92541

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΛΛΑΔΟ1
  ΠΑΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟλ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις χτ( 24 Μαΐαυ 1912 — ΑΡίθ. 45
  Αριθ.
  2626
  » Διεκτ:. 2081
  Ο ΕΠΙ Τ1ΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ ΑΙ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρΰττίΐ δ'τι
  Έχτίθεται είς ϊιαγωνισμβν μ«ιοδοτικϊ|ς τελίΐωτιχής δηαΐπρα-
  σίας κατά τ* υπό τί}ς ύπηοίσίας των Δημ,οσίων Έργων σ,ινταχ-
  θένΐακαί υπό τοΰ Διευ^ντοΰ των Δίκιον ίργων 8·ωρηθίντα
  διαγράμματα μετά τού προθΛολονισαοϊ, συγγοϊφής Ιποχρεώσβιον
  καί τιμολογιου ή σκυρροσΐω-,ις τής οδοί Ιίιολί Χαρά*ι Σχάλας
  Γωνια; τμτ,ματος τής άμαξ'ΐής όδοθ Ρεθύμνης Χανίων επί τη
  βασιι τής συνταχθείσης νέας μελέιης.
  "Αρθρον 4. Τα Ιργα προϋ-ολογίζονται κα-ά τι;ν λίπ:ΐα*ρη
  εκτίμησιν ίίς τό ποσό/ των δραχμών 20000 π£ριλΐμ6ανομ.έν:>υ
  τοϋ ποσου των δραχμών 134 ί;' άπρο3πτ3υς*α-ΐάνχ<; έφ ών ο;ϊέν δικαίωμα εχ«! ό έργολαβος. Ή Ιιΐπτωίΐς γενησεται επί τιί; εκατόν εί, ακεραια; μ:ναδας. "Αρθρον 2. Ή δημς-ΐρασί* ίνεργηθ/)5εται έν ταίς εϊρα.ς των Νομών Χανίων, Ρ5(ί6μνης καί Ήρ-κκλεΌυ καί έν τοϊ; Καταστή- μααι των οΐχειων Νομ^ρχιών ίι «γίρ-φ'Λν χαι έαφραγι Μί^ων προσφορών υπό έπΐΐροπκ,ς χρο*δρ6υ:μίνης υπό των ο'ικ'ων Νο- μαρχα,ν ή των άναπληρ*»τώ; αΰΐών των οΐΐίίων ι^ίρηνοϊ'.κών και ίνός μηχβ,νιχοΰ ή των άναπληρωτώ^ αΰ'ων ώς μελών την 19 Ίουνί^ 1912 ημέραν Τρίτην χα; ώραν 9—10 π. μ. Άρθρον 3. Πάΐα προσ?ορα θα συνοδεύητϊ! υπό τής αδείας τοθ έπιτηδίϋματος τοϋ ίργολαβου συμφώνως τω 8. 1φ Νό'αω υπό τού προδλετομένου υπό τοϋ περί Λημοπρασιών καί έκτελέ3«α»ς Δημοσίων έργων Νομου «ισΓοιτβιητικίΰ καί ΰ-ό γραμματιου βε- δαιοϋντος την ί.Γς τι των ίημ,οΐίων ταμίίων η τής Τραπέζης Κρή¬ της κ*τ«εσιν, λόγω ίγγυηίεως, είς χρήματ* ή ομιλογίας τήί Τραπέζης Κρήτης, κατά την επί τής ϊκϊόσεώ; τ.^ν άξ'.αν ποσοϋ όραχμών 1000. Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται νάλάδι,η! μ=οος καί ά^λϊδαπ:! σομμορφοΰμενΐι πρό; τας διαχάξϊΐς το^ -.τίρί δη,αοτρϊσ'ών κϊί εκτελέσεως δημοΐιων ϊργων νόμου καί λοιτ-οί; τ.).» Κεάτους. "Αρθρον 4. Ή ϊημοπρασία ϊΐίςάγετα. δημοσίας. Ό ίσφραγι- σμέν:ς φα^ελλος, ϊν φ είκαι έγκεκλευμίν») ή ποοσφορα, τ.θίται ό,χοϋ μετά των 5ν τωά'ω:έρφ ΐ-Αζφ ιν-,ϊΐϊντιθ' 5γγράφ·Λν ϊντός δευτέρου φα*ελλο.>, όστις παραδίϊβΐαι ( ίσφ^αγισ,Αε ος εις τόν
  ιτρ^ίδροντής έπιτρς^ής σ^νϊδριαζιΰΐης. Ό πρόεδρος άρ θμεΓτους
  φα**λλους κατά τή<τί| ν τής έγχβιρίϊίως των, ««λίΰθως^Βτβ- σφραγιζονταίθί,ςωτδρ.κοίφαΛίλ^',ήδέ ίπίτροπή βημ'ΐοϊ ·φ'έ*ά- σ«υ ίσωιερίκοΰ φακέλλου περΐιςλείοντο; την έκάΐτοϋ π?:σρ:ράν τό 5νομα αΰτοΰ καί τόν αύς^νΐχ άοιθμον τοϋ «ξοτβρΐΑΟΪ φαχίλ- λου *αί *αταγράφε[ έν πρωτοκόλλω τα έμπΐριεχόμ,ινα κατά τό άρθρον Β ίγ^ραφα. Έπϊίτα ύ ΐν τη _:θ:ύ3ΐ{ΐ τής συνεδριάσεως -ίρ νοι ατοσύρονταί. ή δέ έ-ιτροπή »ς«Λεγ·/ου3α κατ' ιίιαν τα ίγ- γραφα άποφΐσιζΐί κατ' όημα τ;·)ς *ίς ΐόν διαγωνισμόν παραδι- κτέους σημειο'ίσα τού; λόγο.ς δι' ού; τυχόν θά απεκλείί τίνα των μειοίοτών. "ΑρΊρον 5. Ιΐάσχ κχτά παοάίασιν των άρθρων 2. 3 καί 4 προσφοραι είνα, άπαραδϊΑτ^ς και έπισ;ρέφίτ^ι πρό; τϋν ίπιίοντα ταύτην χωρίς ν' «νοιχθϊ^ όπερικλιιως αυτήν φάκελλος. Με:ά τον έΛϊγχον των εγγράφων ή συνίίρίατις άποχαθίστα- σταται ίχ, νίβυ δήμισι^, ό Ιΐ προιόρ&ςάποοφραγίζιι τα των προσ- φορών δί^τια κατα την αρι')μητι*ην αϋιών οειραν, κβτιχωρίζει το περιεχόμενον αυτών έν τω «ρωτοχόλλφ καί ανακηρύττει τ«- λίυταίον μειοδότην τόν προσφερομεν να έκτελεοτ] τό ίργτν είς τιμήν συμφίρωτέραν. "Αν πλ*ΐ3ν«ς των διαγοβν.ζ^μένων ί,θϊλον προσφε'ρϊΐ την αυτήν συμφερωτέραν προσφ:ράν, η θ'ΐμοτρασία έ^αναλομδάνεται και πΐρατϊ;/ειαι επί δ-ΐο ώρας ό δι' έσφραγ.σμινΛΐ* προσίορών διαγω- νισμος με;α|< των τ.οΐϊνεγχόντων τα; οΰ:άς ουμφερωτερας τι¬ μάς Άν δι ούτοι τυγχα/οβσςν άπόντίς τόχε έπανα-.αμδανεται ή ϊη^ιοπραίία καί' όρυθιίοομίνην υπο τής έπιτροτ.ή; ήμιίραν, ήτις δϊν ϊ^νλται να ΰπ?ρ6ί) την 5ϊ*ατι;ν πέμπτην από τής πρώτης δη- μ5πρ>σ:α;. Ή ίίυτερ.* αΰΐη δημοπρϋία θά ^ εγλχ,ρος μόνον έαν
  ό εί; τώ/ δ αγωνιζομένων κζμςΙ/.πτ(οτ.ν μεγϊλίΐτβραν τής γενο¬
  μένης κατα την πρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρίΐρίν 6. Εί; το); κατά τον διαγων.σμον αποτυχόντας επι-
  στρίφοντα τα λό,ψ έγγυ',σ;ως κατατιθέ/τα χρήματα,ή όμολο-
  γιαι έν;ός τριών ήμίρώ; απο τή; δημοπρασίϊς τή εγγραφω εί5ο-
  ποιήσ.ι τοΰπροεδρου τή; ΐπιτροπτ;; πρ = ; τούς δ»;μ3ΐιους ταμίας
  ή 3ιευίιυν;ας ιώ' κ^ταστίΐματων ίν οί; κατετέθησαν
  Άρθρον 7. Ό ερίθ^άβος ύποΐΈ' αι είςτας ίιατάξειςτού πϊρί
  ίι',μικραβιών καί ίχ,τελϊσϊως δημοσιαν Ιργων ύπ' αριθ. 35·)
  Νομβυ.
  "ΑρΊρον 8. Ό ΛρΓ-Οτολογισμός, τό τιμολόγιον καί οί ίροι των
  σ.»/φ<ονιών είίίν έλτ=θ ι^ίνι *'ις τα γραφεΐα των άνιο Νομαρχιών είς τΐ]ν διζΐεσιν των ^ουλομΐνων να Λάβωσι γνώσιν <χ^μί. Άρθρον 9 Γα κ-,ρυ-,ε α '-η 1->ϊι τού συναφθησομένου συμ·
  βολαίου ϊπ,6αρ'^νο^σι τόν εργολάβον.
  Έν Χον»·.; τό 22ΜΐίΜ 1912.
  "Ο έ-ΐ τή; Δημ:σίας Άοφχλείας κ>
  Δημοσίων Εργων Δΐοΐ'λών'Εκίτροιτος
  Γ. ΓΔΛΑΝΗΣ
  .«--** ^Η-ϋ
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ
  Αριθ- Πρωτ. 2625
  » ΑϋΛπ. 2080
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙϋΝ ΕΡΓΩΝ ΔίΟΙΚΩΝ ΕΙΗΤΡϋΠΟΣ
  Διακηρύττει Οτι:
  Έκτί&εται είς διαγωνισμόν μϊΐ^οτ'κής τελείως.κης δημο-
  { εάν ό είς των διαγωνιζομένων χάμ^ έΆπτωσιν μεγαλβιτέραν τής
  1 γινομένης κατά την πρώτην δημοπραΐίαν.
  * "Αρθρον 6. Είς τοΰς κατα τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπισ-
  ; τρίφοντα; τΛ λόγω εγγυήσεως κατατεθέντα χρήματα, ■?) όμολογϊαι
  '~ έντός τριώ/ ημερών άπό :η; ονμο-πρασίας τή ίγγράφφ εΐ&οπειή-
  ! σε: τοΰ τρϊίίραν τί)ς έ ιτρ3τής πρός τούς δημοσίους ταμίας ή1
  ι διευθυντάς των καιαστηματων έ« οίς κατετβθησαν.
  "Αρδρον 7. Ό «ργολαίος ύπόχειται είς τάς διατάξείς τού
  πρασίβς κατά τα υπο τής ύπηρίσίας των ΔηΐΑ;σί(·>ν ε'ργων η&ρι δημ,οΐτρΐσω'ν καί ίχτίλεΐβω; δημίσίων Ιργων ΰιτ'αριθ. 356
  συνταχθέντα »βΐ ύ~3 τΐΰ Δ:ΐυ9^ντ.ΰ των Δημ.3ΐία>ν έργων Νομου.
  θεωρηθίντα διαγράμμα;α μίτα το3 -.ρίϋχοΛογιΤΑθϋ συγ- Άρθρον 8. Ό -ρΐϋπολογισμός, τό τιμολέγΐίν κβί ο! δροι των
  γραφής ΰποχρίώ?είΐν κΐι τ.|Αθλο·'ί; ή ίίθρροστρω ΐις *αί συν· συμφω'ΐώ» είΐίν ί<τϊθί'ΐΐίν» είς τα γραφεΐα των βνω Νομαρχιών τήρησις τής ίδίϋ Ήραχλείου Μεσσαράς (τ^ήίΐα Ήρϊχλίίιυ ίίς Χήν ίιαί-σιν τ,ίν $■>Αο).·*ιαν νά λα6ωτι γνώσιν αδτών.
  Σταυρ.ακ-,ανής Καμάρας) χαί τής ίιακλαδωτεως πρός ΛΑγ όν "Αίθρον 9. Τα κηού/εια καί ϊξοδα τού συνβφθησομένου
  Μύρωνα (τμήμϊ Γεφιιρακιων Τούτων), ϊλι τή 0τ«ι τής συν-
  ταχθιίσης νέας μβλέτης.
  "Αρθρον 1. Τλ Ιρτα προθτολο-,'.ζΐ'ται κατά την Λεττομϊρή*
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των ίρΐχΛΐόν 72,000 πίριλ^μίανο,λίνίυ
  τοϋποσοϋτώνδραχμών 1170 Λαι 5)/ιοο !:' άίρο3"Τ3υς ^αΐϊν^: ίφ '
  ών οϋίίν δικαίωμα ίχβι ό ΐργολαόος. Ή Ιλπτωτις γ;ν/)ϊβτα! επί
  "τοίς εκατόν είς άκεραίας μονάδα^.
  Άρθρον 2. Ή δη^οπρασία ένεργ^θήϊίταί έν ταίς έ'!ραις των
  ϊττ,ι6ϊρ^;υσ: ίόν ίργολαδον.
  Έν Χανίοις τή 22 Μχίου 1912.
  Ό -τί τής Δί]Α3ΐία; Άσφα>ε;ας κοί Δημοσίων
  Έργων Δίοικ,ών Έπίτροιΐος
  Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2631
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, καί Ηρακλειον *αί έν τίί; Κατασ-
  τήμασι των οίκειων Νομΐρχιώ; δι'ίγ^οάφων καΐ ίσφ3αγ.σμέ·-ων
  προσφορώνύπό έπιτροπίΐςπροϊϊρίυομίνης υπό των ;ί'ΐΐ»)ν Ν Αχρ-
  χών ή των άναπληρωτών αύ.ών των οΐΛείων Προίδριυν των
  Ιΐρωτοοικών καί ίν:; μηχανΐλΐΰ ή των λ %~ .ηρω'ώ' αυτόν ώ:
  μελώντήνΐΒ Ίουνίου 1912 ήΛ£ρ/ν Αευτίρϊν »αί ώ^αν ο—6 μ.μ
  "Αρθρον 3. Πάσα πρρσφορα θΐ σ^κ335ύηται ύτο τή; άϊίίϊς
  » Δίίκπ. 2086
  Ο ϋΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗΜ^Σ.ΩΜ ΕΡΓ1Μ Δ1ΟΙΚΩΜ ΕΠΓΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  Έ/ΐί.9ά:α! «ίς 3ι%γωνισμ5ν μευδοτΐκής τελείωιικής ίημοπρα-
  σίας κ-χτά τα υπό τής ύπηρίσιας των Δημοσίων Έργων συντα-
  τοδ ίΐΕΐτηϊεύματος τού έργ3λϊδθί 9>^<λ»·λ% τω 311 Νόμ.ω υπό χθίντα κ,αί ύ-τ; τοΰ Διευί)υτοΟ τώ^ Δημοσίων Έργων θεωρή- ϊοΟ προδλίπομίνου ύΐό τού π$ρι Δημοπ~ασιώ/ χαί έϋτελ-ΐΐιος ία^χ δ'.αγράμματα μετα τοΰ προυπθΛθγυμοϋ, συγγραφής ΰπο- Δημοσιων έργων Νόμου πισ:οΐϊοιητΐΛο3, *αί ύπ3 γριμματίου βί- χρεωΐειον *αί τιμ-.λογίβυ ή καταίκευή τοϋ νεου Τελωνείου έν ίχιθθντος την είς τιτών δημοοίων ταμρίων ή τής Τ.ιαπ·ζης Κρήτης Χανι.ις «αρα τας άπιθ^χ,ας Χιονα; είς θέσιν Τερσανα έ» τή κατάθεσιν λόγω εγγυήσεως είς χρήμιτα ή όμ3Λογίας τή; Τρι- β«8ι τής συνταχθείσης νίας μεΛβτης. πεζης Κρήτης κα.ά την ιπί τής έ*δ3σ«ώς τω κ άςίαν ποσούΐρα/- "Δρβρνν 1. Τα έ'ργα πρίϋπϊλογ,ζ.νται κατά την λεπτομερή μών 400). ίίΐτιμηΐιν »ίς το ποσόν των ίραχμών 6000) περίλαμδανομένου Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος κΐί άλλίϊατιοί τοΰ ^333ΰ ίύν ίραχ. 32^6 ίι' άζρο6πτ3υς δαπάνας έφ'ών συμμορφούμενοι πρός τ»ς ίιατάξϊΐς τςΰ Χίρι οημοπραιιώκ ■/.%'. ουδέν δ'καίαιμα Ιχει ό έργολάδος. Ή ϊκπτωϊ ς γενησεται επί ΐκτελ4σ«ο>ς δημοσίω/ έργων νο,Αθκ και λοιπού; τ3ΰ Κράΐον;. τοί; έ^κτόν είς ακεραίας μονάδας.
  "Άρθρον 4. Ή δη*3πραϊία διε,ξά .-«τα: 3^μ,;
  σμένος φακιλλίς, ένψαναι έγκΐΑλευμένη ή
  ομού μιτά των ίν τφ άνίοτίρφ άρ^ρφ μνησΟέν·;;ον ίγγΐάΐων ίντός Καΐαστή[ΐ.ασι των
  δευτέρου φακίλλου, Οστις χαραϊιϊεται ίσφρΐγ^μίνος ε'ς τόν τΐρβϊ- γ>σμ1νιι»ν
  δρον τής έπιτροπής σονε3ρίαζ:ύαης. Ό χρ3ε5ρ3ς ίρ'Λ,αΐ': τού;
  φακέλους κατά ταςιν τής εγχειρίσεως τιυ·, άολούθω; άτ;σ
  φραγίζονται οί έξωτιρικοι φάλ,ελλοι, ή δέ ίττιτιοπΐ; ση;Α:ΐ3Ϊ ίφ'
  ρ μ
  ς. Ό ϊτφραγι- Άρδρον 2 Ή 3ί)μο·:ρασ:α ίνίργί,θήσεταί έν ταΤς έ'δρίΐς
  ά τί^ίίΐι των Νί,ιών ΧχνΙαιν Ρεθύμνης χ»ί Ηρακλείου καί έν τοίς
  Νομαρχιών δι εγγράφων καί έσφρα-
  ΰκό έπίτρβπής *ροίδρευομ.ένης υπό των
  οϊκειων Νομαρχώ^ ή των άναπληρωτών αυτών των οίχήων
  Προέϊρων των Πρωτοϊιχών καί ενός μηχανικο] ή των άναπλ»]-
  ρωτών αίτίΰ ώς μίλών την 18 'ίο,ινίου 1912 ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 9 —10 π. μ.
  ρ ρ ρ Άρθρον 3. ΙΙάϊα προσφιρά θά συνοδεύηται υπό τής άίείας
  φακίλλου καί καταγράφει έν πρωτοχόλλω τα έ[Απί-ιεχόμβνα κατα τοϋ ίπιΐηίΐύμϊτος το3 έρρλάδου υ^φώνως τω 811 Νομώ υπο
  τό ίρθρθν 3 έγγρ^φα. Έπειτα οί έν τ ο αΊ,'ίοΐίΤ, τή: ϊυνείρ.άΐίως τ3^ ~ρι6λϊ·53μι<νου ϊ~ο τοΐ πίρί δη^οπρασιών Χ3ΐ έκτελέσιως παρευρισκομενοι άποσάρονται, ή 2έ ίΐίΐρο,ιη ές-λΐ,χο^σα ν,χί' Δ,^μ. ίργ'Λν Νί^υο πισΐοπο'.ητιχο'ί χαί υπο γραμματίου β.δαί- ίίίαν τα ίγγραφα άηο^βαιζιΐ κατ' ό/ο,λα ΐίνύς είς τ:ν 3ί*ν<ι;νισ- 5^ντο; τ()- εΓ- τι των ίημ αίων τα>ί!Ί)ν ή1 τής Τραπέζης Κρήτης
  σμόν «αραϊΐκτεους στ,μειοϋσα τούς λογους ίι' ου; τυχόν θα άπέκ- χαταθεΐιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα ή ΟΑ3λοπας τής Τρα-
  λειέ τίνα τώ» μιιοδοτών. πίζη; Κρητός, κϊςα την επι τής εκδόσεως των αξίαν ποσού
  "Αρθρον 5. Παΐακατά παράδοσιν των άρθρων 2 3 καί 4 ιτ^οσ- Ζρχχμ,ων 3000.
  φορά ΗΐΛΙ <*παράδ**τ3ς καί ίπιστρεφεται πρός τϊν έπ:ϊόν;ϊ τϊύτΓ,ν Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καϊ άλλοδαιιοί χωρίς ν'ανοιχθή ό περιχλεΐων αυτήν φάκελλος. σϋμμορφούμενο·. κρός τΛς διαταξίΐς τοϋ περί δημοτρασιών καί Μά έλί Κ φγ ρ φ, ή ; η; Εκάστου έσωτερικο3 φακέλλου περΐκλείοντος την έ*αστου φοράν τδ όνςμα αύτίϋ καί τόν αΰςοντα αριθμόν τοΰ ϊξ ά Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνείρίαϊΐ- άπ3<ϊθ;σ- έ·.τίλίΐίως ίημςσιων ίργων νομου καί λβίχους τοΰ Κράτους. ταται έκ νίου 2ημ.οΐα, 5 οί προ»3ρ3ς άτ5σ?ραγίζ;ι τα των Άρθρον 4. Ό. ίημοπρατίϊ ό'ίξαγβται δημοσιως. Ό έσ^ έσφρα- - . ... . καΐ«[ραφ*ι έν πρωτοκολλω τα ίμ« καθ όρίσθηΐομένην υπο τής έιτΐΕροπής ήμ-ρ*ν ήϊ.ς ^ΐ'.χί^,χ κατά τ3 άρθρ}ν 3 ίγγραί*. "ΰτε,τα οί έν τή αιθούση ίέν δύναται νάΰ—ρβή την ίεχάτην πέμτ^ν ϊτ3 τής π;ώ η; τή; Γ-,νφια,-ίω; «ίρευρΐσ-ιομϊνοί άιΐοτύροηαι, ή ίέ'έπιτρβπη . Η ίευτίρα βίίτΐ} δί,μοττρααί» Θ* ξ ί^*υρ3ς μόνον ί;*λίγχ3^^3ι κα:' ίίίαν τ« ίγγρ»}ΐϊ ί,τβφΐίίζει κχί' δνβμβ τβ««
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΓΩΣ
  εις τβν διαγωνισμόν πβραϊεχτίους σνμειοΰο-α τού; λόγου; δ/ους
  τυχον θχ άπέκλειέ τίνα των μειοδοτών.
  5 ά ά
  βϊδαιοϋντος την εΓς τι των δημοσίιον ταμιίων ή1 τής Τρα-
  ζή, Κοήτης χατάθϊσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα ή1 δμο-
  Άρθρον 5.^ Πάσα κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 κατί 4 προ- λογιας τή; Τραπ-ζις Κοήτης, χατά την «τί τής εκδόσεως των
  σφορά είναι άπαράϊεχτος καί Ιπιστρέφίτ*ι ποός τόν έπ:3ον α «ξί*ν ποτοΰ ϊραχμών 5000
  α δ λ ΐή ά Είς τόν διαγωνισμόν ΐύναναι νά λάβωσι μέρος χαί άλλοϊαποΙ
  οφ υΛενοι πρό τάς ϊιατάξεις τοθ περί δημοποασιών καί
  Κά
  φρ ρ φ
  ταύτην χωρίς ν' ανοιχθή δ περικλείων αΐτήν φάχελλος.
  Μετά τόν Ιλεγχον των εγγράφων ή σ^νϊίρίϊΐις ζ·τ3*.ϊψ.ιτιτ3ΐ
  έκ νέου ϊημοσΐ'α, ό δέ Πρόείίος άποσφραγίζει τα των ζρ:>σφο:<ϊ>ν
  ϊελτία κατά την άριθμητκήν αυτών σεΐίάν, χαταχωρίζ'ί τό π- Ά θ3 ηρ ξγ ημ ρ
  ριεχόμ,ενον αυτών «ν ιω πρωτοχόλλψ καί άνακηρύϊτ-ι τελ-υ- γ'.σΐλε' ος φανέλλις, έν ώ η>αι έγίΐεκλεισμένη ή προσφορά, τ·.θ«-
  ταΤον μει&δότην τόν προσφίρόμ«νον νά ΐκκλέσιΐ] τό Ι-γον εί: τ3( ολ^ο μετά των έν τφ ανωτέρω αρθρφ μνησθέντων ίγγράφων
  |'νΛς Ϊί>τερ5υ φ^κέλλ-υ ίστις παριδίδίτβ! έσφαγισμένος *ΐς
  αυμφ υΛ ρ ς ξς ρ η
  ίκΐελίιειο: βΊ-.μτσίων ϊογων νόμου καί λοιπους τοθ Κράτους.
  Ά θ35ν 4 Ή δηαοπρασία οιεξίγεται δημίσίως. Ό έσφρα
  ά θ
  τιμήν συμφερωτέραν.
  Άν πλείονι
  συμφερωτέραν
  παρατΐί'
  γωνισ,λός
  τιμάς. "Αν δέ οδτοι
  ή δημοπρασία κιθ
  ήτις ίέν δύναται νά
  της ϊημοπρασίας. Ή δευτέρα αυτή ϊη-ΐοπραπΐ
  μόνον εάν ό είς των οιαγωΜζομε' ών κάμη
  τέραν τής γενομένης κατά ττ·ν τΐοώτην
  τ μ φ ρ ρφ μη
  'νΛς Ϊί.>τερ5υ φ^κέλλ-υ, ίστις παριδίδίτβ! έσφαγισμένος *ΐς
  μεγαλει
  ρ ής γμης η
  "Αρθρον 6. Είς τοΰί νιατά τόν ϊιαγωνΐσ/ον άποτυχόντΐς |
  σ.ιν*ϊρ άτεω; ιταρευρυχίυΐΕνοι άποσΰρονται, ή δέ ίπιτροπή (ξι
  λίγχο^σϊ χα:' ίί'αν τα ϊ -γοαβα άποφασίζει κατ' %>*"■* τού
  τούς
  ση^ειοασα τούς λόγοις δι*
  „ άπέ»λειέ τ να τώ; μειοδοτών.
  5 Πάΐα κβτά παοάίασιν των άρθρων 2, 3 καί 4 προ-
  δη<*οπρα?ίών 356 Νόμου. "Αρθρον 8. Τα δΐαγρίμΛατα ό προϋπολογισμόν, το τιμολο- γιον χαί ά δ'ροι των συμφωνών εισίν Ικτι'ϊειμένα είς τα γ?α- φεΤα των ά*νω Νομαρχιών εί; την διάθεσιν των βοιιλο^νΐίΐν να λάβωσι γνώσιν αυτών. Άρθρον 9. Τα χηού<ε;α /αί ίςοδα :οΰ συνα;θητομ"νου σ.μ- δολα'ου έπιβαρΰνουσι τόν εργολάβον Έν Χανίοις τη 22 Μαίου 1912 Ό επί τίς Δημοσίας Άυφαλε άς καί Δημοτων Έργι. ν Δ ο:κών Έπιτροτ.ος Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ ταί £Λ ν&(31* ΊΤ,φ'*Ο'.ΙΑ, ν ^0 ,ιμ-ςνρ-ίΐ, ι#,.-«Τ|-- ^ ..-- - Γ σφορων διλτία κατά τ<)ν άρι^μητιχήν α^τών σιιράν κατα/ωρίζει τό πϊρ εχίμΐϊνον αυτών ίν τω πρωτοόλ^ω Ίαι «να'.ηρ^ττει τε- λευταΤ.'ν μειιϊόιην προ^φερόμ,ινον νά ϊΝτεΧέσΓ τό Ιργο γον εις τι- μτ,ν συμφιρωτέραν. την α^- νεται Άν -τ'ίίοκϊς των ϊιαγωνιζομε'νων ήθελον πρίαφ'ρίι τή^ αί ήν υμφ»ρΐΛΐέρ»ν πρ'στ;ρίν, *; ίηΛΟΒρααΙα ίτςϊχαλαμίάνετοι αί παρατϊ'.νε'αι επί ϊύο ώ;α; ό δ:' έΐ?ρχγιαμ5νι»»ν προσφορών ιαγωνσμό·: μΐίτ»ξ^ των ττ30ι νϊΊχοντίίν τας αΰτϊς σ^.>φιρωτ*-
  [μίά-
  ήμΐ-
  διαγωνσμ
  ρας τ<μάς. Άν δέ ςΐΐοι Άοίθ. Πρωτ. 2627 |» Διεκπ. 2082 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΔΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ :<:ΠIΤΡ^^IΟΣ Διακηρύττει ό'τι: ΈχτίθίΓαι είς διαγωνισμόνμείνδοΐ'χήςτ'λειοιίκή κα-άτάίιπό τής ύπηοεσίϊς των Αημ^σίων Έογων καί ϋτ.ό τοϋ Δ·εϋ&υν;οΰ τώ; Λη^οσιων Έρ,ων θεορηθ.ντα δ¬ α κ Κισ κρύν ρ στρ$φονται τα λ'-γιο γίαι ϊνΓίς ώ ίή εις τό των. δρ. ϊχει ό ίργολά63ς. Ή ίκπτωιις εις ακεραίας μονάδας. λιτέοα· τή,-γενομ-.νων χά ά την πρώτην δημοπρασίαν. Ά^8ρ-ν 6. Ε:'ς τούς χατά τό< ϊΐ-ιγωνισμ-όν άποτυχόντας έπι- '.α ατιθί/τα χρή^α-α, ή ομο)«ο- τοιώ« ήίΑίοών ^πό τή, δημ,οπρατιοίς τί] έγγράίψ Τοΰ πρόεδρον τήί έπτρ'.πής πρός τιΰς 4ηο.οσι:ιυς .ι'ΐ.ιντας τ3^ κχταΐΐηαάΐα>ν έν οΐς κατετέθησαν.
  "Α 'ίιοι 7. Ό 'ογοΧάΐίς ύπόχε τα! είς τα.- ίιατάξίΐς τιίΐ
  •τ.-ρί Ζτ,',ιιτ?'πι&/ χαί ϊ'τελίΐιω; ίηχοτω; ίρ,γυν ύπ' αριθ.
  358 Ν:μ.·,υ
  ί Ό -5.υ: Λιγ.σμυ;, ι*: τιαιλόγιον χχ·- ο! όροι
  ε'ΐσ^ ί«.-·θίΐ'·ΐ α είς τα γραΐίία των άνω Νο-
  Λ ■' ώσιν
  ιενου
  ταα;α

  Διοιχώ' Έπίτροιτος
  Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
  Π;ωτ.
  Α υ:ίΐ
  μαρ-χών ή τ3ν Λνϊπλη,οωΐώ
  Πρωτοίικών κΐί εις μη^ανι*:5 η
  ώ; μελώ^ τ-ίν 18 '^υνιο; 19!2 ή
  10—11 -.μ.
  Άρθρον 3. Πά™ προσ?Λ5α 6α υ»;5ί^ητ
  τού έπιτηϊυματος το3 έργ^λάβ^υ σ^^.φώ'ω;
  υπό ρμ ' δ
  «ως Λημοσίων Ιργων Νίμου ττ:55θπο.ηπ«ύ χαί
  2083
  (■) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΗ1Ο-ΙΩ ΙίιΤΩΝΓ Λϊ' »1ΚΩΝ ΒΐΙΙΤΡ 3Ι1ΟΣ
  1-ί τής
  τώ 811
  ΔΗ1Ο-ΙΩ ΙίιΤΩΝΓ
  ΔιαΑϊ,ούττιι ότι:
  γρΐμ,Αϊ- σίϊς
  Μίτϊΐ ··* —ι —γ— μϊ^ϊϊ-!**!; τελειωτ**, ..
  .ά .α >.ό τί; ϊτημΐίχ; των Δημ.:σ.ω^ Έργων συν-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  *
  '4
  ταγθένπα καί υπό το3 Δι?υθυηο3 τ3ν ΔηΐΑοιίων ϊργων θεωρή-
  θέντα διαγρ5μ·Λατϊ μετ» το3 προϋπολίγυμου, σ^γγβ·»φ1ί υπο¬
  χρεώσεων καί τιμολογίου ή σκιρρόστρωσις τής όϊο3 Χανίω» Ά-
  γιάς ΆλυΛ!ανο3 «τί τη βάσει τής συνταχθείσης νέας
  Άρθρον 1. Τα ?ογ« —οθΛολογίζΌνται κατά τ^ν
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των ϊοαγαών 50,000 τ
  τ«Ο ποσού των δοαχ,ιών 737 δι" άποοόπτους δαπάνας εφ ών
  οΰϊέν δικαίωμα ϊχει ο ίογο)άδος. Ή Ιχπτωΐ'ς γενήΐεταΐ ΙιτΙ
  το^ εκατόν *'.ς άχΕραίας μονάϊας,
  "Αρθρον 2. Ή δηΑθπρατία ενεργηθήσεται έν ταίς εϊραις
  των Νομών Χανίων, ΡίθΟΑνης, κ*ί ΉοαΛίίου χαΐ έν τοΐί
  Κ«ταατήμ«σι των οί·λϊ!ων Νομβοχιών ίι' ΐγγοάφΐον κιί ίσφοα-
  γισμένων προσφορών υπό επιτραπή; χροβ?ρευομίνης υπό των
  βίχιί'ίν Νομοργών η των άναχ< ηρωτών αυτών των οΐκϊίων Προέϊρων των ΤΙρ-^τοδικών καί ενός μηγανιχίΰ η των άνατλη- ρωτών αυτών ώ; ΐΑελών την 18 Ίίυνίοι» 1912 ημέραν Δε;τέραν κβί ώραν 4—5 μ. μ. Άίθρον 3. Πάΐα πρθϊ^οο* θ* σ-ίνοϊεύηται υπό τής άίείας το3 έπιτηδεΰμανος τ"3 ίογολάδ^υ συμφώνως το3 81 1 Νομώ ίικα τοΐ προδλίπομΐ'ου όπό τιύ πε^ί Δημοπρχσιών χαί ίκτελί- σεω; Δημοσίων Ι;γι>ν Νό^ιο^ τιστοπο'ητΐΑθϋ καί υπό γραΐλμα-
  τίου βεδΐίοίντος την εΓς τ! των *ηΐΑοσ'ων τ«μείυ)ν ή τής Τί-·π-:-
  λης Κρήτης κ»τά''εΐιν. λόγω έγγυήΐ4ως, είς γρήΐϊτα η όαο
  λογίϊς τής Τραπίζης Κρήτης κατά τή» επί τής έ*ίόσεο>ς των
  αξίανκοσοΰ $ρ«χ^.ΰ>/ 2 500.
  Είς τόν 3ιτγΊ>ιΊτμχν! Ιϋναντϊ! νά Χάδίθϊ! μ^ρος καί «λ';δϊ-
  ιτοί συμμορφοΰμβνρι τρόί τάς ϊίατάξί'ς το5 π!?ί ϊηΑθΤΓίαΐιώ;
  καί ίχτελίσεως δηΐΑθϊίων ϊργων νόμ'υ καί λοι-ίΰς το> Κράτου;.
  Ή δ/)!Α5πρ3σία δΐίξάγετα1 ϊη^ι· σίως, Ό έϊφ3αγ[τμιν-'ς φϊ-
  κιΧΧος, ίν <£ είναι ίνχίχΧί σι*£νη ή τροσφ^ρϊ, τ'θ:τϊί οαο3 μιτα των £ν τώ α^ίοτέοψ αο^ρψ υινητθ?.ντ<ι>^ Εγγράφων βντός
  ϊευτέροϋ φακίλλου, όΊτΐς πΐραϊ'δεται ίσ53ϊ ισΑέν^ς είς τόν
  πρόεδρον τή; ίχ'τ^οτή: οθ'ί^ο'ϊζιύΐΐ . Ό ΐΓ3Ϊβδ·Ό; ίοιΘα.Τ
  τούς φαχίλλο^ς χατά τάξιν [ής ίγχεΐοίσεώς των, ακολούθως
  ατοσφραγίζονται οί Ιξωτίρικο' Φ'ί^ίΧλ^ι, ή ϊέ ίπιΐροχή σ«μ:ΐ·!ί
  έ?' εκάστου ΐσωτεριχοΰ φακέλλου περικλείίντος την
  προσφοράν τό δνρμα αόιοο κα'ι χον «'ύξοντα άριθιβν το;
  κο3 φακέλλου κα! κατ»γ;ά|ει ίν προιτοχόλλφ τα ίμπι;
  χατ-β τό άοθρον 3 ίγγρνίσμός μ,εταςυ των -ροσ?νεγχόντων τάς ίώΐάς
  ρας τιμάς. Άν δέ ο!ι:οι τ^γ;γάνω!;!ν άπόντεί τότι «-ανΐλ-τα6ά
  ν = ται ή δημοτρίσίΐ χαθ' όρυθί;αβμένην υπό τής έπιτροπής ημέ¬
  ραν, ήτις δέν δύναται νά υπερβή την δίχάτην τ^απτη; »τό τ'ς
  πεώτης ϊημοποασίας. Ή δέ,ιτί'ρα βΰτη ϊηυιοττραϊΐα θά
  μόνος έΐν ό εις των δ!αγ(ον■ζ3μίνω^ χάατ; ϊ'ττωτ:« μ
  ραν τής γενοκένης χατά ιήν πρώτην ϊημο'ϊροσίαν.
  "Αρθρον 6. Εις τοίς χατά «ν διαγωηΐΑον άζ.
  ίπιστρίφονται τα λόγω έγγυήσιως χΐτατεβΐντα χίήαατΐ, ή όμο-
  λογίαι έντός τριώ; ημερών άκό τής ϊημοπρασίας τη έγγρά?ω
  ή δι.υ^υντά- τώ^ κ3.τ*ΐτΐ)Αάτυ>» ίν οί; αΐι
  Άρθρον 7. Ό έορ'αδίς '> ιί<ν.'χι είς τί: ϊ·ϊ «5 *·ρί ϊη- /ΐοπρααιών κχί εκτελέσεως δηΑΐσίω» ϊογ,ον ΰχ' άοιθαόν ^Ά Νομου. "Αρθρον 8. Ό προθιΐολογισμός τό τιμολόγΐον καί ο! 8ροι τΰν σ^μ^ΐΛ^'.ών ίΐΐ'ν ΐχ-είεια'να εί; τα γραφεΐα των άνιο Νομαρ- νιώ/ είς ί'ά'εσιν των βουλομένων νά λάβωβιγ'ώσιν αΰ:(3ν. άεΐιν των βυλομνω βγ 9. Τα ν-^όκ-:* κ*ί Ιξοία το3 συι.6ολιίου έπιδα^ύνοοϊΐ τόν εργολάβον Έν Χχνίοις τ-, 22 Μαίου 1912 Ό επί τής Δηαοϊίας Άϊχαλεΐας χά: Δηαοσίων Έογων Δίοικών 'Ετίτροπος Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Άριθμ. Πρωτ. 2630 ^ Διεκπ. 2085 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΗΣ 4νΦ\^ΐνΣ ΚΛ.Ι ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΡΓΩΝ ϋΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΓΙΟ!: Δίακηρύττει δ'τι: ίας κατά τα ύπτ τή* 'ιπηοεσίις των Δημο-!ων συνταχθέντα καί Ιπο το3 Διευθυντού τ-Λν Δ θειορηίίηα ί'.Λγοάμ.αϊτα μϊτά τιΰ ποιϋτολ !>τογριώτεων κιί τ'.μολογ'όυ ή σκιρίόΐτρωσις καί σοντήοηΐις
  τί}ς όΪ5ύ "ΗίαΑϊ'Όϋ Π--ζ(3> Καστελ ίι« κα' τίς ϊ'βκλχϋ-
  7- ύς Άρχϊνώί ΐιΐί τή βίσίΐ τής συι/:αχθί!?ηί νέα; Άίλίΐης.
  "Αρίρ5ν Ι. Τα Ιρ.'α -υροϋπολογίζονται κατχ την λ·πτοιΐίρ»!
  ΐ»τ[μησ'.ν εί; τό ποσόν τ<5" ^3->χ').:ά) 110000 π€ριλα,χ63ίνο1Αέν3ϋ
  τίΰ ποσο" Τών ΐοαχ. 1 1 10/'0' '1' άΐΓΡίόιτοϋς ϊαπάνας έφ ών
  οΰϊέν ?(>ςχ ωοα Ιχν. δ ίργολάίος. Ή Ικπτωσΐ; γίκήιεται «χ!
  τ^ϊς έ<αίόν είς ά<*3αίας μονάδαί. Ά-)θρον 2. Ή ϊηΑίτοχΐίΐ ΐνίρ/ηθ^υτϊΐ Ι ν ταίς ίϊβαΐί των Χανίων, Ρϊθύυινης κϊϊ Ή^ϊκλεί^^ κϊί Ι« τοίς Κϊτ*- &> ο'>ιε:ω' "Νιαζ?/_ -Τ>·> ϊι' ίγγο^<ι»ν *α; ίτρ^ϊ.'ΐσ- ότ·3 ϊ-τ·-3ο-υ'!ς άται-'ζι^έ'ης ίν Άϊν τώ ίον παρ' το3 Πρ^ίϊιου τώ* Έβ*τΰι» ώ; η τού ά ατλτ3Λτοϋ &)το1, το~> >ί5Λ'*ο
  αά3χ^^ Χανίων, έ*ός Μηχ»νκο3 κα' το3
  ή τ'3ν ά;ϊττλη^ϋ>τώί αΰ-(3< ώ; νΐ'λ'δν, έν Νΐλάρχυ Ρ-θύιν/κ, ώ; Ποιίίρ^υ, το Υ'.λ«<ι); των ίν Ρίθό,χ^η Π ωτοϊιχων, ενός ΜίχϊίλοΙ} καί τοΐ ^ τώ·· ι ατΧηο^τίον α')τώ/ (5>; μελών, έν
  ΥΙίθϋοοί τ<3ν Έϊ-*ών ΉοαιιΧβίου ώ; ρ ϊ) τοϊ ά^απλη3ω-ο5 «ότου, τοΐ Εί?α (·γε»ως τ(5ν εν Ηοα'.λε·'ω Έΐ5-ών, το3 ΝίΑϊρχου Ήρϊ/.λ=·ίου, ενός Μ Ι/*- νι*;ΰ χϊΙ ιοΐ Δηχάρχου Ήρ:αλ--'Όυ % των «'απλιτιρωτών α!ι- τών ώ; μ».λών τ))« 18 Ί)..νί5υ 1912 ημέραι Δίυτίραν κϊ!· ώοαν 3—4 μ. α. Α θ:ην 3. Πϊσα ιτοοΐφίτά θά συοίεύηται υπο τί|; αν%' το5 ΐτιτηϊίύμ'ίτος τού ε,ο^ολάδου σο,ιφώνω; τδ 811 Νο»ω άττΊ τιΰ ποι^λίΐθΛέ 9^ ΊτΌ τοΤ — βοΐ ϊηυιοποατιών κϊί ?κ.τ5- λίτ'ω; ΔηΐΑοτίίθ^ έ'υν,,,ν Ν■3^ι5^ πιστοπ:ιητ'.ού καί υπό γρ*·1·- ΐΑατίθϋ βϊίϊ'ίΐνϊίς την ε?- τι Τ.&> ϊη45Τ!'·>ν ταΑίί'θν ί) τή:
  Τοατ^ζη!; Κοήτ/;ς. κατάθϊΐΐν λόγφ έ'γυήίε'Λς είς γβήΑατα
  τ) ουΐϊΐβγίϊ- τήι Τίατίζις Κί^της χϊτϊ την ίτ'ι τή" ί<.3:τ5ώ; των αξίαν ποσού δραχμών 5500. Είς τόν 5 χγ«»Γτ>-ν ϋ>"ΐ>τ ι ν · Χάό οτ' ·ιέ^2ί <α' άλο· δαποΐ συμΛορ??ύμ;νοι πρός τα- 3:α:άς;ις το3 πζ?ι σ«3ν κχΐ ΐ<τίλ·τίω; δ/]Αΐτ.'ων Ι?"ι)' νί^ου καϊ τι>ς
  τ:Τ Κρίτους.
  Ή ?ηΑθτοασ!Λ! 5'8ξάγ-τ«·. ϊηυι^ίως. Ό ίσφίαγΐσμίνις
  χελ-ς, ίν φ είνα ίγχϊκλϊΐτΛίνϊ) ή ποοσσφορά, τίθ£1ΓίΧ!
  ιιετα των ίν τώ άνωτίβω άρθθίι» μνητθίντω/ ίγγιάϊων ίντό
  * *
  πρίιιϊρζν τ^ς ίζιτροτή; »ονί*ο·:ζούσ»)ς. Ό ποόβϊβος άρ'θι*εΐ
  τίύς ΐακίλΧο)- κατί τή-» -ά;ιν τής έγχε'-3'/σίώ; των ακολού¬
  θως ϊτοτφοχγίίθίτ* οί ϊξοτ-,ο κιί φίκίλΧϊΐ, ή ίϊ ίχ'.-ο
  έ» Κίττου έΐα·τ·ρ>/ο3 φχ«λλου πιρι^λειοντος την
  ά ό ό ιί τόν α3ς:ντα ίοιθΑίν τ
  άφΐι ίν ποίι»τοόλλω τα
  «γόαενα χιτά τι άίθρον 3 ϊγγ,αφΐ. Έ^ϊΐτα οί ίν τη
  τ?|ς συνεϊρ:ίτίω; π*ρτυρ:ΐκΟΛίνοι άΐοσ!ΐ3θντχι, ή ρ
  έξιλίγχουτα κατ'Ίδιαν τα ίγγραφα άπ9?αΐίζϊΐ χϊτ' όνομα τοϊ»ί
  κ^***^.^^-*.,^. ,.^^ ΕΦΗΜΕΡΪ-*ΠΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ! ^ 2Ο»
  είς τόν διαγωνισμόν καραί,-χτέο^ ση·Λ·ιο3σα τού; λογου; δ·1 ' της **τα τί-ν ΐπί τή; εκδόσεως των αξίαν ποσοδ δραχμων 3000.
  οθς τυχόν »* ο-εχλ·ι' τ·να των α.ιοίοτών « Ε;ς ^ν , ,^,^ ξ,ναντα(( νά λάβωσι μέρος κοί άλλοίαποί
  Α,ίθρον^δ. Πασά *ατ- παράβασιν των άρθρων 2, 3 κ,ί 4 συΛΛθίοουμενοι πρός τα; ο·ατάξ«ς το3 χεοί δη.χοπρασ-ών καί
  προτφοοα είναι β"τβοα?ε<τος χαι έπισ-ρίφε-α· ϊΛήν «Ίτιδίντ* έ<«λ<σεω; ϊημοσ'ων ϊργωννόμου χαίλοιπούς τοΰ Κράτους. ταύτην νωοϊς ν' ανθ χθή ί> τ.ρικλ'ίων α;-ήν φ«5λλος. Άοθ=ον 4. Ή οηαΌ'ρασία ίΐίξάγεται δηιιοσίως. Ό ίζ
  Μετα τόν έλεγχον των ίγγρα:ων ή συ ϊδρίασις άπο^αβίΐ- ν,,υιένίς φάχίλλος, 5ν φ είναι έγχ*κλ.-ίσμ-£νη ή προσφοοά, τίθε-
  ταται εκ ν^ου ϊηαοσ·'α, ό ϊε πρό:δ ο; αποσφραγίζί' τα των προ τα- ό ο" μιε ά τώ^ ί# τώ άνωτέ-φ ά-θρφ μνησθέντων ι
  σφορών δελτία κ^τά την άρΐθιχητ'κην α^τ")ν σϊ 3>·ν, κατΐγω-
  ρίζβι το ιτεριβχόμϊνον 3ύ-ώίΙν τφ -ΐρΛΤίκόλλω ναί άν*κ^δύτ-ει
  τελΐυχϊΤον μειοϊότην τόν προτφυόμενον να Ικ-ϊλέϊτ; τό Ιργον
  ρ
  ίθ3ο ϊ-χιΐελλου, δττις ταοϊδί'εται ίσΦρανισ^ένος ε'ςτόν
  Μ τής έτιτοϊτΡς σ;νε*ρι·»ζούσης. Ο πρόεϊοος άριθι:ΐ
  ά
  είς τιμήν
  Άν τλβίίνις των δ'αγωνιζιμενων τίθε^ον χροστ^ρει τ^ν ΛΟτήν
  συμφεοωτέραν πρΡΐφοοάν, ή ϊημοτρΐσία 'π*νΛϊα6άν=τα! καί ράν τό
  πβρατείνϊται επι 8ύο ώ^ας ό ?Γ ί-τφραγι-ΐϋέ ών πρ ,ανοο'ύ* 3(α-
  γωνισμϊς αετα?5 των πρ3σϊνϊγ*όντω·> - - -ί'τ^χς σ-ΐΐΛφεαϋτίΌας
  τιυι-ϊ^. Αν δέ οΰ'ο: τ^νγά· ωιιν απόντ:; ο-ϊ ίπαν?λι 6άνϊτΛ(.
  ή δτμοπρασία χαθ' όο·σθησ'-μ'νϊ;ν 6πό τής ίπιτοιτής ήΛ^οαν,
  ; δέν δύνατϊ' νά ύπ·ίδ': την δ-χίτην πέιιιτΓην άτο τή; πρώτη-
  ρ ρ
  τ ^ς ΐ>ΐ(«.έλλους κια τάςιν τής ίγχε'ρ'σεώς τιον, ακολούθως άπο-
  έ ί '
  γχρ
  οί έξωΤεο'/.οί φίκελλο', ή ϊέ ίιτιτροπή σημειοΤ ίφ'
  δημοτοασίΐί. Ή δίυτίο* αύ'-η η η γρς
  «άν ό ε?ς των !ΐ'<Ύωνιζοαένων κά^η ϊ/πτωτιν αεν-'λίίτίοαν τής ά ώ ή ρ ί^ θά η ίγχυρις ΛΟ Χατά την ποώτην ρ Αρθρον 6. Είς τού;/ατα τόν δ'αγωνσιόν ά -έφίνται -τα λόνω 5 'νυή εο>ς /ιτλτε ί'ντχ /οήα^τχ, ί γ
  τ^ζ τρ ών ήα,εοών ά :ό τής δή ιο-ιοϊτ'ϊ; τ? ε/γίά*ω 5ΐΪ3π" ήτίί
  Π
  θυντά- "ών
  ου;
  ?ν οί
  ρ
  356 Νόμου.
  Α"ήρον 8. Ό
  ε!ς τά', ίΐϊτίξει; νο3
  τίαΐ^ ?-γ»^ ύτ' άοιθ.
  <ΐΑός, τό τι ολί ιον καί οί ό'οοι ρ των συ*β(ι>νίών εΐσ'ν 4κτε9ϊ'μ«'ν3ί ί'ς τ' Γοαφ·Τχ τον ίνω Νυιιαρ-
  κ'Λι' είς την 'ι
  Άρθίον 9.
  των
  Έν Χανί-ις τ?
  Ό επί τής
  νν~>σιν
  ί τόν :'γο>αδον.
  Μίΐ-υ 1912
  ^ Ά -νΛύα' κ^ι Δ>3Λ0ϊ''ων
  Διοιχών Έπίτροπος
  Γ. ΓΑΛ^ΝΗΣ
  'Αοιθ.
  . 2629
  » Διε«. 2084
  Ο ΐίΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜθ'ίΤ^Σ λΣΦ^Υ^ϊνΣ Κΐ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡ^ΩΝ ΙΟΙ«ΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  κατά τα ΟτΛ η
  καί ΙτΌ τ)ΰ Διε.θ )/το
  των Δηιοσ'ων "Ρΐογω' σ^ντα/^ί τα
  ά
  η":'·Γα ϊ
  Γα -
  ϊν α3;3ντ> ΐο'^μόν -33 ίξι,);ϊθ!<.οί ?ΐ- χλί χαταγράί^ι έν παωτοχιλ^ω τα ΐμ,ΐίρΐΕ-χό,Αενα <ατά το 3 ϊννοαφα. Έπίΐτα οί ίν τη αίθοόσ^ τής σ^ν»?οιάτε >ς
  σκίΐχϊνο! άποτόϊθντα', ή ΪΙ ίπ τρΐτί) £ξ£λ:νγο.>ϊα κϊ^'
  !3''αν τα ϊγγοϊφα ά-τ:φχΐίζ-ι κκτ'δνίμΐ τοΰ; είς :ον δ αγωνιΐυιον
  0; λόγτο; ϊι' οΰ'; ■:^χόν θά ά
  τΐνκ των μ«ιοδοτών.
  ΆαΑριν 5. Πϊΐα καΐά τχρίίαΐιν 'ών
  ? 3 χί 4προσ-
  φορά
  ί; ν
  ^τά "όν
  ς κ,αί ίττ ΐτοέφεταΐ πρις τόν επ ίόντα ταΰ-
  ό π'ρ'Α'-ί'ιαν α'την
  των ΐγγο<φων ή γγφ ί<νου ΐηυ.·3σ''α, ό δϊ πρόι*ρ3ς άττφ3ανίζει τα των ·τ δϊλτ'α κατά χτ,> ά-ιθαίΐτίχήν αύ'ών σί'ΐάν, ν.αταγωοίζει τό
  •χό^ενον αί*ών Ιν τΰ τ:3ΐι)τ3/ΐ3λλω <ΐί 'νκηοίττε1 αειοΐότην τό ποο;:φερ3μϊν3ν νά ΐκτΐ'1 -Ίη τό εργο; ε'ς τιμήν σ^^ι- "Αν πλϊ'ονίς τϊιν δΐίν<ονίζο4.ίνων ήθελον , ή μρρ η αοα νκ.-Λ. ίπί ίύι ώρνς, δ 3: έ τι την αυτήν α 8παναλαλ5άν»τ3ΐ κιί πρ-σφορών ϊ'α- γ (/.'ϊντοΐ/ τα; α!»ΐ? τιμά;. Άν ϊέ ού-οι "· ιγ /ϊνοτιν άτ3'τεςτ3Γϊ ί ή ϊηο.3χ?αΐίΐ /αί' όο σθητίμ.· ηνύ-ο ί^ς »τιτοοπ·!|; ί-,Λ-'ραν, ήτ'·; δέν ϊύνατα' νά "πϊρδή τν *ο !τ> ν τίι*πτ»ΐ^ άτΛ τής πρώτας
  ?η^οποατ!ας. Η *«^-'ρ/ ιύ-<] δηυΐ3Τ5ί;σ α θα η Ινχ,υρο; μόνον ίάν ό ϊίς τώ^ 3ιαγωνιζου.Ιν<ον κάυ,γ; ί'.πτωτιν μεγβλίΐτέραν τής γε^α^ς χΐτα την χοώ-Γν */] οπ άπαν *Αρθ33ν 6. Είς τ3υς <α ά τόν δι»γωνισΛ3ν άπο υγόντας επι- ττρ ίονττ' τϊ λόγ'.) -γγ^τε<»; κϊι·ατ=0Ιντα χρήμ,αΐα !) ό ιρλογίαι ΐντ3ς τρ'ών ή^,εοών άτ3 τ 'ς δή ι υπίασιας τ ', £γγοά?ω :!?οτοΐί',σει τοΐ τρο''%3οο -ή. ί":'.το3τής τινς το^ς ίιυ^τ,'ιυς τϊ-ΐί^ςή1 διυ- θ^ν-ας των /αταστηαατιον > οΓς χατ>τεθτ;''7ν.
  Άρθ«; 7 Ό :ρ -ολ-'β^ς }-:« --ίΐ ε' τα; δ ατα-ί'; τοΰ πεοί
  ?0Ρΐ3Το-<7!~), χαί ΐχτΐ^ τε ); 3η χ^τί ιΐ/ Ιογ'ον !ι :' αριθ. 35Η Νΐιχου. 'ΛρΟ^ν 8 Ό Τ 3 0Τ3 είς ράζου ΐπί τή βίσί' τής συντανβείσϊΐ€ ν-'ας μι/ίτης. Άρθοον 1. Τα ?3να -οοΟτολΛν'ζι χ-ίί νϊ-ά την λε-το ·:5ΐί ίκτίμισιν εις τί τ-σό; τ(5ν ?-α·/. 5Κ, 000 τερ:λϊΑ6ινοΛί·'5^ τίΐ ποτ3ΰ των ϊρα/. 1367 δ" άποίίτ'-'υ; ϊατάνα: Ι«' ώ ουδέν δικαίωμα Ι-/*ι δ Ιρνολάίος. Ή Ικ-ττωτις γίνήτεται :πί τοίς ίκατον ρΐς ά/ϊΓϊίας μ'νά?3ί "Αοθριν 2. Ή 3η Ι3π·3α5!3 έν'ογηθ^τϊτα' ίν -%'ζ ?!Λα - τ όν ΝοΑών Χΐν'ών, ΡΓθ'ΐντ;; καί Ή3ΐν.λε'0.ι χΐί ΐ> τΐϊ- Κατ'-
  στήαα^ι των ί'ιχε'ων Νί ιαν/'ο δ'1 βγγίάϊ'ίν ·η :ΐ53αγ -χ-> λ-
  ~··λ> « >-«^»' .- '». Μ--
  τ, των τ>ν-η-Μ-Μ< ι3'(3' ΤΤ>' 3 ίί'Μ
  ΙμΙϊς, Τ3 -(ΑΙ'θγον Χ21 3
  >ι ΐϊς τϊ γραίεΤϊ των "
  Τ χί; ^χ 'α /.ιί ίςοία τ33 3^να{ι9η 3,χίν3^
  ΈνΧ*/·.ι; ? 2'2 Μ«ο^ 1912.
  Ό έ ' τή- Δη.οιίχ; ■Λιφι» (>. χά! '
  Έργων Διθ'Χ(>>ν 'Κπ^-οοιτί
  Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
  ί.-,'.-
  V
  5 '' ιΐυωτ
  ν ε/.
  .-τ. 57 '.
  ΈνοοιακΛς ' "πιτροπείας
  «ύτδν ώ" μελώ; την 18 Ίονίϊί 191ν' ήχ^αν Δ-^--3Τ>ΐ Ε*-0 ί.
  καίώραν 11—1«> π. μ '~^ ~-ϊ πΓ
  "Αΐθρον 3. Π5τι Τ3υϊ-3ά »ά σ^ν33»''/!-*' '-' τ*,'. τ3 ·Ί; -ο: ' τοΐ Α -^υ<τ ^£1^3 ιχή; ϊηλοτ όν : *3· τ γ χά ο.» ! ύτΐ Ιογων Νό^ου π-τ-'- -ητ'«3 -αί )-' -όκαιϊ-1^ 1*6«"3 το- -'ν ) Κκΐτ φ ' ιτο λόγω έγγυήσεα.ς, είς χρήμχτα ή ΟΛθλογ,χ; τής Τρζτ.^ς Κρή- ί'.^Ι^' *■, « γ γ^ τω, !«/,*«/ 10,000 — * ^^Β
  &1Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΓΒΟΣ
  νού τΐθ ποσ?3 των ϊραχυιών 795 87, ϊ ' έϊτρδβ-τ« χ3Τίσιαο*οι-
  τ,θτσίμίνα χατασχ*υής τέμπλου κ.λ.π. έκ των οποίων ουδέν
  ?ικηΙωμα ίχει ό Ιργελόβος.
  "Αρθρον 2. Ή Ιχπτωσΐς γενησεται εις «καιρέας μίνά5»ί *πΐ
  τοίς έχατβν κβϊ είς δραχμάς
  "ΑοΑοον 3. Έκ τοΰ προθπολονισθέντος ποσοΒ των ϊραγμών
  1 0,000 «ίς δ' περιλΐΐ'βά.οντϋΐ απασαι αί εργασίαι τρας τελείαν
  αποπεράτωσιν τοϋ Ιε^ον, έκτΐί τεΰ ποαοϋ των ίΐτροβ~το
  Πρωτ. 43
  21
  ίνης άσ6<στου, πετριΐν, αυτών «-ινα οίνάτοκοι τού χωρίου 5ιτΐ-χρεο3νται να ίίτελώϊΐ φί1ίω5 Τή- Σίδαστής Νυιιαρ'χ' πίριτυτα αα* τη ■το-τχλήσ*! τοΰ ΐρ ολάδυ ά^ίυ αΛβιβής. { φ1εο;ΐοτιχή ϊημοκρατία συμ?ών ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό άήιιαργοΓ Τουρλωτής Προκηρυΐσει ότι: , Δυνάαει τής δπ' β·ριΑμ. 8 κβί γρονολογίαν 5 Νοεμβριού ?ω« χαί χιΐτϊίχε^ής τέμ-)ου θά έκιΐίίδή χαΐ ή άξ'-α τής άπαι- { )911 ιττο;άσεο»ς τί^ έτ·τ*5—ίας το3 άγο^τίχοδ Δή^ου Τουο- Λωτής χΕ-ίυρωμι'νΐ/ς νομΊΐκκ δι* τής υπ ορ θ. 1 7σ ε. ί. αχο- Λυτ,θίίυ ίκτίβίται φανβρά συμφώνως ιτίός τϊν ΰπ' άοι^. 365 Ν4- ο)ο επί των εν τη Δημ^,,ςη σχί^ 5·.^ έγγοαϊων <α! έσφίαγίσιιένων προσ- ] β£Γ[ν,τ(ν τοοΧόνχ>ί>ν τοθ Δήαου Τ=ΐ)β>ωτή- τής ν^σίως 1911
  »ορών ενώπιον ίταχοζηψ,€ άπϊτβλευμ^ννΐς έν -ου Πτοέ^ρ-ΐί τής , ^Τ0[ ί·ηα·ητρ,Λίί^ ν.αακ&ν ςΓνου. χΰ-ρων κ*ί άμυνδά"> ών δπό τού;
  Ένοριΐκίίς Έ^ιτί'τ-ίίΐς ώς Προέ?ρου, τοδ Προ^ϊ-ου τ?ΰ Συλ- , ^χ^^,,ς ο,ους
  / όγου «Άνιος Νι-όλα-^θ) χαί ΐών Μέλών τίς Ένοει*χήςΈπι- Ι 'ρτ κτ>ει33-ρί* Ϊ'ί?αν9ί·σεται βν τώ ίντίϋθα Δημ*ργιαχώ
  τβοιτής ώ( μελώντήν 10 Ίουνίίυ 1912 ήμέί-αν Κυρι:χήν κίί ' νατ»σΓ£μιη τ^ν Π Ί-υνίου ί. ϊ. ημέραν Κυρ-βκήν «αί ώοαν
  ω-αν ϋΐ, μ. ^ ;3—6 ι». ». ίνώττον έ-ιτίοτής άποτίΧουαέννο ίκ το3 Δ«μάρ-
  "Αρ()ρ 5) Πασά πρ£σφ;-.ά θά συνοδεύητβι ύτο τής αϊε-'ας ^01) Τοη?ωτ%,. ώ: Πρβ«'ίο3υ κα! έχ των ίύο λοιπδν μελών
  το3 ίπιτηδίύμβτίς τΟ3 ίργολβδου συιΐϊών»ς τώ 811 Νόμφ ί τίΙ(. άνροηκτΐ* 4*ιτροπίί*« το3 ?#μου τούτου, κωλυομίνου
  άναιτλιηρωματίχών α'τών μελών.
  ήχϊί'^ν άτνι τής κοισ'ορινϊ'ς
  γ57ο<1"!·0.. , - -- , νν.*># »ιι<ι,ν<μ>ΐ.υ,Λ -.ΐιαύΐης ί βάν ή προσφϊθθ'ΐσα τ*λευτ*ία
  . . η,χα, αο/σως εις του< «ποτυχόντας μποδότ^. : τΒοβν0?ά Λβββηβ,, 5-β τής ίπιτ^τίίβς άσ6μ5ορο« χΓόί τον Αρθρον 6. II ίημβπρββίνϊ ί φνετα; δνμασιως. Ο εσφρα- ; ^,^' ^ ^α,ΤΜσία ^αν,χ^ή,ί^, „,{ γενήσ.-αι όριστι- γ·σμένος ,τακελλ^ς έν ώ^ϊν^ι ε>χ5χλείσ..ένη ή πΟΡσφορ« τ'Οιται « κ3ς τί)ν 7 ·Ιβ.Λ,βϋ |5<2 Ενώπιον τής αυτής έπι-ρ^είας χαί £μο3 μετθ! των £ν τ<3 ανωτέρω αρβρω μνηΐ'ϊεντοιν «■»γράφων ί σιιυ«ών*»ί τοΓϊ ίίοΐί ϋ<- ΐΓΛΒβύ Πι- ί'ντός ίευτίρου ?ακάου ίστις «βοβϊ.ϊεται εί- τόν Π?6εβ«ν | _ Πά,- «λε-οε^τηί Γνα γίν, ίβκτόί'ίίς την ί^οπρασίαν 8*ον υπό το3 ιΐρ£6>€ΤΓθμένου υπό τοϋ τερί δτμ->τ:ρ*σιών νγ εκτε- ' τινίς >Λ Τω,, σν"λϊΐρωματιχί
  λύσεως ίκΐιιβσίων ?ογων Νόμου π'στοχίιητιχοΰ, χαΐ υπό γρίμ- | Εάν Ι τ^ς τριών ήχϊ?^ν αι
  ματίου βιίυιοΡντος ττν είς τό Ταμείον τί): Έ.ίρι>»ή; Επι- · γ(ντ ν^α ^ροιτϊθβα κα^ά 5°/ο'ιί
  τοοπείας κατάβ»σν λόνω Ιγγυήΐϊως δρ·χα 300, οΓτινες ίπι- * ο^Α-ου πο'.σΐίβθίίσΓί τ-,/νύΐπΓ
  σ:ραφήσ-ντ< «-οτυχόντας μειοίό—ί. :-Λη—ο-^ ή.,..««Α5«',,ν, Τ», ρ ρ^ Ο κίλους χατα ττνταξ,ν τής εγνε(«σ«ώς τ«ν «Οου»ως σ (?0) αι τιζοντα. χαι οί ,Εω-ερ,κοι -τακΐλλβι η ϊ« ε-:ιτρ£«·#σημ·ιβΤ «φ · ,^Γυ -ν ·ν^ς εκάστου «σ««ρ«β3 Φ««λο« *'Ρ«-λ«-νΓος την έχ»<ην πρσο- · ^, ?γ..,;σ!6Κ τί φοράν τό ονομα βυτοθ κ ι τόν αυς-ηα %»ρι6. το3 εξωτερΐνου ■ ^ |νϊΙΧ(£Γστγ)ρ; φαχέλλου χ^ι κοτανρϊφει ιν-ΓΓωτοΗθλω τα εμτβοιενομενα κατα «ϊχ.σ,ν (?0) αιπν' ί-ίϊσιΐ ΐ ... > > - ν
  · _.« » ,
  'ί ΤΡυς αζοτυνΐν
  8ρβ/.
  Α<>οι»ι συμπερίληφθή ώς πρόσοδος τού
  ήαβρών 4-β τής χίίνοπο.ήσεωί είς αύ'.όν
  ^ϋρώ,6,0ς 9έ, πη,σέλθ/, τρόο σύνταξ-ν
  λϊίο,. |ν τοίίύτϊ] Μρ—τώσ§ι 4 πλε1-
  *^ν> ι· -·ο ;
  δια λ)σμον χοΰ ενοιχιαστοΰ ευθυνομε-
  ζτμιαν τού δήαου.
  δημοπρασίαν βπιστραφησον-
  φαχέλλου χ^ί κοταγρίφει ΐν-ΓΓωτοΗΟλω τα έμτβοιεγόμενα κατά
  τό άρθύον 5 ϊγ^ραΦ». Έττετα οί ίν τί ακούση τής συνε- }·
  ϊριάσεως ΐΓΊρευρΐϊχέμενο! απΐσΰροντοΐ. ή ϊέ έπιτροτςή ίξ»λέγ- ;
  νουσα χατ' ίδιαν τα ίγνραφα, άποφασ Κκ >ατ' ονμα τεύς είς Γ ... , « , , , ,
  , . » / -" «λ- , , / ; «ι »ί *·ρτ>ιι·ν'! κκοσ-ν δραγΐλαι την εΐΓομίνην τής
  τίιν οιαγωνισμον ιιβραδβκτ'!ου. σημεαυσα τους λογους δι ούς ' > >- > > .< , > · , β> ,
  ,.ί,Γ-ί -, »- σε'·*· ειί 'ε Τον »ν3κηβ)γ()έντα δίίστιχον μ-σθωτήν Θλ συμφη-
  τυν=ν θα «πέκΛϊΐέ τ:να των μειοδοτων. ' ,ν ., * ϊ ->λ ., η,
  •α α η π- ·ι ·, ' Λ ο ' ' « , Φ'ζωνται εις τ^ν χαταδολήν τ©3 υιισηω«ατος.
  Αρθοον 7. 11««α ^.αχα παραθϊσιν των «ρθρΐι>ν ", Ο κ»ι Ο ί αι < ι >*■ > · , >» » ·
  > τ .» , , . > < . »ι . Α' ιτοοσΦοο»! λογιζονται ιΐς ακίβα άς κοναϊας και εις νρυ- ιτροσφορα «ινε ακαραδιχτος και «πιστρ^βεται πρός τΐν ί πδίντα ,· - χ , , « ' , ..' , ', * *· . . . · „, . Λ . ',,,'. ., , ί σα: ίοανμας ει· &■ 6ϊ κϊταίαλητίίΐ τό μίσθίΛΆα τβυτην γο>ρις ν ανϋχθίί ο πιρικλει^ν αυτήν φαχελλοο. Μετ» ■ ^, ^
  τον Ιλεγχον τώ- ίνγοάφων ή συνΐϊρίασις άπιικίθίστιται Ικ ·ττ
  εΐί τό
  ·
  τ:3 ιιίσθώμιτος θά γίνη την τελευταίαν τού
  συμψηφ[(ΐΜΐνί ίίναται νά γίνο άχίνατι τοΰ μ
  Ιργολαδίας, άλλω ή _έν,ρ·αχή Επ τρΐπή αναλόγως των >Οημα' [
  των ά'τινα διαδίτη, οά κανΐνίζχ) καί τόν χρόνον τής άποπβρα- ]
  τώσεως. |
  "Αρθρ. 11.) Τα χηοΰκεια καί συμδολαιογρϊφ-κά Ιξΐϊα 6ϊρύ- 5
  νουσι τόν »=γο"*α6ον *
  "Αρθρ. 12) Πεβϋσοτε'ρας πληίοφορίβς ?^ν»ντίΐ νάλά'ωσίν
  ϋν Κοοτίλλω τή 9 Λίαί^υ 1912 5
  Ό Πρίίδρος τής Ένορ. Επιτροπείαι ΚΐστΓλλου )
  _. Ιερεύς Όρφανουδάκης *
  Η ύπ' άρ θ. 8 ί ί σ^ίτική ά-ίφασ'-ς τή; άγροτικής **
  τΡ01Γ:'αί τ=" ϊίίΑίυ Τουρλωτής δι' ής ίπιδάλλίται ό φόρος ί
  "τ3·! «ίί τ5) γοαφρΐον τ5'3 Δήμου «:ς την διάθεσιν των βί
  'ών ^ά λάβωσιν γνώτΐν αυτής
  Τουρλωτή τη 18 Μαίο» 1912
  Ό Δήμβρχος Τουρλωτής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Ηρωτ. 2531
  » Διεκπ. 1646
  Ενώπιον τ ου Λικα^τηοίου των έν χανίοις
  "Εφετών
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΛ
  Ύοϋ παρ'Έφέταις Γενικοίί Εί «ίιΐγγελέως
  Πρός τόν επί μοιχϊία κατηγορούμβνον Έμμ. Κ. Βίνταρά-
  χην "(φόν χάτοιχον »ού /ωρ:ΐυ Αγ. Κωνσταντίνου τής Επαρ¬
  χίας Ρεϊ^μ-.ης τοθ Νομοϋ Ριθύμνης καί ηδη αγνώστου 3»μ3-
  νής
  ΚίλίΤσαι νά εμφανισθή; αύΐοπρίσώΐως ενώπιον τού άκεοα-
  τηρίου τ^ΰ άνω Δι**ΐι;ί) ηα-ί την "27 τοά μτΡ'ΐ Ιο:ν.3.> τ; Ο
  Ιτους !9ΐ2 ημέραν τετάρτην χαί ώραν 8 π. α. όποτε -αρελεύ-
  σετοι καί ή υπο τού Νομϊυ όριζ'^ϊ^η τρί..ιη-4θς ^θί
  τρο; σιϊ,Ίτηζυ τ.'ς ίρΐΐίΜς τού" Έλϊ^'^5^>ί^^ Φ.
  καθ" υμών κιί καία τήςύ.ΐ' άρι9.{9 τιΰ Ιϊθυς 1912 άζ
  τού ΤΙρωτοϊ.κίου Ρίίυμνη;, άλλως μη έμ^ϊ',Ίζά,α.ενος βίλεις
  δικασθή έρήμην.
  Δημοσιευθή.) τό ϊαοόν διά τής Επισήμου ' .Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις ττ] 15 Μαιου 1912
  Ο Άντεισαγ/βλεΰς των 'Ε^βτών
  Ν. Ζουρίδης
  Άρι9. Πρωτ. 4449
  » ΔιεΛπ. 2709
  'ί^ν Όνόι*ατι τβν Βαόιλέως των Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΑ
  Ό παοίι ίΐοΐώτοοικαις Χανίων Εισαγγελεύς
  Έπβιδη δ Ιωάννης Κίρκυραϊος ή Βλαινίος πολίτης Έλλην,
  χισΓ.ανός ΌρΒοίοξοι;, ιτρώην κάτ^ιχος Νέας Χώρας Χανίων χ«ί
  ήόΐ .γνώΐτθί, διαμο»ής χατηγορίϊται ώς 6παΐ ιος τοϋ Οτι έν γνώσε1
  ΐύτο|νω(Α(ί·ως χ«ΐ άνευ τής συγχαταί/'έσεως τού έχοντος διχαίω^α
  ίό,ο*τή|Αθνί,ς Ελαβεν βις ττ,ν κατοχήν τού ξϊ>α χινη·1» χτηματα
  ήτοι 8τι την νύχτα της 15 Μΐρτίου 1912 άρήρίσε» ϊχ τινος
  *ιβωτίου ίΰρ.σκομένου εκ την ίν Νί« Χώρα; λαιιων οικίαν τοθ
  Γιωργιοι» ΆνίιβουΛαιχάχη ϊ/α δχχκυλιον χρυσουν αξιζς άνω-έρας
  των ιΐχοαι χαι έλασσον των τατρα«.οσΙων ορϊχμών ανΐ)<οτα άς τόν είρτμίνον Γίώργιον ΆνδρουΛαχάχην όιά να :0ν Ι/λ, παρανθ'μως ως ίδιοχτη-'ίαν τού. Έπειδή τΛ ανομημα τουτο προβλίπεται χαΙ τιμωρίϊτοιι άπό τα «ρ6ρα 37 χαί 373 τοϋ Π.ΐΜχοϋ Νόμου, γαραιιτηρίζϊται δέ ώς πλημμέλημα. Έτειδή 6 χατηγορίυμενος ούτος ί2ν» ά'ώ< χαϊ 6 ΐίίπος τής διαμοντ,ί τού. χϊ.1 τ' ά,,θρα 405 χαι 4('6 τής Ποινιχής Διχονίμίας. μ;ν τ6» ίϊρηι*έ>ο< χα>η ^ορνύμενον ί α εμφίνκτδή »ύτο-
  ρυ; ενώπιον τού άχροαχη-Ιου τοο Πρωτοίιχε ου Χανίων την
  5 τού (.ηνο. Ιουλίου τού1 εΐους 19 2 ημέραν Ιΐίμπΐην χοι! ώρΐ»
  8 *. μ. ϊ.α διχαοθί) ώί ύπααΐΛ τής ΐΛτεήίΐοτ,ς πράξεως1 «Αλως
  λει διχΐα&γ-, βρήμην σέμφώ.ως τώ ά-θ;ω -407 τή; Ποινιχτ,ς
  Λιχοομι«ς, συγχρόνως δέ χβΑοίμε, «ύτόν όπως Λαβ}Τ| γνώσιν τώ/
  ΐγγράίων τής διχογρβφίϊί.
  Έν Χανίοις τ% 16 Μαίου 195 2
  Ό Είσαγγε/ιϋς Χανίων
  Γ. -κονλα'ς
  ; Αριθ. Πρωτ·. 1273
  ϊ » Δΐεχ,π. 457
  | *_ν Όνόιιατι τοΰ Βα<ΙιΛέα>ς των Έλλήνων
  Ι ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕιΙΙ&ΡΙΜΑ
  Ό 'Ανακριτίις Ααβηθίίοιτ
  'ΗΙ'-.ίΐδη ί> Σταίρο; Γιωργας πλοίαρχ^ς χά -οιχος Συρίας Μ Άιίας
  χα:ΐ)γορεΐ;αί 3π όιχ τού χλοι&υ ακ(οΰ αγνώστου όνίμΐτος ι< ασεω; μετ» τοϋ πληρώΑ^τος τοΰ πλοΐΰυ αποτελουα.ί.;υ έ* Χριστοο. Ξυ~-λΐΐον.Λ») Σι*υρο« Καιθ'.ανασαχτ) υπο χοινευ μφέρος χιναυακοι άπίφάσισαν ήτοι ο:ι κι:ΐ τόν Σετέμ- 6ρίου ιού Ιϋΐΐ πρνίϊΐ^γιοα* »ίς τι.ΐ 6ρ(Α0* Κιβ^υ Σιοέρου ΙΙαλα.- ο»αΐτ.4ί> επί σχοπω τού να ;ς<τα|·ωσ.ν ε< τού πλΐίου ·τοΰτςίυ δια.- φο.α λίΐθ,ϋΓα έ^π^ρευ^ατα ίτίί σχοιΐω λάθραίας ιίααγωγής χαϊ <ο- τανΐΛωσεο,ς τώί ί» τ>ι νηίιι) «νΐυ πληρώση; τοϋ νθ;*[|<ου είσβγα;- γιχου ««σμοθ των ή;οι ϊνκ σαχκον χα.ινου χαι τυ^ιΐίχ ϋ# ίξ περίπου έ ο<άίας, 5υο σι^Λ.υ; ύφυματα /.3ΐ ε.» σχχυον δέρμϊτα ώΐίΐ οίχ^ .^ όχάόα, άτινα χατώ.5(υσ*ν νϊ εςαγάγωτΐ είς ΐΐ σπήλαιον έγγΰς τού φάρρύυ Λειρ,ί.ου χχι να χαταναλώ:ωπ. 'ϋπειίή τό α>όΓ.η^χ τ<.ίΐο πρ;δλε7ΐίται χά! τΐιΑωρεϊται άιΐό τ' άρθρα 56,57, 72 ί.οϊ^>, »71, 373 τού Ποινιχοϋ Νθμου, χαρ«χτ·«ι-
  ρηζεται βέ ώ» π ΐ)ι*μ£ληαα. Άπί 5/) ό χΐΓηγορι-ύ'χενο; ουτο;
  εί<ε άπών χαί αγνοεϊιαι ο τιΐπος νης διβμονιτ,ς τού. Ίδόντες χαί τ ά^Ο.« ι 5 χαΐ 4ϋΰ τής ΓΙ^ινϊχής Δ χονομίας. Καλοϋ(ίεν τι,ϋ αιρημε,ους χαΐηγυρουμενους ί<» :=·μφα»ισ!1ώαιν αυτοπροσώπως ενώπιον τ.)*} ΛνυτχΜΐτοϋ ΛασιΗηου έντο, τής νομΐ- μου προθεσμίας. Έν Αγ. Νικολάω τ^ 13 Απριλίου 1912 Ό 'Λναχρΐΐής Λοισιθήου Δημοσ ευδήτω οιι τής Επισήμου Εφημερίδος κατ' απόφασιν τοϋ ο>χαστιχοΰ Συμβ^υΑΐου τώ« Πρωτοδιχών Λχιι'ίήου.
  Έν Αγ. Νιχολάω τη 7 Μλΐοα 1912
  Ό ΕΙσαγγελεΰς Λασιθήου
  Οί χλτ,θΐνίες μοριυ^ες
  Ιωάννης Γ. ΆνΙρον αχάχτ,ς χάτυιχος Χα,ίων
  Ίωά.νΐτ)ς 'τίμ,ί.. Κοι.αινάκ.ης ή Άντωνοδ*ρ?άχη< χατ. Ν;ας Χώίΐς Άςμοίίιος ίιχϊ3τιχος χλητηρ τυραγ-ιέλΛίΐαι ό'πω, Ι< χ τΐΐυπον τοΰ τιιρόνΤος το^ο,οΑλ^^ Είς τή, τΐλευτέαν χϊτιΐχί^ν τκθ χατη- γορ;υμενΓυ χαι ϊ'ερςν τοι/θλθλλήο/| εις δημ^ια [χέρτη,. Έν Χανίοις αύ.'Λ,μερό». Ό Ε^ϊγγγελίΰς Χανίων Γ. . Βουλ. 227 Γό Λτκαο*ίΐκον -ι/μ6αύλιοντών έν Χανίοις Συγ κείμενον................................. Συνελθόν................................... Διά τα,ιτα ρμπίΐ Τίύς >.α:ι, ίοριυμίνου; Γεώρ. ύ. Τζαιζιμάκην
  γεν>ηί»εντα καί κατοικοΰντ'β εις Αγίαν Ρουμ.ελην Σφακίων καΐ
  Ίωανντ,ν Άντ. ^κουλα*ηνγεννΐ)ΐε'ντϋ *αι κατοικοϋντα είς Όρ-
  θίΰνι Κυοωνίας ^μφοτί.^υς φ^γ^οι)(.ο^ςπ^Λιτ^Iς "Ελληνας καϊ χρι-
  οτιανούς Όρ6;4ο;ο^ς »νω ίΐον τβυ άλροατϊΐριου τοϋ Κ,ακουργιοϊι-
  κειου Χανίων ί'/α όικασυώσιν ώς υπαίτιοι τού ότι υπό κοινοϋ συμς
  φεροντος κινίΰμεν;; συναπε^ασυαν ττ,ν ίχτελεσιν τής έπομένη-
  άςιοποίνου πραςεοις κϊί έ'νεκα ταύτη; σ^νομολογήΐαντίς αμοι¬
  βαίαν πρός αλλήλους αυν3ρ:μην «ν γνώσει αότογνωμόνως καί
  άν;υ τής συγ<αια6ίσεως τυ ϊχοντος δΐλαίωμα ίδιοκτήμονος ίλαδον είς την κατοχήν των ςϊνα Αΐ^ια κτΓ,ΐΑ<τα ήτϋ ότι την νύκΐα ΐής 4—0 ΆΊρΐΛΐίυ ΐ9ί1 άφήρεΐαν έκ τής θέσεως «Μίΐ.χρ5οκ«φαλα» τής Γβριφερειας Όρθοϋνι Κυ?(*νίας πεντήκον¬ τα προβατα άς.α; μείζΐνθ; των τετρακίσι,ωι/ 2ραχ. άνήχοντα εις τόνΐΐ^ναγ.. Κοτσιφακτ,ν όϊ» να τα έχωυι παρανόμως ώς ΐδι- οχτησιαν τ»ν και Διατβσσίΐ την σύλληψιν κ?ί προφυλάκισιν των παύει πρ:ς καΐιραν πάσαν περαιτέρω ποινικην καταδίωξιν κατα, τοΰ κατηγορ^υμεν^^ Σ. Δ. Μίΐΐλαλάχη γεν^ηθίντος καίκατι;ΐ- χοΰνΐος είς Σ»μαριά< Σφακίων καί ήδη φυγ^δικου, πολιτου Έλ¬ ληνος χαί χρισιΐανοΰ όρθοίοςου «πι τ^ αύτ^ ώς άνω «Γρηται ί «ξ»ι καί ΚαταργεΤ το χατ'αύτοί έκδίθίν ύπ' άριθμ. 682 τής 1 Μαρ- τίβι* 1912 κατα»χετήριβν τοί έντ«3θ« «νακριτβθ.
  11*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι. Καταλαγαριανός
  Ν. Παπαδάκης
  Ά. Ιίιτσικουνάκης
  Ότι άλριδίς άπόσποσμα
  Έν Χανίοις τη" 14 Μαίβυ 1912
  Έ>ριθ(], ά-ϊεφασίσθηκϊί έξίίόθϊ) έν Χανίοις τί 5 Μίίίΐ) 1912 *«>σι συμφώνωί πρός τ« κα^χοντα των «ίντα τα πρό; έχτέ-
  _., . , λεσιν.
  Οί Δικασταί Ι _ ,. , .. ,, ,, ,„.„
  Ι Ε» Ίϊραπέ-ρω τϊ) 11 Άκριλ ου 1912
  Ό Β Γ1 --*- ' '^ Ε'ρηνοίίκης
  Χ. ΝικάκηΓ * | Γ. Β*»»**
  ! Όγι πρώτ:ν έϊτε'εστόν άττθγρβφον δι' ό ελήφθησαν δι»αιώματα
  άντιγραφής λζ,πχΛ Ο, 90.
  Έν Ίβ|·*πέτρω τϊ) 11 Απριλίου 1912
  Ό ΓρτμμαΤίϋς
  Γ. Δημάχϊ)?
  "Οτι ά»ριίές ϊντ£γίαφον έκ τ:2 είς /εϊρά' μου ίύρισχομίνην
  νο^ίμου ) £χυ3(θ(»έ»ου προιτίΐυ έχτελεστ^ϋ ^πιγράφ^υ την ίτ,μο-
  σ'ευσ ν τοΐ 6ποίου παροιγγελΐι» είς την Ί^πίοημο» Ε&ημερίϊ» ττ,ς
  Κρηιχής Κοίβρνήσεως.
  'Βν Ίερίπέτρω τ-/) 13 Άπρ·?ίου 1912
  ΌιΐΑηοίξ όιχϊ|γό.ο{ τοϋ ΐνάγθίτος -αί πϊακγγέΑλ^ντ'ς Σ~υλι"
  ανοΰ Φ-,ϊνΐζι* νά*ΐ) λϊγ. Μ·ΐρ~3ϋ Βιά.',ου.
  Μ,χ. ί
  Ό. Β. Γραμ,λατίως
  Β. Δαμιάκης
  Άρ-1 ίΐοωτ- 375)90 4
  » Α-τορ 1 "23
  ;^ν '3νόματι τοί; Βαιΐιλέ ί>ς των Ί.Ϊ
  Γο Εΐ^ηνοδικεϊον 'ίεραπέτ^ας
  Συγχβ'μενον χ. τ. λ.
  :ο« έναγομένου.
  Κηίώβσει αύ-όν ε^πΓ«)^ον τ γ,; διίϊεω;
  τίς ΰτΐ' αριβ. 126 τοϋ 1911 ίπο^άϊεως επιβληίίντο; «υιώ
  Δέ/ίτα· την ί/ιΐό χοονο*ογ'αν 10 Μ»ο-'ου 19Πί άγωγην ~.ον
  ένάγοντοί Στιλιβ ού Φρβνιζιχινάχη χατοίχ^υ Μύρτου Βιάνου χατ»
  τοϋ ίναγομέου Γβω^γίου Χριστινάκη πρωην καΐοίχου -Όυ χωρίου
  Μζλλών Ίΐραπίτρου νυν ,έ άγ»ώστου Βιαμονης ώς 6άσμον.
  Ύποχρβοϊ τον έναγιίμ: όν όπως 6ι! την ε»τ^ α)ωγ?ι αί-ίχν πλη-
  ρώ-ΐη τώ έ»άγοντ; δρι/μχ; 581,30 έντόχω; ά ό της έπι?(ίσϊω;
  χά οιγωγής 5/ΟΚ έξοφλ/ιτίω,.
  Έΐτι^άλίΐ «Ις δίοος τοϋ έναγ^μίν;!) τα δκαστιχά εξοδ* τοϋ έ,ά-
  γονος έ« δρα^μώ" πεντήχο τα Ιξ χαί τριάχοντα.
  Έχρίδη Άπεφαΐίσθη χαί ί'ΐημοσιεύθη
  Έν Ίίραπέτρω 3 Μαρτί^ υ 1912
  Ό Είρηνοδίχης ' Ό
  Γ. Βλαστός Γ.
  Αριθ. Άπογρ.
  Κηούσσο^ιεν εχτελεστό* τό ε/γραφο^ τοϋτ^ χλ!
  πί&ς τούς Κισιγγε'ΐϊς, π.ό» .οΐς αξ'ωμχτιχοι, ΐή; χωρ
  πρός τού; χλητήρ>; χ«ί πρός πίντα &ημοβι>}ν 6πά··,Ληλον νχ έν.ργή- Ι