92535

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΝϋΐΕΛΑΑΔΟΙ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΚΥΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ·} 22 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 43
  Αριθ. Πρωτ. 1737
  » Δα**. 1045
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ϋΙΚΟΗΟΜίΚΟΜ
  ΔΐΑιίΗΡ Γ,Ξ 1 Σ
  πλειοδοακης όημοπρασίας διά τίιν έπμίσθωοΊν τοϋ
  φόρου επι των σνγκομιζομένων δημητριακών
  προϊόντων παντός είόυυς οιά τό ετος 1 υ 12 των
  ϋίκονομικών περιφερειών των Νομών Ρεθύ¬
  μνης, Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  Ό Επί των Οικονομικαί Διατκών Έπίτμοπος·
  ΔιαΛηρύττει ότι
  Έχτιθεται είς φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή έ/.μισθωσις χζλ φίρου επι των συγ*ομιζομενων δημητριακων
  πρΐιοντων παντίς είοους διά το ετος 2912 ιων άμεσως κατω¬
  τέρω άναγραφομενων οικονομιαών περιφερειών ών αι προσφοραι
  εκόπησαν ασυμφοροι εις τό Δημόσιον.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠϋΡΙΦΕΡϋΑΙ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΙΈΘΙ'ΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
  1) Άργυρθύιτολις ώς πρωτη προσφορά όριζεται Δρ. 080
  Τής Επαρχίας Άγίου Βασιλε.ου
  1) Κίύμια Κουμβδρυσιως πρωτη -ροσφ. οριζϊται Δρ. 11ό3
  Τα Γ ΝθΜΟΙ' 11ΡΑΚ.ΛΕ1Ο1·
  Τήής Επαρχίας Μονοφατσίου
  2) Μαχαιρά ως -ρώτη προσφορά όρι;εται..... Δρ. 1000
  2) Ρασι » » » *
  ΙΌΙ' ΝΟ-ΜΟΙ' ΛΛΣ11Θ1ΟΓ
  Έπχρχία Ιεραπέτρας
  1; ΒασΐΜκή ως πρωτη -ρΐσφορα όριζεται..... Δρ. ιϋϋ
  ΚΑΤΑΚίΡϋϋΙ ΔΗΜύΠΡΑΐίίίιΙ
  ΝΟΜΟΓ ΡΕΘΐ'ΜΝΐΙΣ
  Έπαρχία Ρεθύμνης καί Αγ. Βασ:λείου
  των ανωτέρω αναφερόμενον Ο'ικβν:μικών περιφερειωί ΐν^μνζ-,ς
  καϊ Άγίου Βα-ιλϊΐυ την 31 Μαίου ημέραν Ι1ίμ~την καί ώραν
  12 π. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ" ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επαρχίας ΙΜονοφατσΐίου
  των άνοτίρω άναφςρο^'νων ΟΊ/.5ν;μικών πίριφςρΐιύν τί;ν 31
  Μαίου ημέραν ΙΙέ;λ-;ην /.αί ώραν 12 π. μ.
  ΝΟΜΟΪ' ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  "Επαρχίας Ίεραπέτρου
  των ανωτέρω άν^φϊρομένω^ Ο'/.ονομικών περιφίρειών την .51
  Μα'ου ημέραν πέμπτην καί ώραν 12 π. μ.
  ΟΙΌΙ ΤΗΣ ΔΙΙΜΟΠΙ'ΛΙΙΛΣ
  Αί προκηρυστόμεναι δημοπραΐίαι δ'.ίξαχθ^ίνται υπό τούς έν
  τή ύπ'άριθ. 841/βΐϊ '^'* Μαρτίου 1912 8ιαΛΤ;ο^ς-:ι τής Ανωτέ¬
  ρας Δΐ£ΐ)ϋ»ινσςως τ"ό^ Ο'.κονιμ'κων όρους /αί ίνώπιον των έν
  αύιί) άναφΐριμένων 'Κπιτροπειών, ανευ ϊΐλΐ'.(.ι;χατος τής επι¬
  τροπείας νά προβαίνη είς ελάττωσις των προσ^ορών,
  Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912
  Ό Διοικών Έπιτροπος
  Ε. ΞΙΙ1ΆΣ
  ♦Εκ τού Έβνίκου Τυπογραφείου