηρΰττεΐ ότι
  Έκτίθεται β'ις ?ΐϊγων σμ*!ν !«ιοδοτικγ]ς τελίκοτίκής δηΛίπρα-
  σί»ς κατά τα υπό τϊ!ς Ιΐΐηρεσίας των Δτμοσίων "Εργων σιιντί'χ'-
  θέντα κίί υπό τού Δ'ευθ,ντοδ των Δημοΐιων ?ργων θεωρηθέντ^
  ϊιαγράμματα μετάτοί3 πρΓϋπο^θΎΐσΐΛθΰ, συγγοβφής ύπεγρίώσεων
  χα' τιμολογίου ή νρζέντασΐζ τής όδοΰΦουρνέ Λάκκων Κι.δωνί«?.
  Αρδρον 4. Τα ?ργα προυτολογίζονται χοτά τ/·ν λεπτοκ*ρ';
  εκτίμησιν ΐΐς τό π<:σό; των ϊοαγυών 800^0 ιτΕρ(λο'μ6α<ομΙν"υ τοΰ ιτοβοΰ των ίραγμών 758 ϊι' άπροέπτίΐις^αιΐάνας έφ'ών οΰίέν ϊιχοίωμα έ'γει Ό έρ-^ολόβος. Ή ϊχχτωσΐς γενησεται Ιπί τοίς εκατόν ίί; άκίραίαι; μονάδοις. "Α(-θρον 2. Η ϊημοπρασί» ίνβργγ,θήσετοί ΐν ταιι: Ι?ρα:ς των Νομών Χανίων, Ρϊβΰμνης καί Ηρακλείου καί εν τοίς Κατβστή- μαοι των οΐχείων Νομσρχιών ίι' ίγγρόφων χαί «οφρίΜ'μένων τρισφορών ΰτιό ίπιτροτιίΐς πρίεδεευ'μ^νης υπό των ο'ικΐ'ων Νο- μβρχΐν ί, των αοπλτ;ρ»·ών αί3-ών των :!/«ίων Προίϊρων των Πρωτοδ'κώί χαί Ιν;ς μηγανικοϋ ή των άναπληρωτών οΰτδν ώς μ«λών την °> ΊοΛί>υ 1912 ημέραν Δεύτερον χαί ώραν 9—ΙΟπ.μ··
  Άρθρΐν 3. Πάσα προσίορά θά συνοΒεόητίί υπό τίς ά!εί'?
  τοΰ ίπιτηδίύματος το3 ίρ-Όλάδου συμφώνως τώ 8'1ω Νόμφ υπό
  το^ προί/βτομίν5ο υπό τ'3 ττερΐ Δημοττρασιών καί εκτελέσεως
  Δημοσίων ίρ^,ων Νίμου πιστοποιητικοθ καί υπό γοβμματίεο β*-
  δ^ιούντος την &Γς τι των ϊημοσίων ταμ»ίων η τ9!ς Τραπέζης Κρή
  της κατάίεσΐν, λό·|ω ΐγνμήίεως, «;ς>ρήματ«η {μιλογίας τ·?«
  Τραπέζης Κρήτης, >ατά την επί τής Ικδίσίώς τιον άξ'αν
  δραγμών 4,000.
  Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται να λάβωσι μ?ρ«ς χαί ά
  σ^μμορφούμενοι πρός τ»ς διατόξεις το3 ττερί !ν,μο·π·ρ3ίσιών
  ίχτελέσεως δημβσιων Ιργων νόμου καΐ λοιποός τοΰ Κοάτους.
  "Αρθρον 4. Ή δημοποασία ϊιεξάγεται δημοσίως. "Ο έσιρρα
  σμΐνος φάχ,ελλος, έν ώ (ίναί έγχεχλείσμένη ή προσφορά,
  ό,ιο^ μ ετά των έν τω ανωτέρω άχθρωμνίΐσθ^ντων Εγγράφων ΐντός
  ίυτίρο^ φαχελλοιι, οστ'ί παρ9δ''ίετοι ίσφΓαγίσμέ· ος είς τόν
  πρ:εϊοον τίς ίπιτρ.'ϋής συνεϊο'αζούσης. Ό ποόίδρος όρ θμεΐτοΰς
  φϊ^βλλο^ς κβτά την ταξ ν τής έγγίΐπ'σϊως των, ά?<ίλί-ύθως «~η' 'ΤΡ^Ϊ'ζ'ϊντα! εί έςωτερΐκς'ι φά«.ελλπ, ή δέ ίπίτροπή σημ'ΐοϊ ίφ'έ/ά' σ:;υ ϊσια ϊρ:/.οϋ φακέλλου τερι*~> είοντος ττν εκάστου χο:σ·?5ρϊν
  τό όίομα αύ:ο3 καί τόν οΰςοντα αριθμόν τοΰ ίξιοτίριιΌΰ φαχέλ-
  λ ^ έ α ά
  μ ξρ φ
  λυ Λ2ΐ κ^ταγρ^9ε'. έν πρωΓοχό^^ψ τα Ιμπίριεχόμϊνα νατά 15
  ά.θρον 3 Ιγ- ραβα.
  "Ετίττϊ ;: ϊν τη ϊίθούσ^ τής συνεδριάσεως παρευρι»<όμε- νοι άτοσίρονται. ή ίέ έπιτροπή ϊξϊλ,γχουσα χατ' !!!*< τα Ιγ- γραρα άτίφίσιζ:: χχτ' όνεμα τοΰς ι!ς τόν διογωνισαόν πϊρίδί" | κτέίυς σημειοΓσα τού; λςγΟ·.ς !(' ούς τυχόν θά άπίκλειέ τίνα ι των μιιοδοτών. | Άρθρον 5. ίΐάτΐ κϊτά παΐάίασίν των &$ρ<ύ* 2. 3 χαί 4 προϊφορά είναι άι«?ίΪ6Ατ;ς κα'ι ίΐϊΐστρδΜτ*( ποό'ς τυν έπιδόντα ΤΧι
  ιοτ
  τούτην γωρί^ ν* ανοίχθη δπεβ'κλίίως αύτ*ιν φίκ·λ>ο<τ. Μβτά τόν Ιλιγγον των'γγράίων ή <τυνϊ?ρί«σις άποκαθίστα- σ-ατ-ϊΐ Ι* νέ^υ ϊηιι-σίϊ, ό 81 ποόεδϋίάΐΓίσίΐΐϊνίίϊΐ τα των ποοσ- φορών δε^τία κατα την ■Όί.'^τκήν αυτών σβι-ά', Κϊττχ'βοίζίΐ τό περΐίνί^ενον αυτών ίν ·:ώ χοωτοκόλ^ω καί «νβκηούττΗΐ τ·- λ«υτ»ϊρν ιιιιοίότη» τόν πρ:σ?ϊρόμ·.νον ν* Ικτίλέιτ) τί» Ιργτν εις τιμτν συμφερώτερων. Άν π>ίί'ν£ς των διαγων ζ'μένων ?θ·:λον ποοσρέρΐ'. την αΰτήν
  συιι*ερωτέρ«ν ποοσφοράν, ί ϊ*μοτο<χσίχ Ι'»·αν·χλ''α6·ίν;τΐ! κα' πχρατείνεται ΐπί δύο ώοτς ό ϊΐ' έσίοαγισμίν.ι»^ ποοσίορων δ!ΐγ«- νισμός αεταξ, τώνπΓθτϊνεγχόντων τάί ου-ά; συμ»ίθω--βας τι¬ μάς. *Αν δέ ούτοι τυγγάνΐι σ ν άχόντϊς τό-β Ιπ»ν3ΐλαι»6άνετΛΊ ή ΪΊΤϊίθποασία κ»ή* ό»(ο6'σ?μίνην υπο τϊ!ς ίπ"·3ο·πή: ήΐλ'ραν, ήτις ίέν δ'νται να ύτΐίρίί! την δεκάτην έΙ^-γ -ι-ο τής ιτρωτης δή- μ^πρισ'αΐ. Ή ϊβυτέρβ αύ'τη ϊηιιοπρϊσίϊ 'ά ·/) ϊγχχ,οος ιιόνον ;άν ό ίίς των ϊίαγωνίζοιιένων κάμτ» Ικπτωσ'νμεγ ?λ?ιτεραν τής γενο¬ μένης κατά τήνιτοώττ,ν δηαοπρασ'σν. "Αρθρον 6. Είς τοΊί κατά τόν δ'.αγιονσμιν άκοτυγοντΐί ΐπι- στοέφβντα' τα λό'φ εγγυ^σιως κχτατίθέιτα νήαϊτα ή όμίλο- γία! έντός τοιών ήμεβών άπό τή; δημπτ.ρατ£ϊ!; τη ίγγράϊω εΐ*ο- ιοιήσιΐ τοΰ προέδριυ τής ϊπ'τραπής πρί:ς τοΰ; ϊ'Ά-τίου; ταιιίϊς ή ίιειιίυντάί των καταΐτΥΐαάτίΛν ?ν άς κ··τε·'ί.0η-οίν' "Αί.θρον 7. "Ο εργολάβον 4·τό*8··Γα! είΐτάς ϊ'ΐτάϊεΐί τοΰ π·0' δ'μ.ΐ«08σιών καί Ικτελέσΐως δηΛΐτίαιν Ιίγων ϋτ' α:.θ. 35π Νόμου. "Αρθθίν 8. Τ* ίιανρίαματϊ ό ϊυθίϋ-Όλογιτΐλθ', τβ τ'.μολβγ·'>ν
  Χ4Ϊ ο! οοοι των συμφ'.)ν·(3^ ίίϋίν |*τεθ"μίνϊ είί τα γ?αφ=ία -ώ·*
  ίνω Νουαοχιων ε;ς ττν διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωτι
  γνΜσιν ου ών.
  "Αρθρον 9 Τα κ»;ρύ>ε'α κβΐ Ιξ->ϊ« τού συν>φ9/;ϊ:μένο« σϋμ-
  δολοίου ϊπ'δαρύνουσι τόν Ιογίλόδον.
  Έν Χανίοις τυ] 16 Μ*ίου 1912.
  "Ο έπ! τ*,<· Δτ;μ.-σ''α: Δτμοσίων Εργων Διοικών'Ε Γ. ΓΑΛΑ.ΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 25Γ·4 » Διεκπ. 20Ϊ4 Ο ΕΠΙ ΤΗ2 ΔΗΜΟ5ΗΣ ΛΣΦΛΛΛΤΛΣ ΚΑΤ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ Διακηρύ'.τει 8τι: Έκτίββται είς διαγωνισμόν με(383τ!κή;τ·-λει·ι»;<κ?!:3η'.ιοτρ3-ίϊς κατάτάόπό τής ύιΐηοεΐίΐς των Δημοσίων "Εογων συ»ταχθ''ντα χαί ΰ«ο τοΰ Διευθυντού των Δημοσίων Έργων Οίωρηθίντ? δ'- ογράμματα μιετά τοθ προϋ'θλογίτυιοδ, συιγ^ίϊίϊ^ ^πογοίώσεων κ^ΐ τιμολςγί.υ 1) «ατασ/ευή τής άααζιττ|<; ό?ο3 Βάμιυ Κε?αλα. "Ά:βρόν 1. Τα ίργα παοϋτολ-γίζονται κατά -ήν Χεπτουιερή ^ είς τό ποσόν των ίΐΊχ^ϋν 15000 περιλ»ιιίανομ£νου τοΰ ■κοαζΰ των. ϊραχ. 4ί καί Μ/ιοη *!' άτοοόπτους βαπάνας Ιφ' ών οΰ'έν δικαΐωμα ίγϊΐ ό ίργολάδ^ς. Ή ϊκ-τωΐ'.ς γβνήσίται επί τοϊ' ί εκατόν είς άκερσΐας μονάδχς. % Άρθ^θΜ 2 Ή δη;Α-ιτρατία 5-;εο"τηΒήϊ£··α'. ίν ταίς έ'ϊρα'ς τ"5ν Ι Νςμ,ών Χ νίων, Ρίθ'ίμνης χά! ΉρακλίίΡυ κα' =ν τοΤ; Κατα- | σ-ήΐΛατι ιώ· οίκη'βν Νοιιβρχΰν δι' ΐγγοάφοιν κΐί ίϊίρα','ΐσμίν.ύν ϊ πρ;ισ?ορών υπό ίπϊτρ-,πής πρθ-.ϊρευομίνης ότό το5ν η'·*ΐ'·(ο-> Νι- ;
  ί ά ΐί 12'ϊ !
  μαργών ί, τ όν άνατληρακών αύτ"ί>ν των οίίείΐΓν β'οηνοϊ'Κ'ΐ!» !
  χϊ! έ.ό; μηγΐνι»53 ή των ά^ϊ7:ληρ'"τώ·' αύτω- ώ; μελων χ·',ι ί
  10 Ίιυλίο.» 19!2 Γ'Λίίϊν Τρίτνν χαίώρτν 10—11 π. μ. '
  "Λοθρ-.ν 3. Παια πρΐσϊορά θα συνοδεύηται ύ-τό τί!ς άί,ίθίί
  τού ϊπ.τηΐϊ-ι,ιατος το·3 έογίλάί^υ ΐυιφώω; τώ 811 Νό ω .
  υπό τοΰ "ριίλεποαένου ύπι τού π£ρ'ι ϊη^ι·π2αΐί')ν χά! ΐκτιλέ-
  σεως 4η··.-σίων =ργων Νίμΐυ -ίττΐποιητϋίθϋ χπί '>τό γρϊ·/ν.ι- :
  τί;υ βεδα'.ρϋντος τή^ εί; τ; των δηιιοσίων τ^^«ίω^ ι) τ·?; Τοα- ,
  πεζη; Κατ)τγ;ί καΓάθετ'.ν, λόγω ίγγυήσϊωί, είς -/ΕήΛϊΤα ί) όοΐ'.- ,
  λο·ΓΪ3ς ιή; Τρΐπίζηί Κ^ήτηί, νατά την ί'ί τ^ς Ιχϊ4τ»ώ; τω; ,'
  όξίϊν ποτοΰ ϊραχμδν 750 # {
  Είς τόν ίιαγωνισιιόν ίύνανΛ·."νά λίβωιΐ μ.έθ5ί 'α! άλλοίαποι ]
  ϊ>."
  ρον 4. Ή ϊηΐΛβτρ·ϊσία ϊΐϊξίνίτ«ι ϊημοσίω-. "Ο ί
  ς φά/ελλος, ΐν ω 'ί'αι 5γ<εθβ(σμένη Ϋ| προτίορά, τ θί- δ ιΐϊτά των έν τφ ϊνίατέρω ά'ρθ-ω μνησ'ίέντων έτγρϊφοιν ίντός ϊβυτέρου φικέλλου, δστ«: πιοιδίίετ»1 «σϊαγισμένο': ί!ς τον πρόεδρον τής ΐπιτοοττή: σ^νε?ί·αζοΰ^ης. Ό πρόεϊοος αηιθ- κχτά τιίξιν τ9^^ ί-/7ειοίσι;»ί τω·, ακολούθως οί έξωτΐοικοι »ϊκελλο(, τ δί Ιπιτοο^ή ' εκάστου ίσ ·>τιρι»ο3 φα*ίλλ·3υ ΐΓΐο(ιιλ·'θντ»ς ττιν
  ρ τό ονο·ια αΐτοΰ «αί τόν α'ξοντ» άριβ'-ν τί
  ϋ1 φ-χχ,έλλου *οϊ κατανράφει ΐν ποωτοχόλλω τα ΐιι
  κιτά το άθοον 3 ίγγρϋρτ. "Ειτβί-α! οί <ν τί) α·!θΐύ3/| συνίϊρ·άι?ως παοβυριιχία'νοι άποτύίοντ'ϊΐ. ή δέ «π'τοοι:ή λίγγουσα χατ* ίϊίαν τάΓγ-αφα άποφ«σίζεί κατ' ο'ΌΐΑα ί'ς τ:ν ?'αν»»ισαιθν> πϊραϊίκτέους σηυΐίΐοΰτ·); τούς )■όγο^ς
  ου* τυγόν θά άπέ<λβιέ τ·νκ τ<5« μι?(ο?οτ<3ν. Άρθίθ' 5 Πατ* χατά παοίβιΐιιν των ά'ρθΐ'ον ? 3κοί4χοο- σιρορά «ι αι άπΐοίίίκτος χιί έτίϊτρίφετ'»! ποός τον ίΐΓΐδίντβ ταύτη-· χ«>ρίς ν'ανοιχθή ό ΤΓΓΡίΧ^είων αυτήν φάχιλλθί.
  Μϊ:ϊ τόνέλδγ/ον των ίγγο-ίφ'ϋν ή σινί'ρίϊτις ά-τοναθιστά-
  ται έκ νέου ίημι-σ'α, ό δέ ποϊϊϊοος »ποσφρ·>γ'ζ·ι τ^ των προ-
  σίορών δελτ'.α κατά την άρι··μητιχήν ιΰτών σίΐρΐν κιταγωρίζίΐ
  τό περ ίγΊιΐΑίνον ιϊΰτών ίν τ<7> πρωτ-·»όλ')-ω χ*· ΐναχηούττει τρ-
  λευταΐ^ν μίΐοϊότη^ προΐφΐρίμ-.νον νά ίι-τελίση τό ϊργον είς τι-
  ατν συμφερωτέραν.
  Άν τ:λείο^ες των ϊιαγωχιζομϊν'βν τίτλον ΐϋΐίσφέθϊ! την α·)-
  ιτο'σΐ^ί'τν, »· ϊηιιιϊπρ*ϊ!α ίναναλαμβανεται
  πί ίύ^ <5ιϊ: ό ί·' ΐσροκγ σΆίνιο' γμ: <ΐ£τ·>ς} των ποοσ»νϊ·^χόντί.>ν τάς ούτις
  ρ; Τ'μάί. Άν 'έ οΰτο: -ινγάκΛσιν άπόντες τίτ» ί
  νεται ή δομοτηχτ'Όι χαθ' :οι-θιτισ-|*«νην υπό τ*ς έπιτροιτ?!<: τιι^- ραν,ήτ'ί δίν ίυνβΓα'. νά'<πϊ-.6'1 την ίΐχίτη» π-^π:'« ατό τ<1ς πρώτ'ς ^ηυ"π;ασ;/ϊς. ΊίΪΕυτίρα βΰτη ϊηυοπρ'>»ί·χ β» Τ) ?γ»υ-
  ρος ϊίόνον Ιά·< ό Γι τ<3ν ϊιτγ ,,νιΤ -■ιί'ν·> · χτιτ, Ιχζ'οτιν με ^α-
  λιτίία; τήί γε^οα,^νων χα-ά την πρώ-ην δ»;μοπθ)σΙϊν.
  "Λίθίτν Ρ>. Ε'; τούς χ-ζτά τΌν δι αγιον κτΑον «πίτιιγόντας *—ι-
  στρί'ιρίντ·»! τα λόγω «γγυήΐε'ιΐϊ ·*.λ ατ«θ'»τα γρήϋα α, {) όμολο-
  γίαι ΐν^ός τριών ήαιοών '.ιΐό τί[; ϊ*)Μ.·>ποΐτ!ΐς τή ί
  είδοτοιτ'ΐβι τ^ΰ 7τοοέΪ3θυ τ-ίί έπτί-πίΐς ποός «υ; ί
  τα·ι.:α· γ) ϊ?ι%ν-άς των κχτΛτΐηαάτων ίν οΓς κ·χτίτ«θτσΐν.
  Ά^Οοον 7. Ό =3γολάόις ύπόχΐ'.τϊ! είί τα; ^ιατά!·ις τιΰ
  πεοΐ δτίΐοτρισιών χαί ΐκτίλίτεκς ϊηλθΐίων ερ,γιον ύπ" αριθ.
  356 Νόμου
  Άρθρον 8. Τα »ιτγοά·Α·λτΐ:-ϊ ό προϋ τιλ^γ'σΐΑΟ:, τ> τιμολί-
  γιον χϊ! οί 030ί τον σ-ΐΑΦίονών €'ΐίν ί*'«ή!ΐμ5»α ε'ς τα γρυΓβϊα
  των άνο» ΝνΛϊογίών είς -ίτ,/ ϊίάθ^ΐ^ των βουλομένων νά λά¬
  βωσι γνώσιν αυτών.
  "ΛιΒιον 9. Τί
  συμ6ολα·'ου ίχιρ
  Έν Χϊνίίΐς τί 1ο Μιίου 1912
  Ό ίπί τής ΔιχαΌσΰνη'; Διοιχών
  Διοι>ών 'Ε^ίτΓΐιτος
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Άο·θ. Ποωτ. 2558
  » Δ:«τ. 2018
  Ο ΕΠΙ ΤΗ2 ΔΙΐνΐ')ΣΙ!3 ΑΣΊΛΛΕΙΛΣ ΚΛΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙ'Η'αΩΜ Ε 11ΓΡΟΙΙΟΣ
  Δ ι α /. η ρ υ : τ ε ι ότι
  ΈκτιΉται είς δ αγωνιΐμίν μί,οίοτ^ής τϊν.ίΐωτΐΛίίς ίημοπρα-
  σ άς *α-.ά τα ^ττ: :/ίς 1τη3εσια; των Λνοΐιων Έρ ;ων σ^ντα^-
  ί,1 ντα /. ιϊ ύτό τ;^ Δ ϊ^ί)^ν^3^ τώ» Δι;μ-ΐίω/ έργων (ίεοιρηίίεντα
  δ αγρί^μί-α Άετά τ=3 πρ;υ-3λο ,'υμο;, σ^γγ;αφ<1ς ϋπονρεώσίων καί τιμ;'·νογί υ ή -τροε'.τα:ΐς τής ά^α^τή; όίοί Άγίου Νίχολάου ΙΙιχΛι "Λ μ,υ ά3χ«·ΑΪν/)ς άιτό τό τίρμχ τοΰ*ατ2ΐκ·υα ομένΐυ ί,?ί) τμ',χχιος τρ'ος Ί-ρ7πετραν. "Λρ0;ίν1.Τα ϊργΐ-ρ.ύπολογίζινται κατα την λε ΐτομερτ] συμμορφίόμενοι πρό· τάς διάταξις το3 πίρί Ϊη^οτ?ΐ3.ών καί ] ί«.τί·*ησι< εις τ6 ποσόν τώ* ϊ -χχμω' 160,000 ... . ίκτελίσεως δημοσία» ϊργων νόμου καί λοιποίς τοθ Κοάτο;;. ' τ-0 ποΙ=ΰ τώ, δραχ^ώ» 820 5Γ «ροοκτους δαπάνας *, ω» ου-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΒΜ»—Μ~«τη»—«μ»
  8ιχαί(ομβ ίχ·ι δ ίίγολάδος. Ή εΝπτ«>τς γβνήΐ««: ΐ-.ί τοίς **ί ->' όρίΐτον β.μ·?·>/ ώ' &ίΐ ν ϊΑ-.ίθί μίνα είς τα γρχφεΐα των
  τόν είς άκιρβίσς μονάίας. ** * Νϊΐιαρχιώ <■ εί; τ<ιν ίι» >%η./ τ3^ ίϋ^,ιλομ,ένων ν« λά$ωτι
  Αρθοον 2. Ή δΐ'Λθπρϊσ'α ίνεογηθήϊίτχι έ* τ.'.Τ; έ'?3αις των γνώσναΐτων.
  ί Κ Ύθ 10 Τα ύ ί Ι;3α το3 ο^να^ητομίνβυ σ;μ
  ϊέν
  εκατόν ς ρς μ
  οον 2. Ή δΐ'Λθπρϊσ'α ίνεογηθήϊίτχι έ* τ.'.Τ; έ'?3αις των γνώσναΐτων.
  Νοαών Χϊνίων, Ρ^5ϋνη %χ Ήοτχλίίί.» χ-ί έν τοίς Κζταττή Ύ=θρ=ν 10. Τα Λτκύκίία *αί Ι;33α
  ιαογϊ'. των οί*«ίϋ»> Νομτβγιίί;
  V
  ΐιιοίψύ) καί ίυριτν ΐμ-νων δολαόυ 5-τι6:χρ.>νοι«π τον έργολβδον.
  ά ΐ Ν
  Ι}; ά~οιο''ζολ'νη-; ίν υ,ΐν τώ
  ι?'(3/, ώ; ΙΙ'θ'ϊίυ ί -533
  άνατλη-ωΐίο αΰ-ο", Γοϋ Νί ν <ο! Σ "Αοο^λοΐ ΓίΝ Αάρ//υΧχ- νίων. ένόί Μ/)γχν!"-/"' χίί τ-3 Δ*)*ά χοο Χϊ4ίθ*, η τ3ν άυα- ΐΓ^ηοωτώ; ίύτιϊυ ώί μϊ)ώ·>, ΐν Ριθ αντ,
  Ρεθύμνης ώ; Π-ο-δί υ, τοΊ Προ5* <-υ χΐί Εΐτΐγ 'ϊλίω: ΐώ>
  Ρ&ΐύμνι Π3'ι»τι*'χ<3ν, έν3-: Μί]γ2νχ: φυ·Λνη;ή των ϊν>ττλ·<;3ω:ώ< «1-ώνώς τ·=ϋ Πρόεδρον τώ^ Έΐ'τών Ηοχχ'λίίου ώ; πληο<ι>τοί3 α}τ33" το"> Ε'τττ.γ-'ϊλί ίς τ<3/ έν σ;μ- Ε; Χ-, ί ις 'ή 16 ΜαΙ^ 1912. Ό ΐτί τϋς Δηαοσι^ς Άΐφαλείας καί Δ<]μοσ!'ων Έργων Δΐο.χών Έτί^ροπος Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ και τοΤ ιν το3 Νομάρ/ο^ Ή -!·^εΙιυ, ένό: Ήραχλίί'υ ή τ<5ΐ) ά*ϊτληοωΐ3ν 1912 ήμ^ρΐν Δ^'έοα^ χα' " Άβθρο '.ϊί το"! Δήλάι/ου ώ; μϊ"1 όν -η/9 Ί3 5—Β α μ. ,ίΟ. Πρωτ. 2002 » Διεχ. 2022 Ο ΕΠΙ ΤΙΓ3 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣ& ν'·ίΙ ΊΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε^ΓΩΝ ΛΙΟΙΚΩ^ί ΒΙΙΙΓΡΟΙΙΟΣ Δ ν<γ;;ύτ-βι δτι: β,,οαν,,ς τή, « ^ τ«, ^ ή χ,^.,!, ξΛί,ο, ζ-:^χτ3ς γ5?ύ?2ς της κατζ°ετίν, λιγω 1γγ^ή■I£■);, *ς χρή'Αΐτ' ή οαο^οίι; τη; » — / γπ /» . λτ-1 - _,. · ^ - ι"»- » ·ϋ.·. -■ Λ3^ ή Ιΐϊοαμ.ί'. Κβή~; χ-ά τ>ι» Ιπί τή- Ι*ΐό«ώ; τ»ν *ξ
  δραχμών 8000.
  Ι. Τα ?3γίτχ3;ΐ! π^οϊτελΐ ,'ίσθ τ ταν κϊΐα την λι-
  ίί; 70 ποτί' τ5^ δρχ/Α3^ 5461
  5οαχ.
  ϊιι<.α!ωΛαι Ιχει ό ίρ Ή ?*—·>τ:: νι/ήτϊΐα· ϊ-γ τ^Τ; '/> <.γ; ϊαϊ)ζ.ϊ; μ3να 2. Ή 5ια:τ5%τ χ ;νϊ3-",ΟΐΓϊτίΐ ι; ταΤ; Ιϊρχ:; συμμιοφ3ΐιμ:νο' ίλί'σϊω δή Αρθρον 4. Ή ιιος. Ο σφριγι- ^ τους ϊαxίλλο^ς κ-ίτα τό άρθρον 3 Ι οριάσεω; χουσ Έτΐΐτχ ι ;« χή άτςοσόροντ^', ή δί ί :ιτ53ΐ · έξ-:λέγ-ί προΐφί ταύτη'» γοΐί.!!, ν χ··^.ΐ!τ, 2 ι;» χ,Λεκο/ χιζτι' ?α*Ε' Λς. :».'.". "■ ' . , ·> "-<<. -»'>'« ..,··-
  »# » ν -λ „ · ' , » , · β ' >όγοΐγγ τ.αωζ χβ'βτΐϊίντα εντος τρΐώ. ημερών α«ο τη μεΐν
  Μετϊ τί« ε Χΐ νόν τώ'5ννρϊ? ,,ν/) σ-ΐνΐίοΐιΐ'·; ατ3^?£* ΐτατ^ι ^ ', !' ' ' ' ' Γ Γ
  έκ νέου ϊηΐΛουία·, ϊ 3έ πΛόί?33ς άτοιφία ίζί τα Γ-ίν ■κο33?ι~3>^ ; °»"'ν'η
  δ«τίακ;)(τ» την %-ι 0 ,
  ιΐτ κηι
  αύ:"όνσι ρϊ^, «α
  '% '(ο-ιζίΐ τί τΐίοϋ ^ύ-
  μινον αύτώί ίν τιο πί «>τ
  ίλω κ-ί 'χ>
  ΐ/.ι^ύ··-*1 τιλί ι'ΐ1·}*
  μίΐοΐότην χον ποοτφ
  'ϊ2311»ν!
  311
  νά *-ι-ιλ= -η
  τί !.γ3; ε'; Ίυ.^
  σι»··ερωτίραν.
  Άν τλβίι 'βί τω;
  ί αιΊθ'
  ΗλίιιΛ' ή)ΐ3ν
  •τ^^τ'ϊρ:: τ 4 αυτήν
  συαφίρωτ^ραν -τοοτ!
  Ρ'ΟΪΝ,
  ή
  2η !.3 :ο.-:ΐ ; ϊ
  ΊχχνχΚτχϊί/ιτχ χιί
  παρατείνϊ-'α! ίτί ϊο
  ί ω3ΐ;
  3
  ΐι' ίΐ?ο ϊγ σλ;
  ί ω/ τ:ρ 35-ο^5' ί ί'
  γ<·)νισμόί μ?ταϊ:^ τ'" ιν τ3 σ IV ' ,'Ί3ντωί τάς 3 >~χ; ^^ 17;3 ι>"5 οας
  τιμάς. Άν δί γΙγοι
  11)
  :■' .ιπ3ί;ϊ; τ3
  τί ίπϊ' ΐΑ.Λ>6αν£ κι ή
  ^ * ' **
  ?Υ5μοπρασια κ5θ ο ια 'η^-^
  δίν ίόνατΐ! να 6τί;6Γ τ^ι
  ι εν

  η * ,ίΐτο τ/]ς ϊτ
  ϊ χΐ η*1 πί,Α-
  ι-ιρτη- η ' ?■■■', ηίι;
  "τ,ν *-:3 ;ή, ΐί3ωτί!ς
  δγΐα^πρασίας. 'ίί *:

  :,, 3η Λ3-ραΐ ί
  Οί η Ι, ο:)-; Άο/ΐν
  εάν ό είς τ<3ν δ'αγω ω 1 λΧΑη ε·.Τ5Τα» ΐίν ',Αεγαλϊ τίικ -ί^ς γ«νοαίνης χΐ-ά :τν πρώΐη' ι Ι 5ί;α.πΐασ'3ΐν. Άοβρο; Α. Είς τούς λ.ι τί Τ3' ΙΐΧ «0 (7 Λ Λ' χ·',ΐξ.*/ϊ'τ ί κ · - στρί»5ντα; τϊ λόγΐ, ) ΐ··γ^ί; 1= ω·; *ιτατϊ^-"■';: ; /-κ] , τα, ή ΐ^ ,ο γίχι έντός τρΐ'Τχ ^ι :3 5ν άτ3 -ιή; 3(]ΐΑ3τρ)!ΐ' . , . , . [±', τϊ ■,-' , ;α;ω ϊ 5^ χοΐήσει τού π-οίδί· '" Τί!; ~ 'τ50~ΐ;- ζ;;ς τίό; '^|X,:'.■}^^ τα ςβ; ή ϊιευθυντά- τ'3' χ ΐίκ; η *άτ.,)ν ι/ οί, χά --■ ίηΐί'. Άρθρ»ν 7. Ό ί ιγολάβ: 3; !)!Γ5*£'.!ΐ ε'ς τ ϊς ί χ.-άς :ί χί > τι:
  ^ ™, , , ,Ε * λ / „,, ™,,ιι-
  5. Τ? χηρύχεια χαι ίξοϊα τού συνβφθηαομένου συμ
  5α?ονίοσ! τόν έργολαίον.
  Αρθρον 6. Ο τροαπολονΐαμοί και η συγγρβΊΤη των υπο/ρε
  ώΐεω* ε-σιν έκτϊθβ'μ^α ?ΐς -α Ύρ»?ϊΐα των ανω Νομαρχιών εί,
  τ'η/ ί άί-τ ν των 3θϋλ:α«νων νά λάβίίτι γνώσιν α^τών.
  Εν Χχνίοι; ττ, 11 Μαιου 1912
  Ό ΐπί τ!|; Δημισί-ις Άσφαλίίας καί Δηο.οσί«ν
  Έογω'ν Δ'οι^ών Έίΐτροπος
  Τ1 μιι «νυν
  1 ι ΛΛΑίΝ ιζΐ -^
  οΐν·. Πρωτ 2563
  Ο ·Ί1[
  2023
  ΛϋνΟ ΛΣ ΑΣΦΊνΕΐΑϊ ΚΑΙ
  ί,ΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟ-
  ότι:
  Ε
  μ ιοδβτ κης τίλειωτική'ς 8ημ«"
  ,, 1»·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  19»
  χρεώσεων καΐ τ(μ9λογίου ή τιροίχτασις τί[ς ό3ο5 Βρ^ών Κρά'
  πης Άσκύφου.
  Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋτολογίζοντα κιτϊ την λιπτ^μιρή
  έ)(.τίμηίΐν ϊίς ΐό πεσόντων "ρϊχ· 70,000 πϊ ΐ',α,ιβ/νομΐχιυ τ&3
  ποσοΰ των δραχ. 3,710 5'. απροόπτο ις ΟΆπάνας ίφ' ώ' ούϊεν
  Ϊ!».α'ωμΐ Ιχει ό ϊργ;λά6ας. Ή έΛ-πτωΐις ^ε^ί,αεται ί;εί τ/ίς
  εκατόν είς άχερβίας μοναοας.
  "Αρθρον 2. Ή 5ί)μοπραΐία ϊ^ιγηίήτίται έν αΤς έ'3ρ*ις, τ<3ν Νομών Χανίων, Ρεθ,ιμ ής κϊΙ 'ίΐρακλε-ο1. χαί έν τι ι; Καταστη- μ*3( των οίκΕ'ων Ν μϊρχιών δ.' $ (γράφων α α1. ίτφρϊγισ(Αί·'ω^ ρ)ίΐ5ρ'3·ι Ολο ΐΐι τροπ-ής ΐΓ.?5ϊ?ρίι)θ:Αίν»;ς 6τγ"ο τώ; ο χ,ίων Να- μαρχών ή των ά απληρωτών αυτών των οικίαι-1 Πρ38Ϊρα>ν των
  ΙΙ^ιθΐθδΐϋ,ών /.α; έος μηχανικαί ί) των άναπλη?ωτώ; αυτών ώ;
  μβλων, την 9 Ιουλίου 1912 ημέραν Δευτέ αν χαί ώραν 10—
  11 «. μ.
  Αρδρον 3. Πίΐϊ "'ί-φ', ά Οα σ.ίν.,3ϊύη λ: 1*3 τής ΐ?ς α; τής
  ίπιτηδεΰματος τοθ έρ^ολαδϊΐ» συμφώνως 'ω 811 Νίμ'ρ, υπό τού
  πρς6»κ:μένθΛ !<π; *:ΰ πεοι Δημο:,ρβσιών »;! :χ-ελεσ--<.»ΐ Λΐ",- μοσι^ν Ιριων Νβ/ου π στΐϊΐ2ΐ")τικο'ί κα' ύιο ν .-μμζ-^ΐ) β-6 - ο3»ϋς την *Γ, τι των η,Λθΐίων τΑμϋων ή τής Τρ/πεζ-), Κιή·η; καΐαθεαιν λί^ψ ϊγγ^^1^3α> , *»ΐ, χ,ήματα »! ό ..'.ϊ ι;.; τ/;*; Τ ι -
  πίζης Κρήτης, >ατ^ την ίπί -νίς έκϊίσίώ; τι,,ν άςί^ς τΐυ'.ϋ
  ίραχμών 3,500.
  Είςτιν διχ^ωΛϊιίί ίύν^ν:αί νά λί^ίοΐι Λί'ρις κα'. άλλϊϊατοϊ
  ίοι Λρός ττς ;ια;Λς5.ς τιο κΚΐ'- 3·)ια3~^ <ΐ«5ν αι1 Ν^μαρχιων είς την διάθεσιν των β:υλ μίνων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. Αρθρον 9. Τα κηυύ».ε:α και Ιςοϊ- το3 συνίφ^ηΐομίνου συμ- ίολϊ.ου *·.ι6αρ''νο^σι τόν έργο/αδον. Έ; Χανίοις τζ 16 Μαίοι» Ό Ε ιϊ τ',ς ληιχ. Άί^αλε'ας χαΐ των Δ-,μοσΐω; "Ερ-)ω/ Δί-ιχώ· ί Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ Αρΐρί/ 4. Ή αη.Αθΐ^ΐαία 3 5;ίτα: 3/ΐ-*·3ΐ·ως Ό ιιφρχ- γισμεν^ς φάκϊΛ.%0,, έ» φ Α<υ. %χ-Λ<ν.3ίίτη ή θ ται όμ,,ΰ μ»τ* των «ν τω ά»ω;έρ!<) αρ9ρή> μ ητ γ
  εντο^ δδατιρ^»» φαλέλΛθ^, όί-'ς πΐραί;?4:α. ίϊφίαγ'ΐμίνϊς ε ;
  τόν πρίεδ(ί3ν τής »-υιςρί -.γ,, <υ/ί2ρ:.ζ^υης Ό -::043,, ςϊ..;θ*.·ί , *Λΐά ΐάς;ν-.ή; ϊγχ.ιρ'σίω; τυν, ά<.ολ^ύ3ίος άπο οί ίζωτΐρκ,^ί φϊίβνΛ,'ί, ή ϋ ίπ:.τρ;τ:η ί^μιί^Γ ιφ' έσυ>:3ριχ.5ί3 φ^Λ
  ρΐν το όνομια αυτ3Λ «αί
  κελΛου και Ααχαγραφϋ »ν ■τρ^τίλίλ'ω τχ 5Λτΐ3·ΐχ;^ι-νο£ -ιυιτά
  ^ »«>)?» 3 Ιγ(·ρ^φϊ. ",^ΐϊϋτί ^ί .ν τή ϊί9ο3ΐτ^ τ^ς σ^νεϊΐίϊτϊ ,>;
  κ^.^,ι.(ΐ^6[Α4ν»ι άΐοτ^ρ^ντϊ'·, ή ίέ ϊτ':·5')^ή -·ς-:; ^,_2.σ ■ αιγ'
  ιίιαν τα έ^ραφα ί,τ.φαΐι^ε; χ.2τ' όί,μζ τ-.)ς ί!ς τόν διαγωνι¬
  σμόν π3ρ.ίό'ε*τ£.3ν>; ση^ϋοΰϊίτ ύ; λόγου; δι ΐυ; :αχ ■. Ηχ *%'-
  κ/νειί τίνα των μίίοϊοτών.
  ^ν δ. Πάΐα ^ρς»ς πχρ^&αϊ ν τώ/ ^0Γω< 2 3 , ,ί 4 εί<α. ϋϊΛρα3«Α:-ς ^λι .«.σιρ φ.;>ι τρ:; τό' ί-ί3ο τα
  ταύτην χωρι^ ν' ανοιχθή ό κερι '.,',είω/ αυτή φ·>ελλο5.
  ίϊ(·χίν των εγ,'ράφΛ» ή συν=3ρίασ:ς βπ3<α"": α, β 3έ .τ-3ε?ρ;ς ϊϊίσ^ρΛί ζΐΐ τ:. :ών -ΐί ίίΛΐια κα:α ζφ χρ ί,*^.:»,» α;ι^)' ;ί ^αν, ΑίΓα^ωο.ζίί τ. χομϊνον αύτω.» έν ;φ πρω μβυοοτην χο^ κρ.σ^ίρομ συμφερωτίραν. "Αν -Αβιον·, των όια, προσφ^αν να ίλ.ΐί^ νό έργον είς ς μ$ταξύ των πρ;σενίγ/.5ντωκ τας τ·μ»ς. Άν ο» ή ελον -οο'ίέρΕ. τί;·· α^: ' ,κον,ίχ β" ι /.?ί -ρςσ^ϊ'ων 4ια- ; ^^Γ<.I;ρω.ερας ίάν αιτοντίς τάτε =π>νΐλ-μίάν ·α:
  ή οημοπρασια καθ" όρΐ3θ·;σο^£νην υιυ τής ίιτιτρο-ής ήμί
  ήας ί«ν δύναται ν» άπιρ^ί*( τι,» 4·Α*:η>ι "ε,*:.!!»1 ά-.ο .ής πρ·ί>-
  της ι^ημοπρα^ιας. Ή ίευ;ί,,α ' ϋτκ] ίημ^,-Λΐία θά ί Ιγ^ιο;
  μονον ίαν ο »ίς των διαγωνιζο,Λ νυν κα,Λ^ Ι*πΐω7ΐν μεγαλιτέραν
  της γενομένης κατα την πρώτην ΟΓ(μ.θίΐρα3ΐα/.
  Άρθρον ό. Εις τ:ύ, κ«τα τό; διαγο)'ΐσ.ο,όν άπ^τ-χίν-ϊς επι·
  στρϊφονται ιλ λογψ ϊΐΊυηΐίως χ,ατΛτίΜίντα χρ^μ^.α, ή ομολο-
  γιαι ϊνΐος τριών η^ί^ώ/ α,το τής ϊη,ιοτΐρασίϊς τ, ί,γραγψ ί'.ίο-
  ποιηβϊΐ τού π.θίϊρου τής ί«ιτροπής π,-ό; τ^ϋς δημοσίο.! τιμίας
  ή οΐιυ&υηας των ΛαταΐτΓ,μα'.ων έ; ίί, κατετβΐΓ,^α,·.
  "Αρθρον /. Ό έργολαβίς ΰτΟΑβιΐαι ε]; τα, δ ζτίξεις τοο περί
  έϊ/μοπρασι^ν και εΛΐελίσίως ί/ιμοσιων έργων ύω «ρ>0. 356
  Νομοΐι.
  Άρ9ρ9ν8. Τί διαγρά^μϊτ* ό «ρϊϋτολογυμός, τό τ:;.1 >λόγιον
  κ« οί ίρί! τ^ν ανμω/ΐώ; ιίϊΐν ΐ/ιτϊϊειμίνα είς τα γρ:?ι(α των άνω
  Αριθ. Ιίρωτν 85
  » Άπορ. 84
  Λαβόντες ύπ όψει:
  1) Την ϋί[5 χρονολογίαν 31 Μαρτίυυ 1911, αίτησιν το5
  Μ.'ρΑου Δημητραιιάιΐη, χαΐθ'.Λθυ Χαν.οαν, ν.οινοποιηδιΤσαν ημίν
  ν:μ.ί*<ι.·ς κ.ιι καταχωρηθεΐταν «ν τω βιδλιω αιτήσεων περί μ»ταλ- λ*υτικιι>ν 8ρίυνω>·, τής Ν.μαρχι,ι, «.«της, ύπ' &ΰξοντα άρί(ί.
  8ο, δια τή; -Λ.ι*ς ζηϊίΤ να τώ χορηγή ή ά3.υ δ'πως ίν*ρ-
  μβτ*λλεϋτ,Λ2, 5ρ«^να;, επ. μεϊαλΛΐύ/.ου χωΓο.ι, Ιπ' αύτο;
  >ς και «ερΐΐχ-νεος, /.άλλον και α/..Λ μετα/νλβυ-
  υ Οί «ι, την πε.'.:φ5ρϊ.ίαν το3 τεω, Δήμιυ Ν»α-
  π3λ»ως, /.ατα τ^ς Βιΐε.ς «Άγι3, Ίιβά νη;» τ»1,; πϊριφερείας
  Νεαπόλεως ΜιρΛ^βίΛλο), σ,ινορ; ο/ένο^ ά.ατολΐ/ώς, υπο των
  θίσεων κΚοζρί^» ή αΔίΐην», Δ^-.ι^ως, υτ.ο των Ιιυεων «Σώ-
  πίΐαθ ή Ιν^ν-ο.ιρυς» ίρκαιιως .ί* ΟαΛαΐσ^ν, χα> μ«σημ.6ρ(νώς
  ύπ3 των Οί^ΐ^ν «ΛαΜ^ρίΐι» και «ΐΐατσιόερηρ.
  2] Γ3 ».ατ>.»^ίν υπο ιοΰ αιτίϋ»Εθ;, τοί ώς είρηται μιταλ-
  ^χί3 ί(·ρα,Α,Αα συ/τίτα^μ .νςν υπο τού Μηχα-
  'Λϋαναΐ.Αη, ΛιΧΐα τ^ όχ&Γ^ν ού.ος ίχΐι Ι*τ«σιν
  χϊΛΐαοω» τετραΛοοιω* εί/.^σι κ^ί ίνος (αριθ. 4421)
  >ν «.αι ΟΛταχ,ΐσ.ων (αρ:1^. 800) μέιρω/ καί
  3; Την λζο Ί'3 Ίο^λΐ.υ 1^02, ίκί,ϊσιν τοό έργοϊηγοΰ,
  μμαναυ^λ Χρ.σΐΐδουλαΑΤ], δια τής όπ.ίας β:6αιοΰται κχτοπιν
  ,ςίω; ή α^ρι6<ια τ^ άνωτιρω 'ιαγρα.ΛΐΛϊΐος. Ίίοντϊς ο.Α α. α',,ϋ^α 4—11 τοϋ «τι' βμθ. 389 Νίΐ*ου. 'Λπυφααίζομεν ϊν εις τόν αίτοϊνΕύί, Μ>ρ<.ον ΛηΐΑ.]τραιιάχην, κά- Λι ιω/, .ην ά3«:χν, να »»;:]■',ιγ, μεΐαλλΐυτικας £ρ«ύ ■ νας »πι ,ΛίΕίλΛν^χου χωρ^υ κίΐμΐν.υ *ν τή πιρ φερϊΐα Νεα¬ πόλεως Άζϊ'υΑί Μ> ι/.ϊ^ΐΐο»; τί^ΐάρω/ χΐΛ.α3ων τΐτρακο-
  »ί ,οο-ι κϊΐ ίν:; (Ίί'Ι) στρίμ^ατίβν λΐι ΟΑ-ακοσίων (800)
  ^ρ*^οα.*νου άνατο/.Μϋίς υπ> των βίσεων «Κο-
  «ρανα ή «Δί;τ,ν» Λ^τι*ώ; υπο ταΐν θίσεω^ «Σωπατχ» ή
  «Κου ί>^ρος» βρκΐίκως μί ίαΛασσαν α«>. μ'ση>6)ΐν"ϋς !>κο των
  (ίΐίίω/ «Κϊ/>-ιγ6ρίυ» α-ιι »ιν2.σ.όε^τ(».
  Όριζίμεν τί)ν ^ί3 ι3^ αι:ο^νιος Λ·.;τθλητυ< »γρησι;, «ρϊς τα1/ ί3·..<τ',τ^ν, 3.α τ**, τ^χον έκ των ίρϊυνώι» ζη,Α.α;, 4:ς δραχμάς έ .ατον (αριθ. 100)· και Λ.ι*.ν, 6;ως σ^μ,Αϋφΐΐί'^ έ.Ατρ.Οισμως πρός τό άρθρον 11, ί^-ι ·>-■ αρ··». '^ϋ Ν ,Α3^, /.^ι
  1Ιϊρίγγ*λλ3/.*ν τ,» »/ ά/νι;ρα5ψ δ^Λ-'^ί'-υτΐν τής πα¬
  ρούσης, οια ττ,ς Έπισ'ϊ,Αί.ι 'Ε?ΐ]μ£ρι33ς τής Καδϊρνήσεως.
  Άπιφασυί)») *αι εςί^οθη
  Έν Άί·ω Νι/.3λαψ τή ^ϊκάτ^ ι .τη (Ιό') Μαίου 1911
  Ό Ν 3,
  Ό Γραμματεύς
  Γεωρ. Κ.
  "Ο,τι ά/.ρ:'.-:. χνΐ.;ρα?-ν
  'ιΐν Άγ:ω Λ.-υλλψ τί) "20 Μΐΐ-.υ 1911
  Ό ΓραμΐΑα;εύς και ά. α. ό
  τής Νίμαρχίας Λασηθιου
  Γ . Χ. Κονουλάκης
  4*
  ΕΦΗΜΕϊΐΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ.
  86
  > Δι&κ,π. 55
  Ό Δήμαρχος 'Αγίου Βασίλειον Βιάννου.
  Διακηρύττη ότι.
  ος τη» ύπ' αριθ 2 έ Ι. άκοφ«ιν τής Έ
  μφ ρ
  πής χοϋ Δημο« Άγίου Βασιλείω Β αννου νομίμως ίγχριθεϊοαν
  δι» τής υπ' αριθ. 72 *. έ. αποφάσεως τής ΝοΐΑ3ρχιας Λασηθιου
  θ
  είς γανιραν πλεϋ3ίτικην δημοβρασιαν ή βχ.μισθωα·.ς
  τοϋ φορου δημητρια/.ών προϊίντων τκ)ς τρϊχουσης χρησίως συμ¬
  φωνως κρός ίόν υη' αριθ. 356 Νό,Α^υ και τςυς όρους τής πα¬
  ρούσης όιβχηρυξίαις.
  Ο φορος ωρ.ίβη διά τής ρηθευης άποφάϋω; είς 1°/0 επί
  τού σιτου, *ριϊ>ής δρωμης, ροδίου καί φαίας.
  "Οροι εκμισθώσεως
  α.) Δι* νά γιν^ τις Ο4*τος ως -,ΐλειοίοτης ανάγκη να προ-
  σαγαγ{ έγγυητη» αξ'.οπιστιν οσΐΐς «ελ,ίΐ συνυπογραψί] μ«τα τοΰ
  τ·Λ£υτ·α.οϋ πΛίίθίοτίυ τα πρακτικα τής ίημοιτρασι,ας κ^ί τό συ¬
  ναφθισόμενον συμβόλαιον.
  6 .) Η β/ιρυπρίαια ενεργηθήσεται ενώπιον έκιτροπής άπο- |
  2άκην πρώ/)ν κάτοικον το3 χωρίου Μΰρθ2ο τής Επαρχίας Αγ.
  ΒI3ιΛειο^ τοϋ Νομςύ Ρεθύμνης καί ή3η αγνώστου οιαμονής,
  Δημήτριον Μουτζ;πουλον κα. Βιαζην Καρανι,ζϊν έχ;ός τής Κρή¬
  της ϊιαμένοντος.
  Καλςϊσθι να έμφανισδήτί αυτοπροσώπως ενώπιον τού άκρο-
  ατηρίου τοϋ άνω Λιχαστηρίου την 27 τοϋ μηνός Ίουνιΐυ τοϋ
  έτο^ς 1912 ημέραν Τετάρτην χαΐ ώραν 8 %. μ. όποτε πβρε-
  Λευσε:αι καί ή υι;ό τού Νίμςυ όριζ.μενη προθισμία πρός συ-
  22 Ν ΐΐ
  ρ
  τής *φέσ ώς σας απο χρ^νοΛ^γιαν 22 Νοεμβριού
  της ύπ' αρι . 539 τού ετο^ς 1911 αποφάσεως τοθ Πρω-
  δαειου Χανί^^ ά'.λως μη «μγανΐζομιεν^ς θέλετε ί κΐ^θ^ έρήμην.
  Δημοσιευθήτω το παραν δια τής Έ-ασϊ,μαυ Εφημ,εριϊος.
  Έν Χανίοις τή 12 Μαίου 1912
  Ό Άντευαγγελ,εύς τδν
  Αριθ. ΙΙρωτ. 4448
  » Δ.ε/ΐπ. 2708
  .κ τυυ Δ^αρχου Αγ. Β^σΐλειου ώς προείρου ν.α\ Έν Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Ί
  τω/ έτίρ^,ι 6οο ^(λώ,ι της ΐπιτροιτής τού Δημ^ ώς μΐλών
  ή των νο,ΐ'.μων βναπιηρωτών αυτών, τΓ,ν 20 Λΐαίίυ 1912 ήμ.ϊ-
  Κυ,-ια/ΐην ώ?»^ 10— ι2 π. μ. χαι ^ν τώ δημοτΐλώ καταστημα-1 Ό ηαρ>χ ιΙοωτοδίκαι; Χανίων Είιίαγγελεϋς
  τι. | 'ϋπίΐδη ό Γ&ωργιος Μ Α,οριωταΑης, πό 'αιης "Ελλην Χ{.ιστι-
  χ'. Ή δημοπρασια δίν είναι τελεΐιβτΐλή έτομίνως έαν ίντος '. α»ος ορϊοι,ξ^ς χαι χχτυΐίθς Χοϋ(«,(σ.<ι,ω» ϋχλαοοπουΛας Σίλι».υ ίς ,',μερώ/· »πο τή, >.α;α».υρω3*ω, παρουσΐαΐθ^ έτερος πλίΐο^ο- ! χ*ι ϊ)*η, ψυ^υύιχος καίηγνρΐΐΊαι ώ, υΈΛίτυς ιου Οίΐ ε* συστα^ειος
  ϊ.σί» »πανίλ(]φθ/)νε:αι την 27 Μϊίιυ έ. έ", · . ...
  δ .) Η κατ^η νού μισθωμαΐ,ς θι γ,νχι εί; δύ, ί,ας 8ο- ' ^"^ και "«» τ««η« συ«(«>Α3γι1«.Γ4, ^«.0Λι«, προ,-
  σεις εις τ,ο τ«λος τώ» μηνών Ιου»υυ αοιι Αύγού3το> ». Ι. '
  ε .) Γα χ.ϊ)ρ->ι<.ε..ί άχι τα ές^δζ το^ σ^μιυλαιΐυ επιβαρυνουσι τον ίνοικιασίη/, 03(ΐςέα»κΛηθίΐςδενπρ;,σεΛθϊ; »α συνταξ^το συμ- | ώ,^,μζρ^,υ 1911 ίχ δολχιον θί «ι^ι υπειιΐΐυνος εί; ιη» τ^χον προκοψ^σα» ζημίαν | (ΐου^αοανώ, 11ίλ&χα»ου ΣεΑΐ,ου αψγι^ί», ^^ ·προ6«τχ *λ νεας πλειοδοσίας. > 401* ^αχ^ώ. ·ς ώ< ι^^σι» 16 ;ι,'/|χονΐΛ ..ι, τ^ στ.) ΤαπρΐΛΐΐκ.α τί)ς δη,χοπρασίΐς Ιπόκειντχι είς τ,,ν ϊγΑρι- 4 Μ. ΣΓχυ,;.«»ουδοι.<ΐ)ν, οί* να τ« ε^ωΐι πχ.ιι^&^ως ώ, ιδ.οχιησ , χαι ότι 6 Ά»^ε*ς ί'ι,α ζχ, των ό,,γι,ων της ,φώ. Ειρήνη; χαι Α ■ τνι συνΰΐ<( α ινΐ υΛΚΑ»ϋ>^ Ι ΐΐσχια
  τη, άρμ^οίίλς ^ρ/ής £ν 6ΐΓ·Λθν αυ^.ημχ.ος «Γ1
  Έττβιοη το ανθ(.'ηυιΐΑ τουτο πρ(,£/λ&7ϊ*τθΕΐ χ*ι
  οερ,ρη 57, ΙΟΐίΙ χαι * .ου 6ίΐ ιρ.ϋ 665 Ν/ρι^υ
  .ου *^ ντο, οΐΛ^.^μαι ιο.ΰκεη^ο ο. ΐΑ*6ον είς τη» χ«-
  ■·ων ;£.,» χινη α χ ημ.ατχ ή .οί ο:ι τι* ν^χτα .ή, .7 —18
  .------Γ--Γ--- ---------- - ·,. (·»σι«ι>ς «ιΐΐορ^ς Μ^υ.αοτής π»ριφ·ρί·.Λ;
  ΐ,ηιλΐαν > (Λθυργχοια^ώ* Ιΐβλ&χχι,οϋ ΣεΑΐνου α^ή^εϊϊϊί» Ζά ·ϊ;ρο6Λτχ ^ζ άς
  ΐ 400 3,
  51- ' Μ. Σγ
  σιν τής 'Καιτρ3ΐτ(υΕγ τ^^ Δη,χο.ί Διί^ Βίσιλειου, όστις δ^να- · τω
  τα: κατα το ί/.ο.ιν νι »γ*ρ'.ν^ ή αΛ^ριο;^ τχυτα, χ"»?ϊ; έκ, τ;.- '
  τού ν'αποχ,τά διχα.οιμχτα ο τ*λιυ;αΐος πλειοδοτη». !
  Έν Δγιω Β^σΐλί.ω ττ^ 9 Μ,αί^υ ι312.
  Ό Δήμαρχος Δγιου Βααι/νείου Βιάννου
  Γ. Ζ*
  συ-
  2»τος τη; οΐ-
  ίν
  »υ αθΐ χ;
  αι »πο τ'
  Ό
  Κοινό:ατος _αιτδας
  »!»» ι ,ώ/ χχ χ^/3.ϊ:αι ό τό-
  οί*
  • μοι>, χx^αxτηριζ6τxι όέ ώ;
  £ Ί^ττ^ΐνΤΐ ο αχ*ηνο^' υλ^*ν
  [, , τϊος της ο χ^ονης ΐου.
  „„ . , . . , ιτ , ν , Ιοοντες χαι τ' άνβρ* 40ό χ»ι 406 τής ίΐ^ιν χ-η
  Ο:ι , μη γ» 0Λε;η; τγις πωιηιειος 'ΐυ ε.ς την Κοινοττηίχ Σου- , . . . ' Γ "* *Α·""·"·κΙ
  ' ι »ΐ ^ · ι ι ^ ί ΚχΑΟυΛεν τί» ίΐρι,,χέίθν χα.ηγ 3.>ι.α« όν ί,χ ίαΐα-ιιΐι* »υτ·-
  την Λ Μχιθίΐ ω, εί/ίί Ορισθή, Αι>γω μη - *Γ1* "*"Β *" ,
  , ' _ ιρ σα)ΐτ«>ς ίνωκυν τ^υ ΐχρ.αι <(,/.„« τού .1ρωτθ-ΐ4»'ι.υ Χι.ιω< τή* 7 νί'"" Ί^Ίί ■ 'Ίί· 'ν Ι '% ' ^ τ·υ Κ*')"'1· Ιουλίου ο^ 6^ο^, 1912 η,Λ.·»** 11-μπιην χΧ'. ώ^χ< , ■ ' /ν · »υ1 8 ττ. ιχ, ι, κ ϋιχλΐϋ/ί ω^ υτΐ^.ίιος .ΐί λ.£04£(Ιτ^ 7ί^^^-ω χΛλ ^ί 3 ίιυ, ο λ. Λ. ί;ω). τού Α1,μ»^/»ί^υ ϋουοις, χαι ϊνωίί^ν Κπι- . ~ '' * ' »*.ϊν»ιοιΐς τι,,ζ,.ω,, χροπτς χπχρ.ί,ομ ,ης 6χ των χ." χ. Ν'ομα,χου Χα,ία,ν ώς Πρ,- *-»" ""^Ί ^¥1» ^φω.α,ς ^ α?9ρω 4ϋ7 τής ΙΙ,ι,ιχ- Δ«- ίίρονητο,ου χωλ«.μ5,ο» τ.ϋ γ.αϋΐ^χν&ως τού, ΚΙρηνοδίχ.υ *ο'^^' «"αρο—ί "»»«»"'·« α^ΓΟί δκως λαδΏ γνώσ.» των Γ ' *· · γ ι 'γνρχ^Μ,» ττ,^ Δ.^ογραφιας. Έν Χχ»ίοι; τ/, 16 Μαί υ 1912 ; τού, .,; ή μ Κοινότητος ^;^ι;δα, χλ! -τού Λημαρχου Σθ Θ-Αΐι δί 6ο'ΐή α; τον τ»λϊυ «ιον ΐϊΛίι όικη, ή ο'χ^πί,ον ΓΟϋΓΟ, η ίίς Τί,ιαχ.α, ιαν 6,>ιυ3ΐ9?! η
  (Λη παρ* ;ή; ιίρτ)«...ν,,< ' Ι^π.ιροπί^ς <υμφ:ρουυ, /"·?(; ν 6 κλιιοοΌτιμ-, οαοέ, Ακα >»μχ, άλλαι, η 0Γίγ.^ρπΐΛ <)χ ΐ Ια ι·-αι. "ΰθ.ν οί έ-υ 0(ΐί»3ΐ νχ γι:.ωΐιν οιγορ^ΐτχ'ι ά, προσ.λβ.υ' νχ πλίιοθ^τησιαν χά.χ τή* ^ι,;ι)ιλί.ΐ|ν ήμίραν. Έν Σουδι τ^ 15 Μ^ίΐυ 1 V* 12 Ό Πριίεορος Δ. Ίριβουνάόης .,*- Νΐχίλαος Μ. Οί 'Λ»τ. ρ. 1ν^^xίυ Ό Εισαγγίλίΰ. Χανίων Γ. —κονΛας ,τες μάραυρες ΛαΓ^ιx^ς Ά^. <Ε>,».>οωροο ϋ
  , » ΐτα.ρου ^Αρ*χι
  ; Ά.*ννωστη, 1. Λ-,χχιω χλ,,, » Φ< λίρϊΐχνω* Ι Ιΐαϋλ'νς 11. Τσχτσαραχ.τ,ς » » Αριθ. ΙΙ?ωτ. 248 5 » Λι£α-. 16)8 Ενώπιον τοϋ —ΐκαότηρίυν των έν Χανίοις Έφετων ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ -111ΚΓ1ΜΑ ΤοΟ ηαρ* Έφέταις Γενικοϋ Κΐϋαγγελέως Ιΐρβς τβϋς έκί ·ξυ6ρΙς»ι κατηγορουμένους Νικόλαον Χατζη- ' ΐγρφ πρό» «ΐοοίΐς ν ΊΙ ί,π' αριθ. 5 ί ε. ίχίιαι; τού Ι Άρμοοιο, οιχυτιχος χχι έ:»ρον τ(, Ββυ;ών Σίλ.νιυ οπω; ε> α»τι·υ-
  την
  Ό Εισαγγελεύς Χ&νίω»
  1£λΰ
  .—·—^^—^----------------■-------
  Γνηογραφείον